7EJTIDSSKRIFT. *øahi r. nen til foråret leverer vi atter VEJ MATERIALER. d14.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7EJTIDSSKRIFT. *øahi r. nen til foråret leverer vi atter VEJ MATERIALER. d14."

Transkript

1 7EJTIDSSKRIFT i d14. nen til foråret leverer vi atter VEJ MATERIALER *øahi r

2 NEO-MEX kaionisk asfalfemulsion til klæbning, topfyldning og overfladebehandling også på fugtig vejbane

3 ni DI -q. m > > -I ni > r ni Ifl td CD

4 z > 2ç -I ni z z Iii I VI 7Ç > m -I Lf -I, I- -I

5 YFI AJERÅLFR AKTIESELSKABET (egr sdl,,, ÅI4IIII I Telefon PAlæ 6670 Teknisk Forlag, København 1<. Øster Voldgade 10 H. H. RAVN. FEBRUAR 1958 A3 Anvendelse af forspændt beton til kørebaner, Flytning af bygninger på Roskildevej, Side Professor civilingeniør REDAKTION: 35. ÀRGANG DANSK VEJTIDSSKRIFT UDGIVET AF AMTSVEJINSPEKTØRFORENINGEN I DANMARK EKSPEDITION: København V. V. Farimagsgade 31, Telefon BYen 9288 VIG 19 VIG 250 NIELS HANSENS SØNNER, VIG BETONVARE- OG SKÆRVEFABRIKER RØR OG ANDRE BETONVARER EFTER DS 400 VEJMATERIALER TIL ALLE FORMAAL VASKEDE STØBEMATERIALER Kursus 44 Amtskommunernes vej udgifter 41 Lyngbyvejen 44 Fra domstolene 42 Fjernsynet i færdselskontrollens tjeneste 38 Lidt om biavl og vejbygning, INDHOLDSFORTEGNELSE Internationale hovedveje 42 af afdelingsleder Ole Hammer 41 af overingenior K. V. Jensen 21 af civilingeniør Vagn Gote 28 AKTIESELSKABET FOR KEMISK INDUSTRI DANSK DAMMANN ASFALT /,s

6 A4 Udfører: Pulverasfaif * Civilingeniører & Entreprenører Fabriker er: RASMUSSEN & SCHIØTZ KØBEN HAVN F. HJØRRING Falkoner Allé 7 Sct. Knudsby Fasan 6585 HjørrIng 876 Asfaltemulsion,,DAN BIT Asfaifbefo n Vejarbejder af enhver Art Enfreprenørarbejder og

7 9 p!ü p,vkh.oj/qif,d åy Cd I - L A \ i Københavns borgerrepræsentation Københavns kommune meddelte gerrepræsentationen trufne beslutning angående vejens udvidelse og arealets fjernes i fuld udstrækning. ejerne af disse ejendomme den af bor beboelsesbygninger, som for at muliggøre den vedtagne vejudvidelse måtte leres, således at den Flyfning af bygninger på Roskildevej strækningeme øst og vest herfor Af overingeniør, cand, polyt. K. V. Jensen. to korebaner, adskilt af en midterrabat, Stadsingeniørens direktorat, vejkontoret, København. kildevejs nordside, og det var derfor cyklesti i begge sider. lem Peter Bangs Vej og grænsen mod og iøvrigt blev anlagt med fortov og vedtog i sit møde d. 25. maj 1955 at lade foretage en udvidelse af den mel nodven digt for arbejdets gennemførelse Frederiksberg kommune beliggende strækning af Roskildevej fra 25 m til langs nordsiden beliggende ejendomme. at erhverve en 7 m bred strimmel af de gen øst for Ålhoimvej fandtes der der gende del al bygningen. På stræknin imod 5 større og mindre, ret moderne ne den udenfor den nye vejlinie belig der bgningsdele, som måtte fjernes. voldte dette dog ikke større vanskelig Mellem Peter Bangs Vej og Ålhoimvej heder, idet det her drejede sig om byg ninger, hvor det var muligt kun at fjer DANSK VEJTIDSSKRIFT Vejudvidelsen ligger helt på Ros F4ilninq af tyylzin9er ved Roskildevej / / i r I1[ le et par ord om fremgangsmåden: x delsen medgående areal. I det følgende skal der gives en om handlede strækning af Roskildevej ende bekostninger, ligesom den På nogle af disse udvidelsesarealer lå måtte yde vederlag for det til vejud gående ud på, at kommunen skulle foretage,,rulning af bygningerne og afholde alle hermed i forbindelse stå der naturligvis gælder for hele den om hvad I på planen) opnåedes forlig om kom fik lighed med dem om forholdene vedr, de pågæl dende bygninger. For beboelsesej endommen øst for Sæbyholmsvej (bygn. munens køb af ejendommen, hvorefter kommunen lod den.,rulle tilbage på 32 m. Vejen skulle samtidig omprofi erhvervelse og trådte i forhandling med grunden og fremtidig er ejer af den. Med de øvrige 4 ejere opnåedes forlig, Udgravning for ny kælder foretages, tale af disse 5.,rulninger, men først nyt system af afløbsiedninger lægges,

8 i Fig. 1. Bygning I mod gårdsiden inden rulningen. Til venstre flojen langs Roskildevej, til højre fundamentet for dennes nye gårdfacade, i baggrunden flojen mod Sæbyholmsvcj. Kældergulvet ligger Omtrent højde med gården. Rullebanerne (45 kg jernbaneskinncr) hviler på gennemgående, murede understotninger. (Fot.: Stadsarkivet). og nye fundamenter støbes. Rulleba fler, bestående af to lag svære stålskin ner, mellem hvilke der lægges stålrul ler, placeres langs begge sider af gavle og bærende tværskillerum og iøvrigt for hver Ca. 5 m, idet banerne hugges ind i de gamle fundamenter og støttes på de nye samt forsynes med et passende antal mellemunderstotninger. Vægten af gavle og tværskillerum overføres di rekte til rullebanernes øverste lag ved korte profiljern (jokere), som hugges gennem murene. For facademure og længdeskillerum lægges langs begge si der ovenpå øverste rullebane svære jernbjælker, til hvilke vægten ligeledes overføres ved hjælp af jokere, stukket gennem murene. Kældermurene gen nernhugges derefter mellem de midlertidige understøtningspunkter, og byg ningen kommer således til helt at hvile på rullcbanerne. Selve flytningen foretoges ved de mindre bygninger ved træk gennem en patenttalje, medens der for de større blev anvendt skubning ved hjælp af skrue- eller olietryksdonkrafte, een pr. rullebane langs bygningens forside og med særlige anslagsklodser, der efter hånden blev flyttet frem langs rullebanerne og fastboltet til disse. Så snart bygningen er kommet hen over de nye fundamenter, opmures der med klinker mellem de midlertidige understotnings punkter, og når dette murværk har op nået den fornødne styrke, fjernes rullebanerne og den øvrige jernkonstruktion, hvorefter kældermurene kan fuldfores. 22 DANSK VEJ11DSSKRIF

9 ANKA AS FALTSTEN EMU LSI 0 N VEJTJÆRE ASFALTPU LVER IPAN- BETON Kastrupfabriken: Hans Nissensvej 12 TeIefon Nordhavnsfabriken: Stabbelebgade 20. ø Telefon Ryvang 6227 Hovedkontor: HANS NISSENSVEJ - TELEFON KASTRUP A 5

10 IKAKI Støbeasfalt Puverasfalt - Maribopulver Asfaltemulsion C1383 C11383 KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI A/S GRUNDLAGT 1900 FREDERIKSHOLMS HAVNEVEJ 7-9, SV EPOKE for glatføregrtisrzing A. Thomsen Askov-Vejen Telefon Askov 47 øst for SforebIt, Helge Lonhart AIS, Kobenhavn K Telefon Minerva 2626 A6

11 umiddelbart efter, at bygningen har ningerne for vand, cl og gas retableres nået sin nye plads. Vd bygningerne I, Telefonforbindelserne blev opret ning i den koids årstid er skyld j Ved værkernes onske (bl. a. af sikkerhedsgrunde) opretholdt ved hjælp af en holdt i selve flytteperioden. Et særligt rulningen af bygning V var det ikke muligt at tage kedlen med under flyt slangeforbindelse. 1roblem er flytning af centralvarmeanlæg mcd kedel i kælderen. I visse med og således undgå de gener, en flyt ningen, og da man var kommet hen dagen for rulningen og kunne først tændes op dagen efter, hvorfor der i på den kolde tid, måtte der slukkes af Aflobssysternet samt forsyningsled Til og V blev gasforsvningen efter gas tilfælde er det muligt at rulle kedlen inurermestrene H. F. Walnert og Aage den mellemliggende tid blev anbragt petroleumsovne rundt omkring i huset. rat, Kobenhavn, og de to murermestre. Walnert i forening. Tilbud blev afgivet Samtlige husflvtninger blev udført af opsætning af bræddeskillerum i kælder, støbning af nyt kældergulv, fjernelse af broer foran huset, indtil endeligt fortov omfang, ændring af aflobssystemet, an Arbejdet omfattede i hvert enkelt til Udgravning for og støbning af nye fundamenter for huset, opmuring af Pit. 2. Bvmn; I. Detaille af rullebane rn. v. for flojen mod Sæbyholnisvej, g?srdsiden. Rullernes diameter er 8Oni,n. (Fot. : Stadsarkivet) det fornodne antal el-varmeovne og og kontrakt afsluttet i hvert enkelt til fælde mellem stadsingeniørens direkto fælde følgende ydelser: nye skillerum i kælder. nedtagning og gl. fundament, mure og gulve i fuldt bringelse og vedligeholdelse af gang DANSK VEJTIDSSKRIFT

12 langs Roskildevej mod vejen. Fig. 3. Bygning I, fløjen Rulninocu er påbegyndt, ina ndskabe arbejder i takt ved donkra[tcne, dirigenten (med blod mikrofon, forbundet med en hojttaler ved hver af bygningens ender til sin rådighed. Foi set med undtagelse af forsiden. facade udspændt en nylontråd, hvorfra der til stadighed kan tages mål ved de forskellige donkeafte. (Fot. Stadsarkivet) at sikre, at rulningen foregår ensartet over hele fronten, er der parallelt med bygningens hat) står på planken over udiravningen. På grund af bygningens store længde har han en selve flytningen foregik, og han skulle omsorg for, at el-, vand- og gasforsv krævet, at entreprenoren skulle drage er anlagt, samt tilfvldning omkring hu ningcn opretholdtes under arbejdets udforelse, dog evt, undtaget i den tid, Det blev endvidere i betingelserne 24 DANSK VEJTIDSSKRIFT fuige af fejl, dej kan lægges ham til I et tidsrum af eet år efter arbejdets ningsdele, som under flytningen blev selv sorgc for afbrvdeisc og lovlig tilslutning af alle forsvoingsledninger, når huset var på endelig plads. Alle byg beskadiget, skulle af entreprenordn re pareres i fornodent omfang. afhjælpe alle mangler, der måtte være aflevering er entreprenoren pligtig at

13 4. Bygning I set fra Roskildevej efter rulninens afslutning med midlertidige loh(1)r() til indanrsdorene. Man ser anslagsklodet iu. fastholt( t ti I (le faste rtillehanrr. ( Fot. St dsa iki vst last. Til sikkerhed herfor har entre prenoren for hver enkelt bygning stillet cn sikkerhed på 10 af den pågæl (lende tilbudssum. l:dbctalingen til entreprenoren fore tages med 50 af entreprisesummen, når tilsvnet har attesteret, at huset er flttet og tindermuret, og 50 %. når entreprisdn er afsluttet. Det blev fra stadsbvgmcsterens di rektorat krævet, at ingen af beboerne måtte opholde sig i bygningerne, sålæn ge selve flytningen fandt sted, og de på ældendc fik derfor anvist opholdssted og blev beværtet på kommunens reg ning i en nærliggende restaurant. Om de enkelte bygninger skal med (ICICÇ folgende: Bygning I. Behoelsesbgnirig i vinkelform; kælder, 2 fulde etager og ind rettet rnanzardetage, 24 behoelseslejlig lieder..\real 637 rn2, vægt Ca t. Bvgningsværdi kr entreprise sum kr Fhttet juni 1957, flytningen var beregnet at kunne foretages på 2 dage. men korn p. g. a. et uheld med nogle donkrafte til at tage 3. Bningen blev rullet 9,90 m og af hcnvn til de fremtidige vejkott r sam tidig hævet 12 cm; den blev ved hjælp af olietryksdonkrafte skubbet,,op ad bakke på 11 rullehaner. Bygning II. Behoelsesbygning med kælder, stueetage m. 2 butikker, I. sal og indrettet loftsetage. Àreal 90 m2, vægt Ca. 220 t. Bvgningsværdi kr , entreprisesum kr Flyt tet 8. august Bygningen blev af D.\NSK VEJTIDSSKRIFT

14 Bygning IV. Beboelsesbvgning med 5,80 m. trukket med talje på 1 / time, garagen kælderbutikkerne, idet disse efter flyt ningen fik adgang ad trapper i gavlene rullet langs en eksisterende bygning i i stedet for i facaden. Flyttet 6. septem indbefattet udgifterne til ombygning af flyttedes en garage med areal 67 rn. Bygningsværdi kr , entreprise sum kr , i sidstnævnte beløb er 3 mand med en patcnttaljc trukket 6,90 fuldc etager og indrettet loftsetage. Areal 98 m2, vægt Ca. 260 t. Samtidig 26 DANSK VEJTIDSSKRIFT 19S8. 2 indrettet loftsetage. Areal 100 rn, vægt der med 2 butikker og baglokaler, 2 ber 1957, beboelsesbygningen 5,30 m, Bygning III. Beboelsesbvgning; kæl kælder, stueetage m. butik, 1. sal og ved udgravningen omkring huset at Bi gning T. Beboelseshvgning; kæl oktober ,05 m på 11/2 time nwd skruedonkrafte. Kældermurene viste sig anvendt stumper af gl. fliser, kinne kullarender o. m. a. samt en meget ma inden rulningen at opmure nye kældermure af klinker: dette medforte en merudgift på kr Huset blev udgifterne til tilmuring af et par vin befattet i entreprisesummen. duer i sidstnævnte bygning var ind de materialers princip, idet der var en afstand af kun 10 cm fra denne, ni på 11/4 tiflic. dlltrepriscsurn kr Flyttet 17. være udført efter.,de forhåndenværen ger beton, hvorfor det blev nødvendigt Ca. 300 t. Bvgningsværdi kr trækket og den vestligste Ses 13 billedet. (Fot. R nker). fundament for bagmuren. Bygningen flyttedes på 3 rullebaner, af hvilke den,nidtit med Fig. 5. Bygning II Set fra havesiden under rullearbejdets udforelse, i forgrunden (let ny(

15 Al betyde Stabilisering AKTS. JENS VILLADSENS FABRIKER El af vore blandeanlæg opstillet for fremitilling al cementsiabiliseret grus. stabiliserede bæretag i stedet for traditionelle makadam bærelag. Det vil ofte være billigere at anvende Lad os undersøge om stabilisering kan vejproblemer. ISLANDS BRYGGE 41. KØBENHAVN S ASTA 2800 en fordel ved løsningen af Deres

16 Randers VI BRO Udlejes af: Byggeriets M askinstationer AIS, København AIS J.Johnsen & Søn, København Entreprenør Hartmann-Petersen, Aarhus Entreprenør H.Vildrik-Sørensen, Odense CGIO 950 kg Kolding A P. 1 IJ0 rsø CIVILINGENIØR GOTHERSGADE 158. KBHVN. K C A8

17 i.,.. Fig. 6. Bygning V, bagsiden, umiddelbart før rulningens påbegyndelse. I billedets højre halvdel ses fundamentet for den nye gårdfacadc. Sammen med bygningen flyttedes dæk ket over en gårdkælder. I baggrunden benzintankens kontorbygning under nedrivning. For neden til vcnstre ses en midlertidig forbindelse fra et faldrør til den nye aflobsiedning. Klinker til undermuring efter rulningen ligger klar. (Fot.: Stadsarkivet). der, stueetagc med 6 butikker og baglokaler, 1. sal og indrettet loftsetage. Areal 225 m2, vægt Ca. 700 t. Byg ningsværdi kr , entreprisesum kr Flyttet 14 november ,80 m. Bygningen blev på 5 rullebaner skubbet på plads ved hjælp af 5 stk. 10 tons skruedonkrafte, hver betjent af 2 mand, flytningen varede 6 timer. På ejendommen fandtes desuden en tankstation med tilhørende kontorbygning, værksted og garager, disse bygninger fjernedes. De anførte bygningsværdier er vur deringssummer pr. 1. septbr. 1956, som tilligemed tilbudssummerne blev lagt til grund for kommunens overvejelser med hensyn til valget mellem nedriv ning og rulning af bygningerne. Til de beregninger og sammenligninger, som i en sådan anledning må foretages, knyt ter der sig naturligvis en vis usikkerhed; men på det foreliggende grundlag men te man dog at kunne fastslå, at det var det fordelagtigste at lade bygningerne rulle tilbage på grundene. Af betydning for valget af denne fremgangsmåde var selvfolgelig også det forhold, at det drejede sig om gode, ret moderne byg ninger, som det var værd at bevare, samt at man gav beboere og nærings drivende mulighed for at blive på ste det, og endelig at man kom uden om det meget vanskelige spørgsmål: frem skaffelse af erstatningsboliger. Alle rulningerne forløb, uden at der DANSK VEJTIDSSKRIFT

18 Anvendelse af forspændt beton til kørebaner Af civilingenior Fagit Go(e Dansk \ejlaboratorium. DK Indledning I trediverne nød betonveje her hjemme en overordentlig stor ansecise; man priste deres fremragende jævnhed og deres lyse farve, og de blev anset for næsten uopslidelige. Da de desuden krævede et minimum af vedligehol delse, regnede man med, at hvor der én gang var udført en betonvej, ville man i en lang årrække have en frem ragende vej liggende. Som følge af denne opfattelse ud førtes alle større vejanlæg i denne pe riode i beton. Som eksempler kan næ indtraf skade på bygningernes 1)ærcrldc dele; et par lokale revner i ydermurene over fundamenterne lod sig tiden be svær udbedre. Derimod fremkom der særlig i den store vinkelformcdc bygning (I) en del revner i lofter og skillerum samt i hjørner mellem disse. Man havde, forinden rulicarbej det blev påbegyndt, foretaget en besig tigelse af alle rum og noteret eksiste rende revner m. v., og efter rulningen blev rummene påny gennemgået for at konstatere evt. beskadigelscr under ar bejdets udførelse, en fremgangsmåde, som må anbefales under sådanne for hold, men som dog ikke dækker een mod alle senere vanskeligheder. Som det er nævnt foran, havde en treprenoren i kontrakterne forpligtet sig lil i fornødent omfang at reparere alle hvgningsdele, som blev beskadiget im (1cr flytningen. En sådan bestemmelse er naturligvis nødvendig; men man var fra kommunens side på forhånd klar over, at det næppe ville kunne undgås, at der efter arbejdets udforelse opstod diskussioner med entreprenøren ørn tækkevidden af denne bestemmelse. For blot at nævne et par eksempler: en mur eller et skillerum kan forinden have haft revner, som har været skjult af tapet og derfor ikke har været synlige under besigtigelsen for rulningen. fjdbedring af en ved flytningen utvivl somt fremkommen revne i en tapetseret væg kan nodvendiggore, at hele væg gen og dermed hele rummet forsynes mccl nyt tapet. Entreprenoren kan ikke ved sit til huds afgivelse overskue omfanget af disse sekundære istancisættelsesarhej der, og den, der skal hekoste flytningen af bygningen, er naturligvis heller ikke interesseret i, at der i tilbudet er med regnet en altfor stor risikopræmie. Det synes derfor at være en for alle parter mere tilfredsstillende losning, at der som det har været tilfældet - efter flytningen finder en forhandling sted med bygningens ejer, og at denne yder sit bidrag til de istandsættelsesarhejder, der kan betegnes som direkte forbed ringer af forholdene. Arbejdet mcd flytningen af de i bygninger på Roskildevej er på vejkon torets vegne forestået af afdelingsinge niør, cand. polyt. E. H. Sternow mcd assistance af civilingeniør R. Jenker. Stadsbygmesterens direktorat har forud godkendt beregningerne vedr. rulleha fler, afstivning m. v. og ved bygnings inspektør A. Leth og civilingeniør 0. K. Jensen ført tilsyn mcd bygningerne un der arbejdets udforelse. 28 DANSK VEJTIDSSKRIFT

19 nes brovejene ved Lillebælts- og Stor stromshroen. Lyngbyvejen, Kystvej en mellem Charlottenlund og Klampen borg, vejforlægningen ved Tårbæk (Strandvejen og Dvrchavcvej), Køgevejen samt adskillige landeveje i Ha (lerslev amt. Under krigen og i lang lid derefter kunne der ikke anvendes cement til ejhvgning på grund af mangel p denne vare, men senere er (let atter fuldført store betonvejsa nlæg, således Hclsingorvcjen og Vemmelev------Hals skov motorvej. Men samtidig har mange af de gamle betonveje givet anledning til skuffelser, som har rejst spm gsmålet, om det nu er helt forbi mcd at lave hetonveje. Omkring fu gerne forekom store lodrette bevægel ser af pladerne på grund af pumpning under disse, mange steder knækkede pladerne på midten eller et pai meter fra fugerne, og i ovrigt opstod der hyp pigt revner, der, når de først var frem kommet, hurtigt åbnede sig. Resultatet var, at den engang så udmærkede jævnhed fuldstændig odelagdes, og vejene blev ubehagelige at kore på. Om fatten de vedligeholdelsesarbej det fulgte også mcd, i nogle tilfælde måtte man lægge asfaltpulver over særlig nedsunkne pladedele for at hindre alt for kraftige bump -ccl korsel over revner eller fuger, og mange betonveje er ligefrem endt som asfaltvejc. Problemer af denne art er naturlig vis heller ikke ukendte i udlandet, og rundt omkring er man kommet ind på en forsogsvis anvendelse af forspændt beton til korebaner. Dette system til lader nemlig en væsentlig reduktion af fugetallet, foruden at revnedannel sen formindskes, og opståede revner holder sig tæt lukkede. Der skulle så ledes være gode betingelser for på denne måde at fremstille korebaner, (ler bevarer deres gode kvalitet mange år frem. I det følgende skal refereres et indlæg, som af J. P. Stott er blevet forelagt The Institution of Civil En gineers. Stott er videnskabelig medar bejder ved det engelske vejlaborato rium og har selv arbejdet aktivt med udforskningen af forspændte betonvejes egenskaber. Medens forspændt beton i en år række har været anvendt som byggemateriale på mange andre områder, har dets anvendelse inden for vejbyg ningen hidtil været såre beskeden. Det er hovedsagelig England og Frankrig, der har arbejdet med forspændte he tonveje, og resultaterne har i de fleste tilfælde været opmuntrende. Beton er svag over for trækspæn dinger og stærk over for tryk. For spændingens formål er at nedsætte eller elimi nere trækspændingerne i hetonen ved at påføre konstruktionen en trykspænding, for den belastes. På de ste der, hvor belastningen ellers ville frem kalde trækspændinger, sker der nu kun det, at forspændingstrvkket reduceres. Forspændingen kan udføres efter tre forskellige systemer. Ved det ene an vende.s en armering, som strækkes in den udstobningen og holdes strakt un der denne; når betonen er hærdnet. lader man trækket ophore.àrmeringen vil da søge at trække sig sammen og fremkalder derved forspændingstrvk ket i betonen. Ved den anden metode begynder man med at udstobe betonen, men ved hjælp af ror eller lignende efterlader man gange, hvorigennem der efter afbindingen trækkes kabler, som strækkes med selve betonen som modhold. Derefter udstøbes kabelgangene med cementmørtel. Mortelen tjener kun til beskyttelse af kablerne, idet for pændingskraften gennem disses forankring overføres til betonen. Endelig kan forspændingen udføres helt uden armering. Betonen støbes da forst på DANSK VEJTIDSSKRIFT

20 delvis revnedannelse; revnerne kan nemlig dende: ned i jorden. opstå, før forspændingen etableres, og er det ikke altid muligt helt at undgå beton i særlige endevederlag, som er støbt Det må dog erindres, at man ikke kan anbringe armeringen i den plan. Trækspændingerne kan derfor ikke for og negative momenter veksler. des de over for hinanden liggende storre forskvdningsstyrke. mest effektive stilling, da positive knyttes til en bestemt af pladesiderne. 4) Selv i stærkt revnede tværsnit hol 3) I orspændingen giver tværsnittet en til at overføre bøj ningsmomenter. forøgelse af forspændingen efterhånden som betonen udvikler sin styrke; man krumningstendenser eller arbejdstrafik almindelig vis, og derefter bliver den fra begge ender trykket sammen ccl hjælp af donkrafte. der får inodhold urenheder trænger ned i revnen for forspændingen; i modsat fald lukker revnen sig ikke fuldstændigt, og aggrc gatlåsningens evne til at overføre for skydningskræfter går tabt. Vedrorende på den afbundne beton. Ved nogle undgå dette ved anvendelse af forspæn forspændingssystemer har man søgt at viser erfaringen, at den omtalte slags dinger på et tidligt stadium og gradvis tidlige revner normalt lukker sig og gen er blevet påført. Men det må na ved dog endnu ikke, hvor gunstig turligvis forhindres, at grus eller andre denne fremgangsmåde er. Imidlertid holder sig lukkede, efter at forspændin revner i forspændte plader gør der sig i øvrigt følgende særlige forhold gæl 1) 1-Tvis revner dannes eller åbnes af 2) Da forspændingskraften ophæver hjultrvk eller af temperaturkrum Selv ved anvendelse af forspænding 2. Revnedannelse i forspændi ning, der modvirkes af pladens lastningen fjernes eller krumnings vægt, lukker de sig igen, når be tendensen ophorer. Pladen bliver således atter effektiv over hele det tværsnit, i hvilket revnen opstod. træknormalspændingei i betonen, vil et revnet tværsnit være i stand 30 DANSK VEJTIDSSKRIFT en forspændt plade ikke nedsætter en almindelig betonplade, og pladen tons blev gentagne gange påført et sammenligningens skyld grund af friktionen i revnernes På en forspændt betonbelægning i Oilv lufthavn blev der udført en række har fra veludforte, forspændte beton selv, forudsat betonen og jernene ikke gennem aggregatlåsningen og på en vis forskydningskraft overføres sider i revnerne sammen af forspændingen; af denne grund kan genvinder omtrent sin fulde styrke, når Revnerne forstærker således ikice sig Alt i alt kan det siges, at revner i tværsnittets effektivitet så meget som i overanstrenges, og de erfaringer, man belægninger, har bekræftet, at sådanne belastningsforsøg. En vægt på 137,5 belastningen fjernes. revner er af ringe betydning. Betonbelægningen var 16 cm tyk og lagt delvis direkte på underbunden og cirkulært område af i m diameter. var på 10 kgfcm pladens deformationer sluttede man sig klarer dette fænomen på følgende til, at undersiden var revnet. Man for 2 på hver led, men af sig på overfladen, når forspændingen på et sandlag. Ingen revner viste måde: Lige under angrebspunktet har de kan skyldes svind, modvirkede

21 I. HOLD VEJENE FARBARE... MED P.M. SNERYDNINGSMATERIEL ROTERENDE SNERYDDER type S 21F To over hinanden roterende, skrueformede knive skærer sneen i stykker, og en cenirr fugalslynge kaster sneen meterlangt ud til siden. Den er monteret på FORDSON MAJOR traktor med reduktionsgearkasse for kørsel fra 0,12 20 km/time. Der er ialt 12 fremadgear. Leveres også med Iæssefragf til borfkorsel af sne. SNEPLOV type 40 Med denne model er der skabt frit udsyn for chaufføren, idet overkanten af stativet, der bærer den hydrauliske donkraft, ikke ligger højere end kolerens overkant. GRUSSPREDERE kan leveres omgående fra lager FORLANG TILBUD OG PROSPEKTER BRØNDERSLEV AALBORG AARHUS KØBENHAVN K. PEDERSHAAB HASHINFADBIH 5 TELEFON 450. TELEGR..ADR.: CEMENTINDUSTRI NYHAVNSGADE 26. TELEFON 7455 PARK ALLÉ 15. TELEFON ROSENBORGGADE 1. TELEFON C A9

22 A 10 V - -Æ VCW *4-iC IC1 PR. FORLEV TELEFON VEMMELEV 3 VEMMELEV MASKINFABRIK Den fuldkomne Helt at jern og stål Og betjening fra traktoren ENTREPRENØRVOGN Med 3-vejs tip entreprenørvogn Eneforhandler: GL.KONGEVEJ 3 - BAR B E R - G R E N E 848 transportabelt bla ndeanlæq L.N OREUTERS KØBENHAVN TELF. HILDA *1090

23 man det største positive moment, og i en vis afstand fra angrebspunktet er momentet negativt. Hvis pladen revner inden for det positive moments om råde, opstår et fænomen, der kan sam menlignes med charniervirkning. Mo mentnulpunktet flytter sig derved ind mod belastningscentret, og en merc ligelig fordeling mellem positivt og ne gativt moment opstår. En vis revnedannelse anses derfor af nogle for at være gavnlig i visse tilfælde. 3. Forskellige slags forspændte betonveje Iorspændte betonhelægn inger kan inddcles i to typer: 1) Enkcltplader. 2) Kontinuerlige plader. Den første type består af plader ad skilt af ekspansionsfuger og forspændt ved hjælp af stænger eller kabler i be tonen. Hver plade kan forholdsvis frit udvide sig og trække sig sammen og således afpasse sig eftei temperaturfor andringerne. Bortset fra virkningerne af underlagcts modstand vil forspæn dingen i en sådan plade forblive nogen lunde konstant, da stålets og betonens varmeudvidelseskoefficienter er lige store. Den anden type består af én kontinuerlig plade. Ved støbningen ef terlades der mellemrum, i hvilke der senere anbringes donkrafte, hvormed forspændingen etableres. For hver ende af pladen bygges vederlag til at optage trkket, og efter at pladen er blevet forspændt, udstobes mellemrummene, så at pladen beholder forspændingen. Ia pladen ikke kan udvide sig, holder spændingen i den sig ikke konstant, men varierer med skiftende temperatur og fugtighedsindhold. Enkeltplader. Alle de forspændte betonhelægnin ger, der er udført i Storbritannien, er af cnkeltplade-typen. Ved udførelsen støher man pladerne i almindelig be ton, men forinden er der nedlagt rør eller lignende dér, hvor forspændings armeringen skal ligge. Derefter anbrin ges denne armering og spændes, hvor efter rorene fyldes med mørtel. Der er flere forskellige1jatentercdc forspændingssvstemer frenime; disse systemer anvender forskellige typer af donkrafte, kabler eller stænger samt forankringer. En vigtig faktor er tyk kelsen af de ror, hvorigennem kablerne (hvis sådanne anvendes) skal fores. Da pladen gerne skal være tynd, skal røret også være det. Alle tråde i et kabel bor spændes samtidig; i modsat fald kan de, der forst spændes, kile sig fast i de andre og forhindre, at disse kan spændes. Rorene (hylserne) bor udformes så ledes, at de giver mindst mulig mod stand mod armeringen, ellers kan forspændingen i væsentlig grad gå tabt ved friktion mellem armeringen og ro rene. Denne friktion afhænger af tie kurver, man bevidst har udformet ar meringen med; endvidere af de små bølger, der opstår i et lige ror samt af rorets indre overflades beskaffenhed. Den bedste måde at udforme roret på synes at være brug af tynde metal pladei, der foldes løst omkring kablerne og indstøbes i hetonen. Sådanne metalplader er tilstrækkelig bojelige til at følge de projekterede kurvestykker i armeringen og alligevel stive nok til at nedsætte bolgedannelsen og til at mod stå trykket fra den vibrerede beton. De er desuden forholdsvis billige. Forspændingsarmeringen kan arran geres enten på langs eller på skrå; i sidste tilfælde opnås forspænding både i længde- og tværretningen, og man kan ved at give den vinkel, armeringen danner med længderetningen, en pas sende størrelse, selv bestemme forhol DANSK VEJTIDSSKRIFT 195S. 2 31

24 det mellem forspændingerne i de to retninger. Ved at bøje de kabler, der ellers ville gå ud til pladeenderne, ud til siden, opnår man, at alt spændings arbejde sker fra pladesiderne, medens pladeenderne frigøres. Betonstobningen kan derved foregå uden afbrydelser. De hidtil anvendte pladelængder har ligget mellem 18 og 120 m. Længden bestemmes først og fremmest af under lagets modstand mod bevægelser af pladen, og denne modstand synes for øjeblikket at umuliggøre udførelse af længere plader. Pladebredden er derkastet samme begrænsning som længden, men overstiger ved vejbyg ning sjældent 10 meter. Tværforspæn ding cr ønskelig ved pladebredder over 5 meter, medmindre man foretrækker en længdefuge. Pladetykkelsen bestem rnes snarere af hensynet til omstobning al armeringen end af selve spændin gerne. Er der krydsende armering, kan pladetykkelsen ikke sættes til mindre end 15 cm; går armeringen kun i én retning, kan man gå ned til 12 cm. I Australien er der lagt en 5 cm forspændt betonbelægning oven på en startbane med bojelig belægning mensioneret for hjultryk på 34 tons. Betonen skulle yde beskyttelse mod udblæsning, og den har stået sin prøve. I Amerika har man forsynet et pakhus med et gulv bestående af en 8 cm for spændt, fugefri plade oven på et 23 cm tykt lag almindelig beton. Efter fire års brug, hvor belastningen har stået af 10 tons-tønder med et kontakttryk på 70 kg/cm har der ingen tegn været på revner. 2, un di jet be Kontin ùerlige plader. I Frankrig findes to eksempler på den kontinuerlige type. Det første er en del af en rullebane ved Orly nær Paris, det andet en vejstrækning ved 32 Bourg-Servas. I begge tilfælde benyt tede man flade donkrafte, system Freyssinet, til tilvejebringelsen af læng deforspændingen, men enhver anden passende type af hydraulisk donkraft kunne lige så godt være benyttet. Ved udførelse af en vej efter denne metode begynder man med at bygge veder lagene i begge ender. Vejen udføres derefter mellem vederlagene som mindelige betonplader med små mel lemrum. Særligt udformede donkrafte anbringes i disse mellemrum, og derne udsættes nu for tryk, idet veder lagene yder de fornødne reaktioner. Forspændingen kan holdes under kon trol ved, at man afpasser trykket i don kraftene. Der var ikke noget i vejen for at fortsætte denne kontrol ube grænset og således til stadighed have netop den forspænding, man ønskede, men i praksis har man nøjedes med at vedligeholde trykket i nogle måneder for at formindske forspændingstabene, hvorefter man har aflåset hele systemet ved anbringelse af kiler mellem don kraftene eller ved udfyldning af don kraftene med en cementmørtel. Hele systemet har derefter en konstant læng de, og forspændingen vil variere med temperatur- og fugtighedsforholdene. Den største spænding, der opstår i den på denne måde, kan beløbe sig til over en tredjedel af betonens trykstyrke, og den mindste spænding, der bliver tilbage, bør være stor nok til at sikre tilstrækkelig forspænding. Under gunstige omstændigheder kan udgiften til førspændingen holdes langt nede. Af stor betydning er udgiften til vederlagene, men da disse stort set koster det samme uanset pladelængden, er det denne, der er bestemmende for hele økonomien. Et forsøg er blevet gjort på at reducere størrelsen af derlagene ved at gøre dem,,elastiske, al pla pla ve DANSK VEJTIDSSKRIFT

DANSK VEJTIDSSKRIFT ÅRGANG 39 BROISOLERING

DANSK VEJTIDSSKRIFT ÅRGANG 39 BROISOLERING DANSK VEJTIDSSKRIFT BROISOLERING Blandt de isolerings arbejder, som AIS HOTACO har udført igennem de senere år, Indtager broiso lering en fremtræ dende plads. Laboratorieforsøg og mange års prak sis danner

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT MEDLEMSBLAD FOR AMTSVEJINSPEKTØRFORENINGEN I DANMARK

DANSK VEJTIDSSKRIFT MEDLEMSBLAD FOR AMTSVEJINSPEKTØRFORENINGEN I DANMARK i DANSK VEJTIDSSKRIFT MEDLEMSBLAD FOR AMTSVEJINSPEKTØRFORENINGEN I DANMARK NUMMER 10 OKTOBER 1952 29.ÄRGANG BARBER GREENE udiægninqmaskine. håndudlægnina IIfra PHØ Veien, Ko1dng, In merva Hadersev amt),

Læs mere

:JTI DSSKR! FT ÅRGANG 37. A S Phønix Vejen. A1S Fyns. Vejmaterialefabrik Odense

:JTI DSSKR! FT ÅRGANG 37. A S Phønix Vejen. A1S Fyns. Vejmaterialefabrik Odense 1960 :JTI DSSKR! FT A1S Fyns A S Phønix Vejen Vejmaterialefabrik Odense ÅRGANG 37 SIKKERHED REFLEKS 1 FÆRDSELSSTRIBEMALINB BIAS PERLER TIL REFLEKTERENDE LINIER MODERNE STRIBEMASKINER OPMÆRKNING OG AFSTRIBN

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT ÅRGANG 34. Dansk. Dammann. Asfalt. Stabilisering med Dammann-paver. Aktieselskabet I._

DANSK VEJTIDSSKRIFT ÅRGANG 34. Dansk. Dammann. Asfalt. Stabilisering med Dammann-paver. Aktieselskabet I._ 1957 Stabilisering med Dammann-paver Dammann - Dansk DANSK VEJTIDSSKRIFT Aktieselskabet Asfalt I._ ÅRGANG 34 -_,:\ A/ TAGPAPFABRIKKEN PHØNIX VEJEN Fabrikation af Vejmaferialer Asfaltudlægning Macadamarbejder

Læs mere

1IIIITV V 1965 VEJTIDSSKRIFT

1IIIITV V 1965 VEJTIDSSKRIFT IKAKI KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS (01)44 HILDA 4111 1IIIITV V 1965 VEJTIDSSKRIFT JJI1.LI 1)1k ÅRGANG 42 STØBEASFALT med VERYNYL traf ikmarkering udført for Frederiksberg kommune E HOV lx kvalitet og

Læs mere

ASFALTUDLÆGGEP THOI4AS SCI-II4IDT AIS DVEBEVISENDE FDDELE. Intet montagearbejde på arbejdsste. bel. Passer til enhver opgave. samme.

ASFALTUDLÆGGEP THOI4AS SCI-II4IDT AIS DVEBEVISENDE FDDELE. Intet montagearbejde på arbejdsste. bel. Passer til enhver opgave. samme. 5,50 DE ASFALTUDLÆGGEP DVEBEVSENDE FDDELE 1 4 ntet montagearbejde på arbejdsste Udlægningsbredden er trinløs varia det. Maskinen er arbejdsklar med det bel. Passer til enhver opgave samme. 2 Ensartet kompression

Læs mere

L,J. Maskinelt udlagt STØBEASFALT BORUP S ALLE TUNNEL IK*KI KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS. i samarbejde med. A/S Dansk Asfaitfabrik A/S Hans Guldmann

L,J. Maskinelt udlagt STØBEASFALT BORUP S ALLE TUNNEL IK*KI KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS. i samarbejde med. A/S Dansk Asfaitfabrik A/S Hans Guldmann TUNNEL L,J, ASFALTKOMPAGN AS A/S Dansk Asfaitfabrik A/S Hans Guldmann i samarbejde med K*K BORUP S ALLE STØBEASFALT KØBENHAVNS Maskinelt udlagt A3 - det steder. Altid rigtigt lys. 2, Ude omkring i Europa.

Læs mere

LUXOVIT. for større. trafiksikkerhed V EJMATE R I ALÉ. cj B Y G N I N III

LUXOVIT. for større. trafiksikkerhed V EJMATE R I ALÉ. cj B Y G N I N III for større LUXOVIT cj B Y G N I N V EJMATE R I ALÉ III trafiksikkerhed J Bitilvit Bitural BitustI A2 VEJ BYGNING c3rr Vonsild-Hejismindevelen Belægning: BITUGRUS 60,2 kg/m2 Riri 9jUp Bitugranit Vinter

Læs mere

DEMAG ASFALTUDLÆGGERE

DEMAG ASFALTUDLÆGGERE / 3 1978 Årgang 55 Kundernes tillid og produktets kvalitet har gjort det muligt dfii tj L1 ti DEMAG ASFALTUDLÆGGERE I DANMARK Når ønsket er: 1. Kvalitet 2. Driftssikkerhed 3. Døgnservice vælg da en Demag

Læs mere

Udlægning at asfaltbeton at Blå Rønnegranit på Levantkajen, Københavns Havn. CDAMMAN ND

Udlægning at asfaltbeton at Blå Rønnegranit på Levantkajen, Københavns Havn. CDAMMAN ND Udlægning at asfaltbeton at Blå Rønnegranit på Levantkajen, Københavns Havn. CDAMMAN ND TARKETT har for alvor vundet indpas i Danmark. I de fleste større byer kan man se dette slidstærke og vejr bestandige

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON:

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON: 1936. Ekspedition: Vestre l3oulevard 4, KjØbenhavn V. Nr. 4. Redaktion: Amagerbrogade 4, Kjøbenhavn S. REDAKTiON: DANSK VEJTIDSSKRIFT Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. Ekspeditionssekretar i Ministeriet

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) AFDELINGSINGENIØR EDVARD SUHR

DANSK VEJTIDSSKRIFT. REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) AFDELINGSINGENIØR EDVARD SUHR DANSK VEJTIDSSKRIFT REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) Østervoidgade 10, Opgang G, KØbenhavn IC. Telefon Palæ 6670. Amtmand P. Chr. v. Sternann og Kontorchef

Læs mere

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V.

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V. DANSK VJTIDSSKRIFT Professor ved den joigtekniske Læreanstalt A. II. Christensen (ansv.). I?EDAKTIO: Amtmand P. Chr. v. Stemann. Kontorchef i Ministeriet for offentlige Arbejder S. Garde. April fledaktinn:

Læs mere

VEJTIDSSKRIFT IKAKI. DA1.ITgI( 1967 ILLILl IJ.11. ARGANG 44 MASKINELT UDLAGT STØBE A 5 FA LT BORUPS ALLE. udført for Stadsingeniorens Direktorat.

VEJTIDSSKRIFT IKAKI. DA1.ITgI( 1967 ILLILl IJ.11. ARGANG 44 MASKINELT UDLAGT STØBE A 5 FA LT BORUPS ALLE. udført for Stadsingeniorens Direktorat. i DA1.ITgI( 1967 ILLILl IJ.11. ARGANG 44 VEJTIDSSKRIFT MASKINELT UDLAGT STØBE A 5 FA LT BORUPS ALLE udført for Stadsingeniorens Direktorat. IKAKI KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI A/S samarbejde med A/S Dansk

Læs mere

Asfaltbelægninger med. modfficeret bitumen

Asfaltbelægninger med. modfficeret bitumen i Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr. 10279. Medlemsblad for Dansk Amtsvejingeniorforening Meddelelsesblad for Amtskommunernes vejvæsener Vejdirektoratet, Ministeriet for offentlige arbejder Dansk

Læs mere

moderne vejbygning Frydenlundsvej Superfos

moderne vejbygning Frydenlundsvej Superfos -Vejbelægning under kontrol Superfos Dammann-Luxol ais moderne vejbygning 30 2950 Vedbæk, Telt:(02)89 3111 L E Frydenlundsvej : DANSK VEJTIDSSKIIIFT Udgivet af Amtsvejinspektørforeningen I Danmark Medlemsblad

Læs mere

ASFALTUDLÆGGEP THOI.IAS SCI-II4IIDT AIS DVEBEVISENDE FDDELE. montagearbejde på arbejdsste. I bel. Passer til enhver opgave. samme.

ASFALTUDLÆGGEP THOI.IAS SCI-II4IIDT AIS DVEBEVISENDE FDDELE. montagearbejde på arbejdsste. I bel. Passer til enhver opgave. samme. r 7 po 1 Q)CO D cc ol 01 (D -o 0 0 0 ii 5,50 DE AG ASFALTUDLÆGGEP DVEBEVISENDE FDDELE 1 montagearbejde på arbejdsste Udlægningsbredden er trinløs varia det. Maskinen er arbejdsklar med det I bel. Passer

Læs mere

i)ansk VEJTIDSSKRIFT Ved Dansk Vejtidsskrifts 1O-Aars Jubilæum. Nr. 4. 1933. 10. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/ KØBENHAVN V

i)ansk VEJTIDSSKRIFT Ved Dansk Vejtidsskrifts 1O-Aars Jubilæum. Nr. 4. 1933. 10. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/ KØBENHAVN V i 1933. Ekspeditionssekretær I Ministeriet for offentlige Arbejder II. Wahi. Ekspedition: Vestre Boulevard 2 A, Kjobenliavn V. Nr. 4. Itedaktion: Niels Brocksgade 6. Kjøbenhavn V. b Ved Dansk Vejtidsskrifts

Læs mere

Dansk Vejtidsskrift. I, Superfos Dammann-Luxol ais Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk Tlf.: 02893111. SPOTFLEX viser vejen. -i lys, mørke og regn

Dansk Vejtidsskrift. I, Superfos Dammann-Luxol ais Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk Tlf.: 02893111. SPOTFLEX viser vejen. -i lys, mørke og regn Dansk Vejtidsskrift November 1988 SPOTFLEX viser vejen -i lys, mørke og regn -.. Spotfiex er vejstriben, der både ses og høres. En profileret markering med høj lysrefleksion om natten og regnvejr. Til

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFI 1* JII01WI VEJ BYG N ING. Ha nsthol mvej en (Bjerre-østerild) BITUVIT 018 udført 1963

DANSK VEJTIDSSKRIFI 1* JII01WI VEJ BYG N ING. Ha nsthol mvej en (Bjerre-østerild) BITUVIT 018 udført 1963 DANSK VEJTIDSSKRIFI Ha nsthol mvej en (Bjerre-østerild) BITUVIT 018 udført 1963 1* JII01WI VEJ BYG N ING VIRKELIG LODRET RETTEDE SVINGNINGER VIBROMAX WW5000 VIBROMAX VVW 5000-VIBRATOREN, der er monteret

Læs mere

ijti DSSKRI FT IKA KJ ÅRGANG 38 GADEGENNEMBRUD I SANERINGSKVARTER KØBENHAVN BELÆGNING: STØBEASFALT M NEDTROMLEDE SKÆRVER

ijti DSSKRI FT IKA KJ ÅRGANG 38 GADEGENNEMBRUD I SANERINGSKVARTER KØBENHAVN BELÆGNING: STØBEASFALT M NEDTROMLEDE SKÆRVER ijti DSSKRI FT GADEGEEMBRUD I SANERINGSKVARTER KØBENHAVN BELÆGNING: STØBEASFALT M NEDTROMLEDE SKÆRVER IKA KJ KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AS H1 4111 1961 ÅRGANG 38 11 BLANDEANLÆG OVER HELE DANMARK LEVERER

Læs mere

FREMTIDEN - og fortiden

FREMTIDEN - og fortiden -. 0 0 F z- I,, 0 (I) c Cl) w 0 - årgang - kunne - både allerede under 2 DANSK VFJTIDSSKRIFT NR.4 1993 Dansk Vejtidsskrift ISSN 0011-6548 Nummer 4/93-70 Udgivet at Dansk vejliaatritt ApS. reg. nr.10279.

Læs mere

Veje & Trafik. orter. sorter. af teknikere til teknikere - - skrevet

Veje & Trafik. orter. sorter. af teknikere til teknikere - - skrevet orter - skrevet Dansk sorter Veje & Trafik af teknikere til teknikere - - fra Lars Jørgen ARTIKLER Januar 01 Månedens synspunkt: 3 Status og fremtid for Vejsektoren AfSvendTøfting, Nordjyllands Amt, ansv,

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKI: Af adm. direktør Ib Frandsen, Asfaltindustrien

MÅNEDENS SYNSPUNKI: Af adm. direktør Ib Frandsen, Asfaltindustrien .. 0 - og rammes er og E store takket og ND HOLD: MÅNEDENS SYNSPUNKT: Hvad er der i vejen? Af adm, direktør Ib Frandsen, Asfaltindustrien 2 FOCUS ARTIKLER: Asfaltdeklaration og kontrol Af afdelingsingeniør

Læs mere

ansk fejtidsskrift J Årgang 59 DE LÆGGER FLISER OMKRING EF RUNDT DÆKSEL -SDAN.

ansk fejtidsskrift J Årgang 59 DE LÆGGER FLISER OMKRING EF RUNDT DÆKSEL -SDAN. ansk A fejtidsskrift / MAJ 1982 / DE LÆGGER FLISER OMKRING EF RUNDT DÆKSEL -SDAN. Alle problemerne med at»hakke< fliser til, er nu forbi. UK 10 er et Ulefos kvalitetsprodukt, der passer til 9 forskellige

Læs mere

Dansk. Vejtidsskrift. November 1989. 11/89 årgang 66. side 272. Nu kommer det nordjyske motorvejsnet -

Dansk. Vejtidsskrift. November 1989. 11/89 årgang 66. side 272. Nu kommer det nordjyske motorvejsnet - - -, -- Nu kommer det nordjyske motorvejsnet - Dansk se side 272. November 1989 Vejtidsskrift 11/89 årgang 66 Dem der tror det er bladud givere og messearrangører. at klippe hinanden! Danskerne kan ikke

Læs mere

NATUREN OG DENS KRÆFTER. MEKANIK.

NATUREN OG DENS KRÆFTER. MEKANIK. NATUREN OG DENS KRÆFTER. Mennesker beskæftigede med at sætte Telefon-Indehaverne i Forbindelse med hinanden efter deres Ønsker (Fig. 198). I en Telefon kan man ofte høre svage Samtaler, der ikke kommer

Læs mere

Dansk Vejtidsskr[ft. Det kniber med vejafmærkningen MÅNEDENS SYNSPUNKT: j b. Af Politiassistent Hans Jørgen Sunesen Vejteknisk afdeling Aalborg Politi

Dansk Vejtidsskr[ft. Det kniber med vejafmærkningen MÅNEDENS SYNSPUNKT: j b. Af Politiassistent Hans Jørgen Sunesen Vejteknisk afdeling Aalborg Politi -I, CD 0 - G 0 01 z-. I -n 0 c cl) 0 IB en årgang en Generalforsamling nu farvemæssigt eller i DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 2 1995 Dansk Vejtidsskr[ft ISSN 0011-6548 Nummer 2/95-72 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift

Læs mere

Årgang 57. i.yngede SIKRISF. BRUG DEN. IOLGER ANDREASEN AGENTURER AS Ind ustriholmen 3 5, 2650 Hvidovre, Tlf.: 01-496111 JUNI 1980

Årgang 57. i.yngede SIKRISF. BRUG DEN. IOLGER ANDREASEN AGENTURER AS Ind ustriholmen 3 5, 2650 Hvidovre, Tlf.: 01-496111 JUNI 1980 I: - - -- / / JUNI 1980 BRUG DEN i.yngede SIKRISF. Ud over at være et 100% stykke dansk fremstillet kloakstøbegods i højeste kvalitet, er den børnesikret og utrolig kørestærk. Det vil sige, at den heller

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. 1930. Ekspedition: St. Kongensgade 132 1, Ejobenhavn E. Nr. 4. KAMMERHERRE, BARON J. WEDELL-WEDELLSBORG

DANSK VEJTIDSSKRIFT. 1930. Ekspedition: St. Kongensgade 132 1, Ejobenhavn E. Nr. 4. KAMMERHERRE, BARON J. WEDELL-WEDELLSBORG DANSK VEJTIDSSKRIFT Professor ved den jiolytekniske Lærednslnlt A. R. Christensen. REDAKTION: Fq. Kontorchef i Indenrigsministeriet, dizitsassessor I. Chr. u. Steizzann. I Fuldmægtig i Ministeriet for

Læs mere