Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start og anvendelse 7 Første gang maskinen startes 7 Klargøring af tilledningerne 8 Indstilling af vandhårdhed 8 Aqua Prima-filter 8-9 Indstilling af malegrad 9 Brygning 10 SBS-system 10 Brygning af 1 kop kaffe 10 Brygning af 2 kopper kaffe 11 Opvarmning af vand 11 Opskumning af mælk 11 Vedligeholdelse 12 Almindelig rengøring 12 Afkalkning Programmering 15 Standby 15 Skylning 15 Sprog 16 Kontrast 16 Vandhårdhed 16 Vandfilter 16 Temperatur 17 Portionsstørrelse 17 Regulering af damp 18 Espresso 18 Kaffe 18 Caffe Lungo 19 Forbrygning 19 Samlet antal bryggede kaffekopper 19 Standby 19 Ur/stopur 20 Klokkeslæt 20 Automatisk starttidspunkt/sluttidspunkt Vask af maskinens komponenter 21 Fabriksindstillinger 22 Meddelelser i displayet 23 Problemer årsager løsninger 24 Forholdsregler og anbefalinger 25

2 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Når man anvender et elektrisk apparat, bør man altid følge nedenstående retningslinier for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskade: 1. Læs alle anvisninger og oplysninger indeholdt i denne brugsvejledning samt alt andet materiale indlagt i emballagen, som omhandler produktet, inden dette tages i drift og anvendes første gang. 2. Rør aldrig ved varme overflader. håndtag eller andre hjælpemidler. 3. Sørg for at ledning, stik og selve apparatet ikke nedsænkes i vand eller anden væske, da dette kan øge risikoen for brand, elektrisk stød elle personskade. 4. Hold hele tiden øje med apparatet, når det anvendes af børn, eller når der er børn i nærheden. 5. Tag stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, eller inden det skal rengøres. Lad apparatet afkøle, inden det samles eller adskilles, og inden det rengøres. 6. Anvend aldrig ovnen, hvis ledning, stik eller andre af apparatets dele er beskadigede, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt. I sådanne tilfælde bør apparatet indleveres til eftersyn eller reparation hos det nærmeste autoriserede servicecenter. 7. Anvend ikke dele til apparatet, der ikke er godkendt af producenten, da dette kan øge risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade. 8. Anvend ikke apparatet udendørs. 9. Lad aldrig ledningen til apparatet hænge løst ud over en bordkant eller lignende. Sørg ligeledes for, at ledningen ikke kommer i berøring med varme overflader. 10. Anbring ikke apparatet i nærheden af en varmekilde. 11. Drej afbryderknappen på OFF og sæt derefter stikket i stikkontakten. Afbryd strømmen til apparatet ved at dreje tænd/sluk-knappen på OFF, og tag derefter stikket ud af stikkontakten. 12. Apparatet er udelukkende fremstillet til brug i private husholdninger. 13. Der bør udvises stor forsigtighed, når man arbejder med varm damp. GEM BRUGSVEJLEDNINGEN TIL SENERE BRUG 2

3 UDVIS FORSIGTIGHED Dette apparat er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger. Enhver form for service af apparatet udover almindelig rengøring og vedligeholdelse skal udføres af et autoriseret servicecenter. Apparatet må ikke nedsænkes i vand. Forsøg aldrig at skille apparatet ad, da dette øger risikoen for brand og elektrisk stød. Enhver reparation af apparatet skal udføres af en faguddannet tekniker. 1. Kontroller den elektriske spænding for at sikre, at den på apparatets typeskilt anførte spænding stemmer overens med spændingen i Deres hjem. 2. Hæld aldrig varmt eller kogende vand i apparatets vandbeholder. Påfyld kun koldt vand. 3. Undgå at berøre apparatets varme overflader når apparatet er i drift. Det bør ligeledes undgås, at ledningen kommer i berøring med apparatets varme overflader. 4. Anvend en blød, hårdt opvredet klud til rengøring af apparatet. Apparatet må ikke rengøres med skurepulver og tilsvarende slibende rengøringsmidler. 5. For at forhindre at apparatet tilkalker, bør der anvendes renset vand eller vand fra flaske. LEDNING 1. Af sikkerhedsmæssige årsager leveres apparatet med en kort tilslutningsledning. 2. Det er muligt at anvende forlængerledning, dog bør der udvises stor forsigtighed 3. Vær opmærksom på følgende forhold, hvis der anvendes en længere ledning eller forlængerledning: a. Den på forlængerledningen anførte kapacitet skal være mindst lige så høj som den på apparatet anførte. b. Forlængerledningen skal være en 3-ledet med jordforbindelse. c. En lang ledning bør anrettes således, at den ikke udgør en fare og hænger ud over bordkant eller lignende. 3

4 Installation Gem denne brugsvejledning til eventuel senere brug. svejledningen bør altid opbevares sammen med apparatet. Hvis apparatet skifter ejermand, bør brugsvejledningen overdrages til den nye bruger, således at denne kan gøre sig bekendt med sikkerhedsanvisningerne og oplysningerne om betjening af apparatet. svejledningen bør læses grundigt. Den indeholder vigtige oplysninger om installation, drift og sikkerhed. Opstilling Emballagen er ikke tiltænkt som legetøj for børn. Emballagen bør bortskaffes i henhold til de gældende regler om særskilt indsamling af affald. (Se afsnittet om Forholdsregler og anbefalinger sidst i denne vejledning). Apparatet skal installeres af en faguddannet tekniker i overensstemmelse med de i denne brugsvejledning udstukne retningslinier. Ukorrekt opstilling kan forårsage person- og/eller tingskade. Indbygning Når apparatet er på plads i indbygningsskabet, må der ikke være nogen mulig kontakt med elektriske dele. Det på typeskiltet anførte forbrug er baseret på denne form for installation. Ventilation For at sikre ordentlig ventilation fjernes kabinettets bagpanel. Det anbefales, at kaffeautomaten installeres på en jævn overflade med en åbning på mindst 45 x 540 mm ved bunden. Centrering og fastgørelse For at centrere kaffeautomaten placeres mellempladerne under hullerne i maskinens ydre struktur. Alle mellemplader skal fastgøres, så de sikrer god stabilitet for apparatet. Mellempladerne fastgøres til kabinettet således: Opsamlingsbakken trækkes ud. For at sikre at apparatet fungerer korrekt, er det vigtigt, at indbygningsskabet opfylder visse krav: De paneler, der støder op til kaffeautomaten, skal være fremstillet af et varmebestandigt materiale. Skabe fremstillet af finer skal være samlet med dampbestandigt lim, der kan modstå temperaturer op til 100 C. Indbygningsskabet skal have følgende mål: Fjern den nederste plastbeskyttelse. Fastgør de to træskruer i de to huller bagest i bunden. 4

5 Alle beskyttelsesanordninger skal fastgøres, så de ikke kan fjernes uden brug af værktøj. Indsæt beskyttelsesanordninger og opsamlingsbakke. Strømtilslutning Apparater der leveres med et 3-polet stik er beregnet til vekselstrøm med spænding og frekvens som anført på apparatets typeskilt. Det er installatørens ansvar at kontrollere, at komponenterne tilsluttes korrekt, og at de gældende sikkerhedsregler overholdes. Inden apparatet tilsluttes skal det sikres: at stikket har fornøden jordforbindelse i henhold til gældende lovkrav, at stikket er egnet til at klare den på apparatets typeskilt maksimale belastning, at forsyningsspændingen er inden for rammerne af det, der fremgår af typeskiltet, at apparatets stik passer til stikkontakten, ellers udskiftes stik eller stikkontakt. Anvend ikke forlængerledninger eller adaptere. Når apparatet er installeret, skal både elkabel og stik være let tilgængelig. Der må ikke være snoet eller bøjet. Ledningen skal kontrolleres med jævne mellemrum. Ledningen må kun erstattes af en faguddannet tekniker. Producenten fraskriver sig ethvert ansvar ved manglende overholdelse af de i denne vejledning indeholdte anvisninger. Tilslutning af elkabel Sæt stikket i fatningen bag på apparatet. Sæt elkablet i stikkontakt. Ledningen skal placeres sådan, at den ikke på noget tidspunkt udsættes for temperaturer, der overstiger almindelig stuetemperatur med 50 C. Typeskiltet Nominel effekt se typeskilt på apparatet Strømkapacitet se typeskilt på apparatet Strømforsyning se typeskilt på apparatet Kabinet - metal Mål (b x h x d) (mm) x 460 x 320 Vægt (kg) - 23 Kabellængde (mm) 1200 Betjeningspanel - Piezoelectric Vandbeholder - udtagelig Vandbeholder (l) - 2 Bønnebeholder kapacitet (g) g kaffebønner Pumpetryk (bar) - 15 Boiler - 2 rustfrit stål aluminium Sikkerhedsanordninger - Sikkerhedsventil til boilertryk - Sikkerhedstermostat Ovenstående oplysninger er med forbehold af tekniske og produktionsmæssige ændringer på grund af teknologiske ændringer. Dette apparat opfylder betingelserne i EU direktiv 89/336/EØF om elektromagnetisk kompatibilitet. 5

6 Beskrivelse af apparatet 6

7 Start og anvendelse Inden apparatet startes, skal man sørge for, at kaffebønnebeholderen og vandbeholderen indeholder den korrekte mængde kaffebønner og vand. Efter apparatet er startet, indstilles vandhårdhed. Dette medvirker til at sikre, at maskinen altid fungerer optimalt. (Se afsnittet om programmering). Vandbeholderen skylles og fyldes med frisk drikkevand. Luk låget og sæt vandbeholderen på plads i apparatet. Første gang maskinen startes Frontpanelet åbnes ved at trykke midt på panelet. Anvend altid kun frisk, koldt drikkevand uden brus i vandbeholderen. Varmt vand eller anden form for væske kan beskadige beholder og apparat. Tænd ikke maskinen uden vand i beholderen. Sørg altid for, at der er tilstrækkeligt med vand i beholderen. Maskinen tændes på hovedkontakten. Kaffebeholderen trækkes ikke helt ud. Hæld kaffebønner i beholderen. Sørg for, der ikke tilsættes for mange bønner. Luk låget og skub forsigtigt beholderen på plads i apparatet. Luk frontpanelet ved at trykke midt på panelet. Maskinen begynder at opvarme, og displayet viser SKYLNING / OPVARMNING : Når den ønskede temperatur er nået, foregår en skylningsproces. Displayet viser SKYLNING : Der løber vand fra bryggeenheden i takt med at maskinen skyller de indre tilledninger. Træk vandbeholderen helt ud af maskinen. Efter skylning er maskinen klar til at brygge, og displayet viser VÆLG PRODUKT / KLAR TIL BRUG : Skylningsprocessen kan frakobles. Se afsnittet om programmering af apparatet. 7

8 Klargøring af tilledningerne Aqua Prima-filter Hvis apparatet ikke har været i brug i længere tid, og vandbeholderen har været helt tom, er det vigtigt at rense tilledningerne. Tilledningerne skal endvidere renses, hver gang følgende meddelelse vises i displayet: Bemærk, at Aqua Prima-filtret er ikke installeret i alle modeller. Aqua Prima-filtret renser det vand, der bruges til at brygge kaffen. Filtret reducerer vandets hårdhed og fjerner den ubehagelig smag af klorin. Aqua Prima-filtret kan isættes når som helst. 1. Tilledningerne klargøres ved at dreje dampdysen ned over opsamlingsbakken. Anbring en kop eller anden passende beholder lige under dampdysen og tryk på: 2. Vent indtil vandet løber uhindret ud af dampdysen. For at afbryde rensning, trykkes på: Når processen ovenfor er gennemført, er apparatet igen klar til brug. Følg altid anvisningerne i denne brugsvejledning, når de skal brygge kaffe, varme vand elle generere damp. Isætning af Aqua Prima-filtret 1. Frontpanelet åbnes, og vandbeholderen tages ud. Tøm vandbeholderen for vand. 2. Tag filtret ud af emballagen og indstil kalender på den aktuelle måned. Yderligere oplysninger om brug af filtret findes på næste side. 3. Filtret sættes i beholderen. Mærket på filtret skal passe med rillen i beholderen. filtret helt på plads. Indstilling af vandhårdhed Det er vigtigt at indstille en vandhårdhed, der svarer til vandhårdheden i det område, hvor apparatet skal anvendes. På grundlag af denne indstilling fortæller apparatet selv, når det er på tide at foretage afkalkning. Læs afsnittet om Vandhårdhed i afsnittet Programmering. Beholderen fyldes nu med frisk drikkevand og sættes i apparatet. Luk frontpanelet. Apparatet indstilles til anvendelse med filter (se afsnittet om Programmering ). Apparatet informerer brugeren, når det er tid til at skifte filtret. NB Aqua Prima-filtret skal altid fjernes inden apparatet afkalkes. 8

9 Yderligere oplysninger om korrekt anvendelse af Aqua Prima-filtret Følg nedenstående anvisninger, når Aqua Prima-filtret anvendes: Indstilling af malegrad Vær forsigtig, når De drejer på knappen til indstilling af malegrad. Knappen er placeret indeni kaffebønneholderen. 1. Aqua Prima-filtret skal opbevares ved temperaturer på mellem +5 C og +40 C på et køligt sted, hvor det ikke udsættes for sollys. 2. Aqua Prima-filtret bør ikke anvendes i lokaler, hvor temperaturen overstiger +60 C. 3. Det tilrådes at skylle Aqua Prima-filtret, hvis apparatet ikke har været i brug i 3 dage eller mere. 4. Der bør isættes et nyt Aqua Prima-filter, hvis apparatet ikke har været i brug i 20 dage eller mere. 5. Et filter, der allerede er åbnet, bør lægges i en lufttæt plasticpose, som opbevares i køleskabet. Filtret må ikke opbevares i fryser, da dette kan ændre filtrets egenskaber. 6. Inden filtret anvendes, anbringes det i vand i beholderen i 30 minutter. 7. Når filtret er tage ud af emballagen, må det ikke opbevares i det fri. 8. Filtret skal udskiftes efter 90 dage eller efter filtrering af 60 liter drikkevand. udelukkende kaffebønner i kaffebønneholderen, - aldrig malet eller frysetørret kaffe eller andre materialer. Sluk for strømmen til apparatet, inden der foretages nogen form for indstilling indeni kaffebønneholderen. Kaffens smag og kvalitet afhænger af såvel malegrad som af de anvendte kaffebønner. Apparatet er forsynet med et knap, der regulerer maling af kaffebønnerne. Malegrad reguleres ved at dreje på knappen et trin ad gangen. Tallene angiver malegradens finhed. Apparatets malegrad er fra producenten indstillet på et mellemniveau. Hvis formalingen er for fin, indstilles en højere malegrad; hvis formalingen er for grov, indstilles en lavere malegrad. Den ændrede indstilling af malegrad spores først efter en eller to brygninger. Anvend udelukkende kaffeblandinger, der egner sig til espressomaskiner. Indstil ikke en høj malegrad (f.eks. 1/10). Det kan være nødvendigt at indstille forskellige malegrader til forskellige kaffeblandinger. Kaffebønner bør altid opbevares tørt i en lukket, lufttæt beholder. Malegraden skal reguleres, hvis kaffebrygningen ikke er tilfredsstillende.: Hvis kaffen brygges for hurtigt, er formalingen for grov. Indstil en lavere malegrad. Hvis kaffen brygges langsomt og løber ud i dråber, er formalingen for fin. Indstil en højere malegrad. 9

10 Brygning SBS-system Apparatet er forsynet med en anordning, der regulerer kaffens fylde: SBS. Med SBS-systemet sikres optimal brygning af alle slags kaffebønner på markedet. Mens kaffen brygger, kan man foretage indstillinger med SBS-systemet. Vent indtil koppen er fyldt op med den ønskede mængde. på den relevante portionsstørrelse igen. På denne måde programmeres maskinen til at brygge den ønskede mængde kaffe. Brygning af kaffe (1 kop) Sørg for, at der er vand i vandbeholderen og kaffe i kaffebønnebeholderen, inden De går i gang med at brygge kaffe. Displayet skal vise følgende meddelelsen VÆLG PRODUKT KLAR TIL BRUG : Drej på knappen, for at ændre indstillingen: Drej til venstre, hvis De ønsker café crème. Drej til midten, hvis De ønsker espresso. Drej til højre, hvis De ønsker stærk kaffe. Regulering af mængden af kaffe pr. kop Maskinen er programmeret til at brygge tre slags kaffe: Espresso - tryk på Almindelig kaffe tryk på Anbring en kop under afløbsdysen. Dysen kan justeres i højden, så den passer til koppens størrelse. Dette gøres manuelt ved at trække/skubbe dysen forsigtig op eller ned. Lungo tryk på For at regulere de programmerede værdier til koppens størrelse, anbringes koppen under bryggeenheden. på eller eller for at starte brygning. Displayet viser nu, f.eks. 1 LILLE KOP KAFFE FORBRYGNING : på og brug til at finde denne menu: Ved denne funktion maler maskinen automatisk kaffebønnerne og udmåler selv den korrekte mængde kaffe. på. Displayet viser nu følgende meddelelse: Herefter startes brygningen. Efter forbrygning begynder kaffen at løbe ud af afløbsdysen. Displayet viser, f.eks. TILBEREDER 1 LILLE KOP KAFFE : Vælg den ønskede portionsstørrelse ved at trykke på en af følgende taster: eller eller Koppen fyldes automatisk med den indstillede mængde. Det er muligt at afbryde tilberedning af kaffen ved at trykke på: eller eller 10

11 Brygning af kaffe (2 kopper) Sørg for, at der er vand i vandbeholderen og kaffe i kaffebønnebeholderen, inden De går i gang med at brygge kaffe. Displayet skal vise følgende meddelelsen VÆLG PRODUKT KLAR TIL BRUG : Opvarmning af vand Ved opvarmning af vand kan de første dråber vand komme meget pludseligt. Pas på der er risiko for skoldning. Afløbsdysen kan blive meget varm og må derfor under ingen omstændigheder berøres. Før man påbegynder opvarmning af vand i maskinen skal displayet vise: Anbring 2 kopper under afløbsdysen. Dysen kan justeres i højden, så den passer til koppernes størrelse. Dette gøres manuelt ved at trække/skubbe dysen forsigtig op eller ned. 1. Når maskinen er klar til at brygge kaffe, anbringes en kop eller anden beholder under varmtvandsdysen. på for at starte brygning af to kopper kaffe, og vælg derefter portionsstørrelse ved at trykke på: eller eller 2. tryk på og displayet viser VARMT VAND : Displayet viser nu, f.eks. 2 SMÅ KOPPER KAFFE FORBRYGNING : En forudindstillet mængde vand tilberedes. Denne mængde kan ændres i menuen PROG. WATER AMOUNT, som beskrevet i afsnittet Programmering. Ved denne funktion maler maskinen automatisk kaffebønnerne og udmåler den korrekte mængde kaffe. Ved tilberedning af to kopper kaffe er der to malingsforløb og to separate brygningsforløb. Disse forløb varetages automatisk af maskinen. Det næste brygningsforløb startes. Efter forbrygningen begynder kaffen at løbe ud af dysen. Displayet viser 2 KOPPER KAFFE TILBEREDNING : Det er muligt at afbryde tilberedningen af varmt vand, ved at trykke på -tasten igen. Opskumning af mælk (ved hjælp af damp) Der kan anvendes damp til opskumning af mælk til cappuccino og andre varme drikke. Ved opvarmning af vand kan de første dråber vand komme meget pludseligt. Pas på der er risiko for skoldning. Afløbsdysen kan blive meget varm og må derfor under ingen omstændigheder berøres. Koppen fyldes automatisk med den indstillede mængde. Det er muligt at afbryde tilberedning af kaffen ved at trykke på: eller eller Hvis brygning af den første kop kaffe afbrydes, vil den anden kop kaffe ikke blive tilberedt. 11

12 Vedligeholdelse Displayet viser DAMP : 1. Når maskinen er klar til at brygge kaffe, anbringes en kop eller anden beholder under varmtvandsdysen / dampdysen. 2. på for at tømme varmtvandsdysen helt for vand. I et lille øjeblik kommer der udelukkende damp ud af dysen. Almindelig rengøring Vedligeholdelse og rengøring skal udføres, når maskinen er kold, og strømmen til maskinen er afbrudt. Maskinen må ikke nedsænkes i vand, og ingen af maskinens dele må rengøres i opvaskemaskine. Der må ikke anvendes skarpe genstande eller stærke kemiske produkter til rengøring af maskinen. Maskinen og dens dele må ikke tørres i mikrobølgeovn eller en almindelig ovn. 3. på for at afbryde dampen. 4. Hæld mælk i en beholder. Beholderen fyldes 1/3. Det bedste resultat opnås, hvis der anvendes kold mælk til tilberedning af cappucino. Vandbeholderen rengøres dagligt. Vandet udskiftes dagligt. Filtret i vandbeholderen tages ud og rengøres. 5. Dampdysen sænkes ned i beholderen med mælk. 6. på. Beholderen bevæges op og ned for at sikre et ensartet lag mælkeskum. 7. Maskinen tilbereder damp i et forprogrammeret antal minutter. Dette antal kan ændres med PROGRAM STEAM TIME, som er be-skrevet i afsnittet om Programmering. 6. på igen for at afbryde tilberedning af damp. Samme fremgangsmåde kan anvendes til opvarmning af andre drikkevarer. en blød klud fugtet med vand til at rengøre maskinen. Rengør afløbsdyserne og bryggeenheden. Det anbefales, at opsamlingsbakken og skuffen til kaffegrums rengøres hver dag. Opsamlingsbakken tages ud og tømmes, og alle dele rengøres. Bryggeenheden kan tages ud med henblik på rengøring: Efter brug af dampdysen rengøres den med en våd klud. 1. Sænk afløbsdysen. 2. Tag fat om bryggeenheden som vist på illustrationen og træk den ud. 3. Hele enheden rengøres med varmt vand. 12

13 Bryggeenheden skal rengøres hver gang kaffebønneholderen er fyldt og mindst en gang om ugen. Maskinen slukkes på afbryderknappen. Afkalkning Det er normalt, at der dannes kalk ved brug. Maskinen bør derfor afkalkes hver 3. eller 4. måned, når vandet begynder at løbe langsomt, eller når denne besked vises i displayet: Opsamlingsbakken og skuffen til kaffegrums trækkes ud. Maskinens dør åbnes. Bryggeenheden trækkes ud ved hjælp af håndtaget. på knappen der er markeret med PUSH. Vask de to stålfiltre og fjern al kaffegrums. Bryggeenheden skal rengøres med varmt vand; der må ikke anvendes rengøringsmiddel. Alle dele vaskes og tørres grundigt. Rengør maskinen grundigt indvendigt. Hvis man selv ønsker at afkalke maskinen, kan man anvende et mildt, uskadeligt afkalkningsprodukt egnet til kaffemaskiner, der fås i almindelige supermarkeder. Det tilrådes at bruge et Ariston afkalkningsmiddel. under ingen omstændigheder eddike som afkalkningsmiddel. Hvis der er installeret et Aqua Prima-filter, fjernes dette inden afkalkning. Maskinen afkalkes således: 1. Bland afkalkningsmiddel med vand i henhold til anvisningerne på emballagen og fyld beholderen med vand. 2. Tænd for maskinen på kontakten. Tag fat i håndtaget og sæt bryggeenheden på plads. Luk døren. 3. på i mindst 5 sekunder for at starte afkalkning. Displayet viser AFKALKNING NEJ : Sæt skuffen til kaffegrums og opsamlingsbakken på plads. For at sikre optimal rengøring af bryggeenheden har Ariston fremstillet et rengøringssæt, som fås hos alle Ariston forhandlere. 4. Find SKYLNING menu ved hjælp af ( Rinsing ): 5. Vend dampdysen ned mod opsamlingsbakken. 6. Anbring en beholder af passende størrelse under dampdysen og tryk. 13

14 Maskinen starter automatisk afkalkningsproceduren med forprogrammerede pauser, som styres automatisk af maskinen. Displayet viser MASKINEN AFKALKER : Hvis De anvender et afkalkningsprodukt, der ikke er anbefalet af producenten, er det vigtigt at følge anvisningerne på det pågældende produkts emballage. Afbrydelse af afkalkningsforløbet 7. Når afkalkningsforløbet er ved at være slut, ophører maskinen med at udsende afkalkningsmiddel, og displayet viser SKYL MASKINEN FYLD VANDBEHOLDEREN : Hvis afkalkningsforløbet afbrydes, fordi der slukkes for maskinen, genoptages forløbet, når maskinen tændes igen. Afkalkningsforløbet kan afbrydes ved at trykke på:. Displayet viser nu meddelelsen: MASKINEN AFKALKER AFBRUDT. 8. Rens vandbeholderen grundigt og fyld den med frisk drikkevand. Sæt vandbeholderen på plads i maskinen og luk frontpanelet. Displayet viser: på -tasten, og afkalkningsproceduren genoptages. Hvis man trykker på og, fremkommer denne meddelelse i displayet: ADVARSEL: Efter afkalkning tømmes vandbeholderen fuldstændigt for afkalkningsmidlet, og den afvaskes grundigt med rent drikkevand. Maskinens tilledninger gennemskylles. 9. Anbring en beholder af passende størrelse under dampdysen og tryk på. Maskinen gennemskylles ad flere omgange. Displayet viser MASKINEN SKYLLES : 9. Når maskinen er skyllet igennem, viser displayet SKYLNING AFSLUTTET TRYK PÅ VAND-TASTEN : 10. Fyld vandbeholderen og tryk på vand-tasten:. Maskinen opvarmes nu. 14

15 Programmering Programmering af maskinens funktioner Programmerbare funktioner eren har mulighed for at ændre nogle af maskinens forprogrammerede funktioner efter behov. MENU - funktioner De forprogrammerede funktioner kan kun ændres, når maskinen ikke er i brug. STANDBY Hvis apparatet kun bruges sjældent, anbefales det at sætte det på STANDBY. Når apparatet står på STANDBY, forbruger det mindre energi, og energiomkostningerne bliver lavere. Det anbefales dog helt at afbryde strømmen, hvis apparatet ikke skal anvendes i længere tid. Apparatet opvarmes på blot et par få minutter, når der tændes igen. på funktioner. -tasten for at ændre de forprogrammerede STANDBY-funktionen vælges ved hjælp af. Den ønskede funktion findes ved hjælp af, der bladrer igennem funktionerne, som vises i displayet. på endnu en gang for at afslutte programmering. på for at vælge STANDBY indstillingen. Displayet viser nu: Ændring af individuelle programmer Apparatet er tændt, men ingen af komponenterne er aktive. Find den ønskede funktion ved hjælp af. Når den pågældende funktion vises i displayet, trykkes på for at igen aktivere apparatet.. for at bladre igennem at se de forskellige muligheder. for at vælge den ønskede mulighed. Ved at trykke på kan man til enhver tid afbryde programmeringen uden at gemme de foretagne ændringer. Det er kun muligt at afbryde, inden der er trykket på. SKYLNING Umiddelbart efter opvarmning udtømmer apparatet automatisk eventuelt vand, der måtte have stået i de indre vandledninger. Det er for at sikre, at der altid kun anvendes frisk vand til brygning af kaffe. Denne funktion er indstillet fra producentens side. Hvis man ønsker at frakoble denne funktion, anvendes, indtil denne besked vises i displayet:. indtil denne meddelelse vises i displayet: 15

16 Programmering indtil denne meddelelse vises i displayet: VANDHÅRDHED SPROG. Skylningsfunktionen er nu frakoblet. Meddelelserne i displayet kan vises på følgende sprog: italiensk, tysk, portugisisk, spansk, engelsk, fransk og nederlandsk. Apparatet er generelt indstillet med det sprog der tales i det land, hvor den sælges. Det er muligt at indstille et andet sprog end det fabriksindstillede. Følg denne fremgangsmåde: Vandets hårdhed varierer meget fra sted til sted. Det er vigtigt, at den rigtige vandhårdhed indstilles. Vandhårdhed angives fra 1-4. Apparatet er fra fabrikken indstillet til en gennemsnitlig hårdhed (3). Vandets hårdhed kan testes ved at dyppe den medfølgende teststrimmel i et glas vand i ca. 1 minut. Ryst strimlen forsigtigt for at fjerne overskydende vand. Efter ca. 1 minut er testresultatet synligt. Tæl antallet af firkanter, der har ændret farve. indtil denne meddelelse vises i displayet: resultatet af testen til at indstille vandhårdhed. indtil displayet viser denne meddelelse:. Displayet viser nu:. Displayet viser nu: Vælg den relevante hårdhed (HARDNESS) ved hjælp af Find det ønskede sprog ved hjælp af. for at bekræfte valg af sprog. KONTRAST Det er muligt at regulere lysstyrken i displayet. (2 firkanter i testen = HARDNESS 2). Når den ønskede hårdhedsgrad vises i displayet, gemmes den ved at trykke. Bemærk: Apparatet beregner automatisk afkalkningshyppigheden på grundlag af den indstillede vandhårdhedsgrad. Apparatet giver i displayet automatisk meddelelse, når det er på tide at foretage afkalkning. indtil denne meddelelse vises i displayet: Displayet viser:. Displayet viser nu: VANDFILTER Indstil den ønskede kontrast ved hjælp af for at gemme den ønskede kontrast.. Hvis der anvendes Aqua Prima-filter, kan apparatet indstilles, så det giver meddelelse, når filtret skal udskiftes. For at aktivere denne funktion, bruges indtil displayet viser denne meddelelse: 16

17 Programmering. Displayet viser nu: INDSTILLING AF PORTIONSSTØRRELSE Med denne funktion er det muligt at indstille apparatet til at dosere mængden af vand, så den passer nøjagtigt til størrelsen på den anvendte kop. Der kan vælges mellem tre forskellige portionsstørrelser. på en af disse taster: eller eller til at finde denne menu: Man kan programmere mængden af vand pr. kop en tast ad gangen. Gentag den nedenfor beskrevne procedure for at programmere flere taster. til at finde denne menu: for at bekræfte valget. RESET når der er indsat nyt filter. for at bekræfte valget. til at finde denne menu: Denne meddelelse fremkommer i displayet: for at bekræfte valget. Hvis der ikke foretages indtastning forholdsvis hurtigt, annulleres denne funktion. TEMPERATUR Med denne funktion kan man indstille temperaturen på det vand, der bruges til at brygge kaffen (høj, medium og lav). Koppen stilles til rette. på en af følgende taster for at brygge den ønskede type kaffe: eller eller Denne meddelelse vises nu i displayet (hvis lille portion er valgt): og find dette skærmbillede i menuen: og derefter: for at bekræfte valget. Displayet viser nu (f.eks.): Koppen fyldes nu op. på tasten igen. INDSTILLING AF MÆNGDE VAND Med denne funktion er det muligt at regulere den Find den ønskede temperatur ved hjælp af. mængde vand, der doseres, når man trykker på. og find dette skærmbillede i menuen for at bekræfte valget. 17

18 Programmering. Displayet viser nu: ESPRESSO Med denne funktion er det muligt at programmere maskinen til at dosere mængden af malede kaffebønner til brygning af espresso (stærk, medium, mild). Anbring den beholder, der skal fyldes og tryk på. Der løber vand ud af dysen, og displayet viser: indtil displayet viser denne meddelelse: Når den ønskede mængde vand er fyldt i beholderen, trykkes på igen. Maskinen er nu programmeret. for at bekræfte indstillingen. Displayet viser nu: REGULERING AF DAMP Med denne funktion er det muligt at indstille, hvor længe der skal udsendes damp, når man trykker på. Ved hjælp af findes denne menu: Vælg den ønskede dosis ved hjælp af KAFFE for at bekræfte indstillingen., og tryk. Med denne funktion er det muligt at programmere maskinen til at dosere mængden af malede kaffebønner til brygning af espresso (stærk, medium, mild). indtil displayet viser denne meddelelse: Displayet viser nu: Anbring beholderen med den drik, der skal opvarmes og tryk. Displayet viser: for at bekræfte indstillingen. Der udsendes nu damp fra dysen, og displayet viser denne meddelelse: Vælg den ønskede dosis ved hjælp af for at bekræfte indstillingen., og tryk på igen, når apparatet udsender den ønskede mængde damp. Maskinen er nu programmeret. 18

19 Programmering CAFFE LUNGO SAMLET ANTAL BRYGGEDE KAFFEKOPPER Med denne funktion er det muligt at programmere maskinen til at dosere mængden af malede kaffebønner til brygning af caffe lungo (stærk, medium eller mild). Med denne funktion vises det samlede antal kaffekopper brygget på apparatet., indtil displayet viser denne meddelelse: indtil displayet viser denne meddelelse: Vælg TOTAL COFFEE og tryk. Vælg AROMA LARGE COFFEE og tryk viser nu:. Displayet Displayet viser nu: Vælg den ønskede styrke (STRONG, MEDIUM eller MILD) ved hjælp af, og tryk for at bekræfte indstillingen. Antallet vises i nederste højre hjørne. afslutte funktionen. STANDBY for at FORBRYGNING ( PREBREWING ) Forbrygningsprocessen styrker og forbedrer kaffens smag, idet kaffen fugtes, inden den egentlige brygning påbegyndes. Med denne funktion kan der spares energi, når maskinen ikke anvendes i længere tid. Funktionen er automatisk tilkoblet fra producenten: Funktionen findes ved hjælp af menu:. Find denne Maskinen går automatisk på STANDBY tre timer efter, den har været i brug. Funktionen kan ikke frakobles, men man kan selv indstille, hvor hurtigt man ønsker, at maskinen skal gå på STANDBY (dog minimum 15 minutter).. Displayet viser nu: indtil displayet viser denne meddelelse: Ved hjælp af frakobles eller tilkobles forbrygningsfunktionen (tilkoblet: ON / frakoblet: OFF ). Vælg TIMER og tryk. Displayet viser nu: Man kan også vælge at forlænge brygningsprocessen for at styrke kaffens smag. Vælg LONG Ved hjælp af kan man nu indstille, hvor hurtigt man ønsker, at maskinen skal gå på standby. for at bekræfte indstillingen. Bemærk: Hvis der er indstillet automatisk starttid/sluttid, ignoreres denne funktion. for at bekræfte indstillingerne. 19

20 Programmering UR / STOPUR Denne funktion kan tilkobles eller frakobles af brugeren. Uret viser det aktuelle klokkeslæt, når maskinen er på STANDBY eller ved SELECT FUNCTION. Ur-funktionen bruges endvidere til at indstille stopur.. Displayet viser nu: for at gemme indstillingen. For at stopuret kan fungere korrekt er det vigtigt, at det aktuelle klokkeslæt indstilles nøjagtigt. INDSTILLING AF KLOKKESLÆT Bemærk: klokkeslættet vises ikke konstant. Funktionen kan frakobles. indtil displayet viser denne menu: indtil displayet viser denne menu:. Vælg CLOCK (ur) og tryk. indtil displayet viser denne menu: INSTILLING AF AUTOMATISK STARTTIDSPUNKT / SLUTTIDSPUNKT Apparatet kan programmeres til at tænde og slukke automatisk. Der kan kun programmeres et automatisk start-/sluttidspunkt ad gangen. Bemærk: denne funktion frakobles, når hovedkontakten er på I -position.. Vælg CLOCK TIME ved hjælp af : Automatisk start-/sluttidspunkt indstilles således: til at finde denne menu: Det aktuelle klokkeslæt indstilles ved hjælp af. Først indstilles time. for at gemme. Herefter indstilles minutter ved hjælp af. Det indstillede klokkeslæt gemmes ved at trykke.. Displayet viser nu: Klokkeslættet er nu indstillet, og maskinen går tilbage til den forrige menu. Bemærk: hold piletasterne nede for at rulle hurtigt gennem tallene. VIS KLOKKESLÆT Indstil det automatiske tænd-tidspunkt med. Først indstilles time, tryk. Herefter indstilles minuttal. for at gemme det indstillede tidspunkt. Herefter indstilles det automatiske sluk-tidspunkt med. Først indstilles time, tryk. Herefter indstilles minuttal. for at gemme det indstillede. indtil displayet viser denne menu: 20

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning Keramisk kogeplade Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Installation 2 Opstilling Indbygning Ventilation Fastgørelse Elinstallation

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 853 220 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSADVARSLER... 168 2. FRYSERENS TILSIGTEDE ANVENDELSE... 169 3. INSTALLATION OG TILSLUTNING... 170 3.1 Valg af placering... 170 3.2 Placering og nivellering af apparatet...

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 800 Indhold

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk Brugsanvisning Dampovn DG 6010 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 588 990 Indholdsfortegnelse Råd

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING BRIKETBRÆNDEOVNE Indholdsforte gnelse INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...6

Læs mere