I 61 Dansk Generalsekretariat for Sydslesvig og de danske sekretariater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I 61 Dansk Generalsekretariat for Sydslesvig og de danske sekretariater"

Transkript

1 Dansk Generalsekretariat for Sydslesvig og de danske sekretariater En arkivfortegnelse Tilgængelighed: Arkiverne er i henhold til beslutning i SSF s forretningsudvalg (december 1992) tilgængelige efter reglerne i den slesvig-holstenske arkivlov af 11. august 1992, hvorved en evt. adgangstilladelse skal gives af SSF s forretningsudvalg efter henvendelse til SSF s generalsekretær. Arkivserien nr. 9 Foreløbig arkivfortegnelse udgivet af Arkivet og Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Flensborg

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 2

3 Indledning... side 5 Dansk Generalsekretariat for Sydslesvig... side 7 00 Protokoller s Almene forhold, geografi, mindesmærker, statistik s Mindretallets anliggender i almindelighed s Perioden s Amter, byer, kommuner, enkeltpersoner s Sydslesvigsk Forening s Flensborg by, bystyrelsen og bysekretariat s Flensborg amt s Sydtønder amt s Husum amt s Ejdersted amt s Gottorp amt s Egernførde amt med Holtenå s Rendsborg/Egernførde amt med Holtenå s Rendsborg Nørreamt s Nordfrisland s Det frisiske arbejde s Slesvigere uden for Sydslesvig s Ungdomsarbejdet - alment s Ungdomsforeninger s Andet dansk Ungdomsarbejde s Sportsforeninger s Skolevæsenet s Ungdomsskoler, kursus s Kirken s Biblioteksvæsenet s Erhvervsforhold -alment s Landbruget s Håndværket s Handel og industri s Sociale forhold - byggeri s Sydslesvigske Kvindeforeninger s Sang-, musik- og kunstforeninger s Andre danske foreninger s Teater- og balletforestillinger, koncerter s Amatørteater s Sangkor, gymnastikhold s Underholdnings- og amatørorkestre s Diverse underholdning s Kunstnere s Foredrag, lysbilled- og filmsforedrag s Filmsafdelingen s Årsmøderne s Tillidsmandsarbejdet, tillidsmandskursus s Fadderskabsarbejdet s Bladcentralen Flensborg s Fonds, legater s Humanitært arbejde, Sundhedstjenesten, Alderdomshjem, stiftelser, fritidsklubber for ældre, gaver fra Danmark s Forsamlingshuse og ejendomme s Rejser, besøg, grænsetrafik, toldspørgsmål s Presse og oplysning s Radio og fjernsyn s Læsemapper, julemærker, juleplatter s Dansk politisk arbejde (Vælgerforeningen) s Kredsdags- og kommunevalg s Landdagsvalg s Forbundsdagsvalg s Danske myndigheder, danske forhold s Foreninger, institutioner i Danmark s Slesvig-Holsten, landsregeringen s Tyske myndigheder s

4 89 Tyske love og bestemmelser s Overgrebssager, retssager s Militærtjeneste, faldne s Norden s Internationale forhandlinger, andre lande s Andre mindretal s Personsager s Tillæg: Avisudklip s Navne- og sagregister til Dansk Generalsekretariat... side 153 Dansk Sekretariat for Flensborg by... side 171 Dansk Sekretariat for Flensborg amt... side 179 Dansk Sekretariat for Sydtønder amt... side 192 Dansk Sekretariat for Husum amt... side 193 Dansk Sekretariat for Ejdersted amt... side 231 Dansk Sekretariat for Egernførde amt... side 237 Dansk Sekretariat for Rendsborg amt... side 253 Dansk Sekretariat for Gottorp amt... side 259 4

5 Indledning Grænsedragningen i 1920 gav nyt liv til det danske arbejde i Sydslesvig. Den 26. juni 1920 oprettedes Den slesvigske Forening, som helt frem til afslutningen af 2. Verdenskrig blev det danske mindretals vigtigste kulturelle og politiske organisation. Efter 2. Verdenskrig fik foreningen ny anerkendelse den 15. november 1946 og skiftede navn til Sydslesvigsk Forening. Den nye forening havde samme arbejdsområde som forgængeren, dog således, at den politiske virksomhed fra 1948 overgik til det danske mindretals parti Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW). De centrale, administrative funktioner i begge foreninger er gennem hele perioden udøvet gennem hovedkontoret Dansk Generalsekretariat for Sydslesvig i Flensborg, fra 1946 suppleret af lokale amtssekretariater i de enkelte amter/kredse. Virksomheden her har gennem årene skabt en omfattende dokumentation af dansk arbejde i Sydslesvig. Sekretariatsarkiverne indeholder derfor et centralt og mangesidet materiale til belysning af Sydslesvigs historie siden 1920'erne. Dansk Generalsekretariat i Flensborg blev oprettet af Grænseforeningen i marts 1924 Her samledes i mellemkrigsårene trådene i den danske organisation. Kontoret varetog mindretallets interesser og bidrog til gennemførelsen af det politiske og kulturelle arbejde. Generalsekretariatet varetog forhandlinger med de tyske myndigheder, både lokalt og centralt. Via Generalsekretariatet afvikledes også kontakten til Danmark, ikke mindst til Grænseforeningen Ved krigens afslutning var Generalsekretariatet på grund af den krigsskabte personalemangel i praksis ophørt med at eksistere. Under et uventet arbejdspres, skabt bl.a. af den eksplosive medlemstilgang og oprettelse af nye distrikter ud over hele Sydslesvig, blev det nu nødvendigt at opbygge en større organisation. Den 1. september 1945 tiltrådte cand. jur. Frants Thygesen som ny generalsekretær. Under hans ledelse blev Dansk Generalsekretariat udbygget som Sydslesvigsk Forenings hovedkontor. I Generalsekretariatet indførtes nye arbejdsgange. Der blev anlagt journaler og gennemført en omhyggelig registrering af akterne. Gradvis dannedes også sekretariater for de enkelte dele af Sydslesvig til understøttelse af arbejdet i de lokale distriktsforeninger. I løbet af få år blev hele Sydslesvig dækket af sekretariater: Dansk Sekretariat for Flensborg by oprettet marts 1946 (sekretær Hans Wolf) Dansk Sekretariat for Flensborg amt oprettet marts 1946 (sekretær Heinrich Hansen) Dansk Sekretariat for Sydtønder amt, Nibøl oprettet april 1948 Dansk Sekretariat for Husum amt oprettet 1. april 1947 (sekretær Lars H. Schubert) Dansk Sekretariat for Ejdersted, Tønning oprettet april 1948 Dansk Sekretariat for Slesvig/Gottorp amt oprettet 1. februar 1946 (sekretær Hans Ronald Jørgensen) Dansk Sekretariat for Egernførde amt: oprettet som SSF-kontor 28. maj 1946, november 1947 underordnet amtssekretariatet i Slesvig selvstændigt amtssekretariat. Dansk Sekretariat for Rendsborg Nørreamt: oprettet som SSF-kontor 1946, december 1947 udbygget som Dansk Sekretariat Rendsborg, men underordnet Slesvig amtssekretariat selvstændigt amtssekretariat. Arkiverne fra såvel Generalsekretariatet som amtssekretariaterne er, bortset fra materialet fra Sydtønder amts sekretariat, for tiden frem til sidst i 1980'erne afleveret til Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Dette materiale er registreret i nærværende fortegnelse. 5

6 Fortegnelsen og registreringen bygger så vidt muligt på de ordningsprincipper, som blev fulgt i sekretariaterne ved akternes tilblivelse. Arkivet fra Dansk Generalsekretariat i Flensborg omfatter 57 bind og 890 pakker eller 84 hyldemeter. Arkiverne fra by- og amtssekretariaterne omfatter i alt 528 pk. eller 51,5 hyldemeter. Tilgængelighed: Arkiverne er i henhold til beslutning i SSFs forretningsudvalg (december 1992) tilgængelige efter reglerne i den slesvig-holstenske arkivlov af 11. august 1992, hvorved en evt. adgangstilladelse skal gives af SSFs forretningsudvalg efter henvendelse til SSF s generalsekretær. Supplerende materiale: Nærværende fortegnelse registrerer Den slesvigske Forening/Sydslesvigsk Forenings centralarkiver. arkiver fra de enkelte distrikter under Den slesvigske Forening/Sydslesvigsk Forening er derimod ikke medtaget i denne fortegnelse. Som separate arkiver, der ikke findes i fortegnelsen her, gøres opmærksom på Centralkartotek for Den slesvigske Forening/Sydslesvigsk Forening for Flensborg by ca Forhandlingsprotokoller for Den slesvigske Forening/Sydslesvigsk Forening, Flensborg: Bystyrelsen, Fællesforeningen, Fællesrådet, Folkerådet (Foreningsarkiver F 20). Amtsstyrelsernes arkiver, herunder protokoller (i gruppen Foreningsarkiver ) De enkelte distrikters arkiver (i gruppen Foreningsarkiver ) En summarisk fortegnelse over disse arkiver fremgår af publikationen Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. En oversigt (Arkivserien nr. 7, 1999). Flensborg i november 2000/2014 Lars N. Henningsen 6

7 Dansk Generalsekretariat for Sydslesvig Arkivsignatur: I Protokoller 00.1 Månedsberetning (kopier) (uindbundet) Tilsynsrådsmøder Fællesforeningen Folkerådet Kredsdagsfraktionsmøder Hovedstyrelses-og forretningsudvalgsmøder med register Hovedstyrelsesmøder Styrelsesmøder

8 8 I Forretningsudvalgsmøder Finansudvalgsmøder Organisationsudvalgsmøder Landsmøder Socialt Humanitært Udvalg Kulturudvalgsmøder Kulturudvalgsmøder Amtskulturudvalgsmøder Foredragsudvalget Årsmødeudvalget (protokoller)

9 Årsmødeudvalget (beretninger) Teater-og koncertudvalg (beretninger) (protokoller) Almene forhold, geografi, mindesmærker, statistik Almene forhold 1 Avisudklip Konsulatets stat. undersøgelser vedr. den nat. stilling i Sydslesvig Topografi, landkort 1 Topografi, landkort Dyrlæge Harald Olsens papirer vedr. Sydslesvig-kort Sydslesvig - historie 1 Avisudklip, manuskripter Avisudklip, tryksager Gamle bynavne 1 Avisudklip Sydslesvigsk lokalhistorie 1 Korrespondance og mødeprotokoller Kommunernes - amternes areal 1 Statistik Befolkningens afstamningsforhold 1 Korrespondance Sydslesvig - sprogforhold 1 Avisudklip, manuskript

10 01.08 Statistik alment 1 Befolkningsstatistik, tryksager og aktstykker Erhvervsstatistik I Stat. Berichte: Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle in Schl.- Hol. 1 Die natürliche Bevölkerungsbewegung in Schl.-Hol Statistik: Altersgruppe und Geschlecht Statistik: Die Gestorbenen Stat. Berichte: Bevölkerungsstatistik 1 Bevölkerungsstatistik Stat. Berichte: Wanderungsbewegung 1 Wanderungsbewegung Stat. Berichte: Umsiedlung 1 Statistik Befolkningens fordeling på amter og kommuner 1 Statistik Flygningestatistik m. m. 1 Statistik, aktstykker Befolknings- og flygningestatistik 1 Korrespondance og statistik Statistik over modersmål, nationalitet m. m. 1 Statistik Erhvervsstatistik (herunder flygtninge i erhvervslivet) 1 Arbeitsmarkt Statistik Arbejdsløshed, lønninger, priser m. m. 1 Avisudklip Korrespondance

11 01.19 Folketællinger 1 Korrespondance , statistik Stat. Berichte: Allgemeinbildende Schulen 1 Statistik Mindesmærker, bevaring af miljøer og gl. huse 1 Avisudklip, tryksager Korrespondance Avisudklip, tryksager Danevirke/Hedeby 1 Avisudklip Kongestenen på Før 1 Korrespondance, avisudklip Lembecksburg på Før 1 Korrespondance, avisudklip Haubargen Rothelau 1 Korrespondance, avisudklip Runestenene 1 Korrespondance, avisudklip Stallergården i Garding 1 Korrespondance Krigergravene, Istedløven 1 Avisudklip Rurup Vandmølle 1 Korrespondance, avisudklip Gasthof Zum alten Landsknecht i Rendsborg 1 Korrespondance, avisudklip Folkeminder og folkedragter, almueting 1 Korrespondance Mindefest for kaptajn Otto Christian Hammer I 61

12 1 Korrespondance, avisudklip Dybbølfesten Korrespondance, avisudklip Afstemnings marts-møder, veteranmøder 1 Korrespondance, avisudklip Avisudklip, tryksager Mindefest, mindehøjtidelighed 1 Avisudklip Mysunde/Slesvig 2. februar Mindefest og højtidelighed Up ewig ungedelt 1 Pjece til 500 årsfesten Dannebrog år 1 Korrespondance vedr. flagfesten, avisudklip Mindretallets anliggender i almindelighed I Alm. problemer vedr. mindretallets anliggender i Sydslesvig 1 Avisudklip Dansk-allierede forhandlinger om Sydslesvig (London-konferencen) 1 Korrespondance Avisudklip Avisudklip og aktstykker Kiel-aftalen (Vor Ret) 1 Korrespondance og akter Avisudklip, tryksag Vor Ret Dansk-tyske forhandlinger 1 Avisudklip Bonn-erklæringen + (30 års jubilæet 1985) 1 Avisudklip og akter

13 5 Korrespondance, taler års jubilæum Avisudklip Retsgrundlag for det danske arbejde 1 Avisudklip Akter Selvbestemmelsesret og menneskerettigheder 1 Tryksager, avisudklip Avisudklip Spørgsmål "Loyalitet" 1 Korrespondance, avisudklip Administrativ adskillelse 1 Korrespondance og akter Avisudklip Volksbegehren und Volksentscheid, Forbundslandenes grænser 1 Korrespondance og akter Avisudklip Gensidighed 1 Avisudklip Oslo - samarbejde 1 Avisudklip Besættelsesmagternes politik overfor Sydslesvig 1 Korrespondance og akter Avisudklip Beslaglæggelser i Sydslesvig 1 Beslaglæggelser i Sydslesvig Den norske Brigade 1 Korrespondance Socialdemokratiet og Sydslesvig (2. Internationale) 1 Avisudklip Eksistenskrisen 1 Avisudklip

14 02.20 Det danske arbejdes historie 1 Det danske arbejdes historie Dansk arbejde i Sydslesvig - alment 1 Avisudklip Perioden I Sagligt ordnede sager Det danske mindretals medlemmer i Flensborgs nordlige bydel og børnehjælpen, gadevis omtale af mindretalsfamilierne med detaljeret karakteristik Korrespondance med NS-myndighederne, især vedr. børnehjælpen Tysk forsvar mod dansk arbejde i Sydslesvig - tysk pres på dansk mindretal. Fra Ernst Schröders arkiv Korrespondance vedr. Hitlerungdommen, SA og det danske mindretal Korrespondance med NS-myndighederne, især vedr. fører-ord, den tyske hilsen og arbejdstjeneste Det danske mindretals forhandlinger med høje Nazi-myndigheder Tyske overgreb mod det danske mindretal på Ejdersted, især i Tønning Kredsdagsmændenes virksomhed: opråb og avisudklip om kredsdagsmøder i Flensborg, Slesvig og Sydtønder amter Slægtsgårde Den danske folkegruppes civile krigsofre, bombeangrebet i Flensborg 19/ Den danske folkegruppes militære krigsofre Opførelsen af det danske menighedshus i Flensborg-Engelsby

15 03.13 Bygningsplan for menighedshuset i Flensborg-Engelsby Bund der Polen in Deutschland og Verband der Nationalen Minderheiten in Deutschland, indgåede breve Bund der Polen in Deutschland og Verband der Nationalen Minderheiten in Deutschland, udgåede breve a Bund der Polen in Deutschland Kongres i Berlin 1938 (Ernst Christiansen) 1938 Korrespondance Rundskrivelser og meddelelser til foreningerne: indbydelser, programmer, beretninger, formularer Rundskrivelser og meddelelser til foreningerne a Årsmøder, korrespondance og sager Stævner og foreningsmøder: indbydelser, programmer og korrespondance derom Ind- og udgåede breve nordfra og nordpå A-K Ind- og udgåede breve nordfra og nordpå L-Z - generalsekretær Frederik Petersens korrespondance vedr. foredrag i Danmark, fremvisning af Sydslesvig-filmen, vedr. artikler, besøg i Sydslesvig og andet offentlighedsarbejde Willi Johannsen, korrespondance vedr. uddannelse og studiestøtte Willi Johannsen, korrespondance vedr. uddannelse og studiestøtte Korrespondance vedr. Den slesvigske Forenings organisation og finanssager, årsberetninger for de enkelte afdelinger Grænseforeningen Omfatter især korrespondance i almindelighed og vedr. økonomiske anliggender 15

16 03.24 Indgåede breve Indgåede breve Udgåede breve Udgåede breve Udgåede breve Indgåede breve vedr. Flensborghus a Flensborghus G.m.b.H Udgåede breve vedr. Flensborghus Enkeltpersoner og institutioner Især korrespondance med og vedr. enkeltpersoner og institutioner i almindelighed, samt vedr. enkeltpersoners arbejds- og opholdstilladelse Indgåede breve Alm - Got Indgåede breve Græ - Lund Indgåede breve Mom - Ruge Indgåede breve Sand - Wol Indgåede breve Anm - Dahl Indgåede breve Dahls - Götz Indgåede breve Han - Krogh Indgåede breve Kron - Noack Indgåede breve Old - Rens Indgåede breve Ravn - Vej Udgåede breve A - L Udgåede breve M - Z Udgåede breve Alm - Hoppe Udgåede breve Hund - May Udgåede breve Mjang - Zædow I 61

17 03.46 Udgåede breve til institutioner I. A-K Udgåede breve til institutioner II. K-V Personsager Korrespondance vedr. arbejds- og opholdstilladelse i Danmark, dokumentation for tilknytning til mindretallet, vidnesbyrd om enkeltpersoner og deres forhold til danske og tyske kredse og myndigheder A - Be Bi - C E - H (undt. Hansen) Hansen I - J L Ma - Mo Mu - Mø N - O P (undt. Petersen) Petersen R Sa - Sl So - Sø V - Ø I Det danske kontor i Tønder, korrespondance især vedr. arbejds- og opholdstilladelser A-L Det danske kontor i Tønder, korrespondance især vedr. arbejds- og opholdstilladelser L-Ø

18 Amter, byer og kommuner, enkeltpersoner Flensborg By 1 Avisudklip, tryksager Flensborg Amt Kreis Schleswig-Flensburg 1 Avisudklip Sydtønder amt 1 Avisudklip Husum amt 1 Avisudklip Ejdersted 1 Avisudklip Nordfrisland 1 Avisudklip Rendsborg-Nørre-amt 1 Avisudklip, valgstatistik Egernførde amt 1 Statistik, avisudklip Gottorp amt 1 Avisudklip, byråd kredsvalg, valgresultater m. v Schleswigsche Geest 1 Avisudklip Trene-Ejder-området 1 Avisudklip

19 04.32 Kendte danske personligheder, født i Sydslesvig Heri lister over kendte personer ordnet efter fødested, biografier alfabetisk ordnet, elever fra Husum amt på danske høj-, efter- og ungdomsskoler Levnedsløb alfabetisk ordnet u. år Niels Bøgh Andersen 1 Breve, avisudklip Berthold Bahnsen 1 Breve, avisudklip Georg Beckmann 1 Akter og avisudklip Børge Borgaa 1 Avisudklip Ina Carstensen 1 Avisudklip Dr. Helmuth Christensen 1 Avisudklip Hermann Clausen 1 Avisudklip K. H. Hagenau 1 Avisudklip Svend Johannsen 1 Avisudklip Jacob Kronika 1 Avisudklip Povl Kürstein 1 Avisudklip Prof. Hansen-Larsen 1 Avisudklip, tryksag Viggo Lausten 1 Avisudklip, tryksager Willy August Linnemann 1 Avisudklip

20 04.50 Karl Otto Meyer 1 Avisudklip Frederik Mommsen 1 Avisudklip Samuel Münchow 1 Avisudklip Johs. Oldsen 1 Breve, avisudklip Andr. Paysen 1 Avisudklip Henri Prien 1 Avisudklip Victor Reventlow Criminil 1 Avisudklip Hermann Tychsen 1 Avisudklip Frants Thygesen 1 Avisudklip Hans R. Jørgensen 1 Artikler, avisudklip Forskellige tyske personligheder 1 Forskellige tyske personligheder alfabetisk ordnet Dr. Best 1 Avisudklip Dr. Hugo Eckener 1 Avisudklip Dr. Eduard Edert 1 Avisudklip Julius Fichtel 1 Korrespondance Fr. W. Lübke 1 Avisudklip I Pastor Muus 20

21 1 Akter Wilh. Jürgensen (Asmus von der Heide) 1 Avisudklip General Ramcke 1 Avisudklip Will Rasner 1 Avisudklip Heinz Reinefahrt 1 Avisudklip Dr. R. Schenk 1 Avisudklip Schlegelberger, Franz og Hartwig 1 Avisudklip Biskop Wester 1 Avisudklip Sydslesvigsk Forening I Oprettelse, styrelse, udvalg, mødeplan 1 Skoleudvalg Historie, organisation og arbejde Informationsmateriale om SSF og SSF-udvalg Amts- og bysekretariater, amts- og bystyrelser, info Danevirkegården - informationsmateriale Ældreklubber - informationsmateriale a Jubilæum 1 Jubilæumsfest år sammen med Grænseforeningen Jubilæumsfest SSF 60 år Brochure: Indbydelse til jubilæumsfest Dansk Skoleforening og SSF 75 år ( ) Medlemstal 1 Medlemstal Medlems-alder- og erhversstatistik 21

22 22 I 61 1 Statistik (Hagenaus papirer) Medlemstatistik Foreningens område 1 Korrespondance Medlemsregler 1 Korrespondance Søren Hansens undersøgelse af optagelsesformularerne Budget (revision) 1 Budget, regnskab, revision Umsatzsteuererklärungen Budget, regnskab, revision Regnskabs- og revisionsudvalg 25 Kroneregnskab DM regnskab, korrespondance , SSFs Hovedstyrelse Regnskab

23 35 Uddrag af protokoller vedr. revision Beretninger Mødestatistik (foreningens arrangementer) 1 Meddelelser fra amterne om afholdte møder Generalsekretariatet, organisation 1 Almene sager Telefonanlæg Generalsekretariatet, inventar 1 Kontorudstyr, inventarlister Generalsekretariatet, kontormateriale 1 Bestillinger SF- Berufsgenossenschaft 1 Korrespondance Personaleudflugt 1 Personaleudflugter og fester - med fotos a Danske lønninger 1 Lønforhold SSFs kontingent, kontingentudvalg 1 Kontingent spørgsmål Spørgeskema-aktionen Rejseberetninger og mødereferater 1 Rejseberetninger, mødereferater København Rådgivning i retssager 1 Korrespondance Flag, emblemer 1 Løbende sager

24 05.49 Det sydslesvigske Samråd 1 Oprettelse Protokoller Folkerådet/Fællesrådet 1 Forretningsorden Landsmøder 1 Protokoller og sager Avisudklip SSFs styrelse 1 Styrelsesmøder SSFs hovedstyrelse 1 Møder Avisudklip Møder og mødeberetninger SSFs forretningsudvalg 1 Mødeindkaldelser (med bilag) SSFs finans- og personaleudvalg 1 Mødeindkaldelser med bilag I 61

25 05.57 SSFs foredragsudvalg 1 Foredragstilbud Tryksag: En række foredragstilbud Foredragstilbud Korrespondance og årsberetninger Spørgeskemaundersøgelser for Flensborg by- og amt, Sydtønder- Husum- og Ejdersted amt Spørgeskemaunderrsøgelser for Gottorp- Egernførde-og Rendsborg amt SSFs kommunalpolitiske udvalg 1 Forskelligt SSFs kulturudvalg 1 Korrespondance, protokoller, arrangementslister Avisudklip, møder Kulturudvalgsmøder Beretninger SSFs organisationsudvalg/reorganisation 1 Udvalgsmøder med bilag Reorganisationen 5 Forslag, uddrag af protokoller Samråd SSFs rådgivende byggeudvalg 1 Protokoller SSFs social-humanitære udvalg 1 Beretninger, korrespondance Avisudklip

26 05.64 SSFs valgudvalg (Landeswahlausschuß) 1 Protokoller SSFs teaterudvalg 1 Korrespondance Teaterudvalgsmøder SSFs udvalg for presse og oplysning 1 Korrespondance, møder, informationsblade SSFs årsmødeudvalg 1 Korrespondance, protokoller SSFs økonomiudvalg 1 Korrespondance, regnskab Regnskab for hovedstyrelsen, lønninger, rejser m.m SSFs fadderskabsudvalg 1 Korrespondance Mødeprotokoller Fadderskabslister I 61

27 4 - u. år SSFs aktionsudvalg 1 Mødereferater Valgforberedelser og propagandamateriale SSWs politiske udvalg 1 Protokoller Fællesudvalg - Grænseforeningen - SSF 1 Protokoller, betænkninger Korrespondance, protokoller, sekretærmøder Korrespondance, betænkninger Redegørelser fra de forskellige udvalg Beretninger fra de enkelte foreninger Udvalgs- Betænkninger Betænkninger vedr. det folkeligt-kulturelle danske arbejde i Sydslesvig Betænkninger vedr. det erhvervs-økonomiske udvalg sociale humanitære udvalg politiske- organisatoriske udvalg SSFs sekretærmøder 1 Mødeindkaldelser og bilag, referater SSFs terminkalender 1 Arrangementsplaner og korrespondance Terminsammellisten der Vereinigung der Schl.-Holst. Unternehmensverbände SSFs formandslister 1 Formandslister SSFs regelsamling ca Regler, principalafgørelser, sammensetning af udvalg og bestyrelser A-Z, vedtægter. 2 læg. 08 Flensborg by. Bystyrelsen og bysekretariatet. se også Dansk Sekretariat for Flensborg by I 45 27

Fr. Wingender (red): Dansk Ungdom i Sydslesvig. Sydslesvigs Danske Ungdomsforeningers jubilæumsskrift 1923-1948 (1948).

Fr. Wingender (red): Dansk Ungdom i Sydslesvig. Sydslesvigs Danske Ungdomsforeningers jubilæumsskrift 1923-1948 (1948). Private foreningsarkiver Arkiv F 141 Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger Afl. jr. 1990/F 131/1991/F 152 og 2010/I198 Stiftet 1923 under navnet De mellemslesvigske Ungdomsforeninger, 1924 ændret til De

Læs mere

Flensborg Avis firmaets og redaktørernes arkiver 1869 - ca. 2002. ved Gerret Liebing Schlaber

Flensborg Avis firmaets og redaktørernes arkiver 1869 - ca. 2002. ved Gerret Liebing Schlaber Flensborg Avis firmaets og redaktørernes arkiver 1869 - ca. 2002 ved Gerret Liebing Schlaber Arkivserien nr. 16 Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Flensborg 2009 1 ISBN

Læs mere

Lydfortegnelse. L 4 J.N. Jensen taler om Sydslesvig, 1960 Klausul: Almindelige regler Indhold: Varighed 9 min.

Lydfortegnelse. L 4 J.N. Jensen taler om Sydslesvig, 1960 Klausul: Almindelige regler Indhold: Varighed 9 min. Lydfortegnelse L 1 Sendemandsmøde 1962 Optagelser af forskellige taler og indlæg på Grænseforeningens sendemandsmøde i Odense 15-16/09-1962 Varighed: ca. 180 min 0:00:00 Samuel Münchow 0:17:02 Dommer P.

Læs mere

Private personarkiver. Kronika, Jacob (1897-1982)

Private personarkiver. Kronika, Jacob (1897-1982) Private personarkiver Kronika, Jacob (1897-1982) Redaktør, korrespondent, mindretalstalsmand m.m. Arkiv P29 Foreløbig arkivfortegnelse udgivet af Arkivet og Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek

Læs mere

.(ol~~,(/ 'llvl.t-t. h-d'~~\i\ r(1~1 0J~.+ GENERALSEKRETÆR FREDERIK PETERSEN

.(ol~~,(/ 'llvl.t-t. h-d'~~\i\ r(1~1 0J~.+ GENERALSEKRETÆR FREDERIK PETERSEN .(ol~~,(/ 'llvl.t-t 0J~.+ GENERALSEKRETÆR FREDERIK PETERSEN r(1~1 h-d'~~\i\ Denne bog tilegnes mindet om Højesteretsdommer Frants Thygesen, der var Frederik Petersens efte/jølger som generalsekretær 1945-1956.

Læs mere

Blå BeretninG. 6. november 2010 i Husum

Blå BeretninG. 6. november 2010 i Husum SydsleSvigsk Forening 2010 2010 Blå BeretninG SydsleSviGSk ForeningS 34. Landsmøde 6. november 2010 i Husum INDHOLD Beretning fra Kulturudvalget ved formand Jytte Christoffersen Beretning fra Teater- og

Læs mere

Historisk oversigt over begivenheder og hændelser i det danske i Ejdersted

Historisk oversigt over begivenheder og hændelser i det danske i Ejdersted Historisk oversigt over begivenheder og hændelser i det danske i Ejdersted 21-08-1588 Anno 1624 01-01-1624 Flensborg Skipperhuset Der ansættes en dansk præst ved Helligåndskirken i Flensborg. Fra 1782

Læs mere

SydSLeSvigSK FORening PROTOKOL. SydSleSvigSk ForeningS 33. landsmøde 14. november 2009 i HuSum

SydSLeSvigSK FORening PROTOKOL. SydSleSvigSk ForeningS 33. landsmøde 14. november 2009 i HuSum SydSLeSvigSK FORening 2009 2009 PROTOKOL SydSleSvigSk ForeningS 33. landsmøde 14. november 2009 i HuSum Protokol over Sydslesvigsk Forenings Landsmøde den 14. november 2009 på Husumhus i Husum 1 Dagsorden:

Læs mere

SYDSLESVIGSK ÅRBOG 2013 Sydslesvigsk Årbog 2013 Dansk virke i grænselandet

SYDSLESVIGSK ÅRBOG 2013 Sydslesvigsk Årbog 2013 Dansk virke i grænselandet SYDSLESVIGSK ÅRBOG 2013 Sydslesvigsk Årbog 2013 Dansk virke i grænselandet Sydslesvigsk Forening Få seneste nyt fra Sydslesvig og grænselandet på www.fla.de Og få baggrundsstof og analyser i Flensborg

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad Flensborg Avis / torsdag den 6. marts 2014 / side 1 Ugens overskrifter Fastelavn [KONTAKT] Børn elsker kostumer - som også den søde snut her fra fastelavnsfesten i Egernførde. (Foto: privat) HARRESLEV

Læs mere

SydSleSvigSk Forening. Blå BeretninG SydSleSviGSk ForeninGS 36. landsmøde 10. november 2012 i HuSum

SydSleSvigSk Forening. Blå BeretninG SydSleSviGSk ForeninGS 36. landsmøde 10. november 2012 i HuSum SydSleSvigSk Forening 2012 2012 Blå BeretninG SydSleSviGSk ForeninGS 36. landsmøde 10. november 2012 i HuSum INDHOLD Formandens beretning ved Dieter Paul Küssner 3 Beretning fra Kulturudvalget ved formand

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad FLENSBORG AVIS Torsdag 30. juni 2011 1 Sydslesvigsk Forening [KONTAKT] Ved opstarten af SSFs informationsblad KON- TAKTs sommerferie i juli er der god grund til et tilbageblik over det første halvår 2011.

Læs mere

Mandag, den 25. februar 2013 ~ SSF. Sydslesvigsk Forening. Sydslesvigsk Forening e. V.

Mandag, den 25. februar 2013 ~ SSF. Sydslesvigsk Forening. Sydslesvigsk Forening e. V. Mandag, den 25. februar 2013 ~ SSF Sydslesvigsk Forening Sydslesvigsk Forening e. V. Revideret regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uaffiængige revisors påtegning 4 Regnskabs-

Læs mere

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Beretning 2007. www.dcbib.dk

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Beretning 2007. www.dcbib.dk Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Beretning 2007 www.dcbib.dk 1 2 Den politiske verden Bestyrelsen i arbejdstøjet 4 Overenskomster Afslutningen af et regnskabsår giver altid anledning til at tage

Læs mere

Beretning om Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. s virksomhed i skoleåret 2009-2010 ved direktør Anders Molt Ipsen

Beretning om Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. s virksomhed i skoleåret 2009-2010 ved direktør Anders Molt Ipsen Beretning om Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. s virksomhed i skoleåret 2009-2010 ved direktør Anders Molt Ipsen TRYK: FLENSBORG AVIS DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG e.v. Beretning om Skoleforeningens

Læs mere

DANSKE SKOLER I MEDVIND OG MODVIND

DANSKE SKOLER I MEDVIND OG MODVIND DET REGIONALE FAGLIGE KULTURMILJØRÅD SØNDERJYLLANDS KULTURMILJØER NR. 16 Indledning De danske skoler i Sydslesvig udgør en vigtig del af dansk kulturarv og kulturmiljø i Sønderjylland. Etableringen af

Læs mere

DANSK KVINDESAMFUNDS ARKIV

DANSK KVINDESAMFUNDS ARKIV DANSK KVINDESAMFUNDS ARKIV Registrant over Dansk Kvindesamfunds Arkiv i Kvindehistorisk Samling Statsbiblioteket Udarbejdet af Eva Lous.. Statsbiblioteket 1996 Dansk Kvindesamfunds Arkiv Registrant over

Læs mere

BØRNENEs GRÆNSE 9.-12. JULI

BØRNENEs GRÆNSE 9.-12. JULI FLENSBORG AVIS Torsdag 29. marts 2012 1 UGENs OVERSKRIFTER BØRNENEs GRÆNSE 9.-12. JULI Taknemmelig [KONTAKT] En taknemmelig Edith Unnasch får overrakt en gavekurv af kaptajn Uwe Hansen, da St. Knudsgildet

Læs mere

Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45

Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45 Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45 Martin Bo Nørregård Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45 Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Nr. 61 Flensborg

Læs mere

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Forsidebillede Efterskoleelever fra Danmark i snak med jævnaldrende på den danske Jes Kruse-Skole i Egernførde i december 2006. Foto: Thomas J. Wiltrup,

Læs mere

EN REJSE VÆRD. [KONTAKT] Grænseforeningen (GF),

EN REJSE VÆRD. [KONTAKT] Grænseforeningen (GF), FLENSBORG AVIS Torsdag 21. februar 2013 1 UGENs OVERSKRIFTER Helgoland EN REJSE VÆRD [KONTAKT] SSW fik ny bestyrelse på Helgoland, langt ude i Nordsøen og alligevel en del af Sydslesvig. Læs mere på KONTAKT

Læs mere

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Beretning 2006. www.dcbib.dk

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Beretning 2006. www.dcbib.dk Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Beretning 2006 www.dcbib.dk 1 2 Ord på! fortæl biblioteket Det er fint for et bibliotek at være velforsynet med gode og egnede materialer til udlån, blot ikke hvis

Læs mere

MIT BROGEDE POLITISKE LIV

MIT BROGEDE POLITISKE LIV MIT BROGEDE POLITISKE LIV W. L. CHRISTIANSEN MIT BROGEDE POLITISKE LIV 1,~~~ {b /11J qo Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Flensborg 1990 Forfatteren takker Lauritz

Læs mere

Private institutionsarkiver. Arkiv I 75. Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig (under Dansk Røde Kors indtil 1960)

Private institutionsarkiver. Arkiv I 75. Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig (under Dansk Røde Kors indtil 1960) Private institutionsarkiver Arkiv I 75 (under Dansk Røde Kors indtil 1960) Modtaget 1966 og 1990, afl. jr. 1990/I 42.. Kun tilgængelig med institutionens tilladelse. Heri også sager udtaget af Den slesvigske

Læs mere

Grænsen. 5 Oktober 2006 68. årgang

Grænsen. 5 Oktober 2006 68. årgang Grænsen Nr. 5 Oktober 2006 68. årgang LANDSMØDE I SSW. Det danske mindretals- og regionalparti erklærer sig parat til i fremtiden at indgå i et regeringssamarbejde i Kiel. SENDEMANDSMØDE. Der er lagt et

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad Flensborg Avis - torsdag den 2. april 2015 - side 1 Ugens overskrifter 60 ÅR MED BONN-KØBENHAVN ERKLÆRINGERNE Tove smutter [KONTAKT] DSH Aktive Kvinder tog afsked med Tove Hinriksen, der flytter nordpå.

Læs mere

Historisk Samling fra Besættelsestiden

Historisk Samling fra Besættelsestiden Historisk Samling fra Besættelsestiden Arkivregistrant Denne registrant er en vejviser til arkivet på Historisk Samling fra Besættelsestiden. Arkivet indeholder et bredt materiale fra og om modstandsbevægelsen

Læs mere

Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001

Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001 Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001 Jubilæumsskrift udgivet i anledning af logens 50 års stiftelsesdag den 3. maj 2001 REDAKTION: Broder Exmester Knud Hersbøll. Broder Arkivar

Læs mere

Regionskontor & Infocenter

Regionskontor & Infocenter Regionskontor & Infocenter Regionskontor Regionskontor & Infocenter & Infocenter Årsberetning Årsberetning 2007 2007 Indhold 1. Indledning 3 1. Prioriteter og opnåede mål 3 2. Budget 4 3. Marketing/Offentlighedsarbejde

Læs mere

Den gule beretning 2011

Den gule beretning 2011 Den gule beretning 2011 www.sdu.de Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger Statistik SdU s Hovedsendemandsmøde 2011 Den gule beretning 2011 side 1 Indhold Formandens beretning Badmintonudvalget Bordtennisudvalget

Læs mere