STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN"

Transkript

1 STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006

2 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje August 2006

3 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S URL: Emneord: Lov om tandpleje, kommunal tandpleje, børne- og ungdomstandpleje, fritvalgsordning, valgfrihed. Kategori: Udredning Sprog: Dansk Version: 1,0 Versionsdato: 16. august 2006 Elektronisk ISBN: Format: pdf Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, August 2006 Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. 2

4 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje 1 Indledning 4 2 Opsummering af hovedresultaterne Organisationsform Serviceniveau Fritvalgsordningen 5 3 Materialer og metode 6 4 Resultater Organisationsform Serviceniveau Fritvalgsordningen 10 5 Konklusion 13 6 Regelsæt 14 3

5 1 Indledning Vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje er et kommunalt tilbud, der omfatter alle børn og unge under 18 år, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde den vederlagsfri børne- og ungdomstandpleje på offentlige klinikker eller hos praktiserende tandlæger med hvilke kommunalbestyrelsen indgår aftale. Uanset om kommunen har besluttet at tilrettelægge ungdomstandplejen på offentlige klinikker eller har indgået aftale med én eller flere tandlæger om varetagelse af opgaven, kan unge på 16 og 17 år vælge at modtage det vederlagsfri kommunale tandplejetilbud hos praktiserende tandlæge efter eget valg. Optagelse i den kommunale tandpleje sker automatisk ved barnets fødsel og forudsætter ikke tilmelding. Ændring af tandplejeloven pr. 1. januar 2004 (Lov nr. 377 af 28. maj 2003) havde til hensigt at skabe større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen både for borgerne og for kommunerne. Med lovændringen blev der givet adgang til, at børn under 16 år, der ønsker et andet behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen vederlagsfrit stiller til rådighed, kan vælge at modtage kommunal tandpleje i privat tandlægepraksis efter eget valg eller ved en anden kommunes tandklinik. Sidstnævnte mulighed er ligeledes tilgængelig for unge op til 18 år. For børn og unge under 16 år, der vælger et andet behandlingstilbud end kommunens vederlagsfri tilbud, vil der kunne opkræves egenbetaling. Kommunen har pligt til at oplyse om de valgmuligheder, der foreligger inden for tandplejeområdet, således at det gøres muligt for barnet / den unge at træffe et hensigtsmæssigt valg på et fyldestgørende grundlag. Lovændringen pr. 1. januar 2004 gav endvidere kommunerne frihed til at indgå aftale om udlicitering af tandplejen, dvs. at indgå aftale med en eller flere praktiserende tandlæger om varetagelse af børne- og ungdomstandplejen. Med lovændringen blev det vedtaget, at forslag om revision af loven skulle fremsættes for Folketinget i folketingsåret Sundhedsstyrelsen udsendte derfor i sommeren 2005 spørgeskemaer til samtlige kommuner og udarbejdede herefter for Indenrigs- og Sundhedsministeriet følgende redegørelse med fokus på: - i hvilket omfang kommunalbestyrelserne har valgt at udlicitere den kommunale børne- og ungdomstandpleje - i hvilket omfang børn/forældre har benyttet sig af muligheden for eget valg af privat tandlægepraksis - i hvilket omfang børn/forældre har benyttet sig af adgangen til at vælge tandpleje ved en anden kommunes tandklinik. Med lov nr. 302 af 19. april 2006 om ændring af lov om ændring af lov om tandpleje m.v. er det frie valg i børne- og ungdomstandplejen fastholdt. 4

6 2 Opsummering af hovedresultaterne Undersøgelsen, der er udført i efteråret 2005, er baseret på 258 besvarelser, hvilket er et tilfredsstillende og tilstrækkeligt grundlag for at drage konklusioner. Undersøgelsen som helhed giver et præcist billede af, i hvor høj en grad den nye tandplejelov har medført, at patienter benytter sig af fritvalgsordningen. Sekundært beskriver undersøgelsen også ændringer i serviceniveauet for de forskellige kommuner. Undersøgelsen viser overordnet, at de muligheder, som den ny tandplejelov giver, kun er blevet benyttet i meget begrænset omfang af såvel patienter som kommuner. 2.1 Organisationsform 96,5 pct. af kommunerne har bevaret deres gamle organisationsform og ikke ændret noget efter lovens ikrafttræden 1. januar Af de seks kommuner, som har valgt at ændre på organisationen, har kun tre af disse valgt at udlicitere tandplejen, hvilket svarer til godt 1 pct. af alle danske kommuner 2.2 Serviceniveau 14,4 pct. af alle kommuner har indført positive ændringer i kommunens serviceniveau. Mange af de beskrevne ændringer er udvidelse af åbningstiden eller andre marginale tiltag. 2.3 Fritvalgsordningen På landsplan har kun ganske få børn under 16 år benyttet sig af den nye lovgivnings muligheder for at vælge at modtage kommunal tandpleje i privat tandlægepraksis efter eget valg, Kun 0,4 pct. har således benyttet denne fritvalgsordning, og heraf modtog 5,9 og 5,1 pct. tandregulering i henholdsvis 2004 og Også kun ganske få børn og unge - henholdsvis 0,3 og 0,4 pct. i 2004 og 2005 har benyttet muligheden for at modtage kommunal tandpleje ved anden kommunes tandklinik. Af disse har omkring 1 pct. modtaget tandregulering. 5

7 3 Materialer og metode Undersøgelsen bygger på 258 kommuners svar på et spørgeskema udsendt til samtlige kommuner af Sundhedsstyrelsen i august Svarprocenten på 95,2 er tilfredsstillende, idet undersøgelsen viser meget entydige resultater, som de manglende besvarelser sandsynligvis ikke vil ændre på. Spørgeskemaets udformning og den ukomplicerede sprogbrug i spørgsmålene betyder, at besvarelserne giver et præcist billede af konsekvenserne af ændringer i tandplejeloven. De fleste spørgsmål har en konkret karakter, idet svarmulighederne er begrænset til faktuelle oplysninger. Eksempelvis kan nævnes spørgsmålene om hvor mange børn / unge, der har folkeregisteradresse i kommunen og hvor mange, der har benyttet fritvalgsordningen. Svarene på disse spørgsmål er lettilgængelige og kan findes enten i kommunens arkiv, tandplejens egne journaler eller på Danmarks Statistik. I spørgeskemaet er der et enkelt spørgsmål, der ikke er faktuelt. Dette er spørgsmålet, hvorvidt serviceniveauet er blevet ændret. Her er svarene af en mere diffus karakter, da respondenten til dels skal give en personlig vurdering af niveauet før og efter 1. januar Respondenten vil desuden have en tendens til at give en positiv tilkendegivelse på spørgsmålet, idet svaret ender hos en øvre myndighed. Dette forhold tages der dog højde for, idet respondenten bedes om at beskrive, hvorledes der konkret er lavet forbedringer, og svarene viser da også, at forbedringerne til tider blot er marginale. Disse svar vil blive beskrevet senere. Data fra spørgeskemaerne er blevet indtastet og bearbejdet i Excel. Kommunerne er i bearbejdningen blevet kategoriseret i klinikkommuner, der evt. indgår i fælleskommunale ordninger, praksiskommuner samt kommuner, der har en kombinationsordning mellem kommunale klinikker og praktiserende tandlæger. Denne kategorisering er foretaget med henblik på at minimere bias (systematisk skævhed) i den deskriptive analyse. Eksempelvis er det ikke relevant at se på praksiskommunernes besvarelser i forbindelse med muligheden for valg af privat tandlægepraksis. Patienter i en praksiskommune kan dog godt vælge at få behandling i en anden kommune, og derfor er disse kommuner med i det statistiske materiale for de andre spørgsmål. I kodningen af data er enkelte kommuner udeladt, hvis deres opgivne data afviger usædvanligt meget fra gennemsnittet. Disse outliers er ikke opstået på baggrund af fejl eller misforståelser, da alt afvigende data er blevet efterforsket og efterfølgende blevet uddybet af kommunerne. Såfremt svaret fra kommunen har afveget væsentligt, er der taget direkte kontakt til respondenten. Eksempelvis vil Køge kommune ikke figurere i det bearbejdede Excel ark, da kommunen fra år 2000 har kørt en forsøgsordning med 100 pct. tilskud til tandpleje på kommunale klinikker og privat tandlæge efter eget valg. Data fra denne ordning er således misvisende for landet som helhed. I spørgeskemaerne fra kommunerne er der også en del ubesvarede spørgsmål, eller spørgsmål, der er besvaret med et spørgsmålstegn eller en streg. Disse svar er alle markeret som blanke felter i Excel arket, da de alle er udtryk for enten at respondenten ikke kender svaret eller ikke kan svare på det. Mange af de ubesvarede spørgsmål er typisk i forbindelse med antal af børn / unge under 18, der modtager tandregulering. Hjemkommunen registrerer kun dette tal, såfremt det er tandregulering ved praktiserende tandlæge, hvor kommunen skal godkende behandlingen. Hvis patienten benytter fritvalgsordningen og flytter sin behandling til en anden kommune, er det den nye kommune, der godkender tandreguleringen og derfor fører journal med dette. 6

8 4 Resultater Fordelingen af de kommuner, som har besvaret spørgeskemaet, fremgår af Figur 1. 74% pct. af alle kommunerne i undersøgelsen er klinikkommuner, der evt. indgår i fælleskommunale ordninger. 23% er i dag praksiskommuner, og kun 3% af kommunerne har en eller anden form for kombinationsordning mellem en kommunal klinik og praktiserende tandlæger. 74% 23% 3% Klinikkommune og Fælleskommunal Praksiskommune Kombinationsordning Figur 1. Fordelingen af kommunetyper. (n=257) 4.1 Organisationsform Næsten alle kommunerne har bevaret deres gamle organisationsform efter lovens ikrafttræden 1. januar Af de 257 kommuner har således 248 bevaret organisationsformen, mens kun 3 har ændret den (Figur 2) Ja Nej Ubesvaret Figur 2. Er organisationsformen bevaret efter 1. januar 2004? (n=257) 7

9 Figur 3. viser hvor stor procentdel af kommunerne, der har bevaret organisationen fordelt efter oprindelig organisationsform. Der ses minimal forskel imellem gruppen af klinikkommuner/fælleskommunale ordninger og gruppen af praksiskommuner. Derimod har 28,5 % af de kommuner, der benytter sig af en kombinationsordning, ændret organisationsformen. Dette svarer dog i faktiske tal kun til to kommuner. 100% 75% 50% 25% 0% Klinik. + Fælleskommune Praksiskommune Kombinationsordning Nej Ja Ubesvaret Figur. 3 Er organisationsformen bevaret? - procentvis fordeling af kommunerne fordelt efter oprindelig organisationsform Af de seks kommuner, som har valgt at ændre på organisationen, har kun tre af disse valgt at udlicitere tandplejen, hvilket svarer til godt 1 pct. af alle danske kommuner. Det drejer sig om Skive, Mariager og Egvad kommune, der i spørgeskemaet har uddybet ændringerne i forbindelse med udliciteringen, og den nye organisering af børne- og ungdomstandplejen i kommunen efter omorganiseringen 1, 2, 3. 1 Skive: Pr. 1. maj 2005 er indgået aftale med 1 privatpraktiserende specialtandlæge vedr. tandreguleringsopgaven. Aftalen er baseret på en fast pris pr. tandreguleringsbehandling + timepris for visitations- og konsulentopgaver. 2 Mariager: Fra tandplejens start i 1981 har et (Havndal) ud af 3 skoledistrikter været betjent af privatpraktiserende tandlæger for så vidt angår alm. tandpleje, medens den kommunale klinik har betjent de 2 øvrige skoledistrikter. Alle børn i kommunen fra alle 3 skoledistrikter har modtaget tandregulering på den kommunale klinik. Fra 1. januar 2005 er der lavet en lokal aftale med en privatpraktiserende tandlæge i Havndal til alm. behandling. Afregning sker nu som en fast pris pr. barn pr. år. Tandregulering foregår stadig på den kommunale klinik. Der er nu lighed for alle børn i hele kommunen, idet man enten kan vælge den kommunale klinik eller aftaletandlægen. 3 Egvad: Pr. 1. februar 2005 har Egvad Kommune udliciteret børnetandplejen i Egvad Kommune. Alle børn, der ønsker vederlagsfri tandpleje, skal tage imod tilbuddet fra Skjern Kommunale tandpleje. I en udbudsrunde, hvor både privat praksis og offentlige klinikker kunne byde på opgaven vandt Skjern Kommune opgaven. 8

10 4.2 Serviceniveau Kommunerne blev spurgt, om indførslen af valgfrihed har medført ændringer i serviceniveauet. Det generelle billede viser, at omkring 14 pct. af samtlige kommuner har indført ændringer (Figur 4) Ja Nej Ubesvaret 4 Figur 4. Er serviceniveauet ændret efter 1. januar 2004? (n=257) De uddybende kommentarer viser, at forhøjelse af det eksisterende serviceniveau er sket i form af længere åbningstider og bedre informationsmateriale. Dog er flere af disse forbedringer af marginal karakter som eksempelvis en udvidelse af åbningstiden med en halv time en dag om ugen. Overordnet kan svarene omkring det ændrede serviceniveau opdeles i to kategorier: 1) udvidet åbningstid og 2) udarbejdelse / forbedring af pjecer el. hjemmeside. En enkelt respondent svarede dog også, at servicen var forbedret idet indkaldelse til almindelig undersøgelse sker nu, når barnet er 2 år (før var det 3 år). 100% 80% 60% 40% 20% 0% Klinik. + Fælleskommune Praksiskommune Kombinationsordning Nej Ja Ubesvaret Figur 5. Er serviceniveauet ændret? - Procentvis fordeling af kommuner med ændret serviceniveau fordelt på organisationstype 9

11 Figur 5. viser den procentvise fordeling af kommunerne med ændring i serviceniveauet fordelt på de forskellige organisationstyper. Det fremgår, at praksiskommuner har relativt færre ændringer i serviceniveauet end klinikkommuner / fælleskommunale ordninger og kommuner med kombinationsordninger. 4.3 Fritvalgsordningen Tandplejeloven gør det muligt for børn og unge at vælge behandling hos en praktiserende tandlæge mod en egenbetaling på 35 pct. Figur 6 viser, hvorledes tilbuddet om frit valg benyttes af børn under 16 år ved klinikkommuner / fælleskommunale ordninger og ved kombinationsordninger. Praksiskommuner er ikke inkluderet. Kommuner med kombinationsordninger har den højeste procentvise andel af børn under 16 år, der benytter sig af fritvalgsordningen. Det fremgår af svarene, at mange af de børn, der har benytter sig af fritvalgsordningen, er fra en kommune, hvor organiseringen af tandplejen er blevet ændret. Således benytter en del børn sig af tilbuddet om frit valg, da de dermed har mulighed for at fortsætte hos deres private tandlæge, hvor behandlingen før var vederlagsfri. År 2004 År ,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Total ( uden praksiskomm) Klinikkomm. + Fælleskomm. Kombinationsordning Figur 6. Børn under 16 år, der har valgt privat praksis med tilskud på 65 pct. Tallene er i pct. af kategoriens samlede antal børn Ud af det totale antal børn under 16 år, som efter eget valg får behandling hos praktiserende tandlæge, er der en lille del, der også modtager tandregulering. Den procentvise fordeling af denne gruppe ses i Figur 7. Set i forhold til det samlede antal børn med folkeregisteradresse i svarkommunerne, er gruppen meget lille, og udgør i 2005 kun 0,02 pct. 10

12 Figur 7. Andel i pct. af børn, der efter eget valg modtager behandling i privat tandlægepraksis, og som også modtager tandregulering Af Figur 8 fremgår, hvor stor en procentdel af børn under 18 år, der benytter muligheden for at modtage behandling på anden kommunes offentlige klinik. Det ses, at der er relativt flere børn under 18 år, der er bosat i en praksiskommune, som vælger at benytte muligheden for at modtage behandling på anden kommunes offentlige klinik, end der ses for klinikkommuner/fælleskommunale ordninger og kommuner med kombinationsordninger. År 2004 År ,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Total Klinikkomm. + Fælleskomm. Praksiskommune Kombinationsordning Figur 8 Andel i pct. af børn, der benytter muligheden for at modtage behandling på anden kommunes offentlige klinik Af det samlede antal børn, der modtager behandling ved en anden kommune, modtager en lille andel af børnene tandregulering på det pågældende sted. Andelen er vist i Figur 9. Bopælskommunen registrerer dog ofte ikke tandreguleringen og 1/3 af respondenterne har ikke har besvaret dette spørgsmål. 11

13 Figur 9 Andel i pct. af børn og unge, der efter eget valg modtager behandling på anden kommunes offentlige klinik, som også modtager tandregulering 12

14 5 Konklusion Man må forvente, at der går en vis tid før en lovændring slår igennem. Imidlertid har kun 1%. af alle danske kommuner siden 1. januar 2004 valgt at benytte sig af muligheden for at udlicitere tandplejen. På landsplan har under 1% af alle børn og unge i samme periode benyttet sig af den nye lovgivnings muligheder for at enten at vælge at modtage kommunal tandpleje i privat tandlægepraksis efter eget valg, eller at modtage kommunal tandpleje ved anden kommunes tandklinik. Kun et forsvindende lille antal af de børn, der efter eget valg modtager behandling hos praktiserede tandlæge, modtager også tandreguleringsbehandling i privat praksis. Dette forhold kan skyldes aldersfordelingen hos de børn/unge, der vælger privat praksis, et forhold, der ikke er nærmere belyst i undersøgelsen. Samlet set må undersøgelsens resultater tages som et udtryk for, at den oprindelige organisationsform og det vederlagsfri kommunale tandplejetilbud efter såvel kommunernes som borgerens opfattelse overordnet set har fungeret tilfredsstillende, uafhængigt af hvilken organisationsform kommunerne oprindeligt har valgt. 13

15 6 Regelsæt Lovbekendtgørelse nr af 15. december 2003 om tandpleje m.v. Lov nr. 377 af 28. maj 2003 om ændring af lov om tandpleje m.v. Bekendtgørelse nr af 11. december 2003 om tandpleje Sundhedsstyrelsens vejledning nr af 10. maj 2004 om ændring af retningslinier af 29. marts 2001 for omfanget af og kravene til den kommunale og amtskommunale tandpleje (Børne- og ungdomstandpleje) Lov nr. 302 af 19. april 2006 om ændring af lov om ændring af lov om tandpleje m.v. (Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen) 14

Pkt.nr. 17. Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget

Pkt.nr. 17. Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget Pkt.nr. 17 Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg. 420625 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at Socialudvalget tager orienteringen om ændring af lov om tandpleje

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

N OT AT. Om organisering af kommunal tandregulering. ØU 100614 pkt.33_02

N OT AT. Om organisering af kommunal tandregulering. ØU 100614 pkt.33_02 N OT AT Om organisering af kommunal tandregulering Ved brev af 30. januar 2009 med bilag har Tårnby Kommune rettet henvendelse til KL vedrørende muligheder for etablering af en fælles kommunal tandreguleringsklinik.

Læs mere

Sidste nyt fra Sundhedsstyrelsen. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen

Sidste nyt fra Sundhedsstyrelsen. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen Sidste nyt fra Sundhedsstyrelsen Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen Forandring Okt. 2011, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Billundmøde 2012. Fokus på børne- og ungdomstandpleje

Billundmøde 2012. Fokus på børne- og ungdomstandpleje Fokus på børne- og ungdomstandpleje Børne- og ungdomstandpleje hvilke regler gælder på området? lidt om BUT-overenskomsten udlicitering af børne- og ungdomstandpleje 2 Børne- og ungdomstandpleje BørnetandplejeNetværket

Læs mere

ansøgninger om ortodontiske behandlinger ved privatpraktiserende specialtandlæge

ansøgninger om ortodontiske behandlinger ved privatpraktiserende specialtandlæge ansøgninger om ortodontiske behandlinger ved privatpraktiserende specialtandlæge Det fremgår af din henvendelse af 22. maj 2014 samt efterfølgende henvendelser, at du mener, at Frederikshavn og Hjørring

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Specialtandpleje 15.12.2015 Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (handicap)

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Vejen kommunale tandpleje

Vejen kommunale tandpleje Vejen kommunale tandpleje Drifts- og Afdelingschef Marianne Hald Andersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune

Læs mere

Bedre tandsundhed Flere børn skal have sunde mælketænder.

Bedre tandsundhed Flere børn skal have sunde mælketænder. &9(+)8316à()8%2(4) )2 8ERHTPINIR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker de lovpligtige aktiviteter efter Lov om Tandpleje m.v. og Sygesikringslovens bestemmelser om samarbejde og sundhedsplanlægning.

Læs mere

CARDIOTOCOGRAFI. En spørgeskemaundersøgelse på landets fødeafdelinger

CARDIOTOCOGRAFI. En spørgeskemaundersøgelse på landets fødeafdelinger CARDIOTOCOGRAFI En spørgeskemaundersøgelse på landets fødeafdelinger 2008 Cardiotocografi en spørgeskemaundersøgelse på landets fødeafdelinger Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL:

Læs mere

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune.

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Denne aftale indgås alene med tandlæger, der opfylder nærhedsprincippet, som besluttet af sammenlægningsudvalget

Læs mere

Samarbejdsaftale. Djurslands. Fælleskommunale Ortodontiordning FKO

Samarbejdsaftale. Djurslands. Fælleskommunale Ortodontiordning FKO Samarbejdsaftale Djurslands Fælleskommunale Ortodontiordning FKO I medfør af 1 stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 179 af 28. februar 2012 om tandpleje, er der indgået følgende aftale mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 124 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 124 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 124 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: DEPMKDP/LSB Koordineret med: AELSAM (PKH) Sagsnr.: 1610511 Dok. nr.: 238751

Læs mere

Tandplejens ydelser skal være fagligt velfunderede.

Tandplejens ydelser skal være fagligt velfunderede. &9(+)8316à()8%2(4) )2 8ERHTPINIR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker de lovpligtige aktiviteter efter Lov om Tandpleje m.v. og Sygesikringslovens bestemmelser om samarbejde og sundhedsplanlægning.

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

Er procedurerne i vejledningen: Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin implementeret på de kirurgiske afdelinger?

Er procedurerne i vejledningen: Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin implementeret på de kirurgiske afdelinger? Er procedurerne i vejledningen: Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin implementeret på de kirurgiske afdelinger? Sundhedsstyrelsen, juli 2008 Er procedurerne i vejledningen: Sikring

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

Administrative udfordringer i specialtandplejen

Administrative udfordringer i specialtandplejen Administrative udfordringer i specialtandplejen Visitation og omkostninger Børge Hede 16. januar 2014 Visitation 3.2 Visitation Visitation til specialtandpleje sker på grundlag af en faglig bedømmelse

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: selvmordsforsøg under indlæggelse. i rapporten implementeret?

Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: selvmordsforsøg under indlæggelse. i rapporten implementeret? Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: Selvmord og selvmordsforsøg under indlæggelse og er anbefalingerne i rapporten implementeret? Sundhedsstyrelsen, august 2008 Er ledelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft.

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft. Notat Til: Børne - og Uddannelsesudvalget 29.marts 2016 Fra: Jette Lauvring Beregninger og notat om Tandplejen. Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af tandpleje

Konkurrenceudsættelse af tandpleje Konkurrenceudsættelse af tandpleje Forudsætninger: Viborg Kommunal Tandpleje skal give et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling så tænder, mund og kæber bevares i funktionsdygtig stand gennem

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007

1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007 1/20 Aabenraa Kommune Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3 Kravspecifikation 27. februar 2007 2/20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Udbudte distrikter, BUT-distrikt

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. november 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 19.25 Fraværende: Viggo Stidsen gik kl. 18.15 08. november

Læs mere

Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014

Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014 Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Gigtforeningen Udarbejdet af Christian Brüggemann og Rikke Korsgaard Januar 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Spørgeskema til kommunerne i Region Midtjylland ang. Specialtandpleje i 2012

Spørgeskema til kommunerne i Region Midtjylland ang. Specialtandpleje i 2012 Spørgeskema til kommunerne i Region Midtjylland ang. Specialtandpleje i 2012 1. Hvor mange personer bosat i din kommune er indvisiteret i Specialtandplejen (den kommunale og regionale) pr. 31/12 i 2012?

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 2 Borgeren først en mere sammenhængende offentlig sektor April 2017 Frit valg for alle

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d.

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen 1986 kommunal omsorgstandpleje kan tilbydes! Kommunerne kan tilbyde

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Vejledning om omfanget af og kravene til mv. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S sst@sst.dk URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Bekendtgørelse om tandpleje

Bekendtgørelse om tandpleje Bekendtgørelse om tandpleje I medfør af 78, stk. 2, 129, stk. 3, 130, 131, stk. 4, 132, stk. 2, 133, stk. 5, 134, stk. 2, 136, 137, stk. 2, 164 og 166, stk. 4, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger efter 83 i serviceloven.

Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger efter 83 i serviceloven. Kommunaludvalget, Socialudvalget (2. samling) KOU alm. del - Bilag 102,SOU alm. del - Bilag 430 Offentligt Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger

Læs mere

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover.

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. 1 Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. Med henblik på at analysere tandreguleringsområdet i Danmark, herunder organisering, rekruttering og fastholdelse af specialtandlæger, behovet

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2009

Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl.

Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. SEPTEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 302 2. SAL, TORVEGADE

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2013

Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Ansøgning om en forsøgsordning i Hillerød - og Hørsholm Kommunale tandpleje.

Ansøgning om en forsøgsordning i Hillerød - og Hørsholm Kommunale tandpleje. Ansøgning om en forsøgsordning i Hillerød - og Hørsholm Kommunale tandpleje. Forsøgsordningen giver den kommunale tandpleje mulighed for at udleje klinikker til kommunalt ansatte tandlæger, så de også

Læs mere

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge)

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge) Politikområde Sundhed - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet Sundhed består af følgende delområder: Tandpleje Genoptræning Sundhedsfremme & forebyggelse Alkoholrådgivning Madservice Kommunikationsområdet

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi for Vejen kommune

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi for Vejen kommune Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2015 for Vejen kommune 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til

Læs mere

Notat om udvidelse af patientsikkerhedsordningen til primærsektoren samt til patienter og pårørende

Notat om udvidelse af patientsikkerhedsordningen til primærsektoren samt til patienter og pårørende Indenrigs- Dato: 10. og maj Sundhedsministeriet 2007 Kontor: Sundhedspolitisk kt. J.nr.: 2006-1537-73 Sagsbeh.: cbs/hbr Fil-navn: Notat til KL om udvidelse Notat om udvidelse af patientsikkerhedsordningen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Syddjurs kommunale tandpleje Hovedrapport

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Syddjurs kommunale tandpleje Hovedrapport Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Syddjurs kommunale tandpleje Hovedrapport Marts 2013 Sagsnr. 12/13026 Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne oplever indflydelse og samspil med kommunen, når

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Evaluering af sammenlægningen af Den Kommunale Tandpleje på Faxe Sundhedscenter Baggrunden: Byrådet besluttede den 13. september 2012, at der inden vedtagelse af budget 2015

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 for

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Analyse. GENNEMGANG AF UDGIFTERNE TIL DEN KOMMUNALE TANDPLEJE (0-18 år) I SVENDBORG KOMMUNE. Sundhedssekretariatet 2015

Analyse. GENNEMGANG AF UDGIFTERNE TIL DEN KOMMUNALE TANDPLEJE (0-18 år) I SVENDBORG KOMMUNE. Sundhedssekretariatet 2015 Analyse GENNEMGANG AF UDGIFTERNE TIL DEN KOMMUNALE TANDPLEJE (0-18 år) I SVENDBORG KOMMUNE Sundhedssekretariatet 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Oversigt over Tandplejen...3 Datagrundlag for

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Grenå Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Omsorgstandplejen. Version: xx.xx.xxxx

Omsorgstandplejen. Version: xx.xx.xxxx Omsorgstandplejen Version: xx.xx.xxxx Det tilbyder vi Omsorgstandplejen er et tilbud til dig, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Diabetes og Stofskifte Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på HJERTE-LUNGE-KARKIRURGISK AFD. T Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774 N OTAT KL's spørgeskemaundersøgelse vedr. socia l- pædagogisk bistand til deltagelse i aktivit e- ter, ferie og udflugter for borgere på kommunale bosteder mv. 1. Indledning KL har på baggrund af dialog

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

SPØRGESKEMA OM KOMMUNALE TILBUD I RELATION TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - 2013

SPØRGESKEMA OM KOMMUNALE TILBUD I RELATION TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - 2013 SPØRGESKEMA OM KOMMUNALE TILBUD I RELATION TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - 2013 Lone Vinhard, konsulent KL Sophie Leth-Møller, student KL Sofie Mondrup Nielsen, student KL Formål med spørgeskemaet? Belyse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Fælles Medicinsk Ambulatorie M - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne. Forsyningssekretariatet, marts 2014 Version 1.

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne. Forsyningssekretariatet, marts 2014 Version 1. Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne Forsyningssekretariatet, marts 0 Version.0 Indhold Indledning Om spørgeskemaundersøgelsen.... Formål og baggrund....

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Dialyse Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år.

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år. Varde Kommune Varde Kommune er beliggende i Vestjylland er og er med sin store geografiske udstrækning landets 5. største i areal. I kommunen findes alt fra købstadsbyen Varde over industri til landbrug.

Læs mere