Skolerne har tilpasset økonomien før tid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolerne har tilpasset økonomien før tid"

Transkript

1 Skolerne har tilpasset økonomien før tid Ved finanslovsforhandlingerne i henholdsvis 2010 og 2011 er det besluttet, at ungdomsuddannelsernes tilskud for 2015 skal reduceres med 4 pct., begyndende med 2 pct. for Meget tyder på, at de gymnasiale udbydere allerede er ved at tilpasse udgifterne til denne virkelighed. Samlet set har institutionerne et overskud på over ½ mia. kr., hvilket svarer til 2,7 pct. af en. De almene gymnasier og hf-kurser har således nået besparelsesmålet for Skolernes skal tilpasse deres økonomi til de udmeldte ressourcer, så eleverne får en uddannelse, der modsvarer de ressourcer, der politisk er afsat til formålet. Når de almene gymnasieuddannelser har gennemført tilpasningen tre år for tidligt, er det genererede overskud skabt på bekostning af elevernes uddannelse. Der er store forskelle skolerne imellem: Flere skoler har et overskud på over 5 pct. af en, hvilket er uacceptabelt. Der er endda skoler med overskud på 11, 14 og 28 pct. af en! GL vil foretage en detaljeret regnskabsanalyse, som offentliggøres i eftersommeren I den forbindelse vil vi undersøge, omder foreligger særlige omstændigheder for de enkelte skolers regnskaber. På de fleste skoler har man indtryk af, at skolerne strategisk fastlægger en overskudsgrad. Især er erhvervsskolerne blevet gode til at ende på et acceptabelt resultat. På nogle skoler er det således en strategisk beslutning at generere et stort overskud, hvor ressourcerne burde være gået til investering i udvikling af elevernes uddannelse, lærernes efteruddannelse etc. - Store overskud skabes på bekostning af elever og lærere. Fra mange af vores tillidsrepræsentanter hører vi om, at der ingen ressourcer er på skolerne, og lærerne knokler og nu kan vi så konstatere, at der igen er skabt store overskud. Det er mit indtryk, at man mange steder sparer op til store kapacitetsudvidelser, siger GL's formand, Gorm Leschly. Det er helt uacceptabelt i betragtning af, at antallet af elever pga. ungdomsårgangenes størrelse vil falde fra Når skoler udvider deres kapacitet, kan det i samfundsmæssigt perspektiv således ses som en uhensigtsmæssig suboptimering, hvor skolerne indbyrdes konkurrerer om potentielle elevers gunst. Hvis det så handlede om at levere den bedste uddannelses, var det måske interessant, men når det handler om de mest prangende bygningsværker, er det ikke god omgang med skatteborgernes penge, udtaler Gorm Leschly. Skoleregnskaber 2011 De offentlige skolers regnskaber for 2011 er nu offentlige. GL udarbejder opgørelser for de enkelte skoleformer, med udgangspunkt i at de udbyder gymnasial uddannelse. Regnskabstallene for VUC og erhvervsskolerne, der udbyder gymnasiale uddannelse, dækker derfor over alle de uddannelser, der udbydes på de pågældende skoler. Det er derfor vanskeligt at få et entydigt billede af årsager til resultaterne på årsregnskabet.

2 Dette er blot en opsummering af resultaterne, mens en mere detaljeret regnskabsanalyse vil blive offentliggjort i eftersommeren Samtidig vil der også her foreligge resultater for de private udbydere. Det samlede billede Af tabel 1 kan ses en opsummering over regnskabstallene for de forskellige skoleformer. Samlet set var der i 2011 et overskud på over en halv milliard kr. Det svarer til 2,7 pct. af en eller over kr. pr årselev. Det er positivt, at der i forhold til sidste år er sket et mindre fald i det samlede resultat både i absolutte tal og som procent af en. Ser man på de enkelte uddannelsesområder og enkelte skoler, er der dog overskud, der er uacceptabelt store. Tabel 1. Udvalgte aggregerede regnskabstal for udbyderne af gymnasieuddannelser VUC Erhvervsskoler Almene gymnasier I alt Årselever Årets resultat Resultat i pct. af 5,8 % 1,1 % 4,0 % 2,7 % Resultat pr. årselev Egenkapital Egenkapital i pct. af 23 % 52 % 11 % 34 % Samtidig viser opgørelsen, at udbyderne af almen gymnasial uddannelse fortsætter med at øge deres egenkapital. Selv om at flere af udbyderne nu ejer deres bygninger, har købet ikke ændret deres egenkapital, idet bygningerne er værdisat i regnskabet til købsprisen og ikke til den reelle vurdering. Erhvervsskolerne har en stor del af deres egenkapital fra stigninger i vurderingen af bygningernes pris. De almene gymnasier og hf-kurser Årsregnskaberne for de almene gymnasier og hf-kurser dækker alene gymnasial aktivitet, og er derfor det letteste område at analysere. Aktiviteten på de almene gymnasier er steget med over årselever fra 2010 til 2011, mens overskuddet er steget med 10,5 mio. kr. Målt i forhold til en udgør overskuddet 3,3 % i 2009 mod 2,7 % i Det gennemsnitlige overskud pr. årselev var kr. Se tabel 2. Da gymnasierne blev selvejende, skete det med en negativ egenkapital, primært pga. skyldig feriepengeforpligtelse. På de fem år, der er gået siden selvejet blev indført, har 103 af 122 gymnasier og hf-kurser vendt den negative åbningsbalance til en positiv egenkapital. Som før nævnt er denne egenkapital ikke vokset som følge af skolernes overtagelse af bygningerne.

3 Tabel 2 Sammenligning af nøgletal fra for gymnasier og hf-kurser Ændring Årselever Årets resultat Resultat i pct. af en 4,0 % 4,1 % Resultat pr. årselev Egenkapital Egenkapital i pct. af 10,7 % 8,0 % Tabel 3 viser fordelingen af over-/underskud efter institutionsstørrelse samt det maksimale underskud/overskud. I 2011 havde 7 ud af 122 gymnasier underskud, hvilket er samme antal som i I 2009 var der 9 skoler, der havde underskud. Fire af underskuddene for 2011 var under ½ mio. kr. Det er vanskeligt at konkludere, om det er størrelsen eller øvrige faktorer, der har betydning for, om gymnasiet har over- eller underskud. For en uddannelsesinstitution er det ikke i sig selv et succeskriterium at have et stort overskud, idet ressourcerne skal anvendes til at sikre en god uddannelse for de elever, der går på uddannelsen. 3 skoler har et større underskud mellem 2 og 5,8 pct. af en i Det er en stor byskole (Viborg Katedralskole) med nærtliggende konkurrence, en mindre udkantsskole (Odsherreds Gymnasium) og en mellemstor skole (Helsingør Gymnasium) i en større by. Af disse tre skoler har Odsherreds Gymnasium og Helsingør Gymnasium stadig en negativ egenkapital. Tabel 3. Resultatfordeling for gymnasier og hf-kurser Årselever I alt Antal udbydere: underskud Overskud I alt Resultat mio. kr.: Min -1-1, , , ,4 Max 3,1 4,9 4,4 7 5,5 6,4 6,4 13,2 11,6 7 13,5 11,6 Gns. 0,9 1,2 1,3 1,6 2,1 2,2 2,2 3,2 3 1,7 2,3 2,4 De enkelte resultater for skolerne findes i bilag 1. De to skoler med størst overskud, både procentuelt og absolut, er Herning Gymnasium og HF-centeret Efterslægten: Herning har et overskud på over 11 mio. kr., hvilket svarer til 14 pct. af deres. Efterslægten har et overskud på knap 10 mio. kr. svarende til 13 pct. af deres. Overskuddet på skolerne svarer til over kr. pr. årselev. Yderligere analyse af de almene gymnasier og hf-kurser vil være at finde i GL's regnskabsanalyse, der bliver offentliggjort i eftersommeren 2012.

4 VUC Aktiviteten for VUC, der udbyder hf-enkeltfag og 2årigt hf, er steget med årskursister fra i 2010 til årskursister i Centrenes overskud er faldet fra et meget højt niveau i 2010 på knap 240 mio. til godt 145 mio. kr. Et fald svarende til godt 90 mio. kr. Målt i forhold til en udgør overskuddet i gennemsnit for hele sektoren 10 pct. af en i 2010, svarende til kr. pr. årskursist, mens det svarede til 5,8 pct. af en i 2011 eller kr. pr årskursist. Dvs. det samlede overskud af en er faldet med godt kr. pr. årskursist. Det er positivt, at der er sket et fald i overskuddet, men overskuddet må siges stadig at være uacceptabelt højt på trods af dette fald. Tabel 4 Sammenligning af nøgletal fra for VUC VUC Ændring Årskursister Årets resultat Resultat i pct. af en 5,8% 10,0% Resultat pr. årselev Egenkapital Egenkapital i pct. af 23,4% 19,0% Der er dog store variationer mellem de enkelte VUC-institutioner (jf. bilag 2). VUC i Nordjylland, VUC i Sønderjylland og Horsens HF & VUC havde de største absolutte overskud på mellem 20 og 25 mio. kr., mens Horsens hf og VUC også havde det største overskud i procent af en svarende til over 28 pct. eller over pr. årskursist. I modsætning til sidste år, var der tre centre, der havde underskud. De største underskud havde KVUC og VUF på -3,6 mio. kr. svarende til henholdsvis 1,7 og 2,8 pct. af en. Yderligere analyse af VUC vil være at finde i GL's endelige regnskabsanalyse, der bliver offentliggjort i eftersommeren Erhvervsskoler, der udbyder gymnasial uddannelse Aktiviteten på de skoler, som udbyder erhvervsgymnasiale uddannelser, er faldet med årselever fra årselever i 2010 til årselever i Samlet er skolernes overskud faldet fra 196 mio. kr. i 2010 til 125 mio. kr. i Målt i forhold til en udgør overskuddet 1,1 pct. af den samlede, svarende til godt kr. per årselev. Som selvejet er skruet sammen, med fokus på at skolerne ikke skaber underskud, er det vanskeligt at forstille sig meget levere overskud. Dog er der meget forskellige resultater bag det samlede resultat (jf. bilag 3). 13 skoler havde underskud. Center for uddannelse Skanderborg Odder har det største underskud i 2011, svarende til 11 mio. kr. eller knap 15. pct. af en. Det største absolutte overskud havde Herningsholms Erhvervsskole. Deres overskud var på 14,5 mio. kr., svarende til godt 5 pct. af en eller godt kr. pr. årselev.

5 Tabel 5 Sammenligning af nøgletal fra for erhvervsskoler, der udbyder gymnasial uddannelse Erhvervsskoler Ændring Årselever Årets resultat Resultat i pct. af en 1,1% 2,0 Resultat pr. årselev Egenkapital Egenkapital i pct. af 52% 52% Yderligere analyse af erhvervsskolerne vil være at finde i GL's endelige regnskabsanalyse, der offentliggøres i eftersommeren 2012.

6 Bilag 1 Resultater for almene gymnasier og hf-kurser 2011 Skolestørrelse Årets resultat Institutionsnavn Omsætning Årselever I kr. I pct. af pr. årselev Herning Gymnasium ,2% HF-Centret Efterslægten ,4% Sønderborg Statsskole ,2% Frederiksberg HF-Kursus ,5% Vestfyns Gymnasium ,3% Randers Statsskole ,5% Vordingborg Gymnasium & HF ,2% Ordrup Gymnasium ,1% Brønderslev Gymnasium og HF ,9% Gentofte HF ,7% Egå Gymnasium ,7% Munkensdam Gymnasium ,0% Øregård Gymnasium ,9% Maribo Gymnasium ,8% Frederiksborg Gymnasium og HF ,5% Greve Gymnasium ,3% Langkær Gymnasium og HF ,7% Nordfyns Gymnasium ,4% Skive Gymnasium og HF ,3% Varde Gymnasium ,3% Frederikssund Gymnasium ,2% Vejen Gymnasium og HF ,8% Tårnby Gymnasium ,6% Borupgaard Gymnasium ,6% Gammel Hellerup Gymnasium ,5% Rødovre Gymnasium ,3% Tønder Gymnasium ,1% Falkonergårdens Gymnasium og HF ,0% Kursus Stenhus Gymnasium og HF ,9% Århus Statsgymnasium ,8% Christianshavns Gymnasium ,8% Rønde Gymnasium ,5% Nærum Gymnasium ,5% Ikast-Brande Gymnasium ,5% Nyborg Gymnasium ,3% Marselisborg Gymnasium ,2% Silkeborg Gymnasium ,1% Grindsted Gymnasium & HF ,1% Kalundborg Gymnasium og HF ,0% Egedal Gymnasium & HF ,9% Hjørring Gymnasium og HF-Kursus ,9% Odder Gymnasium ,6% Solrød Gymnasium ,6% 3.743

7 Paderup gymnasium ,4% Midtsjællands Gymnasieskoler ,4% Birkerød Gymnasium HF IB & ,4% Kostskole Holstebro Gymnasium og HF ,4% Fredericia Gymnasium ,3% Gefion Gymnasium ,2% Roskilde Gymnasium ,2% Rungsted Gymnasium ,0% Kolding Gymnasium HF-Kursus og IB ,9% School Københavns åbne Gymnasium ,8% Nakskov Gymnasium og HF ,8% Fjerritslev Gymnasium ,8% Espergærde Gymnasium og HF ,8% Nørre Gymnasium ,7% Faaborg Gymnasium ,5% Morsø Gymnasium ,4% Nykøbing Katedralskole ,4% Ringkjøbing Gymnasium ,4% Høje-Taastrup Gymnasium ,3% Bjerringbro Gymnasium ,2% Kongsholm Gymnasium & HF ,1% Rysensteen Gymnasium ,0% Ørestad Gymnasium ,0% Ribe Katedralskole ,0% Slagelse Gymnasium ,8% Thisted Gymnasium og HF-Kursus ,8% Herlev Gymnasium og HF ,7% Haderslev Katedralskole ,7% Aarhus Katedralskole ,6% Middelfart Gymnasium og HF-Kursus ,6% Høng Gymnasium og HF ,5% Esbjerg Gymnasium og HF Kursus ,4% Viby Gymnasium og HF ,3% Svendborg Gymnasium og HF ,3% Odense Katedralskole ,2% Roskilde Katedralskole ,2% Aabenraa Statsskole ,2% Skanderborg Gymnasium ,0% Struer Statsgymnasium ,9% Grenaa Gymnasium ,8% Aurehøj gymnasium ,8% Køge Gymnasium ,7% Gribskov Gymnasium ,7% Tornbjerg Gymnasium ,6% Risskov gymnasium ,6% Vestjysk Gymnasium Tarm ,6% Frederiksværk Gymnasium og HF ,5% 1.262

8 Næstved Gymnasium og HF ,5% Gladsaxe Gymnasium ,5% Midtfyns Gymnasium ,4% Mulernes Legatskole ,4% Aalborg Katedralskole ,4% Mariagerfjord Gymnasium ,4% Horsens Gymnasium ,3% Støvring Gymnasium ,3% Frederikshavn Gymnasium og HF ,1% 907 Kursus Avedøre Gymnasium ,1% 930 Allerød Gymnasium ,0% 848 Dronninglund Gymnasium ,0% 890 Virum Gymnasium ,7% 513 Alssundgymnasiet Sønderborg ,7% 583 Viborg Gymnasium og HF ,7% 563 Rosborg Gymnasium & HF ,6% 510 Himmelev Gymnasium ,6% 478 Sct. Knuds Gymnasium ,6% 621 Nørresundby Gymnasium og HF ,5% 436 Favrskov Gymnasium ,4% 363 Tørring Gymnasium ,4% 358 Rødkilde Gymnasium ,4% 300 Lemvig Gymnasium ,3% 323 Århus Akademi ,1% 93 Aalborghus Gymnasium ,1% 58 Frederiksberg Gymnasium ,1% -59 Horsens Statsskole - Gymnasium og ,1% -97 HF-Kursus Hasseris Gymnasium ,2% -158 Vesthimmerlands Gymnasium og HF ,0% -927 Helsingør Gymnasium ,0% Viborg Katedralskole ,6% Odsherreds Gymnasium ,8%

9 Bilag 2 Resultater for VUC 2011 Skolestørrelse Årets resultat Institutionsnavn Omsætning Årskursister I kr. I pct af pr. årselev KVUC % VoksenUddannelsescenter % Frederiksberg VUC Vestegnen % VUC Hvidovre-Amager % VUC Lyngby % HF & VUC Nordsjælland % VUC Roskilde % Nordvestsjællands HF & % VUC VUC Vestsjælland Syd % VUC Storstrøm % HF & VUC FYN % VUC Sønderjylland % VUC Vest % Horsens HF & VUC % Kolding HF og VUC % Herning HF og VUC % VUC Holstebro-Lemvig % Struer 752 VUC Djursland % Randers HF og VUC % Th. Langs HF og VUC % VUC Århus % Thy-Mors HF & VUC % VUC Skive-Viborg % VUC Nordjylland % I alt ,8% 5.720

10 Bilag 3 Resultater for erhvervsskoler der udbyder gymnasial uddannelse 2011 Skolestørrelse Årets resultat Institutionsnavn Omsætning Årselever I kr. I pct. af pr. årselev Københavns Tekniske Skole ,4% 380 Niels Brock - Copenhagen Business ,1% 730 College TEC Teknisk Erhvervsskole Center ,1% -73 Handelsskolen København Nord ,4% 966 CPH WEST - Uddannelsescenter ,3% København Vest Køge Handelsskole ,2% Roskilde Handelsskole ,1% -89 Roskilde Tekniske Skole ,2% Zealand Business College ,2% -204 Tradium ,4% Uddannelsescenter Holstebro ,2% Rybners ,9% EUC Nordvestsjælland ,2% 226 Selandia CEU ,6% -603 EUC Sjælland ,8% CELF - Center for erhv.rettede udd ,8% Lolland-Falst Campus Bornholm ,0% 965 Vestfyns Handelsskole og ,1% Handelsgymnasium Kold college ,6% 551 TietgenSkolen ,5% Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle ,7% 675 Svendborg Erhvervsskole ,3% 293 Haderslev Handelsskole ,2% -167 EUC Syd ,2% Business College Syd Mommark HkS ,7% Sønderborg HS Tønder Handelsskole ,2% EUC Vest ,9% Erhvervsgymnasiet Grindsted ,8% 661 Ribe Handelsskole ,7% Varde Handelsskole og ,8% Handelsgymnasium Vejen Handelsskole ,7% EUC Lillebælt ,7% 737 Learnmark Horsens ,6% HANSENBERG ,1% IBC International Business College ,4% Campus Vejle ,4% 355 Herningsholm Erhvervsskole ,3% Lemvig Handelsskole ,6% 540 Ringkjøbing Handelsskole & ,3%

11 Handelsgymnasium Vestjydsk Handelsskole & ,0% 712 Handelsgymnasium Viden Djurs ,3% Handelsfagskolen ,5% Silkeborg Tekniske Skole ,4% Handelsskolen Silkeborg ,4% 962 Skanderborg-Odder Center for ,8% uddannelse AARHUS TECH ,0% Århus Købmandsskole ,2% 956 Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern ,3% Skive Tekniske Skole ,7% Skive Handelsskole ,1% 85 EUC Nordvest ,0% 36 Mercantec ,2% Frederikshavn Handelsskole ,1% 103 EUC Nord ,1% 100 Tech College Aalborg ,9% Aalborg Handelsskole ,3% Erhvervsskolerne Aars ,4% 341 I alt ,1% 1.042

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet SBM/BSN: 19.03.2015 Hermed den samlede monitorering af Projekt Frivillig for hele 2014, fra d. 1. januar 2014 til og med d. 31. december 2014. Monitoreringen

Læs mere

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark Bilagsoversigt Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark... 2 Bilag 2. Nøgletal for ungdomsuddannelsesinstitutionerne... 3 Almene gymnasier og hf-centre... 3 Erhvervsskoler...

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

Højskolen for bevidsthedsudvikling i Rørvig

Højskolen for bevidsthedsudvikling i Rørvig Bilag 1 c Selvejende institutioner under ministerområder Erhvervs- og Vækstministeriet: Visit Denmark Kulturministeriet: Folkehøjskoler Askov Højskole Bornholms Højskole Borups Højskole København Brandbjerg

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Uddannelse i de sociale klasser i 2012

Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen undersøges uddannelsen for personerne i de fem sociale klasser. Der kigges

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Årsrapport 2014-2015 Maj 2015

Årsrapport 2014-2015 Maj 2015 Årsrapport 2014-2015 Maj 2015 Styregruppen Fhv. rektor Carl P. Knudsen, formand Fhv. kontorchef Torben Christoffersen Rektor Eigil Dixen, Egå Gymnasium Uddannelsesdirektør Mogens Enevoldsen, Aarhus Tekniske

Læs mere

Årsrapport 2012-2013 Juni 2013

Årsrapport 2012-2013 Juni 2013 Årsrapport 2012-2013 Juni 2013 Styregruppen Fhv. rektor Carl P. Knudsen, formand Fhv. kontorchef Torben Christoffersen Rektor Eigil Dixen, Egå Gymnasium Uddannelsesdirektør Mogens Enevoldsen, Aarhus Tekniske

Læs mere

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø EUC Nordvest, SOSU STV, SOSU Nord

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere