Høringssvar til LOKALPLANERNE 131, 132 OG 133 Kanalbyen, Husbådsbyen og Udsigtsbyen i Halsskov Færgehavn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar til LOKALPLANERNE 131, 132 OG 133 Kanalbyen, Husbådsbyen og Udsigtsbyen i Halsskov Færgehavn"

Transkript

1 Til KORSØR KOMMUNE - Byrådet Høringssvar til LOKALPLANERNE 131, 132 OG 133 Kanalbyen, Husbådsbyen og Udsigtsbyen i Halsskov Færgehavn Som deltagere i Korsør kommunes Agenda-21 borgerforums Naturgruppe har vi med stor interesse gennemlæst de tre lokalplanforslag nr. 131, 132 og 133. Hele gruppen har naturligvis ikke altid den samme holdning til tingene selv om vi kan tilslutte os de fælles bemærkninger gruppen er enige om - fordi de handler om natur og miljø - vil vi gerne yderligere knytte vore egne bemærkninger til forslagene. Dette fordi der naturligvis også kommer politiske betragtninger ind i vurderingen af sådanne planforslag. Vi kommer derfor her med vore indvendinger, bemærkninger og kommentarer - som er vort eget personlige bidrag til den offentlige høring. Området ligger ubenyttet hen Hele området henligger i dag som et stort set ubenyttet færgeleje og en meget stor del af det samlede areal udgøres af en granskov, der blev anvendt som parkeringsareal i færgetiden. Området blev udlagt midt i halvtredserne fordi samfundet havde brug for et færgeleje til bilfærger i takt med stigningen i anvendelsen af automobiler som transportmiddel. Her blev Halsskov Færgehavn bygget. I dag er der en bro og en jernbanetunnel og derfor ikke mere noget behov for anlægget til det formål det i sin tid var beregnet til. Det er tankevækkende, at stort set alle har passeret disse færgelejer. En ny situation en chance for noget godt eller skidt Det er en ny situation og en chance for nogen og en politisk udfordring for Byrådet. Her kan laves boligbyggeri mener byrådet - og tjenes masser af penge

2 Det er attraktivt at bo ved vandet, men også meget dyrt. Der er altså tale om boliger, som skal tiltrække markedet af mere velstående medborgere, der gerne vil bo på naturens orkesterpladser og som har midlerne hertil. Anderledes kan vi ikke se de fremlagte lokalplanforslag. Der er lagt op til en bebyggelsesprocent på 50 på det kvadratmeter store areal eller som angivet i planen kvadratmeter etagebruttoareal. Planer der forsøger at lukke op for et massivt boligbyggeri i området. En billig indpakning og løse positivt værdiladede skitser og sproglige formuleringer Vi finder umiddelbart at de 3 forslag er klædt i en billig smoking. Hvorfor nu denne letkøbte polemiske påstand? Jo, såmænd fordi alle planerne i sine tegninger kun er et udtryk for hvordan det måske kunne komme til at se ud det er ikke nødvendigvis sådan, det kommer til at se ud. Vi ved hvor taknemmeligt papir er og hvor indbydende arkitekter kan tegne skitsetegninger i tusch til sådanne planer med blå himmel, vand, træer og lækre pastelvandfarver. Problemet er blot, at dette ikke er virkelighed det er fantasi udformet på en måde så varen kan sælges. Det der er af interesse er for os er plangrundlaget og at man ser stort på strandbeskyttelseslinien og beslutningen om, at der ikke skal foretages nogen miljøvurdering. Det er naturbeskyttelsen og miljøet vi værner om. Den overordnede planlægning er ikke på plads området er udlagt til rekreative og turistmæssige funktioner Planmæssigt set er situationen den i dag, at området overordnet set i regionalplanlægningen er planlagt til færgehavnsformål og efter nedlæggelsen af dette formål til rekreative og turistmæssige funktioner sådan er status ifølge Regionplan Der er forslag inde til en ændring i Regionplan , som ikke er endelig vedtaget endnu. I kommuneplanen er området omfattet af rammeområde E6, der fastlægger formålet til det ovenfor nævnte i Regionplanen. Så grundlaget i dag er rekreative og turistmæssige funktioner. Det ser man gerne ændret. Det er, er sådan vi ser forslagene. Byrådets politiske ønsker er ikke lovlige planer de skal først godkendes Byrådet har fastlagt og vedtaget en ny boligpolitik og boligudbygningsplan. Ifølge denne politik og disse planer vil man derfor gerne have hele området overført til boligformål. Det vil sige fra landzone til byzone og til boligformål, i stedet for rekreative og turistmæssige funktioner. Byrådets ønsker og idéer og planer er ikke det samme som eksisterende og godkendte planer i henhold til planlovgivningen. Hvem siger, at det er det befolkningen vil med området. Korsør kommunes borgere som helhed og i særdeleshed beboerne i de områder, der grænser op til lokalplansområderne er aldrig blevet hørt om de ønsker boligbyggeri i dette naturområde. Her er det ensidigt Byrådet der fastlægger mål og midler. Måske vil alle hilse lokalplanforslagene velkomne og mene, at det er lige det Korsør mangler. Der har ikke været indhentet alternative planer for området og der har ikke været andre arkiktektfirmaer inde i billedet med andre løsningsforslag. Så for os at se, er der tale om take-it or leave-it lokalplanforslag. Her er ikke noget at vælge mellem. Vejen til at få området overført til boligformål er at få udarbejdet et tillæg til kommuneplanen det er udarbejdet, men os bekendt ikke vedtaget. Den gældende lokalplan for området udlægger ikke området til boligformål og planerne er heller ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Derfor skal lokalplan 62 ryddes af vejen og der skal vedtages en ny rammeplan for området. Vi mener ikke man kan ændre formålet i lokalplan 62, uden at komme i karambolage med planlovgivningen

3 Hele området ligger kystnært og Byrådet mener, at kunne tolke kystlovens 3 stk. 3 således, at beskyttelseszonen (forbudszonen) kan tilsidesættes således, at man kan planlægge for boligbyggeri i området. Denne fortolkning er vi bestemt ikke enig i. Endvidere kræver planernes realisation, at Vestsjællands Amt giver dispensation fra strandbeskyttelseslinien på 300 meter og at Miljøministeren efter anmodning ophæver de udvidede strandbeskyttelseslinier med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 85 af lov om naturbeskyttelse 69 stk. 4. Det er muligt man kan opnå sådanne dispensationer og tilsidesætte naturbeskyttelseslovens 15 restriktive bestemmelser om strandbeskyttelse, men det kan man jo ikke vide noget om i dag. Reglerne har altid været administreret som en forbudslovgivning, så det er yderst tvivlsomt om planerne i det hele taget kan blive virkeliggjort. Det er teoretisk set ikke udelukket, men absolut ikke sikkert. Er det ikke tankevækkende at en enkelt borger i Vestsjællands amt kan indbringe sagen for Naturklagenævnet og måske vælte alle luftkastellerne. Planernes opfyldelse kræver jo dispensation fra strandbeskyttelseslinien. Det står der jo i dem. Det gør os bekymrede, at man allerede kommer ud med planer hvor plangrundlaget ikke er på plads. Lokalplansforslagene forudsætter også en aflysning af lokalplan 62, Skovbrynet, Hotel- og konferencecenter. Hvorfor dog det den nye plan indeholder ikke noget om Hotel- og konferencecenter et sådant kunne da meget passende placeres her. Vi har et på Nyborg Strand så hvorfor ikke et her i Korsør? Det kunne give arbejdspladser og fremme turismen. Her mangler en begrundelse. Der skal naturligvis laves en VVM-redegørelse Det næste vi undrer os meget over, er at Byrådet når frem til at der ikke skal ske nogen miljøvurdering. Her er vi af en ganske opfattelse, der bør bestemt foretages en miljøvurdering. Et så massivt boligbyggeri i et område, der er omfattet af kysthedsnærzonen og strandbeskyttelseslinien og som i et af de tre planforsalg opererer med byggeri ude i vandet og rydning af en granskov, kræver bestemt en VVM-redegørelse. Vor begrundelse er den, at hele området ændrer karakter og påvirker omgivelserne. Hele infrastrukturen i et sådant massivt boligområde kræver også nogle undersøgelser og afklaringer. Så har vi et par væsentlige punkter, der får os til at være yderst kritiske og skeptiske overfor disse lokalplansforslag. Intelligent planlægning afsmittende virkning fra erhvervsafdelingen Den tone der ligger i lokalplanforslagene kalder vi for såkaldt intelligent planlægning, der gennem en bevidst anvendelse af værdiladede omskrivninger kan få noget positivt ud af alt og nedtone virkeligheden. Det er vores opfattelse, men har jo ikke meget med sagen at gøre, men alligevel. Det er tydeligt at man mærker Erhversafdelingens fingeraftryk her er for meget kommercielt kræmmerorienteret reklamesprog. Eksempelvis kalder man 8 en halv etages højhuse for udsigtsbyen. Det kunne man have gjort vis man ville bygge på toppen af Himmebjerget. Her er tale om Babelstårne. Det er POP. Et par gravede kanaler i et etagebyggeri, der kan realiseres efter rydning af granskoven kalder man for kanalbyen. Det er ikke kanaler (vi er ikke i Venedig eller Amsterdam) og der er absolut intet behov for sådanne kanaler eller mere korrekt gravede render til sejleri med fladprammede joller. Endvidere er det dybt problematisk med sådanne kanaler fordi alt affald, driver ind og samles op i sådanne og vandet bliver særdeles ulækkert. Tro os sådan kommer der til at se ud i disse render, fordi vandskiftet er ringe, vanddybden beskeden, vandet står stille og opnår meget høje temperaturer i sommertiden. Det er også POP

4 Byggeri ude i vandet kalder man for husbådsbyen. Her er tale om faste boliger som rent teknisk kan slæbes hen et andet sted fordi de konstrueres oven på en flydekasse, men det er jo ikke meningen de skal sejle eller flyttes. Der er ikke tale om både, men om byggeri ude i havnebassinet. Der er tale om boliger, der har en vis lighed med en båd og som kan flyde, men ikke sejle. Rigtige husbåde kendes eksempelvis fra Amsterdam ud til Zuidersøen og i Venedig, men her er tale om knaphed på arealer da hele Venedig og Amsterdam er kunstige øer og der er derfor et naturligt behov for også at udnytte havnearealer og kanaler til boliger. Venedig i Norditalien med husbåde og kanaler Her i Halsskov færgehavn hører den slags ikke hjemme. Vi har plads nok på land. Der er tale om kunstig romantik og et unaturligt forløjet miljø. Det her er sandelig også POP. Amsterdam i Holland med kanaler og husbåde Vågn op til bølgeskvulp og havfriske oplevelser i Halsskov færgehavn. En sådan kunstig husbådsby kræver bestemt en miljøvurdering. Det kan måske være herligt at bo her ude i havnebassinet på en herlig sommerdag, men tro os alle medaljer har en bagside. På en vinterdag er det knap så tiltrækkende. Vi ved ikke om strukturen og udformningen skal være en blanding af Amsterdam og Christianshavn, hvor vandet og de kunstige render skal spille en aktiv rolle i byens udformning. Tænk hvis der blev udskrevet en arkitektkonkurrence så vi fik set lidt andre muligheder og konkrete udformninger. De fremlagte løsninger på områdets nye anvendelse kan formentlig ikke være de eneste

5 Kanalbyen Sluseholmen i Københavns havn er det forbilledet? Hvad mon en ejerlejlighed her på hjørnet løber op i? Granskoven ryddes Aktuelt billede fra den 18. oktober 2005 Storebæltsbroen set fra Granskoven Vi kan ikke acceptere at man rydder hele granskoven. Bemærkningerne om, at man vil lade små dele af den bevare rykker ikke ved den kendsgerning, at det behøver man ikke på sigt, hvis lokalplanforslagene førers - 5 -

6 ud i livet. Så kan det vel ikke hedde Skovbrynet mere vejnavnet vil da være misvisende? Tænk, at man kan rydde et sådant naturområde og så hævde at man bevarer væsentlige dele af det. Det hænger simpelthen ikke sammen. For høj bebyggelsesprocent og så i strandbeskyttelseszonen Vi kan ikke acceptere en så høj bebyggelsesprocent og en så stor etagehøjde. Især de 5 byggefelter med 8 etager og 6 etager bekymrer os. Denne placering er ikke hensigtsmæssig. Vi ved godt, at her er piloteret med træstammer, da man anlagde færgelejerne, men skyggeforhold og turbulens fra sådanne bygningshøjder er dybt problematiske. Jo disse byggefelter giver udsigt til de forrest beliggende, men hvad med alle de der bor bagved. De kommer ikke til at bo i udsigtsbyen, men i byen uden udsigt. I det hele taget er bebyggelsesgraden alt for stor her skal mases og plastres så meget boligbyggeri ind som overhovedet muligt. Her tages absolut ikke hensyn til andet end boligbyggeri. Her er ingen kulturarv, der skal bevares. Her er ingen naturoplevelser og eksisterende rekreative områder der skal tages hensyn til. Området mangler faciliteter så det kan blive et velfungerende boligområde Der er ingen af de faciliteter tilstede i området der gør dette egnet til boligområde. Her er ingen detailbutikker, lægeklinik, tandlæge, offentlig transport og et tilstrækkeligt vejnet. Der er ingen institutioner.tænk blot på Revvej der er stikvej til fritidshusene langs kysten her den er allerede trafikalt set problematisk i dag. Her er simpelthen intet. Det er tanken at der skal opføres op til 350 boliger. Det indebærer, at der kan til bo op 350 familier her måske 700 personer eller flere. Det kræver en masse faciliteter i området, som der ikke findes i dag og som der ikke er planlagt for. Prøv at se på et kort hvor langt der er til indkøbsmuligheder og andre nødvendige faciliteter Husbåde hører ikke til her Vi kan ikke acceptere, at man laver plads i havnebassinet til 30 husbåde. Hvorfor så ikke anlægge kunstige bjerge og bygge alpehytter. Det er efter vor opfattelse forlorent og tjener kun særinteresser og ikke almenhedens boligbehov. Skal det være oplevelsen der skal erstatte suset af liv fra den store færgehavn så kan vi godt undvære den. Gerne naturlige havneaktiviteter Vi ser derimod gerne at størstedelen af havneområdet udbygges til lystbådehavn, med kajanlæg, bådepladser, restaurant, klubhus, ophalerplads og plads til ophalede bådes placering på land og de hertil knyttede faciliteter. Vi ser gerne at der bygges fritidshuse på en del af området. Vi ser gerne at der laves et havsvømmebad det i Københavns havn ud for Islands Brygge må gerne være forbillede. Et konference-hotel har vi bestemt heller ikke noget imod det er der jo også lokalplan for, hvorfor skal den nu aflives. Hvem skal betale for det hele Vi ville gerne have oplyst hvem, der ejer arealerne hvad de skal sælges for og til hvem. Ikke mindre vigtigt er det at få belyst, hvem der skal betale for alle de ting, der hører til i sådant stort boligområde og hvad det beløber sig til for at det kan fungere og hænge sammen med den øvrige boligbebyggelse på Halsskov. Ved byggeriet af Havnearkaderne skulle der laves VVM-redegørelse og det kostede Korsørs borgere omkring 20 millioner kroner af få disse planer realiseret. Vi hører intet om udgifterne til planlægning, anlæg af udenomsarealer, offentlige parkeringsområder, institutioner (jo, at der er over 1000 meter til den nærmeste), vejudbygning, rundkørsler, kloakering, renovation, vedligeholdelse af området osv osv. Byggeri for velhavere en boligpolitik med skævvridning Vi undrer os også over hvorfor Byrådet vælger en sådan løsning. Det her byggeri er ikke for almindelige mennesker. Det er liebhaveri for mennesker med pengepungen i orden. Det giver ikke nogen social - 6 -

7 mangfoldighed i området, men en enklave af den bedrestillede middelklasse. Vi forestiller os, at ældre medborgere, der ikke mere er erhversaktive og med pengepungen tilstrækkelig tung - vil finde et sådant kunstigt turistmiljø attraktivt, men det er ikke sådan man skal planlægge for boligbyggeri. Her skal være plads til unge under uddannelse, enlige, børnefamilier, pensionister og ældre ja, til et bredt udsnit af befolkningen. Her bygges ikke ungdomsboliger, socialt boligbygggeri, andelsboliger, bolig-kollektiver, ældreboliger, ollekoller eller andre boligformer, der kan tilfredsstille den brede befolknings boligbehov. Et nyt COSTA DEL STOREBÆLT Det er vor holdning at stort set hele byggeriet er et havnebyggeri med herlig udsigt for de velstillede. Vi tror, men kan ikke vide det at tanken kunne værre den, at så kunne man tiltrække mennesker med penge på lommen. Det ville skæppe godt i kommunekassen og så kunne disse nye tilflyttere betale for Korsørs kommunes sociale udgifter og problemer. Det er klassepolitik, med modsat fortegn af den traditionelle. Så her skal vi altså have et Costa del Storebælt står det til Byrådet. Med venlig hilsen Annitta Hartmann & Poul Otto Seidel Medlemmer af Korsør kommunes Agenda-21 borgerforums Naturgruppe Vi har nedenfor som bilag klippet lidt fra vejledningen om strandbeskyttelseszonen. Vi er på ingen måde juridiske eksperter i disse lovområder. Måske læser vi vejledningen forkert, men vi mener dog der trænger til en afklaring. De områder i vejledningen vi mener har relation til de fremlagte lokalplanforslag har vi markeret med rødt og fremhævet. Vi ønsker at dette materiale indgår i høringssvarene. Vi synes ikke det fremgår klart, at man blot kan lade lokalplan 62 aflyse og erstatte af en lokalplan der udlægger området til boligformål. Ejheller finder vi at et havneanlæg sådan lige kan omdannes til boligformål. Husbådene er vel næppe et havneanlæg, men efter vor opfattelse boligformål. Vi ved ikke om der findes de efter vor mening nødvendige høringssvar, der klart giver udtryk for at færgehavnen og de tilgrænsende arealer nu kan omdannes planmæssigt set til de fremlagte lokalplansforslag der udlægger områderne til boligformål. Det vil vi og tror vi - offentligheden også gerne vide. Vejledning om 300 m strandbeskyttelses- og klitfredningszone Indholdet af strandbeskyttelse og klitfredning Hovedreglen er som hidtil et generelt forbud mod at foretage "ændring i tilstanden" af arealer under strandbeskyttelse eller klitfredning. Dette er foreskrevet i naturbeskyttelseslovens 15, stk. 1, om strandbeskyttelse, og 8, stk. 1, om klitfredning. 4.1 Lovens hovedregel Da forbudet primært retter sig mod tilstandsændringer, forhindrer - 7 -

8 strandbeskyttelsen/klitfredningen ikke, at en eksisterende tilstand opretholdes, heller ikke selv om opretholdelsen kræver sædvanlig vedligeholdelse. Endvidere kan en byggetilladelse efter byggeloven og en landzonetilladelse efter planloven udnyttes, hvis tilladelsen er meddelt før ikrafttrædelsen af de nye bestemmelser og ikke er udløbet. En "ændring i tilstanden" vil foreligge, hvis der opføres ny bebyggelse, uanset om det sker som en selvstændig bygning (herunder garage, carport, skur, udhus m.v.) eller ved tilbygning til en eksisterende bygning. Det er også en tilstandsændring, hvis der foretages ombygning af en eksisterende bygning, hvorved dens ydre fremtræden ændres. Forbudet mod at foretage byggearbejder er gældende, selv om arbejdet eventuelt er fritaget for krav om byggetilladelse eller landzonetilladelse. Forbudet mod tilstandsændringer omfatter foruden byggearbejder også anbringelse af faste konstruktioner eller indretninger som f.eks. master og antenner. Der må heller ikke anbringes campingvogne eller skurvogne - på klitfredede arealer heller ikke telte og bænke - selv om anbringelsen er midlertidig. Ændret anvendelse af en eksisterende bygning kan være omfattet af forbudet mod tilstandsændringer, selv om der ikke sker en ændring af bygningens ydre fremtræden. Dette gælder navnlig ibrugtagning til beboelse, butikserhverv eller restaurant og lignende. Da klitfredning også har til formål at forebygge sandflugt, vil ændret anvendelse af en bygning på et areal i klitfredningszonen normalt være en tilstandsændring, der kræver dispensation. Det skyldes, at en ændret anvendelse kan medføre øget slid på det sårbare areal. Fjernelse af en eksisterende bygning eller anden fast konstruktion er vel en ændring af den hidtidige tilstand, men det har til stadighed været fast antaget i administrativ praksis, at forbudet mod tilstandsændringer ikke omfatter nedrivning af bebyggelse. Terrænændringer er en "ændring i tilstanden", uanset om terrænændringen sker ved afgravning eller påfyldning. I overensstemmelse med hidtidig praksis for strandbeskyttelseslinjen kan midlertidige terrænændringer som f.eks. nedgravning af rør eller ledninger dog ikke anses for at være tilstandsændringer, såfremt terrænet straks retableres. På strandenge, overdrev og lignende kan sådanne indgreb imidlertid være så store, at terrænet ikke kan retableres, og sådanne anlægsarbejder vil derfor kræve forudgående dispensation. For klitfredede arealer vil selv midlertidige terrænændringer kræve en forudgående dispensation. Henlæggelse af affald i større mængder vil være en tilstandsændring, selv om henlæggelsen påregnes at være midlertidig. Ny beplantning med træer eller buske er ligeledes en "ændring i tilstanden". Om gentilplantning henvises til kapitel og Ligesom fjernelse af en bygning ikke er omfattet af forbudet mod tilstandsændringer, er heller ikke fjernelse af eksisterende beplantning omfattet af forbudet. I bekendtgørelse nr. 661 af 13. august 1997 om klitfredning er der dog fastsat forbud mod på klitfredede arealer at fjerne beplantning, der tjener til sandflugtens dæmpning. Bekendtgørelsen er optaget som bilag 4 til denne vejledning. I lovbestemmelserne er det udtrykkeligt fastsat, at der ikke må etableres hegn i beskyttelseszonerne. Forbudet omfatter både faste og levende hegn. Udover forbudet mod tilstandsændringer foreskriver bestemmelserne, at der heller ikke må foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel. Ud fra de videregående hensyn bag klitfredning er det i 8, stk.1, yderligere bestemt, at klitfredede arealer ikke må afgræsses. Tilsvarende indeholder 1 i bekendtgørelsen fra 1997 om klitfredning nogle yderligere specifikke forbud, bl.a. om afbrænding og om kørsel eller ridning m.v. uden for lovligt anlagte veje og uden for den ubevoksede strandbred. Se bilag 4 til vejledningen. 4.2 Undtagelser Efter naturbeskyttelseslovens 8, stk. 7 og 9, og 15, stk. 5 og 6, i de nye affattelser, og efter kystlovens 3, stk. 3, er en række nærmere angivne aktiviteter på arealer under henholdsvis strandbeskyttelse og klitfredning ikke omfattet af hovedreglens forbud mod at foretage tilstandsændringer. Disse aktiviteter nødvendiggør derfor ikke en forudgående dispensation. Undtagelserne er i vid udstrækning, men ikke fuldt ud, fælles for strand

9 beskyttelsen og klitfredningen Arealer, som er omfattet af en lokalplan Arealer, der ikke tidligere har været omfattet af strandbeskyttelse eller klitfredning - og som ved ikrafttrædelsen af de nye beskyttelseslinjer er omfattet af en lokalplan - kan udnyttes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser uden dispensation fra strandbeskyttelseslinjen/ klitfredningslinjen. Det gælder dog ikke områder med klitdannelser inden for 100 m fra strandbredden langs den jyske vestkyst. Se hertil kystlovens 3, stk. 3. Undtagelsen omfatter kun en lokalplan, der er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen før ikrafttrædelsen af den udvidede beskyttelse. Lokalplanen skal endvidere være så detaljeret, at den indeholder de nærmere regler om pågældende udstykning eller bygge- eller anlægsarbejde, som er foreskrevet i planlovens 13, stk. 2 og 5. Er denne betingelse ikke opfyldt, og der derfor skal tilvejebringes en ny eller supplerende lokalplan efter ikrafttrædelsen af den udvidede beskyttelseszone, vil den nye eller supplerende lokalplan ikke fortrænge beskyttelsen. Det samme gælder, hvis kommunalbestyrelsen ønsker at foretage en så betydelig afvigelse fra lokalplanens bestemmelser, at der efter planlovens 19, stk. 2, kræves tilvejebringelse af en ny lokalplan. Særreglen i kystlovens 3, stk. 3, finder anvendelse uanset lokalplanens formål og uanset, om lokalplanområdet er byzone, landzone eller sommerhusområde. I tiden indtil ikrafttrædelsen af den udvidede beskyttelseszone kan en kommunalbestyrelse vedtage en lokalplan for et område, der vil blive omfattet af beskyttelsen, og lokalplanen vil da kunne virkeliggøres. Som nævnt i slutningen af kapitel 1 er det imidlertid forudsat ved kystlovens vedtagelse, at der allerede fra vedtagelsen af loven udvises særlig tilbageholdenhed med planlægning i strid med lovens formål. Forslag til en lokalplan for arealer, der vil blive omfattet af beskyttelsen, må derfor forventes mødt med et veto fra Skov- og Naturstyrelsen i medfør af planlovens 29, stk. 4, såfremt planen ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens 69, stk. 4, om visse byzonearealer (se nærmere herom i kapitel 6), og såfremt styrelsen finder, at lokalplanen vil stride mod beskyttelseshensynene. Det må derfor tilrådes, at der før vedtagelsen af et forslag til en sådan lokalplan rettes henvendelse til Skov- og Naturstyrelsen med henblik på en afklaring af forholdet til den kommende strandbeskyttelse eller klitfredning Havneanlæg og de landarealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål ( 8, stk. 6, nr. 4, og 15, stk. 5, nr. 5) Ligesom efter den tidligere lovgivning gælder hverken strandbeskyttelsen eller klitfredningen for havneanlæg, dvs. moler og kajer og i det hele taget de konstruktioner, som nødvendiggøres af anlæggets funktion som havn. Undtagelsen omfatter såvel ændringer i bestående havneanlæg som anlæg af nye havne og omfatter både trafikhavne, fiskerihavne og lystbådehavne. Ved afgørelsen af, om der er tale om et bestående havneanlæg, har der i praksis været lagt afgørende vægt på, om havnen er optaget i "Den danske Havnelods". Mens selve havneanlægget ubetinget er undtaget fra beskyttelsen, vil - 9 -

10 landarealerne ved havnen kun være undtaget, hvis de ved lokalplan er udlagt til havneformål. Udlæg til havneformål i en fortsat gældende byplanvedtægt må dog sidestilles med udlæg ved lokalplan. Det fremgår af bemærkningerne til den enslydende bestemmelse i naturbeskyttelsesloven fra 1992, at hotelbyggeri, ferie- og fritidsbebyggelse og boligbebyggelse ikke kan henregnes til havneformål. Det har i det hele taget ikke afgørende betydning, i hvilken udstrækning lokalplanen eller byplanvedtægten betegner en efter planen tilladt aktivitet som et havneformål, eller om den pågældende kommunalbestyrelse vil acceptere en ansøgt aktivitet som et havneformål. Dette følger af Naturklagenævnets afgørelse af 28. august 1997 om Agersø havn (Naturklagenævnet Orienterer, nr. 136). Om der i et konkret tilfælde er tale om et havneformål, vil variere efter havnens karakter og kan derfor tænkes ud over havnetilknyttet industri og håndværk at omfatte f.eks. klubhuse, kiosker, caféer og mindre butikker. Om omdannelse af havnearealer til andet formål henvises til kapitel

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Fjerritslev Kommune 2006 Lokalplanen er udarbejdet af PLANkonsulenten for Klim Strand Camping i samarbejde med Fjerritslev Kommune. Lokalplanen kan også ses på Fjerritslev

Læs mere

Lokalplan 360-33. Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø

Lokalplan 360-33. Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Lokalplan 360-33 Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Marts 2011 Lokalplan 360-33 Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Tekst til annoncering i Lollandsposten/EKSTRAPOSTEN den 12. april 2011: LOKALPLAN

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by

Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Udkast af 12. december 2013 Der er i forhold til lokalplanudkastet behandlet i Miljø og Teknikudvalget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 176 FORSLAG. Thyborøn Havn LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune

LOKALPLAN NR. 176 FORSLAG. Thyborøn Havn LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune FORSLAG LOKALPLAN NR. 176 Thyborøn Havn Thyborøn Lemvig Kommune LEMVIG KOMMUNE Plan & Byg August 2014 Hvad er en lokalplan Lov om planlægning indeholder bestemmelser om, at et lokalplanforslag skal udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Vordingborg februar 2013 Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere

Parcelforeningen Engelstoft syd

Parcelforeningen Engelstoft syd Parcelforeningen Engelstoft syd Elev, den 24. april 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Nyt byområde syd for Elev, høringssvar på to spørgsmål: a. Området bør ikke

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 Sag nr. 703727 Dok nr. 708096 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR ESPELUNDEN, HOV BY, TEKNISK AFDELING JUNI 2006 Odder Kommune Lokalplan nr. 5021 Lokalplan for et område

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK VVWW.STRUER.DK Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Høringsperiode: 22. januar til 18. marts 2013. 30.

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

FORENKLING ELLER BUREAUKRATI

FORENKLING ELLER BUREAUKRATI FORENKLING ELLER BUREAUKRATI Kommune- og lokalplanlægningens udfordringer 31. BYPLANHISTORISKE SEMINAR, NOVEMBER 2014 PÅ CARLSBERG, KØBENHAVN DANSK BYPLANLABORATORIUM BYPLANHISTORISK UDVALG SKRIFT NR:

Læs mere

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG KAPITEL 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVNEN

LOKALPLAN NR. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVNEN LOKALPLA R. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVE Borgerrepræsentationen har den 11. december 2003 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen Lokalplanen er bekendtgjort den 26. januar 2004. Københavns

Læs mere

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Nørhald kommune August 2003 Fremlagt i offentlig debat fra 17. september til 12. november 2003. Endeligt

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand fff Varde Kommune Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 6. februar

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere