1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område"

Transkript

1 Notat vedr. radiologi j.nr /1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret om den til enhver tid værende faglige viden på sundhedsområdet. 1 Behandlingen af flere sager inden for radiologien har givet indtryk af, at der på de radiologiske afdelinger er uklarhed om forståelsen af det gældende regelsæt. vil derfor præcisere reglerne i Sundhedsloven 1, Autorisationsloven 2 og Røntgenloven 3 med tilhørende bekendtgørelser. Tilsyn Islands Brygge København S Tlf Fax E-post Dir. tlf E-post 2. Indhentelse af informeret samtykke til røntgenundersøgelse Det fremgår af Sundhedslovens 15 og 16 1, at ingen behandling må indledes eller fortsættes, uden at patienterne er informeret om behandlingsmulighederne samt risikoen for komplikationer og bivirkninger, jf. tillige røntgenbekendtgørelsen Samtykkekravet understreger patienternes selvbestemmelsesret. Den ledende overlæge på røntgenafdelingen har ansvaret for, at der er indhentet et informeret samtykke, også når en klinisk læge har vurderet, at der er indikation for en røntgenundersøgelse og har henvist en patient. Den ledende overlæge skal sikre, at patienten inden undersøgelsen i fyldestgørende omfang bliver informeret om undersøgelsen, herunder risikoen for bivirkninger og komplikationer. En røntgenundersøgelse må ikke udføres, før røntgenafdelingen har sikret sig, at patienten har givet 1 Lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010 af Sundhedsloven Lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 3 Lov nr. 147 af 15. april 1930 om brugen af røntgenstråler mv. 4 Bekendtgørelse nr. 975 af 16. december 1998 om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter som ændret ved Bekendtgørelse nr af 3. september 2007

2 samtykke til undersøgelsen. Der er dog særlige regler ved øjeblikkeligt behandlingsbehov, jf. 19 i Sundhedsloven 1. Ved de fleste rutineundersøgelser kan informationen dokumenteres i journalen ved afkrydsning i et skema med henvisning til en instruks på røntgenafdelingen vedrørende information om den pågældende undersøgelse. Instruksen bliver så en del af journalen. Side 2 Informationen skal være mere omfattende, når undersøgelsen er invasiv eller forbundet med høj stråledosis. Der skal foreligge en instruks om, hvad patientinformationen skal indeholde. Den konkrete information og patientens samtykke skal altid journalføres 5 jf. afsnit 5. Det er ikke tilstrækkeligt i journalen blot at henvise til instruksen for, hvad patientinformationen skal indeholde 6 jf. afsnit 8. Den ledende overlæge på røntgenafdelingen kan overdrage opgaven med at informere og indhente samtykke til andre, eksempelvis personale på røntgenafdelingen eller lægerne på de henvisende afdelinger. Det er altid den ledende overlæge på røntgenafdelingens ansvar, at der foreligger instrukser om opgavens varetagelse, og at personalet er kvalificeret til at udføre opgaven. Den ledende overlæge har også ansvaret for at føre relevant tilsyn med opgavevaretagelsen, jf. afsnit 6 og 8. Det kan være hensigtsmæssigt, at den henvisende læge indhenter det informerede samtykke til røntgenundersøgelsen i betragtning af det generelle udgangspunkt i lovgivningen om, at informationen skal gives på et sådant tidspunkt, at der er tid til spørgsmål og fornøden overvejelse. 7 Hvis arbejdsgangen tilrettelægges således, at det informerede samtykke til undersøgelsen indhentes på den henvisende afdeling, har personalet på den henvisende afdeling journalføringspligten, jf. afsnit 5. Røntgenafdelingen skal så sikre, at der er indhentet et informeret samtykke til undersøgelsen, inden den iværksættes. 3. Vurdering af indikationen for røntgenundersøgelser Det fremgår af røntgenbekendtgørelsen 8, at det påhviler lederen af røntgenanlægget at fastlægge retningslinjer til de kliniske læger for henvisning til røntgenundersøgelser. Henvisningen skal altid omfatte en klar indikation for undersøgelsen. 5 Bekendtgørelse nr af 12. december 2006 om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) 6 Vejledning nr af 20. november 2000 om udfærdigelse af instrukser 7 Bekendtgørelse nr. 665 af 14. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. 5, stk. 2 8 Røntgenbekendtgørelsen 17, jf. note 4

3 Det fremgår videre af røntgenbekendtgørelsen 9, at såvel den henvisende kliniske læge som én af lederen på røntgenafdelingen særligt bemyndiget person skal sikre, at røntgenundersøgelsen er berettiget. Både tilstanden hos den person, der skal undersøges, og det forventede resultat af undersøgelsen i henhold til diagnostik og behandling skal indgå i vurderingen. Hvis andre undersøgelsesmetoder er ligeså egnede, er røntgenundersøgelsen ikke berettiget. Side 3 Den ledende overlæge på røntgenafdelingen har ansvaret for, at der foreligger instrukser for henvisning til røntgenundersøgelser og for stillingtagen til, om undersøgelserne er berettiget. Dette følger af røntgenbekendtgørelsen 10. Indikationen for undersøgelsen skal journalføres, jf. punkt Beskrivelse af røntgenundersøgelser og information herom til henvisende læge eller dennes stedfortræder Der skal udvises omhu og samvittighedsfuldhed ved beskrivelse af røntgenundersøgelser 11. Kravet omfatter, at henvisende læge eller dennes stedfortræder straks får information om røntgenbeskrivelsen, når det er påkrævet, at der ageres akut 12. Det betyder, at når røntgenbeskrivelsen er foretaget og den viser forhold, hvor det er fagligt påkrævet, at der ageres akut, så skal den henvisende læge eller dennes stedfortræder straks have information om røntgenbeskrivelsen. Det skal derfor fremgå af instruksen på røntgenafdelingen, hvem der har ansvaret for at kontakte den henvisende læge eller dennes stedfortræder i disse situationer jf. afsnit 8. Den henvisende læge har desuden altid ansvar for at følge op på en ordineret røntgenundersøgelse 12. Efter s opfattelse omfatter pligten til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved vurdering af røntgenundersøgelser, at alt foreliggende materiale bliver gennemgået for at beskrive forhold, der ligger i forlængelse af det kliniske oplæg, samt andre forhold som vurderes at være åbenlyst patologiske. Det er ikke et krav, at de tidligere røntgenundersøgelser bliver revurderet, men at de bliver inddraget, hvis det er nødvendigt, for at kunne vurdere den aktuelle røntgenundersøgelse. Lovgivningen er ikke til hinder for, at røntgenundersøgelser beskrives af sundhedspersoner uden for røntgenafdelingerne. er 9 Røntgenbekendtgørelsen 19 og 47, jf. note 4 10 Røntgenbekendtgørelsen, 14, jf. 19 og 64, jf. note 4 11 Autorisationslovens 17, jf. note 2 12 Vejledning nr af 31. maj 2011 om håndtering af parakliniske undersøgelser

4 bekendt med, at røntgenundersøgelser nogle gange beskrives i andre afdelinger, fx i ortopædkirurgisk afdeling eller i lungemedicinsk ambulatorium af sundhedspersoner tilknyttet disse afdelinger. I de tilfælde, hvor røntgenundersøgelser beskrives af sundhedspersoner uden for røntgenafdelingerne, vil disse sundhedspersoner have ansvaret for beskrivelsen. Side 4 Det er s opfattelse, at den ledende overlæge på røntgenafdelingen skal sikre, at der er instrukser for beskrivelse af røntgenundersøgelser, der udføres på billeddiagnostisk afdeling, jf. afsnit 8. Når den beskrivende radiolog ikke befinder sig på hospitalet, men fx befinder sig i udlandet, har den ledende overlæge på radiologisk afdeling ansvaret for at sikre instrukser, så henvisende læge eller dennes stedfortræder bliver informeret, som anført ovenfor, jf. afsnit 8. I de tilfælde, hvor beskrivelsen ikke sker ved en dansk autoriseret sundhedsperson, har den behandlende sundhedsperson ansvaret for, at røntgenbeskrivelsen kan bruges i den videre behandling af patienten. Beskrivelse af røntgenundersøgelser er ikke lægeforbeholdt virksomhed. Det er s opfattelse, at det som oftest er hensigtsmæssigt, at det er læger, som varetager denne opgave, da vurdering og beskrivelse af røntgenundersøgelser kræver et indgående kendskab til differentialdiagnoser mv. 5. Journalføring Bestemmelserne i Journalføringsbekendtgørelsen 5 gælder også på det radiologiske område. Patientjournalen skal føres på dansk. Diagnoser bør dog journalføres på latin. Indholdet skal være entydigt og forståeligt for andre sundhedspersoner, som deltager i behandlingen. Dette gælder også de anvendte forkortelser mv. 13 Journalen skal indeholde oplysninger om, hvilken sundhedsperson der har foretaget journalnotatet og hvornår. Det er s vurdering, at det også skal fremgå, hvornår undersøgelsen er foretaget, og hvornår beskrivelsen af den forelå. 14 Sundhedspersonen skal på baggrund af journalen kunne redegøre for, hvad der er foretaget. 15 Der skal være oplysninger i journalen om, hvem der har varetaget delopgaverne ved undersøgelser, fx hvem der har taget stilling til berettigelsen af undersøgelsen, og hvornår det er sket. 13 Journalføringsbekendtgørelsen, 6, jf. note 5 14 Journalføringsbekendtgørelsen 8, stk. 1, punkt 2 og 6, stk. 4, jf. note 5 15 Journalføringsbekendtgørelsen, 7, 8, stk. 1, punkt 2 samt 8, stk. 2, jf. note 5

5 Journalen skal omfatte indikationen for undersøgelsen, jf. afsnit 3, hvilke lægemidler der eventuelt er anvendt i forbindelse med undersøgelsen, og hvem der har ordineret lægemidlerne, doseringen af lægemidlerne samt resultatet af undersøgelserne 16. Eventuelle komplikationer og bivirkninger ved undersøgelsen skal også fremgå af journalen 17. Side 5 Ved off-label undersøgelser, fx når kontrastmidler anvendes til ikkegodkendte undersøgelser eller i ikke-godkendte doser, har radiologen en skærpet pligt til at journalføre indikationen for undersøgelsen. Patientens informerede samtykke skal fremgå af journalen. Det skal blandt andet fremgå, hvilken mundtlig og eventuel skriftlig information der er givet til patienten, og hvad patienten har tilkendegivet i relation til informationen, jf. punkt Patientjournalen skal som udgangspunkt opbevares i mindst 10 år fra den sidste optegnelse, dog kan billeddiagnostisk materiale tilintetgøres efter en sundhedsfaglig vurdering efter 5 år Brug af medhjælp Anvendelse af røntgen er forbeholdt læger, med mindre andet er hjemlet 20. Det fremgår af røntgenbekendtgørelsen, at lederen af røntgenanlægget skal sikre, at røntgenundersøgelser udføres af personer med uddannelse som læge, kiropraktor, radiograf, røntgensygeplejerske, andre med godkendt uddannelse, eller personer der er under uddannelse til et af førnævnte erhverv 21. Lederen af røntgenanlægget har ansvaret for at sikre, at der foreligger skriftlige instrukser for faglig forsvarlig røntgenundersøgelse af patienterne, samt ansvaret for at føre relevant tilsyn med udførelsen heraf, jf. punkt 8. Det vil med andre ord sige, at den ledende overlæge på røntgenafdelingen skal sikre, at røntgenundersøgelser udføres af personer med den rette uddannelse, og at der er skriftlige instrukser for gennemførelsen af røntgenundersøgelserne. 16 Journalføringsbekendtgørelsen 8, stk. 1, punkt 2, litra i, jf. note 5 17 Journalføringsbekendtgørelsen, 8, jf. note 5 18 Journalføringsbekendtgørelsen, 10, jf. note 5 19 Journalføringsbekendtgørelsen, 12. jf. note 5 20 Autorisationslovens 74, stk. 2, jf. note 2, Bekendtgørelse nr. 520 af 30. juni 1993 om kiropraktorvirksomhed, Bekendtgørelse nr. 209 af 6. april 1999 om dentalrøntgenanlæg til intraorale optagelser med spændinger til og med 70 kv og Bekendtgørelse nr. 663 af 16. august 1999 om større dentalrøntgenanlæg 21 Røntgenbekendtgørelsen 13 jf. note 4

6 I forbindelse med røntgenundersøgelser udføres ofte tillige anden lægeforbeholdt virksomhed, som f.eks. anlæggelse af venflon eller injektion af intravenøst af kontrastmiddel (gennembrug af hud og væv er at betragte som et operativt indgreb, hvilket er forbeholdt læger) 22. Når en radiolog fx delegerer til anden - en medhjælp - at anlægge venflon og injicere intravenøst kontrastmiddel, skal medhjælpen være instrueret i at behandle eventuelle bivirkninger, som anafylaktisk shock. Medhjælpen skal også gøres bekendt med, hvornår der skal tilkaldes hjælp. Side 6 Radiologen skal desuden føre det fornødne tilsyn med medhjælpen, som har fået overdraget opgaven, særligt når den delegerede opgave er uvant for medhjælpen 23. Medhjælpen er ansvarlig for at udføre den delegerede opgave efter instruksen og skal dokumentere den delegerede forbeholdte virksomhed, jf. afsnit 5. Medhjælpen kan frasige sig den delegerede opgave, hvis den pågældende ikke ser sig i stand til at udføre opgaven forsvarligt, herunder håndtere eventuelle bivirkninger forsvarligt Telemedicin Telemedicinvejledningen 25 omhandler ansvarsforholdene for en læge i Danmark, der indhenter en vurdering fra en specialist, der ikke er fysisk tilstede. Specialistvurdering, som fx beskrivelse af en røntgenundersøgelse, kan indhentes fra specialister både inden for og uden for Danmark. Læger i Danmark er underkastet autorisationslovens krav om at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres faglige virke 11. Når en autoriseret sundhedsperson (rekvirenten) rekvirerer telemedicinsk rådgivning fra en radiolog, er det rekvirentens ansvar, at de oplysninger, der danner grundlag for rådgivningen, er tilstrækkelige. Det sikrer, at rådgivningen bliver forsvarlig. Ligeledes er radiologen også forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sin rådgivning 26. Der gælder særlige forhold ved indhentning af radiologisk vurdering fra udlandet, fordi den danske sundhedslovgivning ikke gælder her. Hvis en læge vælger at gøre brug af en radiologisk vurdering fra udlandet, vil lægen være selvstændig ansvarlig for den radiologiske vurdering, der 22 Autorisationslovens 74, stk. 2, jf. note 2 23 Bekendtgørelse nr af 11. december 2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt virksomhed) 3 og vejledning nr. 115 af 11. december 2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt virksomhed) punkt Medhjælpsvejledningen punkt 3.3, jf. note Vejledning nr af 9. november 2005 om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin 26 Telemedicinvejledningen, punkt 3, jf. note 25

7 lægges til grund for behandlingen. Den danske sundhedsperson bærer med andre ord ansvaret for den indhentede rådgivning 26. Hvis der på en afdeling generelt planlægges at indhente telemedicinske ydelser fra udlandet, er det den ledende overlæge på røntgenafdelingen, som har ansvaret for at sikre, at rammerne er patientsikkerhedsmæssigt forsvarlige og i øvrigt opfylder kravene i den danske sundhedslovgivning 27. Den ledende overlæge på røntgenafdelingen har ansvaret for at sikre, at selve indholdet af aftalen om radiologiske vurderinger er dækkende og forsvarlig. Derudover har den ledende overlæge ansvaret for at sikre, at arbejdet er organiseret patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt, herunder at udarbejde de nødvendige instrukser for organiseringen jf. punkt 8, eksempelvis krav til maksimale svartider og håndtering af akutte fund. Side 7 Er der ikke en lokal radiologisk afdeling på det behandlingssted, som indhenter radiologiske vurderinger fra udlandet, er det ledelsen på det pågældende behandlingssted, som har det ovenfor beskrevne ansvar. 8. Kravene til instrukser på røntgenafdelinger Den ledende overlæge på røntgenafdelingen har ansvaret for, at der findes de nødvendige instrukser til, at håndteringen af røntgenundersøgelser kan foregå fagligt forsvarligt 6. Røntgenafdelinger har samarbejde med mange kliniske specialer. finder, at det er hensigtsmæssigt, at samarbejdet er beskrevet i interne instrukser mellem de berørte afdelinger 12. Det skal efter s opfattelse være tydeliggjort i disse instrukser, hvordan de kliniske afdelinger kan få bistand til vurdering af røntgenundersøgelser. Når røntgenbeskrivelser ikke foretages af radiologer, men af klinikere, har den ledende overlæge på den kliniske afdeling ansvaret for at udarbejde de nødvendige instrukser for proceduren. Det skal fremgå af instrukserne, i hvilke situationer røntgenundersøgelserne kan beskrives på den kliniske afdeling, og hvornår der skal indhentes radiologisk bistand jf. afsnit 4 og 5. Det altid angives, hvem der har foretaget røntgenbeskrivelserne, herunder faggruppen, så det tydeligt fremgår, når en røntgenundersøgelse ikke er beskrevet af en radiolog, jf. afsnit 5. finder, at det som hovedregel er hensigtsmæssigt, at instrukserne udarbejdes i samarbejde mellem den kliniske og den radiologiske afdeling. 27 Telemedicinvejledningen, punkt 5, jf. note 25

8 har erfaret, at visse typer røntgenundersøgelser - som vurdering af en oversigt over abdomen eller placeringen af en Sengstaken sonde - kan blive fejlvurderet af kliniske læger med fatal udgang for patienten. Det er derfor styrelsens opfattelse, at der i de interne instrukser tillige skal være taget stilling til, hvilke typer røntgenundersøgelser der er særligt vanskelige at vurdere, og hvor fejlvurdering kan udgøre en væsentlig risiko for patientsikkerheden. Det skal fremgå af instrukserne, hvornår klinikeren som udgangspunkt skal anmode om radiologisk bistand. Side 8 Det er s opfattelse, at der som minimum skal foreligge instrukser for indhentelse af patientens informerede samtykke, når denne opgave er delegeret til de henvisende læger, jf. afsnit 2. Det påhviler lederen af røntgenanlægget at sikre, at der er instrukser til de kliniske læger for henvisning til røntgenundersøgelser, jf. afsnit Når radiografer eller andre faggrupper fungerer som medhjælp for en radiolog, skal der foreligge instrukser for deres opgavevaretagelse, jf. punkt Der skal ligeledes foreligge instrukser ved brug af telemedicin inden for det radiologiske område, jf. punkt 7 25 finder også, at der skal foreligge instrukser ved offlabel anvendelse af billeddiagnostiske undersøgelser og kontrastmidler. 28 Røntgenbekendtgørelsen, 17 og 46 jf. note 3

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin 1 Indledning og baggrund Ved telemedicin forstås i denne vejledning, at en læge ved hjælp af video, billeder, lyd og måleresultater inddrager

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det?

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det? Journaler i praksis? Tandlæge Ole Marker, MPA København 23.06.2014 Autorisationsloven Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 1. januar 2009 Gælder alle

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:02 Til: Kis Thuesen Emne: VS: privat/offentlig Vedhæftede

Læs mere

Medlemsmøde - Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde - Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde - Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Karen Marie Dencker Oversygeplejerske, cand.scient.san. 23.05.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsens Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Sundhedsjuridiske aspekter. Journalføringspligt Ansvarsdeling Informeret samtykke

Sundhedsjuridiske aspekter. Journalføringspligt Ansvarsdeling Informeret samtykke Sundhedsjuridiske aspekter Journalføringspligt Ansvarsdeling Informeret samtykke Susanne Scheppan Afdelingslæge, Lægeansvarsudvalget Henrik Kristensen Chefkonsulent, cand.jur. Betina Keldorff Specialkonsulent,

Læs mere

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) I medfør af 21, stk. 1 og 2, 22, stk. 3, 23, stk. 2, 24, stk. 2, 25, stk.

Læs mere

Patientjournaler. Journalføringspligt

Patientjournaler. Journalføringspligt Bekendtgørelse om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring,

Læs mere

Stk. 3. Biologiske præparater som sådan er ikke en del af patientjournalen.

Stk. 3. Biologiske præparater som sådan er ikke en del af patientjournalen. Bekendtgørelse om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring,

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere

Delegering af sygeplejerskeopgaver hvis ansvar? Maj 2014 Jurist og forfatter Anna Murphy

Delegering af sygeplejerskeopgaver hvis ansvar? Maj 2014 Jurist og forfatter Anna Murphy Delegering af sygeplejerskeopgaver hvis ansvar? Maj 2014 Jurist og forfatter Anna Murphy Autorisation Autorisationslovens 54 Uddannelse som sygeplejerske giver autorisation Autorisation indebærer en beskyttet

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) VEJ nr 115 af 11/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, j.nr.

Læs mere

Sundhedsjura i kommunerne 7. marts 2012. Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen

Sundhedsjura i kommunerne 7. marts 2012. Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen Sundhedsjura i kommunerne 7. marts 2012 Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen Kommunale ydelser Den sociale vinkel: Ifølge hviken lovgivning er ydelsen givet?

Læs mere

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) retsinformation.dk - BEK nr 1219 af 11/12/2009 https://www.retsinformation.dk/print.aspx?id=129042 BEK nr 1219 af 11/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 15-12-2009 Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Side 1 af 6 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. VEJ nr 15005 af 06/02/1998 (Gældende) LBK Nr. 759 af 14/11/1990 LBK Nr. 272 af 19/04/2001 Vejledning om medicinadministration

Læs mere

Samsø Kommune. Instruks for delegation og videredelegering

Samsø Kommune. Instruks for delegation og videredelegering Samsø Kommune Instruks for delegation og Sundhedsfaglige instrukser for autoriserede sundhedspersoner, ledere og medarbejdere i hjemmesygeplejen, hjemmeplejen og på plejehjem i Samsø Kommune. Formål At

Læs mere

Juridiske aspekter ved telemedicin. Alice Stærdahl Andersen Jurist, OUH

Juridiske aspekter ved telemedicin. Alice Stærdahl Andersen Jurist, OUH Juridiske aspekter ved telemedicin Alice Stærdahl Andersen Jurist, OUH De næste 15 minutter: MAST-MODELLEN trin 1 overordnet lovgivning MAST-MODELLEN trin 2 det konkrete projekt: Hvem er aktørerne? Hvilke

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Inger Birgitte Beck Behandlingssted:

Læs mere

DELEGATION AF FORBEHOLDT SUNDHEDSFAGLIG VIRKSOMHED. Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL

DELEGATION AF FORBEHOLDT SUNDHEDSFAGLIG VIRKSOMHED. Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL DELEGATION AF FORBEHOLDT SUNDHEDSFAGLIG VIRKSOMHED Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL Agenda Sundhedsfaglig virksomhed Hvad er en sundhedsindsats? Delegering af indsatser efter Sundhedsloven Krav til

Læs mere

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) BEK nr 1090 af 28/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Styrelsen for Patientsikkerhed, j.nr. 3-3010-85/1 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler

Bekendtgørelse for Færøerne om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler Nr. 587 10. juni 2014 Bekendtgørelse for Færøerne om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler I medfør af 21, stk. 1 og 2, 22, stk. 3, 23, stk. 2, 24, stk. 2, 25, stk. 3 og 4, og 91 i lov om autorisation

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Formålet med denne vejledning er at sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved ordination og håndtering af lægemidler. Vejledningen fastlægger ansvarsfordelingen

Læs mere

VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB

VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB Sundhedsstyrelsens vejledning af 6. januar 2000 VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB (Til landets læger) 1. Indledning Sundhedsstyrelsen er, som led i sit tilsyn med den sundhedsfaglige

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Carl Johan Fasting Erichsen Behandlingssted:

Læs mere

Delegation. Indhold. Den 11.maj Jnr G60 Sagsid Ref JJC/KMM/MSH Dir 3370

Delegation. Indhold. Den 11.maj Jnr G60 Sagsid Ref JJC/KMM/MSH Dir 3370 N OTAT Delegation Indhold Forord... 2 Begrebsafklaring... 2 Baggrund... 4 Rettigheder og pligter i forhold til Autorisationsloven... 4 Regler om delegation... 5 Konkret delegation... 5 Rammedelegation...

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Merete Graakjær Nielsen

Læs mere

Ledelsens værktøjskasse. Fra jura til praksis

Ledelsens værktøjskasse. Fra jura til praksis Ledelsens værktøjskasse Fra jura til praksis Hvad er værktøjskassen? Værktøjskassen er et redskab til, hvordan der kan arbejdes med delegation i praksis. Værktøjskassen består bl.a. af en række reflekterende

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Anne Buus Behandlingssted: HUS

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. /1-17-172/1 sif Tlf. 72227990 Fax 72227439 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post nord@sst.dk Thisted Kommune 2010 Tilsynene i Thisted Kommune har gennemført i alt otte tilsynsbesøg

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Per Billesbølle Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ringkøbing-Skjern Kommune. J.nr. 5-2210-1583/1. Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ringkøbing-Skjern Kommune. J.nr. 5-2210-1583/1. Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg J.nr. 5-2210-1583/1 Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Ringkøbing-Skjern Kommune 2012 Tilsynene i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Behandlingssted: Adresse: Charlotte

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Steen Meier Rønborg Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Bruce Phillip Kyle Behandlingssted:

Læs mere

fokus på patientsikkerhed

fokus på patientsikkerhed 2. årgang - nr. 3-15. oktober 2010 fokus på patientsikkerhed En patient udviklede under indlæggelse tegn på tarmslyng (ileus). Den vagthavende læge ordinerede akut oversigt over abdomen. Denne undersøgelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredensborg Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-32/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredensborg Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-32/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-32/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden s tilsyn med plejehjem i Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed. Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL

Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed. Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL Sundhedsfaglig virksomhed Opgaver der er forbeholdt læger, kan med få undtagelser delegeres til andre personer.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Kristina Alexandra Iris Winter

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Vlasios Kontogiannis Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Arne Nyholm Gam Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Flemming Klein Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Kristian Guldbæk Bundgaard Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jes Christian Rahbek Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i 19. januar 2015 Sagsnr. 5-2910-5/1 Helsingør Kommune 2014 Tilsynene i Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt otte tilsynsbesøg på følgende botilbud

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted J.nr. 5-2411-216/1 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Læge: Thomas Bo Jensen Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Klinik: Aarhus Privathospital

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Claus Karale Hermann Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune. 10. oktober 2012 J.nr. 5-2210-21/1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune. 10. oktober 2012 J.nr. 5-2210-21/1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg J.nr. 5-2210-21/1 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Struer Kommune 2011 Tilsynene i Struer Kommune har gennemført

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Behandlingssted: Annette Nørgaard

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Anne Birgitte Haaber Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Endelig tilsynsrapport. Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Day Poulsen

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Endelig tilsynsrapport. Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Day Poulsen Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Day Poulsen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Foreløbig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Boris Velander Behandlingssted:

Læs mere

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Jura og etik Læring via konkrete klagesager Samtykke fra patienter

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Axel Gustav Lerche Behandlingssted:

Læs mere

Dato: 4. marts 2014. J.nr. 5-2210-33/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune

Dato: 4. marts 2014. J.nr. 5-2210-33/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune Dato: 4. marts 2014 J.nr. 5-2210-33/1 s tilsyn med plejehjem i Frederikssund Kommune 2013 Tilsynene i Frederikssund Kommune har gennemført i alt to tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Søren Stoustrup Aarslev Flytlie

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Polmann Dyreby Behandlingssted:

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=21075

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=21075 Page 1 of 5 Til forsiden af retsinformation.dk Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Informeret samtykke Samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger mv.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Mogens Rishøj Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Thomas Qvist Barrett Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Thomas Philip Fahmy Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Nielsen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Foreløbig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Bent Castensøe-Seidenfaden Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Børge Sejersen Sommer Behandlingssted:

Læs mere

Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser

Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser VEJ nr 9019 af 15/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Gitte Blichfeldt Ørsnes Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Trine Bay Laurberg Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Christian Frøkjær Thomsen Behandlingssted:

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted Læge: Klinik: Georgios Zontos Hårklinikken Adresse: Amaliegade 42, 1256 København K Telefon: 33113610 Tilsynet blev foretaget af: embedslæge Ulla Aelsen og embedslæge

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Claus Hovgaard Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Pia Georg Jensen Behandlingssted:

Læs mere

Dato: 6. maj 2014. J.nr. 5-2210-44/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Bornholms Regionskommune

Dato: 6. maj 2014. J.nr. 5-2210-44/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Bornholms Regionskommune Dato: 6. maj 2014 J.nr. 5-2210-44/1 s tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 2013 Tilsynene i Bornholms Regionskommune har gennemført i alt 5 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Morten Ludvig Kraft Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Rolf Holving Nielsen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Peter Vilmann Behandlingssted:

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Behandlingssted: Adresse: Danske Lægers Vaccinations Service, Vejle

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Kirsten Wilkens Behandlingssted:

Læs mere

Vejledning om ergoterapeuters ordnede optegnelser (journalføring)

Vejledning om ergoterapeuters ordnede optegnelser (journalføring) 16. marts 2006 Vejledning om ergoterapeuters ordnede optegnelser (journalføring) 1 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 631 af 30. august 1991 om Terapiassistenter (fysioterapeuter og ergoterapeuter)

Læs mere

Vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger

Vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger Vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger Vejledningen knytter sig til lov nr. 219 af 14. april 1999 om virksomhedsansvarlige læger med de senere ændringer, der er foretaget ved lov nr. 362

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Mogens Rishøj Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Grethe Harbo Andersen Behandlingssted:

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler (Til læger, plejepersonale på sygehuse, i plejeboliger og i hjemmeplejen samt andet personale, der medvirker ved medicinhåndtering) 1 Indledning 3 2

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Karen Tilma Behandlingssted: Tilma

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 9. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1529/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Nordfyns Kommune 2013 Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Nytorv 2, 6000 Kolding Tlf. 72 22 79 50 Fax 72

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Behandlingssted: Adresse: Doktor Jensen v/mette Jensen Anders Billes

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med kosmetiske. Behandlingssted:

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med kosmetiske. Behandlingssted: Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med kosmetiske behandlingssteder hvor registrerede læger og deres eventuelle registrerede medhjælp udfører kosmetisk behandling Endelig tilsynsrapport Registreret

Læs mere

Det er en lægelig opgave at tage stilling til behovet for medicinsk behandling af opioidafhængighed.

Det er en lægelig opgave at tage stilling til behovet for medicinsk behandling af opioidafhængighed. Gadejuristen Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C 17. oktober 2011 j.nr. 7-207-21-3/1/HPE Svar på henvendelse om fænomenerne erstatningsdoser og udligningsordning Sundhedsstyrelsen har modtaget Deres

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Vibeke Ulrich Speciallæge i Neurologi

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Sven Trautner FALCK HEALTH CARE

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Finn Boesen Behandlingssted:

Læs mere

Dato: 10. februar J.nr /1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Furesø Kommune

Dato: 10. februar J.nr /1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Furesø Kommune Dato: 10. februar 2014 J.nr. 5-2210-34/1 s tilsyn med plejehjem i Furesø Kommune 2013 Tilsynene i Furesø Kommune har gennemført i alt tre tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 18. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-31/1/ Reference MAT T 7222 7454 E seost@sst.dk Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Egedal Kommune 2012 Tilsynene i Egedal Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Søren Rasmussen Deutch Behandlingssted:

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted Læge: Klinik: Mads Bundgaard Linses Lounge Adresse: Reykjaviksgade 5, 2300 København S Telefon: 32320692 Tilsynet blev foretaget af: Embedslæge Ulla Axelsen Embedslæge

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune J. nr. 3-17-291/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredericia Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail syd@sst.dk

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed. tilsyn med kosmetiske. Behandlingssted:

Styrelsen for Patientsikkerhed. tilsyn med kosmetiske. Behandlingssted: Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med kosmetiske behandlingssteder hvor registrerede læger og deres eventuelle registrerede medhjælp udfører kosmetisk behandling Endelig tilsynsrapport Registreret

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Luana Leonora Jensen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune J. nr. 4-17-256/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hørsholm Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20

Læs mere