STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN"

Transkript

1 STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006

2 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje August 2006

3 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S URL: Emneord: Lov om tandpleje, kommunal tandpleje, børne- og ungdomstandpleje, fritvalgsordning, valgfrihed. Kategori: Udredning Sprog: Dansk Version: 1,0 Versionsdato: 16. august 2006 Elektronisk ISBN: Format: pdf Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, August 2006 Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. 2

4 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje 1 Indledning 4 2 Opsummering af hovedresultaterne Organisationsform Serviceniveau Fritvalgsordningen 5 3 Materialer og metode 6 4 Resultater Organisationsform Serviceniveau Fritvalgsordningen 10 5 Konklusion 13 6 Regelsæt 14 3

5 1 Indledning Vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje er et kommunalt tilbud, der omfatter alle børn og unge under 18 år, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde den vederlagsfri børne- og ungdomstandpleje på offentlige klinikker eller hos praktiserende tandlæger med hvilke kommunalbestyrelsen indgår aftale. Uanset om kommunen har besluttet at tilrettelægge ungdomstandplejen på offentlige klinikker eller har indgået aftale med én eller flere tandlæger om varetagelse af opgaven, kan unge på 16 og 17 år vælge at modtage det vederlagsfri kommunale tandplejetilbud hos praktiserende tandlæge efter eget valg. Optagelse i den kommunale tandpleje sker automatisk ved barnets fødsel og forudsætter ikke tilmelding. Ændring af tandplejeloven pr. 1. januar 2004 (Lov nr. 377 af 28. maj 2003) havde til hensigt at skabe større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen både for borgerne og for kommunerne. Med lovændringen blev der givet adgang til, at børn under 16 år, der ønsker et andet behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen vederlagsfrit stiller til rådighed, kan vælge at modtage kommunal tandpleje i privat tandlægepraksis efter eget valg eller ved en anden kommunes tandklinik. Sidstnævnte mulighed er ligeledes tilgængelig for unge op til 18 år. For børn og unge under 16 år, der vælger et andet behandlingstilbud end kommunens vederlagsfri tilbud, vil der kunne opkræves egenbetaling. Kommunen har pligt til at oplyse om de valgmuligheder, der foreligger inden for tandplejeområdet, således at det gøres muligt for barnet / den unge at træffe et hensigtsmæssigt valg på et fyldestgørende grundlag. Lovændringen pr. 1. januar 2004 gav endvidere kommunerne frihed til at indgå aftale om udlicitering af tandplejen, dvs. at indgå aftale med en eller flere praktiserende tandlæger om varetagelse af børne- og ungdomstandplejen. Med lovændringen blev det vedtaget, at forslag om revision af loven skulle fremsættes for Folketinget i folketingsåret Sundhedsstyrelsen udsendte derfor i sommeren 2005 spørgeskemaer til samtlige kommuner og udarbejdede herefter for Indenrigs- og Sundhedsministeriet følgende redegørelse med fokus på: - i hvilket omfang kommunalbestyrelserne har valgt at udlicitere den kommunale børne- og ungdomstandpleje - i hvilket omfang børn/forældre har benyttet sig af muligheden for eget valg af privat tandlægepraksis - i hvilket omfang børn/forældre har benyttet sig af adgangen til at vælge tandpleje ved en anden kommunes tandklinik. Med lov nr. 302 af 19. april 2006 om ændring af lov om ændring af lov om tandpleje m.v. er det frie valg i børne- og ungdomstandplejen fastholdt. 4

6 2 Opsummering af hovedresultaterne Undersøgelsen, der er udført i efteråret 2005, er baseret på 258 besvarelser, hvilket er et tilfredsstillende og tilstrækkeligt grundlag for at drage konklusioner. Undersøgelsen som helhed giver et præcist billede af, i hvor høj en grad den nye tandplejelov har medført, at patienter benytter sig af fritvalgsordningen. Sekundært beskriver undersøgelsen også ændringer i serviceniveauet for de forskellige kommuner. Undersøgelsen viser overordnet, at de muligheder, som den ny tandplejelov giver, kun er blevet benyttet i meget begrænset omfang af såvel patienter som kommuner. 2.1 Organisationsform 96,5 pct. af kommunerne har bevaret deres gamle organisationsform og ikke ændret noget efter lovens ikrafttræden 1. januar Af de seks kommuner, som har valgt at ændre på organisationen, har kun tre af disse valgt at udlicitere tandplejen, hvilket svarer til godt 1 pct. af alle danske kommuner 2.2 Serviceniveau 14,4 pct. af alle kommuner har indført positive ændringer i kommunens serviceniveau. Mange af de beskrevne ændringer er udvidelse af åbningstiden eller andre marginale tiltag. 2.3 Fritvalgsordningen På landsplan har kun ganske få børn under 16 år benyttet sig af den nye lovgivnings muligheder for at vælge at modtage kommunal tandpleje i privat tandlægepraksis efter eget valg, Kun 0,4 pct. har således benyttet denne fritvalgsordning, og heraf modtog 5,9 og 5,1 pct. tandregulering i henholdsvis 2004 og Også kun ganske få børn og unge - henholdsvis 0,3 og 0,4 pct. i 2004 og 2005 har benyttet muligheden for at modtage kommunal tandpleje ved anden kommunes tandklinik. Af disse har omkring 1 pct. modtaget tandregulering. 5

7 3 Materialer og metode Undersøgelsen bygger på 258 kommuners svar på et spørgeskema udsendt til samtlige kommuner af Sundhedsstyrelsen i august Svarprocenten på 95,2 er tilfredsstillende, idet undersøgelsen viser meget entydige resultater, som de manglende besvarelser sandsynligvis ikke vil ændre på. Spørgeskemaets udformning og den ukomplicerede sprogbrug i spørgsmålene betyder, at besvarelserne giver et præcist billede af konsekvenserne af ændringer i tandplejeloven. De fleste spørgsmål har en konkret karakter, idet svarmulighederne er begrænset til faktuelle oplysninger. Eksempelvis kan nævnes spørgsmålene om hvor mange børn / unge, der har folkeregisteradresse i kommunen og hvor mange, der har benyttet fritvalgsordningen. Svarene på disse spørgsmål er lettilgængelige og kan findes enten i kommunens arkiv, tandplejens egne journaler eller på Danmarks Statistik. I spørgeskemaet er der et enkelt spørgsmål, der ikke er faktuelt. Dette er spørgsmålet, hvorvidt serviceniveauet er blevet ændret. Her er svarene af en mere diffus karakter, da respondenten til dels skal give en personlig vurdering af niveauet før og efter 1. januar Respondenten vil desuden have en tendens til at give en positiv tilkendegivelse på spørgsmålet, idet svaret ender hos en øvre myndighed. Dette forhold tages der dog højde for, idet respondenten bedes om at beskrive, hvorledes der konkret er lavet forbedringer, og svarene viser da også, at forbedringerne til tider blot er marginale. Disse svar vil blive beskrevet senere. Data fra spørgeskemaerne er blevet indtastet og bearbejdet i Excel. Kommunerne er i bearbejdningen blevet kategoriseret i klinikkommuner, der evt. indgår i fælleskommunale ordninger, praksiskommuner samt kommuner, der har en kombinationsordning mellem kommunale klinikker og praktiserende tandlæger. Denne kategorisering er foretaget med henblik på at minimere bias (systematisk skævhed) i den deskriptive analyse. Eksempelvis er det ikke relevant at se på praksiskommunernes besvarelser i forbindelse med muligheden for valg af privat tandlægepraksis. Patienter i en praksiskommune kan dog godt vælge at få behandling i en anden kommune, og derfor er disse kommuner med i det statistiske materiale for de andre spørgsmål. I kodningen af data er enkelte kommuner udeladt, hvis deres opgivne data afviger usædvanligt meget fra gennemsnittet. Disse outliers er ikke opstået på baggrund af fejl eller misforståelser, da alt afvigende data er blevet efterforsket og efterfølgende blevet uddybet af kommunerne. Såfremt svaret fra kommunen har afveget væsentligt, er der taget direkte kontakt til respondenten. Eksempelvis vil Køge kommune ikke figurere i det bearbejdede Excel ark, da kommunen fra år 2000 har kørt en forsøgsordning med 100 pct. tilskud til tandpleje på kommunale klinikker og privat tandlæge efter eget valg. Data fra denne ordning er således misvisende for landet som helhed. I spørgeskemaerne fra kommunerne er der også en del ubesvarede spørgsmål, eller spørgsmål, der er besvaret med et spørgsmålstegn eller en streg. Disse svar er alle markeret som blanke felter i Excel arket, da de alle er udtryk for enten at respondenten ikke kender svaret eller ikke kan svare på det. Mange af de ubesvarede spørgsmål er typisk i forbindelse med antal af børn / unge under 18, der modtager tandregulering. Hjemkommunen registrerer kun dette tal, såfremt det er tandregulering ved praktiserende tandlæge, hvor kommunen skal godkende behandlingen. Hvis patienten benytter fritvalgsordningen og flytter sin behandling til en anden kommune, er det den nye kommune, der godkender tandreguleringen og derfor fører journal med dette. 6

8 4 Resultater Fordelingen af de kommuner, som har besvaret spørgeskemaet, fremgår af Figur 1. 74% pct. af alle kommunerne i undersøgelsen er klinikkommuner, der evt. indgår i fælleskommunale ordninger. 23% er i dag praksiskommuner, og kun 3% af kommunerne har en eller anden form for kombinationsordning mellem en kommunal klinik og praktiserende tandlæger. 74% 23% 3% Klinikkommune og Fælleskommunal Praksiskommune Kombinationsordning Figur 1. Fordelingen af kommunetyper. (n=257) 4.1 Organisationsform Næsten alle kommunerne har bevaret deres gamle organisationsform efter lovens ikrafttræden 1. januar Af de 257 kommuner har således 248 bevaret organisationsformen, mens kun 3 har ændret den (Figur 2) Ja Nej Ubesvaret Figur 2. Er organisationsformen bevaret efter 1. januar 2004? (n=257) 7

9 Figur 3. viser hvor stor procentdel af kommunerne, der har bevaret organisationen fordelt efter oprindelig organisationsform. Der ses minimal forskel imellem gruppen af klinikkommuner/fælleskommunale ordninger og gruppen af praksiskommuner. Derimod har 28,5 % af de kommuner, der benytter sig af en kombinationsordning, ændret organisationsformen. Dette svarer dog i faktiske tal kun til to kommuner. 100% 75% 50% 25% 0% Klinik. + Fælleskommune Praksiskommune Kombinationsordning Nej Ja Ubesvaret Figur. 3 Er organisationsformen bevaret? - procentvis fordeling af kommunerne fordelt efter oprindelig organisationsform Af de seks kommuner, som har valgt at ændre på organisationen, har kun tre af disse valgt at udlicitere tandplejen, hvilket svarer til godt 1 pct. af alle danske kommuner. Det drejer sig om Skive, Mariager og Egvad kommune, der i spørgeskemaet har uddybet ændringerne i forbindelse med udliciteringen, og den nye organisering af børne- og ungdomstandplejen i kommunen efter omorganiseringen 1, 2, 3. 1 Skive: Pr. 1. maj 2005 er indgået aftale med 1 privatpraktiserende specialtandlæge vedr. tandreguleringsopgaven. Aftalen er baseret på en fast pris pr. tandreguleringsbehandling + timepris for visitations- og konsulentopgaver. 2 Mariager: Fra tandplejens start i 1981 har et (Havndal) ud af 3 skoledistrikter været betjent af privatpraktiserende tandlæger for så vidt angår alm. tandpleje, medens den kommunale klinik har betjent de 2 øvrige skoledistrikter. Alle børn i kommunen fra alle 3 skoledistrikter har modtaget tandregulering på den kommunale klinik. Fra 1. januar 2005 er der lavet en lokal aftale med en privatpraktiserende tandlæge i Havndal til alm. behandling. Afregning sker nu som en fast pris pr. barn pr. år. Tandregulering foregår stadig på den kommunale klinik. Der er nu lighed for alle børn i hele kommunen, idet man enten kan vælge den kommunale klinik eller aftaletandlægen. 3 Egvad: Pr. 1. februar 2005 har Egvad Kommune udliciteret børnetandplejen i Egvad Kommune. Alle børn, der ønsker vederlagsfri tandpleje, skal tage imod tilbuddet fra Skjern Kommunale tandpleje. I en udbudsrunde, hvor både privat praksis og offentlige klinikker kunne byde på opgaven vandt Skjern Kommune opgaven. 8

10 4.2 Serviceniveau Kommunerne blev spurgt, om indførslen af valgfrihed har medført ændringer i serviceniveauet. Det generelle billede viser, at omkring 14 pct. af samtlige kommuner har indført ændringer (Figur 4) Ja Nej Ubesvaret 4 Figur 4. Er serviceniveauet ændret efter 1. januar 2004? (n=257) De uddybende kommentarer viser, at forhøjelse af det eksisterende serviceniveau er sket i form af længere åbningstider og bedre informationsmateriale. Dog er flere af disse forbedringer af marginal karakter som eksempelvis en udvidelse af åbningstiden med en halv time en dag om ugen. Overordnet kan svarene omkring det ændrede serviceniveau opdeles i to kategorier: 1) udvidet åbningstid og 2) udarbejdelse / forbedring af pjecer el. hjemmeside. En enkelt respondent svarede dog også, at servicen var forbedret idet indkaldelse til almindelig undersøgelse sker nu, når barnet er 2 år (før var det 3 år). 100% 80% 60% 40% 20% 0% Klinik. + Fælleskommune Praksiskommune Kombinationsordning Nej Ja Ubesvaret Figur 5. Er serviceniveauet ændret? - Procentvis fordeling af kommuner med ændret serviceniveau fordelt på organisationstype 9

11 Figur 5. viser den procentvise fordeling af kommunerne med ændring i serviceniveauet fordelt på de forskellige organisationstyper. Det fremgår, at praksiskommuner har relativt færre ændringer i serviceniveauet end klinikkommuner / fælleskommunale ordninger og kommuner med kombinationsordninger. 4.3 Fritvalgsordningen Tandplejeloven gør det muligt for børn og unge at vælge behandling hos en praktiserende tandlæge mod en egenbetaling på 35 pct. Figur 6 viser, hvorledes tilbuddet om frit valg benyttes af børn under 16 år ved klinikkommuner / fælleskommunale ordninger og ved kombinationsordninger. Praksiskommuner er ikke inkluderet. Kommuner med kombinationsordninger har den højeste procentvise andel af børn under 16 år, der benytter sig af fritvalgsordningen. Det fremgår af svarene, at mange af de børn, der har benytter sig af fritvalgsordningen, er fra en kommune, hvor organiseringen af tandplejen er blevet ændret. Således benytter en del børn sig af tilbuddet om frit valg, da de dermed har mulighed for at fortsætte hos deres private tandlæge, hvor behandlingen før var vederlagsfri. År 2004 År ,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Total ( uden praksiskomm) Klinikkomm. + Fælleskomm. Kombinationsordning Figur 6. Børn under 16 år, der har valgt privat praksis med tilskud på 65 pct. Tallene er i pct. af kategoriens samlede antal børn Ud af det totale antal børn under 16 år, som efter eget valg får behandling hos praktiserende tandlæge, er der en lille del, der også modtager tandregulering. Den procentvise fordeling af denne gruppe ses i Figur 7. Set i forhold til det samlede antal børn med folkeregisteradresse i svarkommunerne, er gruppen meget lille, og udgør i 2005 kun 0,02 pct. 10

12 Figur 7. Andel i pct. af børn, der efter eget valg modtager behandling i privat tandlægepraksis, og som også modtager tandregulering Af Figur 8 fremgår, hvor stor en procentdel af børn under 18 år, der benytter muligheden for at modtage behandling på anden kommunes offentlige klinik. Det ses, at der er relativt flere børn under 18 år, der er bosat i en praksiskommune, som vælger at benytte muligheden for at modtage behandling på anden kommunes offentlige klinik, end der ses for klinikkommuner/fælleskommunale ordninger og kommuner med kombinationsordninger. År 2004 År ,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Total Klinikkomm. + Fælleskomm. Praksiskommune Kombinationsordning Figur 8 Andel i pct. af børn, der benytter muligheden for at modtage behandling på anden kommunes offentlige klinik Af det samlede antal børn, der modtager behandling ved en anden kommune, modtager en lille andel af børnene tandregulering på det pågældende sted. Andelen er vist i Figur 9. Bopælskommunen registrerer dog ofte ikke tandreguleringen og 1/3 af respondenterne har ikke har besvaret dette spørgsmål. 11

13 Figur 9 Andel i pct. af børn og unge, der efter eget valg modtager behandling på anden kommunes offentlige klinik, som også modtager tandregulering 12

14 5 Konklusion Man må forvente, at der går en vis tid før en lovændring slår igennem. Imidlertid har kun 1%. af alle danske kommuner siden 1. januar 2004 valgt at benytte sig af muligheden for at udlicitere tandplejen. På landsplan har under 1% af alle børn og unge i samme periode benyttet sig af den nye lovgivnings muligheder for at enten at vælge at modtage kommunal tandpleje i privat tandlægepraksis efter eget valg, eller at modtage kommunal tandpleje ved anden kommunes tandklinik. Kun et forsvindende lille antal af de børn, der efter eget valg modtager behandling hos praktiserede tandlæge, modtager også tandreguleringsbehandling i privat praksis. Dette forhold kan skyldes aldersfordelingen hos de børn/unge, der vælger privat praksis, et forhold, der ikke er nærmere belyst i undersøgelsen. Samlet set må undersøgelsens resultater tages som et udtryk for, at den oprindelige organisationsform og det vederlagsfri kommunale tandplejetilbud efter såvel kommunernes som borgerens opfattelse overordnet set har fungeret tilfredsstillende, uafhængigt af hvilken organisationsform kommunerne oprindeligt har valgt. 13

15 6 Regelsæt Lovbekendtgørelse nr af 15. december 2003 om tandpleje m.v. Lov nr. 377 af 28. maj 2003 om ændring af lov om tandpleje m.v. Bekendtgørelse nr af 11. december 2003 om tandpleje Sundhedsstyrelsens vejledning nr af 10. maj 2004 om ændring af retningslinier af 29. marts 2001 for omfanget af og kravene til den kommunale og amtskommunale tandpleje (Børne- og ungdomstandpleje) Lov nr. 302 af 19. april 2006 om ændring af lov om ændring af lov om tandpleje m.v. (Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen) 14

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

TANDPLEJENS STRUKTUR OG ORGANISATION

TANDPLEJENS STRUKTUR OG ORGANISATION TANDPLEJENS STRUKTUR OG ORGANISATION 2004 TANDPLEJENS STRUKTUR OG ORGANISATION Maj 2004 Tandplejens struktur og organisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S sst@sst.dk

Læs mere

Frihed til at vælge. Frihed til at vælge

Frihed til at vælge. Frihed til at vælge Frihed til at vælge Regeringen Maj 2004 1 Frihed til at vælge, maj 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12, 2620 Albertslund Telefon 43 63 23 00 Fax: 43 63 19 69 E-mail:

Læs mere

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 251 Offentligt ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Titel Frit valg i ældreplejen det frie leverandørvalg

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

KREVI skylder en stor tak til Servicestyrelsen, som har bistået med information og dataudtræk fra Fritvalgsdatabasen.

KREVI skylder en stor tak til Servicestyrelsen, som har bistået med information og dataudtræk fra Fritvalgsdatabasen. Marts 2011 Forord De danske kommuner fik i 2003 med indførelsen af fritvalgsordningen på ældreområdet pligt til at skabe rammerne for, at borgere visiteret til hjemmehjælp har mulighed for frit at vælge

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. oktober 2014 1 1. Tandpleje til socialt udsatte et muligt alternativ...

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere

KORTLÆGNING AF UNDERVISNING AF OG LEKTIEHJÆLP TIL UNDER- VISNINGSPLIGTIGE BØRN OG UNGE PÅ KVINDEKRISECENTRE RAPPORT

KORTLÆGNING AF UNDERVISNING AF OG LEKTIEHJÆLP TIL UNDER- VISNINGSPLIGTIGE BØRN OG UNGE PÅ KVINDEKRISECENTRE RAPPORT Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato December 2013 KORTLÆGNING AF UNDERVISNING AF OG LEKTIEHJÆLP TIL UNDER- VISNINGSPLIGTIGE BØRN OG UNGE PÅ KVINDEKRISECENTRE RAPPORT 1 INDHOLD 1. Resumé

Læs mere

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen)

Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen) Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen) Indhold 1. Anbefalinger...2 2. Indledning...2 Specialtandplejen

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

kommunernes anvendelse af serviceniveauer

kommunernes anvendelse af serviceniveauer Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning og baggrund 1 1.1 Praksisundersøgelsens hovedresultater 4 2 Materiel vurdering

Læs mere

Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011

Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011 Regional specialtandpleje - aftalegrundlag for 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lovgrundlaget...3 3. Personkreds...4 4. Faglig bæredygtighed...5 5. Visitation...7 6. Opsøgende tandpleje...8

Læs mere

Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Patientrettet forebyggelse i kommunerne Kasper Norman, Marie Bergmann, Micael Mikkelsen, Tina Drud Due og Astrid Blom TrygFondens Forebyggelsescenter Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Læs mere

Analyse af revisorerklæringer

Analyse af revisorerklæringer Analyse af revisorerklæringer Thomas Riise Johansen, CBS, og Lars Kiertzner, FSR danske revisorer 2 Analyse af revisorerklæringer Forord Der er i dag en rimelig præcis viden omkring omfanget af lovpligtig

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 Meddelelse nr. 7.02 Emne: Rigsrevisionen har netop offentliggjort Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013 0 Indhold Baggrund og resumé... 2 Lovgrundlag, anbefalinger og vejledninger... 3 Børn og ungetandpleje... 3 Sundhedsstyrelsens anbefalinger - færre og større klinikker... 3 Tandplejens struktur og organisering...

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Læs mere

Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland

Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland 2009 Forord Formålet med Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland er at skabe en ramme og et grundlag for tilrettelæggelse

Læs mere

Hvad vil lovforslaget om Barnets Reform. VAKKS-undersøgelse af udvalgte dele af lovforslaget om Barnets Reform

Hvad vil lovforslaget om Barnets Reform. VAKKS-undersøgelse af udvalgte dele af lovforslaget om Barnets Reform Hvad vil lovforslaget om Barnets Reform betyde for kommunernes administration og selvstyre? VAKKS-undersøgelse af udvalgte dele af lovforslaget om Barnets Reform VAKKS- Hvad vil indførelse af lovforslaget

Læs mere