Strategisk regnskabsanalyse & Værdiansættelse af Carlsberg A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk regnskabsanalyse & Værdiansættelse af Carlsberg A/S"

Transkript

1 Cand.merc.fir.-studiet Institut for finansiering og regnskab Kandidatafhandling Strategisk regnskabsanalyse & Værdiansættelse af Carlsberg A/S Udarbejdet af Christian H. K. Pedersen Vejleder: Jacob Gruelund

2 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 5 Metode... 6 Strategisk analyse... 6 Regnskabsanalyse... 6 Værdiansættelse... 7 Opgavestruktur... 8 Virksomhedsprofil... 9 Carlsbergs markeder Vesteuropa Østeuropa Asien Strategisk analyse PEST-analyse Politiske forhold Økonomiske forhold Socialkulturelle forhold Teknologiske forhold Sammenfatning af PEST analyse Brancheforhold Leverandørernes forhandlingsstyrke Kundernes forhandlingsstyrke Adgangsbarrierer Substituerende produkter Konkurrencesituationen i branchen Delkonklusion Strategisk analyse Styrker Svagheder Muligheder Trusler Regnskabsanalyse Revisionspåtegning Reformulering af regnskab Note 1 Af - og nedskrivninger Note 2 Associerede virksomheder Note 3 Særlige poster Note 4 Selskabsskat Note 5 Tilgodehavender Nøgletalsanalyse Rentabilitetsanalyse Egenkapitalens forrentning Delkonklusion regnskabsanalyse Budgettering Nettoomsætning Vesteuropa Østeuropa Asien

3 Ikke fordelt Produktionsomkostninger Driftsomkostninger Salgs og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Særlige poster Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter, netto Andel af resultat fra associerede selskaber Balanceposter Arbejdskapital, netto Investeringer Værdiansættelse DCF Modellen WACC Kapitalstruktur Fremmedkapitalomkostninger Marginal selskabsskattesats Ejerafkastskrav Risikofri rente Systematisk risiko Risikopræmie Carlsbergs WACC Værdiansættelsesberegning Beregning af FCF Markedsværdi af egenkapitalen Følsomhedsanalyse Delkonklution værdiansættelse Konklusion Litteraturliste Bilag 1 Resultatopgørelse Bilag 2 Balance Bilag 3 Budgetteret reformulerede resultatopgørelse Bilag 4 D&B kreditrating D&B Rating rapport Ratinghistorik

4 Problemformulering Med udgangspunkt i årsrapporter fra Carlsberg A/S og andet offentliggjort tilgængeligt materiale foretages en fundamentalanalyse af Carlsberg A/S med henblik på at afdække: Jeg vil lave en værdiansættelse af Carlsberg A/S, pr. den 1 juli 2009, for at finde frem til hvad værdien af én Carlsberg aktie var og om en potentiel investor ville kunne opnå en gevinst ved køb af aktien på denne dato. For at udarbejde en værdiansættelse og besvare ovenstående hovedspørgsmål, tages der udgangspunkt i følgende underspørgsmål: Hvilke udviklingstendenser er der i samfundet, som kan påvirke Carlsberg A/S s fremtidige indtjening? Hvordan er de interne forhold i ølbranchen, og hvordan påvirker disse Carlsberg A/S s fremtidige position? Hvordan vurderes Carlsberg A/S s rentabilitet, risiko og vækst? Når markedsværdien af egenkapital og rentebærende gæld ikke er tilgængelig, hvorledes fastsættes hhv. beta og kapitalstrukturen? Hvordan ser Carlsberg A/S s fremtidige indtjeningsmuligheder ud? Hvad er værdien af virksomhedens egenkapital og hvor følsom er denne værdi? På baggrund af ovenstående spørgsmål, vil jeg estimere Carlsberg A/S s fremtidige indtjening og på baggrund af dette estimat beregne den teoretiske værdi af Carlsberg A/S

5 Afgrænsning For at sætte en skæringsdato har jeg valgt at begrænset indsamlede informationer til den Informationer der er offentliggjort senere end denne dato vil således ikke blive indeholdt i denne opgave, selvom informationerne kan have indflydelse på værdiansættelsen. Analysen vil udelukkende blive baseret på offentliggjorte informationer, hvilket medfører, at nogle relevante forhold ikke behandles. Konsekvensen af dette er, at den estimerede værdi ikke nødvendigvis er den sande værdi af Carlsberg, hvis en sådan kan estimeres. Værdiansættelsen tager udelukkende udgangspunkt i en normal minoritetsinvestors synspunkt og afgrænser sig i den forbindelse fra at se ud fra den opkøbende virksomheds synspunkt, med andre ord afgrænses der fra restrukturerings- og synergipotentiale i forbindelse med opkøb. Desuden er analysen og værdiansættelsen foretaget som ekstern analyse og er derfor udelukkende udarbejdet på grundlag af offentligt tilgængelige informationer. Da værdiansættelsen udarbejdes på baggrund af DCF-Modellen, der tager udgangspunkt i pengestrømme, vil der ikke blive foretaget en fuldstændig gennemgang og analyse af regnskabspraksis, da pengestrømme ikke påvirkes af regnskabspraksis

6 Metode Afhandlingen vil blive opdelt i 3 hovedafsnit strategisk analyse, regnskabsanalyse samt værdiansættelse. Til gennemførelse af de forskellige analyser i denne værdiansættelse vil der gennem analyseafsnittene blive benyttet forskellige modeller. I det efterfølgende vil der blive gennemgået, hvilke modeller der danner grundlag for de enkelte analyser samt hvorfor disse modeller er valgt. Strategisk analyse Der findes mange politiske og samfundsmæssige faktorer der i det daglige påvirker virksomhedens omverden. Da disse faktorer kan påvirke værdien af virksomheden vil der blive foretaget en omverdensanalyse ved brug af PEST modellen, da denne model sikrer, at de væsentligste omverdensfaktorer behandles på en struktureret måde. PEST analysen vil tage udgangspunkt i Carlsbergs 3 vigtigste markeder: Vesteuropa, Østeuropa og Asien. PEST - analysen vil blive fulgt op af Porter s Five Competitive Forces, som har til formål at afdække de branchemæssige forhold der kan påvirke Carlsberg A/S s fremtidige indtjening. Den strategiske analyse vil blive opsummeret i en SWOTanalyse, for at give et samlet overblik over stærke og svage sider samt de muligheder og trusler Carlsberg A/S står overfor i fremtiden. Regnskabsanalyse På baggrund af de seneste 5 år regnskaber vil der blive udarbejdet en regnskabsanalyse af Carlsberg A/S. I analysen vil virksomhedens rentabilitet, vækst og risiko over tid blive dybdegående analyseret. På baggrund af regnskabsanalysen vil de væsentligste value-drivers blive identificeret og estimeret, med henblik på at benytte value-driverne til at udarbejde et, så vidt muligt for en ekstern investors synspunkt, realistisk budget for Carlsberg A/S over en 4-årig periode

7 Værdiansættelse Til den egentlige værdiansættelse er det valgt at benytte den kapitalværdibaserede DCF model til, at estimere den endelige værdi af Carlsberg A/S. Grunden til, at DCF modellen er valgt er, at den er baseret på pengestrømme, hvilket gør at modellen tager højde for mange faktorer, som der er mulighed for at tage stilling til. Disse faktorer er bl.a. kapitalstruktur, risikopræmie, omsætning, omkostningsstruktur, vækst i markedet samt fremtidige kapitalomkostninger, hvorved der opnås en værdiansættelse der inddrager forventningerne til Carlsberg A/S. Desuden ses det som en fordel at DCF modellen er uafhængig af anvendt regnskabspraksis. På baggrund af ovenstående analyser vil der fremkomme en realistisk estimeret værdi af Carlsberg A/S. Denne værdi vil blive understøttet af en følsomhedsanalyse, hvormed de væsentligste faktorer der kan have indvirkning på DCF modellen blive fremstillet

8 Opgavestruktur Opgaven vil blive opbygget således, som det fremgår af nedenstående model. Indledning og Problemformulering Virksomhedsbeskrivelse Strategisk analyse Regnskabsanalyse Budgettering Værdiansættelse og Følsomhedsanalyse Figur 1 Konklusion Som det fremgår af ovenstående figur vil der efter problemformuleringen være en kort beskrivelse af Carlsberg, herunder selskabets forretningsområder. Derefter vil der blive foretaget en strategisk analyse i form af en omverdens-, branche- og virksomhedsanalyse, der sammen med en regnskabsanalyse vil danne grundlag for budgettering af Carlsberg s fremtidige indtjening. Dette budget vil videre danne grundlag for den endelige værdiansættelse, hvorefter der til slut vil blive udarbejdet en følsomhedsanalyse. Det hele vil munde ud i en konklusion, der konkluderer på hvor stor værdien af Carlsberg A/S er og hvor følsom denne værdi er overfor ændringer i de bagvedliggende faktorer - 8 -

9 Virksomhedsprofil Bryggeriet Carlsberg blev grundlagt i 1847 af brygger J. C. Jakobsen, der stod som en pioneer i forhold til datidens bryggerier. På dette tidspunkt var København meget overbefolket, og derfor valgte I. C. Jakobsen at placere sit ny bryggeri i Valby, hvor bryggeriet stadig har sit hovedsæde. Carlsberg indtog hurtigt en førende position i Danmark, hvilket man har fastholdt til dags dato. Carlsberg har gennem tiden foretaget en række opkøb både nationalt og internationalt, hvilket har styrket til bryggeriets førerposition. Endvidere har Carlsberg historisk set været gode til at ekspandere til internationale markeder, og allerede i 1939 udgjorde Carlsberg øl 55% af Storbritanniens samlede ølimport 1. Generelt har branchen altid været præget af sammenslutninger, som var baseret på strategiske samarbejder, hvor de enkelte bryggerier kunne beholde eget logo og produkt, men drog fordel af fælles distribution. Således bestod Tuborg af 12 københavnske bryggerier indtil Carlsberg i 1970 fusionerede med Tuborg. På det konkurrencemæssige plan ville Carlsberg med fusionen opnå en stærk dominerende markedsposition i Danmark. En anden konsekvens af fusionen med Tuborg var, at Carlsbergfondet købte 51% af alle aktierne og fik dermed aktiemajoriteten. I 2001 fusionerede Carlsberg med norske Orkla, hvis markedsværdi næsten svarede til Carlsbergs. Derfor delte det fusionerede selskab aktiekapitalen i to, hvor Carlsberg ejede 60% af aktierne. I modsætning til Carlsberg, er Orkla et konglomerat og har udover ølaktiviteterne blandt andet aktiviteter i mediebranchen. Fusionen blev aldrig den forventede succes, hvorfor Carlsberg og Orkla blev enige om, at Carlsberg skulle købe Orklas aktieandel tilbage i Det mest positive ved Orkla fusionen var, at Carlsberg kom ind på det østeuropæiske marked, blandt andet ved et joint venture samarbejde med S&N, i form af selskabet Baltic Beverage Holding, BBH. Efter at Orkla solgte sine Carlsberg aktier blev forretningsstrategien og grundlaget forenklet. Carlsbergs forretningsgrundlag er, at blive markedsførende indenfor brygning af øl samt læskedrikke på verdensmarkedet

10 I 2008 købte Carlsberg S&N sammen med Heineken og erhvervede derved bl.a. de resterende 50% af BBH samt det franske bryggeri Brasseries Kronenbourg 2. At Carlsberg er blandt de førende i branchen for øl, ses desuden i koncernens årsrapport for i de seneste fem år har koncernen oplevet en salgsfremgang for øl målt i liter på ca. 38% eller gennemsnitligt 6,6% om året. Carlsberg sælger knap 127 hektarliter øl om året og afsætter desuden ca. 22 mio hektarliter læskedrikke 3. Carlsberg har blandt andet i Danmark licens til at producere produkter fra Coca Cola Company, og producerer også egne sportsdrikke i form af bl.a. Carlsberg sport og Carlsberg kurvand. Nedenfor er gengivet udvalgte nøgletal for Carlsberg i figur 1 Nøgletal for Carlsberg Nettoomsætning i mia. DKK Resultat af primær drift før særlige poster i mia. DKK Aktiver, Bogført værdi i mia. DKK Dividende pr. aktie ,8 24 % ,8 20 % ,5 20 % Payout ratio Kilde: Carlsberg årsrapport 2008 Som det ses i ovenstående har Carlsbergs udvikling været positiv de seneste 3 år, hvilket kan ses ud fra at der både har været en stigning i omsætningen såvel som en forbedring af den primære drift. Carlsberg opererer i tre regioner, som betegnes som de tre overordnede markeder, som vil blive hyppigt refereret i denne afhandling, nemlig Vesteuropa, Østeuropa samt Asien. De tre regioner vil kort blive beskrevet i det efterfølgende. Carlsbergs markeder For at illustrere markedernes størrelse for Carlsberg er omsætning og overskudsgrader for Carlsberg for de tre markeder vist nedenfor. 2 Carlsberg årsrapport 2008, side 4 3 Carlsberg årsrapport 2008, side

11 Figur 2 Nettoomsætning pr. region 6% 32% 62% Vesteuropa Østeuropa Asien Kilde: Egen tilvirkning af Carlsberg årsrapport 2008 Figur 3 Driftsresultat/Nettoomsætning 35% 30% 25% 20% 15% Serie1 10% 5% 0% Vesteuropa Østeuropa Asien Kilde: Egen tilvirkning af Carlsberg årsrapport 2008 Ud fra ovenstående figurer kan det ses af 62 % af Carlsbergs samlede omsætning stammer fra det vesteuropæiske marked. Overskudsgraden er til sammenligning den laveste af de tre markeder med ca. 11 %. Asien, som er det marked hvor Carlsberg har den højeste overskudgrad på ca. 31 %, men den laveste omsætning

12 Vesteuropa Omfatter Danmark, Norge, Sverige, Finland, Baltikum 4, Storbritannien, Tyskland, Schweiz, Frankrig Italien, Grækenland, Portugal, Polen og Sydøsteuropa 5. Vesteuropa er stadig et vigtigt marked i Carlsbergs forretningsportefølje, idet 62 % af omsætningen genereres herfra 6. Regionen betegnes som det mest modne marked, med stagnerende eller faldende vækst og stabile priser. Aktørerne på dette marked må derfor vindemarkedsandele fra hinanden, hvilket er svært, da alle har velfungerende distributionsnetværk, produktionsapparater samt stærke veludviklede brands. Figur 4 Ølforbrug i liter pr indbygger Vækst i Land \ År Danmark ,57 % Norge ,26 % Sverige ,92 % Finland ,25 % Baltikum ,11 % Storbritannien ,43 % Tyskland ,90 % Schweiz ,77 % Frankrig ,06 % Italien ,67 % Grækenland ,53 % Portugal ,61 % Polen ,49 % Sydøsteuropa ,88 % Samlet ,24 % Kilde: The Brewers of Europe 9 samt Carlsberg årsrapporter Som det fremgår af tabellen ovenfor er det Polen, Grækenland og Norge der har en stor fremgang i konsumering af øl, men det er små markeder i forhold til eksempelvis Tyskland og Storbritannien, der begge er gået betydeligt tilbage, der er regionens vigtigste markeder. Da Carlsberg i deres årsrapporter for 2007 og 2008 ikke opgør 4 Estland, Letland og Litauen 5 Bulgarien, Kroatien, Serbien 6 Carlsberg årsrapport side 30 7 Baltikum er opgjort efter Litauen alene, da det er det eneste af landene hvor data er tilgængeligt. 8 Det var ikke muligt at finde data for Grækenland for 2007, hvorfor der er lavet et gennemsnitligt estimat

13 nettoomsætning pr. land er det desværre ikke muligt at lave en sammenligning på, hvorvidt Carlsbergs omsætning i de enkelte lande følger udviklingen. Udviklingen i salgsvolumen i mio. hl øl samt nettoomsætning for Carlsberg er vist nedenfor i figur 5. Figur 5 Salgsvolumen i mio. hl øl Nettoomsætning i mia. kr ,2 44, , ,1 Som det fremgår af tabellen ovenfor ser det umiddelbart ud til, at Carlsberg har øget ølsalget og nettoomsætningen betydelig mere end det generelle ølforbrug i regionen og derved øget markedsandelen betydeligt. Stigningen i ølsalget fra 2007 til 2008 inkluderer salgsvolumen og nettoomsætning fra de opkøbte aktiviteter i Frankrig, Grækenland og de baltiske lande, ved købet af S&N. Opgjort organisk faldt ølsalget i Vesteuropa 1,6 %, hvilket var på niveau med den generelle markedsudvikling og resulterede i gennemsnitlige markedsandele på højde med Østeuropa I Østeuropa har Carlsberg fået fuld kontrol over BBH, efter opkøbet af dele af S&N og Østeuropa omfatter nu Rusland, Ukraine, Kasakhstan, Usbekistan, Belarus samt Aserbajdsjan. I Østeuropa er Rusland klart det største marked og det vigtigste for Carlsberg, idet Rusland sår for 82 % af ølsalget i regionen og 85 % af nettoomsætningen. Figur 6 Ølforbrug i liter pr indbygger Vækst i Land \ År Rusland ,85 % Ukraine ,54 % Kasakhstan ,43 % Usbekistan n/a ,27 % Belarus n/a n/a 50 n/a 10 Carlsberg årsrapport 2008, side

14 Aserbajdsjan n/a n/a 6 n/a Samlet ,63 % Kilde: The Brewers of Europe 11 samt Carlsberg årsrapporter Som det ses af ovenstående er der stadig stigende vækst i den østeuropæiske region, hvilket primært stammer fra Rusland og Ukraine. I begge lande har der været en fremgang i Carlsbergs markedsandele, som nu er på henholdsvis 38 % og 23,8 %, hvilket bl.a. skyldes øget effektivitet efter overtagelsen af S&N, hvorved Carlsberg fik fuld kontrol over BBH, og øget markedsføring. Udviklingen i salgsvolumen i mio. hl øl samt nettoomsætning for Carlsberg er vist nedenfor i figur 7 Figur 7 Salgsvolumen i mio. hl øl Nettoomsætning i mia. kr ,4 29,1 46,8 7,9 10,4 19,1 Som den fremgår af tabellen har Carlsberg oplevet en stor stigning i salgsvolumen og har øget sine markedsandele. Dette er ligeledes sket på de mindre markeder som f.eks. Usbekistan samt Kasakhstan hvor Carlsberg har erobret markedsandele og er bl.a. har det største bryggeri og stærkeste ølmærke i Usbekistan. Markedsandelen er nu på henholdsvis 47,9% i Kasakhstan og 38,7 % i Usbekistan. Til trods for at tabellen viser en markant stigning i Ukraine er udviklingen stagneret i slutningen af 2008, grundet den økonomiske udvikling, samt store oversvømmelser i landet 12. Asien Omfatter Malaysia, Singapore, Vietnam, Kina samt Indien og udgør ca. 6 % af Carlsbergs samlede omsætning. Dette marked har en stor fremtidig betydning, grundet enorme vækstmuligheder. Desuden er Carlsberg en ledende bryggerigruppe i Asien med en væsentlig position på en række markeder, ligesom Carlsberg mærket er et af de største internationale ølmærker i regionen Carlsberg årsrapport 2008, side Carlsberg årsrapport 2008, side

15 Asien har i mange år været en interessant region for store udenlandske selskaber, pga. høj vækst, lave lønomkostninger og mange forbrugere. På ølmarkedet har man ligeledes set en fremgang, hvilket fremgår af nedenstående tabel 6: Figur 8 Ølforbrug i liter pr indbygger Vækst i Land \ År Malaysia ,00% Singapore ,50% Vietnam ,00% Kina ,00% Indien n/a n/a 1 n/a Samlet ,23% Kilde: Carlsberg årsrapporter Fremgangen i Asien er størst i Vietnam og Kina, hvor Kina må betegnes som værende det mest attraktive marked i denne region. I Kina er Carlsberg primært repræsenteret i Vestkina, med en markedsandel på 59 %, hvor Vestkina tegner sig for 53 % af ølforbruget i Kina 14. Udviklingen i salgsvolumen i mio. hl øl samt nettoomsætning for Carlsberg er vist nedenfor: Figur 9 Salgsvolumen i mio. hl øl Nettoomsætning i mia. kr ,7 9,9 11,5 2,3 2,9 3,6 Ovenstående tabel viser at Carlsbergs afsætning i denne region er lav, men kraftigt stigende, hvilket følger forbruget i regionen. Der er en stigende tendens til ændring i forbrugeradfærden i de nyere markeder, hvor forbrugerne skifter spiritus ud med øl. Carlsberg har en stærk udgangsposition i denne region der regnes for den region med størst vækstpotentiale Carlsberg årsrapport 2008, side Carlsberg årsrapport 2008, side

16 Strategisk analyse I dette kapitel vil der blive foretaget en strategisk analyse af Carlsberg, som i forbindelse med værdiansættelse vil blive benyttet til at identificere og analysere de faktorer der har indflydelse på Carlsbergs fremtidige indtjening samt udvikling og derved påvirker den endelige budgettering Strukturmæssigt vil den strategiske analyse indledningsvis omhandle en beskrivelsen omverdensanalyse, som udformes ved hjælp af PEST modellen hvorefter brancheforholdene for Carlsberg og virksomhedens konkurrenter vil blive analyseret ud fra Porters Five Competitive Forces. Endelig vil kapitlet indeholde en intern analyse af Carlsberg i form af en SWOT analyse, som samtidig benyttes som opsamlings værktøj på den strategiske analyse der slutteligt vil ende i en delkonklusion. PEST-analyse I det efterfølgende vil der blive foretaget en PEST analyse, hvor de væsentligste faktorer fra omverdenen, der påvirker eller kan have signifikant indflydelse på Carlsberg gennemgået. I nedenstående tabel er de enkelte faktorer oplistet. Figur 10 Politiske forhold Økonomiske forhold Skatter og afgifter Konjunktur Miljøbeskyttelse Konkurrencelovgivning Anden lovgivning Socialkulturelle forhold Teknologiske forhold Livsstil og forbrugsvaner Teknologisk udvikling Politiske forhold Skatter og afgifter Selvom de fleste vesteuropæiske lande er medlem af EU, er moms og afgifter på øl og læskedrikke ikke harmoniseret. Ifølge tal fra bryggeribranchen har Sverige, Danmark, Finland og Storbritannien, alle markeder hvor Carlsberg er markedsleder,

17 nogen af de højeste afgifter i EU 16. De høje afgifter påvirker salgspriserne, således at afgifterne kommer til at virke forbrugsregulerende. En konsekvens af skat- og afgiftsforskelle markeder imellem er parallelimport og grænsehandel. Et eksempel herpå er, at Danmark, som fortsat har høje afgifter i forhold til andre EU lande og grænser op til Tyskland, der har en af de laveste øl- og sodavandsafgifter i EU. Dette kan ses ud fra at hver femte øl der drikkes i Danmark er importeret fra Tyskland 17. For Carlsbergs vedkommende i Danmark formodes tabet dog at være begrænset, da 9 ud af 10 øl, der købes ved den dansk-tyske grænsehandel er produceret i Danmark. Det forretningsområde, hvor parallelimport skader Carlsberg mest, er umiddelbart for læskedrikke produceret på licens fra Coca Cola. Her er Carlsberg stort set kun repræsenteret på det vesteuropæiske marked og er især stærkt positioneret i de nordiske lande, hvor afgiften er høj. Årsagen til, at Carlsberg er ramt hårdest på dette område skyldes, at parallelimporten kommer fra lande hvor Carlsberg ikke er repræsenteret. Bryggeriforeningen har estimeret, at der i 2006 er importeret ca. 20 mio. liter øl og sodavand illegalt i Danmark, mens grænsehandlen i 2006 tegner sig for henholdsvis 95 mio. liter øl og sodavand. Bryggeriforeningen melder ligeledes om at grænsehandlen såvel som parallelimporten de seneste år har været stabil og forventer den fortsat vil være det 18. Ovenfor er det primært afgifterne på det vesteuropæiske marked, er er behandlet, men forholdene er de samme på de andre markeder. Godt nok er der ikke så høje afgifter i Østeuropa og Asien, men en afgiftsregulering har sandsynligvis større betydning på disse markeder, idet den gennemsnitlige disponible indkomst er lavere. Generelt kan siges at en ændring i afgifter sandsynligvis vil på virke Carlsbergs salg på det pågældende marked. Samtidig kan udviklingen i afgifter på substituerbare produkter, såsom spiritus og vin også have en effekt på ølsalget Danskerne køber hver 5. øl og sodavand syd for grænsen eller illegalt 18 Danskerne køber hver 5. øl og sodavand syd for grænsen eller illegalt

18 Miljøbeskyttelse Regler om miljøbeskyttelse har en effekt på de omkostninger, der er forbundet med produktion og slag af øl og læskedrikke. Miljøbeskyttelse kan primært fremkomme som en afgift på emballage eller krav om emballagens karakteristika. Miljøbeskyttelse i form af afgifter har til formål at adfærdsregulere salget af øl og læskedrikke af miljømæssige hensyn, bl.a. pga. stort forbrug af vand til produktion og benzin til distribution. Desuden er der bl.a. i Danmark et effektivt pantsystem på bl.a. ølflasker og dåser, der skal sikre, at emballagen bliver leveret retur til genbrug. Konkurrencelovgivning Konkurrencelovgivningen påvirker kun Carlsberg her nu på det nordiske marked, hvor Carlsberg har en meget høj markedsandel. Dette har indflydelse på Carlsbergs muligheder for at opnå vækst gennem akkvisitioner. Dette skyldes, at Carlsberg, der f.eks. i Danmark har en markedsandel på 63 %, ved en akkvisition af f.eks. Bryggerigruppen Royal Unibrew, mere eller mindre vil opnå monopol på markedet, hvilket de danske myndigheder aldrig vil tillade. Anden lovgivning Som det sidste påvirker staten indirekte forbruget af alkohol ved lovgivning der i forbindelse med kørsel kun tillader små mængder eller som f.eks. Schweiz og Sverige ingen alkohol for bilisten. Da alkohol oftest kombineres med festlige lejligheder, har mange lande en lovgivning om, at personer under en given alder ikke må få udskænket alkohol på beværtninger, hvilket begrænser det yngre segments muligheder for forbruge øl. Desuden er der aldersgrænse på hvor gammel man skal være for at kunne købe øl i detailhandelen, hvilket ligeledes kan begrænse forbruget af øl. Økonomiske forhold Konjunktur Befolkningens disponible indkomst har begrænset påvirkning af ølsalget på det vesteuropæiske marked, mens det østeuropæiske og asiatiske marked påvirkes kraftigere. Dette skyldes bl.a. at den disponible indkomst er lavere i store dele af

19 Østeuropa og Asien og køb af øl derfor er mere mærkbart. Derudover er der endnu ikke skabt helt samme præferencer som på de vesteuropæiske markeder, hvorfor forbrugerne ved indkomstændring vil være mere tilbøjelig til at skifte til billigere ølmærker eller substituerende produkter. For Carlsberg har den økonomiske udvikling, som den nuværende finanskrise, mindre betydning i forhold til mængden af ølforbrug. F.eks. forventes der stadig vækst i ølforbruget i henholdsvis Østeuropa og Asien, hvilket skyldes en stigende middelklasse samt stigende tendens til, at adoptere den vestlige øl-kultur 19. Den økonomiske udvikling har derimod stor indvirkning på Carlsbergs muligheder for udvidelse gennem akkvisitioner, grundet finanskrisen store påvirkning af især banksektoren, hvilket kan gøre det sværere for Carlsberg at rejse den fornødne kapital. Socialkulturelle forhold Livsstil og forbrugsvaner Ændringer i livsstil og forbrugsvaner hænger ofte sammen, da livsstilsændringer som oftest vil medføre, at forbrugeren omlægger sine forbrugsvaner. Som eksempel herpå kan nævnes, at efterspørgslen efter Carlsbergs produkter ville blive påvirket negativt, hvis en sund livsstil uden alkohol blev trendy i f.eks. Rusland. For Carlsberg er de socialkulturelle forhold af høj betydning, da Carlsberg i høj grad kan udnytte nye forbrugertrends og kulturelle begivenheder, kommercielt. Forbrugernes adfærd skifter over tid i takt med at det øvrige samfund ændrer sig. Ændringer i forbrugsvaner er noget Carlsberg skal være yderst opmærksom på, for at tilpasse sin markedsføringsstrategi. Et eksempel hvor Carlsberg forfejlede sin opfattelse af forbrugertrenden, var i sommeren 2004, hvor man på det danske marked lancerede en nydesignet flaske uden ændring af indholdet. Strategien var baseret på, at forbrugerne ville betale en merpris for det samme produkt i nyt design. Den nye flaske fik desuden designet nye kasser, til stor gene for mange barer og 19 Business Insight, Future trends in beer and wine

20 cafeer, da den ny kasse ikke passede ind i køleanlægget. Flasken blev en stor fiasko for Carlsberg og er i dag stort set afviklet. Langt mere fornuftigt var det, da Carlsberg åbnede bryggeriet, Jacobsen i 2005, som udelukkende producerer specialøl med høj kvalitet, for at tilbyde et godt produkt til det relative nye og voksende segment 20. Teknologiske forhold Udvikling Som produkt bliver øl formentlig aldrig forældet, men det gør metoderne til forarbejdning og produktion. Produktion af øl var tidligere et manuelt håndværk, men er nu blevet et næsten fuldt ud automatiseret industrielt masseproduceret produkt. De fleste store bryggeriers omkostningsminimeringsstrategi, er baseret på nøje at følge med i den teknologiske udvikling, for at minimere den gennemsnitlige stk. pris pr. producerede liter øl. Heri er elementerne kogekar, renseanlæg, logistikken og it vigtige teknologiske forhold. Carlsberg har eksempelvis moderniseret sit bryggeri i Fredericia, således at bryggeriet nu er i stand til, at forsyne hele det danske marked samt eksport til blandt andet Tyskland, hvilket har medført at det historiske bryggeri i Valby er lukket 21. Sammenfatning af PEST analyse PEST-analysen har vist, at de politiske, økonomiske, socialkulturelle og teknologiske forhold alle har betydning for Carlsbergs ageren på ølmarkedet. Carlsberg vil få store udfordringer i de kommende år, idet den politiske bevågenhed, i især Vesteuropa, på sundhed kan medføre restriktioner på alkohol. Desuden opleves der i Vesteuropa en stigende ændring i forbrugeradfærden, hvilket Carlsberg ligeledes skal forholde sig til i fremtiden. Desuden skal Carlsberg forholde sig til den nuværende finanskrise, da det er umuligt, at spå om hvornår krisen vender. Det er ligeledes svært for Carlsberg, at vide hvor

21 Værdiansættelse af Carlsberg udarbejdet af Christian H. K. Pedersen stor en effekt finanskrisen kan få på det fremtidige ølforbrug. Som det ser ud nu er påvirkningen af lille betydning. Brancheforhold I dette afsnit vil der blive foretaget en analyse af de brancher hvor Dong Energy er repræsenteret gennem Porters Five Forces modellen. Modellen anvendes til beskrivelse af de specifikke brancheforhold, der påvirker energibranchen og til brug for fastlæggelse af konkurrenceintensiteten i branchen. Michael Porter postulerer, at en branches vækst og indtjeningsmuligheder afhænger af 5 forhold 22. Modellen er vist i nedenstående figur: Figur 11 Potentielle nye udbydere Leverandørernes forhandlingsmagt Konkurrenceintensitet Kundernes forhandlingsmagt Substituerende produkter Leverandørernes forhandlingsstyrke Leverandører til ølbranchen er primært landbruget, da ingredienserne for at brygge øl er malt, humle, vand, alkohol og gær. Ingredienserne har i visse tilfælde et lokalt præg, da man f.eks. typisk tilsætter ris i Kina og majs i vesteuropæiske lande. En global aktør som Carlsberg, har mulighed for at handle på råvarebørser i hele verdenen, og er derfor ligeledes påvirket af en god rishøst i Kina, såvel som en succesfuld høst af byg i eksempelvis Danmark. De fleste bryggerier handler deres råvarer på det pågældende lands råvarebørs. Dermed har branchen mulighed for at diversificere sin risiko, ved at handle futures, 22 Michael E. Porter: Competitive Strategy, kapitel

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Carlsberg et af verdens største

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 2: Kilde: UBS Beer COGS index: Decline stabilizing. Analyse fra 18. Marts 2009 Bilag 3: Nøgletal og reformulering

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Vækst også fremover. Probably

Vækst også fremover. Probably Vækst også fremover. Probably Probably the best Nr. 1 Vi er nr. 1 i Nordeuropa og blandt verdens 10 største bryggerigrupper 150 lande Vi sælger øl i over 150 lande 41 mia. kr. Vores salg nåede 41 mia.

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år.

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år. København, 8. maj 2003 6/2003 Fondsbørsmeddelelse Delårsmeddelelse pr. 31. marts 2003 Vanskelige markedsbetingelser i lavsæson Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab?

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? v./ Jens Houe Thomsen Senioraktieanalytiker Jyske Bank DIRF 22. maj 2012 Agenda Hvorfor

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 for Carlsberg-gruppen

Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 for Carlsberg-gruppen København, 7. november 2003 15/2003 Fondsbørsmeddelelse Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 Betydelig fremgang i 3. kvartal 3. kvartal: Fremgang i resultat af primær drift (EBITA) på 22% ved uændrede

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Årsrapport marts 2005 BRYGGERIGRUPPEN A/S

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Årsrapport marts 2005 BRYGGERIGRUPPEN A/S Årsrapport 24 17. marts 25 1 Overblik Om virksomheden Næststørste bryggerivirksomhed i Skandinavien Skandinaviens største eksportør af øl 2. medarbejdere Over 13. aktionærer Om produkterne Ceres er et

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016 NOTAT Delregnskaber for 2015 19. april 2016 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 9 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

4 Analyse af virksomhedens regnskab

4 Analyse af virksomhedens regnskab 4 Analyse af virksomhedens regnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Bearbejde et offentliggjort regnskab til analysebrug Beregne og analysere nøgletal for virksomhedens rentabilitet

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko Valdemar Nygaard TEMA: EGENKAPITALFORRENTNING OG RISIKO Du skal kunne redegøre

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Udbud af nye B-aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 76.278.403 stk. nye B-aktier à nom. DKK 20 til kurs 400 i forholdet

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs 27. maj 2003 BG 10/2003

Til Københavns Fondsbørs 27. maj 2003 BG 10/2003 Til Københavns Fondsbørs 27. maj 2003 BG 10/2003 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2003 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget perioderegnskabet for 1. januar 31. marts 2003. Knud

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl

BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl BILAGSOVERSIGT Til afhandlingen strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S på HD Finansiering, 8. semester ved Aarhus Universitet, Institut for økonomi. Forfatter: Morten Greve Vejleder:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Vision og Forretningsfokus Vision Vi vil med stigende lønsomhed udvikle Gruppen som værende blandt de største udbydere af

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2001

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2001 BRYGGERIGRUPPEN A/S Præsentation af halvårsregnskab 2001 30. august 2001 Væsentlige hændelser 1. halvår 2001 Integrationen med Albani Bryggerierne A/S følger de lagte planer. 25% af aktier erhvervet i

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Reformulering egenkapital i mio. EUR

Reformulering egenkapital i mio. EUR Bilag 3 Reformulering egenkapital Egenkapital primo 962 1262 1516 1955 2542 Transaktioner med ejere Kapitalforhøjelse 186 0 0 802 0 Omkostninger ved kapitalforhøjelser 0 0 0-10 0 Køb af egne aktier -3-30

Læs mere

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe:

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe: Virksomhedsprofil Fur Bryghus ApS er et dansk mikrobryggeri som blev grundlagt d. 30. september 2004. Virksomheden er ejet af familien Fog og blev også grundlagt af denne. Virksomheden startede i 2004

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere