7EJTIDSSKRIFT. *øahi r. nen til foråret leverer vi atter VEJ MATERIALER. d14.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7EJTIDSSKRIFT. *øahi r. nen til foråret leverer vi atter VEJ MATERIALER. d14."

Transkript

1 7EJTIDSSKRIFT i d14. nen til foråret leverer vi atter VEJ MATERIALER *øahi r

2 NEO-MEX kaionisk asfalfemulsion til klæbning, topfyldning og overfladebehandling også på fugtig vejbane

3 ni DI -q. m > > -I ni > r ni Ifl td CD

4 z > 2ç -I ni z z Iii I VI 7Ç > m -I Lf -I, I- -I

5 YFI AJERÅLFR AKTIESELSKABET (egr sdl,,, ÅI4IIII I Telefon PAlæ 6670 Teknisk Forlag, København 1<. Øster Voldgade 10 H. H. RAVN. FEBRUAR 1958 A3 Anvendelse af forspændt beton til kørebaner, Flytning af bygninger på Roskildevej, Side Professor civilingeniør REDAKTION: 35. ÀRGANG DANSK VEJTIDSSKRIFT UDGIVET AF AMTSVEJINSPEKTØRFORENINGEN I DANMARK EKSPEDITION: København V. V. Farimagsgade 31, Telefon BYen 9288 VIG 19 VIG 250 NIELS HANSENS SØNNER, VIG BETONVARE- OG SKÆRVEFABRIKER RØR OG ANDRE BETONVARER EFTER DS 400 VEJMATERIALER TIL ALLE FORMAAL VASKEDE STØBEMATERIALER Kursus 44 Amtskommunernes vej udgifter 41 Lyngbyvejen 44 Fra domstolene 42 Fjernsynet i færdselskontrollens tjeneste 38 Lidt om biavl og vejbygning, INDHOLDSFORTEGNELSE Internationale hovedveje 42 af afdelingsleder Ole Hammer 41 af overingenior K. V. Jensen 21 af civilingeniør Vagn Gote 28 AKTIESELSKABET FOR KEMISK INDUSTRI DANSK DAMMANN ASFALT /,s

6 A4 Udfører: Pulverasfaif * Civilingeniører & Entreprenører Fabriker er: RASMUSSEN & SCHIØTZ KØBEN HAVN F. HJØRRING Falkoner Allé 7 Sct. Knudsby Fasan 6585 HjørrIng 876 Asfaltemulsion,,DAN BIT Asfaifbefo n Vejarbejder af enhver Art Enfreprenørarbejder og

7 9 p!ü p,vkh.oj/qif,d åy Cd I - L A \ i Københavns borgerrepræsentation Københavns kommune meddelte gerrepræsentationen trufne beslutning angående vejens udvidelse og arealets fjernes i fuld udstrækning. ejerne af disse ejendomme den af bor beboelsesbygninger, som for at muliggøre den vedtagne vejudvidelse måtte leres, således at den Flyfning af bygninger på Roskildevej strækningeme øst og vest herfor Af overingeniør, cand, polyt. K. V. Jensen. to korebaner, adskilt af en midterrabat, Stadsingeniørens direktorat, vejkontoret, København. kildevejs nordside, og det var derfor cyklesti i begge sider. lem Peter Bangs Vej og grænsen mod og iøvrigt blev anlagt med fortov og vedtog i sit møde d. 25. maj 1955 at lade foretage en udvidelse af den mel nodven digt for arbejdets gennemførelse Frederiksberg kommune beliggende strækning af Roskildevej fra 25 m til langs nordsiden beliggende ejendomme. at erhverve en 7 m bred strimmel af de gen øst for Ålhoimvej fandtes der der gende del al bygningen. På stræknin imod 5 større og mindre, ret moderne ne den udenfor den nye vejlinie belig der bgningsdele, som måtte fjernes. voldte dette dog ikke større vanskelig Mellem Peter Bangs Vej og Ålhoimvej heder, idet det her drejede sig om byg ninger, hvor det var muligt kun at fjer DANSK VEJTIDSSKRIFT Vejudvidelsen ligger helt på Ros F4ilninq af tyylzin9er ved Roskildevej / / i r I1[ le et par ord om fremgangsmåden: x delsen medgående areal. I det følgende skal der gives en om handlede strækning af Roskildevej ende bekostninger, ligesom den På nogle af disse udvidelsesarealer lå måtte yde vederlag for det til vejud gående ud på, at kommunen skulle foretage,,rulning af bygningerne og afholde alle hermed i forbindelse stå der naturligvis gælder for hele den om hvad I på planen) opnåedes forlig om kom fik lighed med dem om forholdene vedr, de pågæl dende bygninger. For beboelsesej endommen øst for Sæbyholmsvej (bygn. munens køb af ejendommen, hvorefter kommunen lod den.,rulle tilbage på 32 m. Vejen skulle samtidig omprofi erhvervelse og trådte i forhandling med grunden og fremtidig er ejer af den. Med de øvrige 4 ejere opnåedes forlig, Udgravning for ny kælder foretages, tale af disse 5.,rulninger, men først nyt system af afløbsiedninger lægges,

8 i Fig. 1. Bygning I mod gårdsiden inden rulningen. Til venstre flojen langs Roskildevej, til højre fundamentet for dennes nye gårdfacade, i baggrunden flojen mod Sæbyholmsvcj. Kældergulvet ligger Omtrent højde med gården. Rullebanerne (45 kg jernbaneskinncr) hviler på gennemgående, murede understotninger. (Fot.: Stadsarkivet). og nye fundamenter støbes. Rulleba fler, bestående af to lag svære stålskin ner, mellem hvilke der lægges stålrul ler, placeres langs begge sider af gavle og bærende tværskillerum og iøvrigt for hver Ca. 5 m, idet banerne hugges ind i de gamle fundamenter og støttes på de nye samt forsynes med et passende antal mellemunderstotninger. Vægten af gavle og tværskillerum overføres di rekte til rullebanernes øverste lag ved korte profiljern (jokere), som hugges gennem murene. For facademure og længdeskillerum lægges langs begge si der ovenpå øverste rullebane svære jernbjælker, til hvilke vægten ligeledes overføres ved hjælp af jokere, stukket gennem murene. Kældermurene gen nernhugges derefter mellem de midlertidige understøtningspunkter, og byg ningen kommer således til helt at hvile på rullcbanerne. Selve flytningen foretoges ved de mindre bygninger ved træk gennem en patenttalje, medens der for de større blev anvendt skubning ved hjælp af skrue- eller olietryksdonkrafte, een pr. rullebane langs bygningens forside og med særlige anslagsklodser, der efter hånden blev flyttet frem langs rullebanerne og fastboltet til disse. Så snart bygningen er kommet hen over de nye fundamenter, opmures der med klinker mellem de midlertidige understotnings punkter, og når dette murværk har op nået den fornødne styrke, fjernes rullebanerne og den øvrige jernkonstruktion, hvorefter kældermurene kan fuldfores. 22 DANSK VEJ11DSSKRIF

9 ANKA AS FALTSTEN EMU LSI 0 N VEJTJÆRE ASFALTPU LVER IPAN- BETON Kastrupfabriken: Hans Nissensvej 12 TeIefon Nordhavnsfabriken: Stabbelebgade 20. ø Telefon Ryvang 6227 Hovedkontor: HANS NISSENSVEJ - TELEFON KASTRUP A 5

10 IKAKI Støbeasfalt Puverasfalt - Maribopulver Asfaltemulsion C1383 C11383 KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI A/S GRUNDLAGT 1900 FREDERIKSHOLMS HAVNEVEJ 7-9, SV EPOKE for glatføregrtisrzing A. Thomsen Askov-Vejen Telefon Askov 47 øst for SforebIt, Helge Lonhart AIS, Kobenhavn K Telefon Minerva 2626 A6

11 umiddelbart efter, at bygningen har ningerne for vand, cl og gas retableres nået sin nye plads. Vd bygningerne I, Telefonforbindelserne blev opret ning i den koids årstid er skyld j Ved værkernes onske (bl. a. af sikkerhedsgrunde) opretholdt ved hjælp af en holdt i selve flytteperioden. Et særligt rulningen af bygning V var det ikke muligt at tage kedlen med under flyt slangeforbindelse. 1roblem er flytning af centralvarmeanlæg mcd kedel i kælderen. I visse med og således undgå de gener, en flyt ningen, og da man var kommet hen dagen for rulningen og kunne først tændes op dagen efter, hvorfor der i på den kolde tid, måtte der slukkes af Aflobssysternet samt forsyningsled Til og V blev gasforsvningen efter gas tilfælde er det muligt at rulle kedlen inurermestrene H. F. Walnert og Aage den mellemliggende tid blev anbragt petroleumsovne rundt omkring i huset. rat, Kobenhavn, og de to murermestre. Walnert i forening. Tilbud blev afgivet Samtlige husflvtninger blev udført af opsætning af bræddeskillerum i kælder, støbning af nyt kældergulv, fjernelse af broer foran huset, indtil endeligt fortov omfang, ændring af aflobssystemet, an Arbejdet omfattede i hvert enkelt til Udgravning for og støbning af nye fundamenter for huset, opmuring af Pit. 2. Bvmn; I. Detaille af rullebane rn. v. for flojen mod Sæbyholnisvej, g?srdsiden. Rullernes diameter er 8Oni,n. (Fot. : Stadsarkivet) det fornodne antal el-varmeovne og og kontrakt afsluttet i hvert enkelt til fælde mellem stadsingeniørens direkto fælde følgende ydelser: nye skillerum i kælder. nedtagning og gl. fundament, mure og gulve i fuldt bringelse og vedligeholdelse af gang DANSK VEJTIDSSKRIFT

12 langs Roskildevej mod vejen. Fig. 3. Bygning I, fløjen Rulninocu er påbegyndt, ina ndskabe arbejder i takt ved donkra[tcne, dirigenten (med blod mikrofon, forbundet med en hojttaler ved hver af bygningens ender til sin rådighed. Foi set med undtagelse af forsiden. facade udspændt en nylontråd, hvorfra der til stadighed kan tages mål ved de forskellige donkeafte. (Fot. Stadsarkivet) at sikre, at rulningen foregår ensartet over hele fronten, er der parallelt med bygningens hat) står på planken over udiravningen. På grund af bygningens store længde har han en selve flytningen foregik, og han skulle omsorg for, at el-, vand- og gasforsv krævet, at entreprenoren skulle drage er anlagt, samt tilfvldning omkring hu ningcn opretholdtes under arbejdets udforelse, dog evt, undtaget i den tid, Det blev endvidere i betingelserne 24 DANSK VEJTIDSSKRIFT fuige af fejl, dej kan lægges ham til I et tidsrum af eet år efter arbejdets ningsdele, som under flytningen blev selv sorgc for afbrvdeisc og lovlig tilslutning af alle forsvoingsledninger, når huset var på endelig plads. Alle byg beskadiget, skulle af entreprenordn re pareres i fornodent omfang. afhjælpe alle mangler, der måtte være aflevering er entreprenoren pligtig at

13 4. Bygning I set fra Roskildevej efter rulninens afslutning med midlertidige loh(1)r() til indanrsdorene. Man ser anslagsklodet iu. fastholt( t ti I (le faste rtillehanrr. ( Fot. St dsa iki vst last. Til sikkerhed herfor har entre prenoren for hver enkelt bygning stillet cn sikkerhed på 10 af den pågæl (lende tilbudssum. l:dbctalingen til entreprenoren fore tages med 50 af entreprisesummen, når tilsvnet har attesteret, at huset er flttet og tindermuret, og 50 %. når entreprisdn er afsluttet. Det blev fra stadsbvgmcsterens di rektorat krævet, at ingen af beboerne måtte opholde sig i bygningerne, sålæn ge selve flytningen fandt sted, og de på ældendc fik derfor anvist opholdssted og blev beværtet på kommunens reg ning i en nærliggende restaurant. Om de enkelte bygninger skal med (ICICÇ folgende: Bygning I. Behoelsesbgnirig i vinkelform; kælder, 2 fulde etager og ind rettet rnanzardetage, 24 behoelseslejlig lieder..\real 637 rn2, vægt Ca t. Bvgningsværdi kr entreprise sum kr Fhttet juni 1957, flytningen var beregnet at kunne foretages på 2 dage. men korn p. g. a. et uheld med nogle donkrafte til at tage 3. Bningen blev rullet 9,90 m og af hcnvn til de fremtidige vejkott r sam tidig hævet 12 cm; den blev ved hjælp af olietryksdonkrafte skubbet,,op ad bakke på 11 rullehaner. Bygning II. Behoelsesbygning med kælder, stueetage m. 2 butikker, I. sal og indrettet loftsetage. Àreal 90 m2, vægt Ca. 220 t. Bvgningsværdi kr , entreprisesum kr Flyt tet 8. august Bygningen blev af D.\NSK VEJTIDSSKRIFT

14 Bygning IV. Beboelsesbvgning med 5,80 m. trukket med talje på 1 / time, garagen kælderbutikkerne, idet disse efter flyt ningen fik adgang ad trapper i gavlene rullet langs en eksisterende bygning i i stedet for i facaden. Flyttet 6. septem indbefattet udgifterne til ombygning af flyttedes en garage med areal 67 rn. Bygningsværdi kr , entreprise sum kr , i sidstnævnte beløb er 3 mand med en patcnttaljc trukket 6,90 fuldc etager og indrettet loftsetage. Areal 98 m2, vægt Ca. 260 t. Samtidig 26 DANSK VEJTIDSSKRIFT 19S8. 2 indrettet loftsetage. Areal 100 rn, vægt der med 2 butikker og baglokaler, 2 ber 1957, beboelsesbygningen 5,30 m, Bygning III. Beboelsesbvgning; kæl kælder, stueetage m. butik, 1. sal og ved udgravningen omkring huset at Bi gning T. Beboelseshvgning; kæl oktober ,05 m på 11/2 time nwd skruedonkrafte. Kældermurene viste sig anvendt stumper af gl. fliser, kinne kullarender o. m. a. samt en meget ma inden rulningen at opmure nye kældermure af klinker: dette medforte en merudgift på kr Huset blev udgifterne til tilmuring af et par vin befattet i entreprisesummen. duer i sidstnævnte bygning var ind de materialers princip, idet der var en afstand af kun 10 cm fra denne, ni på 11/4 tiflic. dlltrepriscsurn kr Flyttet 17. være udført efter.,de forhåndenværen ger beton, hvorfor det blev nødvendigt Ca. 300 t. Bvgningsværdi kr trækket og den vestligste Ses 13 billedet. (Fot. R nker). fundament for bagmuren. Bygningen flyttedes på 3 rullebaner, af hvilke den,nidtit med Fig. 5. Bygning II Set fra havesiden under rullearbejdets udforelse, i forgrunden (let ny(

15 Al betyde Stabilisering AKTS. JENS VILLADSENS FABRIKER El af vore blandeanlæg opstillet for fremitilling al cementsiabiliseret grus. stabiliserede bæretag i stedet for traditionelle makadam bærelag. Det vil ofte være billigere at anvende Lad os undersøge om stabilisering kan vejproblemer. ISLANDS BRYGGE 41. KØBENHAVN S ASTA 2800 en fordel ved løsningen af Deres

16 Randers VI BRO Udlejes af: Byggeriets M askinstationer AIS, København AIS J.Johnsen & Søn, København Entreprenør Hartmann-Petersen, Aarhus Entreprenør H.Vildrik-Sørensen, Odense CGIO 950 kg Kolding A P. 1 IJ0 rsø CIVILINGENIØR GOTHERSGADE 158. KBHVN. K C A8

17 i.,.. Fig. 6. Bygning V, bagsiden, umiddelbart før rulningens påbegyndelse. I billedets højre halvdel ses fundamentet for den nye gårdfacadc. Sammen med bygningen flyttedes dæk ket over en gårdkælder. I baggrunden benzintankens kontorbygning under nedrivning. For neden til vcnstre ses en midlertidig forbindelse fra et faldrør til den nye aflobsiedning. Klinker til undermuring efter rulningen ligger klar. (Fot.: Stadsarkivet). der, stueetagc med 6 butikker og baglokaler, 1. sal og indrettet loftsetage. Areal 225 m2, vægt Ca. 700 t. Byg ningsværdi kr , entreprisesum kr Flyttet 14 november ,80 m. Bygningen blev på 5 rullebaner skubbet på plads ved hjælp af 5 stk. 10 tons skruedonkrafte, hver betjent af 2 mand, flytningen varede 6 timer. På ejendommen fandtes desuden en tankstation med tilhørende kontorbygning, værksted og garager, disse bygninger fjernedes. De anførte bygningsværdier er vur deringssummer pr. 1. septbr. 1956, som tilligemed tilbudssummerne blev lagt til grund for kommunens overvejelser med hensyn til valget mellem nedriv ning og rulning af bygningerne. Til de beregninger og sammenligninger, som i en sådan anledning må foretages, knyt ter der sig naturligvis en vis usikkerhed; men på det foreliggende grundlag men te man dog at kunne fastslå, at det var det fordelagtigste at lade bygningerne rulle tilbage på grundene. Af betydning for valget af denne fremgangsmåde var selvfolgelig også det forhold, at det drejede sig om gode, ret moderne byg ninger, som det var værd at bevare, samt at man gav beboere og nærings drivende mulighed for at blive på ste det, og endelig at man kom uden om det meget vanskelige spørgsmål: frem skaffelse af erstatningsboliger. Alle rulningerne forløb, uden at der DANSK VEJTIDSSKRIFT

18 Anvendelse af forspændt beton til kørebaner Af civilingenior Fagit Go(e Dansk \ejlaboratorium. DK Indledning I trediverne nød betonveje her hjemme en overordentlig stor ansecise; man priste deres fremragende jævnhed og deres lyse farve, og de blev anset for næsten uopslidelige. Da de desuden krævede et minimum af vedligehol delse, regnede man med, at hvor der én gang var udført en betonvej, ville man i en lang årrække have en frem ragende vej liggende. Som følge af denne opfattelse ud førtes alle større vejanlæg i denne pe riode i beton. Som eksempler kan næ indtraf skade på bygningernes 1)ærcrldc dele; et par lokale revner i ydermurene over fundamenterne lod sig tiden be svær udbedre. Derimod fremkom der særlig i den store vinkelformcdc bygning (I) en del revner i lofter og skillerum samt i hjørner mellem disse. Man havde, forinden rulicarbej det blev påbegyndt, foretaget en besig tigelse af alle rum og noteret eksiste rende revner m. v., og efter rulningen blev rummene påny gennemgået for at konstatere evt. beskadigelscr under ar bejdets udførelse, en fremgangsmåde, som må anbefales under sådanne for hold, men som dog ikke dækker een mod alle senere vanskeligheder. Som det er nævnt foran, havde en treprenoren i kontrakterne forpligtet sig lil i fornødent omfang at reparere alle hvgningsdele, som blev beskadiget im (1cr flytningen. En sådan bestemmelse er naturligvis nødvendig; men man var fra kommunens side på forhånd klar over, at det næppe ville kunne undgås, at der efter arbejdets udforelse opstod diskussioner med entreprenøren ørn tækkevidden af denne bestemmelse. For blot at nævne et par eksempler: en mur eller et skillerum kan forinden have haft revner, som har været skjult af tapet og derfor ikke har været synlige under besigtigelsen for rulningen. fjdbedring af en ved flytningen utvivl somt fremkommen revne i en tapetseret væg kan nodvendiggore, at hele væg gen og dermed hele rummet forsynes mccl nyt tapet. Entreprenoren kan ikke ved sit til huds afgivelse overskue omfanget af disse sekundære istancisættelsesarhej der, og den, der skal hekoste flytningen af bygningen, er naturligvis heller ikke interesseret i, at der i tilbudet er med regnet en altfor stor risikopræmie. Det synes derfor at være en for alle parter mere tilfredsstillende losning, at der som det har været tilfældet - efter flytningen finder en forhandling sted med bygningens ejer, og at denne yder sit bidrag til de istandsættelsesarhejder, der kan betegnes som direkte forbed ringer af forholdene. Arbejdet mcd flytningen af de i bygninger på Roskildevej er på vejkon torets vegne forestået af afdelingsinge niør, cand. polyt. E. H. Sternow mcd assistance af civilingeniør R. Jenker. Stadsbygmesterens direktorat har forud godkendt beregningerne vedr. rulleha fler, afstivning m. v. og ved bygnings inspektør A. Leth og civilingeniør 0. K. Jensen ført tilsyn mcd bygningerne un der arbejdets udforelse. 28 DANSK VEJTIDSSKRIFT

19 nes brovejene ved Lillebælts- og Stor stromshroen. Lyngbyvejen, Kystvej en mellem Charlottenlund og Klampen borg, vejforlægningen ved Tårbæk (Strandvejen og Dvrchavcvej), Køgevejen samt adskillige landeveje i Ha (lerslev amt. Under krigen og i lang lid derefter kunne der ikke anvendes cement til ejhvgning på grund af mangel p denne vare, men senere er (let atter fuldført store betonvejsa nlæg, således Hclsingorvcjen og Vemmelev------Hals skov motorvej. Men samtidig har mange af de gamle betonveje givet anledning til skuffelser, som har rejst spm gsmålet, om det nu er helt forbi mcd at lave hetonveje. Omkring fu gerne forekom store lodrette bevægel ser af pladerne på grund af pumpning under disse, mange steder knækkede pladerne på midten eller et pai meter fra fugerne, og i ovrigt opstod der hyp pigt revner, der, når de først var frem kommet, hurtigt åbnede sig. Resultatet var, at den engang så udmærkede jævnhed fuldstændig odelagdes, og vejene blev ubehagelige at kore på. Om fatten de vedligeholdelsesarbej det fulgte også mcd, i nogle tilfælde måtte man lægge asfaltpulver over særlig nedsunkne pladedele for at hindre alt for kraftige bump -ccl korsel over revner eller fuger, og mange betonveje er ligefrem endt som asfaltvejc. Problemer af denne art er naturlig vis heller ikke ukendte i udlandet, og rundt omkring er man kommet ind på en forsogsvis anvendelse af forspændt beton til korebaner. Dette system til lader nemlig en væsentlig reduktion af fugetallet, foruden at revnedannel sen formindskes, og opståede revner holder sig tæt lukkede. Der skulle så ledes være gode betingelser for på denne måde at fremstille korebaner, (ler bevarer deres gode kvalitet mange år frem. I det følgende skal refereres et indlæg, som af J. P. Stott er blevet forelagt The Institution of Civil En gineers. Stott er videnskabelig medar bejder ved det engelske vejlaborato rium og har selv arbejdet aktivt med udforskningen af forspændte betonvejes egenskaber. Medens forspændt beton i en år række har været anvendt som byggemateriale på mange andre områder, har dets anvendelse inden for vejbyg ningen hidtil været såre beskeden. Det er hovedsagelig England og Frankrig, der har arbejdet med forspændte he tonveje, og resultaterne har i de fleste tilfælde været opmuntrende. Beton er svag over for trækspæn dinger og stærk over for tryk. For spændingens formål er at nedsætte eller elimi nere trækspændingerne i hetonen ved at påføre konstruktionen en trykspænding, for den belastes. På de ste der, hvor belastningen ellers ville frem kalde trækspændinger, sker der nu kun det, at forspændingstrvkket reduceres. Forspændingen kan udføres efter tre forskellige systemer. Ved det ene an vende.s en armering, som strækkes in den udstobningen og holdes strakt un der denne; når betonen er hærdnet. lader man trækket ophore.àrmeringen vil da søge at trække sig sammen og fremkalder derved forspændingstrvk ket i betonen. Ved den anden metode begynder man med at udstobe betonen, men ved hjælp af ror eller lignende efterlader man gange, hvorigennem der efter afbindingen trækkes kabler, som strækkes med selve betonen som modhold. Derefter udstøbes kabelgangene med cementmørtel. Mortelen tjener kun til beskyttelse af kablerne, idet for pændingskraften gennem disses forankring overføres til betonen. Endelig kan forspændingen udføres helt uden armering. Betonen støbes da forst på DANSK VEJTIDSSKRIFT

20 delvis revnedannelse; revnerne kan nemlig dende: ned i jorden. opstå, før forspændingen etableres, og er det ikke altid muligt helt at undgå beton i særlige endevederlag, som er støbt Det må dog erindres, at man ikke kan anbringe armeringen i den plan. Trækspændingerne kan derfor ikke for og negative momenter veksler. des de over for hinanden liggende storre forskvdningsstyrke. mest effektive stilling, da positive knyttes til en bestemt af pladesiderne. 4) Selv i stærkt revnede tværsnit hol 3) I orspændingen giver tværsnittet en til at overføre bøj ningsmomenter. forøgelse af forspændingen efterhånden som betonen udvikler sin styrke; man krumningstendenser eller arbejdstrafik almindelig vis, og derefter bliver den fra begge ender trykket sammen ccl hjælp af donkrafte. der får inodhold urenheder trænger ned i revnen for forspændingen; i modsat fald lukker revnen sig ikke fuldstændigt, og aggrc gatlåsningens evne til at overføre for skydningskræfter går tabt. Vedrorende på den afbundne beton. Ved nogle undgå dette ved anvendelse af forspæn forspændingssystemer har man søgt at viser erfaringen, at den omtalte slags dinger på et tidligt stadium og gradvis tidlige revner normalt lukker sig og gen er blevet påført. Men det må na ved dog endnu ikke, hvor gunstig turligvis forhindres, at grus eller andre denne fremgangsmåde er. Imidlertid holder sig lukkede, efter at forspændin revner i forspændte plader gør der sig i øvrigt følgende særlige forhold gæl 1) 1-Tvis revner dannes eller åbnes af 2) Da forspændingskraften ophæver hjultrvk eller af temperaturkrum Selv ved anvendelse af forspænding 2. Revnedannelse i forspændi ning, der modvirkes af pladens lastningen fjernes eller krumnings vægt, lukker de sig igen, når be tendensen ophorer. Pladen bliver således atter effektiv over hele det tværsnit, i hvilket revnen opstod. træknormalspændingei i betonen, vil et revnet tværsnit være i stand 30 DANSK VEJTIDSSKRIFT en forspændt plade ikke nedsætter en almindelig betonplade, og pladen tons blev gentagne gange påført et sammenligningens skyld grund af friktionen i revnernes På en forspændt betonbelægning i Oilv lufthavn blev der udført en række har fra veludforte, forspændte beton selv, forudsat betonen og jernene ikke gennem aggregatlåsningen og på en vis forskydningskraft overføres sider i revnerne sammen af forspændingen; af denne grund kan genvinder omtrent sin fulde styrke, når Revnerne forstærker således ikice sig Alt i alt kan det siges, at revner i tværsnittets effektivitet så meget som i overanstrenges, og de erfaringer, man belægninger, har bekræftet, at sådanne belastningsforsøg. En vægt på 137,5 belastningen fjernes. revner er af ringe betydning. Betonbelægningen var 16 cm tyk og lagt delvis direkte på underbunden og cirkulært område af i m diameter. var på 10 kgfcm pladens deformationer sluttede man sig klarer dette fænomen på følgende til, at undersiden var revnet. Man for 2 på hver led, men af sig på overfladen, når forspændingen på et sandlag. Ingen revner viste måde: Lige under angrebspunktet har de kan skyldes svind, modvirkede

21 I. HOLD VEJENE FARBARE... MED P.M. SNERYDNINGSMATERIEL ROTERENDE SNERYDDER type S 21F To over hinanden roterende, skrueformede knive skærer sneen i stykker, og en cenirr fugalslynge kaster sneen meterlangt ud til siden. Den er monteret på FORDSON MAJOR traktor med reduktionsgearkasse for kørsel fra 0,12 20 km/time. Der er ialt 12 fremadgear. Leveres også med Iæssefragf til borfkorsel af sne. SNEPLOV type 40 Med denne model er der skabt frit udsyn for chaufføren, idet overkanten af stativet, der bærer den hydrauliske donkraft, ikke ligger højere end kolerens overkant. GRUSSPREDERE kan leveres omgående fra lager FORLANG TILBUD OG PROSPEKTER BRØNDERSLEV AALBORG AARHUS KØBENHAVN K. PEDERSHAAB HASHINFADBIH 5 TELEFON 450. TELEGR..ADR.: CEMENTINDUSTRI NYHAVNSGADE 26. TELEFON 7455 PARK ALLÉ 15. TELEFON ROSENBORGGADE 1. TELEFON C A9

22 A 10 V - -Æ VCW *4-iC IC1 PR. FORLEV TELEFON VEMMELEV 3 VEMMELEV MASKINFABRIK Den fuldkomne Helt at jern og stål Og betjening fra traktoren ENTREPRENØRVOGN Med 3-vejs tip entreprenørvogn Eneforhandler: GL.KONGEVEJ 3 - BAR B E R - G R E N E 848 transportabelt bla ndeanlæq L.N OREUTERS KØBENHAVN TELF. HILDA *1090

23 man det største positive moment, og i en vis afstand fra angrebspunktet er momentet negativt. Hvis pladen revner inden for det positive moments om råde, opstår et fænomen, der kan sam menlignes med charniervirkning. Mo mentnulpunktet flytter sig derved ind mod belastningscentret, og en merc ligelig fordeling mellem positivt og ne gativt moment opstår. En vis revnedannelse anses derfor af nogle for at være gavnlig i visse tilfælde. 3. Forskellige slags forspændte betonveje Iorspændte betonhelægn inger kan inddcles i to typer: 1) Enkcltplader. 2) Kontinuerlige plader. Den første type består af plader ad skilt af ekspansionsfuger og forspændt ved hjælp af stænger eller kabler i be tonen. Hver plade kan forholdsvis frit udvide sig og trække sig sammen og således afpasse sig eftei temperaturfor andringerne. Bortset fra virkningerne af underlagcts modstand vil forspæn dingen i en sådan plade forblive nogen lunde konstant, da stålets og betonens varmeudvidelseskoefficienter er lige store. Den anden type består af én kontinuerlig plade. Ved støbningen ef terlades der mellemrum, i hvilke der senere anbringes donkrafte, hvormed forspændingen etableres. For hver ende af pladen bygges vederlag til at optage trkket, og efter at pladen er blevet forspændt, udstobes mellemrummene, så at pladen beholder forspændingen. Ia pladen ikke kan udvide sig, holder spændingen i den sig ikke konstant, men varierer med skiftende temperatur og fugtighedsindhold. Enkeltplader. Alle de forspændte betonhelægnin ger, der er udført i Storbritannien, er af cnkeltplade-typen. Ved udførelsen støher man pladerne i almindelig be ton, men forinden er der nedlagt rør eller lignende dér, hvor forspændings armeringen skal ligge. Derefter anbrin ges denne armering og spændes, hvor efter rorene fyldes med mørtel. Der er flere forskellige1jatentercdc forspændingssvstemer frenime; disse systemer anvender forskellige typer af donkrafte, kabler eller stænger samt forankringer. En vigtig faktor er tyk kelsen af de ror, hvorigennem kablerne (hvis sådanne anvendes) skal fores. Da pladen gerne skal være tynd, skal røret også være det. Alle tråde i et kabel bor spændes samtidig; i modsat fald kan de, der forst spændes, kile sig fast i de andre og forhindre, at disse kan spændes. Rorene (hylserne) bor udformes så ledes, at de giver mindst mulig mod stand mod armeringen, ellers kan forspændingen i væsentlig grad gå tabt ved friktion mellem armeringen og ro rene. Denne friktion afhænger af tie kurver, man bevidst har udformet ar meringen med; endvidere af de små bølger, der opstår i et lige ror samt af rorets indre overflades beskaffenhed. Den bedste måde at udforme roret på synes at være brug af tynde metal pladei, der foldes løst omkring kablerne og indstøbes i hetonen. Sådanne metalplader er tilstrækkelig bojelige til at følge de projekterede kurvestykker i armeringen og alligevel stive nok til at nedsætte bolgedannelsen og til at mod stå trykket fra den vibrerede beton. De er desuden forholdsvis billige. Forspændingsarmeringen kan arran geres enten på langs eller på skrå; i sidste tilfælde opnås forspænding både i længde- og tværretningen, og man kan ved at give den vinkel, armeringen danner med længderetningen, en pas sende størrelse, selv bestemme forhol DANSK VEJTIDSSKRIFT 195S. 2 31

24 det mellem forspændingerne i de to retninger. Ved at bøje de kabler, der ellers ville gå ud til pladeenderne, ud til siden, opnår man, at alt spændings arbejde sker fra pladesiderne, medens pladeenderne frigøres. Betonstobningen kan derved foregå uden afbrydelser. De hidtil anvendte pladelængder har ligget mellem 18 og 120 m. Længden bestemmes først og fremmest af under lagets modstand mod bevægelser af pladen, og denne modstand synes for øjeblikket at umuliggøre udførelse af længere plader. Pladebredden er derkastet samme begrænsning som længden, men overstiger ved vejbyg ning sjældent 10 meter. Tværforspæn ding cr ønskelig ved pladebredder over 5 meter, medmindre man foretrækker en længdefuge. Pladetykkelsen bestem rnes snarere af hensynet til omstobning al armeringen end af selve spændin gerne. Er der krydsende armering, kan pladetykkelsen ikke sættes til mindre end 15 cm; går armeringen kun i én retning, kan man gå ned til 12 cm. I Australien er der lagt en 5 cm forspændt betonbelægning oven på en startbane med bojelig belægning mensioneret for hjultryk på 34 tons. Betonen skulle yde beskyttelse mod udblæsning, og den har stået sin prøve. I Amerika har man forsynet et pakhus med et gulv bestående af en 8 cm for spændt, fugefri plade oven på et 23 cm tykt lag almindelig beton. Efter fire års brug, hvor belastningen har stået af 10 tons-tønder med et kontakttryk på 70 kg/cm har der ingen tegn været på revner. 2, un di jet be Kontin ùerlige plader. I Frankrig findes to eksempler på den kontinuerlige type. Det første er en del af en rullebane ved Orly nær Paris, det andet en vejstrækning ved 32 Bourg-Servas. I begge tilfælde benyt tede man flade donkrafte, system Freyssinet, til tilvejebringelsen af læng deforspændingen, men enhver anden passende type af hydraulisk donkraft kunne lige så godt være benyttet. Ved udførelse af en vej efter denne metode begynder man med at bygge veder lagene i begge ender. Vejen udføres derefter mellem vederlagene som mindelige betonplader med små mel lemrum. Særligt udformede donkrafte anbringes i disse mellemrum, og derne udsættes nu for tryk, idet veder lagene yder de fornødne reaktioner. Forspændingen kan holdes under kon trol ved, at man afpasser trykket i don kraftene. Der var ikke noget i vejen for at fortsætte denne kontrol ube grænset og således til stadighed have netop den forspænding, man ønskede, men i praksis har man nøjedes med at vedligeholde trykket i nogle måneder for at formindske forspændingstabene, hvorefter man har aflåset hele systemet ved anbringelse af kiler mellem don kraftene eller ved udfyldning af don kraftene med en cementmørtel. Hele systemet har derefter en konstant læng de, og forspændingen vil variere med temperatur- og fugtighedsforholdene. Den største spænding, der opstår i den på denne måde, kan beløbe sig til over en tredjedel af betonens trykstyrke, og den mindste spænding, der bliver tilbage, bør være stor nok til at sikre tilstrækkelig forspænding. Under gunstige omstændigheder kan udgiften til førspændingen holdes langt nede. Af stor betydning er udgiften til vederlagene, men da disse stort set koster det samme uanset pladelængden, er det denne, der er bestemmende for hele økonomien. Et forsøg er blevet gjort på at reducere størrelsen af derlagene ved at gøre dem,,elastiske, al pla pla ve DANSK VEJTIDSSKRIFT

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning 7259 Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning Klagers påstand: Der er en revne i en lodret fuge mellem det oprindelige hus og tilbygningen. Revnen burde være omtalt

Læs mere

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik.

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. M4 Dynamik 1. Kræfter i ligevægt Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. Fx har nøglen til forståelsen af hvad der foregår i det indre af en stjerne været betragtninger

Læs mere

11 TVANGSDEFORMATIONER 1

11 TVANGSDEFORMATIONER 1 11 TVANGSDEFORMATIONER 11 TVANGSDEFORMATIONER 1 11.1 Tvangsdeformationer 2 11.1.1 Luftfugtighedens betydning 2 11.1.2 Temperaturens betydning 3 11.1.3 Lastens betydning 4 11.1.3.1 Eksempel Fuge i indervæg

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

Etageadskillelsens udvikling1850-1950. Perioderne Type 1 1850-1890 Type 2 1890-1920 Type 3 1920-1940 Type 4 1940-1950

Etageadskillelsens udvikling1850-1950. Perioderne Type 1 1850-1890 Type 2 1890-1920 Type 3 1920-1940 Type 4 1940-1950 Etageadskillelsens udvikling1850-1950 Perioderne Type 1 1850-1890 Type 2 1890-1920 Type 3 1920-1940 Type 4 1940-1950 Perioden 1850-1890 (type 1) Tagfod Langsgående detalje Overlukning af kældervindue Konstruktionsopbygning

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m.

Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m. Teglbjælke Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m. Teglbjælken kan udføres: som en præfabrikeret teglbjælke, som minimum er 3 skifter høj eller en kompositbjælke

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Dobbeltspændte plader Øvreværdiløsning Brudlinieteori

Dobbeltspændte plader Øvreværdiløsning Brudlinieteori Dobbeltspændte plader Øvreværdiløsning Brudlinieteori Per Goltermann 1 Lektionens indhold 1. Hvad er en øvreværdiløsning? 2. Bjælker og enkeltspændte dæk eller plader 3. Bjælkers bæreevne beregnet med

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør 10-04- 2 0 1 4 Vi har skrevet til Christian Harlang vedrørende ejendommen matr.nr. 2 ap Hellebækgård, Hellebæk, beliggende Nordre Strandvej 92, kommunens

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse Overkørsler Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af overkørsel. Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Flytning af broer - en ny disciplin

Flytning af broer - en ny disciplin ÅBNING ODENSE - KVÆRNDRUP (Åbning16.september) Af Projektchef Niels Jørgensen, Bro & baneprojekter, Gimsing & Madsen A/S nj@gimsing.dk Flytning af broer - en ny disciplin I forbindelse med etableringen

Læs mere

Gulve reparation af gulvbelægninger

Gulve reparation af gulvbelægninger Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af gulvbelægninger Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

Forblad. Murværk af teglsten og klinkerbetonsten. Ernst Ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Murværk af teglsten og klinkerbetonsten. Ernst Ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Murværk af teglsten og klinkerbetonsten Ernst Ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Murværk af 'l'eg Isten og Klinkerbetonsten Af Civiling-eniøi :Ei nst Ishøy Civilingeniør Ernst Ishøy

Læs mere

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse Adgange Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af adgang Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Teknikmærke 1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Beskrivelse: Lav en almindelig forlæns kolbøtte! I det du lander laver du et hop, hvor du roterer en hel omgang rundt om dig selv. (360 grader.) Land i balance

Læs mere

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning. Vintertjeneste - Instruks Traktor. Februar 2016

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning. Vintertjeneste - Instruks Traktor. Februar 2016 Snerydning Vintertjeneste - Instruks Traktor Udgivelsesdato : 2 7. April 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE B. INSTRUKS SNERYDNING

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. Flisegang med lys

Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. Flisegang med lys Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. LeT svært Sværhedsgrad: Det er kun middelsvært at lægge en ordentlig flisegang. Men det er til gengæld hårdt arbejde,

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. Skal Selv rydde Sne og Salte

det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. Skal Selv rydde Sne og Salte vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få ryddet veje og fortove for sne og få saltet, så alle kan komme godt og sikkert gennem byen. Det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. skal

Læs mere

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012 BR01 KANTSTEN Kantsten er kantbegrænsning af forskellige materialer, der sættes for at markere grænser eller markere niveauforskelle mellem fortov, cykelsti, kørebane, rundkørsler, midterrabat og/eller

Læs mere

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 1 - VINTER REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 2-19. juni 2007 VINTERUDVALGET FORORD Som følge af kommunalreformen har Vinterudvalget

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Lodret belastet muret væg efter EC6

Lodret belastet muret væg efter EC6 Notat Lodret belastet muret væg efter EC6 EC6 er den europæiske murværksnorm også benævnt DS/EN 1996-1-1:006 Programmodulet "Lodret belastet muret væg efter EC6" kan beregne en bærende væg som enten kan

Læs mere

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion Gitterbakker med høj yde- og korrosionsevne Zinc+gitterbakker 1 P127354 En ny og let anvendelig løsning til krævende installationer Gitterbakker er

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

PLANSILO Systembrochure

PLANSILO Systembrochure PLANSILO Systembrochure www.rc.dk Et stærkt system RC plansiloelementer er komplette silosystemer Med plansiloer fra RC Betonvarer fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri, hvor

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Peter Knudsen, rådgivende ingeniørfirma FRI Tlf Teglgårdsvej 843, 2. tv., 3050 Humlebæk

Peter Knudsen, rådgivende ingeniørfirma FRI Tlf Teglgårdsvej 843, 2. tv., 3050 Humlebæk Førsynsrapport Vedr.: Ryetbo Plejecenter - Bygning 5 og 7 Dato: 2015-02-25 Orientering: Nærværende rapport er udarbejdet på baggrund af en bygningsgennemgang d. 2015-02-19 og 2015-02-24, idet det er planlagt

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken.

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Registrering ved NHL og møde med MHN/JOK 17.6.15 Arbejdets stade Byggeplads er etableret med skure og stillads, vand og el. TILSYN - NOTAT

Læs mere

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling:

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling: Tørring Friluftstørring og lagring Stabling Stabling af træ har overordentlig stor betydning for opnåelse af en god og ensartet ovntørring. Ved stablingen bør det tilstræbes at opbygge træstablen på en

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner)

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Førspændt/efterspændt beton Statisk virkning af spændarmeringen Beregning i anvendelsesgrænsetilstanden Beregning i brudgrænsetilstanden Kabelkrafttab

Læs mere

Stormbox installationsvejledning

Stormbox installationsvejledning Stormbox installationsvejledning Generelt STORMBOX-kassetterne skal installeres i overensstemmelse med denne montagevejledning samt evt. lokale forskrifter.. Store mængder af vand infiltreres på et koncentreret

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør.

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutning med tegltagsten Ved afslutning med tegltagsten kan følgende fremgangsmåde anbefales: Tagstenene

Læs mere

Fibertex AM-2 asfaltdug for spændingsudligning

Fibertex AM-2 asfaltdug for spændingsudligning C O N S T R U C T I O N 210.08 Fibertex AM-2 asfaltdug for spændingsudligning C O N S T R Fibertex AM-2 asfaltdug for spændingsabsorbering For at undgå reflekterende revner i det nye asfaltslidlag For

Læs mere

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm.

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm. K A B E L H Y G I E J N E K A B E L F Ø R I N G S S Y S T E M E R KABELFØRINGSSYSTEMET SILTEC kabelføringssystem er udviklet med henblik på optimal funktion og med vægt på enkelthed og tilgængelighed af

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9105 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Ad. 1. På havesiden er belægningen og terrassen ført op over sokkelhøjden. Ad. 2. Bjælken, der er synlig i udhæng og synligt

Læs mere

Statiske beregninger. - metode og dokumentation. af Bjarne Chr. Jensen

Statiske beregninger. - metode og dokumentation. af Bjarne Chr. Jensen Statiske beregninger - metode og dokumentation af Bjarne Chr. Jensen Statiske beregninger metode og dokumentation 1. udgave Nyt Teknisk Forlag 2003 Forlagsredaktion: Thomas Rump,tr@nyttf.dk Omslag: Henning

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

Naturligt stabiliseret fugemateriale Nemt at anbringe I Fast & fleksibelt I Begroningshæmmende Selvistandsættelse I Økologisk I Slørfri

Naturligt stabiliseret fugemateriale Nemt at anbringe I Fast & fleksibelt I Begroningshæmmende Selvistandsættelse I Økologisk I Slørfri Til fuger 1 20 mm Naturligt stabiliseret fugemateriale Nemt at anbringe I Fast & fleksibelt I Begroningshæmmende Selvistandsættelse I Økologisk I Slørfri Grå Basalt Beige STONES ECO FUGENSAND Kontrolleret

Læs mere

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, chh@vd.dk Resume Udbudsforskriften for kalkstabilisering omfatter råjorden består af lerjord med utilstrækkelige

Læs mere

Temperaturen i det objekt, som skal fjernes, skal ligge på mellem 0 og +20 C.

Temperaturen i det objekt, som skal fjernes, skal ligge på mellem 0 og +20 C. BRUGSANVISNING TROLLKRAFT Cement til sprængning af fjeld og beton. Beskrivelse og egenskaber TROLLKRAFT er en specialcement, som efter opblanding med vand udvikler et enormt ekspansionstryk - op til 8000

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE E/F SLOTSENGEN S HISTORIE I april 2010 satte DanBolig et projekt byggeri til salg på Slotsherrensvej 203. Det havde været til salg for ca. 10 år siden med blev opgivet på grund af forurening. Men nu skulle

Læs mere

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999.

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 413/1999 Sted: Rye Mølle Stednummer:

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse Snerydning og glatførebekæmpelse Vintervedligeholdelse - Instruks Lastbil Udgivelsesdato : 27.april 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B?

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1 Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen 13. august 2007 Bjarne Chr. Jensen Side 2 Introduktion Nærværende lille notat er blevet til på initiativ af direktør

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Noter om Bærende konstruktioner. Membraner. Finn Bach, december 2009. Institut for Teknologi Kunstakademiets Arkitektskole

Noter om Bærende konstruktioner. Membraner. Finn Bach, december 2009. Institut for Teknologi Kunstakademiets Arkitektskole Noter om Bærende konstruktioner Membraner Finn Bach, december 2009 Institut for Teknologi Kunstakademiets Arkitektskole Statisk virkemåde En membran er et fladedannende konstruktionselement, der i lighed

Læs mere

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer.

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. J.nr. Faxe sogn, Fakse hrd., Præstø amt., Stednr. SBnr.

Læs mere

Undgå dyr fugtisolering af betonbroer

Undgå dyr fugtisolering af betonbroer Vejforum 2002 Undgå dyr fugtisolering af betonbroer Brug latexmodificeret beton som slidlag/fugtisolering Indhold Indledning Økonomi på nye broer Økonomi ved ældre broer Teknisk bedømmelse Holdbarhed Udseende

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent.

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent. Dagsorden: 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens årsberegning v. Formanden 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2014 v. administrator Spar Nord

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Marts 26 Indhold 1 Indledning...1 2 Strategier til at forøge antallet af parkeringspladser...2 3 Strategi 1... 3 4... 5 5 Strategi 3...

Læs mere

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse FJERNVARMEN ER NÆR Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse Ta stikket hjem Kom ind i varmen Her kan du få svar på spørgsmål, der kan opstå, når du skal have installeret

Læs mere

C12. SfB ( ) Fh 2 Februar Side 1

C12. SfB ( ) Fh 2 Februar Side 1 C12 SfB ( ) Fh 2 Februar 2006 Side 1 Nyt navn BRICTEC-murværksarmering (bistål 37R) hedder nu MURTEC rustfrit bistål 37R, men stadig samme suveræne styrke. Indledning På disse sider gennemgås en række

Læs mere

10 DETAILSTATIK 1. 10 Detailstatik

10 DETAILSTATIK 1. 10 Detailstatik 10 Detailstatik 10 DETAILSTATIK 1 10.1 Detailberegning ved gitteranalogien 3 10.1.1 Gitterløsninger med lukkede bøjler 7 10.1.2 Gitterløsninger med U-bøjler 11 10.1.3 Gitterløsninger med sædvanlig forankring

Læs mere

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag.

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Før du går i gang. Har du undersøgt grunden for nedgravet ledning og rør? Har du det fornødne værktøj? Du skal bruge: En impact akkudrill,

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev.

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev. nordfyns kommune September 2007 Rev. november 2013 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE Sidel Side 2 nord Fyns kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

Forskydning og lidt forankring. Per Goltermann

Forskydning og lidt forankring. Per Goltermann Forskydning og lidt forankring Per Goltermann Lektionens indhold 1. Belastninger, spændinger og revner i bjælker 2. Forskydningsbrudtyper 3. Generaliseret forskydningsspænding 4. Bjælker uden forskydningsarmering

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

www.kantdesign.dk En virksomhed der skaber nytænkning inden for Kanter og Havedesign

www.kantdesign.dk En virksomhed der skaber nytænkning inden for Kanter og Havedesign Beskrivelse af in situ støbte kanter fra KantDesign Præstø d. 12-12-2011 Betonkanterne fra KantDesign støbes direkte på underlaget, derfor er forberedelse af underlaget vigtig. For at undgå frostskader,

Læs mere