Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start og anvendelse 7 Første gang maskinen startes 7 Klargøring af tilledningerne 8 Indstilling af vandhårdhed 8 Aqua Prima-filter 8-9 Indstilling af malegrad 9 Brygning 10 SBS-system 10 Brygning af 1 kop kaffe 10 Brygning af 2 kopper kaffe 11 Opvarmning af vand 11 Opskumning af mælk 11 Vedligeholdelse 12 Almindelig rengøring 12 Afkalkning Programmering 15 Standby 15 Skylning 15 Sprog 16 Kontrast 16 Vandhårdhed 16 Vandfilter 16 Temperatur 17 Portionsstørrelse 17 Regulering af damp 18 Espresso 18 Kaffe 18 Caffe Lungo 19 Forbrygning 19 Samlet antal bryggede kaffekopper 19 Standby 19 Ur/stopur 20 Klokkeslæt 20 Automatisk starttidspunkt/sluttidspunkt Vask af maskinens komponenter 21 Fabriksindstillinger 22 Meddelelser i displayet 23 Problemer årsager løsninger 24 Forholdsregler og anbefalinger 25

2 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Når man anvender et elektrisk apparat, bør man altid følge nedenstående retningslinier for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskade: 1. Læs alle anvisninger og oplysninger indeholdt i denne brugsvejledning samt alt andet materiale indlagt i emballagen, som omhandler produktet, inden dette tages i drift og anvendes første gang. 2. Rør aldrig ved varme overflader. håndtag eller andre hjælpemidler. 3. Sørg for at ledning, stik og selve apparatet ikke nedsænkes i vand eller anden væske, da dette kan øge risikoen for brand, elektrisk stød elle personskade. 4. Hold hele tiden øje med apparatet, når det anvendes af børn, eller når der er børn i nærheden. 5. Tag stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, eller inden det skal rengøres. Lad apparatet afkøle, inden det samles eller adskilles, og inden det rengøres. 6. Anvend aldrig ovnen, hvis ledning, stik eller andre af apparatets dele er beskadigede, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt. I sådanne tilfælde bør apparatet indleveres til eftersyn eller reparation hos det nærmeste autoriserede servicecenter. 7. Anvend ikke dele til apparatet, der ikke er godkendt af producenten, da dette kan øge risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade. 8. Anvend ikke apparatet udendørs. 9. Lad aldrig ledningen til apparatet hænge løst ud over en bordkant eller lignende. Sørg ligeledes for, at ledningen ikke kommer i berøring med varme overflader. 10. Anbring ikke apparatet i nærheden af en varmekilde. 11. Drej afbryderknappen på OFF og sæt derefter stikket i stikkontakten. Afbryd strømmen til apparatet ved at dreje tænd/sluk-knappen på OFF, og tag derefter stikket ud af stikkontakten. 12. Apparatet er udelukkende fremstillet til brug i private husholdninger. 13. Der bør udvises stor forsigtighed, når man arbejder med varm damp. GEM BRUGSVEJLEDNINGEN TIL SENERE BRUG 2

3 UDVIS FORSIGTIGHED Dette apparat er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger. Enhver form for service af apparatet udover almindelig rengøring og vedligeholdelse skal udføres af et autoriseret servicecenter. Apparatet må ikke nedsænkes i vand. Forsøg aldrig at skille apparatet ad, da dette øger risikoen for brand og elektrisk stød. Enhver reparation af apparatet skal udføres af en faguddannet tekniker. 1. Kontroller den elektriske spænding for at sikre, at den på apparatets typeskilt anførte spænding stemmer overens med spændingen i Deres hjem. 2. Hæld aldrig varmt eller kogende vand i apparatets vandbeholder. Påfyld kun koldt vand. 3. Undgå at berøre apparatets varme overflader når apparatet er i drift. Det bør ligeledes undgås, at ledningen kommer i berøring med apparatets varme overflader. 4. Anvend en blød, hårdt opvredet klud til rengøring af apparatet. Apparatet må ikke rengøres med skurepulver og tilsvarende slibende rengøringsmidler. 5. For at forhindre at apparatet tilkalker, bør der anvendes renset vand eller vand fra flaske. LEDNING 1. Af sikkerhedsmæssige årsager leveres apparatet med en kort tilslutningsledning. 2. Det er muligt at anvende forlængerledning, dog bør der udvises stor forsigtighed 3. Vær opmærksom på følgende forhold, hvis der anvendes en længere ledning eller forlængerledning: a. Den på forlængerledningen anførte kapacitet skal være mindst lige så høj som den på apparatet anførte. b. Forlængerledningen skal være en 3-ledet med jordforbindelse. c. En lang ledning bør anrettes således, at den ikke udgør en fare og hænger ud over bordkant eller lignende. 3

4 Installation Gem denne brugsvejledning til eventuel senere brug. svejledningen bør altid opbevares sammen med apparatet. Hvis apparatet skifter ejermand, bør brugsvejledningen overdrages til den nye bruger, således at denne kan gøre sig bekendt med sikkerhedsanvisningerne og oplysningerne om betjening af apparatet. svejledningen bør læses grundigt. Den indeholder vigtige oplysninger om installation, drift og sikkerhed. Opstilling Emballagen er ikke tiltænkt som legetøj for børn. Emballagen bør bortskaffes i henhold til de gældende regler om særskilt indsamling af affald. (Se afsnittet om Forholdsregler og anbefalinger sidst i denne vejledning). Apparatet skal installeres af en faguddannet tekniker i overensstemmelse med de i denne brugsvejledning udstukne retningslinier. Ukorrekt opstilling kan forårsage person- og/eller tingskade. Indbygning Når apparatet er på plads i indbygningsskabet, må der ikke være nogen mulig kontakt med elektriske dele. Det på typeskiltet anførte forbrug er baseret på denne form for installation. Ventilation For at sikre ordentlig ventilation fjernes kabinettets bagpanel. Det anbefales, at kaffeautomaten installeres på en jævn overflade med en åbning på mindst 45 x 540 mm ved bunden. Centrering og fastgørelse For at centrere kaffeautomaten placeres mellempladerne under hullerne i maskinens ydre struktur. Alle mellemplader skal fastgøres, så de sikrer god stabilitet for apparatet. Mellempladerne fastgøres til kabinettet således: Opsamlingsbakken trækkes ud. For at sikre at apparatet fungerer korrekt, er det vigtigt, at indbygningsskabet opfylder visse krav: De paneler, der støder op til kaffeautomaten, skal være fremstillet af et varmebestandigt materiale. Skabe fremstillet af finer skal være samlet med dampbestandigt lim, der kan modstå temperaturer op til 100 C. Indbygningsskabet skal have følgende mål: Fjern den nederste plastbeskyttelse. Fastgør de to træskruer i de to huller bagest i bunden. 4

5 Alle beskyttelsesanordninger skal fastgøres, så de ikke kan fjernes uden brug af værktøj. Indsæt beskyttelsesanordninger og opsamlingsbakke. Strømtilslutning Apparater der leveres med et 3-polet stik er beregnet til vekselstrøm med spænding og frekvens som anført på apparatets typeskilt. Det er installatørens ansvar at kontrollere, at komponenterne tilsluttes korrekt, og at de gældende sikkerhedsregler overholdes. Inden apparatet tilsluttes skal det sikres: at stikket har fornøden jordforbindelse i henhold til gældende lovkrav, at stikket er egnet til at klare den på apparatets typeskilt maksimale belastning, at forsyningsspændingen er inden for rammerne af det, der fremgår af typeskiltet, at apparatets stik passer til stikkontakten, ellers udskiftes stik eller stikkontakt. Anvend ikke forlængerledninger eller adaptere. Når apparatet er installeret, skal både elkabel og stik være let tilgængelig. Der må ikke være snoet eller bøjet. Ledningen skal kontrolleres med jævne mellemrum. Ledningen må kun erstattes af en faguddannet tekniker. Producenten fraskriver sig ethvert ansvar ved manglende overholdelse af de i denne vejledning indeholdte anvisninger. Tilslutning af elkabel Sæt stikket i fatningen bag på apparatet. Sæt elkablet i stikkontakt. Ledningen skal placeres sådan, at den ikke på noget tidspunkt udsættes for temperaturer, der overstiger almindelig stuetemperatur med 50 C. Typeskiltet Nominel effekt se typeskilt på apparatet Strømkapacitet se typeskilt på apparatet Strømforsyning se typeskilt på apparatet Kabinet - metal Mål (b x h x d) (mm) x 460 x 320 Vægt (kg) - 23 Kabellængde (mm) 1200 Betjeningspanel - Piezoelectric Vandbeholder - udtagelig Vandbeholder (l) - 2 Bønnebeholder kapacitet (g) g kaffebønner Pumpetryk (bar) - 15 Boiler - 2 rustfrit stål aluminium Sikkerhedsanordninger - Sikkerhedsventil til boilertryk - Sikkerhedstermostat Ovenstående oplysninger er med forbehold af tekniske og produktionsmæssige ændringer på grund af teknologiske ændringer. Dette apparat opfylder betingelserne i EU direktiv 89/336/EØF om elektromagnetisk kompatibilitet. 5

6 Beskrivelse af apparatet 6

7 Start og anvendelse Inden apparatet startes, skal man sørge for, at kaffebønnebeholderen og vandbeholderen indeholder den korrekte mængde kaffebønner og vand. Efter apparatet er startet, indstilles vandhårdhed. Dette medvirker til at sikre, at maskinen altid fungerer optimalt. (Se afsnittet om programmering). Vandbeholderen skylles og fyldes med frisk drikkevand. Luk låget og sæt vandbeholderen på plads i apparatet. Første gang maskinen startes Frontpanelet åbnes ved at trykke midt på panelet. Anvend altid kun frisk, koldt drikkevand uden brus i vandbeholderen. Varmt vand eller anden form for væske kan beskadige beholder og apparat. Tænd ikke maskinen uden vand i beholderen. Sørg altid for, at der er tilstrækkeligt med vand i beholderen. Maskinen tændes på hovedkontakten. Kaffebeholderen trækkes ikke helt ud. Hæld kaffebønner i beholderen. Sørg for, der ikke tilsættes for mange bønner. Luk låget og skub forsigtigt beholderen på plads i apparatet. Luk frontpanelet ved at trykke midt på panelet. Maskinen begynder at opvarme, og displayet viser SKYLNING / OPVARMNING : Når den ønskede temperatur er nået, foregår en skylningsproces. Displayet viser SKYLNING : Der løber vand fra bryggeenheden i takt med at maskinen skyller de indre tilledninger. Træk vandbeholderen helt ud af maskinen. Efter skylning er maskinen klar til at brygge, og displayet viser VÆLG PRODUKT / KLAR TIL BRUG : Skylningsprocessen kan frakobles. Se afsnittet om programmering af apparatet. 7

8 Klargøring af tilledningerne Aqua Prima-filter Hvis apparatet ikke har været i brug i længere tid, og vandbeholderen har været helt tom, er det vigtigt at rense tilledningerne. Tilledningerne skal endvidere renses, hver gang følgende meddelelse vises i displayet: Bemærk, at Aqua Prima-filtret er ikke installeret i alle modeller. Aqua Prima-filtret renser det vand, der bruges til at brygge kaffen. Filtret reducerer vandets hårdhed og fjerner den ubehagelig smag af klorin. Aqua Prima-filtret kan isættes når som helst. 1. Tilledningerne klargøres ved at dreje dampdysen ned over opsamlingsbakken. Anbring en kop eller anden passende beholder lige under dampdysen og tryk på: 2. Vent indtil vandet løber uhindret ud af dampdysen. For at afbryde rensning, trykkes på: Når processen ovenfor er gennemført, er apparatet igen klar til brug. Følg altid anvisningerne i denne brugsvejledning, når de skal brygge kaffe, varme vand elle generere damp. Isætning af Aqua Prima-filtret 1. Frontpanelet åbnes, og vandbeholderen tages ud. Tøm vandbeholderen for vand. 2. Tag filtret ud af emballagen og indstil kalender på den aktuelle måned. Yderligere oplysninger om brug af filtret findes på næste side. 3. Filtret sættes i beholderen. Mærket på filtret skal passe med rillen i beholderen. filtret helt på plads. Indstilling af vandhårdhed Det er vigtigt at indstille en vandhårdhed, der svarer til vandhårdheden i det område, hvor apparatet skal anvendes. På grundlag af denne indstilling fortæller apparatet selv, når det er på tide at foretage afkalkning. Læs afsnittet om Vandhårdhed i afsnittet Programmering. Beholderen fyldes nu med frisk drikkevand og sættes i apparatet. Luk frontpanelet. Apparatet indstilles til anvendelse med filter (se afsnittet om Programmering ). Apparatet informerer brugeren, når det er tid til at skifte filtret. NB Aqua Prima-filtret skal altid fjernes inden apparatet afkalkes. 8

9 Yderligere oplysninger om korrekt anvendelse af Aqua Prima-filtret Følg nedenstående anvisninger, når Aqua Prima-filtret anvendes: Indstilling af malegrad Vær forsigtig, når De drejer på knappen til indstilling af malegrad. Knappen er placeret indeni kaffebønneholderen. 1. Aqua Prima-filtret skal opbevares ved temperaturer på mellem +5 C og +40 C på et køligt sted, hvor det ikke udsættes for sollys. 2. Aqua Prima-filtret bør ikke anvendes i lokaler, hvor temperaturen overstiger +60 C. 3. Det tilrådes at skylle Aqua Prima-filtret, hvis apparatet ikke har været i brug i 3 dage eller mere. 4. Der bør isættes et nyt Aqua Prima-filter, hvis apparatet ikke har været i brug i 20 dage eller mere. 5. Et filter, der allerede er åbnet, bør lægges i en lufttæt plasticpose, som opbevares i køleskabet. Filtret må ikke opbevares i fryser, da dette kan ændre filtrets egenskaber. 6. Inden filtret anvendes, anbringes det i vand i beholderen i 30 minutter. 7. Når filtret er tage ud af emballagen, må det ikke opbevares i det fri. 8. Filtret skal udskiftes efter 90 dage eller efter filtrering af 60 liter drikkevand. udelukkende kaffebønner i kaffebønneholderen, - aldrig malet eller frysetørret kaffe eller andre materialer. Sluk for strømmen til apparatet, inden der foretages nogen form for indstilling indeni kaffebønneholderen. Kaffens smag og kvalitet afhænger af såvel malegrad som af de anvendte kaffebønner. Apparatet er forsynet med et knap, der regulerer maling af kaffebønnerne. Malegrad reguleres ved at dreje på knappen et trin ad gangen. Tallene angiver malegradens finhed. Apparatets malegrad er fra producenten indstillet på et mellemniveau. Hvis formalingen er for fin, indstilles en højere malegrad; hvis formalingen er for grov, indstilles en lavere malegrad. Den ændrede indstilling af malegrad spores først efter en eller to brygninger. Anvend udelukkende kaffeblandinger, der egner sig til espressomaskiner. Indstil ikke en høj malegrad (f.eks. 1/10). Det kan være nødvendigt at indstille forskellige malegrader til forskellige kaffeblandinger. Kaffebønner bør altid opbevares tørt i en lukket, lufttæt beholder. Malegraden skal reguleres, hvis kaffebrygningen ikke er tilfredsstillende.: Hvis kaffen brygges for hurtigt, er formalingen for grov. Indstil en lavere malegrad. Hvis kaffen brygges langsomt og løber ud i dråber, er formalingen for fin. Indstil en højere malegrad. 9

10 Brygning SBS-system Apparatet er forsynet med en anordning, der regulerer kaffens fylde: SBS. Med SBS-systemet sikres optimal brygning af alle slags kaffebønner på markedet. Mens kaffen brygger, kan man foretage indstillinger med SBS-systemet. Vent indtil koppen er fyldt op med den ønskede mængde. på den relevante portionsstørrelse igen. På denne måde programmeres maskinen til at brygge den ønskede mængde kaffe. Brygning af kaffe (1 kop) Sørg for, at der er vand i vandbeholderen og kaffe i kaffebønnebeholderen, inden De går i gang med at brygge kaffe. Displayet skal vise følgende meddelelsen VÆLG PRODUKT KLAR TIL BRUG : Drej på knappen, for at ændre indstillingen: Drej til venstre, hvis De ønsker café crème. Drej til midten, hvis De ønsker espresso. Drej til højre, hvis De ønsker stærk kaffe. Regulering af mængden af kaffe pr. kop Maskinen er programmeret til at brygge tre slags kaffe: Espresso - tryk på Almindelig kaffe tryk på Anbring en kop under afløbsdysen. Dysen kan justeres i højden, så den passer til koppens størrelse. Dette gøres manuelt ved at trække/skubbe dysen forsigtig op eller ned. Lungo tryk på For at regulere de programmerede værdier til koppens størrelse, anbringes koppen under bryggeenheden. på eller eller for at starte brygning. Displayet viser nu, f.eks. 1 LILLE KOP KAFFE FORBRYGNING : på og brug til at finde denne menu: Ved denne funktion maler maskinen automatisk kaffebønnerne og udmåler selv den korrekte mængde kaffe. på. Displayet viser nu følgende meddelelse: Herefter startes brygningen. Efter forbrygning begynder kaffen at løbe ud af afløbsdysen. Displayet viser, f.eks. TILBEREDER 1 LILLE KOP KAFFE : Vælg den ønskede portionsstørrelse ved at trykke på en af følgende taster: eller eller Koppen fyldes automatisk med den indstillede mængde. Det er muligt at afbryde tilberedning af kaffen ved at trykke på: eller eller 10

11 Brygning af kaffe (2 kopper) Sørg for, at der er vand i vandbeholderen og kaffe i kaffebønnebeholderen, inden De går i gang med at brygge kaffe. Displayet skal vise følgende meddelelsen VÆLG PRODUKT KLAR TIL BRUG : Opvarmning af vand Ved opvarmning af vand kan de første dråber vand komme meget pludseligt. Pas på der er risiko for skoldning. Afløbsdysen kan blive meget varm og må derfor under ingen omstændigheder berøres. Før man påbegynder opvarmning af vand i maskinen skal displayet vise: Anbring 2 kopper under afløbsdysen. Dysen kan justeres i højden, så den passer til koppernes størrelse. Dette gøres manuelt ved at trække/skubbe dysen forsigtig op eller ned. 1. Når maskinen er klar til at brygge kaffe, anbringes en kop eller anden beholder under varmtvandsdysen. på for at starte brygning af to kopper kaffe, og vælg derefter portionsstørrelse ved at trykke på: eller eller 2. tryk på og displayet viser VARMT VAND : Displayet viser nu, f.eks. 2 SMÅ KOPPER KAFFE FORBRYGNING : En forudindstillet mængde vand tilberedes. Denne mængde kan ændres i menuen PROG. WATER AMOUNT, som beskrevet i afsnittet Programmering. Ved denne funktion maler maskinen automatisk kaffebønnerne og udmåler den korrekte mængde kaffe. Ved tilberedning af to kopper kaffe er der to malingsforløb og to separate brygningsforløb. Disse forløb varetages automatisk af maskinen. Det næste brygningsforløb startes. Efter forbrygningen begynder kaffen at løbe ud af dysen. Displayet viser 2 KOPPER KAFFE TILBEREDNING : Det er muligt at afbryde tilberedningen af varmt vand, ved at trykke på -tasten igen. Opskumning af mælk (ved hjælp af damp) Der kan anvendes damp til opskumning af mælk til cappuccino og andre varme drikke. Ved opvarmning af vand kan de første dråber vand komme meget pludseligt. Pas på der er risiko for skoldning. Afløbsdysen kan blive meget varm og må derfor under ingen omstændigheder berøres. Koppen fyldes automatisk med den indstillede mængde. Det er muligt at afbryde tilberedning af kaffen ved at trykke på: eller eller Hvis brygning af den første kop kaffe afbrydes, vil den anden kop kaffe ikke blive tilberedt. 11

12 Vedligeholdelse Displayet viser DAMP : 1. Når maskinen er klar til at brygge kaffe, anbringes en kop eller anden beholder under varmtvandsdysen / dampdysen. 2. på for at tømme varmtvandsdysen helt for vand. I et lille øjeblik kommer der udelukkende damp ud af dysen. Almindelig rengøring Vedligeholdelse og rengøring skal udføres, når maskinen er kold, og strømmen til maskinen er afbrudt. Maskinen må ikke nedsænkes i vand, og ingen af maskinens dele må rengøres i opvaskemaskine. Der må ikke anvendes skarpe genstande eller stærke kemiske produkter til rengøring af maskinen. Maskinen og dens dele må ikke tørres i mikrobølgeovn eller en almindelig ovn. 3. på for at afbryde dampen. 4. Hæld mælk i en beholder. Beholderen fyldes 1/3. Det bedste resultat opnås, hvis der anvendes kold mælk til tilberedning af cappucino. Vandbeholderen rengøres dagligt. Vandet udskiftes dagligt. Filtret i vandbeholderen tages ud og rengøres. 5. Dampdysen sænkes ned i beholderen med mælk. 6. på. Beholderen bevæges op og ned for at sikre et ensartet lag mælkeskum. 7. Maskinen tilbereder damp i et forprogrammeret antal minutter. Dette antal kan ændres med PROGRAM STEAM TIME, som er be-skrevet i afsnittet om Programmering. 6. på igen for at afbryde tilberedning af damp. Samme fremgangsmåde kan anvendes til opvarmning af andre drikkevarer. en blød klud fugtet med vand til at rengøre maskinen. Rengør afløbsdyserne og bryggeenheden. Det anbefales, at opsamlingsbakken og skuffen til kaffegrums rengøres hver dag. Opsamlingsbakken tages ud og tømmes, og alle dele rengøres. Bryggeenheden kan tages ud med henblik på rengøring: Efter brug af dampdysen rengøres den med en våd klud. 1. Sænk afløbsdysen. 2. Tag fat om bryggeenheden som vist på illustrationen og træk den ud. 3. Hele enheden rengøres med varmt vand. 12

13 Bryggeenheden skal rengøres hver gang kaffebønneholderen er fyldt og mindst en gang om ugen. Maskinen slukkes på afbryderknappen. Afkalkning Det er normalt, at der dannes kalk ved brug. Maskinen bør derfor afkalkes hver 3. eller 4. måned, når vandet begynder at løbe langsomt, eller når denne besked vises i displayet: Opsamlingsbakken og skuffen til kaffegrums trækkes ud. Maskinens dør åbnes. Bryggeenheden trækkes ud ved hjælp af håndtaget. på knappen der er markeret med PUSH. Vask de to stålfiltre og fjern al kaffegrums. Bryggeenheden skal rengøres med varmt vand; der må ikke anvendes rengøringsmiddel. Alle dele vaskes og tørres grundigt. Rengør maskinen grundigt indvendigt. Hvis man selv ønsker at afkalke maskinen, kan man anvende et mildt, uskadeligt afkalkningsprodukt egnet til kaffemaskiner, der fås i almindelige supermarkeder. Det tilrådes at bruge et Ariston afkalkningsmiddel. under ingen omstændigheder eddike som afkalkningsmiddel. Hvis der er installeret et Aqua Prima-filter, fjernes dette inden afkalkning. Maskinen afkalkes således: 1. Bland afkalkningsmiddel med vand i henhold til anvisningerne på emballagen og fyld beholderen med vand. 2. Tænd for maskinen på kontakten. Tag fat i håndtaget og sæt bryggeenheden på plads. Luk døren. 3. på i mindst 5 sekunder for at starte afkalkning. Displayet viser AFKALKNING NEJ : Sæt skuffen til kaffegrums og opsamlingsbakken på plads. For at sikre optimal rengøring af bryggeenheden har Ariston fremstillet et rengøringssæt, som fås hos alle Ariston forhandlere. 4. Find SKYLNING menu ved hjælp af ( Rinsing ): 5. Vend dampdysen ned mod opsamlingsbakken. 6. Anbring en beholder af passende størrelse under dampdysen og tryk. 13

14 Maskinen starter automatisk afkalkningsproceduren med forprogrammerede pauser, som styres automatisk af maskinen. Displayet viser MASKINEN AFKALKER : Hvis De anvender et afkalkningsprodukt, der ikke er anbefalet af producenten, er det vigtigt at følge anvisningerne på det pågældende produkts emballage. Afbrydelse af afkalkningsforløbet 7. Når afkalkningsforløbet er ved at være slut, ophører maskinen med at udsende afkalkningsmiddel, og displayet viser SKYL MASKINEN FYLD VANDBEHOLDEREN : Hvis afkalkningsforløbet afbrydes, fordi der slukkes for maskinen, genoptages forløbet, når maskinen tændes igen. Afkalkningsforløbet kan afbrydes ved at trykke på:. Displayet viser nu meddelelsen: MASKINEN AFKALKER AFBRUDT. 8. Rens vandbeholderen grundigt og fyld den med frisk drikkevand. Sæt vandbeholderen på plads i maskinen og luk frontpanelet. Displayet viser: på -tasten, og afkalkningsproceduren genoptages. Hvis man trykker på og, fremkommer denne meddelelse i displayet: ADVARSEL: Efter afkalkning tømmes vandbeholderen fuldstændigt for afkalkningsmidlet, og den afvaskes grundigt med rent drikkevand. Maskinens tilledninger gennemskylles. 9. Anbring en beholder af passende størrelse under dampdysen og tryk på. Maskinen gennemskylles ad flere omgange. Displayet viser MASKINEN SKYLLES : 9. Når maskinen er skyllet igennem, viser displayet SKYLNING AFSLUTTET TRYK PÅ VAND-TASTEN : 10. Fyld vandbeholderen og tryk på vand-tasten:. Maskinen opvarmes nu. 14

15 Programmering Programmering af maskinens funktioner Programmerbare funktioner eren har mulighed for at ændre nogle af maskinens forprogrammerede funktioner efter behov. MENU - funktioner De forprogrammerede funktioner kan kun ændres, når maskinen ikke er i brug. STANDBY Hvis apparatet kun bruges sjældent, anbefales det at sætte det på STANDBY. Når apparatet står på STANDBY, forbruger det mindre energi, og energiomkostningerne bliver lavere. Det anbefales dog helt at afbryde strømmen, hvis apparatet ikke skal anvendes i længere tid. Apparatet opvarmes på blot et par få minutter, når der tændes igen. på funktioner. -tasten for at ændre de forprogrammerede STANDBY-funktionen vælges ved hjælp af. Den ønskede funktion findes ved hjælp af, der bladrer igennem funktionerne, som vises i displayet. på endnu en gang for at afslutte programmering. på for at vælge STANDBY indstillingen. Displayet viser nu: Ændring af individuelle programmer Apparatet er tændt, men ingen af komponenterne er aktive. Find den ønskede funktion ved hjælp af. Når den pågældende funktion vises i displayet, trykkes på for at igen aktivere apparatet.. for at bladre igennem at se de forskellige muligheder. for at vælge den ønskede mulighed. Ved at trykke på kan man til enhver tid afbryde programmeringen uden at gemme de foretagne ændringer. Det er kun muligt at afbryde, inden der er trykket på. SKYLNING Umiddelbart efter opvarmning udtømmer apparatet automatisk eventuelt vand, der måtte have stået i de indre vandledninger. Det er for at sikre, at der altid kun anvendes frisk vand til brygning af kaffe. Denne funktion er indstillet fra producentens side. Hvis man ønsker at frakoble denne funktion, anvendes, indtil denne besked vises i displayet:. indtil denne meddelelse vises i displayet: 15

16 Programmering indtil denne meddelelse vises i displayet: VANDHÅRDHED SPROG. Skylningsfunktionen er nu frakoblet. Meddelelserne i displayet kan vises på følgende sprog: italiensk, tysk, portugisisk, spansk, engelsk, fransk og nederlandsk. Apparatet er generelt indstillet med det sprog der tales i det land, hvor den sælges. Det er muligt at indstille et andet sprog end det fabriksindstillede. Følg denne fremgangsmåde: Vandets hårdhed varierer meget fra sted til sted. Det er vigtigt, at den rigtige vandhårdhed indstilles. Vandhårdhed angives fra 1-4. Apparatet er fra fabrikken indstillet til en gennemsnitlig hårdhed (3). Vandets hårdhed kan testes ved at dyppe den medfølgende teststrimmel i et glas vand i ca. 1 minut. Ryst strimlen forsigtigt for at fjerne overskydende vand. Efter ca. 1 minut er testresultatet synligt. Tæl antallet af firkanter, der har ændret farve. indtil denne meddelelse vises i displayet: resultatet af testen til at indstille vandhårdhed. indtil displayet viser denne meddelelse:. Displayet viser nu:. Displayet viser nu: Vælg den relevante hårdhed (HARDNESS) ved hjælp af Find det ønskede sprog ved hjælp af. for at bekræfte valg af sprog. KONTRAST Det er muligt at regulere lysstyrken i displayet. (2 firkanter i testen = HARDNESS 2). Når den ønskede hårdhedsgrad vises i displayet, gemmes den ved at trykke. Bemærk: Apparatet beregner automatisk afkalkningshyppigheden på grundlag af den indstillede vandhårdhedsgrad. Apparatet giver i displayet automatisk meddelelse, når det er på tide at foretage afkalkning. indtil denne meddelelse vises i displayet: Displayet viser:. Displayet viser nu: VANDFILTER Indstil den ønskede kontrast ved hjælp af for at gemme den ønskede kontrast.. Hvis der anvendes Aqua Prima-filter, kan apparatet indstilles, så det giver meddelelse, når filtret skal udskiftes. For at aktivere denne funktion, bruges indtil displayet viser denne meddelelse: 16

17 Programmering. Displayet viser nu: INDSTILLING AF PORTIONSSTØRRELSE Med denne funktion er det muligt at indstille apparatet til at dosere mængden af vand, så den passer nøjagtigt til størrelsen på den anvendte kop. Der kan vælges mellem tre forskellige portionsstørrelser. på en af disse taster: eller eller til at finde denne menu: Man kan programmere mængden af vand pr. kop en tast ad gangen. Gentag den nedenfor beskrevne procedure for at programmere flere taster. til at finde denne menu: for at bekræfte valget. RESET når der er indsat nyt filter. for at bekræfte valget. til at finde denne menu: Denne meddelelse fremkommer i displayet: for at bekræfte valget. Hvis der ikke foretages indtastning forholdsvis hurtigt, annulleres denne funktion. TEMPERATUR Med denne funktion kan man indstille temperaturen på det vand, der bruges til at brygge kaffen (høj, medium og lav). Koppen stilles til rette. på en af følgende taster for at brygge den ønskede type kaffe: eller eller Denne meddelelse vises nu i displayet (hvis lille portion er valgt): og find dette skærmbillede i menuen: og derefter: for at bekræfte valget. Displayet viser nu (f.eks.): Koppen fyldes nu op. på tasten igen. INDSTILLING AF MÆNGDE VAND Med denne funktion er det muligt at regulere den Find den ønskede temperatur ved hjælp af. mængde vand, der doseres, når man trykker på. og find dette skærmbillede i menuen for at bekræfte valget. 17

18 Programmering. Displayet viser nu: ESPRESSO Med denne funktion er det muligt at programmere maskinen til at dosere mængden af malede kaffebønner til brygning af espresso (stærk, medium, mild). Anbring den beholder, der skal fyldes og tryk på. Der løber vand ud af dysen, og displayet viser: indtil displayet viser denne meddelelse: Når den ønskede mængde vand er fyldt i beholderen, trykkes på igen. Maskinen er nu programmeret. for at bekræfte indstillingen. Displayet viser nu: REGULERING AF DAMP Med denne funktion er det muligt at indstille, hvor længe der skal udsendes damp, når man trykker på. Ved hjælp af findes denne menu: Vælg den ønskede dosis ved hjælp af KAFFE for at bekræfte indstillingen., og tryk. Med denne funktion er det muligt at programmere maskinen til at dosere mængden af malede kaffebønner til brygning af espresso (stærk, medium, mild). indtil displayet viser denne meddelelse: Displayet viser nu: Anbring beholderen med den drik, der skal opvarmes og tryk. Displayet viser: for at bekræfte indstillingen. Der udsendes nu damp fra dysen, og displayet viser denne meddelelse: Vælg den ønskede dosis ved hjælp af for at bekræfte indstillingen., og tryk på igen, når apparatet udsender den ønskede mængde damp. Maskinen er nu programmeret. 18

19 Programmering CAFFE LUNGO SAMLET ANTAL BRYGGEDE KAFFEKOPPER Med denne funktion er det muligt at programmere maskinen til at dosere mængden af malede kaffebønner til brygning af caffe lungo (stærk, medium eller mild). Med denne funktion vises det samlede antal kaffekopper brygget på apparatet., indtil displayet viser denne meddelelse: indtil displayet viser denne meddelelse: Vælg TOTAL COFFEE og tryk. Vælg AROMA LARGE COFFEE og tryk viser nu:. Displayet Displayet viser nu: Vælg den ønskede styrke (STRONG, MEDIUM eller MILD) ved hjælp af, og tryk for at bekræfte indstillingen. Antallet vises i nederste højre hjørne. afslutte funktionen. STANDBY for at FORBRYGNING ( PREBREWING ) Forbrygningsprocessen styrker og forbedrer kaffens smag, idet kaffen fugtes, inden den egentlige brygning påbegyndes. Med denne funktion kan der spares energi, når maskinen ikke anvendes i længere tid. Funktionen er automatisk tilkoblet fra producenten: Funktionen findes ved hjælp af menu:. Find denne Maskinen går automatisk på STANDBY tre timer efter, den har været i brug. Funktionen kan ikke frakobles, men man kan selv indstille, hvor hurtigt man ønsker, at maskinen skal gå på STANDBY (dog minimum 15 minutter).. Displayet viser nu: indtil displayet viser denne meddelelse: Ved hjælp af frakobles eller tilkobles forbrygningsfunktionen (tilkoblet: ON / frakoblet: OFF ). Vælg TIMER og tryk. Displayet viser nu: Man kan også vælge at forlænge brygningsprocessen for at styrke kaffens smag. Vælg LONG Ved hjælp af kan man nu indstille, hvor hurtigt man ønsker, at maskinen skal gå på standby. for at bekræfte indstillingen. Bemærk: Hvis der er indstillet automatisk starttid/sluttid, ignoreres denne funktion. for at bekræfte indstillingerne. 19

20 Programmering UR / STOPUR Denne funktion kan tilkobles eller frakobles af brugeren. Uret viser det aktuelle klokkeslæt, når maskinen er på STANDBY eller ved SELECT FUNCTION. Ur-funktionen bruges endvidere til at indstille stopur.. Displayet viser nu: for at gemme indstillingen. For at stopuret kan fungere korrekt er det vigtigt, at det aktuelle klokkeslæt indstilles nøjagtigt. INDSTILLING AF KLOKKESLÆT Bemærk: klokkeslættet vises ikke konstant. Funktionen kan frakobles. indtil displayet viser denne menu: indtil displayet viser denne menu:. Vælg CLOCK (ur) og tryk. indtil displayet viser denne menu: INSTILLING AF AUTOMATISK STARTTIDSPUNKT / SLUTTIDSPUNKT Apparatet kan programmeres til at tænde og slukke automatisk. Der kan kun programmeres et automatisk start-/sluttidspunkt ad gangen. Bemærk: denne funktion frakobles, når hovedkontakten er på I -position.. Vælg CLOCK TIME ved hjælp af : Automatisk start-/sluttidspunkt indstilles således: til at finde denne menu: Det aktuelle klokkeslæt indstilles ved hjælp af. Først indstilles time. for at gemme. Herefter indstilles minutter ved hjælp af. Det indstillede klokkeslæt gemmes ved at trykke.. Displayet viser nu: Klokkeslættet er nu indstillet, og maskinen går tilbage til den forrige menu. Bemærk: hold piletasterne nede for at rulle hurtigt gennem tallene. VIS KLOKKESLÆT Indstil det automatiske tænd-tidspunkt med. Først indstilles time, tryk. Herefter indstilles minuttal. for at gemme det indstillede tidspunkt. Herefter indstilles det automatiske sluk-tidspunkt med. Først indstilles time, tryk. Herefter indstilles minuttal. for at gemme det indstillede. indtil displayet viser denne menu: 20

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8930 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. Resumé Indledning...3 Generel

Læs mere

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Bonviva Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar serienummeret på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Lufthåndtørrer FD-GSQ01

Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Læs venligst håndbogen grundigt før brug. Egenskaber - Let betjening - Nem vedligeholdelse - Økonomisk - Pålidelig beskyttelse for nytteløst brug Navne på dele Bemærk: Apperatet

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

VENTILERET KULGRILL. Introduktion. Tekniske data. Oversigt

VENTILERET KULGRILL. Introduktion. Tekniske data. Oversigt VENTILERET KULGRILL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye ventilerede kulgrill, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager grillen i brug. Vi anbefaler dig desuden at

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere