SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi"

Transkript

1 SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i bekæmpelsen af global fattigdom og ulighed

2 Indledning 1 Med næsten 70 års erfaringer i bagagen står Mellemfolkeligt Samvirke (MS) overfor en helt ny epoke. I strategiperioden skal MS for alvor realisere det kæmpe potentiale, der ligger i at være blevet en del af en global alliance. Det falder godt i tråd med, at MS siden 1944 har arbejdet for at fremme mellemfolkelig forståelse og solidaritet på tværs af kulturer. Derigennem har vi opbygget nogle unikke kompetencer, bl.a. indenfor partnerskab, folkelig deltagelse og kapacitetsudvikling af fattige menneskers organisationer. Vedtaget af MS-Rådet den 2. juni 2012 Fotos: Miriam Dalsgaard for MS, s.2. Tine Harden for MS: Forside, s.3, s.5, s.7, s.8, s. 17, s.19, s.26. ActionAid: s.6, s.11, s.13, s.15, s.21. Lars Bertelsen; s.15 Esben Salling: s.10, s.16, s.19. Bertel Henning for MS: s.12 MS Grafisk Juni 2012 MS kompetencer og værdier vil danne grundlaget for vores fremtidige arbejde indenfor rammerne af ActionAid Internationals strategi , People s Action To End Poverty. Ved at fokusere vores indsats på de områder, vi er bedst til og engagere os i samspil med andre dele af ActionAid International, vil vores arbejde kunne få større gennemslagskraft og betydning for langt flere mennesker end nogensinde før i MS historie. Det særlige, som vi vil bidrage med, er beskrevet i denne strategi. Vi har delt vores målsætninger op i to dele hhv. strategiske og organisatoriske mål. De strategiske handler om de forandringer, som vi ønsker at opnå internationalt såvel som i Danmark. De organisatoriske mål beskriver, hvordan MS skal udvikle sig som organisation for at være stærk nok til at nå de strategiske mål, ligesom de beskriver, hvor MS gerne vil være som politisk organisation og folkelig forening ved strategiens udløb. Målene er ambitiøse, men nødvendige. Og vi er overbevist om, at vores arbejde vil bidrage markant til en mere retfærdig og bæredygtig verden. 1 En ny MS-strategi vil blive udarbejdet i foråret 2018 for at kunne træde i kraft 1. august 2018, men målsætningerne i denne strategi løber til og med Udfordringer og muligheder 4 Vision & mission 5 Hvem vi er 6 Vores forandringsteori 7 Vores tilgang 8 Hvor vi arbejder 10 Hvem vi arbejder med 10 Strategiske målsætninger 11 Organisatoriske 16 målsætninger 10 Forandringsløfter

3 Udfordringer og muligheder 2 Vision & mission 3 Vi er alle en del af den samme verden, og udfordringerne er globale som aldrig før. Der er stadig et dybt svælg mellem levestandard og forbrugsmønstre i de rige og de fattige lande, men en række mellemindkomstlande med Kina, Indien og Brasilien som de toneangivende har løftet millioner ud af fattigdom og fået en hurtigt voksende middelklasse. I kraft af deres store befolkninger og stærkt voksende økonomier spiller de en større international rolle, som både rummer muligheder og udfordringer. I en verden i hastig forandring viser der sig helt nye muligheder. Den øgede globalisering har i nogen grad opløst den traditionelle måde at tænke nord/syd-forhold på. Trods økonomisk vækst i mange lande og markante fremskridt i bekæmpelsen af fattigdom er uligheden stigende både globalt og nationalt i mange lande. Klimaforandringer og befolkningsvækst skaber øget pres på verdens ressourcer. Børn og unge udgør en stadigt større andel af jordens befolkning, og behovet for uddannelse og arbejdspladser er enormt. I takt med den stigende ulighed sker der mange steder en indskrænkning af civilsamfundets råderum og af menneskers mulighed for indflydelse på udviklingen i de samfund, de er en del af. Magtbalancen mellem kønnene har nogle steder ændret sig, men kvinder og piger er fortsat hårdest ramt af fattigdom og ulighed og mest udelukkede fra demokratisk medbestemmelse. Samtidig har mennesker i de seneste år fyldt gaderne i Mellemøsten, på Balkan, i Afrika og i mange dele af USA og Europa. Folk over hele kloden har fået nok af de eksisterende diktatoriske regimer, en grådig finansverden, korruption og menneskerettighedskrænkelser. Især unge er gået foran og har vist, at de er i stand til at bane vej for politiske reformer. Alt tyder på en voksende social indignation blandt unge og ændring i menneskers bevidsthed, hvor folk i stigende grad handler i solidaritet på tværs af grænser. Dermed bærer nutidens kriser også en stor forandringsmulighed, som MS skal være med til at give den rigtige retning. Som en del af ActionAid International har MS en stærk platform til at imødegå de globale udfordringer og udnytte de muligheder, som vil vise sig over de næste år. Vi er på vej væk fra en traditionel udviklingsbistandstilgang, hvor vi hjælper dem. Vi samarbejder i højere grad på tværs af grænser, i netværk, i alliancer. Også Danmark er en vigtig arena, hvor vi kan støtte de globale dynamiske processer ved at tage sager op, der har betydning for global fattigdom. Det handler om en fælles kamp mod fattigdom og uretfærdighed og for udbredelse af demokrati og aktivt medborgerskab. Der er brug for at handle og skabe handling. I fællesskab. MS ser sig selv som en del af en international civilsamfundsbevægelse, og denne strategi skal ses i den sammenhæng. MS vision er en bæredygtig og retfærdig verden uden fattigdom, hvor hvert menneske kan virkeliggøre retten til et værdigt liv. MS mission er at udrydde fattigdom og fremme lighed sammen med fattige og ekskluderede mennesker. Vi skaber demokratiske og bæredygtige udviklingsalternativer i partnerskab med organisationer og bevægelser i andre dele af verden. Vi tilbyder et handlerum for alle, der vil tage et medansvar for global bæredygtig udvikling. Hvert menneske skal kunne virkeliggøre retten til et værdigt liv uden fattigdom. 4 5

4 Hvem vi er 4 Mellemfolkeligt Samvirkes formål er at fremme mellemfolkelig forståelse og solidaritet, for gennem et samarbejde over nationale og kulturelle grænser at bidrage til en bæredygtig global udvikling og en retfærdig fordeling af jordens rigdomme (Vedtægter for MS, 1). Vores forandringsteori 5 I MS tror vi på menneskers evne til at skabe forandring i fællesskab. Vi mener, at fattigdom er en krænkelse af menneskerettighederne, der opstår som følge af ulige magtforhold. Mellemfolkeligt Samvirke henvender sig til alle, som accepterer et fælles ansvar for en retfærdig og bæredygtig global udvikling. MS er en dansk, folkelig forening med rødder tilbage til Vi har en aktiv medlemsbase og en central placering i det danske civilsamfund. Vi er medlem af den internationale føderation ActionAid, som arbejder i mere end 40 lande. Vores globale netværk er en hovedhjørnesten i arbejdet for at bekæmpe fattigdom sammen med flere tusind partnerorganisationer og millioner af fattige og marginaliserede kvinder, mænd, unge og børn. Vi har tilsluttet os ActionAid-føderationen, fordi den har de samme mål om udryddelse af fattigdom som MS og de samme værdier. ActionAids størrelse og det tætte internationale samarbejde Vi har set, hvordan institutioner såsom internationale politiske og finansielle organer, staten, markedet, lokalsamfundet og familien ofte er med til at vedligeholde og bevare ulighed og uretfærdighed gennem eksklusion, autoritær undertrykkelse, udbytning, racisme, kønsdisbetyder, at det konkrete arbejde med at bekæmpe fattigdom kan nå langt flere mennesker, og at de fælles kampagner får meget større gennemslagskraft. Det har været afgørende for MS at flytte magt og indflydelse fra Danmark til de fattige lande, og inden for ActionAid har hvert land sin selvstændige organisation. Herved adskiller ActionAid sig fra andre store internationale NGO er, som typisk stadig styres fra de rige lande i Nord. I MS tror vi på menneskers ligeværd uanset etnisk tilhørsforhold, køn, religion, nationalitet og seksuel orientering. I en verden præget af globalisering er mangfoldighed en styrke og en ressource. Vi mener, at alle har ret til at bekæmpe uretfærdighed og til at fremme social og økonomisk lighed. Vi fastholder en høj grad af troværdighed, seriøsitet og professionalisme i vores arbejde. Som organisation er MS folkelig, udfordrende og kendt for at lave spektakulære happenings med masser af aktivister på gaden. Vi er handlekraftige og drevet af indignation, solidaritet med verdens fattigste og ønsket om global retfærdighed. Vi henvender os til alle, som accepterer et fælles ansvar for en retfærdig og bæredygtig global udvikling uanset alder, social status og politisk overbevisning. Mennesker, som mener at politiske forandringer og den enkeltes aktive handling i samarbejde med andre er forudsætningen for at bekæmpe den globale ulighed. Mennesker, som søger ny viden og fællesskab, og som vil udfordres og udfordre og forandre. Det er strukturelle årsager i mellemmenneskelige, nationale og internationale forhold, som fastholder millioner i unødvendig fattigdom. Der skal derfor helt grundlæggende forandringer til for at udrydde fattigdom. MS tror på, at forandringer skabes, når mennesker står sammen om at udfordre eksisterende magtstrukturer og kræve deres rettigheder. Afgørende for det er viden, solidaritet på tværs af grænser og en stærk fælles forståelse for demokrati. krimination og andre former for undertrykkelse. Og vi har set, hvordan produktions- og forbrugsmønstre undergraver mulighederne for en bæredygtig udvikling, der også kan komme fattige befolkningsgrupper til gavn. Men strukturer kan ændres. Derfor arbejder vi for at give mennesker, der lever i fattigdom og eksklusion, mulighed for at organisere sig og stille krav om demokratiske og bæredygtige alternativer, der tager udgangspunkt i menneskerettighederne, og hvor ressourcer fordeles på en retfærdig måde. Og derfor bakker vi op om det arbejde, som udføres af civilsamfundsorganisationer og folkelige bevægelser, der bekæmper fattigdom, ved at styrke og støtte deres kapacitetsudvikling og ved at påvirke danske og internationale beslutningstagere til at ændre de strukturelle årsager til fattigdom og ulighed....strukturer kan ændres. Derfor arbejder vi for at give mennesker, der lever i fattigdom og eksklusion, mulighed for at organisere sig og stille krav om demokratiske og bæredygtige alternativer

5 Vores tilgang 6 Vores tilgang til fattigdomsbekæmpelse har tre dimensioner, nemlig empowerment, solidaritet samt kampagne- og politikarbejde. Empowerment 2 handler for os om at støtte mennesker, der lever i fattigdom, til at organisere sig og sammen drage relevante myndigheder eller andre til ansvar. Det sker gennem bevidstgørelse og uddannelse, der styrker fattige og marginaliserede menneskers evne til at analysere og imødegå uretfærdige magtstrukturer og ved at give dem handlerum til sammen at bruge deres Vi har en politisk og rettighedsbaseret tilgang til arbejdet med at bekæmpe fattigdom. Vi tager udgangspunkt i, at fattigdom er dybt urimeligt og en menneskerettighedskrænkelse. viden og kræve deres ret. Empowerment er en vigtig forudsætning for effektiv mobilisering, opbygning og styrkelse af folkelige bevægelser, der kan tale fattige menneskers sag. Solidaritet med verdens fattigste skabes bl.a. ved at bringe mennesker sammen på tværs af landegrænser og sociale skel. Mellemfolkeligt samarbejde og samvirke giver en forståelse og samhørighed, som forpligter og mobiliserer mennesker til at tage ansvar og handle. Når mennesker med forskellig baggrund og forskellige organisatoriske erfaringer samarbejder, sker der en personlig og praktisk udveksling og interaktion. I det personlige møde opstår der forståelse, solidaritet og globalt medborgerskab, som kan føre til handling. MS skaber rammerne for, at mennesker kan mødes på tværs af kulturer for at lære af hinanden. Herigennem opbygges bl.a. den kritiske masse, der er vigtig for at skabe forandring i både holdninger, praksis og politikker. 2 Der findes ikke noget godt dansk begreb for empowerment. Et forsøg på en oversættelse kunne være bevidstgørelse og magtforøgelse. Den tredje dimension i vores rettighedsbaserede tilgang er et omfattende kampagne- og politikarbejde, der understøtter det øvrige arbejde. Formålet er at bekæmpe de strukturer, som fastholder mennesker i fattigdom, fx urimelige handels- eller landbrugspolitikker. Vi vil påvirke holdninger hos både befolkninger og beslutningstagere gennem et effektivt kommunikations- og kampagnearbejde. Vi ønsker at opbygge et pres på beslutningstagere gennem fremlæggelse af velunderbyggede argumenter og ved at fremsætte troværdige og rettighedsbaserede alternativer. Vi mener, at arbejdet med at finde frem til og gennemføre alternative og langsigtede løsninger er centralt. Kampen mod fattigdom og uretfærdighed styrkes ved både at udfordre og konfrontere det eksisterende og foreslå troværdige løsninger. Vi vil samarbejde med partnere og allierede for at afdække, udforske, undersøge, dokumentere og dele alternativer med henblik på at opnå varige resultater. Vi fokuserer på demokrati både som en grundlæggende menneskeret og som et middel til at udrydde fattigdom. For MS er demokrati et spørgsmål om, at alle mennesker både kvinder og mænd får størst mulig indflydelse på deres eget liv. Det er også et spørgsmål om at have institutioner, som muliggør at alle interesser frit kan komme til orde og blive håndteret på en ligeværdig måde, når der skal etableres en løsning på deres egne og samfundets problemer. Demokrati er ikke blot en styreform eller formel struktur, det er også en livsform med afsæt i basale værdier som frihed, lighed og respekt for menneskerettighederne, der skal afspejles i praksis hos den enkelte og af samfundets institutioner. Kønsaspektet er centralt for alt vores arbejde. Kvinders rettigheder og mulighed for demokratisk indflydelse er en afgørende dimension i vores rettighedsbaserede tilgang. Fattigdomsbekæmpelse giver ikke mening, hvis ikke kvinder og piger har de samme muligheder og rettigheder som mænd og drenge også i praksis. For at opnå det må kvinders og mænds adgang til magt, indflydelse og ressourcer og deres indbyrdes magtforhold analyseres specifikt, og konkrete strategier til at imødegå og gøre op med ulighed må integreres i alt vores arbejde. Partnerskab og alliancer er fortsat en vigtig del af MS tilgang og identitet. I samarbejde med AAI bygger vi langsigtede partnerskaber med lokale organisationer og folkelige bevægelser. Vi støtter opbygningen af deres kapacitet, bl.a. gennem vores uddannelses- og kursusvirksomhed. Vi arbejder i alliancer med mange forskellige aktører inklusive NGO er, netværk, tænketanke, fagforeninger og progressive virksomheder. Vi tilstræber at drage magthaverne til ansvar igennem et kritisk engagement for eksempel med regeringer og den private sektor. Vi engagerer os konstruktivt, når det er muligt, men vi er villige til at udfordre, når det er nødvendigt. Økonomisk støtte er en grundlæggende forudsætning for, at vi kan realisere vores målsætninger om at bekæmpe fattigdom. Vi har et ansvar for at sørge for en stærk forbindelse mellem vores aktivister og økonomiske bidragydere på den ene side, og de mennesker, der befinder sig i frontlinjen i kampen mod fattigdom og ulighed på den anden. Økonomiske bidrag fra andre er afgørende for mennesker, der dagligt kæmper mod fattigdom. For Mellemfolkeligt Samvirke betyder demokrati, at alle mennesker både børn, unge, kvinder og mænd får størst mulig indflydelse på deres eget liv....fattigdomsbekæmpelse giver ikke mening, hvis ikke kvinder og piger har de samme muligheder og rettigheder som mænd og drenge også i praksis

6 Hvor vi arbejder 7 Strategiske 9 målsætninger Traditionelt har MS arbejdet i et mindre antal fast definerede programlande. I vil vi udvide vores geografiske fokus til at kunne omfatte alle lande, hvor AAI er repræsenteret. Vores hovedvægt vil være på de fattigste lande, først og fremmest i Afrika, men vi vil også arbejde med demokrati og fordelingspolitik i mellemindkomstlande med store fattigdomsproblemer. Vores valg af samarbejdspartnere vil basere sig på en konkret vurdering af behov og muligheder, herunder en afvejning af, hvor vores ressourcer vil have størst mulig effekt. Hvem vi arbejder med 8 Unge udgør i mange lande en stor del af befolkningen, men er ofte udelukket fra beslutningsprocesser. MS samarbejder med en lang række aktører både i Danmark og internationalt. Først og fremmest arbejder vi hånd i hånd med ActionAid i alle de lande, hvor vi er til stede. ActionAids partnere er lokale organisationer og folkelige bevægelser, som støttes i deres arbejde for medindflydelse og i at drage myndighederne til ansvar. Vores målgrupper i det konkrete arbejde er primært kvinder og unge. Vi mener, at en ændring af de ulige magtforhold mellem mænd og kvinder er en forudsætning for at skabe en demokratisk samfundsudvikling og for at bekæmpe fattigdom og uretfærdighed. I og med at kvinder ofte har mindre magt end mænd, har fattige kvinder ofte ringere adgang til jord, uddannelse, transport, indtjening, indflydelse på beslutningsprocesser, kontrol over deres egen krop m.v. Arbejdet for at rette op på de kønsbestemte skævheder vil ofte omfatte mænd og drenge, men vores hovedfokus vil ligge på at bevidstgøre og mobilisere kvinder. Unge udgør i mange lande en stor del af befolkningen, men er ofte udelukket fra beslutningsprocesser. Unge har et enormt potentiale som forandringsagenter, de er optagede af at sætte deres præg på fremtiden og mindre bundne af konventioner. De kan derfor være helt centrale aktører i arbejdet for at bekæmpe fattigdom, fremme demokratisering og sikre en bæredygtig udvikling. Det internationale arbejde Som det danske medlem af ActionAid International vil MS først og fremmest bidrage til opnåelsen af målene i AAI-strategien , People s Action To End Poverty, indenfor de områder, hvor MS har en særlig kompetence. Derudover vil MS bevare en kapacitet til at analysere aktuelle tendenser i verden. Vi vil opsamle viden og udvikle og afprøve ideer til, hvorledes ActionAid, partnere m.fl. løbende kan udvikle og udnytte nye muligheder. Målsætning 1: MS vil på afgørende vis bidrage til, at ActionAid i 2017 har sikret konkrete forbedringer i kvaliteten, ligheden og kønsbalancen i leveringen af offentlige ydelser for 5 millioner mennesker, der lever i fattigdom, ved et målrettet arbejde med at drage regeringer og virksomheder til ansvar for dette. MS vil spille en ledende rolle i ActionAid i at sikre, at de ca. 300 ActionAid programmer, som gennemføres i lokalsamfund (Local Rights Programmes), arbejder systematisk og effektivt med at organisere og styrke folkelige organisationer og deres evne til at påvirke beslutningsprocesser og drage lokale myndigheder og magthavere til ansvar for offentlig service. I 2017 vil mere end lokale civilsamfundsorganisationer have modtaget støtte og vejledning som en del af vores indsats. Vi vil finansiere støtte til ActionAid-partneres lokale programmer i udvalgte lande. Vi vil understøtte kapacitetsudvikling af civilsamfundsorganisationer og folkelige bevægelser igennem placering af mere end 900 Inspiratorer og 80 Rådgivere. Vi vil uddanne mere end programmedarbejdere og frivillige i civilsamfundsorganisationer. Vi vil støtte og gennemføre aktionsforskning, etablere videnscentre og -netværk, videreudvikle håndbøger, udvikle informationsteknologi og facilitere erfaringsudveksling på tværs af lande og imellem ActionAid og andre aktører, der arbejder med demokratisering og rettigheder. Vi vil medvirke til, at ActionAid-partneres lokale programarbejde forbindes med national og international fortalervirksomhed, kampagne- og solidaritetsarbejde. INTERNATIONALT 10 11

7 De seneste omvæltninger i en række lande i Mellemøsten og Nordafrika har tydeliggjort den undertrykkelse, som befolkningerne lever under. Samtidig har omvæltningerne demonstreret det potentiale for at skabe store samfundsmæssige forandringer, som ikke mindst ungdommen besidder. Målsætning 2: MS vil på afgørende vis bidrage til, at folkelige bevægelser i 2017 har opnået betydelige sejre i opnåelsen af en mere retfærdig fordeling af ressourcer til finansiering af fattigdomsbekæmpelse. MS vil spille en hovedrolle i ActionAids internationale skattekampagne på lokalt, nationalt og internationalt niveau. Vi vil bidrage med aktionsforskning, ideudvikling og erfaringsudveksling og udarbejde politikpapirer og kampagnemateriale. Vi vil udvikle håndbøger og retningslinjer for politik- og kampagnefolk. Vi vil uddanne mere end politik- og kampagnefolk i civilsamfundsorganisationer. Vi vil støtte lokale, nationale og den internationale ActionAid skattekampagne økonomisk og med menneskelige ressourcer. Vi vil placere 150 Inspiratorer og 50 Rådgivere hos partnerorganisationer og i alliancer, der arbejder med fordelingspolitiske skattereformer. Målsætning 3: MS vil bidrage til at sikre, at ActionAids arbejde med kvinder og mænd, der er ramt af katastrofer eller lever i skrøbelige situationer, styrker disse menneskers evne til at holde nødhjælpsorganisationer og myndigheder ansvarlige. ActionAid vil inden 2017 have hjulpet mere end 5 millioner kvinder og mænd, der er ramt af katastrofer, og have opbygget modstandskraft til at modstå naturkatastrofer i mere end lokalsamfund. MS vil bidrage til dette arbejde ved at videreudvikle og tilpasse vores metoder med demokratisering og ansvarlighed til at være relevante og effektive i humanitære indsatser og i skrøbelige situationer. Vi vil udarbejde håndbøger, udvikle uddannelsesprogrammer og facilitere erfaringsudveksling. Vi vil uddanne programfolk og vi vil forsøge at udbrede en demokratisk transparent tilgang til nødhjælpsarbejdet blandt andre aktører end ActionAid. Vi vil støtte det konkrete arbejde og de lokale organisationer med 50 Inspiratorer og 20 Rådgivere. Målsætning 4: MS vil bidrage til, at ActionAid mobiliserer 5 millioner unge forandringsagenter i kampen mod fattigdom og støtte ungdomsorganisationer og unge forandringsagenters kapacitet til at lave kampagner for en mere demokratisk og bæredygtig verden. MS vil bidrage til ActionAids arbejde med at organisere unge forandringsagenter både blandt unge, der lever i fattigdom og unge, der gennem kampagner ønsker at demokratisere deres samfund og skabe en mere retfærdig og bæredygtig udvikling. Vi vil have særligt fokus på, at unge kvinder uddannes og organiseres. MS vil udvikle metoder til mobilisering og organisering af unge samt metoder til at støtte organisationsudvikling i ungdomsorganisationer og bevægelser. Vi vil uddanne unge til at blive nationale og globale forandringsagenter, som indirekte vil nå unge. Vi vil støtte omkring 50 forskellige ungdoms- organisationer via finansiering, organisationsudvikling og placering af 100 Inspiratorer og 30 Rådgivere. Vi vil støtte ungdomsorganisationernes egne kampagneaktiviteter og deres inddragelse i ActionAids kampagnearbejde. Målsætning 5: MS vil i samarbejde med ActionAid International udvikle et regionalt program i Mellemøsten og Nordafrika. MS har i en årrække støttet et program i Mellemøsten og Nordafrika (MENA) med fokus på demokrati og menneskerettigheder. Programmet har i særlig grad fokuseret på unge, ikke mindst unge kvinder, som traditionelt har været marginaliseret og uden indflydelse. ActionAid har ikke hidtil været repræsenteret i denne del af verden. I forlængelse af MS arbejde har AAI nu besluttet at etablere et regionalt initiativ i MENA. De seneste omvæltninger i en række lande i regionen har tydeliggjort den undertrykkelse, som befolkningerne lever under, og samtidig demonstreret det potentiale for at skabe store samfundsmæssige forandringer, som ikke mindst ungdommen besidder. MS vil i de kommende år spille en ledende rolle i udviklingen af et regionalt program i MENAregionen. Programmet skal basere sig på vigtige strategiske partnere og skabe rammerne for samarbejde, erfaringsudveksling og solidaritet imellem progressive organisationer og bevægelser, der arbejder for demokrati og menneskerettigheder i forskellige dele af regionen. Igennem...vi vil have særligt fokus på, at unge kvinder uddannes og organiseres... AAI skal der desuden skabes netværk og samarbejde imellem progressive aktører i Mellemøsten/Nordafrika og i andre dele af verden. Vi vil støtte kapacitetsudvikling af civilsamfundsorganisationer især med unge og arbejde specifikt med kvinderettigheder og marginaliserede kvinders og unges indflydelse i deres lokalsamfund. Vi vil facilitere udveksling af unge for at styrke mellemfolkeligt samarbejde, dialog, solidaritet og erfaringsudveksling mellem unge fra Danmark og Mellemøsten/Nordafrika. Vi vil støtte national og regional strategisk fortalervirksomhed, videnscentre og -netværk samt aktionsforskning. Målsætning 6: MS vil understøtte ActionAids og AA-partneres kapacitet til at arbejde med en rettighedsbaseret tilgang til udvikling. MS vil bidrage til, at ActionAids håndbog om den rettighedsbaserede tilgang 3 ( People s Action in Practice ) bliver anvendt af programmedarbejdere i AAI og hos ActionAids partnerorganisationer. Vi vil understøtte undervisning i ActionAids rettighedsbaserede tilgang for programmedarbejdere i civilsamfundsorganisationer og opsamle og videreformidle erfaringer i ActionAid og partnerorganisationer med henblik på at sikre en effektiv metodisk tilgang til opbygning og styrkelse af civilsam fundsorganisationer og til kampagne- og solidaritetsarbejde. 3 Human Rights Based Approach (HRBA) 12 13

8 I DANMARK Arbejdet i Danmark Målsætning 7: MS vil have betydelig indflydelse på dansk og europæisk politik indenfor de områder, hvor vi driver kampagner, og vi vil styrke samarbejdet imellem den danske regering og det internationale civilsamfund på områder, hvor der er fælles interesser. MS vil arbejde generelt med at påvirke dansk udviklingspolitik og andre relevante politikområder gennem seriøst med- og modspil i den løbende debat. Vi arbejder i alliancer med andre aktører på at sikre, at NGO FORUM, Concord Danmark og 92-gruppen leverer fagligt kompetente og politisk skarpe analyser og politikforslag og driver effektiv politisk lobbyvirksomhed i forhold til embedsværket og de politiske beslutningstagere. MS vil i den kommende strategiperiode overveje at indgå nærmere samarbejde med andre organisationer og folkelige bevægelser i Danmark, som vil kunne skabe synergi og potentielt større gennemslagskraft. MS vil arbejde for, at Danmark tager globalt ansvarlige beslutninger, og at Danmark går i front i EU for at også EU fører en politik, der understøtter mulighederne for at afskaffe fattigdom og sikrer en bæredygtig udvikling i verden. Vi vil være en ledende stemme i den danske debat om disse spørgsmål. Vi vil sikre et samarbejde imellem den danske regering og en stor aktør i det internationale civilsamfund (AAI) på områder, hvor vi deler synspunkter og har fælles interesser i at flytte den internationale dagsorden. Vi vil øve indflydelse på danske og europæiske beslutningstagere for at fremme MS og ActionAids tilgange og synspunkter. MS vil deltage i de tre internationale kampagner i ActionAid: 1) International skattekampagne; 2) Stop jordtyveri (land grabbing); 3) Sikre bymiljøer for kvinder. Vi vil gennemføre kampagneaktiviteter inden for disse kampagner i Danmark og i forhold til EU. Herudover vil MS iværksætte særlige kampagner, alene eller i samarbejde med andre danske organisationer, som forholder sig til specifikke, aktuelle spørgsmål. Udover de langsigtede, politiske målsætninger har MS kampagner altid kortsigtede, konkrete kampagnemål, der både handler om at ændre holdninger og påvirke beslutningsprocesser. Kampagner skal baseres på grundige analyser og erfaringer fra vores arbejde i samarbejdslandene og indeholde klare politiske alternativer (løsninger). Kampagnearbejdet indeholder fx velargumenterede og dokumenterede lobbyindsatser i forhold til politiske beslutningstagere, dagsordensættende pressearbejde og aktivistisk blikfang, der udfordrer på en kreativ og nytænkende måde og sætter tingene på spidsen. Endelig vil kampagnerne indeholde en bred folkelig mobilisering og indeholde et betydeligt oplysningselement med appel langt ud over vores sædvanlige støtter. Målsætning 8: MS vil sikre danskerne handlerum som globale medborgere og styrke deres engagement og deres involvering i kampagner, der fremmer fattigdomsbekæmpelse og udvikling af bæredygtige alternativer. MS henvender sig til alle danskere. Vi tilbyder mulighed for at støtte vores arbejde økonomisk, oplyser om vigtige politiske emner og engagerer danskerne som borgere, vælgere, forbrugere og som deltagere i vores kampagner. I opbygningen af vores kampagnearbejde i Danmark vil vi primært arbejde på at mobilisere et ungdomssegment af årige. Vi vil tage udgangspunkt i uddannelsesinstitutioner over hele landet. Vi vil opbygge en kerne af aktivister (Activista), som vil være drivkraften i vores kampagner og i det hele taget mobilisere en bred opbakning til kampagnerne, hvor alle gode kræfter er velkomne. Vi har en bred vifte af tilbud til alle, der vil være aktive globale medborgere. Global Contact tilbyder praktik- og volontørophold i andre dele af verden ud fra tanken om, at den vigtigste gnist til bevidstgørelsen og lysten til at handle solidarisk ofte opstår i mødet med ligesindede og i det øjeblik andres kampe bliver koblet til ens egne. Gennem praktik- og volontørophold uddannes og bevidstgøres unge (og ældre) om globale problemstillinger og de oplever, hvordan disse problemstillinger rammer det lokalsamfund, de bliver en del af. Training4Change (T4C) tilbyder uddannelse omkring globale sammenhænge og giver deltagerne værktøjer til at organisere og mobilisere. Training4Change tilbyder uddannelse til mennesker, der ønsker at engagere sig i kampen mod fattigdom og for retfærdige og bæredygtige alternativer. MS kampagnearbejde åbner muligheder for, at aktivister og andre støtter over hele landet kan tage kampagneinitiativer inden for vores tre hovedkampagneområder og deltage i specifikke kampagneaktiviteter, der er målrettet konkret forandring af politiske forhold. Vi vil arbejde strategisk med at udvikle sammenhængen mellem Global Contact, uddannelse og kampagnearbejde. Målet er at give folk troen på, at de selv spiller en central rolle i kampen for at skabe social og politisk forandring. Frem imod 2017 vil MS opnå væsentlige politiske kampagnemål. Vi vil engagere mennesker i vores kampagner 4. Vi vil sikre en markant vækst i antallet af medlemmer og faste bidragydere til mere end Vi vil udsende mennesker via Global Contact. Vi vil organisere kernefrivillige. I løbet af strategiperioden vil MS undersøge og overveje, i hvilket omfang og på hvilken måde man vil kunne engagere sig i demokratiarbejde i Danmark. 4 Mennesker, der har deltaget i en af MS kampagneaktiviteter, møder, demonstrationer, underskriftindsamlinger m.m. Opgørelsen foretages årligt, og man vil derfor blive regnet med flere gange, hvis man deltager i flere kampagneaktiviteter....gennem praktik- og volontørophold uddannes og bevidstgøres unge (og ældre) om globale problemstillinger og de oplever, hvordan disse problemstillinger rammer det lokalsamfund, de bliver en del af... Mellemfolkeligt Samvirke har en bred vifte af tilbud til alle, der vil være aktive globale medborgere

9 Organisatoriske 10 målsætninger Mellemfolkeligt Samvirkes Traning4Change vil tilbyde uddannelse til mange målgrupper og herved støtte og påvirke civilsamfundet. Målsætning 1: MS vil opbygge et globalt uddannelsesprogram, som yder et markant bidrag til kapacitetsudvikling af civilsamfundsorganisationer og folkelige bevægelser i alle dele af verden. MS vil opbygge en global uddannelses- og kursusvirksomhed og etablere uddannelsesplatforme i alle dele af verden i samarbejde med lokale partnere. MS uddannelsesprogrammer vil tjene som kapacitetsudviklingsmetode i AAI (medarbejdere og partnere) for at understøtte People s Action To End Poverty. Herudover vil T4C tilbyde uddannelse til mange andre målgrupper og herved støtte og påvirke civilsamfundet langt ud over AAI-medlemmernes direkte samarbejdspartnere. Vi vil opbygge mere end 14 uddannelsesplatforme dækkende alle kontinenter. I alt vil mere end mennesker have deltaget i kurser via T4C i denne strategiperiode 5. MS uddannelsesprogrammer vil anvende en aktionslæringstilgang, som forbinder teori og praksis, og som tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer. Vi vil fortsat arbejde systematisk og professionelt med planlægning, gennemførelse og evaluering af vores uddannelsesprogrammer (training management) for at garantere en høj kvalitet i uddannelserne. Af centrale indholdsområder i vores uddannelser kan nævnes: AAI s rettighedsbaserede tilgang (Human Rights Based Approach HRBA); demokratisering (governance); organisationsudvikling; ledelse i civilsamfundsorganisationer; organisering og mobilisering; køn og udvikling; kampagnearbejde. 5 Der regnes med ca mennesker der direkte deltager i kurser faciliteret af T4C. Hertil kommer ca mennesker, der på andre måder vil modtage T4C designede kurser. Målsætning 2: MS vil udvikle sit People4Change program og integrere dette som et unikt bidrag til kapacitetsudvikling i ActionAids partnerorganisationer. Gennem People4Change vil MS introducere og konsolidere det personlige, mellemfolkelige samarbejde mellem mennesker som metode til kapacitetsudvikling i ActionAid. Rådgivere og Inspiratorer vil i lighed med uddannelse bruges til at understøtte vores strategiske målsætninger ved at fremme erfaringsudveksling og facilitere kapacitetsudvikling. MS vil også tilbyde People- 4Change til andre dele af ActionAid og udvikle effektive systemer og modeller for deling af omkostningerne, som kan sikre efterspørgselsdrevne, effektive løsninger på kapacitetsproblemer. Vi vil sikre basisfinansiering og investering i, at People4Change-programmet får en rolle at spille i hele AAI. I perioden vil MS facilitere udsendelse af Inspiratorer og 300 Rådgivere, der rekrutteres internationalt og placeres i lan deprogrammer med henblik på at styrke de strategiske mål i MS strategi samt andre mål i Peoples Action To End Poverty. Det store flertal inden for begge kategorier vil være fra det globale Syd. Konkrete udviklingsaktiviteter i lavindkomstlande er i fokus, når Mellemfolkeligt Samvirkes Inspiratorer arbejder. Inspiratorer er frivillige, der: Rekrutteres internationalt (overvejende i ActionAid programlande) og placeres på tværs af landegrænser Har erfaring fra praktisk og konkret udviklingsarbejde Har evnen til at fremme nyskabende tænkning og kritisk refleksion Har praktisk viden, men ikke nødvendigvis en uddannelse Fokuserer på kapacitetsopbygning af partnerorganisationers konkrete udviklingsaktiviteter Placeres mellem 3-9 måneder Placeres bredt i lavindkomstlande indenfor alle hovedmålsætningerne i AAI strategien Får dækket rejse, leveomkostninger og forsikring Rådgivere er professionelle, der: Rekrutteres internationalt og placeres på tværs af landegrænser Har en specialiseret faglig baggrund med særlige kompetencer, viden og erfaring i forhold til konkrete opgaver Har en videregående relevant uddannelse Fokuserer på strategisk kapacitetsopbygning af landeprogrammer og strategiske partnere Placeres i op til 2 år med mulighed for forlængelse Primært placeres i programsamarbejdslande indenfor AAI s demokratiarbejde (hovedmålsætning 2 i AAI-strategien) Aflønnes i henhold til AAI s lønskala 16 17

10 ...MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i bekæmpelsen af global fattigdom og ulighed... Målsætning 3: MS vil styrke sin gennemslagskraft i den danske offentlighed og arbejde på at blive endnu mere kendt som folkelig udviklingsorganisation i Danmark. MS kommunikation skal være åben og inkluderende og egnet til at inspirere, fastholde og tiltrække nye støtter i organisationen. MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i bekæmpelsen af global fattigdom og ulighed. En intensiv, strategisk kommunikationsindsats er en afgørende forudsætning for at skabe et markant større kendskab til MS i Danmark. Vores eksterne kommunikation skal foregå under ét sammenhængende, strategisk brand. Samtidig skal vi arbejde med en segmenteret kommunikation, der skaber relationer til særlige målgrupper, og som markedsfører MS budskaber. Vores kommunikation vil understøtte vores kampagnearbejde, vores fundraising og vores mar- kedsføring af Global Contact, kursusvirksomhed m.v. MS vil være professionelle indenfor effektiv anvendelse af gamle såvel som nye og alternative medier, og vi vil møde vores målgrupper i øjenhøjde med en direkte og udfordrende kommunikation, der opfordrer til dialog og handling. Kommunikationsarbejdet skal tilstræbe en høj troværdighed og tage udgangspunkt i det konkrete arbejde, som MS og AAI laver. Vores pressearbejde skal skaffe plads til omfattende omtale af vores politiske synspunkter og være med til at understøtte vores brand. Målsætning 4: MS vil udvikle et effektivt kampagnearbejde, der baserer sig på frivillige og aktivister. Gennem både dialog, lobby- og netværksarbejde, aktivisme og en strategisk presseindsats i Danmark vil vi positionere MS og sikre os, at vores indflydelse gør sig gældende på den politiske arena. Kampagnearbejdet i MS er afhængigt af et tæt samarbejde med andre dele af ActionAid og partnere forskellige steder i verden. Internt er samarbejdet imellem medarbejdere indenfor kommunikation, kursusvirksomhed, videnscenter og politik- og kampagnearbejde samt vores frivillig- og aktivistmiljøer af helt afgørende betydning. Vi vil opbygge en organisation og en kultur, der fremmer og udnytter synergi og sammenhæng imellem de forskellige indsatser, giver plads til diskussion og mangfoldighed og samtidig sikrer klare kampagnemålsætninger. MS vil være en frivilligorganisation, som mange i Danmark har lyst til at involvere sig i. Der skal være højt til loftet, plads til kreative ideer, vilje til forandring og en lyst til at udvikle alternativer. Vores arbejde med frivillige afspejler en forståelse for deres engagement og vilje til at gøre en forskel. MS vil skabe både fysiske og organisatoriske rammer, der gør det let at engagere sig som frivillig i MS. Kampagnearbejdet på uddannelsesinstitutioner over hele landet, Global Contact, Global Platform, vores kursusaktiviteter, festivaler, offentlige møder, demonstrationer og frivilligcafeen Mellemrummet tjener alle som indgange til vores frivilligmiljø og er med til at give rum for det frivillige engagement. Frivilliggrupper modtager støtte fra sekretariatet, men det er vigtigt at erfarne frivillige medvirker til at...der skal være højt til loftet, plads til kreative ideer, vilje til forandring og en lyst til at udvikle alternativer... People4Change programmet vil gradvist overgå til ikke blot at være efterspørgselsdrevet, men også efterspørgselsfinansieret. Dette forventes dog ikke at være fuldt gennemført indenfor denkoordinere de forskellige grupper og hjælpe nye frivillige til rette. MS vil udvikle en samlet strategisk forståelse for og tilgang til samarbejdet med frivillige i vores arbejde i Danmark, der sikrer anerkendelse, organisatorisk forankring og fælles retning. Activista Danmark samler alle kampagnefrivillige i MS og udgør rygraden i vores frivillignetværk. Activista Danmark er en del af Activista International. Målsætning 5: MS vil sikre en bæredygtig økonomi, der gør det muligt at agere som uafhængig kampagneorganisation og markant international aktør uanset eventuelle ændringer i en fremtidig bistandsarkitektur. En sund økonomi er en altafgørende forudsætning for alt vores arbejde. Vi tror på, at vi fremover kan sikre finansiering af vores aktiviteter, hvis det vi laver er relevant, og hvis vi er dygtige nok. Vi skal hele tiden være i stand til at forny os, udvikle vores arbejde og skabe synlige resultater. Gør vi det, vil der altid være enkeltpersoner, organisationer eller donorer, der vil støtte vores aktiviteter og efterspørge vores ydelser. Det er usikkert, hvordan udviklingsbistand generelt vil udvikle sig i det næste årti. MS vil satse kraftigt på at øge vores Danida-finansiering og forventer fortsat at have en markant støtte fra den danske stat, ikke blot i forbindelse med vores overførsel af midler til samarbejdspartnere i udviklingslandene og den merværdi, vi tilfører partnerskaberne, men også fordi vi mener, at det er i dansk interesse, at MS spiller en vigtig rolle på den internationale bane og i ActionAid International. MS skal undergå en økonomisk revolution frem mod år Vi skal sikre finansiering til den fortsatte kamp for at udrydde fattigdom uanset hvordan en fremtidig bistandsarkitektur måtte se ud. Vi skal bringe vores indtægter fra private bidragydere og andre donorer op på et nyt niveau, og vi skal reducere vores afhængighed af primært én kilde. Med ambitionen om at være en betydningsfuld og indflydelsesrig kampagneorganisation skal vi fortsat have finansiering til at kunne handle uafhængigt, baseret på vores politiske prioriteter. Vores internationale uddannelsesprogram (Training4Change) vil blive udviklet til gradvis at være mere og mere uafhængigt af Danidafinansiering. Danida-finansiering vil fortsat gå til udvikling af kurser, som ligger indenfor vores demokratifokus, og til at finansiere stipendier til særlige målgrupper. Men virksomhedsplanen for Training4Change vil basere sig på en række forskellige indtægtskilder, hvoraf mange er rent markedsbaserede. Projekter for børn og unge giver dem selvtillid og ansvarsfølelse gennem dans og andre kreative former

11 ...MS skal undergå en økonomisk revolution frem mod år ne strategiperiode. Man kan også tænke sig at tilknytte en stipendieordning eller sponsorater til fx Inspiratorprogrammet. Nogle af vores uddannelses- og Global Contactaktiviteter samt eventuelt andre indtægter fra fx cafédrift, konsulentarbejde og salg af hånd- og lærebøger vil generere et overskud, som skal være med til at finansiere nogle af MS basisomkostninger og kampagneaktiviteter. Den samlede finansiering fra sådanne aktiviteter skal i 2017 ligge på millioner kr. Som bærende princip vil gælde, at vi ikke gennemfører disse aktiviteter for at tjene penge, men for at understøtte vores udviklingspolitiske målsætninger. De midler, vi får ind gennem den indtægtsdækkede virksomhed vil gå til at finansiere kampagnearbejde, driftsomkostninger og udviklingsarbejde samt til at bidrage til ActionAid International. Vi vil øge væksten i vores fundraising markant. Det er således vores målsætning, at vi i 2017 vil rejse 30 mio. kr. fra bidragydere i Danmark, som ikke vil være øremærkede til specifikke projekter. Grundstammen i vores vækst vil bestå af månedlige bidragydere, som vil støtte vores arbejde med en fast aftale. Udover uøremærkede indtægter fra de faste givere vil vi sikre bidrag fra fonde og testamentariske gaver, ligesom vi vil samle penge ind gennem kampagner og nødhjælpsindsamlinger. For at sikre en bred folkelig støtte vil vi udvikle fundraisingmaterialer, der indeholder enkle budskaber og også taler til folks umiddelbare sympati og forståelse, uden at vi går på kompromis med vores grundlæggende forandringsteori. Vi vil forsøge at udnytte det kæmpe kommunikationsapparat, der er i AAI s børnesponsorprogram, til at sikre en klar identifikation og kommunikation imellem mennesker der lever i fattigdom, og de bidragydere der i solidaritet støtter vores arbejde med at afskaffe fattigdom. Gennem vores løbende kommunikation med vores bidragydere vil vi forsøge at give dem mulighed for at få en større forståelse for kompleksiteten i udviklingsarbejdet og mulighed for også at engagere sig på andre måder end ved at donere penge....vi vil øge væksten i vores fundraising markant... Målsætning 6: MS vil udvikle sin folkelige forankring og sit foreningsdemokrati. Vi vil udvikle vores folkelige forankring markant. Udover væksten i antallet af økonomiske bidragydere og medlemmer (til over ) vil vi arbejde på at knytte de mange frivillige, aktivister og kampagnedeltagere tættere til MS som faste støtter. Vi vil udvikle dialogen med dem og finde måder til at gøre det nemmere og mere attraktivt at blive en del af det foreningspolitiske arbejde. Vil udvikle måder at formalisere faste støtters tilknytning til foreningen på, og vi vil opsætte konkrete mål for denne vækst i folkelig forankring i Danmark. Med udgangspunkt i vores værdier om ligeværd og medbestemmelse vil vi styrke og udvikle MS foreningsdemokrati i løbet af strategiperioden. Vi vil arbejde med at finde nye former for inddragelse af medlemmer og støtter i den interne demokratiske proces. Vi vil udvikle samarbejdet med vores kollektive medlemmer, således at de får en klarere rolle i organisationen og styrker vores folkelige forankring. Bestyrelsen vil gøre en særlig indsats for at sikre, at foreningen MS og forholdet til medlemmerne har en relevant og aktuel form, der sikrer mulighed for indflydelse og deltagelse for forskellige typer støtter. Vi vil styrke MS-Rådets rolle, således at Rådet bliver et stadig mere kompetent beslutningsorgan, der er velorienteret om globale forhold og om strategiske problemstillinger i MS og AAI. Vi vil tilstræbe, at der er mindst 120 kandidater til de 100 pladser i MS-Rådet, og at mindst 1000 medlemmer afgiver deres stemme. MS vil sørge for løbende vidensudvikling om MS og AAI, når nye MS-Råd er valgt, sådan at medlemmerne får opbygget deres viden i det omfang, det er nødvendigt for at kunne træffe strategiske beslutninger om MS. MS s bestyrelse vil fortsat stræbe efter kapacitetsudvikling, så nye bestyrelsesmedlemmer får opbygget deres viden til at kunne fungere som MS strategiske politiske og økonomiske ledelse. Målsætning 7: MS vil sikre en effektiv og professionel administration af organisationens arbejde med en grøn profil. MS vil løbende arbejde på at sikre, at vi som organisation har en høj produktivitet og en stor omkostningsbevidsthed. Vi vil styrke vores økonomistyringssystemer såvel som vores evne til at dokumentere resultaterne af vores arbejde, og vi vil skærpe indsatsen for at forbedre vores markedsføring og vores fundraising. MS vil også arbejde målrettet på at forbedre budgetteringsprocesser samt økonomisk monitorering og gennemsigtighed. MS vil være en god arbejdsplads, hvor medarbejdere trives og påskønnes og hvor alle forstår deres roller, har indflydelse på deres konkrete arbejdssituation og drives af et stort engagement. MS vil fortsat bestræbe sig på at reducere sekretariatets forbrug af knappe ressourcer og reducere vores bidrag til CO2-udledning. Konkret vil vi nedsætte vores CO2-udledning med 30% i strategiperioden. Målsætning 8: MS vil bidrage til, at ActionAid International bliver en stærk, folkeligt forankret og effektiv international føderation. MS vil arbejde intensivt på at udvikle ActionAid international til en stærk, demokratisk organisation. Vi vil arbejde loyalt for at virkeliggøre organisationens strategiske og organisatoriske målsætninger og bidrage med inspiration og ressourcer i det arbejde. Samtidig vil vi drage andre dele af organisationen til ansvar for disse målsætninger og efterleve vores fælles værdier. Vi vil arbejde på, at MS nye identitet som en del af ActionAid International i stigende grad bliver vedkommende og reel for medarbejdere, frivillige og medlemmer og også trænger klart igennem i vores branding i Danmark. MS lægger vægt på, at andre medlemmer af føderationen opfattes som legitime, nationale folkelige organisationer og vil bidrage til at understøtte dette gennem vores arbejde. Det er vigtigt for os, at ActionAid arbejder med en partnerskabstilgang og fokuserer på kapacitetsud- vikling i civilsamfundsorganisationer og folkelige bevægelser. Folkelige bevægelser med deres ofte ret løse organiseringer stiller særlige krav, men de har potentialet til på kort tid at mobilisere mange mennesker og dermed blive kulminationen på lang tids arbejde for at skabe forandring. MS vil i strategiperioden udvikle metoder og kapacitet til at styrke samarbejdet med og deltagelsen i folkelige bevægelser. Dette skal ske i samarbejde med andre dele af AAI med øje for både nationale og internationale dimensioner af folkelige bevægelser. Internt i ActionAid vil MS tilbyde andre nationale medlemmer af AAI støtte og rådgivning i forbindelse med udvikling af deres folkelige forankring og foreningsdemokrati samt opbygning af kapacitet i den politiske ledelse med henblik på at styrke deres legitimitet, troværdighed og effektivitet. MS vil bidrage til at videreudvikle partnerskabstilgangen i ActionAids arbejde. MS vil løbende bidrage til at forandre og udvikle tilgange til og brugen af børnesponsorater i det internationale AAI-system og insistere på, at dette gøres konsistent med vores/aai s forandringsteori og rettighedsbaserede tilgang til udvikling. MS vil understøtte AAI s bestræbelser på at forbedre sine systemer til at dokumentere resultaterne af sit arbejde. MS vil løbende søge at påvirke AAI til i højere grad at inddrage bæredygtighed både på strategisk niveau og programniveau. Mellemfolkeligt Samvirke vil arbejde for at ActionAid International udvikler sig til en stærk, demokratisk organisation

12 sourcer til finansiering af offentlige politikker, som reducerer fattigdom. vejen for uddannelsesreformer, der giver kvali- I 2017 vil vi have sikret, at piger og drenge i De 10 forandringsløfter i 5000 lokalsamfund, hvor vi arbejder, på lige ActionAid fod har adgang til International god offentlig uddannelse, som respekterer deres rettigheder og baner strategien People s Action To tetsuddannelse End Poverty : til alle vil vi have organiseret og støttet kvinder I 2017 vil vi have mobiliseret over fem millioner på landet i at kræve adgang til og kontrol over unge til at handle aktivt for at opnå en verden jord og naturressourcer. Det vil medføre flere uden fattigdom. rettigheder og forbedrede levevilkår for mindst en million kvinder, der lever i fattigdom. I 2017 vil vi have støttet marginaliserede I småbønder 2017 vil vi i i over at sikre 5000 sig lokalsamfund direkte støtte have og opbygget regeringspolitikker kapacitet til samt effektiv ansvarlig risikoreduktion handling og systemer, fra virksomheder. øger Det menneskers vil gøre dem modstandskraft at få overfor en god konflikt indkomst og fra katastrofer. klimaresistente og i til bæredygtige landbrug og forbedre fødevaresikkerheden for 25 millioner mennesker. I 2017 vil mindst fem millioner mennesker udsat Ved at for drage katastrofer regeringer eller og konflikter virksomheder være blevet til støttet ansvar på vil en vi i måde, 2017 have der respekterer sikret forbedringer og styrker i deres kvaliteten, rettigheder, ligheden genopretter og kønsbalancen deres levevilkår, i leveringen kvinder af offentlige og fremmer ydelser løsninger for fem millioner for lang- styrker sigtet mennesker, forandring. der lever i fattigdom. I 2017 vil vi have organiseret over fem millioner kvinder og piger på landet og i byerne I 2017 vil mennesker og deres bevægelser, der er støttet af ActionAid, have vundet markante til at udfordre og forkaste kønsrelateret vold, sejre i at opnå en retfærdig omfordeling af ressourcer til finansiering af offentlige politikker, der ville have frataget dem kontrol over deres egen kroppe og seksualitet og gjort dem sårbare overfor hiv og som reducerer fattigdom. aids. I 2017 vil vi have støttet sikret, at kvinder piger og i at drenge etablere i og 5000 arbejde lokalsamfund, for kønssensitive hvor vi arbejder, økonomiske på lige alternativer fod har adgang på alle til god niveauer: offentlig Fra uddannelse, kooperativer til som nationale respekterer og globale deres rettigheder politikker, der og anerkender vejen det for ubetalte uddannelsesreformer, arbejde i hjemmet, der giver garanterer kvali- baner omfattende tetsuddannelse social til alle. beskyttelse og gør de mest marginaliserede kvinder i stand til at bryde fattigdommens cirkel. kapacitet MS MS vil understøtte til vil at understøtte arbejde ActionAids og med AA-partneres ActionAids en rettighedsbaseret kapacitet og til at AA-partneres arbejde med en rettighedsbaseret tilgang kapacitet til tilgang til udvikling at arbejd betydelige sejre i opnåelsen af en mere retfærdig fordeling af ressourcer til finansiering af fattigdomsbekæmpelse. De strategiske målsætninger i MS strategi, som bidrager direkte til forandringsløfterne: Målsætning 4: MS vil bidrage til, at ActionAid mobiliserer 5 millioner unge forandringsagenter i kampen mod fattigdom og støtte ungdomsorganisationer og unge forandringsagenters kapacitet til at lave kampagner for en mere demokratisk og bæredygtig verden. Målsætning 1: MS vil på afgørende vis bidrage til, at ActionAid i 2017 har sikret konkrete forbedringer i kvaliteten, ligheden og kønsbalancen i leveringen 3: MS vil af bidrage offentlige til ydelser at sikre, for at 5 Målsætning ActionAids millioner mennesker, arbejde med der kvinder lever i fattigdom, og mænd, ved der er et ramt målrettet af katastrofer arbejde med eller at lever drage i skrøbelige regeringer situationer, og virksomheder styrker til disse ansvar menneskers for dette. evne til at holde nødhjælpsorganisationer og myndigheder ansvarlige. Målsætning 2: MS vil på afgørende vis bidrage til, at folkelige bevægelser i 2017 har opnået betydelige sejre i opnåelsen af en mere retfærdig fordeling af ressourcer til finansiering af fattigdomsbekæmpelse. civilsamfundsorganisationer. Placering af Inspiratorer og Rådgivere hos partnerorganisationer og i alliancer, der arbejder med fordelingspolitiske skattereformer. Finansiel og menneskelig støtte til den internationale skattekampagne Metoder, som MS vil bruge for at leve op til forandringsløfterne: Uddannelse af unge nationale og globale forandringsagenter Støtte til ungdomsorganisationer via finansiering, organisationsudvikling Deltagelse i kampagnen og placering Stop jordtyveri af Inspiratorer og Rådgivere. Støtte til ungdomsorganisationernes egne kampagneaktiviteter og deres inddragelse i ActionAids kampagnearbejde Deltagelse i kampagnen Stop jordtyveri Finansiering af støtte til ActionAid-partneres lokale programmer i udvalgte lande Kapacitetsudvikling af civilsamfundsorganisationer og folkelige bevægelser igennem placering af Inspiratorer og Rådgivere. Uddannelse af programmedarbejdere og frivillige i civilsamfundsorganisationer. Støtte Udvikling til og af gennemførelse håndbøger, uddannelsesprogrammer af aktionsforskning, etablering og facilitering af videnscentre af erfaringsudveksling. og -netværk, videreudvikling Uddannelse af håndbøger, af programfolk udvikling og af informationsteknologi udbredelse af en og demokratisk facilitering transparent af erfaringsudveksling tilgang til nødhjælpsarbejdet blandt til, andre at ActionAid-partneres aktører end ActionAid. lokale program- Medvirken arbejde Støtte til forbindes konkret arbejde med national og lokale og international organisationer fortalervirksomhed, kampagne- og solidaritetsarbejde. med Inspiratorer og Rådgivere. MENA-programmet MENA-programmet Deltagelse Udvikling af i kampagnen håndbøger og om retningslinjer Sikre bymiljøer for for kvinder politik- og kampagnefolk. MENA-programmet Uddannelse af politik- og kampagnefolk i civilsamfundsorganisationer. Placering af Inspiratorer og Rådgivere hos partnerorganisationer og i alliancer, der arbejder med fordelingspolitiske skattereformer. Finansiel og menneskelig støtte til den internationale skattekampagne Uddannelse af unge nationale og globale Målsætning 4: MS vil bidrage til, at ActionAid forandringsagenter 22 I 2017 vil vi have mobiliseret over fem millioner mobiliserer 5 millioner unge forandringsagenter Støtte til ungdomsorganisationer via finansiering, 23 unge til at handle aktivt for at opnå en verden i kampen mod fattigdom og støtte ungdoms- organisationsudvikling og placering af Inspiratorer

13 sourcer til finansiering af offentlige politikker, som reducerer fattigdom. De I vil vi forandringsløfter have sikret, at piger og drenge i i 5000 lokalsamfund, hvor vi arbejder, på lige ActionAid fod har adgang til International god offentlig uddannelse, strategien som respekterer deres People s rettigheder Action og baner To End Poverty : vejen for uddannelsesreformer, der giver kvalitetsuddannelse til alle vil vi have organiseret og støttet kvinder I 2017 vil vi have mobiliseret over fem millioner på landet i at kræve adgang til og kontrol over unge til at handle aktivt for at opnå en verden jord og naturressourcer. Det vil medføre flere uden fattigdom. rettigheder og forbedrede levevilkår for mindst en million kvinder, der lever i fattigdom. I 2017 vil vi have støttet marginaliserede I småbønder 2017 vil vi i i over at sikre 5000 sig lokalsamfund direkte støtte have og opbygget regeringspolitikker kapacitet til samt effektiv ansvarlig risikoreduktion handling og systemer, fra virksomheder. øger Det menneskers vil gøre dem modstandskraft at få overfor en god konflikt indkomst og fra katastrofer. klimaresistente og i til bæredygtige landbrug og forbedre fødevaresikkerheden for 25 millioner mennesker. I 2017 vil mindst fem millioner mennesker udsat Ved at for drage katastrofer regeringer eller og konflikter virksomheder være blevet til støttet ansvar på vil en vi i måde, 2017 have der respekterer sikret forbedringer og styrker i deres kvaliteten, rettigheder, ligheden genopretter og kønsbalancen deres levevilkår, i leveringen kvinder af offentlige og fremmer ydelser løsninger for fem millioner for lang- styrker sigtet mennesker, forandring. der lever i fattigdom. I 2017 vil vi have organiseret over fem millioner kvinder og piger på landet og i byerne I 2017 vil mennesker og deres bevægelser, der er støttet af ActionAid, have vundet markante til at udfordre og forkaste kønsrelateret vold, sejre i at opnå en retfærdig omfordeling af ressourcer til finansiering af offentlige politikker, der ville have frataget dem kontrol over deres egne kroppe og seksualitet og gjort dem som reducerer fattigdom. sårbare overfor hiv og aids. I 2017 vil vi have støttet sikret, at kvinder piger og i at drenge etablere i og 5000 arbejde lokalsamfund, for kønssensitive hvor vi arbejder, økonomiske på lige alternativer fod har adgang på alle til god niveauer: offentlig Fra uddannelse, kooperativer til som nationale respekterer og globale deres rettigheder politikker, der og anerkender vejen det for ubetalte uddannelsesreformer, arbejde i hjemmet, der giver garanterer kvali- baner omfattende tetsuddannelse social til alle. beskyttelse og gør de mest marginaliserede kvinder i stand til at bryde fattigdommens cirkel. kapacitet MS MS vil understøtte til vil at understøtte arbejde ActionAids og med AA-partneres ActionAids en rettighedsbaseret kapacitet og til at AA-partneres arbejde med en rettighedsbaseret tilgang kapacitet til tilgang til udvikling at arbejde betydelige sejre i opnåelsen af en mere retfærdig fordeling af ressourcer til finansiering af fattigdomsbekæmpelse. De strategiske målsætninger i MS strategi, som bidrager direkte til forandringsløfterne: Målsætning 4: MS vil bidrage til, at ActionAid mobiliserer 5 millioner unge forandringsagenter i kampen mod fattigdom og støtte ungdomsorganisationer og unge forandringsagenters kapacitet til at lave kampagner for en mere demokratisk og bæredygtig verden. Målsætning 1: MS vil på afgørende vis bidrage til, at ActionAid i 2017 har sikret konkrete forbedringer i kvaliteten, ligheden og kønsbalancen i leveringen 3: MS vil af bidrage offentlige til ydelser at sikre, for at 5 Målsætning ActionAids millioner mennesker, arbejde med der kvinder lever i fattigdom, og mænd, ved der er et ramt målrettet af katastrofer arbejde med eller at lever drage i skrøbelige regeringer situationer, og virksomheder styrker til disse ansvar menneskers for dette. evne til at holde nødhjælpsorganisationer og myndigheder ansvarlige. Målsætning 2: MS vil på afgørende vis bidrage til, at folkelige bevægelser i 2017 har opnået betydelige sejre i opnåelsen af en mere retfærdig fordeling af ressourcer til finansiering af fattigdomsbekæmpelse. Placering af Inspiratorer og Rådgivere hos partnerorganisationer og i alliancer, der arbejder med fordelingspolitiske skattereformer. Finansiel og menneskelig støtte til den internationale skattekampagne Metoder, som MS vil bruge for at leve op til forandringsløfterne: Uddannelse af unge nationale og globale forandringsagenter Støtte til ungdomsorganisationer via finansiering, organisationsudvikling Deltagelse i kampagnen og Stop placering jordtyveri af Inspiratorer og Rådgivere. Støtte til ungdomsorganisationernes egne kampagneaktiviteter og deres inddragelse i ActionAids kampagnearbejde Deltagelse i kampagnen Stop jordtyveri Finansiering af støtte til ActionAid-partneres lokale programmer i udvalgte lande Kapacitetsudvikling af civilsamfundsorganisationer og folkelige bevægelser igennem placering af Inspiratorer og rådgivere. Uddannelse af programmedarbejdere og frivillige i civilsamfundsorganisationer. Støtte Udvikling til og af gennemførelse håndbøger, uddannelsesprogrammer af aktionsforskning, etablering og facilitering af videnscentre af erfaringsudveksling. og -netværk, videreudvikling Uddannelse af håndbøger, af programfolk udvikling af og informationsteknologi udbredelse af en og demokratisk facilitering transparent af erfaringsudveksling tilgang til nødhjælpsarbejdet blandt andre Medvirken til, at ActionAid-partneres aktører end ActionAid. lokale pro gramarbejde forbindes med national og international Støtte til konkret arbejde og lokale organisationer fortalervirksomhed, kampagne- og solidaritetsarbejde. med Inspiratorer og Rådgivere. MENA-programmet MENA-programmet Deltagelse Udvikling af i kampagnen håndbøger og om retningslinjer Sikre bymiljøer for for kvinder politik- og kampagnefolk. MENA-programmet Uddannelse af politik- og kampagnefolk i civilsamfundsorganisationer. Placering af Inspiratorer og Rådgivere hos partnerorganisationer og i alliancer, der arbejder med fordelingspolitiske skattereformer. Finansiel og menneskelig støtte til den internationale skattekampagne Uddannelse af unge nationale og globale Målsætning 4: MS vil bidrage til, at ActionAid forandringsagenter I 2017 vil vi have mobiliseret over fem millioner mobiliserer 5 millioner unge forandringsagenter 24 Støtte til ungdomsorganisationer via finansiering, 25 unge til at handle aktivt for at opnå en verden i kampen mod fattigdom og støtte ungdomsorganisationer og unge forandringsagenters og organisationsudvikling og placering af Inspiratorer uden fattigdom. Rådgivere.

14 ...børn og unge udgør en stadigt større andel af jordens befolkning, og behovet for uddannelse og arbejdspladser er enormt. der er brug for at handle - og skabe handling. I fællesskab

15 Ved at fokusere vores indsats på de områder, vi er bedst til, og ved at engagere os med andre dele af ActionAid International, vil vores arbejde få større gennemslagskraft og betydning for langt flere mennesker end nogen sinde før. Denne strategi markerer en ny epoke i MS historie og åbner for en periode fuld af muligheder. Den er ambitiøs, men ikke urealistisk. Den bygger på arven fra mange års mellemfolkeligt arbejde og på velafprøvede aktiviteter, som vi har udviklet over de seneste år. Strategien giver en række ret præcise løfter om, hvad MS helt konkret vil bidrage med. Der er mange meget kvantitative mål, som vi agter løbende at måle og veje. Vi vil stå til ansvar overfor disse mål overfor vores medlemmer og støtter, overfor vores donorer og overfor vores partnere. Vi vil kæmpe for at realisere dem, og vi vil være åbne om vores succeser og vores fiaskoer. I 2015 vil vi gennemgå de resultater, vi har opnået indtil da og justere vores strategiske målsætninger, hvis der viser sig at være brug for det. MS aktiviteter er kun én del af det arbejde, som ActionAid vil gennemføre. Også vores internationale strategi har mange konkrete mål og forandringsløfter. Resultaterne af vores arbejde vil i mange tilfælde skulle vurderes ud fra resultaterne af ActionAids samlede arbejde. Hvert land vil årligt gøre op, i hvilket omfang man har nået de fælles målsætninger, og ActionAid vil samle disse oplysninger i fælles rapporter om vores samlede resultater sammen med fattige og marginaliserede mennesker. Det er her, man vil kunne aflæse de langsigtede resultater af vores arbejde. Det er de resultater, vi også vil stå til ansvar for, og som vi håber at kunne være stolte af at have bidraget til. Vi er fulde af vilje, håb og optimisme. Vi agter at bruge alle de ressourcer og kompetencer vi har og alle de muligheder vi får for at realisere vores vision om at udrydde fattigdom og fremme lighed i samarbejde med fattige og ekskluderede mennesker. At skabe demokratiske og bæredygtige udviklingsalternativer i partnerskab med organisationer og bevægelser i andre dele af verden. Fælledvej København N ms.dk

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING

RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING Juni 2013 INDHOLD FORORD 3 1. REALISERING AF MENNESKERETTIGHEDER GENNEM KULTUR OG UDVIKLING 4 2. FORSTÆRKE MENNESKERS HANDLEKRAFT GENNEM

Læs mere

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED POSITIONSPAPIR FRA DE DANSKE CIVILSAMFUNDSORGANISATION- ER I FORBINDELSE MED UDARBEJDELSEN AF DE NYE GLOBALE UD- VIKLINGS- OG BÆREDYGTIGHEDSMÅL (POST-2015 DAGSORDENEN). RESUMÉ Med vedtagelsen af FN s Millennium

Læs mere

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Vi styrker danske folkelige organisationers samarbejde om global bæredygtig udvikling gennem koordinering, vidensdeling og vidensopbygning, fælles udmeldinger, repræsentation

Læs mere

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Politikpapir fra FN-forbundet, 2012 En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Offentlig Ledelse af Frivilliges Samproduktion af Velfærdsservice

Offentlig Ledelse af Frivilliges Samproduktion af Velfærdsservice Offentlig Ledelse af Frivilliges Samproduktion af Velfærdsservice Udarbejdet af Eva Sørensen og Jacob Torfing Roskilde Universitet Juli, 2012 Executive summary Offentlig ressourceknaphed, stigende politiske

Læs mere

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Sammendrag Human Development Report 2010 20 år med HDR - Jubilæumsudgave Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Udgivet for FNs Udviklingsprogram UNDP Human Development Report 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK NYE UNGE NY UNGEPOLITIK Strategier for ungeindsatser Udgiver: Børne- og Kulturchefforeningen, 2009. Tekst: Toke Agerschou, Jes Jørgensen, Alma Larsen, Jesper Larsen, Flemming Olsen og Klaus Majgaard. Illustrationer:

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI VÆKST BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM OG SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER GRØN STABILITET SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber.

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. Udarbejdet på vegne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Kendetegn ved et godt lokalt demokrati

Kendetegn ved et godt lokalt demokrati Kendetegn ved et godt lokalt demokrati Eva Sørensen og Jacob Torfing, Roskilde Universitetscenter 1. Demokratiske problemer og udfordringer Demokratiet går sin sejrsgang over hele verden. Både som idé

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark

Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen af Dalberg Research September 2014 Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring

Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring Steffen Hartje John Steen Johansen Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring fritid & samfund 1 2 Steffen Hartje John Steen Johansen Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring Fritid & Samfunds Forlag

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere