Nyhedsbrev - oktober 2012 Nyt for PRAKSIS INDHOLDSFORTEGNELSE. 2 - Er du tutorlæge eller tænker du på at blive det?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev - oktober 2012 Nyt for PRAKSIS INDHOLDSFORTEGNELSE. 2 - Er du tutorlæge eller tænker du på at blive det?"

Transkript

1 Nyhedsbrev - oktober 2012 Nyt for PRAKSIS INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 - Er du tutorlæge eller tænker du på at blive det? 3 - Ventetider på sundhed.dk for Praksisændringer for speciallæger 4 - Nyt fra UTH teamet - Primær Sundhed 5 - Husk at indberette praksisændringer til Sundhedsstyrelsen 6 - Behandling af regninger fra almen praksis 7 - Ydelser til praktiserende læger influenzavaccinationer. 8 - Sundhedslovens for tandlæger 9-2-aftaler for almen praksis

2 ER DU TUTORLÆGE ELLER TÆNKER DU PÅ AT BLIVE DET? Så se her: Tutorlægekurser for alle tutorlæger Kurserne for tutorlæger henvender sig til såvel kommende tutorlæger som til nuværende tutorlæger i Region Midt- og Nordjylland. På kurset bliver der arbejdet med de formelle forventninger og krav til tutorlægerne. Der bliver lagt vægt på, hvordan uddannelse af unge kolleger kan blive en integreret del af klinikkens drift til gensidig glæde for såvel den unge læge som for hele klinikken. Kurset er et 2 dages internatkursus, som afholdes på Gl. Skovriddergaard i Silkeborg Kurset er for både kommende tutorlæger samt for nuværende tutorlæger i Region Midtog Nordjylland. Alle vil få en opdatering på uddannelsesforholdene for de forskellige typer uddannelseslæger vi møder i praksis fremover og der er meget vigtige ændringer på vej i Detaljeret program sendes pr. til deltagerne forud for kurset. Kursusafgift Kursusudgifterne betales af Region Nordjylland. Du kan henvende dig til Camilla Hoff Dahl på mail eller telefon , hvis du er interesseret i at deltage på kurset. Kurset er godkendt af Efteruddannelsesfonden for almen praksis for 2 dage. Kurset er obligatorisk i forhold til godkendelse som tutorlæge. Læs mere på og søg under Læger, herunder Praktiserende læger SIDE 2

3 VENTETIDER PÅ SUNDHED.DK For speciallæger De nordjyske praktiserende speciallæger har lagt sig klart i front i forhold til kollegerne i de øvrige regioner, når det gælder oplysning om den aktuelle ventetid via praksisdeklarationen på sundhed.dk. Kun enkelte klinikker oplyser ikke om ventetiden, som sammen med de øvrige oplysninger på praksisdeklarationen understøtter patienternes valg af praktiserende speciallæge ved at give dem nem og overskuelig adgang til relevante oplysninger om den enkelte speciallægepraksis via sundhed.dk. Primær Sundhed opfordrer fortsat de sidste få speciallæger til at oplyse den aktuelle ventetid, ligesom vi finder det væsentligt, at der sker en jævnlig opdatering som forudsat i overenskomsten. Vi opfordrer desuden til at benytte praksisdeklarationen til at informere om lukning af klinikken i forbindelse med ferie, kurser, sygdom og andet fravær. Øvrige ydergrupper med overenskomstmæssig forpligtelse til at oplyse ventetider Den procentvise del af ydergruppen, der ved opgørelse i august, oplyste ventetid på praksisdeklaration Fodterapeuter Psykologer Kiropraktorer Fysioterapeuter 71 pct. 15 pct. 20 pct. 0 pct. Primær Sundhed skal minde om denne overenskomstmæssige forpligtelse og vil særskilt kontakte de pågældende ydere, der endnu ikke oplyser ventetider på praksisdeklarationen med opfordring hertil. Speciallæger praksisændringer Intern mediciner Ebbe Steinmetz stoppet den 1. april ydernr Intern mediciner Stig Korsager er stoppet den 30.juni ydernr Vedr. ydernr Dermatologi: Grethe Laurberg er gået på pension den 31.december Anne Toftegaard Funding har overtaget Grethe Laurbergs plads den 1. januar Klinikken er flyttet den 25. juni til Fyrkildevej 7,1, 9220 Aalborg Øst, og har samtidig skiftet navn til Hudlægecenter Nord. Vedr. ydernr Dermatologi Hans Lomholt og Henrik Sølvsten er ligeledes flyttet til Fyrkildevej, Aalborg Øst. Poul-Erik Højsleth. Stopper den 28. september 2012 (ydernr ), og afløses af audiolog Merethe Ipsen ydernr Reumatolog Palle Holck: Er afgået ved døden den 3. september SIDE 3

4 NYT FRA UTH TEAMET I PRIMÆR SUNDHED Primær Sundheds UTH-team har nu været kørende i et år. I løbet af dette år har teamet etableret fælles processer for Primær Sundheds UTH sagsbehandling, herunder også processer for sagsopfølgning samt opsamling i forhold til UTH relateret læring. Teamet har desuden opbygget samarbejdsrelationer i både kommunalt, regionalt og tværregionalt regi samt i ydergrupperne relationer som udvikles løbende og som er med til at understøtte den bedst mulige læringsproces. Blandt områder som teamet har arbejdet med i det forgangne år kan fremhæves hændelser relateret til kommunikation mellem ambulatorier og almen praksis i forbindelse med patienter i ambulant behandling. En proces som kræver en høj grad af koordination mellem sygehus og almen praksis, og hvor små misforståelser kan have alvorlige konsekvenser for patienten. En anden, nært beslægtet problemstilling vedrører processen omkring ordination af specialmedicin (NBS). Teamet behandlede problemstillingen på UTH-klinik Hjørring samt i samarbejde med praksiskonsulenten på apoteksområdet. UTH Teamet gav, med afsæt i denne sagsbehandling, input til ændringer i FMK med henblik på at gøre processen omkring ordination af medicin mere sikker. Primær Sundhed har etableret en fælles udrulningsplan for arbejdet med UTH blandt Primær Sundheds praksisydergrupper. Udrulningsplanen omfatter forskellige indsatser som f.eks. uddannelse og kommunikation. Den samlede udrulningsplan blev i løbet foråret og sommeren 2012 introduceret til alle samarbejdsudvalg i Primær Sundheds regi. I samarbejdsudvalgene var der bred enighed om øget fokus på arbejdet med UTH fremadrettet blandt ydergrupperne. Kontaktpersoner fra samarbejdsudvalgene vil hjælpe med til med at sikre den bedst mulige udrulning af arbejdet med UTH. På uddannelsesområdet vil UTH udrulning foregå i to tempi, hvor der i første omgang vil være fokus på at tilbyde alle ydergrupper uddannelse på UTH området. Herefter vil UTH teamet tilbyde klinikkerne hjælp i forbindelse med opstart af arbejdet med UTH i klinikken. I løbet af efteråret 2012 og første halvår af 2013 vil samtlige ydergrupper således blive tilbudt UTH uddannelse. Uddannelsesindsatsen etableres i tæt samarbejde med de, af samarbejdsudvalgene, udpegede kontaktpersoner, med henblik på at sikre at uddannelsen tilpasses den enkelte ydergruppe bedst mulig. Uddannelsesindsatsen vil være forankret i Nord-Kap. REMINDER Ønsker I at abonnere på de hændelser der har jeres praksis som hændelsessted, kontakt da Claus Bendtsen på eller Denne service er naturligvis gratis. SIDE 4

5 HUSK AT INDBERETTE PRAKSISÆNDRINGER TIL SUNDHEDSSTYRELSEN Husk at indberette til Sundhedsstyrelsen når der sker ændringer i jeres praksis Eksempler på ændringer i praksis kan være: En læge som indtræder i praksis En læge som udtræder af praksis Ændret praksisadresse Ændret telefonnummer Oprettelse af praksis Nedlæggelse af praksis Eller hvilke ændringer det eventuelt måtte være, så er det praksis opgave at kontakte nedenstående. Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge København S Fax: SIDE 5

6 BEHANDLING AF REGNINGER FRA ALMEN PRAKSIS. I forbindelse med udbetaling af regninger fra almen praksis, er regionen blevet opmærksom på, at der ofte er usikkerhed omkring reglerne for afregningen i forbindelse med visse kombinationer af ydelser. Det giver anledning til ekstraarbejde for både lægepraksis og regionen. Derfor vælger vi i Nyt for Praksis kort at orientere om disse, i håb om at antallet af returregninger kan nedsættes. Nedenfor er en liste over de typisk forekommende kombinationer som giver anledning til, at en regning sendes retur. Har I spørgsmål til vores regningskontrol, er I altid meget velkomne til at kontakte os. Aftalt specifik forebyggelsesindsats: Der står i Vejledning i anvendelse af overenskomstens ydelsers punkt 5 angående aftalt specifik forebyggelsesindsats, ydelse 0120 : Ydelsen kan ikke anvendes i forbindelse med en almindelig konsultation (0101). Vær derfor opmærksom på, at der ikke kan afregnes en almindelig konsultation på samme dag som en Samtaleterapi: Det er en forudsætning for anvendelsen af samtaleterapiydelserne, at samtaleterapien foretages særskilt ifølge aftale mellem PLO og regionerne. Der står i Overenskomsten under vejledning i anvendelse af overenskomstens ydelser punkt 11: Samtaleterapi kan ikke kombineres med andre ydelser, heller ikke Der kan ikke gennemføres flere ydelser på samme patient samme dag. Vær derfor opmærksom på, at alle ydelser som ikke har direkte sammenhæng med samtaleterapien, vil blive sendt retur, hvis de indsendes samme dag som samtaleterapiydelser. Profylakseaftalen: Vi har bl.a. observeret at der ofte er sat ydelse 8708 på en regning sammen med HPV , dette kan ikke honoreres. Vaccinationshonoraret svarer til honoraret for en konsultation og kan derfor ikke honoreres sammen med 8708, da denne ydelse kun kan bruges, når der ikke samtidig er en børneundersøgelse eller konsultation i øvrigt. Når en HPV-vaccination udføres samtidig med 8612 (2. MFR-vaccination) honoreres ikke for ydelse 8708 (tillæg til vaccinationshonorar) kan registreres på regningen med HPV-vaccination SIDE 6

7 YDELSER TIL PRAKTISERENDE LÆGER INFLUENZAVACCINATIONER. Ydelserne kan anvendes på vaccinationer foretaget fra 1. oktober 2012 og indtil udgangen af 2012, dog for gravides vedkommende til udgangen af februar Vær opmærksom på, at vaccinationsydelserne skal stå alene på en regning. Hvis der undtagelsesvist er udført andre ydelser på samme dag skal disse fremgå af særskilt regning Influenzavaccination af personer, der er fyldt 65 år Kr Influenzavaccination af personer, der er fyldt 65 år i eget hjem, bortset fra plejehjem, beskyttede boliger, ældreboliger og plejeboliger Kr Influenzavaccination af førtidspensionister Kr Influenzavaccination af førtidspensionister i eget hjem, bortset fra plejehjem, beskyttede boliger, ældreboliger og plejeboliger Kr Influenzavaccination af personer under 65 år med: Kronisk sygdom, efter lægelig vurdering o kroniske lungesygdomme o hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk) o diabetes 1 eller 2 o medfødt eller erhvervet immundefekt o påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft o kronisk lever- og nyresvigt o andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko. svær overvægt (vejledende BMI>40) efter lægelig vurdering andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko Kr Influenzavaccination af de under ydelse 8924 nævnte personer i eget hjem, bortset fra plejehjem, ældre boliger, beskyttede boliger og plejeboliger Kr Alle gravide i 2. og 3. trimester. Kr Influenzavaccination af gravide i 2. og 3. trimester i eget hjem, bortset fra plejehjem, ældre boliger, beskyttede boliger og plejeboliger Kr Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter, jf. 2, stk. 3, nr. 4), kan i særlige tilfælde tilbydes vaccination. Kr Influenzavaccination af husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter i eget hjem, bortset fra plejehjem, ældre boliger, beskyttede boliger og plejeboliger Kr. 294 SIDE 7

8 SUNDHEDSLOVENS FOR TANDLÆGER Vedrørende Sundhedslovens 166 En række medfødte sygdomme kan medføre betydelige tandproblemer i voksenlivet. Med virkning fra 1. marts 2012 er Sundhedslovens 166 ændret, således at disse patienter har mulighed for at søge bopælsregionen om særligt tilskud til tandpleje. Den nye tilskudsordning er rettet mod patienter med meget sjældne sygdomme dvs. sygdomme som typisk optræder hos færre end 1 ud af borgere. Sundhedsstyrelsen har givet nogle eksempler på sådanne medfødte sjældne sygdomme. Se eksemplerne på Region Nordjyllands hjemmeside: Sygehuse/Praksissektor+og+sygesikring/Tandlæger.htm Det er patienten, der kan ansøge om det særlige tilskud, men ansøgning bør udarbejdes i samarbejde med patientens tandlæge. Sammen med ansøgningsskemaet skal der indsende følgende materiale: 1. dokumentation fra speciallæge om, at den sjældne diagnose er stillet ud fra anerkendte lægelige kriterier. Dokumentationen kan være en kortfattet udtalelse fra praktiserende speciallæge eller hospitalsafdeling eller udskrift af din lægejournal fra hospitalet. 2. kopi af hele tandlægejournalen inklusiv alle røntgenbilleder (originale billeder returneres efter brug), aktuelt tandkort (diagram over din tand- og parodontosestatus) 3. behandlingsforslag med prisoverslag. Forslaget skal angive hvilke behandlinger, du har behov for, og hvad det vil koste at udføre de enkelte behandlinger. Vejledning til sundhedsfagligt personale er tidligere fremsendt pr. post, og yderlige vejledninger og ansøgningsskema kan hentes på Region Nordjyllands hjemmeside: htm Er der yderligere behov for vejledning vedr. ansøgningsproceduren kan denne indhentes hos Primær Sundhed ved Anni Andersen tlf.: Tandlæger tilgang/afgang Afgangsførte Csaba Palotás DentCare, Thisted Gert Bye Nielsen, Skagen Magnus Olsen, Hjørring Frede Heldtberg, Aalborg Tilgang Brian Aaby Thomsen, Aalborg Heidi Kromann, Skagen SIDE 8

9 2 AFTALER FOR ALMEN PRAKSIS DD2-projekt Der er indgået en aftale om tilmelding af nydiagnosticerede type 2-diabetes mellitus patienter til DD2-projektet. Der kan læses mere om selve aftalen på sundhed.dk under praksisinformation samt om selve projektet på Link til aftalen på sundhed.dk Aftale om opfølgende hjemmebesøg Aftalen kan nu anvendes i Hjørring, Aalborg, Thisted og Frederikshavn. Der anvendes følgende ydelsesnr. til aftalen: Ydelser efter udskrivelse fra sygehus 4256 Tlf.kons. RN grundhonorar 65,45 kr Besøg RN grundhonorar 786,63 kr Fremsendelse medicinliste RN grundhonorar 49,68 kr. Tidsforbrug til besøg: Ydelserne 4201 til 4207 (afstandstillæg) Ydelserne reguleres med overenskomstens gældende overenskomsttillæg. Almindelig ydelse 9001 for kørte km. Link til aftalen på sundhed.dk SIDE 9

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Nord-KAP Handleplan 2011

Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Patienter med medfødte sjældne sygdomme. Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166.3

Patienter med medfødte sjældne sygdomme. Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166.3 Patienter med medfødte sjældne sygdomme Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166.3 En række medfødte sygdomme kan medføre betydelige tandproblemer i voksenlivet. Med virkning

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren 17/2011 Beretning om aktiviteter

Læs mere

Materialer fra Den Regionale Tandpleje

Materialer fra Den Regionale Tandpleje Materialer fra Den Regionale Tandpleje kvalitet trivsel udvikling ordentlighed Revideret 2013 www.regionsyddanmark.dk/tandpleje side 2 Indhold Organisering af Den Regionale Tandpleje... 5 131, 133, 727

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis

Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS InDholdsfortegnelse 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis 3-4 Patientsikkerhed og rapportering af utilsigtede hændelser 5 tilgang/afgang

Læs mere

Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland

Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland 1 PROGRAM FOR HÅNDTERING AF UTILSIGTEDE HÆNDELSER I REGION NORDJYLLAND Udgivet af Kvalitetskontoret, Sundhed Plan og Kvalitet Primær

Læs mere

Patienter med medfødte sjældne sygdomme. Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166

Patienter med medfødte sjældne sygdomme. Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166 Patienter med medfødte sjældne sygdomme Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166 Denne vejledning finder du i elektroniskform på www.specialtandpleje.dk En række medfødte

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

1. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder. 2. Overordnet tidsplan for udarbejdelse af budget 2007-2010

1. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder. 2. Overordnet tidsplan for udarbejdelse af budget 2007-2010 Bilagsoversigt til forretningsudvalgsmøde den 21. marts 2006 Åbent: 1. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder 2. Overordnet tidsplan for udarbejdelse af budget 2007-2010

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

LYLE - Patientforeningen for Lymfekræft & Leukæmi. Korrektion fra den drilske sætternisse til NYHEDSBREVET november 2008:

LYLE - Patientforeningen for Lymfekræft & Leukæmi. Korrektion fra den drilske sætternisse til NYHEDSBREVET november 2008: Indlæg kan sendes til jytte@lyle.dk Side 1 af 16. NYHEDSBREV januar 2009 Bliv knoglemarvsdonor! Du kan redde liv ved at blive knoglemarvsdonor. Personer med leukæmi eller lymfekræft, som har brug for en

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger 09.05.2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vejledningen 2 2. Selskabers behov for indhentning af helbredsoplysninger - generelt 3 3. Lovgivningen

Læs mere

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden.

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Siden sidst Intro af læge og direktør, Jørgen Granborg læs mere Nyt fra datafronten Nu kan du få

Læs mere

Årsberetning 2012. Patientombuddet

Årsberetning 2012. Patientombuddet Årsberetning 2012 Patientombuddet Titel: Årsberetning 2012, Patientombuddet Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg

Læs mere

Hvornår kan jeg komme igang med FMK?

Hvornår kan jeg komme igang med FMK? Som adviseret i seneste MedWin Nyt, bringes hermed en særudgave af MedWin Nyt, omhandlende den forestående implementering af Fælles Medicinkort (FMK) og digital signaturhåndtering hos MedWin kunder i primær

Læs mere

AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER KAP-H-sekretariat KAP-H Center for Sundhed Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 3866 5299 E-mail STB-KAP-H@regionh.dk

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1 marts 2010 Nyt for PRAKSIS

Nyhedsbrev Nr. 1 marts 2010 Nyt for PRAKSIS Nyhedsbrev Nr. 1 marts 2010 Nyt for PRAKSIS InDholdsfortegnelse 2 Projekt vedr. analog substitution af lægemidler 3 Ny tandpinevagt 3 Midlertidig lysbehandlingsfunktion på Frederikshavn Sygehus 4 Udvikling

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009 Sag nr. Emne: bilag Region Hovedstaden UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET Afrapportering om kvalitet og patientsikkerhed 16. april 2009 1.

Læs mere

Skive. Region Midtjylland

Skive. Region Midtjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

(Første indsendelse af sundhedsaftalen har versionsnummer 1. Efterfølgende fremsendelser af ændrede versioner nummereres fortløbende)

(Første indsendelse af sundhedsaftalen har versionsnummer 1. Efterfølgende fremsendelser af ændrede versioner nummereres fortløbende) Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Generelle kvalitetskrav til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed januar 2011 Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund....4 1.1. Indledning...4 1.2. Opgaven og dens

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere