Beredskabsplan for Greve Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan for Greve Kommune"

Transkript

1 15. september 2009 Beredskabsplan for Greve Kommune Beredskabsplanen omfatter: Den civile sektors beredskab Sundhedsberedskabet

2 Indhold Forord Indledning 1 Beredskabsplanen Formål Beredskabsplanens opbygning Planens omfang Sammenhæng mellem kommunens beredskab og andre beredskaber Ledelsens og personalets ansvar og forpligtigelser Ledelsen og samarbejde i en beredskabssituation Krisestyringsstaben Krisestyringsstabens udvidelse Krisestyringsstabens placering Krisestyringsstabens opgaver Kommunikation når krisestyringsstaben er i funktion Greve Kommunes sundhedsfaglige beredskabsledelse Beredskabsansvarlige Aktivering af Greve Kommunes beredskabsplan Vigtige rutiner som ikke fremgår af beredskabsplanen Bilag Godkendelse og ændringer Underskrifter Ordliste Fordelingsliste

3 2 Greve Kommunes operationelle beredskab i kritiske situationer Kommunens organisation, ansvar og kompetencer Opgaver i en beredskabssituation Beredskabet over for mindre hændelser Kommunens stående beredskab Greve brandvæsen Greve Kommunes vagthavende indsatsleder Driftsvagter Vinterberedskab Andet beredskab over for varslede hændelser Greve Forsyning Kommunes sundhedsfaglige beredskabsledelse Greve Kommunes alternative krisestyringscenter Actioncard (AC), der kan supplere det stående beredskab AC1 Alarmerings- og beslutningshierarki i krisesituationer AC100, Administrativ støttefunktion for krisestyringsstaben i beredskabssituationer AC 101 Kommunikationsberedskabet AC200 ServiceCentret Bemanding af omstillingen/callcenter AC201 Etablering af nødopkaldspost på rådhuset ved svigt af offentlig telefoni AC202 Etablering af ServiceCenter på Hovedbiblioteket AC300 Indkvartering og forplejning AC301 Klargøring og drift af skoler eller hal til indkvartering AC302 Assistance til en større gruppe af borgere, som mister deres hjem og ejendele i en og samme hændelse AC401 Kommunens socialfaglige beredskab AC402 Kommunens krisestøtteberedskab AC403 Evakuering af en bydel omsorg for ikke selvhjulpne borgere AC404 Assistance til særligt udsatte i beredskabssituationer AC405 Modtagelse af udskrevne patienter fra sygehusene i nødsituationer AC 406 Håndtering af pandemisk influenza eller andre smitsomme sygdomme AC501 Udbrud af smitsomme sygdomme i børne- og ungeinstitutioner, f.eks. meningitis (meningokok) AC700 Svigt/forurening af vandforsyning AC701 Etablering af nødvandforsyning AC-901, Beredskabsplanens vedligeholdelse Ressourceoversigter Park og Vej Greve Forsyning Sundhedsberedskabet

4 3 Planlægningsgrundlaget Indledning Greve Kommune Den kommunale organisation Sundhedsberedskabet, forudsætninger for udformningen af beredskabsplanen Håndtering af pandemisk influenza eller andre smitsomme sygdomme Vaccinationscentre og karantænefaciliteter: Praktiserende læger Ekstraordinære lægevagtkonsultationssteder CBRN- Hændelser Beredskab for lægemidler og medicinsk udstyr Hændelser, risikoprofil og sårbarhed som grundlag for beredskabets udformning Hændelser Kommunens risikoprofil Sårbarhed og beredskabets udformning Lovgrundlag Beredskabsloven (uddrag) Sundhedsloven (uddrag) Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab (uddrag) Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v Beskyttelsesrums/sikringsrumsloven (uddrag) Bekendtgørelse om bedriftsværn (uddrag) Alarmeringslister og kontaktoplysninger til ekspertberedskaber Ekspertberedskaber

5 Forord Ekstremt vejrlig, influenzaepidemier, svigtende elforsyning, uroligheder, terror, store ulykker i industrien eller voldsomme trafikuheld på S-togs eller vejnettet er hændelser, som kan ske i enhver dansk kommune. Sådanne hændelser vil sætte muligheden for at servicere borgerne under voldsomt pres. Det gælder også for Greve Kommune. Derfor er det vigtigt, at vi har et robust og fleksibel beredskab, som i uheldssituationer - i samspil med politi, redningsberedskab, regionens sundhedsberedskab og samfundets øvrige beredskaber - kan afbøde konsekvenserne for kommunens borgere og ansatte. Denne beredskabsplan udstikker retningslinjerne for vor interne håndtering af kritiske situationer og vort eksterne samspil med samfundets øvrige beredskaber. Planen er resultatet af centrenes beredskabsarbejde. Engagerede medarbejdere har gennemtænkt krise- og uheldssituationer, udarbejdet handlingsplaner og samlet det til en helhed. Kommunens medarbejdere er alle en del af denne helhed. Og vi kan alle blive pålagt opgaver i beredskabssituationer, der adskiller sig fra det, vi beskæftiger os med til hverdag. Parathed, gennemtænkte handlingsplaner og omstillingsevne er det, som gør beredskabet robust og fleksibelt. Alle medarbejdere skal have et overordnet kendskab til beredskabsplanen og et detaljeret kendskab til de områder, hvor netop deres ekspertise er påkrævet i en krisesituation. Hans Barlach Borgmester 5

6 Indledning Alle myndigheder - kommuner, regioner og centrale myndigheder - er ansvarlige for at opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer og andre ekstraordinære hændelser. Kommunerne har ansvar for at opretholde og videreføre de kommunale funktioner under ekstraordinære forhold. For den civile sektors beredskab er dette ansvar fastlagt i beredskabsloven med tilhørende bekendtgørelser. På sundhedsområdet er ansvaret fastlagt i sundhedsloven med tilhørende bekendtgørelser. Beredskabsplanlægningen bygger grundlæggende på et princip, om at den myndighed, der har ansvaret for en funktion i det daglige, også har ansvaret i ulykker og krisesituationer (sektoransvarsprincippet). Derudover indebærer nærhedsprincippet, at beredskabsopgaverne bør løses så tæt på borgerne som muligt, så længe den pågældende myndighed er relevant og egnet til opgaven. Mange større hændelser, f.eks. ekstreme vejrligsfænomener, forurening af vandforsyning, eller andre større ulykker, vil involvere flere sektorers beredskab. Greve kommune har derfor valgt at samle den civile sektors beredskab og sundhedsberedskabet i denne plan. Krisestyringsstaben, kommunikationsberedskabet og administrative støttefunktioner, er fælles for den civile sektors beredskab og sundhedsberedskabet Den civile sektors beredskab omfatter bl.a.: Greve brandvæsen Park & Vej og Greve Forsynings difttsvagter og beredskaber Sneberedskab og beredskaber overfor andre ekstreme vejligshændelser indkvartering og forplejning af nødstedte Sundhedsberedskabet omfatter bl.a.: Kommunens sundhedsfaglige beredskabsledelse Kommunens socialfaglige beredskab og krisestøtteberedskab Assistance til særligt udsatte ikke selvhjulpne borgere i eget hjem Håndtering af pandemier og vaccinationscentre ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene ekstraordinære lægevagtkonsultationer 6

7 1 Beredskabsplanen 1.1 Formål Beredskabsplan skal sikre, at kommunen er i stand til at løse vigtige kommunale opgaver i kritiske situationer ekstraordinære opgaver, som kommunen kan blive ansvarlig for i en beredskabssituation, og som ligger udenfor kommunens almindelige virksomhed. 1.2 Beredskabsplanens opbygning Greve Kommunes beredskab beskrives i denne plan med tilhørende bilag i del 2, 3 og 4. Planen omhandler Planens omfang Sammenhæng mellem beredskabsplaner Ledelsens og personalets ansvar og forpligtigelser Krisestyringsstaben Greve Kommunes sundhedsfaglige beredskabsledelse Beredskabsansvarlige og beredskabsmedarbejdere Aktivering af beredskabsplanen De operationelle dele af planen, der er konkrete anvisninger for de tiltag, der umiddelbart kan sættes i værk i en kritisk situation, er indeholdt i bilagene i planens del 2. Planlægningsgrundlaget er indeholdt i bilagene i planens del 3. Alarmeringslister er bilagene i del 4. Greve Kommunes centre 1 ajourfører løbende planens del 2, 3 og 4, så de til stadighed modsvarer kommunens organisation omfatter de ressourcer, der kan aktiveres i kritiske situationer indeholder anvisninger for håndtering af repræsentative hændelser, der kan tænkes at ramme kommunen og borgere er i overensstemmelse med vejledninger og anbefalinger, fra fagministerier m.v. kan fungere i en naturlig sammenhæng med den nationale beredskabsplan og med regionale eller landsdækkende sektorers beredskaber, eksempelvis sygehussektorens, politiets og forsyningssektorernes beredskaber. 1 Greve Kommunes organisation er beskrevet i afsnit 3.3 7

8 1.3 Planens omfang Det kommunale beredskab består af Den civile sektors beredskab, som er planen for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer Greve Kommunes andel af sundhedsberedskabet, der omhandler sundhedsvæsenets evne til at udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet ved større ulykker og hændelser, herunder krig. Det samlede sundhedsberedskab omfatter den primære sundhedstjeneste i kommuner og regioner, sygehusberedskabet og lægemiddelberedskabet. Det kommunale redningsberedskab, der har ansvaret for indsatsen ved de ulykker, som finder sted inden for kommunens grænser, eksempelvis brande, sammenstyrtningsulykker, togulykker, flyulykker, akutte uheld med farlige stoffer eller forurening på landjorden, i søer og vandløb. Det kommunale redningsberedskab er dimensioneret ud fra lokale risici i Plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Greve, der er særskilt vedtaget af Greve Kommunes kommunalbestyrelse. Plan for strandsanering. Der foreligger en særskilt plan for strandsanering i forbindelse med forureningsulykker. Den plan er udarbejdet i fællesskab med andre kommuner, der har kystlinje mod Køge Bugt og Øresund. 1.4 Sammenhæng mellem kommunens beredskab og andre beredskaber Beredskab Iværksættelse Krisestyringsledelse Den nationale beredskabsplan Sektorberedskaber, regionale beredskaber og politiets beredskab. Greve Kommunes beredskabsplan Beredskabsplaner for de enkelte institutioner m.v. i Greve Kommune. Ved meget store hændelser aktiverer regeringen den overordnede danske beredskabsplan Ved hændelser, der berører forsyningssektoren eller sygehussektoren, aktiveres deres beredskaber. Ved større regionale hændelser, eller større hændelser i kommunen, kan den lokale beredskabsstab aktivere sit beredskab. Iværksættes af kommunens krisestyringsstab ved større hændelser, der berører Greve Kommune. Iværksættes ved mindre lokale hændelser af institutionen, afdelingen eller centerledelsen. Regerings krisestyringsorganisation, herunder den nationale operative stab (NOST) Sundhedsstyrelsens krisestab og AMK Forsyningssektorernes krisestabe Den lokale beredskabsstab Kommandostade ved indsatsleder politi (KST) eller kommandostation ved politidirektøren (KSN). Kommunens krisestyringsstab Institutions-, afdelings- og centerledelsen 8

9 Politiet har den overordnede koordinerende ledelse i beredskabssituationer. Det gælder både for ulykker, hvor der er et konkret skadested, som f.eks. ved en togulykke, og for andre hændelser, som f.eks. smitsomme epidemier, hvor det ikke på samme måde er et geografisk afgrænset skadested. Ved store ulykker, som f.eks. togulykken, hvor politi, redningsberedskab og læger er indsat, har parterne aftalt indsatstaktiske retningsliner. Det sikrer styring og koordinering af den direkte reddende og afhjælpende indsats indenfor indsatsområdet. Kommandostaden ved indsatsleder politi (KST) eller kommandostation ved politidirektøren (KSN) tager kontakt til kommunen, når der er behov for aktivering af kommunens beredskabsplan, f.eks. til at tage hånd om evakuerede. Figur 1. Illustration af principperne i Retningslinjer for indsatsledelse. Eksempel fra et større skadested, f.eks. en togulykke hvor der både kvæstede og uskadte men nødstedte passagerer. Indkvartering af nødstedte er en del af kommunens beredskabsplan. I andre krisesituationer, f.eks. i tilfælde af kritiske influenzaepidemier, andre farlige smitsomme sygdomme eller ved ekstraordinær udskrivning af patienter fra sygehusene til videre pleje i kommunerne, er det sundhedsstyrelsen, embedslægerne og Region Sjælland, der har den faglige ledelse. I de tilfælde vil det være Region Sjællands akut medicinske koordinationscenter, der står for den praktiske koordinering af indsatsen, herunder kontakten til kommunen og anmodninger om at iværksætte kommunens beredskabsplan. 9

10 1.5 Ledelsens og personalets ansvar og forpligtigelser De enkelte centres ledelse og personale skal kende beredskabsplanens opbygning og indhold således, at de kan yde en maksimal og velorganiseret indsats i en beredskabssituation. I en beredskabssituation skal kommunens organisation omstilles til at løse de vigtigste normale opgaver samt de ekstraordinære behov, der måtte opstå. Denne omstilling af den kommunale organisation kan indebære, at de normale arbejdsområder ændres i et vist omfang, og at opgavernes løsning må finde sted under ændrede vilkår. Offentligt ansatte skal, jf. Beredskabsloven 57, udføre de opgaver inden for redningsberedskabet og den civile sektors beredskab, der pålægges dem. Det betyder bl.a., at sædvanlige faggrænser og kompetencer ikke nødvendigvis vil være gældende i en beredskabssituation. 10

11 1.6 Ledelsen og samarbejde i en beredskabssituation Ved mindre lokale hændelser Ved større lokal hændelse Ved store og omfattende hændelser Mange hændelser er små og lokale. De har en karakter, så de blot kan betragtes og behandles som større driftsforstyrrelser. Disse hændelser, som må forventes at forekomme fra tid til anden, ledes og behandles alene af det pågældende center. Dette er også tilfældet, selv om man må trække på ressourcer fra andre centre, som har ekspertise, mandskab eller materiel. De enkelte institutioners beredskabsplaner og centrets ledelse håndterer sådanne hændelser. En større lokal hændelse er karakteriseret ved en eller flere af følgende egenskaber: Vedrører kun Greve Kommune og evt. nabokommuner. Omfatter mange af kommunens borgere. Begrænser Greve Kommunes evne til at servicere borgerne i normalt omfang over en længere periode. Det er åbenlyst, at afhjælpningen overstiger, hvad et enkelt center umiddelbart har ressourcer til, eller er af en sådan karakter, at kommunens ledelse skal involveres. Kræver internt kommunalt samarbejde i videregående omfang. Kræver kontakt til andre sektorer, tværkommunale institutioner eller statslige myndigheder. Politiets koordinerende ledelse er ikke involveret, eller har overladt ledelsen til kommunen. Akut Medicinsk Koordinationscenter er ikke involveret. Der er et informationsbehov overfor offentligheden. Når en sådan hændelse foreligger, har Greve kommunes krisestyringsstab den overordnede ledelse. Den styrer samarbejdet internt mellem centrene og til de eksterne institutioner og samarbejdspartnere. Indtil Krisestyringsstaben er etableret må den der har indkaldt, træffe de nødvendige og uopsættelige beslutninger. En stor hændelse er karakteriseret ved, at den nationale, eller den lokale statslige, overordnede ledelse træder i funktion. Når det sker, har Greve Kommunes krisestyringsgruppe den lokale ledelse og varetager for alle kommunens centre kontakten til den overordnede ledelse. Krisestyringsstaben styrer samarbejdet internt mellem centrene og til de eksterne institutioner og samarbejdspartnere. 11

12 1.7 Krisestyringsstaben Krisestyringsstaben består af: Borgmesteren eller den udpegede politisk valgte stedfortræder Direktionens medlemmer Den kommunale beredskabschef eller hans stedfortræder Ved forfald udpeger borgmesteren stedfortrædere. Krisestyringsstaben træder i funktion efter indkaldelse fra et af medlemmerne. Når et fagcenter eller et fællescenter, politi, Beredskabsstyrelsen, Akut Medicinsk Koordinationscenter eller andre, som ønsker krisestyringsstaben i funktion, henvender sig, kontaktes et eller flere medlemmer af krisestyringsstaben. Når krisestyringsstaben træder i funktion, meddeles det til alle centres ledelse. Hver centerchef, skal straks underrette centrets øvrige ledende medarbejdere. Krisestyringsstaben har ledelsen, indtil borgmesteren eller hans stedfortræder giver meddelelse om, at den ikke mere er i funktion. Internt i krisestyringsstaben og i forholdet til centrene gælder det sædvanlige kommunale hierarki i alle situationer, hvor lovgivningen i øvrigt ikke tillægger nogen særlige beføjelser. Særlige beføjelser har f. eks. beredskabets indsatsledere under indsatsen. 1.8 Krisestyringsstabens udvidelse Krisestyringsstaben vil normalt udvide sig med følgende personer: Informationsmedarbejdere, som løbende placerer opdateret information til borgerne på kommunens hjemmeside. Informationsmedarbejderen holder også kontakt til pressen (radio og tv), når det gælder rent informative meddelelser til borgerne om praktiske forhold. De involverede centerchefer og deres beredskabsmedarbejdere Kontaktpersoner til andre myndigheder og til involverede sektorer. Ved store og omfattende hændelser vil der normalt være kontakt til politiet og AMK, hvis sundhedssektoren er indblandet. Alarmeringslisten for kommunens ledelse og beredskab fremgår af beredskabsplanens operationelle dele, jf. beredskabsplanens del Krisestyringsstabens placering Krisestyringsstaben nedsætter sig normalt på Rådhuset i beredskabssituationer, hvor den normale strømforsyning og telefonforbindelser virker og hvor der ikke anses behov for adgang til den teknologi som er tilgængelig i kommunens krisestyringscenter. 12

13 Krisestyringsstaben råder over specielt indrettede lokaler, der normalt benyttes i beredskabssituationer, hvor der er svigt af strømforsyning og telefonforbindelser på rådhuset og hvor geografisk overblik mv. må anses at være påkrævet for at håndtere situationen effektivt. Det alternative krisestyringscenters faciliteter og beliggenhed er kun forud kendt af de, der behøver at vide det. Krisestyringsstaben bestemmer selv ud fra situationen, om den vil benytte Rådhuset, det alternative krisestyringscenter eller samles på et andet sted. Krisestyringscenteret er forsynet med passende midler til intern og ekstern kommunikation i en nødsituation, herunder midler til brug, når normal offentlig strømforsyning eller teleforbindelse ikke virker. Når sikkerhedsnettet er implementeret, vil krisestyringscenteret være forsynet med passende midler til intern og ekstern kommunikation i en nødsituation. Herunder midler til brug, når normal offentlig strømforsyning eller telefonforbindelse ikke virker. Det forventes at ske i løbet af 2009 eller først i Krisestyringsstabens opgaver Det er krisestyringsstabens opgave at skabe overblik over situationen, og formidle dette videre til de involverede centres chefer. at bevilge og fremskaffe de økonomiske, personalemæssige og materielle midler, som man vurderer er påkrævet. Dette kan ske på tværs af den sædvanlige centeropdeling. at der bliver givet en så fuldstændig og opdateret information til borgerne, som det er muligt og formålstjenligt. at styre den samlede kommunale beredskabsindsats via de enkelte centre. at være kommunens kontaktled til det statslige beredskab, Akut Medicinsk Koordinationscenter eller andre sektorers beredskaber. at udpege en ledelse for hvert af de vaccinationscentre i kommunen, som Regionen Sjælland måtte etablere. at bestemme, hvorledes kontakten til pressen skal foregå. at reagere på varslede hændelser og efter situationen eventuelt iværksætte tiltag. Varsling kan eksempelvis dreje sig om ekstremt vejrlig eller epidemier. Opgaverne løses ved, at man rådslår sig med de involverede centres beredskabsansvarlige chefer bistået af deres beredskabsmedarbejder. Til brug for rådslagning og til udførelse af planerne medbringer hver center de oplysninger, som kan være relevante for centret i en beredskabssituation. Det kan eksempelvis være lister over plejekrævende borgere, der har behov for særlig hjælp i kritiske situationer, alarmeringslister, oversigt over ressourcer og materiel, ledningsdiagrammer for vand og afløb og lignende relevant materiale. Beredskabsmaterialet, hvis indhold fastlægges i de enkelte centre, skal opdateres og kontrolleres hvert halve år. 13

14 1.11 Kommunikation når krisestyringsstaben er i funktion. Kommunens hovedtelefonnummer er den centrale indgang til kommunens borgere, også i beredskabssituationer. På krisestyringsstabens foranledning opretter ServiceCentret et callcenter på rådhuset med udvidet kapacitet til besvarelse af henvendelser fra borgerne. Når SINE (sikkerhedsnettet) er fuldt implementeret er det hensigten at kunne servicere krisestyringsstaben, og andre centrale enheder i Greve Kommune med passende midler til intern og ekstern kommunikation i en beredskabssituation, herunder også når normal offentlig strømforsyning eller telefonforbindelse ikke virker. Hvis det offentlige telefonsystemet ikke fungerer, har kommunen et alternativt sted, der sikrer, at kommunikationen mellem krisestyringsstaben og berørte fagcentre og fællescentre kan opretholdes. Det alternative Krisestyringssted vil i sådanne situationer normalt blive foretrukket. Den kommunale beredskabschef har ansvaret for at Sikkerhedsnettet (SINE) implementeres i Greve Kommune. I tilfælde af, at det offentlige telefonsystem helt eller delvis ikke fungerer pålideligt i kommunen kan ServiceCentret, på krisestyringsstabens foranledning, udstationere personer på et eller flere af de sædvanlige valgsteder i kommunen. Her vil ServiceCentret via det alternative kommunikationsberedskab kunne formidle opkald fra borgere til alarmcentralen (112). Ledelsessekretariatet skal via DR og på anden måde informere om, at borgere i en nødsituation kan henvende sig på deres sædvanlige valgsted. Efter behov kan kommunikation til kommunens borgere ske på følgende måder. Hjemmeside på Internettet Nærradio og regionalradio TV Via politiets radiovogne Opslag på centrale steder Direkte opsøgende kontakt til særligt udsatte Via den lokale skrevne presse kriseinfo.dk 1.12 Greve Kommunes sundhedsfaglige beredskabsledelse Greve Kommunes sundhedsfaglige beredskabsledelse består af Direktør for Social- og Sundhedsområdet Centerchefen for Pleje & Omsorg Centerchefen for Sundhed Områdeleder for Område Nord Områdeleder for Område Syd Områdeleder for Udeområdet Praksiskonsulenten 14

15 Kommunes krisestyringsstab supplerer sig med repræsentanter for kommunes sundhedsfaglige beredskabsledelse efter behov Beredskabsansvarlige Byrådet Kommunens krisestyringsstab, beredskabschefen og direktøren for Sundhedsog Socialområderne Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens beredskabsplan. Krisestyringsstaben har den overordnede ledelse i en kritisk situation og ansvar for iværksættelse af beredskabsplanen. Beredskabschefen fører tilsyn med, at beredskabsplanen til stadighed er komplet og ajourført. Centerchefen og beredskabsmedarbejdere Direktøren for Sundheds- og Socialområderne fører tilsyn med, at sundhedsdelen af beredskabsplanen til stadighed er komplet og ajourført. I centrene er centerchefen beredskabsansvarlig. Til at assistere sig kan centerchefen udpege en eller flere beredskabsmedarbejdere. Centerchefen er ansvarlig for: Centrets beredskab ved mindre lokale hændelser, hvor kommunens beredskabsplan ikke sættes i værk, men situationen håndteres internt af centret. Centrets andel af kommunens beredskabsplan over for større lokale hændelser eller store og omfattende hændelser, herunder at actioncards, beredskabsmateriale m.v. til stadighed er ajourført Institutioners/afdelingers ledelse Overfor de hændelser, der har en karakter, så de kan betragtes og behandles som større driftsforstyrrelser, er det de enkelte institutioners/centres beredskabsplaner, der sættes i værk. Centerledelsen i samarbejde med institutionen/afdelingen, håndterer situationen. Undervisningsinstitutioner skal have instrukser/planer for håndtering af skyderier i nærheden af institutionen og på selve institutionens område. Instrukserne skal følge undervisningsministeriets anbefalinger. For de få institutioner, der har dyrehold af større dyr, skal det fremgå af deres beredskabsplan, hvilke forholdsregler der påregnes truffet i beredskabssituationer. De enkelte institutioner/centre er ansvarlige for beredskabsplaner for disse situationer. 15

16 1.14 Aktivering af Greve Kommunes beredskabsplan Beredskabsplanen sættes i kraft på foranledning af et eller flere af krisestyringsstabens medlemmer. Den interne alarmeringsprocedure følger kommunens normale ledelsesstruktur: Medarbejder -> Instutionsleder-> Centerchef -> Et medlem af krisestyringsstaben Hvis et led i alarmeringskæden ikke umiddelbart kan kontaktes, alarmeres næste led. Der er særlige procedurer for, hvorledes visse eksterne samarbejdspartnere kan anmode om, at beredskabsplanen aktiveres. Det er: Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) Den lokale beredskabsstab Beredskabsstyrelsen Typiske situationer, hvor beredskabsplanen kan aktiveres: Ekstreme vejrligssituationer, eksempelvis oversvømmelse, hedebølge, orkaner, voldsomt snefald Større ulykker, eksempelvis tog- eller flyulykke, giftudslip, radioaktiv eller anden form for forurening Længerevarende driftsmæssige forstyrrelser, eksempelvis nedbrud af it, telefoni, el, vand, kloak eller varmeforsyning Borgerlige uroligheder Epidemier Ved ekstraordinær udskrivning fra sygehuse På anmodning fra Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) På anmodning fra Den lokale beredskabsstab På anmodning fra Beredskabsstyrelsen Andre hændelser, der påvirker kommunens evne til at opretholde det normale serviceniveau overfor borgerne Vigtige rutiner som ikke fremgår af beredskabsplanen Kommunens it- systemer er vitale for kommunens daglige drift. Derfor har It & Digitalisering udarbejdet en særskilt it-beredskabsplan, der i videst mulige omfang skal sikre den daglige itdrift. Men da større svigt af kommunens it kan forekomme, selv om sandsynligheden søges minimeret mest muligt, har de enkelte centre overvejet konsekvenserne af it-svigt og hvordan virkninger heraf kan afbødes. I nogle tilfælde har det resulteret i actioncards, som er indarbejdet i planens del 2. I andre tilfælde vurderes det, at de daglige rutiner kan udskydes til driften er normaliseret. De vigtige it-systemer som håndterer udbetaling af pension, løn og sociale ydelser afvikles eksternt hos kommunens samarbejdspartner. Det kan også ske selv om kommunens normale it-installation på rådhuset er ude af drift. Enten ved at afvikle driftsopgaverne fra 16

17 kommunens alternative site på Greve Kommunes Hovedbibliotek, der er forberedt herfor, eller i samarbejde med den eksterne leverandør Bilag Bilag til denne plan er indeholdt i del 2, 3 og 4. Del 2 omfatter Greve Kommunes beredskab overfor mindre hændelser Det stående beredskab Supplering af det stående beredskab (actioncards og ressourceoversigter) Del 3 omfatter planlægningsgrundlaget, herunder Kommunens organisation, ansvar og kompetencer Opgaver i en beredskabssituation Vedligeholdelse af beredskabet Del 4 er alarmeringslister Godkendelse og ændringer Den samlede beredskabsplan er godkendt af Byrådet og skal godkendes mindst én gang i hver valgperiode. Indholdet i del 2, 3 og 4 kan løbende administrativt justeres svarende til ændringer i organisation, den tekniske udvikling og indvundne erfaringer. Ved større principielle ændringer eller ved væsentlige ændringer i de risikomæssige forhold skal planen forelægges Byrådet til godkendelse og efterfølgende tilsendes kommunens beredskabsmæssige samarbejdspartnere, blandt andre Midt- og Vestsjællands Politi, Beredskabsstyrelsen og Regionen Sjællands sundhedsberedskab. 17

18 1.18 Underskrifter Hans Barlach Borgmester Jan Funk Nielsen Beredskabschef Ansvarlig for beredskabsplanen Ulla Kusk Direktør Ansvarlig for kommunens sundhedsberedskab 18

19 1.19 Ordliste Actioncard (AC) AMK (Akut Medicinsk Koordinationscenter) AMK-læge Beredskabet i den primære sundhedstjeneste Beredskabssituation CBRN-hændelser Civil sektors beredskab Designering Kortfattet oversigt over en bestemt funktion og opgaver ved større hændelser. Den funktion, der i en region koordinerer den samlede medicinske indsats ved større hændelser. AMK er i disse tilfælde indgangen, herunder kommunikationsmæssigt, til hele regionens sundhedsvæsen. Den regionskoordinerende funktion varetages fra AMK. Den speciallæge der i den konkrete situation leder AMK og den sundhedsberedskabsmæssige indsats i regionen. Beredskabet i den primære sundhedstjeneste er sundhedsberedskabet i den del af sundhedsvæsenet, der ligger uden for sygehusene. Kommunernes opgaver omfatter hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejecentre. Regionernes opgaver omfatter planlægning og inddragelse af praksisområdet, herunder praktiserende læger, speciallæger, psykologer, fysioterapeuter m.v. En situation, hvor kommunes beredskab træder i funktion. I denne sammenhæng et bredt dækkende samlebegreb for alle tilsigtede og utilsigtede hændelser, forårsaget af kemiske stoffer og produkter (C), biologiske materiale, smitsomme eller overførbare sygdomme (B), radiologisk materiale (R), eller nukleart materiale (N). Den forpligtelse, der påhviler bl.a. offentlige myndigheder, til at planlægge for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og større hændelser, herunder krigshandlinger, samt for at kunne yde støtte til forsvaret. Den, der under krise eller krig har mødepligt ved redningsberedskabet, kan af Beredskabsstyrelsen fritages for mødepligt for at kunne forblive i andre vigtige samfundsfunktioner. Den, der under krise eller krig har mødepligt ved forsvaret, kan af Forsvarskommandoen eller Hjemmeværnskommandoen fritages for mødepligt for at kunne forblive i andre vigtige samfundsfunktioner. 19

20 Ekstraordinær udskrivning Embedslægevagt Epidemi Evakuering Indsatsleder Indsatsleder - politi Indsatsleder - redningsberedskab Karantæne KOOL (koordinerende læge) Krise, krisesituation Udskrivning fra sygehuse af ikke akut behandlingskrævende patienter. Udskrivningen sker med kort varsel for at frigøre sengepladser på sygehuset ved større hændelser. Embedslægeinstitutionen har en døgndækkende vagtordning. Vagthavende har særlig indsigt i vurdering af befolkningsgruppers sundhedsforhold og helbredsrisici ved udsættelse for kemiske og biologiske stoffer, samt er orienteret om radiologisk og nukleart materiales påvirkninger af mennesker. Vagthavende embedslæge kan ved behov tilkaldes til skadestedet ved CBRNhændelser (kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare hændelser). Udtryk, der anvendes, når en smitsom sygdom breder sig meget hurtigt. I Danmark anvendes udtrykket, når der sker en fordobling af sygdomstilfældene inden for en uge. En flytning af personer fra deres opholdssted. Betegnelse forbeholdt indsatsleder politi og indsatsleder redningsberedskab. Den person fra politiet, der varetager den koordinerende ledelse af den samlede indsats i indsatsområdet og den polititaktiske ledelse inden for indsatsområdet. Indsatsleder-politi har kommandoen over indsatte enheder fra politiet. Den person fra redningsberedskabet, der varetager den tekniske og taktiske ledelse af indsatsen på et skadested, og som har kommandoen over samtlige indsatsenheder. For at hindre mulig smittespredning fra personer, som har været udsat for smitte men endnu ikke er blevet syge kan det afhængigt af sygdommen besluttes, at de udsatte personer skal holdes samlet og afsondret fra den øvrige befolkning. Herom anvendes udtrykket karantæne. Den læge i indsatsområdet, der har det sundhedsfaglige ansvar og ledelsen af den medicinske indsats i indsatsområdet, og som prioriterer og efter aftale med AMK visiterer de tilskadekomne/-syge samt kommunikerer med AMK. Benævnelsen benyttes ofte om en uønsket hændelse, som mere alvorligt truer befolkningens liv, samfundets værdier, miljø og samfundsvigtige funktioner. Kendetegn ved krise kan bl.a. være overraskelsesmomentet, mangel på kontrol, mange aktører, komplicerede beslutningsprocesser, mangel på information og 20

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE 1 jpf Indholdsfortegnelse: 1. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 5 Opgaver side 5 Proces side 5 Sundhedsberedskabsplanens ramme

Læs mere

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland Plan for Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab i Region Midtjylland December 2013 Region Midtjylland Sundhed 1. Indledning... 5 1.1 Planens opbygning...5 1.2 Lov- og plangrundlaget...6 1.3

Læs mere

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Samlet plan for sundhedsberedskabet

Samlet plan for sundhedsberedskabet Sundhedsberedskab Plan for sundhedsberedskab er en del af Kommunens samlede beredskabsplan. Planen beskriver den samlede kommunale indsats i beredskabssituationer, som har eller kan få konsekvenser for

Læs mere

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 INDLEDNING... 3 0.1 FORORD AF BEREDSKABSCHEF I AARHUS KOMMUNE... 3 0.2 FORMÅL MED AARHUS KOMMUNES PLAN FOR BEREDSKAB OG FORTSAT

Læs mere

KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB

KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2010 Erstatter kapitel 7 i: 2. udgave af Håndbog om sundhedsberedskab, 2007 Kriseterapeutisk beredskab, Planlægning af sundhedsberedskabet

Læs mere

BILAG TIL HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB. - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning. 2. udgave

BILAG TIL HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB. - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning. 2. udgave BILAG TIL HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Bilag til Håndbog om sundhedsberedskab - en vejledning om sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Delplan for Teknik & Miljø

Delplan for Teknik & Miljø Delplan for Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan for s gyldighedsområde...

Læs mere

Delplan for Dagtilbud

Delplan for Dagtilbud Delplan for Dagtilbud Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for Dagtilbud... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan

Læs mere

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Juni 2004 Udvikling af stabsledelse 2. udgave Januar 2005 Udgivet af Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød ISBN: 87-91133-96-3 Rapporten kan hentes på

Læs mere

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner

BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner 2013 Beredskab for pandemisk influenza, del II: Vejledning til regioner og kommuner Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Beredskabsstyrelsen, 2009 Udgivet af Beredskabsstyrelsen ISBN 978-87-91590-41-2

Læs mere

Den klimaberedte kommune

Den klimaberedte kommune Den klimaberedte kommune Udgivet af KL Teknik og Miljø 2 Indhold Pjecen består af tre dele, hvilket er illustreret med farver. De blå afsnit giver en introduktion og et overblik, de orange afsnit handler

Læs mere

CBRNE-terrorhændelser

CBRNE-terrorhændelser Indsatstaktiske retningslinjer og samarbejdsprincipper ved CBRNE-terrorhændelser RIGSPOLITIET November 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Arbejdsgruppens sammensætning...3 3. Formål og baggrund

Læs mere

Evaluering af håndteringen af forureningen af drikkevandet fra Vandværket Lyngen i Køge Kommune

Evaluering af håndteringen af forureningen af drikkevandet fra Vandværket Lyngen i Køge Kommune Evaluering af håndteringen af forureningen af drikkevandet fra Vandværket Lyngen i Køge Kommune August 2007 Karl Vogt-Nielsen, Pernille Hagedorn-Rasmussen og Inge Larsen CASA Evaluering af håndteringen

Læs mere

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabsstyrelsen Oktober 2005 Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående

Læs mere

Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver

Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver HH August 2009 Titel: Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver Opdragsgiver: FOA Fag og Arbejde

Læs mere

National Sårbarhedsrapport 2008

National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Gørløse Vandværk I/S

Gørløse Vandværk I/S Gørløse Vandværk I/S B e r e d s k a b s p l a n 13.08.2014 Version 02 1. RETTELSESBLAD... 2. FORDELINGSLISTE... 3. INDLEDNING... 4. ORGANISERING... 5. ALARMERING: EXTERN ASSISTANCE... 6. ALARMERINGSPLAN:

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 296 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Vejledningen omhandler servicelovens regler

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1

Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1 B E R E D S K A B S P L A N 2009 2012 Indsatsplaner 2008 Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1 Indholdfortegnelse Indholdfortegnelse... 1 Indsatsplan

Læs mere

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 1 Titel: Høring af anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere