Radikal Udenrigspolitik frem mod 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radikal Udenrigspolitik frem mod 2020"

Transkript

1 Radikal Udenrigspolitik frem mod 2020 Tag ansvar

2 Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 21. marts 2015 Ny Udenrigspolitik i en konfliktfyldt verden: Proaktiv, forebyggende, fremadrettet og samarbejdsorienteret Radikal Udenrigspolitik frem mod 2020 En verden i forandring De seneste årtier har medført forandringer i verden i et omfang og en hast, som aldrig før. Efter en periode, hvor verden var domineret af én supermagt, USA, ser vi nu fremkomsten af nye magter, som ønsker at blive hørt og øve indflydelse: Verden bliver multipolar. En del af de nye magter er autokratiske regimer, der ikke ønsker at respektere menneskerettigheder og markedsøkonomi, der udgør fundamentet for det åbne og demokratiske samfund, som vi gennem Europarådet og EU kender i det vestlige Europa. Dette øger behovet for globalt accepterede spilleregler og samarbejde og reform af de eksisterende institutioner, der afspejler tidligere tiders magtstrukturer. Samtidig har især den teknologiske udvikling medført, at erhvervsliv, civilsamfund, borgeres, sågar enkeltpersoners muligheder for at påvirke verdensudviklingen er stærkt øget på tværs af statsgrænser, hvorved de unddrager sig statslig kontrol og national jurisdiktion. Det gælder globalt agerende virksomheder og internet-baserede pressionsgrupper, men også terror- og kriminelle netværk. Internationale relationer, som før var et domæne for stater, er nu langt mere komplekse. Globaliseringen har styrket det internationale samarbejde, den generelle velstandsstigning og skabt nye gensidige afhængigheder. Men den åbenbarer også vor kollektive, systembetingede sårbarhed overfor vitale udfordringer (pandemier, energiknaphed, cyberangreb, tvungen migration, terrorisme osv.), samtidig med at vigtige internationale styringsmekanismer mangler. På samme tid medfører en betydelig vækst i verdensøkonomien og en ny stor middelklasse udfordringer indenfor bl.a. miljø og klima. Globale problemstillinger, hvoraf mange dybest set er spørgsmål om menneskehedens overlevelse, kræver globale løsninger og Radikale Venstre bekender sig derfor til multilateralisme som et grundlæggende princip for dansk udenrigspolitik. De aktuelle kriser udfordrer den traditionelle udenrigspolitik, hvor de etablerede udenrigspolitiske interventionslogikker hyppigt kommer til kort. Især i dette århundredes første årti så vi en politik præget af impulsive og kortsigtede ad-hoc løsninger, ofte med uforudsete konsekvenser. På denne baggrund er det nødvendigt at nytænke dansk udenrigspolitik, som et instrument til at styre vore relationer med andre lande, men også som ramme for landets optræden i internationale sammenhænge generelt, dvs. m.h.t. handel, klimapolitik, forsyningspolitik etc. alle områder som har en betydning for landets og borgernes ve og vel. Pejlemærkerne for en ny udenrigspolitik er en langsigtet, strategisk, evidensbaseret, resultatorienteret og sammenhængende politik med fokus på konfliktforebyggelse, på anvendelse af diplomati og blød magt, og hvor militære midler kun finder anvendelse under exceptionelle omstændigheder og med et robust FN mandat i ryggen. Den er pro-aktiv, konstruktiv, rationel og fremadrettet. 2

3 Fælles værdier, forskellige interesser En aktiv værdi- og idébåren dansk politik kan yde et positivt bidrag til udviklingen af en fredeligere, friere og mere retfærdig, bæredygtig verden. Grundlaget er demokrati, retsstatslighed, markedsøkonomi, miljøbeskyttelse, bæredygtighed, velstandsudligning og respekt for mindretalsgrupper kombineret med et reelt, substantielt og finansielt internationalt engagement. Styrkelse af disse elementer er også i dansk egeninteresse. I den forbindelse erkender vi, at alle aktører i den praktiske internationale politik har legitime egeninteresser at varetage, f.eks. hvad angår sikkerhed, energi- og råstofforsyninger og økonomi. Interesseudligning bør principielt foregå gennem forhandlinger indenfor de anerkendte folkeretlige systemer. Under hensyn til dette finder en pro-aktiv dansk udenrigspolitik derfor sted indenfor disse klare folkeretlige rammer. Da konflikter er uundgåelige, bør deres destruktive potentiale minimeres. Danmark bør derfor arbejde for en verden fri for atomvåben, biologiske våben og de mest brutale konventionelle våbentyper. Danmark i Verden Operativt udfoldes dansk udenrigspolitik gennem samarbejdet indenfor de multinationale organer (FN, OSCE, WTO, NATO etc.), indenfor EUs Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik og direkte gennem bilaterale relationer og aktiviteter. Særlige fokusområder er det Arktiske Område, Norden, foruden det østlige Europa og Mellemøsten og Nordafrika, som er direkte sikkerhedsrelevante for os. Dette betyder ikke en mindre indsats i Asien, Afrika og Latinamerika, der byder store muligheder både for at fremme danske interesser og påvirkning af f.eks. klima- og bæredygtighedsdagsordenen og andre områder, hvor Danmark og danske løsninger kan finde anvendelse. Et dansk aftryk i verden kan styrkes yderligere gennem kulturarbejde ikke mindst i EU-nærområderne (Østeuropa, Nordafrika/Mellemøsten) og ved at arbejde målrettet for placering af danskere på internationale poster. Endelig er det vigtigt, at den udenrigspolitiske videnopsamling styrkes i uafhængige institutioner, som DIIS, FN-Forbundet og universitetsverdenen men også i Udenrigsministeriet. Der er behov for mere investering i udenrigstjenesten og i de hjemlige støttefunktioner og videnmiljøer samt at Udenrigsministeriet åbnes yderligere for fleksible karriereskift og ansættelse af eksterne eksperter. Danmark, EU og USA: Partnerskab og uafhængighed. Radikale Venstre ønsker at styrke EU s fælles udenrigspolitik og ser Danmarks naboer som nære og naturlige samarbejdspartnere i udenrigspolitisk sammenhæng. Radikale Venstre ønsker at udvikle Den Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik (FUSP) i en form, hvor det nordatlantiske samarbejde samtidig kan udgøre et centralt element. Radikale Venstre ønsker, at samarbejdet skal styres ud fra en konkret vurdering af værdifællesskab og interessesammenfald. De venskabelige relationer med vore store transatlantiske naboer betyder derfor ikke, at Danmark og EU i enhver henseende automatisk skal følge USAs udenrigspolitiske tiltag eller strategi. Danmark og EU skal eksempelvis forholde sig kritisk til politikker og handlinger, som bryder med den internationale retsorden. Arktis: Bæredygtig råstofudvinding, styrket sikkerhedsberedskab, Arktisk Råd som centralt forum, dansk territorialkrav baseret på FN Konvention. 3

4 Indenfor Rigsfællesskabet bør der herske åbenhed, et højt informationsniveau og balance mellem autonomi og samarbejde. Udvinding og anvendelse af råstoffer skal foregå på en ansvarlig og bæredygtig måde, der sikrer balance mellem selvbestemmelse og langsigtede hensyn til miljø og mennesker. Vedrørende storskalaprojekter i Grønland og Arktis, mener Radikale Venstre at Danmark, på vegne af Rigsfællesskabet, bør tilslutte sig EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) som implementerende medlem. Det er nødvendigt at opgradere og udvikle beredskabet i Arktis, baseret på internationalt samarbejde. I sin nuværende form vil det danske beredskab ikke kunne håndtere fremtidige ændringer i risikobilledet som følge af den videre erhvervsudvikling i området. Observatørstatus i Arktisk Råd for lande med legitime interesser i området fremmer samarbejde og dialog, samt sikrer Arktisk Råd som det primære samarbejdsorgan. Fuldbyrdet medlemsskab skal dog forbeholdes stater med territorial tilknytning til Arktis. Arktisk Råd bør sørge for, at den militære tilstedeværelse i Arktis ikke optrappes i takt med øget global interesse i området. Dette gælder først og fremmest oprustning af offensiv karakter og ikke multilaterale beredskabsaktiviteter. I forhold til atomvåbennedrustning vil Radikale Venstre arbejde for, at der findes frem til et fælles nordisk standpunkt vedrørende Arktis som atomvåbenfri zone. Med hensyn til territoriale spørgsmål har Danmark rejst krav på de områder, der ligger udenfor den 200-sømilegrænse, der markerer vort farvandsterritorium, baseret på FNs Havretskonvention og den antagelse, at den kontinentalsokkel som Grønland og dermed Rigsfællesskabet hviler på, hænger fysisk sammen med havbunden under Nordpolen. Radikale Venstre anser det for vigtigt, at Danmark står fast på dette krav, men anerkender at der i Det Arktiske Ocean eksisterer overlapning med både Rusland og Canada. Det Nordiske Samarbejde: Omfatter alle nordiske lande; samarbejde omkring internationale spørgsmål; styrket kultur- og uddannelsessamarbejde. Danmark bør fortsat deltage aktivt i det officielle nordiske samarbejde i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. De nordiske lande var foregangslande m.h.t. grænseoverskridende samarbejde indenfor flere områder, før disse blev bredt ud til EU. Man bør derfor i fremtiden fortsat øge samarbejdet og finde fælles fodslag i internationale spørgsmål. Et samlet Norden medfører øget indflydelse og større konkurrenceevne globalt, både for regionen som helhed og for de enkelte medlemslande. Især i Arktisk Råd er det vigtigt, at Norden står sammen om fælles interesser, da det til forskel fra NATO og andre internationale forsvarssamarbejder omfatter samtlige nordiske stater. Øget samarbejde på kultur- og uddannelsesområderne og en forstærket indsats for at mindske grænsehindringer vil desuden kunne skabe et godt fundament for et samlet nordisk udenrigspolitisk standpunkt generelt. Det østlige Europa: Styrkelse af sikkerhed, stabilitet, demokrati og bæredygtig vækst i hele regionen; EU aftaler med østlige ikke-eu medlemmer; NATO udvidelser kun, hvor det øger den fælles sikkerhed; ny regional sikkerhedsstruktur. Radikale Venstre arbejder for at fastholde et konstruktivt øst/vest samarbejde i Europa baseret på gensidig respekt og forståelse for regionens kom- 4

5 plicerede historie. Kun gennem afspænding og samarbejde mellem alle parter er det muligt at skabe forudsætninger for gensidig sikkerhed, politisk stabilitet, demokrati og bæredygtig økonomisk vækst i hele regionen. I den forbindelse er det vigtigt, at EU fortsat er åbent for aftaler med de østeuropæiske lande, der ønsker det. Yderligere udvidelse af NATO medlemskredsen bør derimod kun finde sted, hvis det bidrager til at øge den fælles sikkerhed i stedet for at føre til nye eller øgede spændinger. Derfor kan det blive nødvendigt at udvikle en ny regional sikkerhedsarkitektur i forståelse med regionens lande. Danmark bør arbejde for at alle til rådighedsstående fora for dialog inddrages i denne proces, herunder støtte til dialog mellem civilsamfundene på tværs af landegrænserne. Mellemøsten og Nordafrika: Styrke fred, demokrati, retsstatslighed og vækst i hele regionen; Dansk anerkendelse af Palæstina indenfor 1967-grænserne. Danmark skal have en klar, prioriteret indsats i Mellemøsten og Nordafrika, der fremmer fredelig sameksistens, demokrati, retsstatslighed og økonomisk vækst. Der bør tages højde for den seneste tids dramatiske politiske forskydninger i Mellemøsten og de større religiøse spændinger, som har bidraget til en øget radikalisering af befolkningsgrupper i et af Europas nærområder med udløbere til vort eget samfund. Alternative og bløde tilgange til anti-radikalisering bør videreudvikles og prioriteres højt. En af de centrale konflikter i området er striden mellem Israel og Palæstina, som fortsat bærer næring til den komplekse situation i Mellemøsten. Af denne grund bør Danmark arbejde aktivt for at skabe en politisk løsning, hvor befolkningerne i både Israel og Palæstina kan leve i fred, frihed og sikkerhed. Dette indebærer også en dansk anerkendelse af Staten Palæstina med udgangspunkt i våbenstilstandslinjen fra 1948 ( 1967-grænserne ). Generelt skal Danmarks udviklingsarbejde fokusere på styrkelse af offentlige institutioner og demokratiske organisationer, samt understøttelse af politiske forandringer, der bringer vækst og hjælper fattigdomsbekæmpelse. I polariserede samfund bør Danmark støtte dialogfremmende initiativer på tværs af religiøse, kulturmæssige, nationale og politiske skel. Danmark i FN og EU: Styrkelse af det internationale retssystem og fremme af menneskerettigheder og velfærd Deltagelse i FN samarbejdet er en grundsten i dansk udenrigspolitik. Det skal det fortsat være. Dog bør Danmark indgå i en bredere, mere strategisk og behovsrelateret relation med FN-systemet. Et mere handlekraftigt FN: Sikkerhedsrådsreform; EU sæde i Sikkerhedsrådet; støtte til Den Internationale Straffedomstol; aktiv rolle i FNs post-2015 dagsorden. Trods en storartet indsats indenfor bl.a. sundhed, uddannelse, kapacitetsopbygning og flygtningehjælp bliver FN hyppigt udsat for kritik for, hvad der opfattes som manglende beslutningsdygtighed, især i voldelige konflikter. Det er nødvendigt at ændre procedurerne i Sikkerhedsrådet og, på sigt, på dets sammensætning, så det bliver mere repræsentativt for verdenssamfundet. Det betyder permanent deltagelse af BRICS landene og at Europa repræsenteres af EU. De permanente medlemmers muligheder for at forhindre at emner kommer til afstemning bør også reduceres kraftigt. 5

6 FN er det primære folkeretlige organ, og netop opretholdelse af Folkeretten er af vital betydning for sikring af landenes suverænitet, ikke mindst de små landes, og for fredelig bilæggelse af internationale stridigheder. Danmark bør derfor arbejde for styrkelse af Folkeretten som et reelt regulerende regelsæt. I forbindelse med voldskonflikter anerkender Radikale Venstre principperne bag Forpligtelsen til Beskyttelse og deres bidrag til at øge fokus på beskyttelse af civilbefolkninger i konfliktzoner. Radikale Venstre ønsker ikke desto mindre en folkeretlig forankring eller, som minimum, en ændret Sikkerhedsrådsprocedure, som forhindrer potentielt misbrug af dette nye princip. Danmark skal fortsat støtte op om den Internationale Straffedomstol (ICC), som udgør et centralt element i verdenssamfundets indsats imod forbrydelser mod menneskeheden. Til styrkelse af nødhjælpsindsats skal Danmark arbejde for at FN sammen med nødhjælpsorganisationerne gennemfører et folkeretligt regelsæt, som sikrer nødhjælpens frie adgang til katastrofeområder. Den humanitære indsats bør ligeledes satse på at udvikle lokale ressourcer, der kan forhindre fremtidige kriser og deres negative effekter. Bistand via FN systemet bør primært kanaliseres som kernebidrag, begrænset til udvalgte institutioner og områder, hvor vi har en komparativ fordel og realistiske muligheder for at opnå indflydelse. Indenfor disse bør Danmark anlægge en mangestrenget tilgang til arbejdet i FN med viden-generering, innovative partnerskaber og finansiering af strategiske initiativer. Samtidigt skal man fra dansk side tilstræbe en effektiv koordination af multilaterale og nationale initiativer. Danmark bør fortsat spille en aktiv rolle i formuleringen og udmøntningen af FNs post-2015-dagsorden om afskaffelse af ekstrem fattigdom, bæredygtig udvikling og beskyttelse af verdens ressourcer. Den Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik i EU (FUSP): styrkelse af EUs udenrigspolitik; afskaffelse af forsvars forbeholdet; hurtigere EU respons. Både befolkningsmæssigt, økonomisk og sikkerhedspolitisk er Europas vægt i verden dalende. Kun gennem samarbejde kan EUs medlemslande gøre sig gældende. Dansk udenrigspolitik må derfor i høj grad udfolde sig indenfor rammerne af den Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik i EU. Derfor skal Danmark hurtigst muligt afskaffe forsvarsforbeholdet. Samtidigt bør Danmark arbejde for fremme af politiske FUSP-tiltag, som afspejler danske kerneholdninger og prioriteter. Europa skal tage sit medansvar for verdensudviklingen alvorligt gennem en effektiv, langsigtet udenrigspolitik med en klar værdibaseret profil. EUs evne til at reagere tidsnært på pludseligt opståede udfordringer må imidlertid styrkes, hvis Unionen skal sætte sit præg på den fremtidige udvikling. Danmarks deltagelse i humanitære og militære aktiviteter i regi af FN, OSCE, NATO og EU: Støtte til fredsoperationer; militær intervention kun i overensstemmelse med Folkeretten, med klare mål og en ligeså klar exit-strategi; beskyttelse af kulturarv. 6

7 Det danske forsvar kan bidrage med kapacitet i multilaterale fredsoperationer. Med udgangspunkt i FNs behov bør Danmark derfor øge støtten til fredsoperationer gennem finansielle og materielle samt civile og militære personelbidrag. Herudover bør det danske forsvar støtte kapacitetsudvikling i regionale og subregionale sikkerhedsorganisationer med fokus på eksempelvis beskyttelse af civilbefolkninger samt overholdelse af menneskerettigheder. Skulle FN etablere en stående militær styrke til brug for fredsoperationer, bør Danmark yde et substantielt biddrag til denne. Gennem NATO- og EU-medlemskabet bør Danmark sikre, at disse organisationer formelt og reelt lader deres fredsindsatser styre af principperne i FNs pagt, og at dette sker i et tæt samarbejde med FN. Af samme grund skal dansk deltagelse i militære operationer kun ske på basis af et folkeretligt entydigt mandat, efter nøje afvejning af mål og midler og ikke mindst med en exit-strategi. Samtidig bør vi styrke EUs militære kapaciteter i forhold til en fleksibel og rationel opgaveløsning samt at udvikle modaliteterne for, hvordan disse kapaciteter kan stilles til rådighed for f.eks. FN. Vi skal også have et øget fokus på nye typer af konflikter såsom human security spørgsmål, der i dag koster flere menneskeliv end traditionelle væbnede konflikter. I forbindelse med sådanne ofte ikke-militære indsatser bør Danmark fokusere på områder som politivirksomhed, teknologi i fredsbevaring, strategisk planlægning og andre områder, hvor Danmark kan bidrage med civil kapacitet. Danmark bør også yde et bidrag til beskyttelse af kulturarv under væbnede konflikter fortrinsvist via de internationale institutioner. Illegal handel med kulturgenstande er ikke bare et kulturarvsproblem, men indgår i stigende grad i finansiering af international terror. Forankring af internationale konventioner i dansk lovgivning og accept i samfundet: Fuld integration i lovgivningen; grundlovssikring; bedre folkeoplysning. For Radikale Venstre er overholdelse af de internationale konventioner, som Danmark deltager i, et afgørende princip, både i forhold til opretholdelse af Folkeretten og i forhold til dansk ret. Danmark bør være blandt verdens bedste til at sikre, at internationale aftaler og resolutioner integreres i lovgivningen og efterleves. Der er derfor behov for en klar grundlovssikring, som bør indgå som et væsentligt element i en kommende grundlovsreform. For at give borgerne mulighed for viden om internationale konventioner kan man oprette Folketingets Internationale Oplysning (parallel til Folketingets EU-oplysning) Udenrigspolitik: Ikke bare diplomatiske relationer Samtænkning af udenrigs, klima-, udviklings- og erhvervspolitik. Mange af tidens globale udfordringer kan kun tackles gennem et internationalt, ofte globalt, samarbejde. Derfor kan dagens udenrigspolitik ikke længere ses som et isoleret politikområde, men skal ses i sammenhæng med miljø, klima- og ressourcespørgsmål. Politikområder som handel, udvikling og klima er ikke bare sideordnede politikområder, men også fredsskabende instrumenter. Danmark skal fortsat arbejde på samtænkning af disse politik- 7

8 ker. I takt med at middelklassen vokser i f.eks. Asien og Sydamerika øges også mulighederne for dansk eksport. Udover eksportfremme bør Danmark, hvor det er nødvendigt, indarbejde udviklings- og klimadagsordenen, når der forhandles handelsaftaler. Dansk nøglerolle i forhold til løsninger på globale klima-, miljøog forsyningsproblemer. Løsningen på de globale klima, miljø- og forsyningsproblemer fortsat bør være et fokusområde for Danmark. Forventningen blandt befolkningerne i verdens vækstøkonomier til at kunne nyde frugterne af den økonomiske vækst er ligeså forståelig, som den problematisk, hvis ikke det sker med et mindre ressourceforbrug, end det er set i vor del af verden. Derfor bør Danmark tilbyde sin viden og bistå med at identificere og gennemføre bæredygtige løsninger på disse udfordringer. Danmark bør forsat støtte op om ambitiøse klimamål for verdens lande og selv lægge sig forrest i forhold til deres implementering. Samtidig bør Danmark, med partnere i vækst- og udviklingsøkonomier, investere i at udvikle løsninger, der giver befolkningerne adgang til transport, energi og komfort uden at være ødelæggende for miljøet samt tilsikre, at der er finansieringskilder til at understøtte klimatiltag i udviklingslande. Udviklingspolitik: Et lille land i en stor verden, et stort bidrag til en lille verden 1 % udviklingsbistand; budgetstøtte; styrkelse af civilsamfund og indsats for sociale rettigheder, ligestilling, klima og grøn omstilling; international regulering af råstofudvinding, arbejdsmiljø, beskatning, osv. Radikale Venstre ser fortsat udviklingsbistanden som er et centralt redskab til fremme af en mere retfærdig verden samt til forebyggelse af ekstremisme og terrorisme. Danmark nyder bred anerkendelse som en ledende aktør indenfor internationalt udviklingsarbejde. Dette bringer international anseelse og er et vigtigt aktiv i dansk udenrigspolitik, som vi skal benytte os af. Derfor fastholder Radikale Venstre målsætningen om en udviklingsbistand på 1 % af BNP. Danmarks multilaterale bistand bør forøges væsentligt og bør udgøre minimum 50% af den samlede bistand. Et vigtigt element i den bilaterale udviklingspolitik er dansk ekspertise indenfor områder som humanitær hjælp og styrkelse af civilsamfund, sociale rettigheder og ligestillingsproblematik, klimainitiativer og grøn omstilling. En dansk indsats på disse områder kan give store resultater både i tærskellande, i udviklingslande og de såkaldte skrøbelige stater. Disse områder bør derfor fortsat prioriteres højt i det bilaterale samarbejde. Danmark bør samtidigt have fokus på skrøbelige og konfliktplagede stater, hvor det har vist sig særligt udfordrende at opnå basale udviklingsmål og sikre borgerne en menneskeværdig tilværelse. Bæredygtig vækst i den private sektor er den bedste måde at sikre, at borgere i udviklingslande kommer ud af ekstrem fattigdom. Derfor skal den private sektor inddrages strategisk i forhold til at skabe økonomisk vækst i udviklingslandene. Vi kan fremme rettighedsbaseret, inkluderende og lokalt forankret privatsektorvækst ved at 1) øge støtten til bistandsprojekter der har dette formål for øje og skabe bedre rammebetingelser for det lokale er- 8

9 hvervsliv, 2) styrke mekanismer der kan hjælpe danske virksomheder med at etablere sig i udviklingslande, 3) styrke danske virksomheders mulighed for at udvikle produkter, der opfylder særlige behov i udviklingslande indenfor IT, bioteknologi, sanitet og energi, m.v. og 4) arbejde på at afvikle toldmure og importrestriktioner, der forhindrer udviklingslande i at afsætte deres varer på vestlige og særligt europæiske markeder. Danmark bør støtte international regulering samt nationale tiltag, der sikrer, at udviklingslande ikke unddrages skatteindtægter fra multinationale virksomheder, ikke bliver ofre for miljøbelastninger og misbrug af arbejdstagere samt forhindrer en udnyttelse af deres naturressourcer på en måde, der ikke kommer deres befolkninger til gode. Danmark bør arbejde på etableringen af internationale mekanismer til at forhindre virksomheders og individers skatteunddragelse i udviklingslande. Målet med udviklingsbistanden er at styrke samarbejdslandendes evne til at stå på egne ben. Derfor bør bistanden så vidt muligt foregå gennem budgetstøtte og sektorbudgetstøtte. Dette forudsætter en højere grad af effektmåling af udviklingsprogrammer blandt modtagerlandende, så man bliver bedre i stand til at vurdere den konkrete forskel, støtten gør for befolkningerne i de respektive lande. Herudover bør bistanden fokusere på at etablere strukturer, institutioner og politikker, der er befordrende for at landene selv kan accelerere deres udvikling gennem moderne og katalytisk hjælp til selvhjælp. Der bør føres en seriøs dialog med samtlige samarbejdslande om de gensidige forventninger og forpligtelser m.h.t. diskrimination, marginalisering, ligestilling og beskyttelse af basale rettigheder. Lande, der udviser vilje og evne til at tackle disse problematikker, bør belønnes. Hvor modtagerlande ikke lever op til kravene eller forbryder sig mod basale rettigheder, kan støtte til civilsamfundsorganisationer udgøre et virksomt middel og bør derfor være et fokusområde. Den bilaterale udenrigspolitik kan stille os over for udfordringer, m.h.t. at balancere en dagsorden, der nemt kan opfattes som vestlig, byggende på demokratiske frihedstanker om pluralisme, rettigheder og ligestilling, i en verden, hvor dette værdisæt ikke nødvendigvis finder genklang. Dette forlanger stærke partnerskaber samt en god forståelse af den konkrete kontekst, i hvilken Danmark er engageret. Det stiller krav til vore egne principper og vor fleksibilitet, men også til at udvikle og fastholde en langsigtet, strategisk tilgang. 9

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Det talte ord gælder. Udenrigsministerens tale i Dansk Udenrigspolitisk Selskab den 10. april 2014: Verden set fra Danmark

Det talte ord gælder. Udenrigsministerens tale i Dansk Udenrigspolitisk Selskab den 10. april 2014: Verden set fra Danmark Det talte ord gælder Udenrigsministerens tale i Dansk Udenrigspolitisk Selskab den 10. april 2014: Verden set fra Danmark Kære Michael, kære Udenrigspolitisk Selskab, kære tilhørere. Tak for invitationen.

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Tak til de rigtig mange, der har deltaget aktivt i debatten! Vi glæder os til at fortsætte den.

Tak til de rigtig mange, der har deltaget aktivt i debatten! Vi glæder os til at fortsætte den. Over de kommende 20 år vil verdensøkonomien blive fordoblet. Millioner vil arbejde sig ud af ekstrem fattigdom, og den globale middelklasse vil vokse med 3 milliarder mennesker. Væksten vil fortsætte forskydningen

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI VÆKST BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM OG SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER GRØN STABILITET SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

EUX-GRUPPEN Det Radikale Venstre. Program til Europa-Parlamentsvalg 2004 Udkast

EUX-GRUPPEN Det Radikale Venstre. Program til Europa-Parlamentsvalg 2004 Udkast EUX-GRUPPEN Det Radikale Venstre Program til Europa-Parlamentsvalg 2004 Udkast 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Det Radikale Venstre

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

1Danmark skal markere sig stærkere

1Danmark skal markere sig stærkere FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS BUD PÅ FREMTIDENS DANSKE udviklingspolitik 1Danmark skal markere sig stærkere Mere støtte fra Danmark: hjælpen må atter op på 1% af BNI Mere fattigdomsbistand fra DK: tre fjerdedele

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Nye kurser i menneskerettigheder:

Nye kurser i menneskerettigheder: HUMAN RIGHTS IN ACTION Nye kurser i menneskerettigheder: Implementering af Menneskerettigheder i FN (5 timer) At give kursisterne en indføring i hvordan menneskerettigheder implementeres gennem FN organisationerne

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

Caritas Danmarks strategi for den humanitære indsats 2011-2015

Caritas Danmarks strategi for den humanitære indsats 2011-2015 Caritas Danmarks strategi for den humanitære indsats 2011-2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord Side 2 2. Indledning Side 3 3. Mission, vision og målsætning Side 3 4. Prioriteter Side 4 4.1. Sårbarhed Side

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde

Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Det er på høje tid Danmark udarbejder en strategi for, hvad vi vil med EU på udviklingsområdet. Danmark har en stærk strategisk interesse i, at EU

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U 1. Hvem er DMR-U? Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling er en paraplyorganisation for kristne organisationer, der samarbejder om udviklingsarbejde

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Fremtidens dansk-grønlandske forhold

Fremtidens dansk-grønlandske forhold Fremtidens dansk-grønlandske forhold Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 31. januar 2015 Fremtidens dansk-grønlandske forhold Radikale Venstre anser Danmark, Grønland

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 I det følgende præsenteres Folkekirkens Nødhjælps Globale Strategi for perioden 2015-22. Strategien indeholder mål for det internationale arbejde, mål for

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis

Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis Jacob Petersen Atlantsammenslutningen, Svanemøllens Kaserne, den 15. november 2012 Hvem er jeg? Jacob Petersen Cand. scient. pol. Speciale om Kongeriget

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Kristian

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

International deklaration om arbejder kooperativer

International deklaration om arbejder kooperativer International deklaration om arbejder kooperativer Godkendt af ICA s generalforsamling I Cartagena, Colombia d. 23. september 2005 Denne erklæring skal tilpasses verdens forskellige sprog, idet de forskellige

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

EUROBAROMETER. Antal interview: 28.050. Antal interview: 1.020. Metode: Personligt interview LANDERESULTATER

EUROBAROMETER. Antal interview: 28.050. Antal interview: 1.020. Metode: Personligt interview LANDERESULTATER LANDERESULTATER Andelen af de adspurgte i Danmark, som siger, at det er vigtigt at hjælpe folk i udviklingslandene, svarer til gennemsnittet for hele EU (85%). Det samme gælder for andelen af folk, som

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Foreningen NORDEN. Nordisk Råd i forandring. sammen med samarbejdets og ministerrådets præmisser.

Foreningen NORDEN. Nordisk Råd i forandring. sammen med samarbejdets og ministerrådets præmisser. Foreningen NORDEN Nordisk Råd i forandring Foreningen NORDEN i Danmark har længe haft et ønske om, at få det nordiske samarbejde struktureret, så det i højere grad kommer til at afspejle dagens udfordringer,

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling 92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Hermed fremsendes 92-gruppens kommentarer til regeringens forslag til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling "Udvikling med omtanke

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Anbefalinger erfaringer & prioriteter

Anbefalinger erfaringer & prioriteter Folkekirkens Nødhjælps input til regeringens nye udviklingspolitik Anbefalinger erfaringer & prioriteter marked civilsamfund stat Folkekirkens Nødhjælps input til regeringens nye udviklingspolitik Anbefalinger,

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 206 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 206 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 206 Offentligt Europaudvalget, Udenrigsudvalget og Det Udenrigspolitiske Nævn EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 11. maj 2015 Ny

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

DEN GRÆNSELØSE VERDEN UDENRIGSMINISTERIET OG GLOBALISERINGEN

DEN GRÆNSELØSE VERDEN UDENRIGSMINISTERIET OG GLOBALISERINGEN DEN GRÆNSELØSE VERDEN UDENRIGSMINISTERIET OG GLOBALISERINGEN DEN GRÆNSELØSE VERDEN UDENRIGSMINISTERIET OG GLOBALISERINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning 7 Indledning 21 Kapitel 1 Megatrends og globalisering

Læs mere

Niels Helveg Petersen 2000: Redegørelse om humanitær intervention

Niels Helveg Petersen 2000: Redegørelse om humanitær intervention KAPITEL 10 Svage stater fejlslagne stater Niels Helveg Petersen 2000: Redegørelse om humanitær intervention Udenrigsminister Niels Helveg Petersen fremlagde i folketinget den 14. marts 2000 en redegørelse

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Workshop: EU og EU s rolle i verden

Workshop: EU og EU s rolle i verden Institut for Statskundskab Workshop: EU og EU s rolle i verden Anders Wivel, ph.d. Lektor, studieleder Institut for Statskundskab Københavns Universitet Dias 1 Anders Wivel Forsker i international politik,

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

FN i forvandling og forandring

FN i forvandling og forandring Christiansborg, 24. oktober 2003 FN i forvandling og forandring Tiden er moden til at se på FN s grundlæggende politiske opgaver og til eventuelt om nødvendigt at ændre på strukturen i FN Vi befinder os

Læs mere

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP)

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Vedtaget på Hovedorganisationernes EU-udvalgsmøde 18. november 2014 Indledning Som led i udviklingen af de tre hovedorganisationers EU-arbejde er

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam. Styrelsens anbefaling

Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam. Styrelsens anbefaling Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam Styrelsens anbefaling IBIS styrelse indstiller til Generalforsamlingen, at IBIS søger om observatørstatus i Oxfam International. Observatørperioden

Læs mere

FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet

FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet Niels Hemmingsensgade 10, 2. sal Postboks 1069 1008 København K Telefon 33 12 80 87 Fax 33 12 67 40 Mail: kvr@kvinderaad.dk www.kvinderåådet.dk Introduktion

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og 12.9.2014 L 271/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 960/2014 af 8. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI PÅ ARBEJDE FOR DANSK ERHVERVSLIV Med 40 nye initiativer stiller alle ministre sig bag eksporten. Regeringen giver danske

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Ansvar for Europa. Ansvar for Danmark.

Ansvar for Europa. Ansvar for Danmark. Ansvar for Europa. Ansvar for Danmark. Tag ansvar Radikale Venstres valgprogram til Europa-Parlamentsvalget 2014 Ansvar for Europa, ansvar for Danmark Et stærkt EU er i Danmarks interesse, da vi deler

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme.

100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme. 1 100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme. Det er ikke tilfældigt, jeg holder netop denne tale i dag. Og for jer, her på Center for Militære Studier.

Læs mere

Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ

Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ Debatoplæg om regeringens prioriteter for samarbejdet med Afrika i perioden 2007 til 2011 1. Nye udfordringer, nye svar Mange afrikanske

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere