7EJTIDSSKRIFT. *øahi r. nen til foråret leverer vi atter VEJ MATERIALER. d14.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7EJTIDSSKRIFT. *øahi r. nen til foråret leverer vi atter VEJ MATERIALER. d14."

Transkript

1 7EJTIDSSKRIFT i d14. nen til foråret leverer vi atter VEJ MATERIALER *øahi r

2 NEO-MEX kaionisk asfalfemulsion til klæbning, topfyldning og overfladebehandling også på fugtig vejbane

3 ni DI -q. m > > -I ni > r ni Ifl td CD

4 z > 2ç -I ni z z Iii I VI 7Ç > m -I Lf -I, I- -I

5 YFI AJERÅLFR AKTIESELSKABET (egr sdl,,, ÅI4IIII I Telefon PAlæ 6670 Teknisk Forlag, København 1<. Øster Voldgade 10 H. H. RAVN. FEBRUAR 1958 A3 Anvendelse af forspændt beton til kørebaner, Flytning af bygninger på Roskildevej, Side Professor civilingeniør REDAKTION: 35. ÀRGANG DANSK VEJTIDSSKRIFT UDGIVET AF AMTSVEJINSPEKTØRFORENINGEN I DANMARK EKSPEDITION: København V. V. Farimagsgade 31, Telefon BYen 9288 VIG 19 VIG 250 NIELS HANSENS SØNNER, VIG BETONVARE- OG SKÆRVEFABRIKER RØR OG ANDRE BETONVARER EFTER DS 400 VEJMATERIALER TIL ALLE FORMAAL VASKEDE STØBEMATERIALER Kursus 44 Amtskommunernes vej udgifter 41 Lyngbyvejen 44 Fra domstolene 42 Fjernsynet i færdselskontrollens tjeneste 38 Lidt om biavl og vejbygning, INDHOLDSFORTEGNELSE Internationale hovedveje 42 af afdelingsleder Ole Hammer 41 af overingenior K. V. Jensen 21 af civilingeniør Vagn Gote 28 AKTIESELSKABET FOR KEMISK INDUSTRI DANSK DAMMANN ASFALT /,s

6 A4 Udfører: Pulverasfaif * Civilingeniører & Entreprenører Fabriker er: RASMUSSEN & SCHIØTZ KØBEN HAVN F. HJØRRING Falkoner Allé 7 Sct. Knudsby Fasan 6585 HjørrIng 876 Asfaltemulsion,,DAN BIT Asfaifbefo n Vejarbejder af enhver Art Enfreprenørarbejder og

7 9 p!ü p,vkh.oj/qif,d åy Cd I - L A \ i Københavns borgerrepræsentation Københavns kommune meddelte gerrepræsentationen trufne beslutning angående vejens udvidelse og arealets fjernes i fuld udstrækning. ejerne af disse ejendomme den af bor beboelsesbygninger, som for at muliggøre den vedtagne vejudvidelse måtte leres, således at den Flyfning af bygninger på Roskildevej strækningeme øst og vest herfor Af overingeniør, cand, polyt. K. V. Jensen. to korebaner, adskilt af en midterrabat, Stadsingeniørens direktorat, vejkontoret, København. kildevejs nordside, og det var derfor cyklesti i begge sider. lem Peter Bangs Vej og grænsen mod og iøvrigt blev anlagt med fortov og vedtog i sit møde d. 25. maj 1955 at lade foretage en udvidelse af den mel nodven digt for arbejdets gennemførelse Frederiksberg kommune beliggende strækning af Roskildevej fra 25 m til langs nordsiden beliggende ejendomme. at erhverve en 7 m bred strimmel af de gen øst for Ålhoimvej fandtes der der gende del al bygningen. På stræknin imod 5 større og mindre, ret moderne ne den udenfor den nye vejlinie belig der bgningsdele, som måtte fjernes. voldte dette dog ikke større vanskelig Mellem Peter Bangs Vej og Ålhoimvej heder, idet det her drejede sig om byg ninger, hvor det var muligt kun at fjer DANSK VEJTIDSSKRIFT Vejudvidelsen ligger helt på Ros F4ilninq af tyylzin9er ved Roskildevej / / i r I1[ le et par ord om fremgangsmåden: x delsen medgående areal. I det følgende skal der gives en om handlede strækning af Roskildevej ende bekostninger, ligesom den På nogle af disse udvidelsesarealer lå måtte yde vederlag for det til vejud gående ud på, at kommunen skulle foretage,,rulning af bygningerne og afholde alle hermed i forbindelse stå der naturligvis gælder for hele den om hvad I på planen) opnåedes forlig om kom fik lighed med dem om forholdene vedr, de pågæl dende bygninger. For beboelsesej endommen øst for Sæbyholmsvej (bygn. munens køb af ejendommen, hvorefter kommunen lod den.,rulle tilbage på 32 m. Vejen skulle samtidig omprofi erhvervelse og trådte i forhandling med grunden og fremtidig er ejer af den. Med de øvrige 4 ejere opnåedes forlig, Udgravning for ny kælder foretages, tale af disse 5.,rulninger, men først nyt system af afløbsiedninger lægges,

8 i Fig. 1. Bygning I mod gårdsiden inden rulningen. Til venstre flojen langs Roskildevej, til højre fundamentet for dennes nye gårdfacade, i baggrunden flojen mod Sæbyholmsvcj. Kældergulvet ligger Omtrent højde med gården. Rullebanerne (45 kg jernbaneskinncr) hviler på gennemgående, murede understotninger. (Fot.: Stadsarkivet). og nye fundamenter støbes. Rulleba fler, bestående af to lag svære stålskin ner, mellem hvilke der lægges stålrul ler, placeres langs begge sider af gavle og bærende tværskillerum og iøvrigt for hver Ca. 5 m, idet banerne hugges ind i de gamle fundamenter og støttes på de nye samt forsynes med et passende antal mellemunderstotninger. Vægten af gavle og tværskillerum overføres di rekte til rullebanernes øverste lag ved korte profiljern (jokere), som hugges gennem murene. For facademure og længdeskillerum lægges langs begge si der ovenpå øverste rullebane svære jernbjælker, til hvilke vægten ligeledes overføres ved hjælp af jokere, stukket gennem murene. Kældermurene gen nernhugges derefter mellem de midlertidige understøtningspunkter, og byg ningen kommer således til helt at hvile på rullcbanerne. Selve flytningen foretoges ved de mindre bygninger ved træk gennem en patenttalje, medens der for de større blev anvendt skubning ved hjælp af skrue- eller olietryksdonkrafte, een pr. rullebane langs bygningens forside og med særlige anslagsklodser, der efter hånden blev flyttet frem langs rullebanerne og fastboltet til disse. Så snart bygningen er kommet hen over de nye fundamenter, opmures der med klinker mellem de midlertidige understotnings punkter, og når dette murværk har op nået den fornødne styrke, fjernes rullebanerne og den øvrige jernkonstruktion, hvorefter kældermurene kan fuldfores. 22 DANSK VEJ11DSSKRIF

9 ANKA AS FALTSTEN EMU LSI 0 N VEJTJÆRE ASFALTPU LVER IPAN- BETON Kastrupfabriken: Hans Nissensvej 12 TeIefon Nordhavnsfabriken: Stabbelebgade 20. ø Telefon Ryvang 6227 Hovedkontor: HANS NISSENSVEJ - TELEFON KASTRUP A 5

10 IKAKI Støbeasfalt Puverasfalt - Maribopulver Asfaltemulsion C1383 C11383 KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI A/S GRUNDLAGT 1900 FREDERIKSHOLMS HAVNEVEJ 7-9, SV EPOKE for glatføregrtisrzing A. Thomsen Askov-Vejen Telefon Askov 47 øst for SforebIt, Helge Lonhart AIS, Kobenhavn K Telefon Minerva 2626 A6

11 umiddelbart efter, at bygningen har ningerne for vand, cl og gas retableres nået sin nye plads. Vd bygningerne I, Telefonforbindelserne blev opret ning i den koids årstid er skyld j Ved værkernes onske (bl. a. af sikkerhedsgrunde) opretholdt ved hjælp af en holdt i selve flytteperioden. Et særligt rulningen af bygning V var det ikke muligt at tage kedlen med under flyt slangeforbindelse. 1roblem er flytning af centralvarmeanlæg mcd kedel i kælderen. I visse med og således undgå de gener, en flyt ningen, og da man var kommet hen dagen for rulningen og kunne først tændes op dagen efter, hvorfor der i på den kolde tid, måtte der slukkes af Aflobssysternet samt forsyningsled Til og V blev gasforsvningen efter gas tilfælde er det muligt at rulle kedlen inurermestrene H. F. Walnert og Aage den mellemliggende tid blev anbragt petroleumsovne rundt omkring i huset. rat, Kobenhavn, og de to murermestre. Walnert i forening. Tilbud blev afgivet Samtlige husflvtninger blev udført af opsætning af bræddeskillerum i kælder, støbning af nyt kældergulv, fjernelse af broer foran huset, indtil endeligt fortov omfang, ændring af aflobssystemet, an Arbejdet omfattede i hvert enkelt til Udgravning for og støbning af nye fundamenter for huset, opmuring af Pit. 2. Bvmn; I. Detaille af rullebane rn. v. for flojen mod Sæbyholnisvej, g?srdsiden. Rullernes diameter er 8Oni,n. (Fot. : Stadsarkivet) det fornodne antal el-varmeovne og og kontrakt afsluttet i hvert enkelt til fælde mellem stadsingeniørens direkto fælde følgende ydelser: nye skillerum i kælder. nedtagning og gl. fundament, mure og gulve i fuldt bringelse og vedligeholdelse af gang DANSK VEJTIDSSKRIFT

12 langs Roskildevej mod vejen. Fig. 3. Bygning I, fløjen Rulninocu er påbegyndt, ina ndskabe arbejder i takt ved donkra[tcne, dirigenten (med blod mikrofon, forbundet med en hojttaler ved hver af bygningens ender til sin rådighed. Foi set med undtagelse af forsiden. facade udspændt en nylontråd, hvorfra der til stadighed kan tages mål ved de forskellige donkeafte. (Fot. Stadsarkivet) at sikre, at rulningen foregår ensartet over hele fronten, er der parallelt med bygningens hat) står på planken over udiravningen. På grund af bygningens store længde har han en selve flytningen foregik, og han skulle omsorg for, at el-, vand- og gasforsv krævet, at entreprenoren skulle drage er anlagt, samt tilfvldning omkring hu ningcn opretholdtes under arbejdets udforelse, dog evt, undtaget i den tid, Det blev endvidere i betingelserne 24 DANSK VEJTIDSSKRIFT fuige af fejl, dej kan lægges ham til I et tidsrum af eet år efter arbejdets ningsdele, som under flytningen blev selv sorgc for afbrvdeisc og lovlig tilslutning af alle forsvoingsledninger, når huset var på endelig plads. Alle byg beskadiget, skulle af entreprenordn re pareres i fornodent omfang. afhjælpe alle mangler, der måtte være aflevering er entreprenoren pligtig at

13 4. Bygning I set fra Roskildevej efter rulninens afslutning med midlertidige loh(1)r() til indanrsdorene. Man ser anslagsklodet iu. fastholt( t ti I (le faste rtillehanrr. ( Fot. St dsa iki vst last. Til sikkerhed herfor har entre prenoren for hver enkelt bygning stillet cn sikkerhed på 10 af den pågæl (lende tilbudssum. l:dbctalingen til entreprenoren fore tages med 50 af entreprisesummen, når tilsvnet har attesteret, at huset er flttet og tindermuret, og 50 %. når entreprisdn er afsluttet. Det blev fra stadsbvgmcsterens di rektorat krævet, at ingen af beboerne måtte opholde sig i bygningerne, sålæn ge selve flytningen fandt sted, og de på ældendc fik derfor anvist opholdssted og blev beværtet på kommunens reg ning i en nærliggende restaurant. Om de enkelte bygninger skal med (ICICÇ folgende: Bygning I. Behoelsesbgnirig i vinkelform; kælder, 2 fulde etager og ind rettet rnanzardetage, 24 behoelseslejlig lieder..\real 637 rn2, vægt Ca t. Bvgningsværdi kr entreprise sum kr Fhttet juni 1957, flytningen var beregnet at kunne foretages på 2 dage. men korn p. g. a. et uheld med nogle donkrafte til at tage 3. Bningen blev rullet 9,90 m og af hcnvn til de fremtidige vejkott r sam tidig hævet 12 cm; den blev ved hjælp af olietryksdonkrafte skubbet,,op ad bakke på 11 rullehaner. Bygning II. Behoelsesbygning med kælder, stueetage m. 2 butikker, I. sal og indrettet loftsetage. Àreal 90 m2, vægt Ca. 220 t. Bvgningsværdi kr , entreprisesum kr Flyt tet 8. august Bygningen blev af D.\NSK VEJTIDSSKRIFT

14 Bygning IV. Beboelsesbvgning med 5,80 m. trukket med talje på 1 / time, garagen kælderbutikkerne, idet disse efter flyt ningen fik adgang ad trapper i gavlene rullet langs en eksisterende bygning i i stedet for i facaden. Flyttet 6. septem indbefattet udgifterne til ombygning af flyttedes en garage med areal 67 rn. Bygningsværdi kr , entreprise sum kr , i sidstnævnte beløb er 3 mand med en patcnttaljc trukket 6,90 fuldc etager og indrettet loftsetage. Areal 98 m2, vægt Ca. 260 t. Samtidig 26 DANSK VEJTIDSSKRIFT 19S8. 2 indrettet loftsetage. Areal 100 rn, vægt der med 2 butikker og baglokaler, 2 ber 1957, beboelsesbygningen 5,30 m, Bygning III. Beboelsesbvgning; kæl kælder, stueetage m. butik, 1. sal og ved udgravningen omkring huset at Bi gning T. Beboelseshvgning; kæl oktober ,05 m på 11/2 time nwd skruedonkrafte. Kældermurene viste sig anvendt stumper af gl. fliser, kinne kullarender o. m. a. samt en meget ma inden rulningen at opmure nye kældermure af klinker: dette medforte en merudgift på kr Huset blev udgifterne til tilmuring af et par vin befattet i entreprisesummen. duer i sidstnævnte bygning var ind de materialers princip, idet der var en afstand af kun 10 cm fra denne, ni på 11/4 tiflic. dlltrepriscsurn kr Flyttet 17. være udført efter.,de forhåndenværen ger beton, hvorfor det blev nødvendigt Ca. 300 t. Bvgningsværdi kr trækket og den vestligste Ses 13 billedet. (Fot. R nker). fundament for bagmuren. Bygningen flyttedes på 3 rullebaner, af hvilke den,nidtit med Fig. 5. Bygning II Set fra havesiden under rullearbejdets udforelse, i forgrunden (let ny(

15 Al betyde Stabilisering AKTS. JENS VILLADSENS FABRIKER El af vore blandeanlæg opstillet for fremitilling al cementsiabiliseret grus. stabiliserede bæretag i stedet for traditionelle makadam bærelag. Det vil ofte være billigere at anvende Lad os undersøge om stabilisering kan vejproblemer. ISLANDS BRYGGE 41. KØBENHAVN S ASTA 2800 en fordel ved løsningen af Deres

16 Randers VI BRO Udlejes af: Byggeriets M askinstationer AIS, København AIS J.Johnsen & Søn, København Entreprenør Hartmann-Petersen, Aarhus Entreprenør H.Vildrik-Sørensen, Odense CGIO 950 kg Kolding A P. 1 IJ0 rsø CIVILINGENIØR GOTHERSGADE 158. KBHVN. K C A8

17 i.,.. Fig. 6. Bygning V, bagsiden, umiddelbart før rulningens påbegyndelse. I billedets højre halvdel ses fundamentet for den nye gårdfacadc. Sammen med bygningen flyttedes dæk ket over en gårdkælder. I baggrunden benzintankens kontorbygning under nedrivning. For neden til vcnstre ses en midlertidig forbindelse fra et faldrør til den nye aflobsiedning. Klinker til undermuring efter rulningen ligger klar. (Fot.: Stadsarkivet). der, stueetagc med 6 butikker og baglokaler, 1. sal og indrettet loftsetage. Areal 225 m2, vægt Ca. 700 t. Byg ningsværdi kr , entreprisesum kr Flyttet 14 november ,80 m. Bygningen blev på 5 rullebaner skubbet på plads ved hjælp af 5 stk. 10 tons skruedonkrafte, hver betjent af 2 mand, flytningen varede 6 timer. På ejendommen fandtes desuden en tankstation med tilhørende kontorbygning, værksted og garager, disse bygninger fjernedes. De anførte bygningsværdier er vur deringssummer pr. 1. septbr. 1956, som tilligemed tilbudssummerne blev lagt til grund for kommunens overvejelser med hensyn til valget mellem nedriv ning og rulning af bygningerne. Til de beregninger og sammenligninger, som i en sådan anledning må foretages, knyt ter der sig naturligvis en vis usikkerhed; men på det foreliggende grundlag men te man dog at kunne fastslå, at det var det fordelagtigste at lade bygningerne rulle tilbage på grundene. Af betydning for valget af denne fremgangsmåde var selvfolgelig også det forhold, at det drejede sig om gode, ret moderne byg ninger, som det var værd at bevare, samt at man gav beboere og nærings drivende mulighed for at blive på ste det, og endelig at man kom uden om det meget vanskelige spørgsmål: frem skaffelse af erstatningsboliger. Alle rulningerne forløb, uden at der DANSK VEJTIDSSKRIFT

18 Anvendelse af forspændt beton til kørebaner Af civilingenior Fagit Go(e Dansk \ejlaboratorium. DK Indledning I trediverne nød betonveje her hjemme en overordentlig stor ansecise; man priste deres fremragende jævnhed og deres lyse farve, og de blev anset for næsten uopslidelige. Da de desuden krævede et minimum af vedligehol delse, regnede man med, at hvor der én gang var udført en betonvej, ville man i en lang årrække have en frem ragende vej liggende. Som følge af denne opfattelse ud førtes alle større vejanlæg i denne pe riode i beton. Som eksempler kan næ indtraf skade på bygningernes 1)ærcrldc dele; et par lokale revner i ydermurene over fundamenterne lod sig tiden be svær udbedre. Derimod fremkom der særlig i den store vinkelformcdc bygning (I) en del revner i lofter og skillerum samt i hjørner mellem disse. Man havde, forinden rulicarbej det blev påbegyndt, foretaget en besig tigelse af alle rum og noteret eksiste rende revner m. v., og efter rulningen blev rummene påny gennemgået for at konstatere evt. beskadigelscr under ar bejdets udførelse, en fremgangsmåde, som må anbefales under sådanne for hold, men som dog ikke dækker een mod alle senere vanskeligheder. Som det er nævnt foran, havde en treprenoren i kontrakterne forpligtet sig lil i fornødent omfang at reparere alle hvgningsdele, som blev beskadiget im (1cr flytningen. En sådan bestemmelse er naturligvis nødvendig; men man var fra kommunens side på forhånd klar over, at det næppe ville kunne undgås, at der efter arbejdets udforelse opstod diskussioner med entreprenøren ørn tækkevidden af denne bestemmelse. For blot at nævne et par eksempler: en mur eller et skillerum kan forinden have haft revner, som har været skjult af tapet og derfor ikke har været synlige under besigtigelsen for rulningen. fjdbedring af en ved flytningen utvivl somt fremkommen revne i en tapetseret væg kan nodvendiggore, at hele væg gen og dermed hele rummet forsynes mccl nyt tapet. Entreprenoren kan ikke ved sit til huds afgivelse overskue omfanget af disse sekundære istancisættelsesarhej der, og den, der skal hekoste flytningen af bygningen, er naturligvis heller ikke interesseret i, at der i tilbudet er med regnet en altfor stor risikopræmie. Det synes derfor at være en for alle parter mere tilfredsstillende losning, at der som det har været tilfældet - efter flytningen finder en forhandling sted med bygningens ejer, og at denne yder sit bidrag til de istandsættelsesarhejder, der kan betegnes som direkte forbed ringer af forholdene. Arbejdet mcd flytningen af de i bygninger på Roskildevej er på vejkon torets vegne forestået af afdelingsinge niør, cand. polyt. E. H. Sternow mcd assistance af civilingeniør R. Jenker. Stadsbygmesterens direktorat har forud godkendt beregningerne vedr. rulleha fler, afstivning m. v. og ved bygnings inspektør A. Leth og civilingeniør 0. K. Jensen ført tilsyn mcd bygningerne un der arbejdets udforelse. 28 DANSK VEJTIDSSKRIFT

19 nes brovejene ved Lillebælts- og Stor stromshroen. Lyngbyvejen, Kystvej en mellem Charlottenlund og Klampen borg, vejforlægningen ved Tårbæk (Strandvejen og Dvrchavcvej), Køgevejen samt adskillige landeveje i Ha (lerslev amt. Under krigen og i lang lid derefter kunne der ikke anvendes cement til ejhvgning på grund af mangel p denne vare, men senere er (let atter fuldført store betonvejsa nlæg, således Hclsingorvcjen og Vemmelev------Hals skov motorvej. Men samtidig har mange af de gamle betonveje givet anledning til skuffelser, som har rejst spm gsmålet, om det nu er helt forbi mcd at lave hetonveje. Omkring fu gerne forekom store lodrette bevægel ser af pladerne på grund af pumpning under disse, mange steder knækkede pladerne på midten eller et pai meter fra fugerne, og i ovrigt opstod der hyp pigt revner, der, når de først var frem kommet, hurtigt åbnede sig. Resultatet var, at den engang så udmærkede jævnhed fuldstændig odelagdes, og vejene blev ubehagelige at kore på. Om fatten de vedligeholdelsesarbej det fulgte også mcd, i nogle tilfælde måtte man lægge asfaltpulver over særlig nedsunkne pladedele for at hindre alt for kraftige bump -ccl korsel over revner eller fuger, og mange betonveje er ligefrem endt som asfaltvejc. Problemer af denne art er naturlig vis heller ikke ukendte i udlandet, og rundt omkring er man kommet ind på en forsogsvis anvendelse af forspændt beton til korebaner. Dette system til lader nemlig en væsentlig reduktion af fugetallet, foruden at revnedannel sen formindskes, og opståede revner holder sig tæt lukkede. Der skulle så ledes være gode betingelser for på denne måde at fremstille korebaner, (ler bevarer deres gode kvalitet mange år frem. I det følgende skal refereres et indlæg, som af J. P. Stott er blevet forelagt The Institution of Civil En gineers. Stott er videnskabelig medar bejder ved det engelske vejlaborato rium og har selv arbejdet aktivt med udforskningen af forspændte betonvejes egenskaber. Medens forspændt beton i en år række har været anvendt som byggemateriale på mange andre områder, har dets anvendelse inden for vejbyg ningen hidtil været såre beskeden. Det er hovedsagelig England og Frankrig, der har arbejdet med forspændte he tonveje, og resultaterne har i de fleste tilfælde været opmuntrende. Beton er svag over for trækspæn dinger og stærk over for tryk. For spændingens formål er at nedsætte eller elimi nere trækspændingerne i hetonen ved at påføre konstruktionen en trykspænding, for den belastes. På de ste der, hvor belastningen ellers ville frem kalde trækspændinger, sker der nu kun det, at forspændingstrvkket reduceres. Forspændingen kan udføres efter tre forskellige systemer. Ved det ene an vende.s en armering, som strækkes in den udstobningen og holdes strakt un der denne; når betonen er hærdnet. lader man trækket ophore.àrmeringen vil da søge at trække sig sammen og fremkalder derved forspændingstrvk ket i betonen. Ved den anden metode begynder man med at udstobe betonen, men ved hjælp af ror eller lignende efterlader man gange, hvorigennem der efter afbindingen trækkes kabler, som strækkes med selve betonen som modhold. Derefter udstøbes kabelgangene med cementmørtel. Mortelen tjener kun til beskyttelse af kablerne, idet for pændingskraften gennem disses forankring overføres til betonen. Endelig kan forspændingen udføres helt uden armering. Betonen støbes da forst på DANSK VEJTIDSSKRIFT

20 delvis revnedannelse; revnerne kan nemlig dende: ned i jorden. opstå, før forspændingen etableres, og er det ikke altid muligt helt at undgå beton i særlige endevederlag, som er støbt Det må dog erindres, at man ikke kan anbringe armeringen i den plan. Trækspændingerne kan derfor ikke for og negative momenter veksler. des de over for hinanden liggende storre forskvdningsstyrke. mest effektive stilling, da positive knyttes til en bestemt af pladesiderne. 4) Selv i stærkt revnede tværsnit hol 3) I orspændingen giver tværsnittet en til at overføre bøj ningsmomenter. forøgelse af forspændingen efterhånden som betonen udvikler sin styrke; man krumningstendenser eller arbejdstrafik almindelig vis, og derefter bliver den fra begge ender trykket sammen ccl hjælp af donkrafte. der får inodhold urenheder trænger ned i revnen for forspændingen; i modsat fald lukker revnen sig ikke fuldstændigt, og aggrc gatlåsningens evne til at overføre for skydningskræfter går tabt. Vedrorende på den afbundne beton. Ved nogle undgå dette ved anvendelse af forspæn forspændingssystemer har man søgt at viser erfaringen, at den omtalte slags dinger på et tidligt stadium og gradvis tidlige revner normalt lukker sig og gen er blevet påført. Men det må na ved dog endnu ikke, hvor gunstig turligvis forhindres, at grus eller andre denne fremgangsmåde er. Imidlertid holder sig lukkede, efter at forspændin revner i forspændte plader gør der sig i øvrigt følgende særlige forhold gæl 1) 1-Tvis revner dannes eller åbnes af 2) Da forspændingskraften ophæver hjultrvk eller af temperaturkrum Selv ved anvendelse af forspænding 2. Revnedannelse i forspændi ning, der modvirkes af pladens lastningen fjernes eller krumnings vægt, lukker de sig igen, når be tendensen ophorer. Pladen bliver således atter effektiv over hele det tværsnit, i hvilket revnen opstod. træknormalspændingei i betonen, vil et revnet tværsnit være i stand 30 DANSK VEJTIDSSKRIFT en forspændt plade ikke nedsætter en almindelig betonplade, og pladen tons blev gentagne gange påført et sammenligningens skyld grund af friktionen i revnernes På en forspændt betonbelægning i Oilv lufthavn blev der udført en række har fra veludforte, forspændte beton selv, forudsat betonen og jernene ikke gennem aggregatlåsningen og på en vis forskydningskraft overføres sider i revnerne sammen af forspændingen; af denne grund kan genvinder omtrent sin fulde styrke, når Revnerne forstærker således ikice sig Alt i alt kan det siges, at revner i tværsnittets effektivitet så meget som i overanstrenges, og de erfaringer, man belægninger, har bekræftet, at sådanne belastningsforsøg. En vægt på 137,5 belastningen fjernes. revner er af ringe betydning. Betonbelægningen var 16 cm tyk og lagt delvis direkte på underbunden og cirkulært område af i m diameter. var på 10 kgfcm pladens deformationer sluttede man sig klarer dette fænomen på følgende til, at undersiden var revnet. Man for 2 på hver led, men af sig på overfladen, når forspændingen på et sandlag. Ingen revner viste måde: Lige under angrebspunktet har de kan skyldes svind, modvirkede

21 I. HOLD VEJENE FARBARE... MED P.M. SNERYDNINGSMATERIEL ROTERENDE SNERYDDER type S 21F To over hinanden roterende, skrueformede knive skærer sneen i stykker, og en cenirr fugalslynge kaster sneen meterlangt ud til siden. Den er monteret på FORDSON MAJOR traktor med reduktionsgearkasse for kørsel fra 0,12 20 km/time. Der er ialt 12 fremadgear. Leveres også med Iæssefragf til borfkorsel af sne. SNEPLOV type 40 Med denne model er der skabt frit udsyn for chaufføren, idet overkanten af stativet, der bærer den hydrauliske donkraft, ikke ligger højere end kolerens overkant. GRUSSPREDERE kan leveres omgående fra lager FORLANG TILBUD OG PROSPEKTER BRØNDERSLEV AALBORG AARHUS KØBENHAVN K. PEDERSHAAB HASHINFADBIH 5 TELEFON 450. TELEGR..ADR.: CEMENTINDUSTRI NYHAVNSGADE 26. TELEFON 7455 PARK ALLÉ 15. TELEFON ROSENBORGGADE 1. TELEFON C A9

22 A 10 V - -Æ VCW *4-iC IC1 PR. FORLEV TELEFON VEMMELEV 3 VEMMELEV MASKINFABRIK Den fuldkomne Helt at jern og stål Og betjening fra traktoren ENTREPRENØRVOGN Med 3-vejs tip entreprenørvogn Eneforhandler: GL.KONGEVEJ 3 - BAR B E R - G R E N E 848 transportabelt bla ndeanlæq L.N OREUTERS KØBENHAVN TELF. HILDA *1090

23 man det største positive moment, og i en vis afstand fra angrebspunktet er momentet negativt. Hvis pladen revner inden for det positive moments om råde, opstår et fænomen, der kan sam menlignes med charniervirkning. Mo mentnulpunktet flytter sig derved ind mod belastningscentret, og en merc ligelig fordeling mellem positivt og ne gativt moment opstår. En vis revnedannelse anses derfor af nogle for at være gavnlig i visse tilfælde. 3. Forskellige slags forspændte betonveje Iorspændte betonhelægn inger kan inddcles i to typer: 1) Enkcltplader. 2) Kontinuerlige plader. Den første type består af plader ad skilt af ekspansionsfuger og forspændt ved hjælp af stænger eller kabler i be tonen. Hver plade kan forholdsvis frit udvide sig og trække sig sammen og således afpasse sig eftei temperaturfor andringerne. Bortset fra virkningerne af underlagcts modstand vil forspæn dingen i en sådan plade forblive nogen lunde konstant, da stålets og betonens varmeudvidelseskoefficienter er lige store. Den anden type består af én kontinuerlig plade. Ved støbningen ef terlades der mellemrum, i hvilke der senere anbringes donkrafte, hvormed forspændingen etableres. For hver ende af pladen bygges vederlag til at optage trkket, og efter at pladen er blevet forspændt, udstobes mellemrummene, så at pladen beholder forspændingen. Ia pladen ikke kan udvide sig, holder spændingen i den sig ikke konstant, men varierer med skiftende temperatur og fugtighedsindhold. Enkeltplader. Alle de forspændte betonhelægnin ger, der er udført i Storbritannien, er af cnkeltplade-typen. Ved udførelsen støher man pladerne i almindelig be ton, men forinden er der nedlagt rør eller lignende dér, hvor forspændings armeringen skal ligge. Derefter anbrin ges denne armering og spændes, hvor efter rorene fyldes med mørtel. Der er flere forskellige1jatentercdc forspændingssvstemer frenime; disse systemer anvender forskellige typer af donkrafte, kabler eller stænger samt forankringer. En vigtig faktor er tyk kelsen af de ror, hvorigennem kablerne (hvis sådanne anvendes) skal fores. Da pladen gerne skal være tynd, skal røret også være det. Alle tråde i et kabel bor spændes samtidig; i modsat fald kan de, der forst spændes, kile sig fast i de andre og forhindre, at disse kan spændes. Rorene (hylserne) bor udformes så ledes, at de giver mindst mulig mod stand mod armeringen, ellers kan forspændingen i væsentlig grad gå tabt ved friktion mellem armeringen og ro rene. Denne friktion afhænger af tie kurver, man bevidst har udformet ar meringen med; endvidere af de små bølger, der opstår i et lige ror samt af rorets indre overflades beskaffenhed. Den bedste måde at udforme roret på synes at være brug af tynde metal pladei, der foldes løst omkring kablerne og indstøbes i hetonen. Sådanne metalplader er tilstrækkelig bojelige til at følge de projekterede kurvestykker i armeringen og alligevel stive nok til at nedsætte bolgedannelsen og til at mod stå trykket fra den vibrerede beton. De er desuden forholdsvis billige. Forspændingsarmeringen kan arran geres enten på langs eller på skrå; i sidste tilfælde opnås forspænding både i længde- og tværretningen, og man kan ved at give den vinkel, armeringen danner med længderetningen, en pas sende størrelse, selv bestemme forhol DANSK VEJTIDSSKRIFT 195S. 2 31

24 det mellem forspændingerne i de to retninger. Ved at bøje de kabler, der ellers ville gå ud til pladeenderne, ud til siden, opnår man, at alt spændings arbejde sker fra pladesiderne, medens pladeenderne frigøres. Betonstobningen kan derved foregå uden afbrydelser. De hidtil anvendte pladelængder har ligget mellem 18 og 120 m. Længden bestemmes først og fremmest af under lagets modstand mod bevægelser af pladen, og denne modstand synes for øjeblikket at umuliggøre udførelse af længere plader. Pladebredden er derkastet samme begrænsning som længden, men overstiger ved vejbyg ning sjældent 10 meter. Tværforspæn ding cr ønskelig ved pladebredder over 5 meter, medmindre man foretrækker en længdefuge. Pladetykkelsen bestem rnes snarere af hensynet til omstobning al armeringen end af selve spændin gerne. Er der krydsende armering, kan pladetykkelsen ikke sættes til mindre end 15 cm; går armeringen kun i én retning, kan man gå ned til 12 cm. I Australien er der lagt en 5 cm forspændt betonbelægning oven på en startbane med bojelig belægning mensioneret for hjultryk på 34 tons. Betonen skulle yde beskyttelse mod udblæsning, og den har stået sin prøve. I Amerika har man forsynet et pakhus med et gulv bestående af en 8 cm for spændt, fugefri plade oven på et 23 cm tykt lag almindelig beton. Efter fire års brug, hvor belastningen har stået af 10 tons-tønder med et kontakttryk på 70 kg/cm har der ingen tegn været på revner. 2, un di jet be Kontin ùerlige plader. I Frankrig findes to eksempler på den kontinuerlige type. Det første er en del af en rullebane ved Orly nær Paris, det andet en vejstrækning ved 32 Bourg-Servas. I begge tilfælde benyt tede man flade donkrafte, system Freyssinet, til tilvejebringelsen af læng deforspændingen, men enhver anden passende type af hydraulisk donkraft kunne lige så godt være benyttet. Ved udførelse af en vej efter denne metode begynder man med at bygge veder lagene i begge ender. Vejen udføres derefter mellem vederlagene som mindelige betonplader med små mel lemrum. Særligt udformede donkrafte anbringes i disse mellemrum, og derne udsættes nu for tryk, idet veder lagene yder de fornødne reaktioner. Forspændingen kan holdes under kon trol ved, at man afpasser trykket i don kraftene. Der var ikke noget i vejen for at fortsætte denne kontrol ube grænset og således til stadighed have netop den forspænding, man ønskede, men i praksis har man nøjedes med at vedligeholde trykket i nogle måneder for at formindske forspændingstabene, hvorefter man har aflåset hele systemet ved anbringelse af kiler mellem don kraftene eller ved udfyldning af don kraftene med en cementmørtel. Hele systemet har derefter en konstant læng de, og forspændingen vil variere med temperatur- og fugtighedsforholdene. Den største spænding, der opstår i den på denne måde, kan beløbe sig til over en tredjedel af betonens trykstyrke, og den mindste spænding, der bliver tilbage, bør være stor nok til at sikre tilstrækkelig forspænding. Under gunstige omstændigheder kan udgiften til førspændingen holdes langt nede. Af stor betydning er udgiften til vederlagene, men da disse stort set koster det samme uanset pladelængden, er det denne, der er bestemmende for hele økonomien. Et forsøg er blevet gjort på at reducere størrelsen af derlagene ved at gøre dem,,elastiske, al pla pla ve DANSK VEJTIDSSKRIFT

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning 7259 Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning Klagers påstand: Der er en revne i en lodret fuge mellem det oprindelige hus og tilbygningen. Revnen burde være omtalt

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

Flytning af broer - en ny disciplin

Flytning af broer - en ny disciplin ÅBNING ODENSE - KVÆRNDRUP (Åbning16.september) Af Projektchef Niels Jørgensen, Bro & baneprojekter, Gimsing & Madsen A/S nj@gimsing.dk Flytning af broer - en ny disciplin I forbindelse med etableringen

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE E/F SLOTSENGEN S HISTORIE I april 2010 satte DanBolig et projekt byggeri til salg på Slotsherrensvej 203. Det havde været til salg for ca. 10 år siden med blev opgivet på grund af forurening. Men nu skulle

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Hvordan rydder jeg mit tag for sne?

Hvordan rydder jeg mit tag for sne? Hvordan rydder jeg mit tag for sne? Forord Sne på tage Denne vejledning giver nogle generelle Baggrunden for vejledningen er, at der Større mængder af sne på tage skal tages Er der tvivl, om hvorvidt den

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

Vejudvalget, GF SØMODS Timme Traberg-Andersen Rasmus Kristensen Peter Tychsen Med tak for stor bistand til Nils Budde SLIDE NR. 1 Hvorfor sidder vi her igen Vedligehold Hvorfor skal vi vedligeholde mere

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse FJERNVARMEN ER NÆR Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse Ta stikket hjem Kom ind i varmen Her kan du få svar på spørgsmål, der kan opstå, når du skal have installeret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion Guldborgsund Kommune Guldborgbroen aafhjælpning af træk i kabler i klappille COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Rekvirent: EF Engdalsvej 75-79A Engdalsvej 79, 2 th 8220 Brabrand Att.: Peter Pedersen Udført af bygningsingeniør Jørgen Nymark Klavsen

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker.

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 12 UF af Kalvebodløbet, Kalvebodbroen, nord Kalvebodbroen indgår i motorvejstrækningen Jægersborg-Kastrup

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 Besigtigelsesdato: Den 12.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

FLYTNINGSVEJLEDNING FOR AEROC JÄMERÄ AS POREBETONPRODUKTER

FLYTNINGSVEJLEDNING FOR AEROC JÄMERÄ AS POREBETONPRODUKTER FLYTNINGSVEJLEDNING FOR AEROC JÄMERÄ AS POREBETONPRODUKTER Generelt Inden påbegyndelse af læsning: Aeroc Jämerä AS' Markedsføringsdirektører forpligtet til: - inden førstegangs bestilling svarende til

Læs mere

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, G ISBN: 978-87-9288-11-4 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

GEOFYSISKE UNDERSØGELSER

GEOFYSISKE UNDERSØGELSER GEOFYSISKE UNDERSØGELSER OPMÅLINGER MED GEORADAR OG EM61 Ledninger Fundamenter Tanksøgning Sten og brokker Havne Geologi og råstoffer Vejopbygning Teknologi 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 Geofysiske undersøgelser

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Passiv Ventilation med Cupolex

Passiv Ventilation med Cupolex Passiv Ventilation med Cupolex Pernille Kjærsgaard, Orbicon Kresten B. Andersen, Orbicon Martin Stærmose, Region Sjælland Christian Fabricius, Region Sjælland Thomas Hauerberg Larsen, Orbicon Beliggenhed

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-21 Lysanlæg for natbeflyvning af offentlige VMC- og private flyvepladser Udgave 2, 1. april 1987 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16

BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16 BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16 26. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal radiatorene skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Tidsplan...2-3 Hvordan kommer håndværkerne

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Så har jeg boret huller i aluminiumsprofilen, og boret den fast i den nederste MDF-plade.

Så har jeg boret huller i aluminiumsprofilen, og boret den fast i den nederste MDF-plade. Jeg har altid bøjet en del i akryl, og altid brugt en varmluftblæser til formålet. Det var hvad jeg havde til rådighed og fungerede fint når man først har fået lidt erfaring med det. Man kan så købe en

Læs mere

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Freja H0 Modeltog Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Færgegalgens ætsede plade Øverste ætsning Glyngøre Mors og nederste

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere