I 61 Dansk Generalsekretariat for Sydslesvig og de danske sekretariater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I 61 Dansk Generalsekretariat for Sydslesvig og de danske sekretariater"

Transkript

1 Dansk Generalsekretariat for Sydslesvig og de danske sekretariater En arkivfortegnelse Tilgængelighed: Arkiverne er i henhold til beslutning i SSF s forretningsudvalg (december 1992) tilgængelige efter reglerne i den slesvig-holstenske arkivlov af 11. august 1992, hvorved en evt. adgangstilladelse skal gives af SSF s forretningsudvalg efter henvendelse til SSF s generalsekretær. Arkivserien nr. 9 Foreløbig arkivfortegnelse udgivet af Arkivet og Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Flensborg

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 2

3 Indledning... side 5 Dansk Generalsekretariat for Sydslesvig... side 7 00 Protokoller s Almene forhold, geografi, mindesmærker, statistik s Mindretallets anliggender i almindelighed s Perioden s Amter, byer, kommuner, enkeltpersoner s Sydslesvigsk Forening s Flensborg by, bystyrelsen og bysekretariat s Flensborg amt s Sydtønder amt s Husum amt s Ejdersted amt s Gottorp amt s Egernførde amt med Holtenå s Rendsborg/Egernførde amt med Holtenå s Rendsborg Nørreamt s Nordfrisland s Det frisiske arbejde s Slesvigere uden for Sydslesvig s Ungdomsarbejdet - alment s Ungdomsforeninger s Andet dansk Ungdomsarbejde s Sportsforeninger s Skolevæsenet s Ungdomsskoler, kursus s Kirken s Biblioteksvæsenet s Erhvervsforhold -alment s Landbruget s Håndværket s Handel og industri s Sociale forhold - byggeri s Sydslesvigske Kvindeforeninger s Sang-, musik- og kunstforeninger s Andre danske foreninger s Teater- og balletforestillinger, koncerter s Amatørteater s Sangkor, gymnastikhold s Underholdnings- og amatørorkestre s Diverse underholdning s Kunstnere s Foredrag, lysbilled- og filmsforedrag s Filmsafdelingen s Årsmøderne s Tillidsmandsarbejdet, tillidsmandskursus s Fadderskabsarbejdet s Bladcentralen Flensborg s Fonds, legater s Humanitært arbejde, Sundhedstjenesten, Alderdomshjem, stiftelser, fritidsklubber for ældre, gaver fra Danmark s Forsamlingshuse og ejendomme s Rejser, besøg, grænsetrafik, toldspørgsmål s Presse og oplysning s Radio og fjernsyn s Læsemapper, julemærker, juleplatter s Dansk politisk arbejde (Vælgerforeningen) s Kredsdags- og kommunevalg s Landdagsvalg s Forbundsdagsvalg s Danske myndigheder, danske forhold s Foreninger, institutioner i Danmark s Slesvig-Holsten, landsregeringen s Tyske myndigheder s

4 89 Tyske love og bestemmelser s Overgrebssager, retssager s Militærtjeneste, faldne s Norden s Internationale forhandlinger, andre lande s Andre mindretal s Personsager s Tillæg: Avisudklip s Navne- og sagregister til Dansk Generalsekretariat... side 153 Dansk Sekretariat for Flensborg by... side 171 Dansk Sekretariat for Flensborg amt... side 179 Dansk Sekretariat for Sydtønder amt... side 192 Dansk Sekretariat for Husum amt... side 193 Dansk Sekretariat for Ejdersted amt... side 231 Dansk Sekretariat for Egernførde amt... side 237 Dansk Sekretariat for Rendsborg amt... side 253 Dansk Sekretariat for Gottorp amt... side 259 4

5 Indledning Grænsedragningen i 1920 gav nyt liv til det danske arbejde i Sydslesvig. Den 26. juni 1920 oprettedes Den slesvigske Forening, som helt frem til afslutningen af 2. Verdenskrig blev det danske mindretals vigtigste kulturelle og politiske organisation. Efter 2. Verdenskrig fik foreningen ny anerkendelse den 15. november 1946 og skiftede navn til Sydslesvigsk Forening. Den nye forening havde samme arbejdsområde som forgængeren, dog således, at den politiske virksomhed fra 1948 overgik til det danske mindretals parti Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW). De centrale, administrative funktioner i begge foreninger er gennem hele perioden udøvet gennem hovedkontoret Dansk Generalsekretariat for Sydslesvig i Flensborg, fra 1946 suppleret af lokale amtssekretariater i de enkelte amter/kredse. Virksomheden her har gennem årene skabt en omfattende dokumentation af dansk arbejde i Sydslesvig. Sekretariatsarkiverne indeholder derfor et centralt og mangesidet materiale til belysning af Sydslesvigs historie siden 1920'erne. Dansk Generalsekretariat i Flensborg blev oprettet af Grænseforeningen i marts 1924 Her samledes i mellemkrigsårene trådene i den danske organisation. Kontoret varetog mindretallets interesser og bidrog til gennemførelsen af det politiske og kulturelle arbejde. Generalsekretariatet varetog forhandlinger med de tyske myndigheder, både lokalt og centralt. Via Generalsekretariatet afvikledes også kontakten til Danmark, ikke mindst til Grænseforeningen Ved krigens afslutning var Generalsekretariatet på grund af den krigsskabte personalemangel i praksis ophørt med at eksistere. Under et uventet arbejdspres, skabt bl.a. af den eksplosive medlemstilgang og oprettelse af nye distrikter ud over hele Sydslesvig, blev det nu nødvendigt at opbygge en større organisation. Den 1. september 1945 tiltrådte cand. jur. Frants Thygesen som ny generalsekretær. Under hans ledelse blev Dansk Generalsekretariat udbygget som Sydslesvigsk Forenings hovedkontor. I Generalsekretariatet indførtes nye arbejdsgange. Der blev anlagt journaler og gennemført en omhyggelig registrering af akterne. Gradvis dannedes også sekretariater for de enkelte dele af Sydslesvig til understøttelse af arbejdet i de lokale distriktsforeninger. I løbet af få år blev hele Sydslesvig dækket af sekretariater: Dansk Sekretariat for Flensborg by oprettet marts 1946 (sekretær Hans Wolf) Dansk Sekretariat for Flensborg amt oprettet marts 1946 (sekretær Heinrich Hansen) Dansk Sekretariat for Sydtønder amt, Nibøl oprettet april 1948 Dansk Sekretariat for Husum amt oprettet 1. april 1947 (sekretær Lars H. Schubert) Dansk Sekretariat for Ejdersted, Tønning oprettet april 1948 Dansk Sekretariat for Slesvig/Gottorp amt oprettet 1. februar 1946 (sekretær Hans Ronald Jørgensen) Dansk Sekretariat for Egernførde amt: oprettet som SSF-kontor 28. maj 1946, november 1947 underordnet amtssekretariatet i Slesvig selvstændigt amtssekretariat. Dansk Sekretariat for Rendsborg Nørreamt: oprettet som SSF-kontor 1946, december 1947 udbygget som Dansk Sekretariat Rendsborg, men underordnet Slesvig amtssekretariat selvstændigt amtssekretariat. Arkiverne fra såvel Generalsekretariatet som amtssekretariaterne er, bortset fra materialet fra Sydtønder amts sekretariat, for tiden frem til sidst i 1980'erne afleveret til Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Dette materiale er registreret i nærværende fortegnelse. 5

6 Fortegnelsen og registreringen bygger så vidt muligt på de ordningsprincipper, som blev fulgt i sekretariaterne ved akternes tilblivelse. Arkivet fra Dansk Generalsekretariat i Flensborg omfatter 57 bind og 890 pakker eller 84 hyldemeter. Arkiverne fra by- og amtssekretariaterne omfatter i alt 528 pk. eller 51,5 hyldemeter. Tilgængelighed: Arkiverne er i henhold til beslutning i SSFs forretningsudvalg (december 1992) tilgængelige efter reglerne i den slesvig-holstenske arkivlov af 11. august 1992, hvorved en evt. adgangstilladelse skal gives af SSFs forretningsudvalg efter henvendelse til SSF s generalsekretær. Supplerende materiale: Nærværende fortegnelse registrerer Den slesvigske Forening/Sydslesvigsk Forenings centralarkiver. arkiver fra de enkelte distrikter under Den slesvigske Forening/Sydslesvigsk Forening er derimod ikke medtaget i denne fortegnelse. Som separate arkiver, der ikke findes i fortegnelsen her, gøres opmærksom på Centralkartotek for Den slesvigske Forening/Sydslesvigsk Forening for Flensborg by ca Forhandlingsprotokoller for Den slesvigske Forening/Sydslesvigsk Forening, Flensborg: Bystyrelsen, Fællesforeningen, Fællesrådet, Folkerådet (Foreningsarkiver F 20). Amtsstyrelsernes arkiver, herunder protokoller (i gruppen Foreningsarkiver ) De enkelte distrikters arkiver (i gruppen Foreningsarkiver ) En summarisk fortegnelse over disse arkiver fremgår af publikationen Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. En oversigt (Arkivserien nr. 7, 1999). Flensborg i november 2000/2014 Lars N. Henningsen 6

7 Dansk Generalsekretariat for Sydslesvig Arkivsignatur: I Protokoller 00.1 Månedsberetning (kopier) (uindbundet) Tilsynsrådsmøder Fællesforeningen Folkerådet Kredsdagsfraktionsmøder Hovedstyrelses-og forretningsudvalgsmøder med register Hovedstyrelsesmøder Styrelsesmøder

8 8 I Forretningsudvalgsmøder Finansudvalgsmøder Organisationsudvalgsmøder Landsmøder Socialt Humanitært Udvalg Kulturudvalgsmøder Kulturudvalgsmøder Amtskulturudvalgsmøder Foredragsudvalget Årsmødeudvalget (protokoller)

9 Årsmødeudvalget (beretninger) Teater-og koncertudvalg (beretninger) (protokoller) Almene forhold, geografi, mindesmærker, statistik Almene forhold 1 Avisudklip Konsulatets stat. undersøgelser vedr. den nat. stilling i Sydslesvig Topografi, landkort 1 Topografi, landkort Dyrlæge Harald Olsens papirer vedr. Sydslesvig-kort Sydslesvig - historie 1 Avisudklip, manuskripter Avisudklip, tryksager Gamle bynavne 1 Avisudklip Sydslesvigsk lokalhistorie 1 Korrespondance og mødeprotokoller Kommunernes - amternes areal 1 Statistik Befolkningens afstamningsforhold 1 Korrespondance Sydslesvig - sprogforhold 1 Avisudklip, manuskript

10 01.08 Statistik alment 1 Befolkningsstatistik, tryksager og aktstykker Erhvervsstatistik I Stat. Berichte: Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle in Schl.- Hol. 1 Die natürliche Bevölkerungsbewegung in Schl.-Hol Statistik: Altersgruppe und Geschlecht Statistik: Die Gestorbenen Stat. Berichte: Bevölkerungsstatistik 1 Bevölkerungsstatistik Stat. Berichte: Wanderungsbewegung 1 Wanderungsbewegung Stat. Berichte: Umsiedlung 1 Statistik Befolkningens fordeling på amter og kommuner 1 Statistik Flygningestatistik m. m. 1 Statistik, aktstykker Befolknings- og flygningestatistik 1 Korrespondance og statistik Statistik over modersmål, nationalitet m. m. 1 Statistik Erhvervsstatistik (herunder flygtninge i erhvervslivet) 1 Arbeitsmarkt Statistik Arbejdsløshed, lønninger, priser m. m. 1 Avisudklip Korrespondance

11 01.19 Folketællinger 1 Korrespondance , statistik Stat. Berichte: Allgemeinbildende Schulen 1 Statistik Mindesmærker, bevaring af miljøer og gl. huse 1 Avisudklip, tryksager Korrespondance Avisudklip, tryksager Danevirke/Hedeby 1 Avisudklip Kongestenen på Før 1 Korrespondance, avisudklip Lembecksburg på Før 1 Korrespondance, avisudklip Haubargen Rothelau 1 Korrespondance, avisudklip Runestenene 1 Korrespondance, avisudklip Stallergården i Garding 1 Korrespondance Krigergravene, Istedløven 1 Avisudklip Rurup Vandmølle 1 Korrespondance, avisudklip Gasthof Zum alten Landsknecht i Rendsborg 1 Korrespondance, avisudklip Folkeminder og folkedragter, almueting 1 Korrespondance Mindefest for kaptajn Otto Christian Hammer I 61

12 1 Korrespondance, avisudklip Dybbølfesten Korrespondance, avisudklip Afstemnings marts-møder, veteranmøder 1 Korrespondance, avisudklip Avisudklip, tryksager Mindefest, mindehøjtidelighed 1 Avisudklip Mysunde/Slesvig 2. februar Mindefest og højtidelighed Up ewig ungedelt 1 Pjece til 500 årsfesten Dannebrog år 1 Korrespondance vedr. flagfesten, avisudklip Mindretallets anliggender i almindelighed I Alm. problemer vedr. mindretallets anliggender i Sydslesvig 1 Avisudklip Dansk-allierede forhandlinger om Sydslesvig (London-konferencen) 1 Korrespondance Avisudklip Avisudklip og aktstykker Kiel-aftalen (Vor Ret) 1 Korrespondance og akter Avisudklip, tryksag Vor Ret Dansk-tyske forhandlinger 1 Avisudklip Bonn-erklæringen + (30 års jubilæet 1985) 1 Avisudklip og akter

13 5 Korrespondance, taler års jubilæum Avisudklip Retsgrundlag for det danske arbejde 1 Avisudklip Akter Selvbestemmelsesret og menneskerettigheder 1 Tryksager, avisudklip Avisudklip Spørgsmål "Loyalitet" 1 Korrespondance, avisudklip Administrativ adskillelse 1 Korrespondance og akter Avisudklip Volksbegehren und Volksentscheid, Forbundslandenes grænser 1 Korrespondance og akter Avisudklip Gensidighed 1 Avisudklip Oslo - samarbejde 1 Avisudklip Besættelsesmagternes politik overfor Sydslesvig 1 Korrespondance og akter Avisudklip Beslaglæggelser i Sydslesvig 1 Beslaglæggelser i Sydslesvig Den norske Brigade 1 Korrespondance Socialdemokratiet og Sydslesvig (2. Internationale) 1 Avisudklip Eksistenskrisen 1 Avisudklip

14 02.20 Det danske arbejdes historie 1 Det danske arbejdes historie Dansk arbejde i Sydslesvig - alment 1 Avisudklip Perioden I Sagligt ordnede sager Det danske mindretals medlemmer i Flensborgs nordlige bydel og børnehjælpen, gadevis omtale af mindretalsfamilierne med detaljeret karakteristik Korrespondance med NS-myndighederne, især vedr. børnehjælpen Tysk forsvar mod dansk arbejde i Sydslesvig - tysk pres på dansk mindretal. Fra Ernst Schröders arkiv Korrespondance vedr. Hitlerungdommen, SA og det danske mindretal Korrespondance med NS-myndighederne, især vedr. fører-ord, den tyske hilsen og arbejdstjeneste Det danske mindretals forhandlinger med høje Nazi-myndigheder Tyske overgreb mod det danske mindretal på Ejdersted, især i Tønning Kredsdagsmændenes virksomhed: opråb og avisudklip om kredsdagsmøder i Flensborg, Slesvig og Sydtønder amter Slægtsgårde Den danske folkegruppes civile krigsofre, bombeangrebet i Flensborg 19/ Den danske folkegruppes militære krigsofre Opførelsen af det danske menighedshus i Flensborg-Engelsby

15 03.13 Bygningsplan for menighedshuset i Flensborg-Engelsby Bund der Polen in Deutschland og Verband der Nationalen Minderheiten in Deutschland, indgåede breve Bund der Polen in Deutschland og Verband der Nationalen Minderheiten in Deutschland, udgåede breve a Bund der Polen in Deutschland Kongres i Berlin 1938 (Ernst Christiansen) 1938 Korrespondance Rundskrivelser og meddelelser til foreningerne: indbydelser, programmer, beretninger, formularer Rundskrivelser og meddelelser til foreningerne a Årsmøder, korrespondance og sager Stævner og foreningsmøder: indbydelser, programmer og korrespondance derom Ind- og udgåede breve nordfra og nordpå A-K Ind- og udgåede breve nordfra og nordpå L-Z - generalsekretær Frederik Petersens korrespondance vedr. foredrag i Danmark, fremvisning af Sydslesvig-filmen, vedr. artikler, besøg i Sydslesvig og andet offentlighedsarbejde Willi Johannsen, korrespondance vedr. uddannelse og studiestøtte Willi Johannsen, korrespondance vedr. uddannelse og studiestøtte Korrespondance vedr. Den slesvigske Forenings organisation og finanssager, årsberetninger for de enkelte afdelinger Grænseforeningen Omfatter især korrespondance i almindelighed og vedr. økonomiske anliggender 15

16 03.24 Indgåede breve Indgåede breve Udgåede breve Udgåede breve Udgåede breve Indgåede breve vedr. Flensborghus a Flensborghus G.m.b.H Udgåede breve vedr. Flensborghus Enkeltpersoner og institutioner Især korrespondance med og vedr. enkeltpersoner og institutioner i almindelighed, samt vedr. enkeltpersoners arbejds- og opholdstilladelse Indgåede breve Alm - Got Indgåede breve Græ - Lund Indgåede breve Mom - Ruge Indgåede breve Sand - Wol Indgåede breve Anm - Dahl Indgåede breve Dahls - Götz Indgåede breve Han - Krogh Indgåede breve Kron - Noack Indgåede breve Old - Rens Indgåede breve Ravn - Vej Udgåede breve A - L Udgåede breve M - Z Udgåede breve Alm - Hoppe Udgåede breve Hund - May Udgåede breve Mjang - Zædow I 61

17 03.46 Udgåede breve til institutioner I. A-K Udgåede breve til institutioner II. K-V Personsager Korrespondance vedr. arbejds- og opholdstilladelse i Danmark, dokumentation for tilknytning til mindretallet, vidnesbyrd om enkeltpersoner og deres forhold til danske og tyske kredse og myndigheder A - Be Bi - C E - H (undt. Hansen) Hansen I - J L Ma - Mo Mu - Mø N - O P (undt. Petersen) Petersen R Sa - Sl So - Sø V - Ø I Det danske kontor i Tønder, korrespondance især vedr. arbejds- og opholdstilladelser A-L Det danske kontor i Tønder, korrespondance især vedr. arbejds- og opholdstilladelser L-Ø

18 Amter, byer og kommuner, enkeltpersoner Flensborg By 1 Avisudklip, tryksager Flensborg Amt Kreis Schleswig-Flensburg 1 Avisudklip Sydtønder amt 1 Avisudklip Husum amt 1 Avisudklip Ejdersted 1 Avisudklip Nordfrisland 1 Avisudklip Rendsborg-Nørre-amt 1 Avisudklip, valgstatistik Egernførde amt 1 Statistik, avisudklip Gottorp amt 1 Avisudklip, byråd kredsvalg, valgresultater m. v Schleswigsche Geest 1 Avisudklip Trene-Ejder-området 1 Avisudklip

19 04.32 Kendte danske personligheder, født i Sydslesvig Heri lister over kendte personer ordnet efter fødested, biografier alfabetisk ordnet, elever fra Husum amt på danske høj-, efter- og ungdomsskoler Levnedsløb alfabetisk ordnet u. år Niels Bøgh Andersen 1 Breve, avisudklip Berthold Bahnsen 1 Breve, avisudklip Georg Beckmann 1 Akter og avisudklip Børge Borgaa 1 Avisudklip Ina Carstensen 1 Avisudklip Dr. Helmuth Christensen 1 Avisudklip Hermann Clausen 1 Avisudklip K. H. Hagenau 1 Avisudklip Svend Johannsen 1 Avisudklip Jacob Kronika 1 Avisudklip Povl Kürstein 1 Avisudklip Prof. Hansen-Larsen 1 Avisudklip, tryksag Viggo Lausten 1 Avisudklip, tryksager Willy August Linnemann 1 Avisudklip

20 04.50 Karl Otto Meyer 1 Avisudklip Frederik Mommsen 1 Avisudklip Samuel Münchow 1 Avisudklip Johs. Oldsen 1 Breve, avisudklip Andr. Paysen 1 Avisudklip Henri Prien 1 Avisudklip Victor Reventlow Criminil 1 Avisudklip Hermann Tychsen 1 Avisudklip Frants Thygesen 1 Avisudklip Hans R. Jørgensen 1 Artikler, avisudklip Forskellige tyske personligheder 1 Forskellige tyske personligheder alfabetisk ordnet Dr. Best 1 Avisudklip Dr. Hugo Eckener 1 Avisudklip Dr. Eduard Edert 1 Avisudklip Julius Fichtel 1 Korrespondance Fr. W. Lübke 1 Avisudklip I Pastor Muus 20

21 1 Akter Wilh. Jürgensen (Asmus von der Heide) 1 Avisudklip General Ramcke 1 Avisudklip Will Rasner 1 Avisudklip Heinz Reinefahrt 1 Avisudklip Dr. R. Schenk 1 Avisudklip Schlegelberger, Franz og Hartwig 1 Avisudklip Biskop Wester 1 Avisudklip Sydslesvigsk Forening I Oprettelse, styrelse, udvalg, mødeplan 1 Skoleudvalg Historie, organisation og arbejde Informationsmateriale om SSF og SSF-udvalg Amts- og bysekretariater, amts- og bystyrelser, info Danevirkegården - informationsmateriale Ældreklubber - informationsmateriale a Jubilæum 1 Jubilæumsfest år sammen med Grænseforeningen Jubilæumsfest SSF 60 år Brochure: Indbydelse til jubilæumsfest Dansk Skoleforening og SSF 75 år ( ) Medlemstal 1 Medlemstal Medlems-alder- og erhversstatistik 21

22 22 I 61 1 Statistik (Hagenaus papirer) Medlemstatistik Foreningens område 1 Korrespondance Medlemsregler 1 Korrespondance Søren Hansens undersøgelse af optagelsesformularerne Budget (revision) 1 Budget, regnskab, revision Umsatzsteuererklärungen Budget, regnskab, revision Regnskabs- og revisionsudvalg 25 Kroneregnskab DM regnskab, korrespondance , SSFs Hovedstyrelse Regnskab

23 35 Uddrag af protokoller vedr. revision Beretninger Mødestatistik (foreningens arrangementer) 1 Meddelelser fra amterne om afholdte møder Generalsekretariatet, organisation 1 Almene sager Telefonanlæg Generalsekretariatet, inventar 1 Kontorudstyr, inventarlister Generalsekretariatet, kontormateriale 1 Bestillinger SF- Berufsgenossenschaft 1 Korrespondance Personaleudflugt 1 Personaleudflugter og fester - med fotos a Danske lønninger 1 Lønforhold SSFs kontingent, kontingentudvalg 1 Kontingent spørgsmål Spørgeskema-aktionen Rejseberetninger og mødereferater 1 Rejseberetninger, mødereferater København Rådgivning i retssager 1 Korrespondance Flag, emblemer 1 Løbende sager

24 05.49 Det sydslesvigske Samråd 1 Oprettelse Protokoller Folkerådet/Fællesrådet 1 Forretningsorden Landsmøder 1 Protokoller og sager Avisudklip SSFs styrelse 1 Styrelsesmøder SSFs hovedstyrelse 1 Møder Avisudklip Møder og mødeberetninger SSFs forretningsudvalg 1 Mødeindkaldelser (med bilag) SSFs finans- og personaleudvalg 1 Mødeindkaldelser med bilag I 61

25 05.57 SSFs foredragsudvalg 1 Foredragstilbud Tryksag: En række foredragstilbud Foredragstilbud Korrespondance og årsberetninger Spørgeskemaundersøgelser for Flensborg by- og amt, Sydtønder- Husum- og Ejdersted amt Spørgeskemaunderrsøgelser for Gottorp- Egernførde-og Rendsborg amt SSFs kommunalpolitiske udvalg 1 Forskelligt SSFs kulturudvalg 1 Korrespondance, protokoller, arrangementslister Avisudklip, møder Kulturudvalgsmøder Beretninger SSFs organisationsudvalg/reorganisation 1 Udvalgsmøder med bilag Reorganisationen 5 Forslag, uddrag af protokoller Samråd SSFs rådgivende byggeudvalg 1 Protokoller SSFs social-humanitære udvalg 1 Beretninger, korrespondance Avisudklip

26 05.64 SSFs valgudvalg (Landeswahlausschuß) 1 Protokoller SSFs teaterudvalg 1 Korrespondance Teaterudvalgsmøder SSFs udvalg for presse og oplysning 1 Korrespondance, møder, informationsblade SSFs årsmødeudvalg 1 Korrespondance, protokoller SSFs økonomiudvalg 1 Korrespondance, regnskab Regnskab for hovedstyrelsen, lønninger, rejser m.m SSFs fadderskabsudvalg 1 Korrespondance Mødeprotokoller Fadderskabslister I 61

27 4 - u. år SSFs aktionsudvalg 1 Mødereferater Valgforberedelser og propagandamateriale SSWs politiske udvalg 1 Protokoller Fællesudvalg - Grænseforeningen - SSF 1 Protokoller, betænkninger Korrespondance, protokoller, sekretærmøder Korrespondance, betænkninger Redegørelser fra de forskellige udvalg Beretninger fra de enkelte foreninger Udvalgs- Betænkninger Betænkninger vedr. det folkeligt-kulturelle danske arbejde i Sydslesvig Betænkninger vedr. det erhvervs-økonomiske udvalg sociale humanitære udvalg politiske- organisatoriske udvalg SSFs sekretærmøder 1 Mødeindkaldelser og bilag, referater SSFs terminkalender 1 Arrangementsplaner og korrespondance Terminsammellisten der Vereinigung der Schl.-Holst. Unternehmensverbände SSFs formandslister 1 Formandslister SSFs regelsamling ca Regler, principalafgørelser, sammensetning af udvalg og bestyrelser A-Z, vedtægter. 2 læg. 08 Flensborg by. Bystyrelsen og bysekretariatet. se også Dansk Sekretariat for Flensborg by I 45 27

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969.

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969. Private foreningsarkiver Arkiv F 108 Dansk Spejderkorps Sydslesvig Spejderkorpset blev grundlagt i 1919, først kun i Flensborg som Flensborg Spejdertrop og under KFUM s styrelse. Fire år efter ændredes

Læs mere

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1 Private foreningsarkiver Arkiv F 95, Sydslesvig afdeling Oprettet 1964, 20/1 Formand for, Sydslesvig afd. var 1964-1987 provst Karstoft, Flensborg, 1988 - Sv. Kohrt, Husby. afl. af provst Karstoft, Flensborg,

Læs mere

Jørgensen, Hans Ronald, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. 1. 1945-48. H.R.J. s fortrolige beretninger... 1 pk.

Jørgensen, Hans Ronald, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. 1. 1945-48. H.R.J. s fortrolige beretninger... 1 pk. Private personarkiver Arkiv P 131, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. Afl. jr. 1993/P 414 og 2002/P 771. Beretninger og rapporter 1945-64. Beretninger og rapporter... 4 pk. Nemlig: 1. 1945-48. H.R.J.

Læs mere

Fr. Wingender (red): Dansk Ungdom i Sydslesvig. Sydslesvigs Danske Ungdomsforeningers jubilæumsskrift 1923-1948 (1948).

Fr. Wingender (red): Dansk Ungdom i Sydslesvig. Sydslesvigs Danske Ungdomsforeningers jubilæumsskrift 1923-1948 (1948). Private foreningsarkiver Arkiv F 141 Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger Afl. jr. 1990/F 131/1991/F 152 og 2010/I198 Stiftet 1923 under navnet De mellemslesvigske Ungdomsforeninger, 1924 ændret til De

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Diversearkiver 13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Aviser D 8200 Altonaer Mercurius, 1802, 25/3, 1821, 19/3 D 8201 Avis-Salonens Nyhedsblad, 1849 nr. 79, 90-91, 93-94, 103, 110, 115, 130,

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale 2014 mellem Sydslesvigsk Forening og Sydslesvigudvalget 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 15. april 2013 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dieter Paul Küssner, Steen Schröder, Jens A.

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Resumé af Møde i Det Sydslesvigske Samråd onsdag den 3. september 2014 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Afbud: Gæster: Referent: Jon Hardon Hansen,

Læs mere

Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder. Find Sydslesvig. Tak for invitationen...

Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder. Find Sydslesvig. Tak for invitationen... Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Første næstformand for SSF og formand for SSF s Årsmødeudvalg Gitte Hougård-Werner Ved årsmødet fredag den 19. juni 2015 På Kaj Munk-Skolen,

Læs mere

Private personarkiver. Arkiv P 225. Uldall, Bruno grosserer, Flensborg, f. 1908-

Private personarkiver. Arkiv P 225. Uldall, Bruno grosserer, Flensborg, f. 1908- Private personarkiver Arkiv P 225 grosserer, Flensborg, f. 1908- afl. jr. 1998/P 608 og 617 Litt: Bruno Uldall: Geschichte der Firma Uldall & Co. 1902-1980 (1989) Bruno Uldall: Sådan var det. Erindringer

Læs mere

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune Referat fra mødet den 27.01.2015 i Kulturcentret Ruth Trier Jette Thomsen Jørgen Kristensen Benny Pedersen Anette Dahl Nielsen Otto Vinter Tine Brings Brock Jørn

Læs mere

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen 1.11.2011 AMI/Oe Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen Til stede: Åse Jørgensen, Andreas André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Lars Wichmann,

Læs mere

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Østifternes Haveselskab/Det Danske Haveselskab, Gudme og Vejstrup kredse: Årsrapporter, regnskaber, medlemslister, dagsordener,

Læs mere

Arbejderbevægelsens Bibliotek

Arbejderbevægelsens Bibliotek Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.Vi The Labour Movement Library and Archive, Denmark " Bibliothek und Archiv derarbeiterbewegungpänemark. Nørrebrogade 66 D * DK2200 København N. Tel.:(+45)35.36.15.22

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

By-Generalforsamling den 16. april 2015

By-Generalforsamling den 16. april 2015 By-Generalforsamling den 16. april 2015 Årsberetning 2014 Der er et yndigt land Tekst: Adam Oehlenschläger, 1823 Melodi: H. E. Krøyer, 1835 Der er et yndigt land, det står med brede bøge nær salten østerstrand

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

4. 1923-82. Mærkedage I... 1 pk. Indhold: 1923-82. Avisudklip, tryksager m.v. vedr. L.P.Christensens fødselsdage,

4. 1923-82. Mærkedage I... 1 pk. Indhold: 1923-82. Avisudklip, tryksager m.v. vedr. L.P.Christensens fødselsdage, Private personarkiver Arkiv P 166, redaktør, Flensborg Avis, Flensborg, 1882-1960. Afl. jr. 1992/P 391 og gl. arkiv 1130-1131. Se også Flensborg Avis' arkiv E1. 1. 1898-1957. Breve og personalia... 1 pk.

Læs mere

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774 Private personarkiver Arkiv P 180 v. Bentzen - Carstens - Mechlenburg - Rübner- Westenapotekerfamilie, Løveapoteket, Flensborg afl. jr. 1992/P 389 og 397, 1994/P 455, 2001/P 700 og 703. Se også akter i

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG e.v.

ÅRSREGNSKAB 2010. DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG e.v. ÅRSREGNSKAB DANSK SKOLEFORENING RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER Resultat 2009 Resultat Budget 1.000 Danske tilskud Tilskud fra Undervisningsministeriet 41.516.500,00 42.408.000,00 42.408 Tilskud Slesvig-Holsten

Læs mere

MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Studieturen 2013

MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Studieturen 2013 MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG Studieturen 2013 Som tidligere oplyst finder studieturen i år sted i dagene 30. august - 1. september og med bus fra Helsingør Turistfart.

Læs mere

Landsformandens skriftlige beretning og organisationsberetning 2014

Landsformandens skriftlige beretning og organisationsberetning 2014 Sydslesvigsk Vælgerforening - Landsformanden og landssekretariatet - Landsformandens skriftlige beretning SSWs landsmøde 20. september 2014 i Husumhus, Neustadt 95, Husum For os i Sydslesvig. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen

Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen Den 9. marts 1985 blev Ubberud Hallen indviet og jubilæet blev markeret 6. februar 2010. Men hvordan gik det egentligt til at vi fik en idrætshal i Ubberud? For

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Årsrapport 2013/2014 Hjørring Teater Nørregade 24 9800 Hjørring 46. regnskabsår

Årsrapport 2013/2014 Hjørring Teater Nørregade 24 9800 Hjørring 46. regnskabsår Årsrapport 2013/2014 Hjørring Teater Nørregade 24 9800 Hjørring 46. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Introduktion... 3 Ledelsens påtegning... 4 Revisors påtegning... 5-6 Ledelsens årsberetning... 7-8

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Mandag, den 25. februar 2013 ~ SSF. Sydslesvigsk Forening. Sydslesvigsk Forening e. V.

Mandag, den 25. februar 2013 ~ SSF. Sydslesvigsk Forening. Sydslesvigsk Forening e. V. Mandag, den 25. februar 2013 ~ SSF Sydslesvigsk Forening Sydslesvigsk Forening e. V. Revideret regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uaffiængige revisors påtegning 4 Regnskabs-

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Et nyt kirkeblad. Gudstjenester

Et nyt kirkeblad. Gudstjenester Forside: Frederiksstad og Husum danske menigheder Kirkeblad nr.1 juni-august 2015 En ny Ånd For mange står kirken som noget lidt gammeldags. Beroligende, siger nogle. Kedeligt, siger nogle andre. Jeg kan

Læs mere

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv 1:1 Teater - Byg en historie, og se den få liv Hvad er 1:1 TEATER? 1:1 Teater er et undervisnings- og teaterkoncept som sigter mod 5 hovedmål: - At fremme skriveglæden og lærelysten hos elever i folkeskolen.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE I SAMARBEJDE MED TOM BUK-SWIENTY OG GRÆNSEFORENINGEN. 13. - 19.

SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE I SAMARBEJDE MED TOM BUK-SWIENTY OG GRÆNSEFORENINGEN. 13. - 19. SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE I SAMARBEJDE MED TOM BUK-SWIENTY OG GRÆNSEFORENINGEN 13. - 19. april 2014 SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE

Læs mere

Distrikterne i Flensborg By ønsker en glædelig jul og alt godt i

Distrikterne i Flensborg By ønsker en glædelig jul og alt godt i Dampskibet Alexandra, akvarel malet af Kay von Eitzen Distrikterne i Flensborg By ønsker en glædelig jul og alt godt i Dette års kalender viser billeder af skibe, der i en del årtier sejlede på Flensborg

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg Private institutionsarkiver Arkiv I 24 Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg Nr. i parentes markerer pakkenummer i ældre arkivfortegnelse(1991-2001). Fortegnelsen er delt i to afdelinger: Afdeling

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 1 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 Kære venner Jeg er stolt over

Læs mere

Beretning om Skoleforeningens virksomhed i skoleåret 2008-2009 ved direktør Anders Molt Ipsen

Beretning om Skoleforeningens virksomhed i skoleåret 2008-2009 ved direktør Anders Molt Ipsen Beretning om Skoleforeningens virksomhed i skoleåret 2008-2009 ved direktør Anders Molt Ipsen TRYK: FLENSBORG AVIS DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG Beretning om Skoleforeningens virksomhed i skoleåret

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Til: DAO s medlemsorkestre www.daonet.dk mail@daonet.dk D. 04. marts 2007 Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde 2007 Mødetype: Repræsentantskabsmøde Tid: Lørdag d. 4. marts kl. 10:30 Sted: Mødecenter Odense,

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Fra mod hinanden til med hinanden - den dansk-tyske mindretalsmodel

Fra mod hinanden til med hinanden - den dansk-tyske mindretalsmodel Henrik Becker-Christensen Tale ved FUEV Kongres 2014 Fra mod hinanden til med hinanden - den dansk-tyske mindretalsmodel Mine damer og herrer. Kære kongresdeltagere. Jeg skal overbringe jer en hilsen fra

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b.

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b. På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Per Rønager Bøjstrup, Minna Irene Siegumfeldt (gik under punkt 8), Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Nanette Zahrtmann (kom under punkt 2b), Jens Henrik

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 18-02-2015 17:00 Mødeafholdelse på Frivilligcenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71 th. 2820 Gentofte Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested.

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested. Brevkort (Luftfoto af Langholmsvej 4 o.a.) Landmandens juridiske håndbog, 1943-1945 Anden Verdenskrig i billeder og tekst, 1945 DVD: Dilettant i Gudbjerg 2009-02-25 CD-R: Holdbilleder GOG 2007/2008 Jubilæumsbog

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret?

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret? Statens Arkiver www.sa.dk www.sa.dk/ao Statens arkiver indgang til kilder og arkivalier. Vejledning til de mest brugte arkivalier m.m. findes øverst på siden. Statens Arkiver ArkivalierOnline. Her kan

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 12. jan 2014

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 12. jan 2014 Sted: KFUM soldaterhjem Treldevej 99 7000 Fredericia SquareDanceDanmark Deltagere: Vangsgaard Vind Nielsen Mosegaard Hansen Kristen Foged Nielsen Lene Buchwald Laila Hattmann Bestyrelsesmøde i DAASDC.

Læs mere

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje August Hage Oremandsgaard Allé 2 4720 Præstø Tlf. 22878487 Hage@oremandsgaard.dk CVR: 182033 Bruger-ID:35711 26. januar 2014, Præstø Hermed tillader jeg

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

DANSKE SKOLER I MEDVIND OG MODVIND

DANSKE SKOLER I MEDVIND OG MODVIND DET REGIONALE FAGLIGE KULTURMILJØRÅD SØNDERJYLLANDS KULTURMILJØER NR. 16 Indledning De danske skoler i Sydslesvig udgør en vigtig del af dansk kulturarv og kulturmiljø i Sønderjylland. Etableringen af

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

Menighedsrådsmøde SOLRØD MENIGHEDSRÅD. Dato: 20. november 1996 Blad no. 1. Det nyvalgte Solrød menighedsråd indkaldes hermed

Menighedsrådsmøde SOLRØD MENIGHEDSRÅD. Dato: 20. november 1996 Blad no. 1. Det nyvalgte Solrød menighedsråd indkaldes hermed SOLRØD MENIGHEDSRÅD Det nyvalgte Solrød menighedsråd indkaldes hermed til konstituerende møde onsdag den 20. november 1996 kl. 19.00 i Solrød Strandkirke. Dagsorden: Menighedsrådsmøde Dato: 20. november

Læs mere

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 7 sider DAGENS PROGRAM 11.00 KULTURDAGEN ÅBNES V. borgmester Ole Bondo Christensen 11.15 FANDANGO 2 numre fra sidst opførte forestilling vises

Læs mere

Blå BeretninG. 6. november 2010 i Husum

Blå BeretninG. 6. november 2010 i Husum SydsleSvigsk Forening 2010 2010 Blå BeretninG SydsleSviGSk ForeningS 34. Landsmøde 6. november 2010 i Husum INDHOLD Beretning fra Kulturudvalget ved formand Jytte Christoffersen Beretning fra Teater- og

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

gl. arkiv nr. 159 d: I.1941. Afskrift af Vereinsregister, med korrespondance. II.1927-40. Broderlister (10 stk.).

gl. arkiv nr. 159 d: I.1941. Afskrift af Vereinsregister, med korrespondance. II.1927-40. Broderlister (10 stk.). Private foreningsarkiver Arkiv F 58 gl. arkiv nr. 159. Modtaget via bibliotekar Fr. Mommsen efter advokat Chr. Ravns død. Desuden afl. jr. 1994/F 201, 1996/F 224 og 1998/F 266. Se også: Christians-Garde

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad FLENSBORG AVIS Torsdag 30. juni 2011 1 Sydslesvigsk Forening [KONTAKT] Ved opstarten af SSFs informationsblad KON- TAKTs sommerferie i juli er der god grund til et tilbageblik over det første halvår 2011.

Læs mere

Vedtægter for den almennyttige selvejende institution Rodbjerggaard (CVR-Nr. 33680864)

Vedtægter for den almennyttige selvejende institution Rodbjerggaard (CVR-Nr. 33680864) Vedtægter for den almennyttige selvejende institution Rodbjerggaard (CVR-Nr. 33680864) 1 Rodbjerggaard er en selvejende institution med hjemsted i Vejle Kommune, omfattende ejendommen Rodbjerggaard, Vorkvej

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Menighedsrådet Aabenraa den 10. juni 2015 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Afbud fra: Ivan Grube Hansen, Kirsten Sønderby, Jens Kvist,

Læs mere

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk Tegnestue præsentation November 2008 J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Adresse: Jørgen Overbys Tegnestue A/S Slotsvej 46 DK-6510 Gram

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

SydSLeSvigSK FORening PROTOKOL. SydSleSvigSk ForeningS 33. landsmøde 14. november 2009 i HuSum

SydSLeSvigSK FORening PROTOKOL. SydSleSvigSk ForeningS 33. landsmøde 14. november 2009 i HuSum SydSLeSvigSK FORening 2009 2009 PROTOKOL SydSleSvigSk ForeningS 33. landsmøde 14. november 2009 i HuSum Protokol over Sydslesvigsk Forenings Landsmøde den 14. november 2009 på Husumhus i Husum 1 Dagsorden:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Navn, hjemsted og formål:

Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Ejerlauget Vildholm Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er " Ejerlauget Vildholm". 2. Ejerlaugets hjemsted er Tranum i Jammerbugt Kommune under Hjørring der er laugets værneting.

Læs mere

ann.lowen@aplus.dk t 69 12 12 12 t 69 12 13 36 m 61 47 13 36 28 3 munter@missword.dk t 70 23 01 23 m 40 96 91 23 f 70 26 01 23

ann.lowen@aplus.dk t 69 12 12 12 t 69 12 13 36 m 61 47 13 36 28 3 munter@missword.dk t 70 23 01 23 m 40 96 91 23 f 70 26 01 23 A+, Att: Ann Løwén, Roholmsvej 19, 2620 Albertslund ann.lowen@aplus.dk t 69 12 12 12 t 69 12 13 36 m 61 47 13 36 28 3 BBC Worldwide Channels, c/o missword, ATT: Marie-Louise Munter, Dronning Sofies Vej

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini.

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini. Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af ordinært møde den 30.

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Mac P sens. Production name:macp sens. 1. Will the Circle Be Unbroken 4:47 2. Whiskey in the Jar 3:20. Før det er for sent

Mac P sens. Production name:macp sens. 1. Will the Circle Be Unbroken 4:47 2. Whiskey in the Jar 3:20. Før det er for sent Før det er for sent 1. Will the Circle Be Unbroken 4:47 2. Whiskey in the Jar 3:20 3. Før det er for sent 2:59 4. På en dønning ude i Århus Bugt 3:09 5. The Town I Loved So Well 5:50 6. The Red Rose Café

Læs mere

spå, at økonomien i dag, i morgen og i fremtiden fortsat vil være det største diskussionsemne.

spå, at økonomien i dag, i morgen og i fremtiden fortsat vil være det største diskussionsemne. Efterårstanker Af Frode Sørensen Forhenværende folketingsmedlem, medlem af Slesvig-Ligaens bestyrelse & 6-mandsudvalget vedr. Sydslesvig Over alt i verden, hvor der som i Sønderjylland i 1920 bliver ændret

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere