Du har som borger mulighed for at få indflydelse på indholdet inden den politiske behandling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Du har som borger mulighed for at få indflydelse på indholdet inden den politiske behandling."

Transkript

1 Kære læser Du sidder lige nu med det første udkast til ny landdistriktspolitik for Rebild Kommune. Udkastet er sendt ud til landsbyerne i kommunen og de interessenter, der har deltaget i workshops mm. Du er velkommen til at sende det videre til dem, du tænker kunne være interesserede. Som du kan se, er det stadig et råt udkast. Vi har arbejdet med tekst og indhold, men ikke med opsætning. Den endelige politik bliver selvfølgelig krydret med illustrationer mm. Udkastet er endnu ikke politisk behandlet! Nogle af byrådsmedlemmerne har deltaget i den indledende proces og bidraget med inputs, men det du sidder med er ikke formelt behandlet i de politiske udvalg. Du har som borger mulighed for at få indflydelse på indholdet inden den politiske behandling. Udkastet bliver debatteret tirsdag d. 1. november, når Landsbyrådet holder efterårsmøde. Du er velkommen til at deltage i mødet, som holdes på Rebildcentret, Røde Møllevej 4 fra kl Tilmeld dig på mail til Sara Tornøe på senest mandag d. 31. oktober kl. 12. Efter 1. november foretager vi de sidste redigeringer og gør udkastet klar til politisk behandling i december. Hvis det bliver godkendt, sender vi det ud i offentlig høring i starten af det nye år. Her bliver der igen mulighed for at komme med kommentarer. Hvis du har deltaget i workshop eller på anden måde bidraget med input, vil du måske opleve at dit bidrag ikke lige er til at få øje på i politikken. Det er ikke glemt! Politikken skal følges op af konkrete handleplaner, hvor vi får mulighed for at gribe fat i de mange konkret ideer, som skal være med til at føre politikkens intentioner ud i livet. God læselyst Indledning Rebild Kommunes Landdistriktspolitik har landsbyerne og det åbne lands kvaliteter og muligheder som omdrejningspunkt. Den sætter retning og er grundlaget for samarbejdet om udviklingen i landdistrikterne. Politikken indeholder en overordnet målsætning, en række delmål og forslag til handlinger. Det vil sige hvor vil vi hen? Og hvem gør hvad? Hvad er formålet med en landdistriktspolitik? Med landdistriktspolitikken stiller vi skarpt på aktuelle fokusområder, og vi vil bruge den som styringsredskab til at prioritere indsatser og midler. Med politikken forpligter vi os til at skabe attraktive landdistrikter i samarbejde med landsbyrådet og borgerne i landsbyerne og landdistrikterne. Udkast til Landdistriktspolitik for Rebild Kommune, oktober 2016 Side 1 af 9

2 Landdistriktspolitikken supplerer kommunens øvrige planer og politikker ved at sætte spot på de muligheder og udfordringer, der knytter sig specifikt til landsbyer og landdistrikter. Vores overordnede målsætning Landdistriktspolitikken er med til at understøtte målene i Vision 2025 Et sund liv i en sund kommune. I landsbyerne og det åbne land skal der også være sundt at leve og bo, sundt erhvervsliv og sunde oplevelser. Her finder vi en stor del af de naturressourcer og landskabelige kvaliteter, som er et gode for alle kommunens borgere og gæster. Ved at arbejde dynamisk og helhedsorienteret sørger vi for, at rammerne for bosætning, erhverv og gode oplevelser er til stede i landdistrikterne. Livet på landet eller i en landsby i Rebild Kommune er et aktivt tilvalg! Landdistriktsudviklingen er et fælles ansvar For at landdistriktspolitikkens mål kan føres ud i livet, er det helt essentielt at inddrage landdistrikternes aktører i arbejdet. Kommunen har ansvaret for at skabe rammerne, men kan ikke løfte opgaven alene. Der er brug for, at alle bidrager og samarbejder. Landsbyer, Landsbyrådet og Rebild Kommune skal være i dialog for at sikre udvikling i samme retning. For at sikre en bred forankring er landdistriktspolitikken da også blevet til i tæt samarbejde mellem landsbyer, landsbyråd, forvaltning og politikere. Fra ord til handling I forlængelse af landdistriktspolitikken skal der udarbejdes konkrete handleplaner, som sætter handling bag alle ordene. Lige som politikken skal handleplanerne udarbejdes i samarbejde mellem alle de berørte aktører. I handleplanerne vil vi folde udviklingsopgaverne ud og tage stilling til, hvordan vi helt konkret vil gribe dem an. Side 2 af 9

3 Udvikling eller afvikling? Det er et svært spørgsmål at besvare, men det er vigtigt at vi forholder os til alle udfordringer. Vi vil ikke inddele landsbyerne i et A- og et B-hold, men vi er heller ikke blinde for, at nogle landsbyer har gode vilkår, mens andre kæmper en ulige kamp for at holde indbyggertallet oppe. Hvad enten landsbyerne i kommunen er i befolkningsmæssig udvikling eller lider under fraflytning, skal der være gode levevilkår for dem, der bor der. Landsbyerne i Rebild Kommune er i udvikling Udvikling kan forstås som byudvikling med anlæg af nye huse, der runder landsbyen af eller fylder tomme huller ud. Det kan også være ny anvendelse af allerede eksisterende bygninger, etablering af virksomheder, udnyttelse af naturens ressourcer, eller blot at der er nye aktiviteter og positiv energi. Det handler om at finde ud af, hvad der er særligt for den enkelte landsby og bruge det som et aktiv. Vi hjælper også de landsbyer, der er under afvikling Der hvor landsbyerne er ved at afvikle sig selv, fordi der af forskellige årsager er flere, der flytter fra end til, vil vi også gerne hjælpe. Der, hvor man må erkende at fraflytningen ikke kan vendes, er der behov for at se på, hvordan der fortsat kan være attraktivt at bo for de tilbageværende. Vi understøtter gode ideer og lokale initiativer Vi understøtter det, der spirer og gror. Udviklingen sker, der hvor idéerne og mulighederne er til stede. Vi tager i mod idéer og iværksætteri med åbne arme, og støtter hvor og når vi kan. Samarbejde som nøglen til udvikling Vi vil understøtte samarbejder både internt i landsbyerne, mellem landsbyerne og mellem landsbyerne og de større byer i kommunen for ad den vej at skabe grobund for nye initiativer. Lokal identitet og stedbundne ressourcer Vi skal bygge videre på eksisterende lokale fortællinger og særlige kendetegn. Vi skal hjælpe hinanden med at identificere og formidle, hvad der er specielt for den enkelte landsby. Nytænkning Vi skal være åbne for nye anvendelser af eksisterende bygninger og være gode til at udnytte planlovens rammer under hensyntagen til de lokale forhold. Vi skal anvende de resterende midler i nedrivningspuljen strategisk og fortsat prioritere at rydde op i de forfaldne huse. De steder, hvor det ikke giver mening at bevare bygningerne, skal vi arbejde med at tilføre området værdier af mere rekreativ karakter. Iværksætterstøtte og strategisk anvendelse af midler Vi skal bakke op om lokale iværksættere og hjælpe dem til at udnytte de rammer og muligheder, der er til stede. Vi skal bruge vores projektpuljer til at understøtte foreninger og enkeltpersoner, der kommer med gode initiativer og idéer, som skaber udvikling og aktivitet. Landsbyklynger og andre former for samarbejde Sammen står vi stærkere. Derfor skal vi væk fra tanken om, at alle landsbyer skal rumme alt og i stedet bygge nye fællesskaber baseret på de forskellige landsbyers styrker. Vi vil understøtte samarbejdsprocesser, der er til gavn for udviklingen i lokalområderne. Side 3 af 9

4 Bosætning Attraktive boliger er fundamentet for et sundt hverdagsliv. Boligerne i landsbyerne og det åbne land byder på ro, nærhed til naturen og et stærkt fællesskab. En mangfoldig vifte af landsbyer Vi ser det som en styrke, at vores landsbyer tilbyder noget forskelligt. Hver enkelt landsby har sin egen unikke historie og identitet. Hvis du kigger dig omkring, kan du finde en landsby og en bolig, der passer til dit behov, uanset om du er ung eller gammel. Velfungerende infrastruktur Boligerne i landsbyerne er særligt attraktive, når både den fysiske og den digitale infrastruktur fungerer. Vores fysiske infrastruktur skal gøre det muligt for børn og unge at transportere sig sikkert til og fra skole og fritidsinteresser enten på cykel eller med offentlig transport. En hurtig internetforbindelse og god mobildækning er afgørende for både bosætning og erhverv, derfor skal begge dele være tilgængelige over hele kommunen. Vi starter en positiv spiral Der skal være omsætning på boligmarkedet i hele kommunen. Vi arbejder for at ændre holdningen hos medierne, bankerne og kreditforeningerne så det igen bliver muligt at låne penge til en ejendom i landsbyerne og i det åbne land. Vi tager afsæt i den lokale identitet Landsbyernes stedbundne ressourcer skal være velkendte og understøtte markedsføringen af den enkelte landsby. Det skal være tydeligt, hvilke faciliteter og fritidstilbud der findes, og hvor langt der er til indkøb, børnepasning og skole. Vi skal udnytte, at der er gode muligheder for at kombinere bolig og erhverv, og vi skal finde steder, hvor der er plads til at eksperimentere med alternative boformer, byggematerialer og byggemetoder. Cykelstier og kollektiv transport Et sammenhængende net af cykelstier vil være til gavn for både turister og kommunens borgere. Det er økonomisk en stor opgave, som vi løfter en bid ad gangen over en længere årrække. Den kollektive transport er udfordret af et dalende kundegrundlag. Vi skal så vidt muligt bevare eller finde alternative løsninger, så det ikke er en manglende busforbindelse, der affolker en landsby. Internet og mobildækning I områder, hvor der er langt mellem husene er det ikke rentabelt for udbyderne at sikre internet- og mobildækning. Vi skal derfor arbejde på at få del i tilgængelige puljemidler og være åbne for alternative løsninger. Spark døren ind og fortæl de gode historier Vi fortæller de gode historier igen og igen. Landsbyerne, kommunen og politikerne skal udnytte enhver lejlighed til at fortælle, hvorfor landsbyerne er attraktive og værd at investere i, så banker, kreditforeninger og medier får øje på landsbyernes potentiale. Vi bakker op om de interesseorganisationer, der også arbejder for at fremme landdistrikternes muligheder. Side 4 af 9

5 Natur og friluftsliv Danskerne elsker skoven. Bortset fra stranden er skoven den mest besøgte naturtype. De mest attraktive landsbyer er der, hvor der også er bekvem adgang til færdsel, ophold og oplevelser i nærliggende skov og anden natur. Naturen er en af vores største ressourcer, og det skal vi benytte os af. Smukke fysiske omgivelser omkring landsbyerne Landsbyer med nærhed til skov og anden natur er attraktive for bosætning. Beliggenhed tæt ved naturarealer og udsigt til naturskønne omgivelser fra egen bolig er berigende for sjælen og positivt for ejendomsværdien. Derfor vil vi arbejde på at trække naturen tæt på landsbyerne. Nem adgang til naturoplevelser og friluftsaktiviteter Uanset om det omgivende landskab omkring landsbyen er rigt eller fattigt på natur er stiadgang til landskabet vigtig. Selv beskedne spor i skel mellem dyrkede marker giver mulighed for oplevelser og motion på afstand af biltrafikken. Tilstedeværelse af stier giver frihed. Nye natur- og opholdsarealer i nærområdet Etablering af ny natur ved landsbyer kan være i form af skovrejsning. Ny skov kan anlægges med lysninger, der både øger den landskabelige variation og giver skoven et mere alsidigt plante- og dyreliv. Skovlysninger og andre åbne naturarealer kan bruges til mange former for friluftsaktiviteter, motion, leg, bålhygge, overnatning og naturoplevelser. Til gavn for den enkeltes trivsel og det lokale fællesskab. Etablering af stier i det åbne land Jordbrugserhvervet er et vigtigt erhverv i Rebild Kommune. I takt med at markerne er blevet større er mange småbeplantninger, skel og markveje forsvundet over de seneste årtier. Det betyder desværre, at mulighederne for at gå en tur i landskabet er blevet færre omkring mange landsbyer. Udfordringerne ved etablering af ny natur og stier ud i landskabet er først og fremmest ejerforholdene og økonomien. Ved stort set alle landsbyer er de omgivende arealer i privat eje og oftest anvendt til jordbrugsformål. En god dialog med jordejere er derfor afgørende for ethvert initiativ af denne art. Side 5 af 9

6 Sammenhold og fællesskab Fællesskabet og foreningslivet i landsbyerne og landdistrikterne har stor betydning for den lokale identitetsfølelse og det lokale sammenhold. Det bidrager til et godt og sundt hverdagsliv. Anerkende det frivillige arbejde Kultur- og fritidslivet i kommunens landdistrikter er afhængigt af de initiativer der tages af de frivillige i de lokale foreninger. Vi anerkender den store indsats og har derfor fokus på at skabe gode vilkår for det frivillige arbejde. Samarbejde mellem frivillige og kommunen Vi er fælles om at skabe trivsel og udvikling i landdistrikterne. Vi bruger hinanden som sparringspartnere, både når vi udvikler nye projekter, og når vi støder på udfordringer. Det gode samarbejde er med til at styrke de eksisterende relationer og skabe nye netværk. Levende samlingssteder Alle lokalområder skal have et sted at mødes. Samlingsstederne er med til at understøtte fællesskaberne og er en af forudsætningerne for, at livet kan udfoldes i landdistrikterne. Vi yder fast økonomisk tilskud til de registrerede forsamlingshuse og støtter gerne de øvrige samlingssteder, når de laver nye tiltag. Det skal være sjovt at arbejde frivilligt Vi ønsker at hjælpe de frivillige, så de føler sig klædt på til at løfte de opgaver, de påtager sig. Vi vil gerne byde ind i samarbejdet med vejledning, inspiration og hjælp til selvhjælp, så det er overkommeligt at føre projekter ud i livet. Dialog mellem alle aktører Dialogen er den vigtigste forudsætning for et godt samarbejde. Politikerne er løbende i dialog med Landsbyrådet og borgerne i landsbyerne og landdistrikterne for at sikre en fælles retning for udviklingen. Der er tæt samarbejde mellem Landsbyrådet og forvaltningen, mellem Landsbyrådet og de enkelte landsbyer og mellem forvaltningen og landsbyerne og de lokale aktører. Nyt liv i forsamlingshusene Mange af de traditionelle forsamlingshuse er økonomisk trængte på grund af store udgifter til drift. Der er behov for at tænke kreativt, både når der skal skaffes penge til nødvendig renovering, og når der skal findes nye indtægtskilder. Der skal arbejdes for, at samlingsstederne er aktive, attraktive og fleksible. Også her kan det være hensigtsmæssigt at tænke på tværs af landsbyer. Side 6 af 9

7 Positiv omtale Positiv omtale er en grundlæggende forudsætning for at kunne tiltrække nye borgere. Der er en begyndende bevægelse fra by mod land, og de negative historier om Udkantsdanmark, affolkning og landsbydød bliver færre. Vi skal selvfølgelig ride med på den positive bølge. Vi synliggør vores kvaliteter Det er synligt både inden for og uden for kommunegrænsen, at livet på landet i Rebild Kommune har meget at byde på. Vi arbejder målrettet med at fortælle de gode historier om landsbyerne og deres forskellige kvaliteter. Vi sikrer lokalkendskab, fastholder de lokale værdier og formidler de stedbundne ressourcer. Landsbyboerne som ambassadører Landsbyboerne er bevidste om, at de er de bedste ambassadører for livet på landet. Summen af ambassadørernes gode historier fortalt til venner og familie er den bedste branding vi kan få. Lokalområder hvor man føler sig velkommen I landsbyerne er der plads til både tilflyttere og de, der har været i området i flere generationer. Vi er åbne for, at alle kan være med i det lokale fællesskab og har respekt for, at nogen foretrækker at holde sig for sig selv. Formidling via alle tilgængelige platforme Vi skal arbejde med at identificere og beskrive landsbyernes stedbundne ressourcer. Det skal være tydeligt, hvilke faciliteter og tilbud landsbyerne byder på. Vi skal bruge alle tilgængelige platforme til formidlingen, og vi skal have fokus på både de historiske fortællinger og de aktuelle gode historier. Vi er stolte af at bo, der hvor vi bor Den bedste forudsætning for at landsbyboerne bliver gode ambassadører er, at de selv er glade og tilfredse med deres hverdagsliv. Begejstring smitter. Samtidig er det vigtigt, at de kender deres landsbys historie og de lokale fortællinger. Positiv særbehandling til tilflyttere Vi har fokus på at gøre en særlig indsats for, at tilflyttere og potentielle tilflyttere føler sig velkomne. Det skal være nemt at finde informationer og at blive en del af det lokale foreningsliv. Side 7 af 9

8 Hvem gør hvad? Landdistriktsudviklingen kræver en tværgående indsats og går derfor på tværs af politik- og forvaltningsområder. Vi ser landdistriktsudvikling som en fælles opgave, hvor vi som kommune sætter de overordnede rammer og tilbyder os som samarbejdspartner. Hvis vi skal nå de mål, vi har sat i politikken, er der brug for hjælp fra alle landdistrikternes aktører. Hvad gør kommunen? Vi sætter pris på mangfoldigheden og vil gerne understøtte, at landsbyerne er forskellige og har forskellige kvaliteter derfor giver det ikke mening at tilbyde en standard pakkeløsning. For at behandle landsbyerne ens skal de behandles forskelligt. Vi tror på, at projekter er mest bæredygtige, når de er lokalt forankret. Brug gerne kommunens landdistriktskonsulent som sparringspartner. Invitér os ind i de større projekter, hvis I gerne vil have kommunen med rundt om bordet. Vi vil gerne være med til at klæde de frivillige på til at kunne løfte de opgaver, de påtager sig, og til at finde mod til at gå i gang med store projekter. Der er en mangfoldighed af kompetencer til stede i den kommunale forvaltning og ude i lokalsamfundene. For at sætte kompetencerne i spil skal vi være i dialog med hinanden. Vi vil være med til at skabe netværk og sikre vidensdeling, så kompetencerne udnyttes bedst muligt. Kommunen er naturligvis også myndigheden, der vedtager planer og udsteder tilladelser. Det gør vi under størst mulig hensyntagen til de mennesker, der bliver berørt af det, og til landskabet og naturen. Vi benytter os af vores tværkommunale netværk, og de muligheder vi har for at søge indflydelse på landdistrikternes vilkår på regionalt og nationalt plan. Hvad gør Landsbyrådet? Landsbyrådet består af repræsentanter fra 34 af kommunens landsbyer. Landsbyrådet er et dialogforum, som er med til at fremme og understøtte nærdemokrati og lokalsamfundenes indflydelse. De har valgt en bestyrelse, som, sammen med landdistriktskonsulenten, varetager samarbejdet mellem kommunens landsbysamfund. Bestyrelsen har til formål at koordinere og formidle fælles synspunkter og medvirker til at fremme landdistrikternes interesser. Landsbyrådet og særligt bestyrelsen er løbende i dialog med politikerne. Landsbyrådet har været en væsentlig medspiller i udarbejdelsen af nærværende landdistriktspolitik. Det giver et medejerskab, som skal være med til at sikre, at landdistriktspolitikken kan føres ud i livet. Landsbyrådet skal spille en aktiv rolle i udformningen af de handleplaner, der skal følge landdistriktspolitikken op. Landsbyrådet tilbyder med en digital platform, hvor landsbyerne kan kommunikere med hinanden og med omverden. De sørger for, at der hvert år er forskellige arrangementer, hvor landsbyerne kan mødes til inspiration og erfaringsudveksling. Side 8 af 9

9 Landsbyrådets bestyrelse præger udviklingen gennem fordeling af midlerne i Projektpulje til landsbyer med opland, for eksempel ved at afsætte nogle af midlerne til fælles projekter, der kommer alle landsbyer til gavn. Landsbyrådets bestyrelse samarbejder med landsbyrådene i nabokommunerne for at understøtte den fælles udvikling i de himmerlandske landdistrikter. Hvad kan landsbyerne gøre? Denne politik medfører ikke nogen handlepligt for landsbyerne. Men landsbyerne kan hver for sig og i fællesskab være med til at understøtte en positiv udvikling i landdistrikterne. Førstehåndsindtrykket betyder meget, derfor er det vigtigt at vedligeholde landsbyen, så den fremstår attraktiv for omverden. De enkelte grundejere har naturligvis ansvaret på egen matrikel, mens fællesskabet tager sig af de fælles arealer og måske giver en hjælpende hånd, der hvor det kniber. Det, der er unikt for hver enkelt landsby, skal fremhæves. De gode historier skal fortælles, så de, der lægger vejen forbi både fysisk og digitalt, kan få et godt indblik i landsbyens kvaliteter. Tag godt imod tilflyttere. De kommer med nye kompetencer og ideer, og de har valgt lige præcis jeres sted til, så de kan være med til at sætte spot på de gode sider. Et aktivt foreningsliv er med til at sætte positivt præg på et lokalområde. Samarbejd på kryds og tværs og del de gode ideer med hinanden så er der også flere hænder når opgaverne skal løses. Samlingsstederne i landsbyerne skal holdes i live med et varieret udbud af aktiviteter, der gerne må appellere til folk ud over eget lokalområde. Side 9 af 9

Landdistriktspolitik Et sundt liv i en sund kommwune

Landdistriktspolitik Et sundt liv i en sund kommwune Landdistriktspolitik 2017-2020 Et sundt liv i en sund kommwune 1 Indledning Rebild Kommunes Landdistriktspolitik har landsbyerne og det åbne lands kvaliteter og muligheder som omdrejningspunkt. Den sætter

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Indledning Regeringens overordnede målsætning er, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og virke i alle dele af landet. Dette kræver

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

G FOR EVENTS I SØNDERBORG FORRETNINGSGRUNDLA

G FOR EVENTS I SØNDERBORG FORRETNINGSGRUNDLA NDLAG U R G S G IN N T E FORR FOR EVENTS I SØNDERBORG Indhold 1. Formål med et forretningsgrundlag for events 2. Politisk og strategisk sammenhæng 3. Formål og mål for arbejdet med event 4. Organisering

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Strategi- og handleplan for landdistrikterne

Strategi- og handleplan for landdistrikterne Strategi- og handleplan for landdistrikterne 11. januar 2016 vedtog Byrådet en ny Landdistriktspolitik. Politikken omhandler følgende temaer: Strategi- og handleplanen er en opfølgning på den vedtagne

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Sammen om nødvendige forandringer. Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 1. oktober 2014

Sammen om nødvendige forandringer. Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 1. oktober 2014 Sammen om nødvendige forandringer Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 1. oktober 2014 Program 18.30 Velkommen 18.40 Boligmarkedet uden for de større byer - yderområdernes udfordringer Thorkild

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Samling Sammenhold UDKAST

Samling Sammenhold UDKAST & Samling Sammenhold LANDDISTRIKTSSTRATEGI FOR HJØRRING KOMMUNE 2017 UDKAST INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 03 ALT DET, VI KAN SAMMEN 04 EN HEL KOMMUNE 05 VIRKELYST, FRIVILLIGHED OG FÆLLESSKABER 06 ATTRAKTIVE

Læs mere

Mariagerfjord Kommune - et godt sted at leve

Mariagerfjord Kommune - et godt sted at leve Mariagerfjord Kommune - et godt sted at leve Mariagerfjord Kommune skal være et attraktivt sted at bo, leve og arbejde for folk i alle aldre. Vi arbejder for et rigt og varieret kultur- og fritids- og

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Samling Sammenhold UDKAST

Samling Sammenhold UDKAST & Samling Sammenhold LANDDISTRIKTSSTRATEGI FOR HJØRRING KOMMUNE 2017 UDKAST INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 03 ALT DET, VI KAN SAMMEN 04 EN HEL KOMMUNE 05 VIRKELYST, FRIVILLIGHED OG FÆLLESSKABER 06 ATTRAKTIVE

Læs mere

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk Landsby- og landdistriktspolitik Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009 www.skive.dk Baggrund I forbindelse med strukturreformen blev de fire gamle kommuner Sallingsund,

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED Jungshoved et sving ud i naturen Foto Tage Klee Lokal udviklingsplan for Jungshoved, Vordingborg kommune, vedtaget på borgermøde juni 2016 Handlingsplan

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Lokaldemokrati Afvikling eller udvikling? Slip landsbyerne løs.

Lokaldemokrati Afvikling eller udvikling? Slip landsbyerne løs. Lokaldemokrati Afvikling eller udvikling? Slip landsbyerne løs. Kirsten Bruun s mission er: At være praktisk ekspert i at samle, dele og kommunikere viden til gavn for landdistrikter og yderområder. Vores

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Kultur og fritid for det hele menneske. Kultur- og Fritidspolitik

Kultur og fritid for det hele menneske. Kultur- og Fritidspolitik Kultur og fritid for det hele menneske Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017 Indhold 3 4 5 6 8 10 12 14 Én fælles politik som paraply og pejlemærke Vision:

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen... 7 Strategisporene... 8 Naturen skal benyttes og beskyttes... 10 Planer og programmer

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan

PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan 2016-2020 2 Velkommen til Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan I Fagcenter for Socialpsykiatri er visionen at skabe fremtidens velfærd,

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere