Ishøj Kommune. Beredskabsplan 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Kommune. Beredskabsplan 2009"

Transkript

1 Ishøj Kommune Beredskabsplan 2009

2 Indhold Forord 1. Beredskabsplanen Formål Beredskabsplanens opbygning Planens omfang Sammenhæng mellem kommunens beredskab og andre beredskaber Ledelsens og personalets ansvar og forpligtigelser Ledelsen og samarbejde i en beredskabssituation Krisestyringsstaben Krisestyringsstabens udvidelse Krisestyringsstabens placering Krisestyringsstabens opgaver Kommunikation når krisestyringsstaben er i funktion Ishøj Kommunes sundhedsfaglige beredskabsledelse Beredskabsansvarlige Aktivering af Ishøj Kommunes beredskabsplan Bilag Vigtige rutiner som ikke fremgår af beredskabsplanen Godkendelse og ændringer Underskrifter Ordliste maj 2009 Side 2

3 2. Ishøj Kommunes operationelle beredskab i kritiske situationer Kommunens organisation, ansvar og kompetencer Opgaver i en beredskabssituation Beredskabet over for mindre hændelser Kommunens stående beredskab Kommunens redningsberedskab Kommunens døgnbemandede vagtordninger Vinterberedskab Andet beredskab over for varslede hændelser Actioncard (AC), der kan supplere det stående beredskab AC 1 Alarmerings og beslutningshierarki i krisesituationer AC 100, Borgerservice Bemanding af omstillingen AC 101, Etablering af nødopkaldspost på rådhuset ved svigt af offentlig telefoni AC 102, Etablering af Borgerservice på Ishøj Varmeværk/Ishøjs Idræts og Fritidscenter AC 201, Administrativ støttefunktion for krisestyringsstaben i beredskabssituationer AC 202, Kommunikationsberedskabet AC 300, Indkvartering og forplejning AC 301, Klargøring og drift af hal eller skole til indkvartering AC 400, Assistance til en større gruppe af borgere, som mister deres hjem og ejendele i en og samme hændelse AC 401 Kommunens socialfaglige beredskab AC 402, Kommunens krisestøtteberedskab AC 403, Evakuering af en bydel omsorg for ikke selvhjulpne borgere AC 404, Assistance til særligt udsatte i beredskabssituationer AC 405, Modtagelse af udskrevne patienter fra sygehusene i nødsituationer AC 501, Udbrud af smitsomme sygdomme, f.eks. meningitis (hjernehindebetændelse) AC 700, Svigt/forurening af vandforsyning AC 701, Etablering af nødvandforsyning AC 702 Ved, højvande, oversvømmelser eller svigt af kloakpumper AC 901, Beredskabsplanens vedligehold Ressourceoversigter maj 2009 Side 3

4 2.7.1 Park og Vej Sundheds og Ældre Andre ressourcer Kontaktoplysninger til eksterne ekspertberedskaber maj 2009 Side 4

5 3. Planlægningsgrundlaget Indledning Ishøj Kommune Beliggenhed, geografiske udstrækning og topografi Befolkning og boliger Ishøjs kommunale organisation Forudsætninger vedr. sundhedsberedskabet Håndtering af pandemisk influenza eller andre smitsomme sygdomme Vaccinationscentre og karantænefaciliteter: Praktiserende læger Ekstraordinære lægevagtkonsultationssteder CBRN Hændelser Beredskab for lægemidler og medicinsk udstyr Hændelser, risikoprofil og sårbarhed som grundlag for beredskabets udformning Hændelser Kommunens risikoprofil Sårbarhed og beredskabets udformning Lovgrundlag Beredskabsloven (uddrag) Sundhedsloven (uddrag) Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab (uddrag) Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v Beskyttelsesrums/sikringsrumsloven (uddrag) Bekendtgørelse om bedriftsværn (uddrag) Alarmeringslister maj 2009 Side 5

6 Forord Ekstremt vejrlig, influenzaepidemier, svigtende elforsyning, uroligheder, terror, store ulykker i industrien eller voldsomme trafikuheld på S togs eller vejnettet er hændelser, som kan ske i enhver dansk kommune. Sådanne hændelser vil sætte muligheden for at servicere borgerne under voldsomt pres. Det gælder også for Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt, at vi har et robust og fleksibel beredskab, som i uheldssituationer i samspil med politi, redningsberedskab, regionens sundhedsberedskab og samfundets øvrige beredskaber kan afbøde konsekvenserne for kommunens borgere og ansatte. Denne beredskabsplan udstikker retningslinjerne for vor interne håndtering af kritiske situationer og vort eksterne samspil med samfundets øvrige beredskaber. Planen er resultatet af centrenes beredskabsarbejde. Engagerede medarbejdere har gennemtænkt krise og uheldssituationer, udarbejdet handlingsplaner og samlet det til en helhed. Kommunens medarbejdere er alle en del af denne helhed. Og vi kan alle blive pålagt opgaver i beredskabssituationer, der adskiller sig fra det, vi beskæftiger os med til hverdag. Parathed, gennemtænkte handlingsplaner og omstillingsevne er det, som gør beredskabet robust og fleksibelt. Alle medarbejdere skal have et overordnet kendskab til beredskabsplanen og et detaljeret kendskab til de områder, hvor netop deres ekspertise er påkrævet i en krisesituation. Ole Bjørstorp Borgmester 26. maj 2009 Side 6

7 1. Beredskabsplanen 1.1 Formål Beredskabsplan skal sikre, at kommunen er i stand til at løse vigtige kommunale opgaver i kritiske situationer ekstraordinære opgaver, som kommunen kan blive ansvarlig for i en beredskabssituation, og som ligger udenfor kommunens almindelige virksomhed. 1.2 Beredskabsplanens opbygning Ishøj Kommunes beredskab beskrives i denne plan med tilhørende bilag i del 2, 3 og 4. Planen omhandler Planens omfang Sammenhæng mellem beredskabsplaner Ledelsens og personalets ansvar og forpligtigelser Krisestyringsstaben Ishøj Kommunes sundhedsfaglige beredskabsledelse Beredskabsansvarlige og beredskabsmedarbejdere Aktivering af beredskabsplanen De operationelle dele af planen er konkrete anvisninger for de tiltag, der umiddelbart kan sættes i værk i en kritisk situation. De er indeholdt i bilagene i planens del 2. Planlægningsgrundlaget er indeholdt i bilagene i planens del 3. Alarmeringslister udgør planens del 4. Kommunens centre ajourfører løbende planens del 2, 3 og 4, så de til stadighed modsvarer kommunens organisation omfatter de ressourcer, der kan aktiveres i kritiske situationer indeholder anvisninger for håndtering af repræsentative hændelser, der kan tænkes at ramme kommunen og borgere er i overensstemmelse med vejledninger og anbefalinger, fra fagministerier m.v. kan fungere i en naturlig sammenhæng med den nationale beredskabsplan og med regionale eller landsdækkende sektorers beredskaber, eksempelvis sygehussektorens, politiets og forsyningssektorernes beredskaber. 26. maj 2009 Side 7

8 1.3 Planens omfang Det kommunale beredskab består af Den civile sektors beredskab, som er planen for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer Ishøj Kommunes andel af sundhedsberedskabet, der omhandler sundhedsvæsenets evne til at udvide og omstille sin behandlings og plejekapacitet ved større ulykker og hændelser, herunder krig. Det samlede sundhedsberedskab omfatter den primære sundhedstjeneste i kommuner og regioner, sygehusberedskabet og lægemiddelberedskabet. Det kommunale redningsberedskab, der har ansvaret for indsatsen ved de ulykker, som finder sted inden for kommunens grænser, eksempelvis brande, sammenstyrtningsulykker, togulykker, flyulykker, akutte uheld med farlige stoffer eller forurening på landjorden, i søer og vandløb. Det kommunale redningsberedskab er dimensioneret ud fra lokale risici i Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner, der er særskilt vedtaget af Ishøj Kommunes kommunalbestyrelse. Plan for strandsanering, der er udarbejdet i samarbejde med de ørige kommuner i områder der kystline mod Køge Bugt og Øresund. 1.4 Sammenhæng mellem kommunens beredskab og andre beredskaber Beredskab Iværksættelse Krisestyringsledelse Den nationale beredskabsplan Sektorberedskaber, regionale beredskaber og politiets beredskab. Ishøj Kommunes beredskabsplan Beredskabsplaner for de enkelte institutioner m.v. i Ishøj Kommune. Ved meget store hændelser aktiverer regeringen den overordnede danske beredskabsplan Ved hændelser, der berører forsyningssektoren eller sygehussektoren, aktiveres deres beredskaber. Ved større regionale hændelser, eller større hændelser i kommunen, kan politiet aktivere sit beredskab. Iværksættes af kommunens krisestyringsstab ved større hændelser, der berører Ishøj Kommune. Iværksættes ved mindre lokale hændelser af institutionen eller afdelingen. Den nationale operative stab (NOST) Sundhedsstyrelsens krisestab og AMK Forsyningssektorernes krisestabe Den lokale beredskabsstab Kommandostade ved indsatsleder politi (KST) eller kommandostation ved politidirektøren (KSN).. Kommunens krisestyringsstab Institutions eller afdelingsledelsen. 26. maj 2009 Side 8

9 Politiet har den overordnede koordinerende ledelse i beredskabssituationer. Det gælder både for ulykker hvor der er et konkret skadested, som f.eks. ved en togulykke på S togslinien, og for andre hændelser, som f.eks. smitsomme epidemier, hvor det ikke på samme måde er et geografisk afgrænset skadested. Ved store ulykker, som f.eks. togulykken, hvor politi, redningsberedskab og læger er indsat, har parterne aftalt indsatstaktiske retningsliner. Det sikrer styring og koordinering af den direkte reddende og afhjælpende indsats indenfor indsatsområdet. Vagtcentralen eller den lokale beredskabsstab tager kontakt til kommunens krisestyringsstab, når der er behov for aktivering af kommunens beredskabsplan, f.eks. til at tage hånd om evakuerede. Figur 1. Illustration fra indsatstaktiske retningsliner. Eksempelvis fra et større skadested, f.eks. en togulykke, hvor der både er kvæstede og nødstedte passagerer. Uden for skadested og indsatsområde kan der være behov for indkvartering af nødstedte som er en del af kommunens beredskabsplan. I andre krisesituationer, f.eks. i tilfælde af kritiske influenzaepidemier, andre farlige smitsomme sygdomme eller ved ekstraordinær udskrivning af patienter fra sygehusene til videre pleje i kommunerne, er det sundhedsstyrelsen, embedslægerne og Region Hovedstaden, der har den faglige ledelse. I de tilfælde vil det være Region Hovedstadens akut medicinske koordinationscenter, der står for den praktiske koordinering af indsatsen, herunder kontakten til kommunen og anmodninger om at iværksætte kommunens beredskabsplan. 26. maj 2009 Side 9

10 1.5 Ledelsens og personalets ansvar og forpligtigelser De enkelte centres ledelse og personale skal kende beredskabsplanens opbygning og indhold således, at de kan yde en maksimal og velorganiseret indsats i en beredskabssituation. I en beredskabssituation skal kommunens organisation omstilles til at løse de vigtigste normale opgaver samt de ekstraordinære behov, der måtte opstå. Denne omstilling af den kommunale organisation kan indebære, at de normale arbejdsområder ændres i et vist omfang, og at opgavernes løsning må finde sted under ændrede vilkår. Offentligt ansatte skal, jf. Beredskabsloven 57, udføre de opgaver inden for redningsberedskabet og den civile sektors beredskab, der pålægges dem. Det betyder bl.a., at sædvanlige faggrænser og kompetencer ikke nødvendigvis vil være gældende i en beredskabssituation. 26. maj 2009 Side 10

11 1.6 Ledelsen og samarbejde i en beredskabssituation Ved mindre lokale hændelser Ved større lokal hændelse Ved store og omfattende hændelser Mange hændelser er små og lokale. De har en karakter, så de blot kan betragtes og behandles som større driftsforstyrrelser. Disse hændelser, som må forventes at forekomme fra tid til anden, ledes og behandles alene af det pågældende center. Dette er også tilfældet, selv om man må trække på resurser fra andre centre, som har ekspertise, mandskab eller materiel. De enkelte institutioners beredskabsplaner og centrenes ledelse håndterer sådanne hændelser. Institutionen/centret skal hurtigst muligt orientere kommunaldirektøren eller hans stedfortræder ved alle hændelser, hvor der er personskade, eller hvor offentlighedens bevågenhed må forventes. En større lokal hændelse er karakteriseret ved en eller flere af følgende egenskaber: Vedrører kun Ishøj Kommune og evt. nabokommuner. Omfatter mange af kommunens borgere. Begrænser Ishøj Kommunes evne til at servicere borgerne i normalt omfang over en længere periode. Det er åbenlyst, at afhjælpningen overstiger, hvad et enkelt center umiddelbart har ressourcer til, eller er af en sådan karakter, at kommunens ledelse skal involveres. Kræver internt kommunalt samarbejde i videregående omfang. Kræver kontakt til andre sektorer, tværkommunale institutioner eller statslige myndigheder. Politiets koordinerende ledelse er ikke involveret, eller har overladt ledelsen til kommunen. Akut Medicinsk Koordinationscenter er ikke involveret. Der er et informationsbehov overfor offentligheden. Når en sådan hændelse foreligger, har Ishøj kommunes krisestyringsstab den overordnede ledelse. Den styrer samarbejdet internt mellem centrene og til de eksterne institutioner og samarbejdspartnere. Indtil Krisestyringsstaben er etableret må den, der har indkaldt, træffe de nødvendige og uopsættelige beslutninger. En stor hændelse er karakteriseret ved, at den nationale, eller den lokale beredskabsstab træder i funktion. Når det sker, har Ishøj Kommunes krisestyringsstab den lokale ledelse og varetager for alle kommunens centre kontakten til den overordnede ledelse. Krisestyringsstaben styrer samarbejdet internt mellem centrene og til de eksterne institutioner og samarbejdspartnere. 26. maj 2009 Side 11

12 1.7 Krisestyringsstaben Krisestyringsstaben består af: Borgmesteren eller den udpegede politisk valgte stedfortræder Kommunaldirektøren Vicekommunaldirektøren Børne og Undervisningsdirektøren Socialdirektøren Teknisk direktør Den kommunale beredskabschef Ved forfald indtræder vedkommendes stedfortræder. Ved begges forfald udpeger borgmesteren en anden stedfortræder. Krisestyringsstaben træder i funktion efter indkaldelse fra et af medlemmerne. Når centre, den lokale beredskabsstab, Beredskabsstyrelsen, Akut Medicinsk Koordinationscenter eller andre, som ønsker krisestyringsstaben i funktion, henvender sig, kontaktes et eller flere medlemmer af krisestyringsstaben. Når krisestyringsstaben træder i funktion, meddeles det til alle centrenes øverste chefer eller deres stedfortrædere. Centercheferne skal straks underrette deres centre. Krisestyringsstaben har ledelsen, indtil borgmesteren eller hans stedfortræder giver meddelelse om, at den ikke mere er i funktion. Internt i krisestyringsstaben og i forholdet til centrene gælder det sædvanlige kommunale hierarki i alle situationer, hvor lovgivningen i øvrigt ikke tillægger nogen særlige beføjelser. Særlige beføjelser har f. eks. beredskabets indsatsledere under indsatsen. 1.8 Krisestyringsstabens udvidelse Krisestyringsstaben vil normalt udvide sig med følgende personer: Kommunikationscentrets medarbejdere, til løbende at placerer opdateret information til borgerne på kommunens hjemmeside på TV Ishøj. Kommunikationscentrets medarbejdere holder også kontakt til pressen (radio og tv), når det gælder rent informative meddelelser til borgerne om praktiske forhold. De involverede centerchefer og deres beredskabsmedarbejdere Kontaktpersoner til andre myndigheder og til involverede sektorer. Ved store og omfattende hændelser vil der normalt være kontakt til politiet. Alarmeringslisten for kommunens ledelse og beredskab fremgår af beredskabsplanens del maj 2009 Side 12

13 1.9 Krisestyringsstabens placering Krisestyringsstaben nedsætter sig normalt på rådhuset. Krisestyringsstaben råder også over andre lokaler der er indrettet til formålet. Dette alternative krisestyringscenters faciliteter og beliggenhed er kun forud kendt af de, der behøver at vide det. Krisestyringsstaben bestemmer selv ud fra situationen, om den vil benytte rådhuset, det alternative krisestyringscenter eller samles på et andet sted. Når sikkerhedsnettet er implementeret, vil krisestyringscenteret være forsynet med passende midler til intern og ekstern kommunikation i en nødsituation. Herunder midler til brug, når normal offentlig strømforsyning eller teleforbindelse ikke virker. Det forventes at ske i løbet af 2009 eller først i Krisestyringsstabens opgaver Det er krisestyringsstabens opgave at skabe overblik over situationen og formidle dette videre til de involverede beredskabsansvarlige chefer for de enkelte centre. at bevilge og fremskaffe de økonomiske, personalemæssige og materielle midler, som man vurderer er påkrævet. Dette kan ske på tværs af den sædvanlige centeropdeling. at der bliver givet en så fuldstændig og opdateret information til borgerne, som det er muligt og formålstjenligt. at styre den samlede kommunale beredskabsindsats via de enkelte centre. at være kommunens kontaktled til det statslige beredskab, Akut Medicinsk Koordinationscenter eller andre sektorers beredskaber. at udpege en ledelse for hvert af de vaccinationscentre i kommunen, som Regionen måtte etablere. at bestemme, hvorledes kontakten til pressen skal foregå. at reagere på varslede hændelser og efter situationen eventuelt iværksætte tiltag. Varsling kan eksempelvis dreje sig om ekstremt vejrlig eller epidemier. Opgaverne løses ved, at man rådslår sig med de involverede centres beredskabsansvarlige chefer bistået af deres beredskabsmedarbejder. Til brug for rådslagning og til udførelse af planerne medbringer hvert center deres beredskabsmateriale, der rummer de oplysninger, som kan være relevante for centret i en beredskabssituation. Det kan eksempelvis være lister over plejekrævende borgere, der har 26. maj 2009 Side 13

14 behov for særlig hjælp i kritiske situationer, alarmeringslister, oversigt over ressourcer og materiel, ledningsdiagrammer for vand og afløb og lignende relevant materiale. Beredskabsmaterialet, hvis indhold fastlægges i de enkelte centre, skal opdateres og kontrolleres hvert halve år Kommunikation når krisestyringsstaben er i funktion. Kommunens hovedtelefonnummer er den centrale indgang til kommunen for borgerne, også i beredskabssituationer. På krisestyringsstabens foranledning bemander borgerservice i beredskabssituationer omstillingen for besvarelse af henvendelser fra borgerne. Når Krisestyringsstaben nedsætter sig på rådhuset er borgerservice placeret så tæt på, at der kan udveksles oplysninger direkte. Når SINE (sikkerhedsnettet) er fuldt implementeret i regionen er det hensigten at kunne servicere krisestyringsstaben, Borgerservice og andre centrale enheder i Ishøj Kommune med passende midler til intern og ekstern kommunikation i en beredskabssituation, herunder også når normal offentlig strømforsyning eller teleforbindelse ikke virker. Den kommunale beredskabschef har ansvaret for sikkerhedsnettet (SINE) implementeres i Ishøj Kommune. I tilfælde af at det offentlige telefonsystem helt eller delvis ikke fungerer pålideligt i kommunen kan Borgerservice, på krisestyringsstabens foranledning, oprette en nødopkaldspost på rådhuset. Her vil Borgerservice kunne formidle opkald fra borgere til alarmcentralen. Efter behov kan kommunikation til kommunens borgere ske på følgende måder. Kommunens hjemmeside på Internettet TV Ishøj Nærradio og regionalradio TV Via politiets radiovogne Opslag på centrale steder Direkte opsøgende kontakt til ikke selvhjulpne borgere i eget hjem Via den lokale skrevne presse 26. maj 2009 Side 14

15 1.12 Ishøj Kommunes sundhedsfaglige beredskabsledelse Ishøj Kommunes sundhedsfaglige beredskabsledelse består af Socialdirektøren Centercheferne for Sundhed og Ældre, PPR, Socialcentret, Familiecentret Afdelingslederne for hjemmeplejen, Thorbo, Kærbo og sundhedsskoordinatoren Én kontaktperson for de kommunale læger Kommunes krisestyringsstab supplerer sig med repræsentanter for kommunes sundhedsfaglige beredskabsledelse efter behov. 26. maj 2009 Side 15

16 1.13 Beredskabsansvarlige Kommunalbestyrelsen Kommunens krisestyringsstab, og beredskabschefen Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for kommunens beredskabsplan. Krisestyringsstaben har den overordnede ledelse i en kritisk situation og ansvar for iværksættelse af beredskabsplanen. Beredskabschefen fører tilsyn med, at beredskabsplanen til stadighed er komplet og ajourført. Direktører Direktører er overordnet beredskabsansvarlige for centre under deres direktørområde. Centerchefer og beredskabsmedarbejdere I centrene er centercheferne beredskabsansvarlige. Til at assistere sig kan centerchefen udpege en eller flere beredskabsmedarbejdere. Centerchefer er ansvarlig for: Centret beredskab ved mindre lokale hændelser, hvor kommunens beredskabsplan ikke sættes i værk, men situationen håndteres internt af centret Centrets andel af kommunens beredskabsplan over for større lokale hændelser eller store og omfattende hændelser, herunder at actioncard, beredskabsmateriale m.v. til stadighed er ajourført Institutioners/afdelingers ledelse Overfor de hændelser, der har en karakter, så de kan betragtes og behandles som større driftsforstyrrelser, er det de enkelte institutioners/afdelingers beredskabsplaner, der sættes i værk. Centerledelsen, i samarbejde med institutionen/afdelingen, håndterer situationen. I institutioner med mere end 50 personer eller med bevægelseshæmmede, børn m.v. skal der være en evakueringsplan for brand eller andre hændelser. De enkelte institutioner/afdelinger er ansvarlige for beredskabsplaner for disse situationer. For Dyreparken og de få institutioner, der har dyrehold af større dyr, skal det fremgå af deres beredskabsplaner, hvilke forholdsregler der påregnes truffet i beredskabssituationer. 26. maj 2009 Side 16

17 1.14 Aktivering af Ishøj Kommunes beredskabsplan Beredskabsplanen sættes i kraft på foranledning af et eller flere af krisestyringsstabens medlemmer. Den interne alarmeringsprocedure følger kommunens normale ledelsesstruktur: Medarbejder > Afdelingsleder > Centerchef > Et medlem af krisestyringsstaben Hvis et led i alarmeringskæden ikke umiddelbart kan kontaktes, alarmeres næste led. Der er særlige procedurer for, hvorledes visse eksterne samarbejdspartnere kan anmode om, at beredskabsplanen aktiveres. Det er: Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) Den lokaleberedskabsstab Beredskabsstyrelsen Typiske situationer, hvor beredskabsplanen kan aktiveres: Ekstreme vejrligssituationer, eksempelvis oversvømmelse, hedebølge, orkaner, voldsomt snefald Uroligheder i en eller flere bydele Større ulykker, eksempelvis tog eller flyulykke, giftudslip, radioaktiv eller anden form for forurening Længerevarende driftsmæssige forstyrrelser, eksempelvis nedbrud af it, telefoni, el, vand, kloak eller varmeforsyning Epidemier På anmodning fra Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) På anmodning fra vagtcentral eller den lokale beredskabsstab På anmodning fra Beredskabsstyrelsen Andre hændelser, der påvirker kommunens evne til at opretholde det normale serviceniveau overfor borgerne Bilag Bilag til denne plan er indeholdt i del 2, 3 og 4. Del 2 omfatter Ishøj Kommunes beredskab overfor mindre hændelser Det stående beredskab Supplering af det stående beredskab (actioncard, ressourceoversigter m.v.) 26. maj 2009 Side 17

18 Del 3 omfatter planlægningsgrundlaget, herunder Kommunens organisation, ansvar og kompetencer Opgaver i en beredskabssituation Vedligeholdelse af beredskabet Del 4 er kommunens alarmeringsliste Vigtige rutiner som ikke fremgår af beredskabsplanen Kommunens it systemer er vitale for kommunens daglige drift. Derfor udarbejder itafdelingen særskilte analyser og tilhørende procedurer, der i videst muligt omfang skal sikre den daglige it drift. Men da større svigt af kommunens it kan forekomme, selv om sandsynligheden søges minimerer mest muligt, har de enkelte afdelinger overvejet konsekvenserne af it svigt og hvordan virkninger heraf kan afbødes. I nogle tilfælde har det resulteret i actioncard, som er indarbejdet i planens del 2. I andre tilfælde vurderes det, at de daglige rutiner kan udskydes til driften er normaliseret. De vigtige it systemer som håndterer udbetaling af pension, løn og sociale ydelser afvikles eksternt hos kommunens samarbejdspartner. Det kan også ske selv om kommunens egen itinstallation er ude af drift. Sådanne situationer håndterer de berørte afdelingen derfor i samarbejde med den eksterne leverandør, og løsningsvalget tilpasses den konkrete situation Godkendelse og ændringer Den samlede beredskabsplan er godkendt af kommunalbestyrelsen Indholdet i del 2, 3 og 4 kan løbende administrativt justeres svarende til ændringer i organisation, den tekniske udvikling og indvundne erfaringer. Justeringer skal godkendes af kommunaldirektøren og beredskabschefen. Ved større principielle ændringer eller ved væsentlige ændringer i de risikomæssige forhold skal planen forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse og efterfølgende tilsendes kommunens beredskabsmæssige samarbejdspartnere, blandt andre Københavns Vestegns Politi, Beredskabsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, regionsrådet og nabokommuner. 26. maj 2009 Side 18

19 1.18 Underskrifter Ole Bjørstorp Borgmester Jan Bendtzen Beredskabschef 26. maj 2009 Side 19

20 1.19 Ordliste Actioncard (AC) AMK (Akut Medicinsk Koordinationscenter) AMK læge Beredskabet i den primære sundhedstjeneste Beredskabssituation CBRN hændelser Civil sektors beredskab Designering Ekstraordinær udskrivning Kortfattet oversigt over en bestemt funktion og opgaver ved større hændelser. Den funktion, der i en region koordinerer den samlede medicinske indsats ved større hændelser. AMK er i disse tilfælde indgangen, herunder kommunikationsmæssigt, til hele regionens sundhedsvæsen. Den regionskoordinerende funktion varetages fra AMK. Ved større hændelser leder AMK lægen den sundhedsmæssige indsats i regionen. Beredskabet i den primære sundhedstjeneste er sundhedsberedskabet i den del af sundhedsvæsenet, der ligger uden for sygehusene. Kommunernes opgaver omfatter hjemmepleje, hjemmesygepleje, plejecentre, sundhedspleje og dagcenter/genoptræning. Regionernes opgaver omfatter planlægning og inddragelse af praksisområdet, herunder praktiserende læger, speciallæger, psykologer, fysioterapeuter m.v. En situation, hvor kommunes beredskab træder i funktion. I denne sammenhæng et bredt dækkende samlebegreb for alle tilsigtede og utilsigtede hændelser, forårsaget af kemiske stoffer og produkter (C), biologiske materiale, smitsomme eller overførbare sygdomme (B), radiologisk materiale (R), eller nukleart materiale (N). Den forpligtelse, der påhviler bl.a. offentlige myndigheder, til at planlægge for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og større hændelser, herunder krigshandlinger, samt for at kunne yde støtte til forsvaret. Den, der under krise eller krig har mødepligt ved redningsberedskabet, kan af Beredskabsstyrelsen fritages for mødepligt for at kunne forblive i andre vigtige samfundsfunktioner. Den, der under krise eller krig har mødepligt ved forsvaret, kan af Forsvarskommandoen eller Hjemmeværnskommandoen fritages for mødepligt for at kunne forblive i andre vigtige samfundsfunktioner. Udskrivning fra sygehuse af ikke akut behandlingskrævende patienter. Udskrivningen sker med kort varsel for at frigøre sengepladser på sygehuset ved større hændelser. 26. maj 2009 Side 20

21 Embedslægevagt Epidemi Evakuering Indsatsleder Indsatsleder politi Indsatsleder redningsberedskab Karantæne KOOL (koordinerende læge) Krise, krisesituation Kommunens krisestøtte beredskab Embedslægen har en døgndækkende vagtordning. Vagthavende har særlig indsigt i vurdering af befolkningsgruppers sundhedsforhold og helbredsrisici ved udsættelse for kemiske og biologiske stoffer, samt er orienteret om radiologisk og nukleart materiales påvirkninger af mennesker. Vagthavende embedslæge kan ved behov tilkaldes til skadestedet ved CBRN hændelser (kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare hændelser). Udtryk, der anvendes, når en smitsom sygdom breder sig meget hurtigt. I Danmark anvendes udtrykket, når der sker en fordobling af sygdomstilfældene inden for en uge. En flytning af personer fra deres opholdssted. Betegnelse forbeholdt indsatsleder politi og indsatsleder redningsberedskab. Den person fra politiet, der varetager den koordinerende ledelse af den samlede indsats i indsatsområdet og den polititaktiske ledelse inden for indsatsområdet. Den person fra redningsberedskabet, der varetager den tekniske og taktiske ledelse af indsatsen på et skadested, og som har kommandoen over samtlige indsatsenheder. For at hindre mulig smittespredning fra personer, som har været udsat for smitte men endnu ikke er blevet syge kan det afhængigt af sygdommen besluttes, at de udsatte personer skal holdes samlet og afsondret fra den øvrige befolkning. Herom anvendes udtrykket karantæne. Den læge i indsatsområdet, der har det sundhedsfaglige ansvar og ledelsen af den medicinske indsats i indsatsområdet, og som prioriterer og efter aftale med AMK visiterer de tilskadekomne/ syge samt kommunikerer med AMK. Benævnelsen benyttes ofte om en uønsket hændelse, som mere alvorligt truer befolkningens liv, samfundets værdier, miljø og samfundsvigtige funktioner. Kendetegn ved krise kan bl.a. være overraskelsesmomentet, mangel på kontrol, mange aktører, komplicerede beslutningsprocesser, mangel på information og endvidere ofte stor ekstern interesse fra bl.a. offentligheden og medierne. Kommunens krisestøtteberedskab, der kan indsættes ved mindre hændelser, hvor det regionale kriseterapeutiske beredskab ikke aktiveres, eller efter anmodning fra AMK som supplement til det regionale kriseterapeutiske beredskab. Kommunens krisestøtteberedskabs opgaver er: At give omsorg og ro At skabe en medmenneskelig og lyttende atmosfære At rådgive de berørte om de reaktioner, der kan opstå efterfølgende 26. maj 2009 Side 21

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan http://beredskab.htk.dk November 2010 1 Beredskab Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB Beredskab Værd at vide om beredskab Indledning Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker, katastrofer og andre ekstraordinære

Læs mere

Ishøj Kommune. Beredskabsplan 2013

Ishøj Kommune. Beredskabsplan 2013 Ishøj Kommune Beredskabsplan 2013 23. oktober 2013 Side 1 af 72 Forord Ekstremt vejrlig, influenzaepidemier, svigtende elforsyning, uroligheder, terror, store ulykker i industrien eller voldsomme trafikuheld

Læs mere

Beredskabsplan for Solrød Kommune

Beredskabsplan for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE Beredskabsplan for Solrød Kommune Beredskabsplanen omfatter: Den civile sektors beredskab Sundhedsberedskabet Version af 18.05.2009 SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE - BEREDSKABSPLAN

Læs mere

Beredskabsplan for Greve Kommune

Beredskabsplan for Greve Kommune 15. september 2009 Beredskabsplan for Greve Kommune Beredskabsplanen omfatter: Den civile sektors beredskab Sundhedsberedskabet Indhold Forord Indledning 1 Beredskabsplanen... 7 1.1 Formål... 7 1.2 Beredskabsplanens

Læs mere

Læsø kommunes beredskabsplan

Læsø kommunes beredskabsplan Læsø kommunes beredskabsplan Læsø kommunes beredskabsplan 2010 Side 1 Indhold Indhold... 2 Forord... 5 1. Beredskabsplanen... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Beredskabsplanens opbygning... 6 1.3 Planens omfang...

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Beredskabsplan for Høje-Taastrup Kommune

Beredskabsplan for Høje-Taastrup Kommune Beredskabsplan for Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2, 2630 Taastrup tmc@htk.dk Kontakt Sitemap Ordbog Alarmering Akut beredskab Centre og institutioner Ressourceoversigter Beredskabsansvarlige

Læs mere

Beredskabsplan for Høje-Taastrup Kommune

Beredskabsplan for Høje-Taastrup Kommune Beredskabsplan for tmc@htk.dk Kontakt Sitemap Ordbog Alarmering Akut beredskab Centre og institutioner Ressourceoversigter Beredskabsansvarlige Eksterne ekspertberedskaber Om beredskabsplanen Beredskabsplan

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 16. december 2009 1 INDLEDNING Den primære sundhedstjeneste er forankret i både regionalt og kommunalt regi. Sundhedsberedskabet

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

Sundhedsberedskabs planen

Sundhedsberedskabs planen Sundhedsberedskabs planen Historik Godkendt af Byrådet 8/1 2013 Skal revideres og godkendes i indeværende byrådsperiode Revisionen har afventet Ny overordnet kommunal beredskabsplan Udmelding af tidsplan

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faxe Kommune Beredskabsplan

Faxe Kommune Beredskabsplan Faxe Kommune Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Information om Bredeskabsplan... 2 1.1 Formål.... 2 1.2 Planens opbygning... 2 1.3 Planen i relation til eksterne planer... 3 2. Beredskabsniveauer

Læs mere

Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland

Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland v/chefkonsulent Frede Dueholm Nørgaard 16.04.2015 www.regionmidtjylland.dk Lov- og plangrundlaget Ansvaret for sundhedsberedskabet ligger

Læs mere

Sundhedsstyrelsen og beredskabet

Sundhedsstyrelsen og beredskabet Sundhedsstyrelsen og beredskabet Panel: Beredskabsplanlægning en kapacitet i sig selv DIIS seminar 17. juni 2009: Dansk beredskab perspektiver for et samfund i konstant forandring Disposition 1. Sundhedsberedskabets

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Faaborg-Midtfyn Kommune

Sundhedsberedskabsplan Faaborg-Midtfyn Kommune 1. Forord:...2 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...2 2.1. Det kommunale ansvar:...3 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...4 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune Odense Kommune Beredskabsplan Odense Kommune 11-10-2012 Odense Kommune Internbrug Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Information om beredskabsplanen... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens

Læs mere

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift Albertslund Kommunes beredskabsplan Planen beskriver, hvorledes kommunen organisatorisk skal håndtere mere omfattende og alvorlige hændelser, som f.eks. isvintre, orkaner, epidemier,

Læs mere

Billund Kommune. Sundhedsberedskabsplan Niveau II

Billund Kommune. Sundhedsberedskabsplan Niveau II Billund Kommune Sundhedsberedskabsplan Niveau II Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganisationen... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Overordnede opgaver... 5 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet...

Læs mere

Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan Til Ishøj Kommune Att: Heidi Jensen Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan Med mail af 27. august 2013, har Ishøj Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017

Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017 Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Formål... 3 Gyldighedsområde... 3 Lovgrundlag... 3 Ajourføring og afprøvning... 3 Opbygning... 4 Præmisser...

Læs mere

Beredskabsplan for Holstebro Kommune

Beredskabsplan for Holstebro Kommune Beredskabsplan for Holstebro Kommune Ajourført september 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 1.1 Formål...2 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner...2 1.3 Opbygning...2 1.4 Afprøvning

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE PLAN FOR FORTSAT DRIFT

EGEDAL KOMMUNE PLAN FOR FORTSAT DRIFT EGEDAL KOMMUNE PLAN FOR FORTSAT DRIFT NIVEAU II DELPLAN FOR CAS REVIDERET 2017 14.09.2017 Plan for fortsat drift 2017 Delplan CAS niveau II 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Med mail af 28. juni 2017 har Høje Taastrup Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med

Læs mere

Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan

Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan Del 1 Organisering af krisestyringen... 3 1. Indledning... 3 Formål... 3 Gyldighedsområde... 3 Lovgrundlag... 4 Ajourføring og afprøvning... 4 Opbygning... 4 Præmisser...

Læs mere

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Beredskabsplan for Stormflodsberedskabet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Stormflodsberedskab i Faaborg- Midtfyn Kommune Afsnit : Side : 1 Dato : 08-01-2014 FORORD Denne beredskabsplan er udarbejdet med

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE PLAN FOR FORTSAT DRIFT

EGEDAL KOMMUNE PLAN FOR FORTSAT DRIFT EGEDAL KOMMUNE PLAN FOR FORTSAT DRIFT NIVEAU I REVIDERET 2017 29.09.2017 Plan for fortsat drift 2017 Niveau I 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Processen... 4 1.3 Opbygning...

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER

PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER December 2015 Indhold SIDE 1. FORORD 3 1.1 Det formelle grundlag for beredskabsplanen 3 1.2 Beredskabspligt 3 1.3 Beredskabsplanens overordnede

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Godkendt af byrådet den 10. maj 2011 Niveau I-beredskabsplan for Vejen Kommune Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem

Læs mere

29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale

29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale 29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale Håndtering af pandemisk influenza Formål Denne vejledning er målrettet sundhedspersonale i kommunerne. Formålet er at vejlede personalet i håndtering af

Læs mere

Krisestøttende beredskab

Krisestøttende beredskab Krisestøttende beredskab Opgave Aalborg kommunes sundhedspersonale skal kende til krisehåndtering og kunne identificere behandlingsbehov både når det gælder psykosocial omsorg og støtte for en kollega

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Frederiksberg Kommune Att.: Susanne Mikkelsen Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Med mail af 27. juni 2013 har Frederiksberg Kommune fremsendt

Læs mere

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift Hvidovre Kommunes Beredskabsplan Planen beskriver, hvorledes det daglige beredskab kan omstilles til at kunne håndtere mere omfattende hændelser i situationer, hvor et vist varsel

Læs mere

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune Indledning Frederiksberg Kommune har ansvaret for at planlægge og drive en række samfundsvigtige opgaver både i hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift. Beredskabspolitikken

Læs mere

Lokal beredskabsplan for FAM Svendborg, OUH Svendborg Sygehus Generelle oplysninger

Lokal beredskabsplan for FAM Svendborg, OUH Svendborg Sygehus Generelle oplysninger Lokal beredskabsplan for Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING 3 2. FLOWCHART VED KIRURGISK (+E) OG CBRN- BEREDSKAB 5 9. OVERORDNEDE ANSVARSOMRÅDER 7 10. GENERELLE OPLYSNINGER 9 11.

Læs mere

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT Version 11.01.2017 POLITIK FOR FORTSAT DRIFT for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner Baggrund for politikken Når alvorlige hændelser som hackerangreb, større forsyningssvigt, forulykket skolebus,

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

Samfundets beredskab. - Og virksomhedernes egen rolle..

Samfundets beredskab. - Og virksomhedernes egen rolle.. Samfundets beredskab - Og virksomhedernes egen rolle.. Dagsorden Samfundets beredskab principper og opbygning Redningsberedskabet Sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab Poli@et Beredskabsreformen,

Læs mere

Dragør KOMMUNE. Beredskabsplan for Dragør Kommune 2017

Dragør KOMMUNE. Beredskabsplan for Dragør Kommune 2017 Dragør KOMMUNE Plan for fortsat drift Beredskabsplan for Dragør Kommune 2017 Denne plan er tilrettelangt med det formål at kommunen organisatorisk kan håndtere mere omfattende og alvorlige hændelser, som

Læs mere

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13)

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Energistyrelsen - 30. november 2012 2 1. Baggrund. Artikel 4 i

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse

0.0 Indholdsfortegnelse 0.0 Indholdsfortegnelse 0.0 Indholdsfortegnelse... 1 Bilag... 2 Oversigt over Indsatsplaner... 2 0.1 Forord... 3 1.0 Anvendelse, lovgrundlag, formål og mål... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Lovgrundlaget...

Læs mere

Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: Dato:14 februar 2014 Udarbejdet af: Maiken Klitgaard Høst E-mail: maiken.klitgaard.host@rsyd.dk Telefon: 21 58 99 64 Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Beredskabsplanlægning som grundlag for effektiv indsats ved oversvømmelser Helhedsorienteret beredskabsplanlægning som grundlag for indsatsen dvs.

Læs mere

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning:

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning: NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Beredskabspolitik for Køge Kommune Indledning: Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Køge Kommune har en ambition

Læs mere

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift Brøndby Kommunes beredskabsplan Planen beskriver, hvorledes det daglige beredskab kan omstilles til at kunne håndtere mere omfattende hændelser i situationer, hvor et vist varsel

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Planlægning og implementering af sundhedsberedskab. Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft

Planlægning og implementering af sundhedsberedskab. Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft Planlægning og implementering af sundhedsberedskab Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft Torvehallerne i Vejle 21. september 2011 Beredskabsplan og sundhedsberedskab Omfattende krise

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail

Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail Dato 24. maj 2006 Til Sundhedsforvaltning Københavns Kommune Sjællandsgade 40 22 København N Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail Sundhedsfaglig Afdeling 3348 3814 3348 3829 fkl@hsd.hosp.dk Høringssvar

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst Ekstern beredskabsplan Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej 3 9220 Aalborg Øst Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 16.10.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Michael Gammelgaard Indholdsfortegnelse: 82. Sundhedsberedskabsplan... 3 83.

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft. Rådgivning til Rebild Kommune

Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft. Rådgivning til Rebild Kommune Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft Rådgivning til Rebild Kommune Med mail af 28. februar 2013 har Rebild Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med henblik på

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi Vejledning om samarbejde i forbindelse med oprettelse af lokalberedskabsstab under i forbindelse med større ulykker og katastrofer. 1. Indledning Plan for Beredskabsstab i kreds er en rammeplan, der skal

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S.

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. 1 Forord 2 Planens mål 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver 5 Indsatsleder sundhedsberedskabs

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan 1 - Høringssvar fra Sundhedsstyrelsen Hører til journalnummer: 29.30.10-P15-1-15 Herning Kommune Att: Mie Kaastrup Toft Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan Med mail

Læs mere

BilagKB_131217_pkt.17.01. Sundhedsberedskabsplan Hvidovre Kommune

BilagKB_131217_pkt.17.01. Sundhedsberedskabsplan Hvidovre Kommune Sundhedsberedskabsplan Hvidovre Kommune Forslag, 18. november 2013 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 3 1.0 Indledning... 4 1.1 Overordnede opgaver... 4 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet...

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN December 2015 Indhold SIDE DEL 1: KRISESTYRINGSORGANISATIONEN 6 1.1 Indledning 7 1.1.1 Formål 7 1.1.2 Planens præmisser 8 1.1.3 Gyldighedsområde 8 1.1.4 Ajourføring

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden og processer...

Læs mere

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift Frederiksberg Kommunes beredskabsplan Planen beskriver, hvorledes kommunen organisatorisk skal håndtere mere omfattende og alvorlige hændelser, som f.eks. isvintre, orkaner, epidemier,

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift Hvidovre Kommunes Beredskabsplan Planen beskriver, hvorledes kommunen organisatorisk skal håndtere mere omfattende og alvorlige hændelser, som fx isvintre, orkaner, epidemier, problemer

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Ekstern beredskabsplan Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Indholdsfortegnelse: 1. Indledning (Oplysninger om virksomheden) 2. Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3. Iværksættelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Holbæk kommunes generelle beredskabsplan, Plan for fortsat drift. UDKAST Dato for gennemgang: 051113 Planens dato: 23. oktober 2013 BRS sagsnr.

Læs mere

Direktionssekretariatet. Beredskabsplan Generel del. Norddjurs Kommune 2013

Direktionssekretariatet. Beredskabsplan Generel del. Norddjurs Kommune 2013 Direktionssekretariatet Beredskabsplan Generel del Norddjurs Kommune 2013 Sidst opdateret den: 17-12-2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Forord og formål... 1 1.2 Planens opbygning... 1 1.3

Læs mere

Beredskabsplan for OUH, Sygehusenheden Ærø

Beredskabsplan for OUH, Sygehusenheden Ærø Beredskabsplan for OUH, Sygehusenheden Ærø Version 2 1 OUH, Sygehusenheden Ærø Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Vigtige begreber i beredskabsplanen... 5 3. Organisation... 5 4. Planens opbygning...

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN APM TERMINALS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Karantæneplan for Region Nordjylland

Karantæneplan for Region Nordjylland Karantæneplan for Region Nordjylland udgivet af Den Præhospitale Virksomhed 1 Karantæneplan for Region Nordjylland Udgivet af Præhospitalt Beredskab Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Region Nordjylland Niels

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere