Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9 VIGTIGE FORSKRIFTER Kære kunde. diva maskinen gør det muligt at brygge kaffe og "almindelig" kaffe ved hjælp af pods eller finmalet kaffe. Denne maskine skal - på lige fod med alle andre el-artikler benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser eller beskadigelse af maskinen. LÆS ALLE ANVISNINGER VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE INDEN BRUG. Maskinen må ikke benyttes af personer, som ikke har nøje kendskab til oplysningerne i brugsanvisningen. ADVARSEL: Producenten kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader i følgende tilfælde: - Forkert brug eller brug i modstrid med de fastsatte formål. - Reparationer udført af uautoriseret personale. - Brug af uoriginale reservedele og tilbehør. Anvendelse af brugsanvisningen Kontakt CASA BUGATTIs serviceafdeling i tilfælde af behov for yderligere oplysninger eller i tilfælde af problemer, som ikke er beskrevet tilstrækkeligt i brugsanvisningen. OPBEVAR BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT og husk at videregive den til eventuelle senere brugere af maskinen. Hvis brugsanvisningen bliver væk, inden maskinen tages i brug, er det muligt at bestille et nyt eksemplar hos CASA BUGATTIs serviceafdeling eller ved at sende en til: anfordern. Illustrationerne til teksten findes på første side i omslaget. Lad omslaget være s l å e t o p, m e n s brugsanvisningen læses igennem. 225

10 Indholdsfortegnelse Pag. 227 Pag. Pag. Pag. 228/229 Pag. 230 Pag. 231/234 Tekniske specifikationer Espressomaskinens betjeningsudstyr og komponenter Tilbehør Sikkerhedsforskrifter Installation og start Råd og anbefalinger vedrørende brug Pag. 231 Pag. Pag. 232 Pag. 234 Pag. 235/236 Pag. 237 Pag. 238 Pag. 238/239 Klargøring af maskine Espressopods Finmalet kaffe Brug af damp Tilberedning af cappuccino Rengøring og vedligeholdelse Afkalkning Fejlfinding Pag. 236 Pag. 240 En perfekt kop kaffe Garanti 226

11 Tekniske specifikationer Strømforsyning Nominel effekt Mål Maskindel Vægt Strømledningens længde Pumpe Kedelkapacitet Temperaturkontrol Programmering af mængde Udsendelse af damp Beholderens kapacitet Opvarmningstid Overophedningsbeskyttelse Isolering Godkendelser Overensstemmelse Garanti Se mærkeskiltet under maskinen Se mærkeskiltet under maskinen Diameter 240 x højde ca. 365 mm Massivt formstøbt aluminium og stål ca. 6,5 kg ca. 1,2 m Elektrovibrerende ved 15 bar ca. 0,25 l Mekanisk termometer med bourdon spiral med analog aflæsning Manuel Manuel Ca. 0,8 l Ca. 2 min. Indbygget Beskyttelsesklasse I Se mærkeskiltet under maskinen - 89/336/EØF Se det vedlagte garantibevis Espressomaskinens betjeningsudstyr og komponenter Varmeplade til opbevaring af kopper Beholder ON/OFF afbryder Afbryder for kaffe Afbryder for damp Termometer Filterholder Dampudtag Kaffedosator Håndtag for damp Kontrollampe for tændt/slukket Aftagelig anordning til beskyttelse af dampudtag Bundrist til afløbsbakke Tilbehør Filter til pods Filterindsats til finmalet kaffe - pods Filter til finmalet kaffe (1 kop) Filter til finmalet kaffe (2 kopper) Pressestempel til finmalet kaffe Måleske til kaffe Ionfilter til filtrering af kalken i vandet Strømledning

12 SIKKERHEDSFORSKRIFTER LÆS HELE BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT. MASKINEN MÅ KUN ANVENDES AF VOKSNE OG UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER KUN AF PERSONER, SOM HAR KENDSKAB TIL BRUG AF MASKINEN. Opbevar brugsanvisningen omhyggelig (1) For at undgå alvorlige kvæstelser, elektrisk stød og brand må LEDNINGERNE, STIKKENE OG ESPRESSOMASKINEN IKKE NEDSÆNKES HELT ELLER DELVIST I VAND ELLER ANDRE VÆSKER. VÆR OPMÆRKSOM PÅ VARME FLADER: FARE FOR FORBRÆNDINGER. Rør ikke ved de varme flader. Betjen alle de varme flader (herunder rør til varmt vand/damp; se figur C) ved hjælp af håndtag eller knopper eller bær varmebeskyttende handsker. FARE FOR FORBRÆNDINGER! Dampen og det varme vand kan medføre forbrændinger. Ret aldrig strålen med damp eller varmt vand mod nogen dele af kroppen. 2. Maskinen er UDELUKKENDE BEREGNET TIL BRUG I PRIVATE HJEM. Benyt ikke maskinen til andre formål end de beskrevne. Udfør under ingen omstændigheder tekniske ændringer, som kan medføre risici. 3. Hold øje, når apparatet benyttes i nærheden af børn. Apparatet må ikke benyttes af børn eller personer med fysiske, sansebegrænsende eller mentale handicaps, eller af personer med manglende kendskab og erfaring. Apparatet må kun benyttes af voksne, som forudgående er blevet oplyst om brugen af apparatet. 4. Berør aldrig de spændingsførende dele. Der er risiko for elektrisk stød og alvorlige kvæstelser. Slut maskinen til en stikkontakt med en passende spænding. Spændingen skal svare til mærkespændingen (se mærkeskiltet under maskinen). Kontrollér, at stikkontakten er forsynet med en passende jording. 5. Figur A: Strømledning. Maskinen leveres med en aftagelig strømledning. Herved fjernes risikoen for, at strømledningen kan sætte sig fast i ting eller personer og at den kan vikle sig sammen med længere ledninger. Det er muligt at bestille lange aftagelige strømledninger eller forlængerledninger, men disse ledninger må kun benyttes ved samtidig overholdelse af en række strenge sikkerhedskrav. Ved brug af en lang strømledning eller en forlængerledning skal ledningen opfylde følgende krav: a) Strømledningen eller forlængerledningen skal min. have samme elektriske egenskaber som maskinens mærkeoplysninger (se mærkeskiltet under maskinen). b) Forlængerledningen skal have jording og således være udstyret med tre ledere/poler. En lang strømledning eller en forlængerledning må ikke stikke frem fra køkkenelementer, bord eller hylder. Herved undgås, at børn kan trække i ledningen. c) Anbring ikke ledningen på eller i nærheden af varme elektriske kogeplader eller ovne. d) Må ikke benyttes udendørs. Sørg for, at ledningerne ikke stikker frem fra bordets eller køkkenbordets hjørner og ikke berører varme flader. Brug ikke maskinen, hvis ledningerne eller stikkene er ødelagte, hvis maskinen har vist tegn på funktionsforstyrrelser eller hvis maskinen på nogen måde er blevet beskadiget. Indlevér maskinen ved det nærmeste autoriserede servicecenter med henblik på undersøgelse og reparation. Brug af tilbehør, som ikke er anbefalet af maskinens producent, kan medføre brand, elektrisk stød eller kvæstelser. 228

13 design- stars/an dr eas seegatz SIKKERHEDSFORSKRIFTER 6. Figur B: Kontrollér, at børn ikke har mulighed for at lege med maskinen. Børn er ikke klare over den fare, som er forbundet med el-artikler. Maskinen skal placeres, så varmepladen (1) befinder sig mere end 1,20 m over gulvet. 7. Anbring herefter maskinen på et plant underlag og kontrollér, at fødderne med sugekopper klæber godt fast til underlaget således, at maskinen ikke kan vælte. Varmt vand og damp kan trænge ud: Fare for forbrændinger! Benyt ikke maskinen i omgivelser med temperaturer under 5 C. Anbring ikke maskinen på meget varme flader eller i nærheden af åben ild. 8. Figur C : Ret aldrig strålen med damp eller varmt vand mod nogen dele af kroppen. Vær forsigtig i forbindelse med berøring af meget varme dele (eksempelvis røret til varmt vand/damp). 9. Figur D : For at sikre korrekt funktion anbefales det at anbringe maskinen på et nivelleret underlag, på et sted med passende belysning og hygiejne. Endvidere skal der være nem adgang til stikkontakten. Placér maskinen min. 10 cm fra væggene. 10. Figur E : Fjern stikket fra stikkontakten, når maskinen ikke er i brug og inden rengøring. Lad maskinen køle af inden anbringelse eller fjernelse af dele og inden rengøring af maskinen. Maskinen skal rengøres med en blød klud, der er fugtet med et par dråber skånsomt rengøringsmiddel (benyt aldrig opløsningsmidler). 11.Fjern straks stikket fra stikkontakten, hvis maskinen har været tabt på gulvet og der er opstået funktionsforstyrrelse, defekt eller mistanke om defekt. Tænd aldrig en defekt maskine. Reparationerne kan udføres hos CASA BUGATTIs serviceafdeling. Kontakt forhandleren og/eller serviceafdeling Benyt brandslukkere med kuldioxid (CO2) i tilfælde af brand. Benyt ikke vand eller pulverslukkere. A 1,2m 229 B D!! C E italia n!!

14 Installation og start Den originale emballage er udviklet til forsendelse pr. post. Gem emballagen og brug den, hvis maskinen skal tilbagesendes til leverandøren. Overhold sikkerhedsforskrifterne, der er beskrevet på s. 4-5 inden installation af maskinen. Tilslutning til strømforsyning: Elektrisk stød kan medføre dødsfald. Overhold sikkerhedsforskrifterne omhyggeligt. Espressomaskinen skal sluttes til en stikkontakt med en spænding, der svarer til mærkespændingen på mærkeskiltet under maskinen. Espressomaskinen skal tilsluttes ved hjælp af den originale strømledning (25) fra CASA BUGATTI. Slut altid først ledningen til maskinen og herefter stikket til den vægmonterede stikkontakt. Sluk altid alle anordninger og fjern herefter stikket fra den vægmonterede stikkontakt for at frakoble maskinen. Kontrollér, at stikkontakten er forsynet med en passende jording. Benyt aldrig defekte eller ødelagte strømledninger. Kontrollér, at en eventuel forlængerledning fungerer korrekt inden brug. Lederne i forlængerledningen skal have et tværsnit på min. 1 mm2 og forlængerledningens stik skal være trepolede. Bring aldrig de strømførende dele i kontakt med vand: Der er risiko for kortslutning! Dampen og det varme vand kan medføre forbrændinger. Ret aldrig strålen med damp eller varmt vand mod nogen dele af kroppen. Vær forsigtig i forbindelse med håndtering af røret til varmt vand/damp: Fare for forbrændinger. (Bær varmebeskyttende handsker.) Die Maschine darf erst in Betrieb genommen werden, nachdem der Behälter mit Wasser gefüllt, und sorgfältig Fyld beholderen med vand og indsæt den korrekt i det respektive sæde inden start af maskinen. 1) Tænd maskinen ved at trykke på tasten (3). Herefter tændes kontrollampen (11) på termometeret, som angiver, at maskinen er tændt og at varmelegemet i kedlen har indledt opvarmningen. 2) Åben herefter håndtaget for damp (10) ved at dreje det mod uret og tryk på afbryderen for kaffe (4) for at forenkle spædningen af pumpen. Spædningen er afsluttet, når der begynder at komme vand ud af dampudtaget. 3) Luk herefter håndtaget for damp (10) ved at dreje det med uret. Hold fortsat afbryderen for kaffe (4) trykket nede, indtil der begynder at komme vand ud af kaffedosatoren (9). 4) Sluk herefter afbryderen for kaffe (4).: Brygningen er afsluttet. 5) Kontrollér altid, at der er vand i beholderen (2) og at røret til spædning er indsat korrekt. Advarsel: Hvis maskinen startes uden vand (også blot kortvarigt), sker der uoprettelig skade på pumpen. 6) Husk at tømme afløbsbakken under bundristen (14), hver gang der fyldes vand i beholderen (2)

15 Råd og anbefalinger vedrørende brug Klargøring af maskine Gør følgende første gang diva tages i brug eller efter en langvarig pause: 1) Fyld beholderen (2) med koldt vand. 2) Slut maskinen til en stikkontakt og overhold nøje sikkerhedsforskrifterne, der er beskrevet på s ) Tænd maskinen ved hjælp af afbryderen (3). Herefter tændes den røde kontrollampe (11) på termometeret (6). 4) Hæld vand i maskinen: Åben damphanen ved at dreje håndtaget for damp (10) mod uret og tryk herefter på afbryderen for kaffe (4). Luk damphanen ved at dreje håndtaget for damp (10) med uret, når der begynder at komme vand ud af dampudtaget (8). Vent et øjeblik således, at der kommer vand ud af kaffedosatoren (9) og afbryd herefter udstrømningen af vand ved at slukke pumpen med afbryderen for kaffe (4). 5) Vent, indtil viseren på termometeret (6) er placeret ved symbolet for kaffekop. 6) Maskinen er herefter klar til brug. DiVa leveres med en filterindsats (16) med filterindsats til ESE pods (15), et filter til finmalet kaffe (1 kop) (18) og et filter til finmalet kaffe (2 kopper) (19). Espressopods 1) Vent, indtil viseren på termometeret er placeret ved symbolet for kaffekop. 2) Tag filterindsatsen til pods (15) og anbring en pod i filterindsatsen, idet det kontrolleres, at poden indsættes korrekt i det respektive sæde. 3) Indsæt filterindsatsen til pods (15) og poden i det respektive sæde i kaffedosatoren (9) og fasthægt den ved at dreje håndtaget mod højre, indtil det ca. er centreret i forhold til maskinen (drej, indtil filterindsatsen sidder forsvarligt fast). 4) Tag en tør og varm BUGATTI kaffekop fra varmepladen til opbevaring af kopper (1) og anbring den under filterholderens tud

16 5) Tryk på afbryderen for kaffe (4) for at indlede brygningen af kaffe. 6) Brygningen af kaffe afbrydes, når der atter trykkes på afbryderen for kaffe (4). Det er således muligt - efter eget valg at vælge kaffetypen: ristretto ( krympet /koncentreret),, almindelig kaffe eller 7) Servér straks kaffen for at få optimal nydelse af aromaen. 8) Fjern filterindsatsen til pods (15) fra kaffedosatoren (9) ved at dreje håndtaget mod venstre. 9) Fjern poden og smid den i skraldespanden. 10) Maskinen er herefter klar til at brygge mere kaffe. 11) Det anbefales efter hvert program at lade filterindsatsen (16) sidde i kaffedosatoren (9), så den forbliver varm og klar til at brygge mere kaffe ved den korrekte temperatur (figur 3). 12) ADVARSEL: Kontrollér regelmæssigt vandniveauet i beholderen (2). Benyt ikke maskinen uden vand. (Se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse.) 6 5 Finmalet kaffe 7 1) Indsæt filteret til finmalet kaffe (18) i filterindsatsen til finmalet kaffe (16), hvis du skal brygge en kop. Indsæt filteret til finmalet kaffe (19) i filterindsatsen til finmalet kaffe (16), hvis du skal brygge to kopper. 2) Vent, indtil viseren på termometeret er placeret ved symbolet for kaffekop

17 Råd og anbefalinger vedrørende brug 3) Påfyld finmalet kaffe ved hjælp af måleskeen (23): En måleske til en kop kaffe og to måleskeer til to kopper kaffer afhængigt af det valgte filter. 4) Udglat og sammenpres den finmalede kaffe i filteret ved hjælp af pressestemplet (21). 5) Indsæt filterindsatsen til finmalet kaffe (16) i det respektive sæde i kaffedosatoren (9) og fasthægt den ved at dreje håndtaget mod højre, indtil det ca. er centreret i forhold til maskinen (drej, indtil filterindsatsen sidder forsvarligt fast). 6) Tag en eller to tørre og varme BUGATTI kaffekopper fra varmepladen til opbevaring af kopper og anbring dem under filterholderens tud. 7) Tryk på afbryderen for kaffe (4) for at indlede brygningen af kaffe. 8) Brygningen af kaffe afbrydes således, når der atter trykkes på afbryderen for kaffe (4). Det er således muligt - efter eget valg at vælge kaffetypen: ristretto ( krympet /koncentreret),, almindelig kaffe eller 9) Servér straks kaffen for at få optimal nydelse af aromaen. 10) Fjern filterindsatsen til finmalet kaffe (16) fra kaffedosatoren (9) ved at dreje håndtaget mod venstre. 11) Fjern den brugte finmalede kaffe og smid den i skraldespanden. 12) Maskinen er herefter klar til at brygge mere kaffe. 13) Det anbefales efter hvert program at lade filterindsatsen (16) sidde i kaffedosatoren (9), så den forbliver varm og klar til at brygge mere kaffe ved den korrekte temperatur (figur 3). 14) ADVARSEL: Kontrollér regelmæssigt vandniveauet i beholderen (2). Benyt ikke maskinen uden vand. (Se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse.)

18 Brug af damp til fremstilling af mælkeskum til cappuccino og opvarmning af vand til te 1) Tænd maskinen ved at trykke på ON/OFF afbryderen (3). Åben damphanen i et par sekunder ved at dreje håndtaget for damp (10) mod uret. Herved undgås stillestående kondens. 2) Luk damphanen ved at dreje håndtaget for damp (10) med uret. 3) Tryk på afbryderen for damp (5) og vent, indtil viseren på termometeret er nået til positionen, der er vist i figur 3 (damp). Åben herefter håndtaget for damp (10). Dampen må kun benyttes i maks. 90 sekunder. 4) Slip afbryderen for damp (5) og luk håndtaget (10) for at fremstille yderligere damp. 5) Aktivér afbryderen for kaffe (4), indtil der kommer vand ud af kaffedosatoren (9). Gentag herefter de ovenstående indgreb fra punkt 3. 6) Husk altid at slukke afbryderen for damp (5) efter brug af dampudtaget. 7) Vigtigt: um die Maschine sofort auf die ideale Temperatur für die Espressozubereitung zu bringen, mussluk håndtaget (10) og kontrollér, at afbryderen for damp (5) er slukket. Tryk herefter på afbryderen for kaffe (4), indtil der kommer vand ud af kaffedosatoren (9). Herved er det muligt straks at give maskinen den ideelle temperatur til brygning af kaffe. 8) Maskinen er herefter atter klar til at brygge kaffe. 9) Husk at tømme afløbsbakken under bundristen (14), hver gang der fyldes vand i beholderen 2. 10) ADVARSEL: Kontrollér vandniveauet i beholderen 2 med jævne mellemrum. max 90 sec

19 Tilberedning af cappuccino Følg nedenstående fremgangsmåde nøje for at fremstille en lækker cappuccino på bedste italienske vis: 1) Bryg kaffe (som beskrevet på de foregående sider) i en eller flere BUGATTI cappuccinokopper. 2) Fyld kanden halvt op med kold mælk. 3) Tryk på afbryderen for damp (5) og vent, indtil viseren på termometeret (6) når positionen for damp. 4) Flyt dampudtaget (8) til en passende position og anbring kanden under dampudtaget således, at dampudtaget stikkes ned i mælken. 5) Åben damphanen ved at dreje håndtaget for damp (10) gradvist mod uret. 6) Dampen som kommer ud af dampudtaget blæses ind i mælken og herved fremstilles mælkeskummet, som kendetegner en ægte italiensk cappuccino. 7) Luk damphanen ved at dreje håndtaget for damp (10) med uret, når der er fremstillet en passende mængde mælkeskum. 8) Husk at slukke afbryderen for damp (5). 9) Fjern kanden fra dampudtaget. 10) Hæld herefter mælkeskummet i de klargjorte kopper med kaffe (figur 1). Drys kakao på mælkeskummet og nyd så cappuccinoen. 11) Vigtigt: Luk håndtaget (10) og kontrollér, at afbryderen for damp (5) er slukket. Tryk herefter på afbryderen for kaffe (4), indtil der kommer vand ud af kaffedosatoren (9). Herved er det muligt straks at give maskinen den ideelle temperatur til brygning af kaffe. 12) Maskinen er herefter atter klar til at brygge kaffe. 13) Lad dampudtaget køle af for at undgå eventuelle forbrændinger og fjern eventuelle mælkerester fra dampudtaget (8). Fjern den aftagelige anordning til beskyttelse af dampudtaget (12) ved at trække forsigtigt i anordningen og dreje den skiftevist med og mod uret. Rens hullet på siden af beskyttelsesanordningen (12) med en tandstikker, og vask den herefter omhyggeligt både indvendigt og udvendigt. Fjern mælkerester fra dampudtaget (8) ved hjælp af en fugtig svamp. Rens hullet i dampudtaget (8) med en tandstikker. (Se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse.) Fjern eventuelle mælkerester fra dampudtaget (8) og fra anordningen til beskyttelse (12) ved hjælp af en fugtig svamp. Åben damphanen ved hjælp af håndtaget for damp (10) og lad dampen eller vanddråberne strømme ud i 2-3 sekunder. Montér anordningen til beskyttelse (12) på dampudtaget 8 på ny. 14) Husk at tømme afløbsbakken under bundristen (14), hver gang der fyldes vand i beholderen (2). 15) ADVARSEL: Kontrollér vandniveauet i beholderen (2) med jævne mellemrum. max

20 max 90 sec. 5! 6 7 8! En perfekt kop kaffe Brygning af en god kop kaffe forudsætter opfyldelse af en række betingelser: 1) Der skal benyttes 7 g finmalet kaffe (+/- 0,5 g). 2) Vandets udgangstemperatur fra maskinen skal være 88 C (+/- 2 C afhængigt af kaffeblandingen). 3) Drikketemperatur skal være 67 C. 4) Vandets forsyningstryk skal være 9 atm. 5) Tidsrummet for gennemsivning (dvs. tidsrummet for passage fra tuden og ned i koppen) skal være ca. 25 sekunder (+/- 2 sekunder). 6) Der skal være 25 ml kaffe i koppen (+/- 2,5 ml). Endvidere anbefaler CASA BUGATTI, at du benytter kaffe (både finmalet kaffe og pods) fra CASA BUGATTI for at opnå en kaffe som på de italienske barer. Denne kaffe er ristet i træovne og fremstillet specielt til diva maskinen. 236

21 Rengøring og vedligeholdelse Sluk ON/OFF afbryderen og fjern stikket fra stikkontakten inden rengøring af maskinen. Vent, indtil maskinen er afkølet. Maskinen skal rengøres med en blød og let fugtig klud. Tilsæt eventuelt et par dråber skånsomt rengøringsmiddel (brug aldrig opløsningsmidler). Rengør filtre og filterindsatser hver gang efter brug af maskinen og tør filterholderen og kaffedosatoren af rustfrit stål af med en fugtig svamp H H) Rengøring af filtre til finmalet kaffe: Kontrollér, at hullerne ikke er tilstoppede og rengør dem eventuelt med en lille børste. L L. Rengøring af kaffedosatoren (9) og pakningen. Rengør ofte pakningen under kaffedosatoren (9) (figur L) med en våd børste, og fjern alle kafferester. Pakningen skal altid være ren. Ia Ib Ia/Ib/Ic) Lad dampudtaget køle af for at undgå eventuelle forbrændinger og fjern eventuelle mælkerester fra dampudtaget (8). Fjern den aftagelige anordning til beskyttelse af dampudtaget (12) ved at trække forsigtigt i anordningen og dreje den skiftevist med og mod uret. Rens hullet på siden af beskyttelsesanordningen (12) med en tandstikker, og vask den herefter omhyggeligt både indvendigt og udvendigt. Fjern mælkerester fra dampudtaget (8) ved hjælp af en fugtig svamp. Rens hullet i dampudtaget (8) med en tandstikker. (Se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse.) Fjern eventuelle mælkerester fra dampudtaget (8) og fra anordningen til beskyttelse (12) ved hjælp af en fugtig svamp. Åben damphanen ved hjælp af håndtaget for damp (10) og lad dampen eller vanddråberne strømme ud i 2-3 sekunder. Montér anordningen til beskyttelse (12) på dampudtaget 8 på ny. 237 Ic

22 Råd og anbefalinger vedrørende brug Afkalkning diva er fremstillet af de bedste materialer, som findes på markedet i dag. Omhyggelig og nøjagtig bearbejdning og brug af det innovative ionfilter af harpiks gør det muligt at fjerne hovedparten af kalken fra vandet. Ved udskiftning af filteret (24) kan et nyt filter bestilles hos forhandleren eller ved henvendelse til CASA BUGATTIs serviceafdeling. Indhent oplysninger om vandets hårdhed. Filteret skal udskiftes ca. hver måned, hvis vandet har en hårdhed på ca franske grader. Det anbefales dog under alle omstændigheder at benytte kildevand. Ionfilteret af harpiks (24) er placeret i beholderen og er forbundet med røret til spædning af pumpen. Det er nødvendigt at udføre nedenstående enkle indgreb i forbindelse med udskiftning af filteret: 1) Fjern beholderen (2). 2) Tag fat i filteret med den ene hånd og træk i røret til spædning, der er placeret i nærheden af koblingen på filteret. Drej røret skiftevist med og mod uret med den anden hånd. Herved fjernes røret. 3) Tag det nye originale filter fra CASA BUGATTI og stik røret til spædning ind i koblingen til filteret ved at presse og dreje røret skiftevist med og mod uret således, at røret stikkes helt ind i koblingen. 4) Placér røret med filteret i beholderen på ny og fyld beholderen med vand. 5) Af hensyn til divas driftslevetid anbefales det så vidt muligt at benytte drikkevand med lavt natriumindhold. Bemærk: Benyt ikke afkalkningsprodukter til diva maskinen. 0,0...% Fejlfinding Fjern straks stikket fra stikkontakten i tilfælde af funktionsforstyrrelser eller fejl eller ved mistanke om defekt i maskinen. Kontakt CASA BUGATTIs serviceafdeling, hvis det ikke er muligt at afhjælpe problemet ved udførelse af indgrebene, der er beskrevet i denne brugsanvisning. Forkert udførte reparationer udgør en stor fare for brugeren. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, som skyldes forkert udførte reparationer: Endvidere bortfalder garantien i disse tilfælde. 238

23 Fejl Mulig årsag Afhjælpning 239 Kontrollampen for tændt/slukket tændes ikke. Der kommer ikke kaffe ud af tuden. Pumpen støjer. Kaffen har en brændt smag. Der er vanddråber på afløbsristen. Mælken bliver ikke til mælkeskummet, som kendetegner en ægte italiensk cappuccino.. Kaffen er ikke varm. Vandlækage mellem filterindsatsen (16) og kaffedosatoren (9). Der er ikke sluttet strøm til maskinen. Der er ikke vand i beholderen 2. Beholderen er ikke placeret korrekt. Afbryderen for damp (5) er aktiveret. a.viseren på termometeret har ikke nået positionen for damp. b. Dampudtaget (8) og beskyttelsesanordningen (12) er tilstoppede. a. Koppen er kold. b. Filterindsatsen (16) er kold. c. Varmelegemet er beskadiget. a. Der er rester af finmalet kaffe på pakningen på kaffedosatoren (9) og/eller på kanten af filterindsatsen (16). b. Hvis der brygges kaffe med en ESE pod, er poden ikke anbragt korrekt i midten af filterindsatsen (15). c. Hvis der brygges kaffe med finmalet kaffe: For meget finmalet kaffe i det anvendte filter: filter (18) til 1 kop eller filter (19) til 2 kopper. d.pakningen på kaffedosatoren (9) er slidt. Kontrollér, at strømledningen er indsat korrekt i stikkontakten og i stikket på maskinen. Kontrollér, at der ikke er strømsvigt. Fyld beholderen 2 med koldt vand og anbring den korrekt.advarsel: Kontrollér vandniveauet i beholderen (2) med jævne mellemrum. Indstil maskinen til ideel kaffetemperatur som beskrevet i punkt (6) i afsnittet Brug af damp på s. 9. Dette er normalt som følge af Kaffedråberne skal ikke dryppe ud af filterindsatsen (15). a. Kontrollér, at afbryderen for damp (5) er trykket nede, og vent, indtil viseren på termometeret (6) når positionen for damp. b. Rengør dampudtaget (8), og rens hullet på siden af beskyttelsesanordningen (12). (Se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse.) a. Stil kopperne på varmepladen (1), eller skyl dem med varmt vand inden brug af kaffemaskinen. b. Lad filterindsatsen (16) sidde i kaffedosatoren (9), så den forbliver varm og klar til at brygge mere kaffe ved den korrekte temperatur. c. Kontakt Bugattis serviceafdeling eller send en til for assistance. Husk, at varmelegemet er et forbrugsmateriale og derfor ikke er omfattet af garantien. (Garantien omfatter dele, som er behæftede med konstruktionsfejl). a. Rengøring af kaffedosatoren (9) og pakningen. Rengør ofte pakningen under kaffedosatoren (9) (figur L) med en våd børste, og fjern alle kafferester. Pakningen skal altid være ren. b. Anbring poden i midten af filterindsatsen (15). c. Hæld maks. 7 g eller en strøget måleske (23) finmalet kaffe i filteret til 1 kop (18). Hæld maks. 14 g eller to strøgne måleskeer (23) finmalet kaffe i filteret til 2 kopper (19). d. Kontakt Bugattis serviceafdeling eller send en til for assistance. Husk, at alle pakninger er forbrugsmateriale og derfor ikke er omfattet af garantien. (Garantien omfatter dele, som er behæftede med konstruktionsfejl).

24 GARANTI 1) Garantien omfatter gratis udskiftning eller reparation af maskinens dele, som er behæftede med konstruktionsfejl. 2) Hvis der er tale om en uoprettelig fejl eller en fejl, der opstår flere gange med samme årsag, kan producenten efter eget skøn vælge at udskifte maskinen. 3) Garantien dækker ikke skader, som skyldes: - forkert brug fejl som følge af uheld eller forsømmelighed manglende overholdelse af brugsanvisningen og forskrifterne forkert installation og vedligeholdelse vedligeholdelse og/eller ændringer udført af uautoriseret personale brug af uoriginale reservedele transport eller andre forhold, som ikke kan betegnes som konstruktionsfejl. Garantien dækker ikke andre krav, medmindre der er tale om krav, som er fastsat i lovgivningen. 4) Garantien omfatter ikke skader, der skyldes forkert brug. Dette gælder specielt, hvis maskinen ikke benyttes i private hjem. 5) Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für eventuelle Schäden ab, die sich direkt oder indirekt auf 5) Producenten kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte skader på personer, ting eller husdyr som følge af manglende overholdelse af alle sikkerhedsforskrifterne i brugsanvisningen. Dette gælder specielt forskrifterne vedrørende installation, brug og vedligeholdelse af maskinen. 6) Eventuel udskiftning eller reparation forlænger ikke garantiperioden. Garantien omfatter ikke udskiftning af sliddele: filtre, pakninger, varmelegeme osv. SERVICEAFDELING Kontakt en autoriseret CASA BUGATTI forhandler i tilfælde af fejl i maskinen. Forhandleren indsender herefter maskinen til producenten. Kunden bærer selv alle transport- og/eller forsendelsesomkostninger for reparationer, som finder sted uden for garantiperioden. Gem så vidt muligt maskinens emballage. 240

25

26

27

28

29

Manuale d istruzioni Owner s Guide Manuel d instructions Bedienungsanleitung Instrucciones para el uso Manual de instruções Gebruiksaanwijzing

Manuale d istruzioni Owner s Guide Manuel d instructions Bedienungsanleitung Instrucciones para el uso Manual de instruções Gebruiksaanwijzing 96-DIVAMANUALE +!0C0BH8-hagdhh! Manuale d istruzioni Owner s Guide Manuel d instructions Bedienungsanleitung Instrucciones para el uso Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Käyttöohjeet Bruksanvisning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. VIGTIGE OPLYSNINGER Kære kunde. Tak for at have valgt EVA stavblenderen fra BUGATTI. I lighed med alle andre elektriske husholdningsapparater skal stavblenderen benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

OPBEVAR BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT og husk

OPBEVAR BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT og husk 10 VIGTIG INFORMATION Kære kunde Tak for at De valgte denne Volo Toaster fra Casa Bugatti, lige som andre el-produkter er det vigtigt at bruge denne toaster med omtanke, for ikke at komme til skade eller

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

CpLy ApS. Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde

CpLy ApS.  Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget du ikke

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

VIGTIGE INSTRUKTIONER

VIGTIGE INSTRUKTIONER VIGTIGE INSTRUKTIONER Kære kunde, tillykke med Deres nye Vera - den elektroniske kedel fra Casa Bugatti. Som alle andre husholdningsapparater skal denne elkedel bruges med omtanke, for at forhindre ulykker

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan bruges af personer med reducerede fysiske, mentale eller sensoriske færdigheder eller manglende

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

FØR DE TAGER BLENDEREN I BRUG ER DET VIGTIGT AF DE LÆSER DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT BRUG IKKE BLENDEREN MED MINDRE DE HAR LÆST DENNE INSTRUKTION.

FØR DE TAGER BLENDEREN I BRUG ER DET VIGTIGT AF DE LÆSER DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT BRUG IKKE BLENDEREN MED MINDRE DE HAR LÆST DENNE INSTRUKTION. VIGTIG INFORMATION Kære kunde Tak for at De valgte denne Vela Blender fra Casa Bugatti, lige som andre el-produkter er det vigtigt at bruge denne blender med omtanke, for ikke at komme til skade eller

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE BRUGSANVISNING Læs venligst denne brugsanvisning, inden isterningmaskinen tages i brug. Det anbefales at gemme brugsanvisningen til fremtidig reference. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

VENTILERET KULGRILL. Introduktion. Tekniske data. Oversigt

VENTILERET KULGRILL. Introduktion. Tekniske data. Oversigt VENTILERET KULGRILL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye ventilerede kulgrill, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager grillen i brug. Vi anbefaler dig desuden at

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

3-i-1 FONTÆNE. Brugsanvisning

3-i-1 FONTÆNE. Brugsanvisning 3-i-1 FONTÆNE Brugsanvisning Brugsanvisning PRODUKTBESKRIVELSE Kommentar [D1]: Please add a Danish flag here Kommentar [D2]: Foderskål Vandpåfyldning Vand ud MAX angivelse for vandmængde Bommuldsfilte

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet. STANLEY DELUXE IPX4! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.! Hold børn, dyr og andre, som skal holdes under

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

PROGRAMMABLE COFFEE MAKER KM 7280

PROGRAMMABLE COFFEE MAKER KM 7280 PROGRAMMABLE COFFEE MAKER KM 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K L M N O P 3 DANSK 05-11 SUOMI 12-18 NORSK 19-25 SVENSKA 26-32 ITALIANO 33-40 PORTUGUÊS 41-47 NEDERLANDS

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Diamant -slibemaskine. Chef`s Choice BRUGSANVISNING. Model CC 120 Plus. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

Diamant -slibemaskine. Chef`s Choice BRUGSANVISNING. Model CC 120 Plus. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. Chef`s Choice Diamant -slibemaskine BRUGSANVISNING Model CC 120 Plus Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. Inden ibrugtagning skal brugsvejledningen læses igennem, og de beskrevne

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ISMASKINE PRO 3000 Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere