Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start og anvendelse 7 Første gang maskinen startes 7 Klargøring af tilledningerne 8 Indstilling af vandhårdhed 8 Aqua Prima-filter 8-9 Indstilling af malegrad 9 Brygning 10 SBS-system 10 Brygning af 1 kop kaffe 10 Brygning af 2 kopper kaffe 11 Opvarmning af vand 11 Opskumning af mælk 11 Vedligeholdelse 12 Almindelig rengøring 12 Afkalkning Programmering 15 Standby 15 Skylning 15 Sprog 16 Kontrast 16 Vandhårdhed 16 Vandfilter 16 Temperatur 17 Portionsstørrelse 17 Regulering af damp 18 Espresso 18 Kaffe 18 Caffe Lungo 19 Forbrygning 19 Samlet antal bryggede kaffekopper 19 Standby 19 Ur/stopur 20 Klokkeslæt 20 Automatisk starttidspunkt/sluttidspunkt Vask af maskinens komponenter 21 Fabriksindstillinger 22 Meddelelser i displayet 23 Problemer årsager løsninger 24 Forholdsregler og anbefalinger 25

2 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Når man anvender et elektrisk apparat, bør man altid følge nedenstående retningslinier for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskade: 1. Læs alle anvisninger og oplysninger indeholdt i denne brugsvejledning samt alt andet materiale indlagt i emballagen, som omhandler produktet, inden dette tages i drift og anvendes første gang. 2. Rør aldrig ved varme overflader. håndtag eller andre hjælpemidler. 3. Sørg for at ledning, stik og selve apparatet ikke nedsænkes i vand eller anden væske, da dette kan øge risikoen for brand, elektrisk stød elle personskade. 4. Hold hele tiden øje med apparatet, når det anvendes af børn, eller når der er børn i nærheden. 5. Tag stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, eller inden det skal rengøres. Lad apparatet afkøle, inden det samles eller adskilles, og inden det rengøres. 6. Anvend aldrig ovnen, hvis ledning, stik eller andre af apparatets dele er beskadigede, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt. I sådanne tilfælde bør apparatet indleveres til eftersyn eller reparation hos det nærmeste autoriserede servicecenter. 7. Anvend ikke dele til apparatet, der ikke er godkendt af producenten, da dette kan øge risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade. 8. Anvend ikke apparatet udendørs. 9. Lad aldrig ledningen til apparatet hænge løst ud over en bordkant eller lignende. Sørg ligeledes for, at ledningen ikke kommer i berøring med varme overflader. 10. Anbring ikke apparatet i nærheden af en varmekilde. 11. Drej afbryderknappen på OFF og sæt derefter stikket i stikkontakten. Afbryd strømmen til apparatet ved at dreje tænd/sluk-knappen på OFF, og tag derefter stikket ud af stikkontakten. 12. Apparatet er udelukkende fremstillet til brug i private husholdninger. 13. Der bør udvises stor forsigtighed, når man arbejder med varm damp. GEM BRUGSVEJLEDNINGEN TIL SENERE BRUG 2

3 UDVIS FORSIGTIGHED Dette apparat er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger. Enhver form for service af apparatet udover almindelig rengøring og vedligeholdelse skal udføres af et autoriseret servicecenter. Apparatet må ikke nedsænkes i vand. Forsøg aldrig at skille apparatet ad, da dette øger risikoen for brand og elektrisk stød. Enhver reparation af apparatet skal udføres af en faguddannet tekniker. 1. Kontroller den elektriske spænding for at sikre, at den på apparatets typeskilt anførte spænding stemmer overens med spændingen i Deres hjem. 2. Hæld aldrig varmt eller kogende vand i apparatets vandbeholder. Påfyld kun koldt vand. 3. Undgå at berøre apparatets varme overflader når apparatet er i drift. Det bør ligeledes undgås, at ledningen kommer i berøring med apparatets varme overflader. 4. Anvend en blød, hårdt opvredet klud til rengøring af apparatet. Apparatet må ikke rengøres med skurepulver og tilsvarende slibende rengøringsmidler. 5. For at forhindre at apparatet tilkalker, bør der anvendes renset vand eller vand fra flaske. LEDNING 1. Af sikkerhedsmæssige årsager leveres apparatet med en kort tilslutningsledning. 2. Det er muligt at anvende forlængerledning, dog bør der udvises stor forsigtighed 3. Vær opmærksom på følgende forhold, hvis der anvendes en længere ledning eller forlængerledning: a. Den på forlængerledningen anførte kapacitet skal være mindst lige så høj som den på apparatet anførte. b. Forlængerledningen skal være en 3-ledet med jordforbindelse. c. En lang ledning bør anrettes således, at den ikke udgør en fare og hænger ud over bordkant eller lignende. 3

4 Installation Gem denne brugsvejledning til eventuel senere brug. svejledningen bør altid opbevares sammen med apparatet. Hvis apparatet skifter ejermand, bør brugsvejledningen overdrages til den nye bruger, således at denne kan gøre sig bekendt med sikkerhedsanvisningerne og oplysningerne om betjening af apparatet. svejledningen bør læses grundigt. Den indeholder vigtige oplysninger om installation, drift og sikkerhed. Opstilling Emballagen er ikke tiltænkt som legetøj for børn. Emballagen bør bortskaffes i henhold til de gældende regler om særskilt indsamling af affald. (Se afsnittet om Forholdsregler og anbefalinger sidst i denne vejledning). Apparatet skal installeres af en faguddannet tekniker i overensstemmelse med de i denne brugsvejledning udstukne retningslinier. Ukorrekt opstilling kan forårsage person- og/eller tingskade. Indbygning Når apparatet er på plads i indbygningsskabet, må der ikke være nogen mulig kontakt med elektriske dele. Det på typeskiltet anførte forbrug er baseret på denne form for installation. Ventilation For at sikre ordentlig ventilation fjernes kabinettets bagpanel. Det anbefales, at kaffeautomaten installeres på en jævn overflade med en åbning på mindst 45 x 540 mm ved bunden. Centrering og fastgørelse For at centrere kaffeautomaten placeres mellempladerne under hullerne i maskinens ydre struktur. Alle mellemplader skal fastgøres, så de sikrer god stabilitet for apparatet. Mellempladerne fastgøres til kabinettet således: Opsamlingsbakken trækkes ud. For at sikre at apparatet fungerer korrekt, er det vigtigt, at indbygningsskabet opfylder visse krav: De paneler, der støder op til kaffeautomaten, skal være fremstillet af et varmebestandigt materiale. Skabe fremstillet af finer skal være samlet med dampbestandigt lim, der kan modstå temperaturer op til 100 C. Indbygningsskabet skal have følgende mål: Fjern den nederste plastbeskyttelse. Fastgør de to træskruer i de to huller bagest i bunden. 4

5 Alle beskyttelsesanordninger skal fastgøres, så de ikke kan fjernes uden brug af værktøj. Indsæt beskyttelsesanordninger og opsamlingsbakke. Strømtilslutning Apparater der leveres med et 3-polet stik er beregnet til vekselstrøm med spænding og frekvens som anført på apparatets typeskilt. Det er installatørens ansvar at kontrollere, at komponenterne tilsluttes korrekt, og at de gældende sikkerhedsregler overholdes. Inden apparatet tilsluttes skal det sikres: at stikket har fornøden jordforbindelse i henhold til gældende lovkrav, at stikket er egnet til at klare den på apparatets typeskilt maksimale belastning, at forsyningsspændingen er inden for rammerne af det, der fremgår af typeskiltet, at apparatets stik passer til stikkontakten, ellers udskiftes stik eller stikkontakt. Anvend ikke forlængerledninger eller adaptere. Når apparatet er installeret, skal både elkabel og stik være let tilgængelig. Der må ikke være snoet eller bøjet. Ledningen skal kontrolleres med jævne mellemrum. Ledningen må kun erstattes af en faguddannet tekniker. Producenten fraskriver sig ethvert ansvar ved manglende overholdelse af de i denne vejledning indeholdte anvisninger. Tilslutning af elkabel Sæt stikket i fatningen bag på apparatet. Sæt elkablet i stikkontakt. Ledningen skal placeres sådan, at den ikke på noget tidspunkt udsættes for temperaturer, der overstiger almindelig stuetemperatur med 50 C. Typeskiltet Nominel effekt se typeskilt på apparatet Strømkapacitet se typeskilt på apparatet Strømforsyning se typeskilt på apparatet Kabinet - metal Mål (b x h x d) (mm) x 460 x 320 Vægt (kg) - 23 Kabellængde (mm) 1200 Betjeningspanel - Piezoelectric Vandbeholder - udtagelig Vandbeholder (l) - 2 Bønnebeholder kapacitet (g) g kaffebønner Pumpetryk (bar) - 15 Boiler - 2 rustfrit stål aluminium Sikkerhedsanordninger - Sikkerhedsventil til boilertryk - Sikkerhedstermostat Ovenstående oplysninger er med forbehold af tekniske og produktionsmæssige ændringer på grund af teknologiske ændringer. Dette apparat opfylder betingelserne i EU direktiv 89/336/EØF om elektromagnetisk kompatibilitet. 5

6 Beskrivelse af apparatet 6

7 Start og anvendelse Inden apparatet startes, skal man sørge for, at kaffebønnebeholderen og vandbeholderen indeholder den korrekte mængde kaffebønner og vand. Efter apparatet er startet, indstilles vandhårdhed. Dette medvirker til at sikre, at maskinen altid fungerer optimalt. (Se afsnittet om programmering). Vandbeholderen skylles og fyldes med frisk drikkevand. Luk låget og sæt vandbeholderen på plads i apparatet. Første gang maskinen startes Frontpanelet åbnes ved at trykke midt på panelet. Anvend altid kun frisk, koldt drikkevand uden brus i vandbeholderen. Varmt vand eller anden form for væske kan beskadige beholder og apparat. Tænd ikke maskinen uden vand i beholderen. Sørg altid for, at der er tilstrækkeligt med vand i beholderen. Maskinen tændes på hovedkontakten. Kaffebeholderen trækkes ikke helt ud. Hæld kaffebønner i beholderen. Sørg for, der ikke tilsættes for mange bønner. Luk låget og skub forsigtigt beholderen på plads i apparatet. Luk frontpanelet ved at trykke midt på panelet. Maskinen begynder at opvarme, og displayet viser SKYLNING / OPVARMNING : Når den ønskede temperatur er nået, foregår en skylningsproces. Displayet viser SKYLNING : Der løber vand fra bryggeenheden i takt med at maskinen skyller de indre tilledninger. Træk vandbeholderen helt ud af maskinen. Efter skylning er maskinen klar til at brygge, og displayet viser VÆLG PRODUKT / KLAR TIL BRUG : Skylningsprocessen kan frakobles. Se afsnittet om programmering af apparatet. 7

8 Klargøring af tilledningerne Aqua Prima-filter Hvis apparatet ikke har været i brug i længere tid, og vandbeholderen har været helt tom, er det vigtigt at rense tilledningerne. Tilledningerne skal endvidere renses, hver gang følgende meddelelse vises i displayet: Bemærk, at Aqua Prima-filtret er ikke installeret i alle modeller. Aqua Prima-filtret renser det vand, der bruges til at brygge kaffen. Filtret reducerer vandets hårdhed og fjerner den ubehagelig smag af klorin. Aqua Prima-filtret kan isættes når som helst. 1. Tilledningerne klargøres ved at dreje dampdysen ned over opsamlingsbakken. Anbring en kop eller anden passende beholder lige under dampdysen og tryk på: 2. Vent indtil vandet løber uhindret ud af dampdysen. For at afbryde rensning, trykkes på: Når processen ovenfor er gennemført, er apparatet igen klar til brug. Følg altid anvisningerne i denne brugsvejledning, når de skal brygge kaffe, varme vand elle generere damp. Isætning af Aqua Prima-filtret 1. Frontpanelet åbnes, og vandbeholderen tages ud. Tøm vandbeholderen for vand. 2. Tag filtret ud af emballagen og indstil kalender på den aktuelle måned. Yderligere oplysninger om brug af filtret findes på næste side. 3. Filtret sættes i beholderen. Mærket på filtret skal passe med rillen i beholderen. filtret helt på plads. Indstilling af vandhårdhed Det er vigtigt at indstille en vandhårdhed, der svarer til vandhårdheden i det område, hvor apparatet skal anvendes. På grundlag af denne indstilling fortæller apparatet selv, når det er på tide at foretage afkalkning. Læs afsnittet om Vandhårdhed i afsnittet Programmering. Beholderen fyldes nu med frisk drikkevand og sættes i apparatet. Luk frontpanelet. Apparatet indstilles til anvendelse med filter (se afsnittet om Programmering ). Apparatet informerer brugeren, når det er tid til at skifte filtret. NB Aqua Prima-filtret skal altid fjernes inden apparatet afkalkes. 8

9 Yderligere oplysninger om korrekt anvendelse af Aqua Prima-filtret Følg nedenstående anvisninger, når Aqua Prima-filtret anvendes: Indstilling af malegrad Vær forsigtig, når De drejer på knappen til indstilling af malegrad. Knappen er placeret indeni kaffebønneholderen. 1. Aqua Prima-filtret skal opbevares ved temperaturer på mellem +5 C og +40 C på et køligt sted, hvor det ikke udsættes for sollys. 2. Aqua Prima-filtret bør ikke anvendes i lokaler, hvor temperaturen overstiger +60 C. 3. Det tilrådes at skylle Aqua Prima-filtret, hvis apparatet ikke har været i brug i 3 dage eller mere. 4. Der bør isættes et nyt Aqua Prima-filter, hvis apparatet ikke har været i brug i 20 dage eller mere. 5. Et filter, der allerede er åbnet, bør lægges i en lufttæt plasticpose, som opbevares i køleskabet. Filtret må ikke opbevares i fryser, da dette kan ændre filtrets egenskaber. 6. Inden filtret anvendes, anbringes det i vand i beholderen i 30 minutter. 7. Når filtret er tage ud af emballagen, må det ikke opbevares i det fri. 8. Filtret skal udskiftes efter 90 dage eller efter filtrering af 60 liter drikkevand. udelukkende kaffebønner i kaffebønneholderen, - aldrig malet eller frysetørret kaffe eller andre materialer. Sluk for strømmen til apparatet, inden der foretages nogen form for indstilling indeni kaffebønneholderen. Kaffens smag og kvalitet afhænger af såvel malegrad som af de anvendte kaffebønner. Apparatet er forsynet med et knap, der regulerer maling af kaffebønnerne. Malegrad reguleres ved at dreje på knappen et trin ad gangen. Tallene angiver malegradens finhed. Apparatets malegrad er fra producenten indstillet på et mellemniveau. Hvis formalingen er for fin, indstilles en højere malegrad; hvis formalingen er for grov, indstilles en lavere malegrad. Den ændrede indstilling af malegrad spores først efter en eller to brygninger. Anvend udelukkende kaffeblandinger, der egner sig til espressomaskiner. Indstil ikke en høj malegrad (f.eks. 1/10). Det kan være nødvendigt at indstille forskellige malegrader til forskellige kaffeblandinger. Kaffebønner bør altid opbevares tørt i en lukket, lufttæt beholder. Malegraden skal reguleres, hvis kaffebrygningen ikke er tilfredsstillende.: Hvis kaffen brygges for hurtigt, er formalingen for grov. Indstil en lavere malegrad. Hvis kaffen brygges langsomt og løber ud i dråber, er formalingen for fin. Indstil en højere malegrad. 9

10 Brygning SBS-system Apparatet er forsynet med en anordning, der regulerer kaffens fylde: SBS. Med SBS-systemet sikres optimal brygning af alle slags kaffebønner på markedet. Mens kaffen brygger, kan man foretage indstillinger med SBS-systemet. Vent indtil koppen er fyldt op med den ønskede mængde. på den relevante portionsstørrelse igen. På denne måde programmeres maskinen til at brygge den ønskede mængde kaffe. Brygning af kaffe (1 kop) Sørg for, at der er vand i vandbeholderen og kaffe i kaffebønnebeholderen, inden De går i gang med at brygge kaffe. Displayet skal vise følgende meddelelsen VÆLG PRODUKT KLAR TIL BRUG : Drej på knappen, for at ændre indstillingen: Drej til venstre, hvis De ønsker café crème. Drej til midten, hvis De ønsker espresso. Drej til højre, hvis De ønsker stærk kaffe. Regulering af mængden af kaffe pr. kop Maskinen er programmeret til at brygge tre slags kaffe: Espresso - tryk på Almindelig kaffe tryk på Anbring en kop under afløbsdysen. Dysen kan justeres i højden, så den passer til koppens størrelse. Dette gøres manuelt ved at trække/skubbe dysen forsigtig op eller ned. Lungo tryk på For at regulere de programmerede værdier til koppens størrelse, anbringes koppen under bryggeenheden. på eller eller for at starte brygning. Displayet viser nu, f.eks. 1 LILLE KOP KAFFE FORBRYGNING : på og brug til at finde denne menu: Ved denne funktion maler maskinen automatisk kaffebønnerne og udmåler selv den korrekte mængde kaffe. på. Displayet viser nu følgende meddelelse: Herefter startes brygningen. Efter forbrygning begynder kaffen at løbe ud af afløbsdysen. Displayet viser, f.eks. TILBEREDER 1 LILLE KOP KAFFE : Vælg den ønskede portionsstørrelse ved at trykke på en af følgende taster: eller eller Koppen fyldes automatisk med den indstillede mængde. Det er muligt at afbryde tilberedning af kaffen ved at trykke på: eller eller 10

11 Brygning af kaffe (2 kopper) Sørg for, at der er vand i vandbeholderen og kaffe i kaffebønnebeholderen, inden De går i gang med at brygge kaffe. Displayet skal vise følgende meddelelsen VÆLG PRODUKT KLAR TIL BRUG : Opvarmning af vand Ved opvarmning af vand kan de første dråber vand komme meget pludseligt. Pas på der er risiko for skoldning. Afløbsdysen kan blive meget varm og må derfor under ingen omstændigheder berøres. Før man påbegynder opvarmning af vand i maskinen skal displayet vise: Anbring 2 kopper under afløbsdysen. Dysen kan justeres i højden, så den passer til koppernes størrelse. Dette gøres manuelt ved at trække/skubbe dysen forsigtig op eller ned. 1. Når maskinen er klar til at brygge kaffe, anbringes en kop eller anden beholder under varmtvandsdysen. på for at starte brygning af to kopper kaffe, og vælg derefter portionsstørrelse ved at trykke på: eller eller 2. tryk på og displayet viser VARMT VAND : Displayet viser nu, f.eks. 2 SMÅ KOPPER KAFFE FORBRYGNING : En forudindstillet mængde vand tilberedes. Denne mængde kan ændres i menuen PROG. WATER AMOUNT, som beskrevet i afsnittet Programmering. Ved denne funktion maler maskinen automatisk kaffebønnerne og udmåler den korrekte mængde kaffe. Ved tilberedning af to kopper kaffe er der to malingsforløb og to separate brygningsforløb. Disse forløb varetages automatisk af maskinen. Det næste brygningsforløb startes. Efter forbrygningen begynder kaffen at løbe ud af dysen. Displayet viser 2 KOPPER KAFFE TILBEREDNING : Det er muligt at afbryde tilberedningen af varmt vand, ved at trykke på -tasten igen. Opskumning af mælk (ved hjælp af damp) Der kan anvendes damp til opskumning af mælk til cappuccino og andre varme drikke. Ved opvarmning af vand kan de første dråber vand komme meget pludseligt. Pas på der er risiko for skoldning. Afløbsdysen kan blive meget varm og må derfor under ingen omstændigheder berøres. Koppen fyldes automatisk med den indstillede mængde. Det er muligt at afbryde tilberedning af kaffen ved at trykke på: eller eller Hvis brygning af den første kop kaffe afbrydes, vil den anden kop kaffe ikke blive tilberedt. 11

12 Vedligeholdelse Displayet viser DAMP : 1. Når maskinen er klar til at brygge kaffe, anbringes en kop eller anden beholder under varmtvandsdysen / dampdysen. 2. på for at tømme varmtvandsdysen helt for vand. I et lille øjeblik kommer der udelukkende damp ud af dysen. Almindelig rengøring Vedligeholdelse og rengøring skal udføres, når maskinen er kold, og strømmen til maskinen er afbrudt. Maskinen må ikke nedsænkes i vand, og ingen af maskinens dele må rengøres i opvaskemaskine. Der må ikke anvendes skarpe genstande eller stærke kemiske produkter til rengøring af maskinen. Maskinen og dens dele må ikke tørres i mikrobølgeovn eller en almindelig ovn. 3. på for at afbryde dampen. 4. Hæld mælk i en beholder. Beholderen fyldes 1/3. Det bedste resultat opnås, hvis der anvendes kold mælk til tilberedning af cappucino. Vandbeholderen rengøres dagligt. Vandet udskiftes dagligt. Filtret i vandbeholderen tages ud og rengøres. 5. Dampdysen sænkes ned i beholderen med mælk. 6. på. Beholderen bevæges op og ned for at sikre et ensartet lag mælkeskum. 7. Maskinen tilbereder damp i et forprogrammeret antal minutter. Dette antal kan ændres med PROGRAM STEAM TIME, som er be-skrevet i afsnittet om Programmering. 6. på igen for at afbryde tilberedning af damp. Samme fremgangsmåde kan anvendes til opvarmning af andre drikkevarer. en blød klud fugtet med vand til at rengøre maskinen. Rengør afløbsdyserne og bryggeenheden. Det anbefales, at opsamlingsbakken og skuffen til kaffegrums rengøres hver dag. Opsamlingsbakken tages ud og tømmes, og alle dele rengøres. Bryggeenheden kan tages ud med henblik på rengøring: Efter brug af dampdysen rengøres den med en våd klud. 1. Sænk afløbsdysen. 2. Tag fat om bryggeenheden som vist på illustrationen og træk den ud. 3. Hele enheden rengøres med varmt vand. 12

13 Bryggeenheden skal rengøres hver gang kaffebønneholderen er fyldt og mindst en gang om ugen. Maskinen slukkes på afbryderknappen. Afkalkning Det er normalt, at der dannes kalk ved brug. Maskinen bør derfor afkalkes hver 3. eller 4. måned, når vandet begynder at løbe langsomt, eller når denne besked vises i displayet: Opsamlingsbakken og skuffen til kaffegrums trækkes ud. Maskinens dør åbnes. Bryggeenheden trækkes ud ved hjælp af håndtaget. på knappen der er markeret med PUSH. Vask de to stålfiltre og fjern al kaffegrums. Bryggeenheden skal rengøres med varmt vand; der må ikke anvendes rengøringsmiddel. Alle dele vaskes og tørres grundigt. Rengør maskinen grundigt indvendigt. Hvis man selv ønsker at afkalke maskinen, kan man anvende et mildt, uskadeligt afkalkningsprodukt egnet til kaffemaskiner, der fås i almindelige supermarkeder. Det tilrådes at bruge et Ariston afkalkningsmiddel. under ingen omstændigheder eddike som afkalkningsmiddel. Hvis der er installeret et Aqua Prima-filter, fjernes dette inden afkalkning. Maskinen afkalkes således: 1. Bland afkalkningsmiddel med vand i henhold til anvisningerne på emballagen og fyld beholderen med vand. 2. Tænd for maskinen på kontakten. Tag fat i håndtaget og sæt bryggeenheden på plads. Luk døren. 3. på i mindst 5 sekunder for at starte afkalkning. Displayet viser AFKALKNING NEJ : Sæt skuffen til kaffegrums og opsamlingsbakken på plads. For at sikre optimal rengøring af bryggeenheden har Ariston fremstillet et rengøringssæt, som fås hos alle Ariston forhandlere. 4. Find SKYLNING menu ved hjælp af ( Rinsing ): 5. Vend dampdysen ned mod opsamlingsbakken. 6. Anbring en beholder af passende størrelse under dampdysen og tryk. 13

14 Maskinen starter automatisk afkalkningsproceduren med forprogrammerede pauser, som styres automatisk af maskinen. Displayet viser MASKINEN AFKALKER : Hvis De anvender et afkalkningsprodukt, der ikke er anbefalet af producenten, er det vigtigt at følge anvisningerne på det pågældende produkts emballage. Afbrydelse af afkalkningsforløbet 7. Når afkalkningsforløbet er ved at være slut, ophører maskinen med at udsende afkalkningsmiddel, og displayet viser SKYL MASKINEN FYLD VANDBEHOLDEREN : Hvis afkalkningsforløbet afbrydes, fordi der slukkes for maskinen, genoptages forløbet, når maskinen tændes igen. Afkalkningsforløbet kan afbrydes ved at trykke på:. Displayet viser nu meddelelsen: MASKINEN AFKALKER AFBRUDT. 8. Rens vandbeholderen grundigt og fyld den med frisk drikkevand. Sæt vandbeholderen på plads i maskinen og luk frontpanelet. Displayet viser: på -tasten, og afkalkningsproceduren genoptages. Hvis man trykker på og, fremkommer denne meddelelse i displayet: ADVARSEL: Efter afkalkning tømmes vandbeholderen fuldstændigt for afkalkningsmidlet, og den afvaskes grundigt med rent drikkevand. Maskinens tilledninger gennemskylles. 9. Anbring en beholder af passende størrelse under dampdysen og tryk på. Maskinen gennemskylles ad flere omgange. Displayet viser MASKINEN SKYLLES : 9. Når maskinen er skyllet igennem, viser displayet SKYLNING AFSLUTTET TRYK PÅ VAND-TASTEN : 10. Fyld vandbeholderen og tryk på vand-tasten:. Maskinen opvarmes nu. 14

15 Programmering Programmering af maskinens funktioner Programmerbare funktioner eren har mulighed for at ændre nogle af maskinens forprogrammerede funktioner efter behov. MENU - funktioner De forprogrammerede funktioner kan kun ændres, når maskinen ikke er i brug. STANDBY Hvis apparatet kun bruges sjældent, anbefales det at sætte det på STANDBY. Når apparatet står på STANDBY, forbruger det mindre energi, og energiomkostningerne bliver lavere. Det anbefales dog helt at afbryde strømmen, hvis apparatet ikke skal anvendes i længere tid. Apparatet opvarmes på blot et par få minutter, når der tændes igen. på funktioner. -tasten for at ændre de forprogrammerede STANDBY-funktionen vælges ved hjælp af. Den ønskede funktion findes ved hjælp af, der bladrer igennem funktionerne, som vises i displayet. på endnu en gang for at afslutte programmering. på for at vælge STANDBY indstillingen. Displayet viser nu: Ændring af individuelle programmer Apparatet er tændt, men ingen af komponenterne er aktive. Find den ønskede funktion ved hjælp af. Når den pågældende funktion vises i displayet, trykkes på for at igen aktivere apparatet.. for at bladre igennem at se de forskellige muligheder. for at vælge den ønskede mulighed. Ved at trykke på kan man til enhver tid afbryde programmeringen uden at gemme de foretagne ændringer. Det er kun muligt at afbryde, inden der er trykket på. SKYLNING Umiddelbart efter opvarmning udtømmer apparatet automatisk eventuelt vand, der måtte have stået i de indre vandledninger. Det er for at sikre, at der altid kun anvendes frisk vand til brygning af kaffe. Denne funktion er indstillet fra producentens side. Hvis man ønsker at frakoble denne funktion, anvendes, indtil denne besked vises i displayet:. indtil denne meddelelse vises i displayet: 15

16 Programmering indtil denne meddelelse vises i displayet: VANDHÅRDHED SPROG. Skylningsfunktionen er nu frakoblet. Meddelelserne i displayet kan vises på følgende sprog: italiensk, tysk, portugisisk, spansk, engelsk, fransk og nederlandsk. Apparatet er generelt indstillet med det sprog der tales i det land, hvor den sælges. Det er muligt at indstille et andet sprog end det fabriksindstillede. Følg denne fremgangsmåde: Vandets hårdhed varierer meget fra sted til sted. Det er vigtigt, at den rigtige vandhårdhed indstilles. Vandhårdhed angives fra 1-4. Apparatet er fra fabrikken indstillet til en gennemsnitlig hårdhed (3). Vandets hårdhed kan testes ved at dyppe den medfølgende teststrimmel i et glas vand i ca. 1 minut. Ryst strimlen forsigtigt for at fjerne overskydende vand. Efter ca. 1 minut er testresultatet synligt. Tæl antallet af firkanter, der har ændret farve. indtil denne meddelelse vises i displayet: resultatet af testen til at indstille vandhårdhed. indtil displayet viser denne meddelelse:. Displayet viser nu:. Displayet viser nu: Vælg den relevante hårdhed (HARDNESS) ved hjælp af Find det ønskede sprog ved hjælp af. for at bekræfte valg af sprog. KONTRAST Det er muligt at regulere lysstyrken i displayet. (2 firkanter i testen = HARDNESS 2). Når den ønskede hårdhedsgrad vises i displayet, gemmes den ved at trykke. Bemærk: Apparatet beregner automatisk afkalkningshyppigheden på grundlag af den indstillede vandhårdhedsgrad. Apparatet giver i displayet automatisk meddelelse, når det er på tide at foretage afkalkning. indtil denne meddelelse vises i displayet: Displayet viser:. Displayet viser nu: VANDFILTER Indstil den ønskede kontrast ved hjælp af for at gemme den ønskede kontrast.. Hvis der anvendes Aqua Prima-filter, kan apparatet indstilles, så det giver meddelelse, når filtret skal udskiftes. For at aktivere denne funktion, bruges indtil displayet viser denne meddelelse: 16

17 Programmering. Displayet viser nu: INDSTILLING AF PORTIONSSTØRRELSE Med denne funktion er det muligt at indstille apparatet til at dosere mængden af vand, så den passer nøjagtigt til størrelsen på den anvendte kop. Der kan vælges mellem tre forskellige portionsstørrelser. på en af disse taster: eller eller til at finde denne menu: Man kan programmere mængden af vand pr. kop en tast ad gangen. Gentag den nedenfor beskrevne procedure for at programmere flere taster. til at finde denne menu: for at bekræfte valget. RESET når der er indsat nyt filter. for at bekræfte valget. til at finde denne menu: Denne meddelelse fremkommer i displayet: for at bekræfte valget. Hvis der ikke foretages indtastning forholdsvis hurtigt, annulleres denne funktion. TEMPERATUR Med denne funktion kan man indstille temperaturen på det vand, der bruges til at brygge kaffen (høj, medium og lav). Koppen stilles til rette. på en af følgende taster for at brygge den ønskede type kaffe: eller eller Denne meddelelse vises nu i displayet (hvis lille portion er valgt): og find dette skærmbillede i menuen: og derefter: for at bekræfte valget. Displayet viser nu (f.eks.): Koppen fyldes nu op. på tasten igen. INDSTILLING AF MÆNGDE VAND Med denne funktion er det muligt at regulere den Find den ønskede temperatur ved hjælp af. mængde vand, der doseres, når man trykker på. og find dette skærmbillede i menuen for at bekræfte valget. 17

18 Programmering. Displayet viser nu: ESPRESSO Med denne funktion er det muligt at programmere maskinen til at dosere mængden af malede kaffebønner til brygning af espresso (stærk, medium, mild). Anbring den beholder, der skal fyldes og tryk på. Der løber vand ud af dysen, og displayet viser: indtil displayet viser denne meddelelse: Når den ønskede mængde vand er fyldt i beholderen, trykkes på igen. Maskinen er nu programmeret. for at bekræfte indstillingen. Displayet viser nu: REGULERING AF DAMP Med denne funktion er det muligt at indstille, hvor længe der skal udsendes damp, når man trykker på. Ved hjælp af findes denne menu: Vælg den ønskede dosis ved hjælp af KAFFE for at bekræfte indstillingen., og tryk. Med denne funktion er det muligt at programmere maskinen til at dosere mængden af malede kaffebønner til brygning af espresso (stærk, medium, mild). indtil displayet viser denne meddelelse: Displayet viser nu: Anbring beholderen med den drik, der skal opvarmes og tryk. Displayet viser: for at bekræfte indstillingen. Der udsendes nu damp fra dysen, og displayet viser denne meddelelse: Vælg den ønskede dosis ved hjælp af for at bekræfte indstillingen., og tryk på igen, når apparatet udsender den ønskede mængde damp. Maskinen er nu programmeret. 18

19 Programmering CAFFE LUNGO SAMLET ANTAL BRYGGEDE KAFFEKOPPER Med denne funktion er det muligt at programmere maskinen til at dosere mængden af malede kaffebønner til brygning af caffe lungo (stærk, medium eller mild). Med denne funktion vises det samlede antal kaffekopper brygget på apparatet., indtil displayet viser denne meddelelse: indtil displayet viser denne meddelelse: Vælg TOTAL COFFEE og tryk. Vælg AROMA LARGE COFFEE og tryk viser nu:. Displayet Displayet viser nu: Vælg den ønskede styrke (STRONG, MEDIUM eller MILD) ved hjælp af, og tryk for at bekræfte indstillingen. Antallet vises i nederste højre hjørne. afslutte funktionen. STANDBY for at FORBRYGNING ( PREBREWING ) Forbrygningsprocessen styrker og forbedrer kaffens smag, idet kaffen fugtes, inden den egentlige brygning påbegyndes. Med denne funktion kan der spares energi, når maskinen ikke anvendes i længere tid. Funktionen er automatisk tilkoblet fra producenten: Funktionen findes ved hjælp af menu:. Find denne Maskinen går automatisk på STANDBY tre timer efter, den har været i brug. Funktionen kan ikke frakobles, men man kan selv indstille, hvor hurtigt man ønsker, at maskinen skal gå på STANDBY (dog minimum 15 minutter).. Displayet viser nu: indtil displayet viser denne meddelelse: Ved hjælp af frakobles eller tilkobles forbrygningsfunktionen (tilkoblet: ON / frakoblet: OFF ). Vælg TIMER og tryk. Displayet viser nu: Man kan også vælge at forlænge brygningsprocessen for at styrke kaffens smag. Vælg LONG Ved hjælp af kan man nu indstille, hvor hurtigt man ønsker, at maskinen skal gå på standby. for at bekræfte indstillingen. Bemærk: Hvis der er indstillet automatisk starttid/sluttid, ignoreres denne funktion. for at bekræfte indstillingerne. 19

20 Programmering UR / STOPUR Denne funktion kan tilkobles eller frakobles af brugeren. Uret viser det aktuelle klokkeslæt, når maskinen er på STANDBY eller ved SELECT FUNCTION. Ur-funktionen bruges endvidere til at indstille stopur.. Displayet viser nu: for at gemme indstillingen. For at stopuret kan fungere korrekt er det vigtigt, at det aktuelle klokkeslæt indstilles nøjagtigt. INDSTILLING AF KLOKKESLÆT Bemærk: klokkeslættet vises ikke konstant. Funktionen kan frakobles. indtil displayet viser denne menu: indtil displayet viser denne menu:. Vælg CLOCK (ur) og tryk. indtil displayet viser denne menu: INSTILLING AF AUTOMATISK STARTTIDSPUNKT / SLUTTIDSPUNKT Apparatet kan programmeres til at tænde og slukke automatisk. Der kan kun programmeres et automatisk start-/sluttidspunkt ad gangen. Bemærk: denne funktion frakobles, når hovedkontakten er på I -position.. Vælg CLOCK TIME ved hjælp af : Automatisk start-/sluttidspunkt indstilles således: til at finde denne menu: Det aktuelle klokkeslæt indstilles ved hjælp af. Først indstilles time. for at gemme. Herefter indstilles minutter ved hjælp af. Det indstillede klokkeslæt gemmes ved at trykke.. Displayet viser nu: Klokkeslættet er nu indstillet, og maskinen går tilbage til den forrige menu. Bemærk: hold piletasterne nede for at rulle hurtigt gennem tallene. VIS KLOKKESLÆT Indstil det automatiske tænd-tidspunkt med. Først indstilles time, tryk. Herefter indstilles minuttal. for at gemme det indstillede tidspunkt. Herefter indstilles det automatiske sluk-tidspunkt med. Først indstilles time, tryk. Herefter indstilles minuttal. for at gemme det indstillede. indtil displayet viser denne menu: 20

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-kaffemaskine CVA 4060 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr. 06 696

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB

Brugsanvisning KØLESKAB Brugsanvisning KØLESKAB Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, og der kan være omtale af funktioner/ekstra tilbehør som ikke findes på alle modeller. BS 3021 V BS 3021 BSZ

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK KG 79-89 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Fuldautomatisk espressomaskine by fey

Fuldautomatisk espressomaskine by fey Fuldautomatisk espressomaskine by fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Contessa Duo 190.049 V4/0412

Contessa Duo 190.049 V4/0412 Contessa Duo 190.049 V4/0412 8 9 1 2 3 7 4 6 5 12 12 10 11 10 DK 1. Generelle oplysninger 114 1.1 Generelt om denne vejledning 114 1.2 Symbolforklaring 114 1.3 Producentens ansvar og garanti 115 1.4 Ophavsret

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Brugsanvisning for indream damprenser

Brugsanvisning for indream damprenser Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring 1 06-01-2013 - Rev 1.6 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5.

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning Keramisk kogeplade Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Installation 2 Opstilling Indbygning Ventilation Fastgørelse Elinstallation

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 768 730 Transportemballage

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

2 8 1 7 1 8 6 3 4 6 5 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 VIGTIGE FORSKRIFTER Kære kunde. diva maskinen gør det muligt at brygge kaffe og "almindelig" kaffe ved hjælp af pods eller finmalet kaffe. Denne maskine skal

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere