Health Statistics in the Nordic Countries 2002 Helsestatistik for de nordiske lande 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Health Statistics in the Nordic Countries 2002 Helsestatistik for de nordiske lande 2002"

Transkript

1 Health Statistics in the Nordic Countries 2002 Helsestatistik for de nordiske lande 2002

2

3 Health Statistics in the Nordic Countries 2002 Helsestatistik for de nordiske lande 2002 'Health Statistics in the Nordic Countries' may be ordered from: Schultz Information Herstedvang 12 DK-2620 Albertslund Phone: Fax: or at 'Helsestatistik for de nordiske lande' kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12 DK-2620 Albertslund Tlf: Fax: eller på:

4 Members of the Editorial Committee for Health Statistics in the Nordic Countries Medlemmer af Redaktionskomiteen for Helsestatistik for de nordiske lande Danmark Færøerne Grønland Finland Åland Island Norge Sverige Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 DK-2300 København S Overlæge Pál Weihe Afdelingen for Arbejds-og Folkehelse Færøernes sygehusvæsen Sigmundargøta 5 FO-100 Tórshavn Rådgiver Jóanis Erik Køltum Social - og sundhedsministeriet Administrerende Embedslæge Knud Brinkløv Jensen Embedslægeinstitutionen i Grønland Postboks 120 DK-3900 Nuuk Utvecklingschef Mika Gissler STAKES Postbox 220 FIN Helsingfors Landskapsläkare Birger Ch. Sandell Ålands landskapsregering Postbox 1060 AX Mariehamn Konsulent Sigríður Vilhjálmsdóttir Hagstofa Íslands Borgartún 21a IS-150 Reykjavík Seniorrådgiver Jens-Kristian Borgan Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep. N-0033 Oslo Rådgiver Linda Grytten Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep N-0032 Oslo Utvecklingsledare Lars Johansson Landstingsförbundet SE Stockholm Utredare Ingalill Paulsson Lütz Socialstyrelsen, EpC SE Stockholm Editor Redaktør Head of Secretariat Johannes Nielsen NOMESCO s Secretariat Islands Brygge 67 DK-2300 København S Nordisk Medicinalstatistisk Komité København 2004 Omslag: Brandtdesign Forsidefoto: Jörgen Wikstrand Layout og grafik: Jesper Marcussen Tryk: AN:Sats ISBN

5 CONTENTS Contents Indhold Preface Forord 9 SECTION A SEKTION A Health Statistics 2002 Helsestatistik Chapter I Kapitel I Organization of health services Organiseringen af sundhedsvæsenet 12 Introduction Indledning 12 Current and future changes in the health services Organization of and responsibility for the health sector Igangværende og kommende ændringer i sundhedsvæsenet 13 Organisering og ansvar for sundhedsvirksomheden 21 Supervision of health services Tilsyn med sundhedsvæsenet 38 Financing of health services Finansiering af sundhedsvæsenet 45 Charges for health care as per 1 January 2004 Egenbetaling for sundhedsydelser pr. 1. januar Consultation with a physician Lægebesøg 46 Reimbursement for Tilskud til lægemidler 51 pharmaceutical products Treatment in hospitals Behandlinger ved sygehuse 57 Reimbursement for dental treatment Tilskud til tandbehandling 60 Maximum charges Maksimal egenbetaling 66 Chapter II Kapitel II Population and fertility Befolkning og fertilitet 71 Introduction Indledning 71 Population and population trends Befolkning og befolkningsudvikling 71 Fertility, births, infant mortality and contraception Fertilitet, fødsler, spædbørnsdødelighed og prævention 78 5

6 CONTENTS Chapter III Kapitel III Morbidity, medical treatment, accidents and medicine Sygelighed, sygdomsbehandling, ulykker og medicin 87 Introduction Indledning 87 Diseases related to lifestyle Sygdomme relateret til livsstil 87 Cancer Cancersygdomme 96 Medical consultations and immunization schedules Discharges, average length of stay and surgical procedures Lægebesøg og vaccinationsprogrammer 104 Udskrivninger, gennemsnitlig liggetid og kirurgiske indgreb 110 Accidents Ulykker 149 Development in consumption of Udvikling i lægemiddelforbrug 151 medicinal products Chapter IV Kapitel IV Mortality and causes of death Dødelighed og dødsårsager 153 Chapter V Kapitel V Resources Ressourcer 167 Introduction Indledning 167 Health care expenditure Sundhedsudgifter 167 Health personnel Sundhedspersonale 177 Capacity and services in hospitals Kapacitet og ydelser i sygehusvæsenet 181 SECTION B SEKTION B Equal access to care Vård på lika villkor 190 6

7 CONTENTS SECTION C SEKTION C Appendices Bilag 244 Appendix 1: Further information at Bilag 1: Yderligere oplysninger på Further information Yderligere oplysninger 246 NOMESCO's Publications NOMESKO's publikationer 255 Symbols used in tables: Figures not available or too unreliable for use Information non-existent Less than half of the unit used Symboler anvendt i tabellerne: Oplysninger foreligger ikke eller er for upålidelige til, at de kan bruges.. Oplysninger kan i sagens natur ikke forekomme. Mindre end halvdelen af den anvendte enhed 0.0/0 Nothing to report (value nil) Nul - Five year averages are always written as 19xx-xy Two year averages are always written as 19xx/xy Data is always calculated in relation to the respective age groups Femårsgennemsnit skrives altid 19xx-xy Toårsgennemsnit skrives altid 19xx/xy Data er altid udregnet i forhold til de respektive aldersgrupper 7

8

9 PREFACE Preface Forord The aim of NOMESCO is partly to establish a basis for comparable medical statistics in the Nordic countries, partly to initiate development projects of relevance to medical statistics, and to follow international trends in questions of medical statistics. In this publication NOMESCO presents the latest available data from the health statistics of the Nordic countries. Only a few changes have been made in relation to previous versions of the present publication. Section B deals with equal access to health services in the Nordic countries. On the NOMESCO homepage at you will find additional information, including an interactive database and detailed data on hospital discharges and causes of death. Nordic Medico-Statistical Committee (NOMESCO) Målsætningen for NOMESKO er dels at skabe grundlag for sammenlignelig medicinalstatistik i de nordiske lande, dels at tage initiativ til udviklingsprojekter med medicinalstatistisk relevans og endelig at følge den internationale udvikling i medicinalstatistiske spørgsmål. I denne publikation offentliggør NO- MESKO de senest tilgængelige data fra de nordiske landes sundhedsstatistik. I forhold til de forrige udgaver af publikationen er der kun foretaget få ændringer. Sektion B omhandler lige vilkår for benyttelsen af behandlingssystemet i de nordiske lande. På NOMESKO's hjemmeside på findes der supplerende informationer, blandt andet en interaktiv database samt detaljerede data om udskrivninger og dødsårsager. Nordisk Medicinalstatistisk Komité (NOMESKO) 9

10

11 HEALTH STATISTICS 2002 SECTION A Health Statistics 2002 Helsestatistik 2002

12 ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES CHAPTER I Organization of health services Organiseringen af sundhedsvæsenet Introduction In the Nordic countries, the health services are a public matter. All countries have well-established systems of primary health care. In addition to general medical practitioner services, preventive services are provided for mothers and infants, and school health care and dental care for children and young people. Preventive occupational health services and general measures for the protection of the environment exist in all the countries. The countries generally have welldeveloped hospital services with advanced specialist treatment. Specialist medical treatment is also offered outside hospitals. The health services are provided in accordance with legislation, and they are largely financed by public spending or through compulsory health insurance schemes. In all countries, however, there are some patient charges for treatment and pharmaceutical products. Salary or cash allowances are payable to employees during illness. Self-employed people have the possibility to insure themselves in case of illness. Indledning I de nordiske lande er sundhedsvæsenet et offentligt anliggende. Alle landene har et veletableret primært sundhedsvæsen. Som supplement til den almindelige lægepraksis er der iværksat forebyggende initiativer over for mødre og spædbørn og etableret skolesundhedsordninger og skoletandplejeordninger for børn og unge. Der er ligeledes etableret forebyggende bedriftssundhedstjenester og almindelige foranstaltninger til miljøbeskyttelse i alle landene. Som helhed har landene et veludbygget sygehusvæsen med en højt udviklet specialistbehandling. Speciallægebehandling tilbydes også uden for sygehusene. Ydelserne i sundhedsvæsenet gives i henhold til love, og de fleste af dem er offentligt finansieret eller finansieret gennem lovpligtige sygeforsikringsordninger. Der skal dog erlægges en vis egenbetaling for lægemidler og i en vis udstrækning også for behandling. Under sygdom får lønmodtagere enten udbetalt en kontantydelse eller løn. Selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at forsikre sig ved sygdom. 12

13 ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES Current and future changes in the health services DENMARK: Igangværende og kommende ændringer i sundhedsvæsenet DANMARK: In order to increase activity in the health services and to reduce waiting time for examination and treatment, the government allocated an extra DKK 1.5 billion to the health services in This has been followed up with an extra DKK 1.4 billion in 2003 and DKK 1.2 billion in This increased activity is combined with extra choices for patients. Among other things, it is now possible for patients to receive treatment at a private hospital or a hospital abroad that has a contract with the authorities, when waiting time for treatment at a public hospital is greater than two months. These measures have had a considerable effect. The number of people who have had contact with hospital services has increased by from 2001 to During the same period, the number of people who have had an operation of any type has increased by Waiting times have been reduced by one fifth from July 2002 to December 2003 for 18 important operations. During the period 1 July 2002 to 1 October 2003, patients have chosen to use their right to free choice of hospital. For målrettet at øge aktiviteten i sundhedsvæsenet og nedbringe ventetiderne til undersøgelse og behandling tilførte regeringen i 2002 ekstra 1,5 mia. kr. til sundhedsvæsenet. I 2003 og 2004 er der blevet fulgt op med flere ekstrabevillinger til sundhedsvæsenet på hhv. 1,4 og 1,2 mia. kr. Den øgede aktivitet er kombineret med flere valgmuligheder for patienterne. Blandt andet har patienterne fået mulighed for at søge behandling på et privat sygehus eller et sygehus i udlandet, der har indgået aftale med det offentlige, når ventetiden til de offentlige sygehuse overstiger 2 måneder. Indsatsen har haft en betydelig effekt. Fra 2001 til 2002 er antallet af personer, som har haft en kontakt med sygehusvæsenet øget med I samme periode er antallet af personer, der har fået foretaget en eller anden form for operation, øget med Ventetiderne er reduceret med godt 1/5 for 18 vigtige operationer fra juli 2002 til december I perioden fra 1. juli 2002 til 1. oktober 2003 har ca patienter valgt at benytte muligheden for udvidet frit sygehusvalg. At the beginning of 2004, the Ministry of the Interior and Health, the Ministry of Finance, Danish Regions and the Joint Metropolitan Hospital Service (HS) carried out an evaluation of the extended free choice of hospital arrangement. The evaluation showed that in general both patients and public and private hospitals are satisfied with the way the arrange- Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Finansministeriet, Amtsrådsforeningen og H:S har i starten af 2004 foretaget en evaluering af den udvidede fritvalgsordning. Evalueringen viste, at der generelt blandt både patienter og offentlige og private sygehuse er tilfredshed med, hvordan ordningen fungerer. Der blev dog i evalueringen givet udtryk for enkel- 13

14 ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES ment works. However, the evaluation indicated certain problems, mainly in relation to information and visiting patients. te problemer vedr. hovedsageligt information og visitation af patienter. According to the economic agreement for 2004, the government and Danish Regions have agreed that management of hospitals according to funding shall gradually be expanded. The counties determine the budget with the individual hospitals and the hospitals allocate funds to the different departments in an appropriate way, so as to achieve effective production of services. From 2004 the counties shall, one at a time, allocate a minimum of 20 per cent of their funds to their own hospitals directly on the basis of production. Regeringen og Amtsrådsforeningen er i økonomiaftalen for 2004 blevet enige om, at anvendelsen af takststyring i forhold til sygehusene gradvist skal forøges. Amterne fastlægger afregningen med de enkelte sygehuse, og sygehusene skal i hensigtsmæssigt omfang kanalisere takstmidlerne videre ud på de udførende afdelinger for at understøtte en effektiv arbejdstilrettelæggelse. Fra 2004 skal amterne enkeltvist som minimum afregne 20 pct. af bevillingerne til egne sygehuse direkte på baggrund af præsteret aktivitet. In 2005 experience gained from the counties use of management according to funding and the effect of the system shall be evaluated. In the evaluation process an appropriate aim for the extent of management according to funding in the next few years will be discussed. In 2002, the government appointed a Structure Commission to put forward a proposal for better and simpler organization of the public sector for the benefit of the population. The Commission submitted its report in January The Commission proposes a range of possible models for the structure of the public sector, both models in which all tasks are placed in the municipalities and the state, and models in which three administrative levels are kept. Common for all the models is the recommendation that the present administrative units should be larger, in order to ensure sufficient professional resources for the tasks that need to be performed. Der skal i 2005 gennemføres en evaluering af erfaringerne med amternes anvendelse af samt effekterne af takststyring. Som led i evalueringen drøftes en hensigtsmæssig målsætning for omfanget af takststyring i de kommende år. Regeringen nedsatte i 2002 en Strukturkommission, der skulle beskrive forslag til en bedre og mere enkel indretning af den offentlige sektor til gavn for borgerne. Kommissionen afgav sin betænkning i januar Kommissionen opstiller en række mulige modeller for den offentlige sektors struktur herunder både modeller hvor alle opgaver placeres i kommunerne og staten, og modeller hvor der opretholdes tre forvaltningsled. Fælles for modellerne er anbefalingen af, at de nuværende forvaltningsenheder bliver større mhp. at sikre en tilstrækkelig faglig bæredygtighed i opgaveløsningen mv. 14

15 ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES Political decisions about the future structure of the welfare state have yet to be made. In connection with deciding what view to take about the report of the Structure Commission, the government will propose a collective plan for a coordinated health service, to ensure, among other things, a smoother passage for patients through the different sectors in the system. In December 2003, the government published a Strategy for the health service treatment services Patients first. The Strategy clearly states the government s ambitions in the field of health. Der mangler endnu at blive truffet de politiske beslutninger om velfærdssamfundets fremtidige struktur. Regeringen vil i forbindelse med stillingtagen til Strukturkommissionens betænkning fremlægge en samlet plan for et sammenhængende sundhedsvæsen, der bl.a. skal sikre mere smidige patientforløb på tværs af sektorer. Regeringen har i december 2003 udgivet en Strategi for det behandlende sundhedsvæsen Patienten først. Strategien gør det klart, hvad regeringens ambitioner er på sundhedsområdet. In order to provide improved health services for the population, the government will require better documentation of quality and effectiveness, more speedy implementation of the best methods, better access to information and improved communication with the population. The Strategy lists a range of concrete measures that shall be closely followed up, and that shall be continuously evaluated in terms of need for adjustments and concrete follow-up initiatives. For at give borgerne et bedre sundhedsvæsen vil regeringen skærpe kravene til dokumentation af kvalitet og effektivitet, hurtigere udbredelse af de bedste metoder, lettere adgang til information og en klarere kommunikation med borgerne. I strategien opstilles en række konkrete målepunkter som skal følges tæt, og som løbende skal vurderes mhp. behov for justeringer og konkrete, opfølgende initiativer. The following are examples of some of the Government s concrete aims. Personal electronic medication profiles shall be introduced in Concrete proposals for increased use of effective methods of treatment shall be made. Examples of effective ways of working shall be collected systematically, and introduced. FINLAND: The programme and the aims for the health and social sectors for 2004 to 2007 are as follows: Blandt regeringens konkrete mål kan bl.a. nævnes, at der skal implementeres personlige elektroniske medicinprofiler medio 2004, at der skal udarbejdes konkrete forslag til udbredelse af effektive behandlingsmetoder, og at der skal ske systematisk opsamling og udbredelse af eksempler på effektiv arbejdstilrettelæggelse. FINLAND: Programmet og målsætningerne indenfor social og sundhedsområdet 2004 til 2007 er følgende: 15

16 ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES In the programme and aims for the health and social sectors, the Finnish Government has laid down the most important aims for the health and social sectors for the next few years, and also recommendations for measures to achieve these aims. The programme includes a project specifically aimed at treatment of disease and a development project for the social sector. The programme and the aims are primarily directed towards the municipalities. The programme also includes recommendations for measures for government administration and other country-wide actors who support municipal services. The programme is normative in character. It has been developed in consultation with the Finnish Association of Local and Regional Authorities, several government bodies and organizations within the health and social sectors. I programmet med målsætningerne for social og sundhedssektoren har regeringen fastlagt de vigtigste målsætninger indenfor social og sundhedssektoren de nærmeste år ligesom der er forslag til foranstaltninger der kan henføres til disse. I det samlede program findes der et projekt der i sær retter sig imod sygdomsbehandlingen og et udviklingsprojekt rettet mod det sociale område. Målsætningen i programmet retter sig i første omgang mod kommunerne, men der indgår også forslag til foranstaltninger indenfor det statslige område samt andre landsdækkende aktører. Programmet er i sin karakter retningsgivende. Det er udarbejdet i samråd med Finlands kommuneforbund, et antal forvaltninger samt organisationer indenfor social- og sundhedsområdet. Provision of services and financing varies from municipality to municipality. Government grants are allocated within the framework of the annual national budget. Within the period of the programme, additional financing is determined, primarily according to the aims in the national health and health services project and the development project for the social sector. However, it is not possible to develop services only by allocating more resources to the area. A redistribution of resources has often also been necessary. Når det gælder serviceydelserne og finansieringen af disse, er situationen den at den varierer fra kommune til kommune. De statslige tilskud der gives er indenfor rammerne, af den samlede statsøkonomis råderum som fastsættes i de årlige finanslov. I programperioden er der fastlagt en tillægsfinansiering der først og fremmest retter sig imod det nationale sundhedsprogram og udviklingsprojektet inden for det sociale område, men det har ikke været muligt at give en bedre service alene ved at forøge ressourcerne til området, men det har ofte krævet en omfordeling af ressourcerne. ICELAND: According to the new Act of March 2003 two databases on the dispensing of medicinal products will be established. The first database is a statisti- ISLAND: Som en følge af en ny lov fra marts 2003 vil der blive etableret to nye databaser vedrørende udlevering af lægemidler. Den ene database er til statisti- 16

17 ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES cal database, without personal identification, and the second database has encrypted personal identification. The databases shall include information, submitted electronically by pharmacists to the State Social Security Institute, on the dispensing of medicinal products. The aim of these two databases is to meet the obligations of the State Social Security Institute, the Medical Director of Health and the Medical Control Agency regarding surveillance of prescriptions of habitforming or narcotic medicinal products, and medical products in general. Furthermore, the aim of this Act is to monitor costs and to produce general statistics on the use of medicinal products. The relevant institutions had until January 1st 2004 to complete their preparatory work. The State Epidemiologist in the Directorate of Health is responsible for the national recommended immunization schedule. From 2002 it was decided to include vaccination against meningococcal disease C in the recommended immunization schedule. This vaccination is to be administered at ages 6 and 8 months. ske formål uden personidentifikation og den anden database har krypterede data med personidentifikation. Formålet med de to databaser er at gøre det lettere at følge Socialforsikringsdirektoratets, medicinaldirektørens samt kontrolmyndighederne for lægemidlers forpligtigelse til at overvåge receptudstedelser i almindelighed men især vanedannede og narkotiske stoffer. Det er også formålet med loven at der skal holdes et skarp øje med udgifterne samt udarbejdes statistik over forbruget af lægemidler. For at forberede arbejdet havde de relevante institutioner en tidsfrist frem til 1. januar Statsepidemiologen i Sundhedsdirektoratet er ansvarlig for de nationale anbefalede vaccinationsprogrammer. Fra og med 2002 blev det besluttet at inkludere vaccinationer mod meningitis i det anbefalede vaccinationsprogram. Vaccinationen gives når barnet er fyldt 6 og 8 måneder. In addition, a special programme was organized, with the assistance of the primary health care sector, to carry out a single vaccination of everyone under the age of 20. This programme proved to be successful and coverage is estimated to be around 90 per cent for this group. Som et tillæg til programmet, blev der i samarbejde med det primære sundhedsvæsen udarbejdet et program for en éngangsvaccination til alle under 20 år. Disse anstrengelser synes at have været effektiv og er beregnet til at dække ca. 90 procent af denne aldersgruppe. Previously, health centres have been run by the state. A project was carried out in 2003, in which tenders were invited for running a health centre. The health centre lies on the outskirts of the expanding capital city area, and will be manned by six primary physicians and other personnel. Sundhedscentrene har tidligere kun været drevet af staten. I 2003 blev der gennemført en proces, som udliciterede et sundhedscenter. Centret er beliggende i udkanten af det stadigt voksende hovedstadsområde og vil blive bemandet med 6 almenlæger plus øvrigt personale. 17

18 ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES The state (as employer) has provided the premises, furnished the premises and let it out for 25 years. Those who run the centre guarantee to provide traditional treatment for people in the area for the next eight years, after which they can submit a new tender. Staten (som opdragsgiver)har skaffet lokalerne der er lejet i 25 år, ligesom man har stået for indretningen. De der driver centret garanterer traditionel sygdomsbehandling for området de kommende 8 år, med mulighed for forlængelse i yderligere 4 år, hvorefter der skal være en ny licitation. Financing of the centre is partially through a block grant, partly in relation to the length of the patient list, and partly in relation to the number of visits to a physician or a nurse. In addition, there is a fee for school health services. Both the government and the primary physicians have high expectations of the project. NORWAY: During 2003 four new acts in the field of health have come into force: the Act of 27 June 2003 No. 64 relating to alternative treatment of disease etc., the Biotechnology Act, the Biobank Act and the Food Act. Some old acts and regulations have been revised. Betalingen til centret er delvis et fast beløb, delvis i forhold til patientlisten og delvis i forhold til antal besøg hos lægen eller sygeplejersken. Der ydes desuden en særskilt betaling for skolesundhedsplejen. Der er knyttet store forventninger til forsøget både fra staten og almenlægernes side. NORGE: I løbet af 2003 er fire nye love indenfor sundhedsområdet trådt i kraft. Det drejer sig om loven om alternativ behandling af sygdomme m.v., bioteknologiloven, biobankloven og loven om fødevarer. The Act relating to alternative treatment of disease etc. came into force on , and the 67-year-old Quackery Act was annulled. The Act involves a voluntary registration scheme for practitioners of alternative forms of treatment. A new regulation on the marketing of alternative treatment has also come into force. The new Biotechnology Act came partially into force on The Act deals with, among other things, assisted fertilization and foetus diagnostics. The Biobank Act regulates the use of material in biobanks, in a way that such material can be made use of for health purposes in an ethically acceptable way. Loven om alternativ behandling af sygdomme m.v. trådte i kraft den og den 67 år gamle kvaksalverlov blev ophævet. Loven indebærer en frivillig registreringsordning for udøvere af alternativ behandling ligesom der er udarbejdet forskrifter om markedsføring af alternative behandlinger af sygdomme. Den nye lov om bioteknologi trådte delvis i kraft den Loven omfatter blandt andet kunstig befrugtning og fosterdiagnostik. Biobankloven skal regulere at materiale i en biobank kan benyttes til sundhedsformål på en etisk forsvarlig måde. 18

19 ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES The Food Act covers the whole production chain for food from fjord and land to the table. The new Norwegian Food Safety Authority was established on A new regulation Regulation relating to the Prescription Register came into force on From , information is registered by pharmacies and sent to the Register. Changes were made to the Specialized Health Services Act from , such that the Health Authorities take over responsibility for specialized treatment of alcohol and drug abuse. Loven om fødevarer dækker hele produktionskæden for fødevarer fra jord til bord. Det nye fødevaretilsyn blev oprettet fra den En ny forskrift- Forskriften vedrørende receptregisteret trådte i kraft den Receptregisteret, der blev etableret den , indebærer at oplysninger der er indberetningspligtige registreres på apoteket og indsendes til registeret. Ændringer i loven specialistbehandling og loven om social service, der trådte i kraft den indebærer at de regionale sundhedskoncerner overtager alle amtskommunernes foranstaltninger overfor misbrugere af rusmidler. SWEDEN: A report on highly specialized treatment has been presented to the Ministry of Health and Social Affairs. According to the report, the county councils shall continue to have responsibility for financing, providing and organizing highly specialized treatment. In addition, it is proposed, among other things, that the National Board of Health and Welfare should be given the task of defining which types of treatment should be nationwide, and where these should be located. SVERIGE: Socialdepartementet har fået overdraget en rapport om den højt specialiserede sygdomsbehandling. Af rapporten fremgår det at landstingene også fremover skal have ansvaret for at bekoste, drive og organisere den højtspecialiserede sygdomsbehandling. Desuden foreslås det blandt andet at Socialstyrelsen bør få til arbejdsopgave at definere hvad der er landsdækkende sygdomsbehandling og hvor denne skal lokaliseres. The government has appointed a national psychiatry coordinator, who shall identify and analyse problem areas and recommend measures for care, treatment and rehabilitation of people with psychiatric illness and mental handicap. The assignment shall be completed by 1 November A report on organ donation recommends that a national council for organ donation and transplantation should be established. Regeringen har ansat en national psykiatrisamordner der skal identificere og analysere problemområdets samt komme med forslag til foranstaltninger indenfor plejen, omsorgen samt revalideringen af psykisk syge og psykisk funktionshæmmede. Arbejdsopgaven skal være afsluttet senest 1.november I udredningen om organdonation foreslås det at der nedsættes et nationalt råd for organdonation og transplantation. 19

20 ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES Work has been begun to prepare recommendations for legislation for national quality registers for the health sector. The legislation shall contain regulations about the type of information that should be collected in the registers and what is needed in order to achieve this. A report will be produced in the autumn. Der er iværksat en udredning der skal udarbejde forslag til lovgivning for nationale kvalitetsregister indenfor sundhedsområdet. Lovgivningen skal indeholde bestemmelser om hvilke oplysninger der må medtages i registeret og hvad der kræves for dette. Der vil komme en betænkning i løbet af efteråret. Several working groups are currently working on issues related to elderly people. One of them is the government working group on Investigation of care for elderly people. Survey of treatment and care for elderly people 10 years after the Reform for Elderly People. This working group shall present its report in June I øjeblikket er der flere udredninger der arbejder med spørgsmål vedrørende de ældre. Den ene er den statslige udredning: Äldrevårdsutredningen - översyn av vård och omsorg för äldre 10 år efter Ädelreformen. Denne udredning skal komme med sin rapport senest i juni The working group SENIOR 2005 presented its report in October 2003: Future policy for elderly people. 100 steps to security and development with an ageing population. Udredningen SENIOR 2005 kom med sin slutbetænkning i oktober 2003 med benævnelsen Äldrepolitik för framtiden. 100 steg till trygghet och utvecklig med en åldrande befolkning (Ældrepolitikken for fremtiden. 100 trin til tryghed og udvikling med en aldrende befolkning). An evaluation of the Act concerning injuries to Patients has been carried out, and a report was presented during the first half of Since 1 July 2003 a county council and one or more municipalities can establish a common board for providing nursing and care services, in order to improve cooperation. Der har været en evaluering af patientskadeloven og der kom en betænkning i løbet af foråret Siden 1. juli 2003 kan et landsting og en eller flere kommuner indrette et fælles nævn indenfor pleje og omsorgsområdet for at skabe mulighederne for et bedre samvirke. From 1 July 2003, the age-limit for dentists and dental hygienists to receive public grants has been raised from 67 to 70 years. In addition, it is now possible to work within the dental insurance scheme after 70 years of age, after an individual Fra 1. juli 2003 forhøjes aldersgrænsen fra 67 til 70 år for offentlig tilskud til tandlæger og tandplejere. Det skal desuden være muligt at arbejde indenfor tandforsikringen efter at være fyldt 70 år, efter en individuel bedømmelse. Der er 20

Health Statistics in the Nordic Countries 2003 Helsestatistik for de nordiske lande 2003

Health Statistics in the Nordic Countries 2003 Helsestatistik for de nordiske lande 2003 Health Statistics in the Nordic Countries 2003 Helsestatistik for de nordiske lande 2003 Health Statistics in the Nordic Countries 2003 Helsestatistik for de nordiske lande 2003 'Health Statistics in

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 2004 Helsestatistik for de nordiske lande 2004

Health Statistics in the Nordic Countries 2004 Helsestatistik for de nordiske lande 2004 Health Statistics in the Nordic Countries 2004 Helsestatistik for de nordiske lande 2004 Health Statistics in the Nordic Countries 2004 Helsestatistik for de nordiske lande 2004 'Health Statistics in

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 2005 Helsestatistik for de nordiske lande 2005

Health Statistics in the Nordic Countries 2005 Helsestatistik for de nordiske lande 2005 Health Statistics in the Nordic Countries 2005 Helsestatistik for de nordiske lande 2005 Health Statistics in the Nordic Countries 2005 Helsestatistik for de nordiske lande 2005 'Health Statistics in

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 2001 Helsestatistik for de nordiske lande 2001

Health Statistics in the Nordic Countries 2001 Helsestatistik for de nordiske lande 2001 Health Statistics in the Nordic Countries 2001 Helsestatistik for de nordiske lande 2001 Health Statistics in the Nordic Countries 2001 Helsestatistik for de nordiske lande 2001 'Health Statistics in

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 2006 Helsestatistik for de nordiske lande 2006

Health Statistics in the Nordic Countries 2006 Helsestatistik for de nordiske lande 2006 Health Statistics in the Nordic Countries 2006 Helsestatistik for de nordiske lande 2006 Health Statistics in the Nordic Countries 2006 Helsestatistik for de nordiske lande 2006 'Health Statistics in

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries with data from 2008 Helsestatistik for de nordiske lande med data fra 2008

Health Statistics in the Nordic Countries with data from 2008 Helsestatistik for de nordiske lande med data fra 2008 Health Statistics in the Nordic Countries with data from 2008 Helsestatistik for de nordiske lande med data fra 2008 Health Statistics in the Nordic Countries with data from 2008 Helsestatistik for de

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 1999 Helsestatistik for de nordiske lande 1999

Health Statistics in the Nordic Countries 1999 Helsestatistik for de nordiske lande 1999 Health Statistics in the Nordic Countries 1999 Helsestatistik for de nordiske lande 1999 Denne side er blank Health Statistics in the Nordic Countries 1999 Helsestatistik for de nordiske lande 1999 Members

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007

Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Members of the Editorial

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen Engelsk Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Founded in 1944 By 1960 1.000 homes By 1990 5.000 homes 2010-2020 Program for new homes and renovation approx. 6 billion d.kr. and

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense INDHOLD INDEX ØKONOMISK RÅDGIVNING Odense Kommune Borgerservice 3 Øvrige kommunale tilbud 4 Andre tilbud Forbrugerrådets

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

The Post Code in the Address. legal framework, maintenance processes and data registration of Danish post codes

The Post Code in the Address. legal framework, maintenance processes and data registration of Danish post codes The Post Code in the Address legal framework, maintenance processes and data registration of Danish post codes Adresseprogrammet 2 Nordisk Adressemøde, Kokkola 21.-22. maj 2014 Topics Background: Why postcodes

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere