Mod livets afslutning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mod livets afslutning"

Transkript

1 Mod livets afslutning i eget hjem

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet... 6 Ophør af plejeforhold og plejevederlag... 7 Hjælp til sygeplejeartikler og lignende... 8 Hjælp til medicinudgifter... 9 Hjemmehjælp Hjemmesygepleje Hjælpemidler Madservice Midlertidige pladser Hospice Telefonnumre og adresser De tre områder Egne notater

3 Forord Silkeborg Kommune ønsker med denne pjece at give svar på nogle af de spørgsmål, der opstår, når et alvorligt sygt menneske ønsker at blive plejet i hjemmet i den sidste tid. Det er Serviceloven, der giver retningslinier for hjælpemuligheder til den syge og de pårørende. I pjecen kan du læse om de forskellige ordninger, der kan tilbydes, og den hjælp der er at få, når det går mod livets afslutning i eget hjem. Med venlig hilsen Silkeborg Kommunes Sundheds- og Omsorgsafdeling 3

4 Etablering af en plejeordning Servicelovens Personer, der passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til plejevederlag. Det er en betingelse for at yde plejevederlag, at hospitalsbehandling efter lægelig vurdering må anses for udsigtsløs, og at den syges tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus, ophold i plejehjem, plejebolig eller lignende. Det er endvidere en betingelse, at den syge er indforstået med etableringen af plejeforholdet. Almindelige betingelser: Den døende er plejekrævende. Den døende og den, der påtager sig opgaven, skal være enige om plejeordningen. Kommunen vurderer, at den pågældende plejer kan løfte opgaven. Det skal være muligt og hensigtsmæssigt at pleje den døende i hjemmet. Plejevederlag kan udbetales til nærtstående. Som nærtstående anses for eksempel ægtefælle, samlever, børn og forældre, men også en nær ven, hvor det vil være nærliggende, at denne person yder plejen. Der stilles altså ikke krav om slægtskab. Plejevederlag kan max. ydes for 37 timer pr. uge. Boligforholdene skal ikke udelukke muligheden for at pleje i hjemmet. Kommunen yder hjælp til eventuelle boligændringer, hjælpemidler og praktisk bistand. Plejeordningen udelukker ikke hjælp/samarbejde fra/med kommunal døgnpleje/hjemmepleje/sygepleje. 4

5 Plejevederlaget kan udbetales, uanset om plejen foregår i den døendes hjem, eller om den døende tager ophold hos plejeren. Plejeordningen bygger på et frivilligt grundlag. Plejeordningen kan etableres uden hensyntagen til den døendes økonomi. Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet Personen, der søger om plejevederlag, skal aftale orloven med sin arbejdsgiver. Arbejdsgiveren skal give en skriftlig godkendelse af orloven og herunder en garanti for tilbagevenden til hidtidigt job, når plejeorloven ophører. Hvis personen, der søger plejevederlag, er arbejdsløs, aftales orloven med Jobcentret og A-kassen. Plejeorloven kan også gives på nedsat tid. Flere personer kan dele plejeorloven. Plejevederlaget svarer til 1,5 gange det beløb, som modtageren i tilfælde af egen sygdom ville have ret til efter lov om dagpenge ved sygdom. Plejevederlaget kan som hovedregel ikke overstige den hidtidige indtægt. Hvis et plejevederlag beregnet på denne måde er mindre end kr. pr. måned (minimumsbeløbet 2009 niveau), kan modtageren vælge at få udbetalt minimumsbeløbet, hvilket svarer til 82 procent af sygedagpengenes maksimumsbeløb. Selvstændige erhvervsdrivende har ret til plejevederlag fra første hele fraværsdag i plejeperioden. 5

6 Særlige betingelser for personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet Plejevederlaget er et skattepligtigt minimumsbeløb på kr. (2009-niveau), hvilket svarer til 82 procent af sygedagpengenes maksimumbeløb. Minimumsbeløbet kan ikke udbetales sammen med en anden offentlig forsørgelsesydelse. Eksempelvis vil pension, varmetillæg og boligydelse bortfalde i den periode, hvor der udbetales plejevederlag. Flere personer kan dele plejeorloven. En person, der søger om plejevederlag har pligt til at oplyse kommunen om, hvorvidt pågældende modtager andre forsørgelsesydelser. Ansøgning Ansøgning om plejeordning/plejevederlag skal rekvireres hos og sendes til den døendes opholdskommune, da det er denne, der udbetaler plejevederlaget. Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til Sundheds- og Omsorgsafdelingen. (Telefonnummer se side 16). 6

7 Ophør af plejeforhold og plejevederlag Servicelovens Retten til plejevederlag ophører ved plejeforholdets afslutning. Ved den plejekrævendes død bevares retten til plejevederlag som hovedregel i indtil 14 dage efter dødsfaldet. Den plejekrævendes indlæggelse af kortere varighed på sygehus, hospice eller lignende medfører ikke bortfald af plejevederlag. Almindelige betingelser: Hvis plejeren begynder at arbejde eller overgår til tidligere forsørgelse før udløbet af 14 dages-perioden, ophører plejevederlaget fra dette tidspunkt. Hvis plejeforholdet ophører af andre grunde, ophører plejevederlaget, når plejeforholdet afsluttes. Plejeren og den plejekrævende kan til enhver tid og uden varsel bringe plejeforholdet til ophør. Kortvarige ophold på sygehus eller kortvarig aflastning på plejehjem eller hospice medfører ikke at plejevederlaget bortfalder. 7

8 Hjælp til sygeartikler og lignende Servicelovens Kommunen kan, såfremt udgiften ikke dækkes på anden vis, yde hjælp til sygeplejeartikler og lignende, når nærstående i forbindelse med et etableret plejeforhold, jfr. 119, passer en dødende, kommunen varetager plejen helt eller delvist eller yder tilskud efter 95 til hjælp, som familien selv antager, eller et hospice varetager plejen. Stk. 2. Hjælpen ydes uden hensyn til den pågældendes eller familiens økonomiske forhold. Almindelige betingelser: Døende personer, som ønsker at blive plejet i hjemmet, skal ikke påføres udgifter, som de ikke ville have haft under indlæggelse. Det er ikke et krav, at der skal etableres plejeforhold med en nærtstående for at få udgifterne dækket. Hvis hjemmeplejen alene varetager plejen, dækkes udgifterne også. Der kan ydes hjælp til egenbetaling til for eksempel sygeplejeartikler, sondemad og lignende. 8

9 Hjælp til medicinudgifter Den læge, der behandler den døende, søger Lægemiddelstyrelsen om hjælp til lægeordineret medicin. Det er en generel betingelse for at give hjælp efter denne bestem melse, at en læge har fastslået, at hospitalsbehandling er udsigts løs, og at prognosen er kort levetid. Det er herudover en betingelse, at den døendes tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus. Til alle lægemidler udskrevet på recept af lægen, ydes der i henhold til Sygesikringsloven 100 % tilskud. 9

10 Hjemmehjælp Silkeborg Kommune yder hjælp til personlig pleje, praktisk bistand og aflastning i hjemmet. Hjemmehjælp ydes efter behov i hele døgnet. Hvis der bliver behov for hjemmehjælp, kan der rettes henvendelse til Silkeborg Kommune, Myndighedssektionen (Telefonnummer se side 16). En visitator vil herefter aflægge besøg i hjemmet for at vurdere behovet for hjælpen. Du har mulighed for at vælge mellem en kommunal eller privat leverandør til at udføre hjælpen. Der opkræves ikke betaling for hjemmehjælp til pleje af den døende. 10

11 Hjemmesygepleje Silkeborg Kommunes hjemmesygeplejerske giver vejledning i pleje af den døende og yder omsorg og støtte til de pårørende. Silkeborg Kommune har døgnpleje. Det betyder, at hjemmesygeplejerskerne kan kontaktes på alle tider af døgnet. Når den døende udskrives fra sygehuset til pleje i hjemmet, vil sygehusafdelingen sikre kontakten til kommunes hjemmesygeplejersker og aftale, hvornår første besøg finder sted i hjemmet. Hvis den døende ikke har været indlagt, kan hjemmesygeplejen kontaktes enten via den læge, der behandler den døende, eller et af Silkeborg Kommunes tre områder/myndighedssektionen (Telefonnumre se side 16 og 17). Hjemmesygepleje er gratis. 11

12 Hjælpemidler Ved pleje af døende i hjemmet kan der være behov for en række hjælpemidler. Hjælpemidler til brug i hjemmet administreres af Hjælpemiddelsektionen. Hjælpemidler kan f.eks. være specialseng, personlift og stiklagner m.v. Herudover kan der også ydes støtte til nødvendige boligændringer eksempelvis fjernelse af dørtrin af hensyn til brug af kørestol. Det er Silkeborg Kommunes personale, som vurderer behovet for hjælpemidler (Telefonnummer se side 16). Hjælpemidler er gratis. 12

13 Madservice Der er mulighed for at få maden bragt ud fra en af Silkeborg Kommunes godkendte leverandører. Når behovet/ønsket opstår, kan Myndighedssektionen kontaktes (Telefonnummer se side 16). Ved levering i eget hjem kan der vælges mellem kølemad og varm mad flere menuer to portionsstørrelser. Efter behov ydes råd og vejledning om kost og ernæring. Hvis lægen foreskriver det, kan der leveres diætkost. Der betales for leverancer fra madservice. 13

14 Midlertidige pladser Silkeborg Kommune har på nogle plejehjem/plejecentre pladser til midlertidigt brug. Døende borgere med behov for pleje og omsorg kan tilbydes et midlertidigt ophold under forudsætning af at hospitalsindlæggelse ikke skønnes nødvendigt at pleje og omsorg ikke kan varetages i eget hjem at familie/pårørende har brug for at blive aflastet i en kortere periode. De midlertidige pladser er enestuer. Henvendelse vedrørende aflastning kan ske til Myndighedssektionen (Telefonnummer se side 16). Under opholdet betales der for kost, rengøringsmidler samt leje af sengelinned. 14

15 Hospice For at komme på hospice skal man være uhelbredelig syg. Det vil sige, at egen læge eller en sygehuslæge har vurderet, at helbredende og livsforlængende behandling er afsluttet, så pleje og behandling fremover vil være af lindrende karakter. Henvendelse til hospice kan rettes direkte eller med assistance fra egen læge eller sygehuslæge. Efter en tid på hospice vil mulighederne for hjemmeophold blive vurderet. Nogle vil måske kunne være hjemme i en kortere eller længere periode. Ophold på hospice er gratis. Du kan finde en fortegnelse over hospice i Danmark på 15

16 Telefonnumre og adresser Sundheds- og Omsorgsafdelingen Søvej Silkeborg Tlf. nr Myndinghedssektionen Søvej Silkeborg Tlf. nr Hjælpemiddelsektionen Lyngbygade Silkeborg Tlf. nr

17 De tre områder: Område Nord Fuglemosevej Kjellerup tlf. nr Område Syd Gudenåvej 1 A 8600 Silkeborg Tlf. nr Område Øst Skærbækvej Silkeborg Tlf. nr

18 18 Egne notater

19 Egne notater 19

20 Sundheds- og Omsorgsafdelingen Layout og tryk: S&O

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientinformation Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientforeninger Patientforening for: hiv-smittede i Danmark KræftensBekæmpelse Skindergade 44, 2 Strandboulevarden 49 1159 København K 2100

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011 Region Syddanmark Damhaven 12. 7100 Vejle Tlf. 7663 1000 regionsyddanmark.dk 11018 - Region Syddanmark - 05.2011 SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog for pensionister

Håndbog for pensionister 013 Håndbog for pensionister 1 Ishøj Kommune 2 Navn: Adresse: Postnr.: By: Telefon: Cpr. nr.: Håndbog for pensionister 2013 Er udgivet af Ishøj Kommune Foto: Thomas Mikkel Jensen, Per Egelund Nielsen,

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere