Strategisk regnskabsanalyse & Værdiansættelse af Carlsberg A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk regnskabsanalyse & Værdiansættelse af Carlsberg A/S"

Transkript

1 Cand.merc.fir.-studiet Institut for finansiering og regnskab Kandidatafhandling Strategisk regnskabsanalyse & Værdiansættelse af Carlsberg A/S Udarbejdet af Christian H. K. Pedersen Vejleder: Jacob Gruelund

2 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 5 Metode... 6 Strategisk analyse... 6 Regnskabsanalyse... 6 Værdiansættelse... 7 Opgavestruktur... 8 Virksomhedsprofil... 9 Carlsbergs markeder Vesteuropa Østeuropa Asien Strategisk analyse PEST-analyse Politiske forhold Økonomiske forhold Socialkulturelle forhold Teknologiske forhold Sammenfatning af PEST analyse Brancheforhold Leverandørernes forhandlingsstyrke Kundernes forhandlingsstyrke Adgangsbarrierer Substituerende produkter Konkurrencesituationen i branchen Delkonklusion Strategisk analyse Styrker Svagheder Muligheder Trusler Regnskabsanalyse Revisionspåtegning Reformulering af regnskab Note 1 Af - og nedskrivninger Note 2 Associerede virksomheder Note 3 Særlige poster Note 4 Selskabsskat Note 5 Tilgodehavender Nøgletalsanalyse Rentabilitetsanalyse Egenkapitalens forrentning Delkonklusion regnskabsanalyse Budgettering Nettoomsætning Vesteuropa Østeuropa Asien

3 Ikke fordelt Produktionsomkostninger Driftsomkostninger Salgs og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Særlige poster Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter, netto Andel af resultat fra associerede selskaber Balanceposter Arbejdskapital, netto Investeringer Værdiansættelse DCF Modellen WACC Kapitalstruktur Fremmedkapitalomkostninger Marginal selskabsskattesats Ejerafkastskrav Risikofri rente Systematisk risiko Risikopræmie Carlsbergs WACC Værdiansættelsesberegning Beregning af FCF Markedsværdi af egenkapitalen Følsomhedsanalyse Delkonklution værdiansættelse Konklusion Litteraturliste Bilag 1 Resultatopgørelse Bilag 2 Balance Bilag 3 Budgetteret reformulerede resultatopgørelse Bilag 4 D&B kreditrating D&B Rating rapport Ratinghistorik

4 Problemformulering Med udgangspunkt i årsrapporter fra Carlsberg A/S og andet offentliggjort tilgængeligt materiale foretages en fundamentalanalyse af Carlsberg A/S med henblik på at afdække: Jeg vil lave en værdiansættelse af Carlsberg A/S, pr. den 1 juli 2009, for at finde frem til hvad værdien af én Carlsberg aktie var og om en potentiel investor ville kunne opnå en gevinst ved køb af aktien på denne dato. For at udarbejde en værdiansættelse og besvare ovenstående hovedspørgsmål, tages der udgangspunkt i følgende underspørgsmål: Hvilke udviklingstendenser er der i samfundet, som kan påvirke Carlsberg A/S s fremtidige indtjening? Hvordan er de interne forhold i ølbranchen, og hvordan påvirker disse Carlsberg A/S s fremtidige position? Hvordan vurderes Carlsberg A/S s rentabilitet, risiko og vækst? Når markedsværdien af egenkapital og rentebærende gæld ikke er tilgængelig, hvorledes fastsættes hhv. beta og kapitalstrukturen? Hvordan ser Carlsberg A/S s fremtidige indtjeningsmuligheder ud? Hvad er værdien af virksomhedens egenkapital og hvor følsom er denne værdi? På baggrund af ovenstående spørgsmål, vil jeg estimere Carlsberg A/S s fremtidige indtjening og på baggrund af dette estimat beregne den teoretiske værdi af Carlsberg A/S

5 Afgrænsning For at sætte en skæringsdato har jeg valgt at begrænset indsamlede informationer til den Informationer der er offentliggjort senere end denne dato vil således ikke blive indeholdt i denne opgave, selvom informationerne kan have indflydelse på værdiansættelsen. Analysen vil udelukkende blive baseret på offentliggjorte informationer, hvilket medfører, at nogle relevante forhold ikke behandles. Konsekvensen af dette er, at den estimerede værdi ikke nødvendigvis er den sande værdi af Carlsberg, hvis en sådan kan estimeres. Værdiansættelsen tager udelukkende udgangspunkt i en normal minoritetsinvestors synspunkt og afgrænser sig i den forbindelse fra at se ud fra den opkøbende virksomheds synspunkt, med andre ord afgrænses der fra restrukturerings- og synergipotentiale i forbindelse med opkøb. Desuden er analysen og værdiansættelsen foretaget som ekstern analyse og er derfor udelukkende udarbejdet på grundlag af offentligt tilgængelige informationer. Da værdiansættelsen udarbejdes på baggrund af DCF-Modellen, der tager udgangspunkt i pengestrømme, vil der ikke blive foretaget en fuldstændig gennemgang og analyse af regnskabspraksis, da pengestrømme ikke påvirkes af regnskabspraksis

6 Metode Afhandlingen vil blive opdelt i 3 hovedafsnit strategisk analyse, regnskabsanalyse samt værdiansættelse. Til gennemførelse af de forskellige analyser i denne værdiansættelse vil der gennem analyseafsnittene blive benyttet forskellige modeller. I det efterfølgende vil der blive gennemgået, hvilke modeller der danner grundlag for de enkelte analyser samt hvorfor disse modeller er valgt. Strategisk analyse Der findes mange politiske og samfundsmæssige faktorer der i det daglige påvirker virksomhedens omverden. Da disse faktorer kan påvirke værdien af virksomheden vil der blive foretaget en omverdensanalyse ved brug af PEST modellen, da denne model sikrer, at de væsentligste omverdensfaktorer behandles på en struktureret måde. PEST analysen vil tage udgangspunkt i Carlsbergs 3 vigtigste markeder: Vesteuropa, Østeuropa og Asien. PEST - analysen vil blive fulgt op af Porter s Five Competitive Forces, som har til formål at afdække de branchemæssige forhold der kan påvirke Carlsberg A/S s fremtidige indtjening. Den strategiske analyse vil blive opsummeret i en SWOTanalyse, for at give et samlet overblik over stærke og svage sider samt de muligheder og trusler Carlsberg A/S står overfor i fremtiden. Regnskabsanalyse På baggrund af de seneste 5 år regnskaber vil der blive udarbejdet en regnskabsanalyse af Carlsberg A/S. I analysen vil virksomhedens rentabilitet, vækst og risiko over tid blive dybdegående analyseret. På baggrund af regnskabsanalysen vil de væsentligste value-drivers blive identificeret og estimeret, med henblik på at benytte value-driverne til at udarbejde et, så vidt muligt for en ekstern investors synspunkt, realistisk budget for Carlsberg A/S over en 4-årig periode

7 Værdiansættelse Til den egentlige værdiansættelse er det valgt at benytte den kapitalværdibaserede DCF model til, at estimere den endelige værdi af Carlsberg A/S. Grunden til, at DCF modellen er valgt er, at den er baseret på pengestrømme, hvilket gør at modellen tager højde for mange faktorer, som der er mulighed for at tage stilling til. Disse faktorer er bl.a. kapitalstruktur, risikopræmie, omsætning, omkostningsstruktur, vækst i markedet samt fremtidige kapitalomkostninger, hvorved der opnås en værdiansættelse der inddrager forventningerne til Carlsberg A/S. Desuden ses det som en fordel at DCF modellen er uafhængig af anvendt regnskabspraksis. På baggrund af ovenstående analyser vil der fremkomme en realistisk estimeret værdi af Carlsberg A/S. Denne værdi vil blive understøttet af en følsomhedsanalyse, hvormed de væsentligste faktorer der kan have indvirkning på DCF modellen blive fremstillet

8 Opgavestruktur Opgaven vil blive opbygget således, som det fremgår af nedenstående model. Indledning og Problemformulering Virksomhedsbeskrivelse Strategisk analyse Regnskabsanalyse Budgettering Værdiansættelse og Følsomhedsanalyse Figur 1 Konklusion Som det fremgår af ovenstående figur vil der efter problemformuleringen være en kort beskrivelse af Carlsberg, herunder selskabets forretningsområder. Derefter vil der blive foretaget en strategisk analyse i form af en omverdens-, branche- og virksomhedsanalyse, der sammen med en regnskabsanalyse vil danne grundlag for budgettering af Carlsberg s fremtidige indtjening. Dette budget vil videre danne grundlag for den endelige værdiansættelse, hvorefter der til slut vil blive udarbejdet en følsomhedsanalyse. Det hele vil munde ud i en konklusion, der konkluderer på hvor stor værdien af Carlsberg A/S er og hvor følsom denne værdi er overfor ændringer i de bagvedliggende faktorer - 8 -

9 Virksomhedsprofil Bryggeriet Carlsberg blev grundlagt i 1847 af brygger J. C. Jakobsen, der stod som en pioneer i forhold til datidens bryggerier. På dette tidspunkt var København meget overbefolket, og derfor valgte I. C. Jakobsen at placere sit ny bryggeri i Valby, hvor bryggeriet stadig har sit hovedsæde. Carlsberg indtog hurtigt en førende position i Danmark, hvilket man har fastholdt til dags dato. Carlsberg har gennem tiden foretaget en række opkøb både nationalt og internationalt, hvilket har styrket til bryggeriets førerposition. Endvidere har Carlsberg historisk set været gode til at ekspandere til internationale markeder, og allerede i 1939 udgjorde Carlsberg øl 55% af Storbritanniens samlede ølimport 1. Generelt har branchen altid været præget af sammenslutninger, som var baseret på strategiske samarbejder, hvor de enkelte bryggerier kunne beholde eget logo og produkt, men drog fordel af fælles distribution. Således bestod Tuborg af 12 københavnske bryggerier indtil Carlsberg i 1970 fusionerede med Tuborg. På det konkurrencemæssige plan ville Carlsberg med fusionen opnå en stærk dominerende markedsposition i Danmark. En anden konsekvens af fusionen med Tuborg var, at Carlsbergfondet købte 51% af alle aktierne og fik dermed aktiemajoriteten. I 2001 fusionerede Carlsberg med norske Orkla, hvis markedsværdi næsten svarede til Carlsbergs. Derfor delte det fusionerede selskab aktiekapitalen i to, hvor Carlsberg ejede 60% af aktierne. I modsætning til Carlsberg, er Orkla et konglomerat og har udover ølaktiviteterne blandt andet aktiviteter i mediebranchen. Fusionen blev aldrig den forventede succes, hvorfor Carlsberg og Orkla blev enige om, at Carlsberg skulle købe Orklas aktieandel tilbage i Det mest positive ved Orkla fusionen var, at Carlsberg kom ind på det østeuropæiske marked, blandt andet ved et joint venture samarbejde med S&N, i form af selskabet Baltic Beverage Holding, BBH. Efter at Orkla solgte sine Carlsberg aktier blev forretningsstrategien og grundlaget forenklet. Carlsbergs forretningsgrundlag er, at blive markedsførende indenfor brygning af øl samt læskedrikke på verdensmarkedet

10 I 2008 købte Carlsberg S&N sammen med Heineken og erhvervede derved bl.a. de resterende 50% af BBH samt det franske bryggeri Brasseries Kronenbourg 2. At Carlsberg er blandt de førende i branchen for øl, ses desuden i koncernens årsrapport for i de seneste fem år har koncernen oplevet en salgsfremgang for øl målt i liter på ca. 38% eller gennemsnitligt 6,6% om året. Carlsberg sælger knap 127 hektarliter øl om året og afsætter desuden ca. 22 mio hektarliter læskedrikke 3. Carlsberg har blandt andet i Danmark licens til at producere produkter fra Coca Cola Company, og producerer også egne sportsdrikke i form af bl.a. Carlsberg sport og Carlsberg kurvand. Nedenfor er gengivet udvalgte nøgletal for Carlsberg i figur 1 Nøgletal for Carlsberg Nettoomsætning i mia. DKK Resultat af primær drift før særlige poster i mia. DKK Aktiver, Bogført værdi i mia. DKK Dividende pr. aktie ,8 24 % ,8 20 % ,5 20 % Payout ratio Kilde: Carlsberg årsrapport 2008 Som det ses i ovenstående har Carlsbergs udvikling været positiv de seneste 3 år, hvilket kan ses ud fra at der både har været en stigning i omsætningen såvel som en forbedring af den primære drift. Carlsberg opererer i tre regioner, som betegnes som de tre overordnede markeder, som vil blive hyppigt refereret i denne afhandling, nemlig Vesteuropa, Østeuropa samt Asien. De tre regioner vil kort blive beskrevet i det efterfølgende. Carlsbergs markeder For at illustrere markedernes størrelse for Carlsberg er omsætning og overskudsgrader for Carlsberg for de tre markeder vist nedenfor. 2 Carlsberg årsrapport 2008, side 4 3 Carlsberg årsrapport 2008, side

11 Figur 2 Nettoomsætning pr. region 6% 32% 62% Vesteuropa Østeuropa Asien Kilde: Egen tilvirkning af Carlsberg årsrapport 2008 Figur 3 Driftsresultat/Nettoomsætning 35% 30% 25% 20% 15% Serie1 10% 5% 0% Vesteuropa Østeuropa Asien Kilde: Egen tilvirkning af Carlsberg årsrapport 2008 Ud fra ovenstående figurer kan det ses af 62 % af Carlsbergs samlede omsætning stammer fra det vesteuropæiske marked. Overskudsgraden er til sammenligning den laveste af de tre markeder med ca. 11 %. Asien, som er det marked hvor Carlsberg har den højeste overskudgrad på ca. 31 %, men den laveste omsætning

12 Vesteuropa Omfatter Danmark, Norge, Sverige, Finland, Baltikum 4, Storbritannien, Tyskland, Schweiz, Frankrig Italien, Grækenland, Portugal, Polen og Sydøsteuropa 5. Vesteuropa er stadig et vigtigt marked i Carlsbergs forretningsportefølje, idet 62 % af omsætningen genereres herfra 6. Regionen betegnes som det mest modne marked, med stagnerende eller faldende vækst og stabile priser. Aktørerne på dette marked må derfor vindemarkedsandele fra hinanden, hvilket er svært, da alle har velfungerende distributionsnetværk, produktionsapparater samt stærke veludviklede brands. Figur 4 Ølforbrug i liter pr indbygger Vækst i Land \ År Danmark ,57 % Norge ,26 % Sverige ,92 % Finland ,25 % Baltikum ,11 % Storbritannien ,43 % Tyskland ,90 % Schweiz ,77 % Frankrig ,06 % Italien ,67 % Grækenland ,53 % Portugal ,61 % Polen ,49 % Sydøsteuropa ,88 % Samlet ,24 % Kilde: The Brewers of Europe 9 samt Carlsberg årsrapporter Som det fremgår af tabellen ovenfor er det Polen, Grækenland og Norge der har en stor fremgang i konsumering af øl, men det er små markeder i forhold til eksempelvis Tyskland og Storbritannien, der begge er gået betydeligt tilbage, der er regionens vigtigste markeder. Da Carlsberg i deres årsrapporter for 2007 og 2008 ikke opgør 4 Estland, Letland og Litauen 5 Bulgarien, Kroatien, Serbien 6 Carlsberg årsrapport side 30 7 Baltikum er opgjort efter Litauen alene, da det er det eneste af landene hvor data er tilgængeligt. 8 Det var ikke muligt at finde data for Grækenland for 2007, hvorfor der er lavet et gennemsnitligt estimat

13 nettoomsætning pr. land er det desværre ikke muligt at lave en sammenligning på, hvorvidt Carlsbergs omsætning i de enkelte lande følger udviklingen. Udviklingen i salgsvolumen i mio. hl øl samt nettoomsætning for Carlsberg er vist nedenfor i figur 5. Figur 5 Salgsvolumen i mio. hl øl Nettoomsætning i mia. kr ,2 44, , ,1 Som det fremgår af tabellen ovenfor ser det umiddelbart ud til, at Carlsberg har øget ølsalget og nettoomsætningen betydelig mere end det generelle ølforbrug i regionen og derved øget markedsandelen betydeligt. Stigningen i ølsalget fra 2007 til 2008 inkluderer salgsvolumen og nettoomsætning fra de opkøbte aktiviteter i Frankrig, Grækenland og de baltiske lande, ved købet af S&N. Opgjort organisk faldt ølsalget i Vesteuropa 1,6 %, hvilket var på niveau med den generelle markedsudvikling og resulterede i gennemsnitlige markedsandele på højde med Østeuropa I Østeuropa har Carlsberg fået fuld kontrol over BBH, efter opkøbet af dele af S&N og Østeuropa omfatter nu Rusland, Ukraine, Kasakhstan, Usbekistan, Belarus samt Aserbajdsjan. I Østeuropa er Rusland klart det største marked og det vigtigste for Carlsberg, idet Rusland sår for 82 % af ølsalget i regionen og 85 % af nettoomsætningen. Figur 6 Ølforbrug i liter pr indbygger Vækst i Land \ År Rusland ,85 % Ukraine ,54 % Kasakhstan ,43 % Usbekistan n/a ,27 % Belarus n/a n/a 50 n/a 10 Carlsberg årsrapport 2008, side

14 Aserbajdsjan n/a n/a 6 n/a Samlet ,63 % Kilde: The Brewers of Europe 11 samt Carlsberg årsrapporter Som det ses af ovenstående er der stadig stigende vækst i den østeuropæiske region, hvilket primært stammer fra Rusland og Ukraine. I begge lande har der været en fremgang i Carlsbergs markedsandele, som nu er på henholdsvis 38 % og 23,8 %, hvilket bl.a. skyldes øget effektivitet efter overtagelsen af S&N, hvorved Carlsberg fik fuld kontrol over BBH, og øget markedsføring. Udviklingen i salgsvolumen i mio. hl øl samt nettoomsætning for Carlsberg er vist nedenfor i figur 7 Figur 7 Salgsvolumen i mio. hl øl Nettoomsætning i mia. kr ,4 29,1 46,8 7,9 10,4 19,1 Som den fremgår af tabellen har Carlsberg oplevet en stor stigning i salgsvolumen og har øget sine markedsandele. Dette er ligeledes sket på de mindre markeder som f.eks. Usbekistan samt Kasakhstan hvor Carlsberg har erobret markedsandele og er bl.a. har det største bryggeri og stærkeste ølmærke i Usbekistan. Markedsandelen er nu på henholdsvis 47,9% i Kasakhstan og 38,7 % i Usbekistan. Til trods for at tabellen viser en markant stigning i Ukraine er udviklingen stagneret i slutningen af 2008, grundet den økonomiske udvikling, samt store oversvømmelser i landet 12. Asien Omfatter Malaysia, Singapore, Vietnam, Kina samt Indien og udgør ca. 6 % af Carlsbergs samlede omsætning. Dette marked har en stor fremtidig betydning, grundet enorme vækstmuligheder. Desuden er Carlsberg en ledende bryggerigruppe i Asien med en væsentlig position på en række markeder, ligesom Carlsberg mærket er et af de største internationale ølmærker i regionen Carlsberg årsrapport 2008, side Carlsberg årsrapport 2008, side

15 Asien har i mange år været en interessant region for store udenlandske selskaber, pga. høj vækst, lave lønomkostninger og mange forbrugere. På ølmarkedet har man ligeledes set en fremgang, hvilket fremgår af nedenstående tabel 6: Figur 8 Ølforbrug i liter pr indbygger Vækst i Land \ År Malaysia ,00% Singapore ,50% Vietnam ,00% Kina ,00% Indien n/a n/a 1 n/a Samlet ,23% Kilde: Carlsberg årsrapporter Fremgangen i Asien er størst i Vietnam og Kina, hvor Kina må betegnes som værende det mest attraktive marked i denne region. I Kina er Carlsberg primært repræsenteret i Vestkina, med en markedsandel på 59 %, hvor Vestkina tegner sig for 53 % af ølforbruget i Kina 14. Udviklingen i salgsvolumen i mio. hl øl samt nettoomsætning for Carlsberg er vist nedenfor: Figur 9 Salgsvolumen i mio. hl øl Nettoomsætning i mia. kr ,7 9,9 11,5 2,3 2,9 3,6 Ovenstående tabel viser at Carlsbergs afsætning i denne region er lav, men kraftigt stigende, hvilket følger forbruget i regionen. Der er en stigende tendens til ændring i forbrugeradfærden i de nyere markeder, hvor forbrugerne skifter spiritus ud med øl. Carlsberg har en stærk udgangsposition i denne region der regnes for den region med størst vækstpotentiale Carlsberg årsrapport 2008, side Carlsberg årsrapport 2008, side

16 Strategisk analyse I dette kapitel vil der blive foretaget en strategisk analyse af Carlsberg, som i forbindelse med værdiansættelse vil blive benyttet til at identificere og analysere de faktorer der har indflydelse på Carlsbergs fremtidige indtjening samt udvikling og derved påvirker den endelige budgettering Strukturmæssigt vil den strategiske analyse indledningsvis omhandle en beskrivelsen omverdensanalyse, som udformes ved hjælp af PEST modellen hvorefter brancheforholdene for Carlsberg og virksomhedens konkurrenter vil blive analyseret ud fra Porters Five Competitive Forces. Endelig vil kapitlet indeholde en intern analyse af Carlsberg i form af en SWOT analyse, som samtidig benyttes som opsamlings værktøj på den strategiske analyse der slutteligt vil ende i en delkonklusion. PEST-analyse I det efterfølgende vil der blive foretaget en PEST analyse, hvor de væsentligste faktorer fra omverdenen, der påvirker eller kan have signifikant indflydelse på Carlsberg gennemgået. I nedenstående tabel er de enkelte faktorer oplistet. Figur 10 Politiske forhold Økonomiske forhold Skatter og afgifter Konjunktur Miljøbeskyttelse Konkurrencelovgivning Anden lovgivning Socialkulturelle forhold Teknologiske forhold Livsstil og forbrugsvaner Teknologisk udvikling Politiske forhold Skatter og afgifter Selvom de fleste vesteuropæiske lande er medlem af EU, er moms og afgifter på øl og læskedrikke ikke harmoniseret. Ifølge tal fra bryggeribranchen har Sverige, Danmark, Finland og Storbritannien, alle markeder hvor Carlsberg er markedsleder,

17 nogen af de højeste afgifter i EU 16. De høje afgifter påvirker salgspriserne, således at afgifterne kommer til at virke forbrugsregulerende. En konsekvens af skat- og afgiftsforskelle markeder imellem er parallelimport og grænsehandel. Et eksempel herpå er, at Danmark, som fortsat har høje afgifter i forhold til andre EU lande og grænser op til Tyskland, der har en af de laveste øl- og sodavandsafgifter i EU. Dette kan ses ud fra at hver femte øl der drikkes i Danmark er importeret fra Tyskland 17. For Carlsbergs vedkommende i Danmark formodes tabet dog at være begrænset, da 9 ud af 10 øl, der købes ved den dansk-tyske grænsehandel er produceret i Danmark. Det forretningsområde, hvor parallelimport skader Carlsberg mest, er umiddelbart for læskedrikke produceret på licens fra Coca Cola. Her er Carlsberg stort set kun repræsenteret på det vesteuropæiske marked og er især stærkt positioneret i de nordiske lande, hvor afgiften er høj. Årsagen til, at Carlsberg er ramt hårdest på dette område skyldes, at parallelimporten kommer fra lande hvor Carlsberg ikke er repræsenteret. Bryggeriforeningen har estimeret, at der i 2006 er importeret ca. 20 mio. liter øl og sodavand illegalt i Danmark, mens grænsehandlen i 2006 tegner sig for henholdsvis 95 mio. liter øl og sodavand. Bryggeriforeningen melder ligeledes om at grænsehandlen såvel som parallelimporten de seneste år har været stabil og forventer den fortsat vil være det 18. Ovenfor er det primært afgifterne på det vesteuropæiske marked, er er behandlet, men forholdene er de samme på de andre markeder. Godt nok er der ikke så høje afgifter i Østeuropa og Asien, men en afgiftsregulering har sandsynligvis større betydning på disse markeder, idet den gennemsnitlige disponible indkomst er lavere. Generelt kan siges at en ændring i afgifter sandsynligvis vil på virke Carlsbergs salg på det pågældende marked. Samtidig kan udviklingen i afgifter på substituerbare produkter, såsom spiritus og vin også have en effekt på ølsalget Danskerne køber hver 5. øl og sodavand syd for grænsen eller illegalt 18 Danskerne køber hver 5. øl og sodavand syd for grænsen eller illegalt

18 Miljøbeskyttelse Regler om miljøbeskyttelse har en effekt på de omkostninger, der er forbundet med produktion og slag af øl og læskedrikke. Miljøbeskyttelse kan primært fremkomme som en afgift på emballage eller krav om emballagens karakteristika. Miljøbeskyttelse i form af afgifter har til formål at adfærdsregulere salget af øl og læskedrikke af miljømæssige hensyn, bl.a. pga. stort forbrug af vand til produktion og benzin til distribution. Desuden er der bl.a. i Danmark et effektivt pantsystem på bl.a. ølflasker og dåser, der skal sikre, at emballagen bliver leveret retur til genbrug. Konkurrencelovgivning Konkurrencelovgivningen påvirker kun Carlsberg her nu på det nordiske marked, hvor Carlsberg har en meget høj markedsandel. Dette har indflydelse på Carlsbergs muligheder for at opnå vækst gennem akkvisitioner. Dette skyldes, at Carlsberg, der f.eks. i Danmark har en markedsandel på 63 %, ved en akkvisition af f.eks. Bryggerigruppen Royal Unibrew, mere eller mindre vil opnå monopol på markedet, hvilket de danske myndigheder aldrig vil tillade. Anden lovgivning Som det sidste påvirker staten indirekte forbruget af alkohol ved lovgivning der i forbindelse med kørsel kun tillader små mængder eller som f.eks. Schweiz og Sverige ingen alkohol for bilisten. Da alkohol oftest kombineres med festlige lejligheder, har mange lande en lovgivning om, at personer under en given alder ikke må få udskænket alkohol på beværtninger, hvilket begrænser det yngre segments muligheder for forbruge øl. Desuden er der aldersgrænse på hvor gammel man skal være for at kunne købe øl i detailhandelen, hvilket ligeledes kan begrænse forbruget af øl. Økonomiske forhold Konjunktur Befolkningens disponible indkomst har begrænset påvirkning af ølsalget på det vesteuropæiske marked, mens det østeuropæiske og asiatiske marked påvirkes kraftigere. Dette skyldes bl.a. at den disponible indkomst er lavere i store dele af

19 Østeuropa og Asien og køb af øl derfor er mere mærkbart. Derudover er der endnu ikke skabt helt samme præferencer som på de vesteuropæiske markeder, hvorfor forbrugerne ved indkomstændring vil være mere tilbøjelig til at skifte til billigere ølmærker eller substituerende produkter. For Carlsberg har den økonomiske udvikling, som den nuværende finanskrise, mindre betydning i forhold til mængden af ølforbrug. F.eks. forventes der stadig vækst i ølforbruget i henholdsvis Østeuropa og Asien, hvilket skyldes en stigende middelklasse samt stigende tendens til, at adoptere den vestlige øl-kultur 19. Den økonomiske udvikling har derimod stor indvirkning på Carlsbergs muligheder for udvidelse gennem akkvisitioner, grundet finanskrisen store påvirkning af især banksektoren, hvilket kan gøre det sværere for Carlsberg at rejse den fornødne kapital. Socialkulturelle forhold Livsstil og forbrugsvaner Ændringer i livsstil og forbrugsvaner hænger ofte sammen, da livsstilsændringer som oftest vil medføre, at forbrugeren omlægger sine forbrugsvaner. Som eksempel herpå kan nævnes, at efterspørgslen efter Carlsbergs produkter ville blive påvirket negativt, hvis en sund livsstil uden alkohol blev trendy i f.eks. Rusland. For Carlsberg er de socialkulturelle forhold af høj betydning, da Carlsberg i høj grad kan udnytte nye forbrugertrends og kulturelle begivenheder, kommercielt. Forbrugernes adfærd skifter over tid i takt med at det øvrige samfund ændrer sig. Ændringer i forbrugsvaner er noget Carlsberg skal være yderst opmærksom på, for at tilpasse sin markedsføringsstrategi. Et eksempel hvor Carlsberg forfejlede sin opfattelse af forbrugertrenden, var i sommeren 2004, hvor man på det danske marked lancerede en nydesignet flaske uden ændring af indholdet. Strategien var baseret på, at forbrugerne ville betale en merpris for det samme produkt i nyt design. Den nye flaske fik desuden designet nye kasser, til stor gene for mange barer og 19 Business Insight, Future trends in beer and wine

20 cafeer, da den ny kasse ikke passede ind i køleanlægget. Flasken blev en stor fiasko for Carlsberg og er i dag stort set afviklet. Langt mere fornuftigt var det, da Carlsberg åbnede bryggeriet, Jacobsen i 2005, som udelukkende producerer specialøl med høj kvalitet, for at tilbyde et godt produkt til det relative nye og voksende segment 20. Teknologiske forhold Udvikling Som produkt bliver øl formentlig aldrig forældet, men det gør metoderne til forarbejdning og produktion. Produktion af øl var tidligere et manuelt håndværk, men er nu blevet et næsten fuldt ud automatiseret industrielt masseproduceret produkt. De fleste store bryggeriers omkostningsminimeringsstrategi, er baseret på nøje at følge med i den teknologiske udvikling, for at minimere den gennemsnitlige stk. pris pr. producerede liter øl. Heri er elementerne kogekar, renseanlæg, logistikken og it vigtige teknologiske forhold. Carlsberg har eksempelvis moderniseret sit bryggeri i Fredericia, således at bryggeriet nu er i stand til, at forsyne hele det danske marked samt eksport til blandt andet Tyskland, hvilket har medført at det historiske bryggeri i Valby er lukket 21. Sammenfatning af PEST analyse PEST-analysen har vist, at de politiske, økonomiske, socialkulturelle og teknologiske forhold alle har betydning for Carlsbergs ageren på ølmarkedet. Carlsberg vil få store udfordringer i de kommende år, idet den politiske bevågenhed, i især Vesteuropa, på sundhed kan medføre restriktioner på alkohol. Desuden opleves der i Vesteuropa en stigende ændring i forbrugeradfærden, hvilket Carlsberg ligeledes skal forholde sig til i fremtiden. Desuden skal Carlsberg forholde sig til den nuværende finanskrise, da det er umuligt, at spå om hvornår krisen vender. Det er ligeledes svært for Carlsberg, at vide hvor

21 Værdiansættelse af Carlsberg udarbejdet af Christian H. K. Pedersen stor en effekt finanskrisen kan få på det fremtidige ølforbrug. Som det ser ud nu er påvirkningen af lille betydning. Brancheforhold I dette afsnit vil der blive foretaget en analyse af de brancher hvor Dong Energy er repræsenteret gennem Porters Five Forces modellen. Modellen anvendes til beskrivelse af de specifikke brancheforhold, der påvirker energibranchen og til brug for fastlæggelse af konkurrenceintensiteten i branchen. Michael Porter postulerer, at en branches vækst og indtjeningsmuligheder afhænger af 5 forhold 22. Modellen er vist i nedenstående figur: Figur 11 Potentielle nye udbydere Leverandørernes forhandlingsmagt Konkurrenceintensitet Kundernes forhandlingsmagt Substituerende produkter Leverandørernes forhandlingsstyrke Leverandører til ølbranchen er primært landbruget, da ingredienserne for at brygge øl er malt, humle, vand, alkohol og gær. Ingredienserne har i visse tilfælde et lokalt præg, da man f.eks. typisk tilsætter ris i Kina og majs i vesteuropæiske lande. En global aktør som Carlsberg, har mulighed for at handle på råvarebørser i hele verdenen, og er derfor ligeledes påvirket af en god rishøst i Kina, såvel som en succesfuld høst af byg i eksempelvis Danmark. De fleste bryggerier handler deres råvarer på det pågældende lands råvarebørs. Dermed har branchen mulighed for at diversificere sin risiko, ved at handle futures, 22 Michael E. Porter: Competitive Strategy, kapitel

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Vækst også fremover. Probably

Vækst også fremover. Probably Vækst også fremover. Probably Probably the best Nr. 1 Vi er nr. 1 i Nordeuropa og blandt verdens 10 største bryggerigrupper 150 lande Vi sælger øl i over 150 lande 41 mia. kr. Vores salg nåede 41 mia.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Udbud af nye B-aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 76.278.403 stk. nye B-aktier à nom. DKK 20 til kurs 400 i forholdet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko Valdemar Nygaard TEMA: EGENKAPITALFORRENTNING OG RISIKO Du skal kunne redegøre

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe.

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe. 4 Ledelsens beretning: Koncernchefens udtalelse Et nyt Carlsberg TRANSFORMATIONEN 2008 var i den grad et helt specielt år og markerede en milepæl i Carlsbergs historie. Opkøbet af Scottish & Newcastle

Læs mere

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland 1/2004 Hovedpunkter Carlsberg Breweries tilbyder at købe Holsten-Brauerei AG for en samlet pris (enterprise value) på 1.065 mio. (7,9 mia. kr.) Bindende aftaler tillader Holsten at sælge sine mineralvandselskaber

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul C

Revisoreksamen 2014. Modul C Revisoreksamen 2014 Modul C Torsdag den 4. september 2014 (4 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

En strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S

En strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S University College Norjylland 2013 Maria Do 4. Fia0213 En strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S Afsluttende eksamensprojekt Vejleder : Rene Østergaard Thomsen Afleveret : 29. maj 2013

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S

Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S HD Finansiering Copenhagen Business School Hovedopgave efterår 2011 Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S Afleveringsdato: 1. november 2011 Vejleder: Udarbejdet af: Claus Bajlum

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Erhvervscase: Fur Bryghus

Erhvervscase: Fur Bryghus Erhvervscase: Fur Bryghus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstillinger... 3 Problemstilling 1: For upræcis målgruppe... 3 Løsning... 4 Konsekvensen.... 4 Problemstilling

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Tendenser på de globale ølmarkeder

Tendenser på de globale ølmarkeder 14 Ledelsens beretning: Markeder og strategi Tendenser på de globale ølmarkeder DEN GLOBALE ØLINDUSTRI Ølbrygning har historisk set været en lokal industri, idet kun nogle få bryggerier har haft en væsentlig

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier

Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier Valdemar Nygaard TEMA: EN REFERENCERAMME FOR ANALYSER

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Resultatopgørelse Vestas - Omsætning Resultatopgørelsen repræsenterer

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Det er GourmetBryggeriet A/S vision at få det gode øl tilbage på middags- og frokostbordet. Harmoni er målsætningen for ethvert godt måltid. Godt

Læs mere

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud 14. september 2010 Michael N.C. Nielsen AUDIT Udgangspunkt Som en del af vurdering af økonomisk og finansiel kapacitet udbedes ofte regnskaber for tilbudsgiverne

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002. Side 1/9 27. februar 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 03 / 2003 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere