Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9 VIGTIGE FORSKRIFTER Kære kunde. diva maskinen gør det muligt at brygge kaffe og "almindelig" kaffe ved hjælp af pods eller finmalet kaffe. Denne maskine skal - på lige fod med alle andre el-artikler benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser eller beskadigelse af maskinen. LÆS ALLE ANVISNINGER VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE INDEN BRUG. Maskinen må ikke benyttes af personer, som ikke har nøje kendskab til oplysningerne i brugsanvisningen. ADVARSEL: Producenten kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader i følgende tilfælde: - Forkert brug eller brug i modstrid med de fastsatte formål. - Reparationer udført af uautoriseret personale. - Brug af uoriginale reservedele og tilbehør. Anvendelse af brugsanvisningen Kontakt CASA BUGATTIs serviceafdeling i tilfælde af behov for yderligere oplysninger eller i tilfælde af problemer, som ikke er beskrevet tilstrækkeligt i brugsanvisningen. OPBEVAR BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT og husk at videregive den til eventuelle senere brugere af maskinen. Hvis brugsanvisningen bliver væk, inden maskinen tages i brug, er det muligt at bestille et nyt eksemplar hos CASA BUGATTIs serviceafdeling eller ved at sende en til: anfordern. Illustrationerne til teksten findes på første side i omslaget. Lad omslaget være s l å e t o p, m e n s brugsanvisningen læses igennem. 225

10 Indholdsfortegnelse Pag. 227 Pag. Pag. Pag. 228/229 Pag. 230 Pag. 231/234 Tekniske specifikationer Espressomaskinens betjeningsudstyr og komponenter Tilbehør Sikkerhedsforskrifter Installation og start Råd og anbefalinger vedrørende brug Pag. 231 Pag. Pag. 232 Pag. 234 Pag. 235/236 Pag. 237 Pag. 238 Pag. 238/239 Klargøring af maskine Espressopods Finmalet kaffe Brug af damp Tilberedning af cappuccino Rengøring og vedligeholdelse Afkalkning Fejlfinding Pag. 236 Pag. 240 En perfekt kop kaffe Garanti 226

11 Tekniske specifikationer Strømforsyning Nominel effekt Mål Maskindel Vægt Strømledningens længde Pumpe Kedelkapacitet Temperaturkontrol Programmering af mængde Udsendelse af damp Beholderens kapacitet Opvarmningstid Overophedningsbeskyttelse Isolering Godkendelser Overensstemmelse Garanti Se mærkeskiltet under maskinen Se mærkeskiltet under maskinen Diameter 240 x højde ca. 365 mm Massivt formstøbt aluminium og stål ca. 6,5 kg ca. 1,2 m Elektrovibrerende ved 15 bar ca. 0,25 l Mekanisk termometer med bourdon spiral med analog aflæsning Manuel Manuel Ca. 0,8 l Ca. 2 min. Indbygget Beskyttelsesklasse I Se mærkeskiltet under maskinen - 89/336/EØF Se det vedlagte garantibevis Espressomaskinens betjeningsudstyr og komponenter Varmeplade til opbevaring af kopper Beholder ON/OFF afbryder Afbryder for kaffe Afbryder for damp Termometer Filterholder Dampudtag Kaffedosator Håndtag for damp Kontrollampe for tændt/slukket Aftagelig anordning til beskyttelse af dampudtag Bundrist til afløbsbakke Tilbehør Filter til pods Filterindsats til finmalet kaffe - pods Filter til finmalet kaffe (1 kop) Filter til finmalet kaffe (2 kopper) Pressestempel til finmalet kaffe Måleske til kaffe Ionfilter til filtrering af kalken i vandet Strømledning

12 SIKKERHEDSFORSKRIFTER LÆS HELE BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT. MASKINEN MÅ KUN ANVENDES AF VOKSNE OG UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER KUN AF PERSONER, SOM HAR KENDSKAB TIL BRUG AF MASKINEN. Opbevar brugsanvisningen omhyggelig (1) For at undgå alvorlige kvæstelser, elektrisk stød og brand må LEDNINGERNE, STIKKENE OG ESPRESSOMASKINEN IKKE NEDSÆNKES HELT ELLER DELVIST I VAND ELLER ANDRE VÆSKER. VÆR OPMÆRKSOM PÅ VARME FLADER: FARE FOR FORBRÆNDINGER. Rør ikke ved de varme flader. Betjen alle de varme flader (herunder rør til varmt vand/damp; se figur C) ved hjælp af håndtag eller knopper eller bær varmebeskyttende handsker. FARE FOR FORBRÆNDINGER! Dampen og det varme vand kan medføre forbrændinger. Ret aldrig strålen med damp eller varmt vand mod nogen dele af kroppen. 2. Maskinen er UDELUKKENDE BEREGNET TIL BRUG I PRIVATE HJEM. Benyt ikke maskinen til andre formål end de beskrevne. Udfør under ingen omstændigheder tekniske ændringer, som kan medføre risici. 3. Hold øje, når apparatet benyttes i nærheden af børn. Apparatet må ikke benyttes af børn eller personer med fysiske, sansebegrænsende eller mentale handicaps, eller af personer med manglende kendskab og erfaring. Apparatet må kun benyttes af voksne, som forudgående er blevet oplyst om brugen af apparatet. 4. Berør aldrig de spændingsførende dele. Der er risiko for elektrisk stød og alvorlige kvæstelser. Slut maskinen til en stikkontakt med en passende spænding. Spændingen skal svare til mærkespændingen (se mærkeskiltet under maskinen). Kontrollér, at stikkontakten er forsynet med en passende jording. 5. Figur A: Strømledning. Maskinen leveres med en aftagelig strømledning. Herved fjernes risikoen for, at strømledningen kan sætte sig fast i ting eller personer og at den kan vikle sig sammen med længere ledninger. Det er muligt at bestille lange aftagelige strømledninger eller forlængerledninger, men disse ledninger må kun benyttes ved samtidig overholdelse af en række strenge sikkerhedskrav. Ved brug af en lang strømledning eller en forlængerledning skal ledningen opfylde følgende krav: a) Strømledningen eller forlængerledningen skal min. have samme elektriske egenskaber som maskinens mærkeoplysninger (se mærkeskiltet under maskinen). b) Forlængerledningen skal have jording og således være udstyret med tre ledere/poler. En lang strømledning eller en forlængerledning må ikke stikke frem fra køkkenelementer, bord eller hylder. Herved undgås, at børn kan trække i ledningen. c) Anbring ikke ledningen på eller i nærheden af varme elektriske kogeplader eller ovne. d) Må ikke benyttes udendørs. Sørg for, at ledningerne ikke stikker frem fra bordets eller køkkenbordets hjørner og ikke berører varme flader. Brug ikke maskinen, hvis ledningerne eller stikkene er ødelagte, hvis maskinen har vist tegn på funktionsforstyrrelser eller hvis maskinen på nogen måde er blevet beskadiget. Indlevér maskinen ved det nærmeste autoriserede servicecenter med henblik på undersøgelse og reparation. Brug af tilbehør, som ikke er anbefalet af maskinens producent, kan medføre brand, elektrisk stød eller kvæstelser. 228

13 design- stars/an dr eas seegatz SIKKERHEDSFORSKRIFTER 6. Figur B: Kontrollér, at børn ikke har mulighed for at lege med maskinen. Børn er ikke klare over den fare, som er forbundet med el-artikler. Maskinen skal placeres, så varmepladen (1) befinder sig mere end 1,20 m over gulvet. 7. Anbring herefter maskinen på et plant underlag og kontrollér, at fødderne med sugekopper klæber godt fast til underlaget således, at maskinen ikke kan vælte. Varmt vand og damp kan trænge ud: Fare for forbrændinger! Benyt ikke maskinen i omgivelser med temperaturer under 5 C. Anbring ikke maskinen på meget varme flader eller i nærheden af åben ild. 8. Figur C : Ret aldrig strålen med damp eller varmt vand mod nogen dele af kroppen. Vær forsigtig i forbindelse med berøring af meget varme dele (eksempelvis røret til varmt vand/damp). 9. Figur D : For at sikre korrekt funktion anbefales det at anbringe maskinen på et nivelleret underlag, på et sted med passende belysning og hygiejne. Endvidere skal der være nem adgang til stikkontakten. Placér maskinen min. 10 cm fra væggene. 10. Figur E : Fjern stikket fra stikkontakten, når maskinen ikke er i brug og inden rengøring. Lad maskinen køle af inden anbringelse eller fjernelse af dele og inden rengøring af maskinen. Maskinen skal rengøres med en blød klud, der er fugtet med et par dråber skånsomt rengøringsmiddel (benyt aldrig opløsningsmidler). 11.Fjern straks stikket fra stikkontakten, hvis maskinen har været tabt på gulvet og der er opstået funktionsforstyrrelse, defekt eller mistanke om defekt. Tænd aldrig en defekt maskine. Reparationerne kan udføres hos CASA BUGATTIs serviceafdeling. Kontakt forhandleren og/eller serviceafdeling Benyt brandslukkere med kuldioxid (CO2) i tilfælde af brand. Benyt ikke vand eller pulverslukkere. A 1,2m 229 B D!! C E italia n!!

14 Installation og start Den originale emballage er udviklet til forsendelse pr. post. Gem emballagen og brug den, hvis maskinen skal tilbagesendes til leverandøren. Overhold sikkerhedsforskrifterne, der er beskrevet på s. 4-5 inden installation af maskinen. Tilslutning til strømforsyning: Elektrisk stød kan medføre dødsfald. Overhold sikkerhedsforskrifterne omhyggeligt. Espressomaskinen skal sluttes til en stikkontakt med en spænding, der svarer til mærkespændingen på mærkeskiltet under maskinen. Espressomaskinen skal tilsluttes ved hjælp af den originale strømledning (25) fra CASA BUGATTI. Slut altid først ledningen til maskinen og herefter stikket til den vægmonterede stikkontakt. Sluk altid alle anordninger og fjern herefter stikket fra den vægmonterede stikkontakt for at frakoble maskinen. Kontrollér, at stikkontakten er forsynet med en passende jording. Benyt aldrig defekte eller ødelagte strømledninger. Kontrollér, at en eventuel forlængerledning fungerer korrekt inden brug. Lederne i forlængerledningen skal have et tværsnit på min. 1 mm2 og forlængerledningens stik skal være trepolede. Bring aldrig de strømførende dele i kontakt med vand: Der er risiko for kortslutning! Dampen og det varme vand kan medføre forbrændinger. Ret aldrig strålen med damp eller varmt vand mod nogen dele af kroppen. Vær forsigtig i forbindelse med håndtering af røret til varmt vand/damp: Fare for forbrændinger. (Bær varmebeskyttende handsker.) Die Maschine darf erst in Betrieb genommen werden, nachdem der Behälter mit Wasser gefüllt, und sorgfältig Fyld beholderen med vand og indsæt den korrekt i det respektive sæde inden start af maskinen. 1) Tænd maskinen ved at trykke på tasten (3). Herefter tændes kontrollampen (11) på termometeret, som angiver, at maskinen er tændt og at varmelegemet i kedlen har indledt opvarmningen. 2) Åben herefter håndtaget for damp (10) ved at dreje det mod uret og tryk på afbryderen for kaffe (4) for at forenkle spædningen af pumpen. Spædningen er afsluttet, når der begynder at komme vand ud af dampudtaget. 3) Luk herefter håndtaget for damp (10) ved at dreje det med uret. Hold fortsat afbryderen for kaffe (4) trykket nede, indtil der begynder at komme vand ud af kaffedosatoren (9). 4) Sluk herefter afbryderen for kaffe (4).: Brygningen er afsluttet. 5) Kontrollér altid, at der er vand i beholderen (2) og at røret til spædning er indsat korrekt. Advarsel: Hvis maskinen startes uden vand (også blot kortvarigt), sker der uoprettelig skade på pumpen. 6) Husk at tømme afløbsbakken under bundristen (14), hver gang der fyldes vand i beholderen (2)

15 Råd og anbefalinger vedrørende brug Klargøring af maskine Gør følgende første gang diva tages i brug eller efter en langvarig pause: 1) Fyld beholderen (2) med koldt vand. 2) Slut maskinen til en stikkontakt og overhold nøje sikkerhedsforskrifterne, der er beskrevet på s ) Tænd maskinen ved hjælp af afbryderen (3). Herefter tændes den røde kontrollampe (11) på termometeret (6). 4) Hæld vand i maskinen: Åben damphanen ved at dreje håndtaget for damp (10) mod uret og tryk herefter på afbryderen for kaffe (4). Luk damphanen ved at dreje håndtaget for damp (10) med uret, når der begynder at komme vand ud af dampudtaget (8). Vent et øjeblik således, at der kommer vand ud af kaffedosatoren (9) og afbryd herefter udstrømningen af vand ved at slukke pumpen med afbryderen for kaffe (4). 5) Vent, indtil viseren på termometeret (6) er placeret ved symbolet for kaffekop. 6) Maskinen er herefter klar til brug. DiVa leveres med en filterindsats (16) med filterindsats til ESE pods (15), et filter til finmalet kaffe (1 kop) (18) og et filter til finmalet kaffe (2 kopper) (19). Espressopods 1) Vent, indtil viseren på termometeret er placeret ved symbolet for kaffekop. 2) Tag filterindsatsen til pods (15) og anbring en pod i filterindsatsen, idet det kontrolleres, at poden indsættes korrekt i det respektive sæde. 3) Indsæt filterindsatsen til pods (15) og poden i det respektive sæde i kaffedosatoren (9) og fasthægt den ved at dreje håndtaget mod højre, indtil det ca. er centreret i forhold til maskinen (drej, indtil filterindsatsen sidder forsvarligt fast). 4) Tag en tør og varm BUGATTI kaffekop fra varmepladen til opbevaring af kopper (1) og anbring den under filterholderens tud

16 5) Tryk på afbryderen for kaffe (4) for at indlede brygningen af kaffe. 6) Brygningen af kaffe afbrydes, når der atter trykkes på afbryderen for kaffe (4). Det er således muligt - efter eget valg at vælge kaffetypen: ristretto ( krympet /koncentreret),, almindelig kaffe eller 7) Servér straks kaffen for at få optimal nydelse af aromaen. 8) Fjern filterindsatsen til pods (15) fra kaffedosatoren (9) ved at dreje håndtaget mod venstre. 9) Fjern poden og smid den i skraldespanden. 10) Maskinen er herefter klar til at brygge mere kaffe. 11) Det anbefales efter hvert program at lade filterindsatsen (16) sidde i kaffedosatoren (9), så den forbliver varm og klar til at brygge mere kaffe ved den korrekte temperatur (figur 3). 12) ADVARSEL: Kontrollér regelmæssigt vandniveauet i beholderen (2). Benyt ikke maskinen uden vand. (Se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse.) 6 5 Finmalet kaffe 7 1) Indsæt filteret til finmalet kaffe (18) i filterindsatsen til finmalet kaffe (16), hvis du skal brygge en kop. Indsæt filteret til finmalet kaffe (19) i filterindsatsen til finmalet kaffe (16), hvis du skal brygge to kopper. 2) Vent, indtil viseren på termometeret er placeret ved symbolet for kaffekop

17 Råd og anbefalinger vedrørende brug 3) Påfyld finmalet kaffe ved hjælp af måleskeen (23): En måleske til en kop kaffe og to måleskeer til to kopper kaffer afhængigt af det valgte filter. 4) Udglat og sammenpres den finmalede kaffe i filteret ved hjælp af pressestemplet (21). 5) Indsæt filterindsatsen til finmalet kaffe (16) i det respektive sæde i kaffedosatoren (9) og fasthægt den ved at dreje håndtaget mod højre, indtil det ca. er centreret i forhold til maskinen (drej, indtil filterindsatsen sidder forsvarligt fast). 6) Tag en eller to tørre og varme BUGATTI kaffekopper fra varmepladen til opbevaring af kopper og anbring dem under filterholderens tud. 7) Tryk på afbryderen for kaffe (4) for at indlede brygningen af kaffe. 8) Brygningen af kaffe afbrydes således, når der atter trykkes på afbryderen for kaffe (4). Det er således muligt - efter eget valg at vælge kaffetypen: ristretto ( krympet /koncentreret),, almindelig kaffe eller 9) Servér straks kaffen for at få optimal nydelse af aromaen. 10) Fjern filterindsatsen til finmalet kaffe (16) fra kaffedosatoren (9) ved at dreje håndtaget mod venstre. 11) Fjern den brugte finmalede kaffe og smid den i skraldespanden. 12) Maskinen er herefter klar til at brygge mere kaffe. 13) Det anbefales efter hvert program at lade filterindsatsen (16) sidde i kaffedosatoren (9), så den forbliver varm og klar til at brygge mere kaffe ved den korrekte temperatur (figur 3). 14) ADVARSEL: Kontrollér regelmæssigt vandniveauet i beholderen (2). Benyt ikke maskinen uden vand. (Se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse.)

18 Brug af damp til fremstilling af mælkeskum til cappuccino og opvarmning af vand til te 1) Tænd maskinen ved at trykke på ON/OFF afbryderen (3). Åben damphanen i et par sekunder ved at dreje håndtaget for damp (10) mod uret. Herved undgås stillestående kondens. 2) Luk damphanen ved at dreje håndtaget for damp (10) med uret. 3) Tryk på afbryderen for damp (5) og vent, indtil viseren på termometeret er nået til positionen, der er vist i figur 3 (damp). Åben herefter håndtaget for damp (10). Dampen må kun benyttes i maks. 90 sekunder. 4) Slip afbryderen for damp (5) og luk håndtaget (10) for at fremstille yderligere damp. 5) Aktivér afbryderen for kaffe (4), indtil der kommer vand ud af kaffedosatoren (9). Gentag herefter de ovenstående indgreb fra punkt 3. 6) Husk altid at slukke afbryderen for damp (5) efter brug af dampudtaget. 7) Vigtigt: um die Maschine sofort auf die ideale Temperatur für die Espressozubereitung zu bringen, mussluk håndtaget (10) og kontrollér, at afbryderen for damp (5) er slukket. Tryk herefter på afbryderen for kaffe (4), indtil der kommer vand ud af kaffedosatoren (9). Herved er det muligt straks at give maskinen den ideelle temperatur til brygning af kaffe. 8) Maskinen er herefter atter klar til at brygge kaffe. 9) Husk at tømme afløbsbakken under bundristen (14), hver gang der fyldes vand i beholderen 2. 10) ADVARSEL: Kontrollér vandniveauet i beholderen 2 med jævne mellemrum. max 90 sec

19 Tilberedning af cappuccino Følg nedenstående fremgangsmåde nøje for at fremstille en lækker cappuccino på bedste italienske vis: 1) Bryg kaffe (som beskrevet på de foregående sider) i en eller flere BUGATTI cappuccinokopper. 2) Fyld kanden halvt op med kold mælk. 3) Tryk på afbryderen for damp (5) og vent, indtil viseren på termometeret (6) når positionen for damp. 4) Flyt dampudtaget (8) til en passende position og anbring kanden under dampudtaget således, at dampudtaget stikkes ned i mælken. 5) Åben damphanen ved at dreje håndtaget for damp (10) gradvist mod uret. 6) Dampen som kommer ud af dampudtaget blæses ind i mælken og herved fremstilles mælkeskummet, som kendetegner en ægte italiensk cappuccino. 7) Luk damphanen ved at dreje håndtaget for damp (10) med uret, når der er fremstillet en passende mængde mælkeskum. 8) Husk at slukke afbryderen for damp (5). 9) Fjern kanden fra dampudtaget. 10) Hæld herefter mælkeskummet i de klargjorte kopper med kaffe (figur 1). Drys kakao på mælkeskummet og nyd så cappuccinoen. 11) Vigtigt: Luk håndtaget (10) og kontrollér, at afbryderen for damp (5) er slukket. Tryk herefter på afbryderen for kaffe (4), indtil der kommer vand ud af kaffedosatoren (9). Herved er det muligt straks at give maskinen den ideelle temperatur til brygning af kaffe. 12) Maskinen er herefter atter klar til at brygge kaffe. 13) Lad dampudtaget køle af for at undgå eventuelle forbrændinger og fjern eventuelle mælkerester fra dampudtaget (8). Fjern den aftagelige anordning til beskyttelse af dampudtaget (12) ved at trække forsigtigt i anordningen og dreje den skiftevist med og mod uret. Rens hullet på siden af beskyttelsesanordningen (12) med en tandstikker, og vask den herefter omhyggeligt både indvendigt og udvendigt. Fjern mælkerester fra dampudtaget (8) ved hjælp af en fugtig svamp. Rens hullet i dampudtaget (8) med en tandstikker. (Se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse.) Fjern eventuelle mælkerester fra dampudtaget (8) og fra anordningen til beskyttelse (12) ved hjælp af en fugtig svamp. Åben damphanen ved hjælp af håndtaget for damp (10) og lad dampen eller vanddråberne strømme ud i 2-3 sekunder. Montér anordningen til beskyttelse (12) på dampudtaget 8 på ny. 14) Husk at tømme afløbsbakken under bundristen (14), hver gang der fyldes vand i beholderen (2). 15) ADVARSEL: Kontrollér vandniveauet i beholderen (2) med jævne mellemrum. max

20 max 90 sec. 5! 6 7 8! En perfekt kop kaffe Brygning af en god kop kaffe forudsætter opfyldelse af en række betingelser: 1) Der skal benyttes 7 g finmalet kaffe (+/- 0,5 g). 2) Vandets udgangstemperatur fra maskinen skal være 88 C (+/- 2 C afhængigt af kaffeblandingen). 3) Drikketemperatur skal være 67 C. 4) Vandets forsyningstryk skal være 9 atm. 5) Tidsrummet for gennemsivning (dvs. tidsrummet for passage fra tuden og ned i koppen) skal være ca. 25 sekunder (+/- 2 sekunder). 6) Der skal være 25 ml kaffe i koppen (+/- 2,5 ml). Endvidere anbefaler CASA BUGATTI, at du benytter kaffe (både finmalet kaffe og pods) fra CASA BUGATTI for at opnå en kaffe som på de italienske barer. Denne kaffe er ristet i træovne og fremstillet specielt til diva maskinen. 236

21 Rengøring og vedligeholdelse Sluk ON/OFF afbryderen og fjern stikket fra stikkontakten inden rengøring af maskinen. Vent, indtil maskinen er afkølet. Maskinen skal rengøres med en blød og let fugtig klud. Tilsæt eventuelt et par dråber skånsomt rengøringsmiddel (brug aldrig opløsningsmidler). Rengør filtre og filterindsatser hver gang efter brug af maskinen og tør filterholderen og kaffedosatoren af rustfrit stål af med en fugtig svamp H H) Rengøring af filtre til finmalet kaffe: Kontrollér, at hullerne ikke er tilstoppede og rengør dem eventuelt med en lille børste. L L. Rengøring af kaffedosatoren (9) og pakningen. Rengør ofte pakningen under kaffedosatoren (9) (figur L) med en våd børste, og fjern alle kafferester. Pakningen skal altid være ren. Ia Ib Ia/Ib/Ic) Lad dampudtaget køle af for at undgå eventuelle forbrændinger og fjern eventuelle mælkerester fra dampudtaget (8). Fjern den aftagelige anordning til beskyttelse af dampudtaget (12) ved at trække forsigtigt i anordningen og dreje den skiftevist med og mod uret. Rens hullet på siden af beskyttelsesanordningen (12) med en tandstikker, og vask den herefter omhyggeligt både indvendigt og udvendigt. Fjern mælkerester fra dampudtaget (8) ved hjælp af en fugtig svamp. Rens hullet i dampudtaget (8) med en tandstikker. (Se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse.) Fjern eventuelle mælkerester fra dampudtaget (8) og fra anordningen til beskyttelse (12) ved hjælp af en fugtig svamp. Åben damphanen ved hjælp af håndtaget for damp (10) og lad dampen eller vanddråberne strømme ud i 2-3 sekunder. Montér anordningen til beskyttelse (12) på dampudtaget 8 på ny. 237 Ic

22 Råd og anbefalinger vedrørende brug Afkalkning diva er fremstillet af de bedste materialer, som findes på markedet i dag. Omhyggelig og nøjagtig bearbejdning og brug af det innovative ionfilter af harpiks gør det muligt at fjerne hovedparten af kalken fra vandet. Ved udskiftning af filteret (24) kan et nyt filter bestilles hos forhandleren eller ved henvendelse til CASA BUGATTIs serviceafdeling. Indhent oplysninger om vandets hårdhed. Filteret skal udskiftes ca. hver måned, hvis vandet har en hårdhed på ca franske grader. Det anbefales dog under alle omstændigheder at benytte kildevand. Ionfilteret af harpiks (24) er placeret i beholderen og er forbundet med røret til spædning af pumpen. Det er nødvendigt at udføre nedenstående enkle indgreb i forbindelse med udskiftning af filteret: 1) Fjern beholderen (2). 2) Tag fat i filteret med den ene hånd og træk i røret til spædning, der er placeret i nærheden af koblingen på filteret. Drej røret skiftevist med og mod uret med den anden hånd. Herved fjernes røret. 3) Tag det nye originale filter fra CASA BUGATTI og stik røret til spædning ind i koblingen til filteret ved at presse og dreje røret skiftevist med og mod uret således, at røret stikkes helt ind i koblingen. 4) Placér røret med filteret i beholderen på ny og fyld beholderen med vand. 5) Af hensyn til divas driftslevetid anbefales det så vidt muligt at benytte drikkevand med lavt natriumindhold. Bemærk: Benyt ikke afkalkningsprodukter til diva maskinen. 0,0...% Fejlfinding Fjern straks stikket fra stikkontakten i tilfælde af funktionsforstyrrelser eller fejl eller ved mistanke om defekt i maskinen. Kontakt CASA BUGATTIs serviceafdeling, hvis det ikke er muligt at afhjælpe problemet ved udførelse af indgrebene, der er beskrevet i denne brugsanvisning. Forkert udførte reparationer udgør en stor fare for brugeren. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, som skyldes forkert udførte reparationer: Endvidere bortfalder garantien i disse tilfælde. 238

23 Fejl Mulig årsag Afhjælpning 239 Kontrollampen for tændt/slukket tændes ikke. Der kommer ikke kaffe ud af tuden. Pumpen støjer. Kaffen har en brændt smag. Der er vanddråber på afløbsristen. Mælken bliver ikke til mælkeskummet, som kendetegner en ægte italiensk cappuccino.. Kaffen er ikke varm. Vandlækage mellem filterindsatsen (16) og kaffedosatoren (9). Der er ikke sluttet strøm til maskinen. Der er ikke vand i beholderen 2. Beholderen er ikke placeret korrekt. Afbryderen for damp (5) er aktiveret. a.viseren på termometeret har ikke nået positionen for damp. b. Dampudtaget (8) og beskyttelsesanordningen (12) er tilstoppede. a. Koppen er kold. b. Filterindsatsen (16) er kold. c. Varmelegemet er beskadiget. a. Der er rester af finmalet kaffe på pakningen på kaffedosatoren (9) og/eller på kanten af filterindsatsen (16). b. Hvis der brygges kaffe med en ESE pod, er poden ikke anbragt korrekt i midten af filterindsatsen (15). c. Hvis der brygges kaffe med finmalet kaffe: For meget finmalet kaffe i det anvendte filter: filter (18) til 1 kop eller filter (19) til 2 kopper. d.pakningen på kaffedosatoren (9) er slidt. Kontrollér, at strømledningen er indsat korrekt i stikkontakten og i stikket på maskinen. Kontrollér, at der ikke er strømsvigt. Fyld beholderen 2 med koldt vand og anbring den korrekt.advarsel: Kontrollér vandniveauet i beholderen (2) med jævne mellemrum. Indstil maskinen til ideel kaffetemperatur som beskrevet i punkt (6) i afsnittet Brug af damp på s. 9. Dette er normalt som følge af Kaffedråberne skal ikke dryppe ud af filterindsatsen (15). a. Kontrollér, at afbryderen for damp (5) er trykket nede, og vent, indtil viseren på termometeret (6) når positionen for damp. b. Rengør dampudtaget (8), og rens hullet på siden af beskyttelsesanordningen (12). (Se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse.) a. Stil kopperne på varmepladen (1), eller skyl dem med varmt vand inden brug af kaffemaskinen. b. Lad filterindsatsen (16) sidde i kaffedosatoren (9), så den forbliver varm og klar til at brygge mere kaffe ved den korrekte temperatur. c. Kontakt Bugattis serviceafdeling eller send en til for assistance. Husk, at varmelegemet er et forbrugsmateriale og derfor ikke er omfattet af garantien. (Garantien omfatter dele, som er behæftede med konstruktionsfejl). a. Rengøring af kaffedosatoren (9) og pakningen. Rengør ofte pakningen under kaffedosatoren (9) (figur L) med en våd børste, og fjern alle kafferester. Pakningen skal altid være ren. b. Anbring poden i midten af filterindsatsen (15). c. Hæld maks. 7 g eller en strøget måleske (23) finmalet kaffe i filteret til 1 kop (18). Hæld maks. 14 g eller to strøgne måleskeer (23) finmalet kaffe i filteret til 2 kopper (19). d. Kontakt Bugattis serviceafdeling eller send en til for assistance. Husk, at alle pakninger er forbrugsmateriale og derfor ikke er omfattet af garantien. (Garantien omfatter dele, som er behæftede med konstruktionsfejl).

24 GARANTI 1) Garantien omfatter gratis udskiftning eller reparation af maskinens dele, som er behæftede med konstruktionsfejl. 2) Hvis der er tale om en uoprettelig fejl eller en fejl, der opstår flere gange med samme årsag, kan producenten efter eget skøn vælge at udskifte maskinen. 3) Garantien dækker ikke skader, som skyldes: - forkert brug fejl som følge af uheld eller forsømmelighed manglende overholdelse af brugsanvisningen og forskrifterne forkert installation og vedligeholdelse vedligeholdelse og/eller ændringer udført af uautoriseret personale brug af uoriginale reservedele transport eller andre forhold, som ikke kan betegnes som konstruktionsfejl. Garantien dækker ikke andre krav, medmindre der er tale om krav, som er fastsat i lovgivningen. 4) Garantien omfatter ikke skader, der skyldes forkert brug. Dette gælder specielt, hvis maskinen ikke benyttes i private hjem. 5) Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für eventuelle Schäden ab, die sich direkt oder indirekt auf 5) Producenten kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte skader på personer, ting eller husdyr som følge af manglende overholdelse af alle sikkerhedsforskrifterne i brugsanvisningen. Dette gælder specielt forskrifterne vedrørende installation, brug og vedligeholdelse af maskinen. 6) Eventuel udskiftning eller reparation forlænger ikke garantiperioden. Garantien omfatter ikke udskiftning af sliddele: filtre, pakninger, varmelegeme osv. SERVICEAFDELING Kontakt en autoriseret CASA BUGATTI forhandler i tilfælde af fejl i maskinen. Forhandleren indsender herefter maskinen til producenten. Kunden bærer selv alle transport- og/eller forsendelsesomkostninger for reparationer, som finder sted uden for garantiperioden. Gem så vidt muligt maskinens emballage. 240

25

26

27

28

29

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. VIGTIGE OPLYSNINGER Kære kunde. Tak for at have valgt EVA stavblenderen fra BUGATTI. I lighed med alle andre elektriske husholdningsapparater skal stavblenderen benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK KG 79-89 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 100054 V6/0114 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1 KR_PIED-MIXEUR_HBX_Mise en page 1 16/11/12 13:38 Page42 42 n Af hensyn til din sikkerhed må du kun anvende tilbehør og reservedele fra KRUPS, som passer til apparatet. n Flyt eller afbryd aldrig apparatet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugsanvisning for indream damprenser

Brugsanvisning for indream damprenser Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring 1 06-01-2013 - Rev 1.6 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5.

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Komponenter side 4 a) Apparatet b) Tilbehør 3. Betjening af apparatet side 5 a) Kontrolknapper

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

Contessa Duo 190.049 V4/0412

Contessa Duo 190.049 V4/0412 Contessa Duo 190.049 V4/0412 8 9 1 2 3 7 4 6 5 12 12 10 11 10 DK 1. Generelle oplysninger 114 1.1 Generelt om denne vejledning 114 1.2 Symbolforklaring 114 1.3 Producentens ansvar og garanti 115 1.4 Ophavsret

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere