Hasseris Boligselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hasseris Boligselskab"

Transkript

1 Hasseris Boligselskab Boligsocial Helhedsplan for en social og forebyggende indsats Afd. 5 Grønnegården, Dyrskuevej og Stationsmestervej, 9200 Aalborg SV Afd. 6 Skelagergårdene, Skelagervej, 9000 Aalborg I perioden Afd. 5 Grønnegården & Afd. 6. Skelagergårdene Tilsendt landsbyggefonden og koordinationsgruppe. Sags.nr.: & Vedlagt budgetskema og relevante bilag.

2 Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 INDLEDNING... 4 FORMÅL... 4 RESUME... 4 BESKRIVELSE AF OMRÅDERNE... 6 AFD. 5 GRØNNEGÅRDEN... 6 BOLIGOMRÅDETS PROBLEMKOMPLEKS... 6 PERSPEKTIVERNE I DET BOLIGSOCIALE ARBEJDE... 8 POTENTIALE/RESSOURCER... 9 AFD. 6 SKELAGERGÅRDENE BOLIGOMRÅDETS PROBLEMKOMPLEKS PERSPEKTIVERNE I DET BOLIGSOCIALE ARBEJDE POTENTIALE/RESSOURCER VISION FOR HELHEDSPLANEN INTRODUKTION TIL INDSATSERNE I AFD. 5 GRØNNEGÅRDEN OG AFD.6 SKELAGERGÅRDENE PÅTÆNKTE INDSATSER I GRØNNEGÅRDEN OG SKELAGERGÅRDENE PLANLÆGNING OG PERSONALE INDSATS OMRÅDE, BEBOERNETVÆRK, INDDRAGELSE OG DEMOKRATI Beboergruppe og etablering af beboerhus Koordinering af indsatsen INDSATSOMRÅDE - UDSATTE BEBOERE PRIMÆRT I AFDELING BESKRIVELSE AF AKTIVITETER FOR SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE Social kontaktperson, information og social støtte i afd. 5 Grønnegården Etablering af netværksdannende aktiviteter for førtidspensionister, passive kontanthjælpsmodtagere og enlige i afd.5 Grønnegården Håndtering af beboerklager og konflikter Udsatte Beboere og renoveringen Gældsrådgivning INDSATSOMRÅDE BØRN, UNGE OG FAMILIER INDSATSOMRÅDE BØRN OG UNGE SAMT DERES FAMILIER I AFD 5. GRØNNEGÅRDEN INDSATSOMRÅDE BØRN OG UNGE SAMT DERES FAMILIER I AFD 6 SKELAGERGÅRDENE Sommerferieaktiviteter Lektiecafé Børneklub Ungdomsklub og koordinering af samarbejdet mellem MUK og FritidsCenter Sofiendal Fritidsjob Pigeklub Arabisk Børneklub Åbent hus småbørnsfamilier Familieoplevelsesklub Mentorprojekt Solskinsunge Koordinering af boligsociale arrangementer og traditioner Projekt Bydelsmødre Projekt Mødreværksted B&U Social kontaktperson, information og social støtte i Grønnegården Etablering af B&U aktiviteter, netværk og traditioner

3 INDSATSOMRÅDE SUNDHED Sundhedsfremmende samtaler Fællesspisning m. sundhedstema Motion og samvær Hjælp til ryge stop/kurser ORGANISERING EVALUERING OVERORDNET TIDSPLAN/MILEPÆLSPLAN Referencer: Bilag til den boligsociale helhedsplan i afd. 5 Grønnegården og afd. 6 Skelagergårdene:

4 Indledning Hasseris Boligselskab ønsker med denne helhedsplan, at fastholde den boligsociale indsats i afd. 6 Skelagergårdene, og yderligere udvikle samt implementerer det boligsociale arbejde i afd. 5 Grønnegården i forbindelse med en forestående renovering af afdelingen. I helhedsplanen tages der afsæt i Afd. 5 Grønnegårdens problemstillinger, da behovet vurderes at være størst i Grønnegården, set i lyset af en kommende renovering og et nuværende lavt boligsocialt aktivitetsniveau i afdelingen. Helhedsplanen har desuden til hensigt at inddrage relevant viden og erfaring fra Skelagerprojektet i den boligsociale indsats i afd. 5 Grønnegården, og dermed udnytte, at der allerede er en eksisterende erfaren projektledelse og organisering, der kan igangsætte og udvikle et nyt boligsocialt projekt i Grønnegården De to boligafdelinger er forskellige i forhold til beboersammensætning, og dermed i de behov der skal tilpasses og dækkes af den boligsociale helhedsplan. Men generelt er det en bredspektret indsats, med fokus på de særlige indsatsområder der karakteriserer netop den enkelte afdeling, der skal arbejdes med. Formål Det overordnede mål for begge boligområder er, at opbygge socialt og kulturelt velfungerende boligmiljøer. Helhedsplanen skal bredt set medvirke til, at forbedre levevilkår for beboerne i de to boligområder. Konkret skal helhedsplanen udvikle og tilpasse tilbud til beboerne gennem en fokuseret boligsocial indsats, der fremadrettet kan medvirke til, at afdelingerne får et attraktivt socialt miljø og et forbedret image til glæde og gavn for beboerne og Hasseris Boligselskab. Helhedsplanen har desuden til formål at: 1. At sikre en forlængelse af den eksisterende helhedsplan i Skelagergårdene, der udløber henholdsvis den 1. januar 2013 og 1. august 2013 (Boligsocial helhedsplan for Skelagerområdet samt Helhedsplan for beskæftigelsesprojekt og køkkenfunktion i Multihuset). Formålet med den nye helhedsplan er her at færdiggøre og forankre den hidtidige boligsociale indsats. 2. At helhedsplanen skal afhjælpe boligsociale problemstillinger i Grønnegården som supplement til den påtænkte renovering af denne afdeling. Resume Her følger et sammendrag af Helhedsplanens vigtigste tanker og bevæggrunde for udarbejdelse af en Boligsocial Helhedsplan for afd. 5 Grønnegården og afd. 6 Skelagergårdene. Helhedsplanen skal medvirke til at opbygge socialt og kulturelt velfungerende boligmiljøer, og skal ses i sammenhæng med renoveringsindsatsen i afd. 5 Grønnegården samt den tidligere gennemførte renovering og nuværende boligsociale helhedsplan for afd. 6. Skelagergårdene. Den kommende boligsociale indsats skal bygge videre på de resultater og de samarbejdsrelationer, der er skabt i den nuværende helhedsplan for afd. 6 Skelagergårdene, samt evne at skabe nye samarbejdsrelationer og implementere dem i det eksisterende netværk af interessenter. Samtidigt skal helhedsplanen medvirke til, at fremtidssikre afdelingerne. 4

5 Indsatsområder Valget af indsatsområder er foretaget med inddragelse af et bredt felt af interessenter og beslutningen er truffet på baggrund af den tilgængelige viden og erfaringer, i forhold til de to boligområder Der er bl.a. inddraget kvalitativ og kvantitativ viden om beboersammensætningen, netværkets og boligorganisationens oplevelser af de problemstillinger og udfordringer, der er i de to boligområder. Der er endvidere i foråret og efteråret 2010 gennemført en grundig intern og ekstern evaluering af indsatserne i den eksisterende helhedsplan for Skelagergårdene med henblik på, at få afklaret hvilke langsigtede indsatser, der er behov for. Efter gennemgang af afd. 5 og afd.6 er der behov for en boligsocial indsats i følgende fire hovedindsatsområder: 1. Beboernetværk, inddragelse, udvikling og demokrati Udsatte grupper - Førtidspensionister og enlige beboere - Gældsrådgivning, herunder udsættelser, konflikthåndtering og under visning 2. Børn, unge og familier 3. Sundhed Til hvert indsats område er der formuleret en række aktiviteter, der skal medvirke til at forbedre, udvikle og ændre de nuværende mangler eller problemstillinger i boligområderne. Afdelingerne har en beboersammensætning, der gør at det er afdelinger, hvor det er almindeligt man har en rådgiver i kommunen. Projektet vil, med udgangspunkt i beboernes sammensætning og ressourcer, skabe forskellige aktiviteter, der har til hensigt at samle beboernes ressourcer og samarbejde for at udvikle kvarteret. Beboerinddragelse er et gennemgående tema og indsatsen vil søge at medvirke til at skabe forandringer, der understøtter beboernes egne visioner om et godt liv. Den boligsociale indsats får i begge afdelinger afsæt i aktivitetshuse, der vil danne rammen for det boligsociale arbejde, og være det daglige omdrejningspunkt for medarbejdere og beboerne i afdelingerne. De påtænkte indsatser, beskrevet i helhedsplanen, er baseret på, at der ansættes en Projektleder, en Børn -og ungekoordinator og Netværksarbejder. Succeskriterier I Helhedsplanen formuleres en række succeskriterier for hver enkelt aktivitet som projektet løbende måles på i projektstyrergrupperne og i en løbende orientering til organisationsbestyrelsen i Hasseris Boligselskab. Der tænkes i en fleksibel løsning for begge boligområder, således at ressourcerne udnyttes bedst muligt i forhold til behovet i den enkelte afdeling. Indsatsen påtænkes gennemført fra 1. maj 2013 til 30. april

6 Beskrivelse af områderne Afd. 5 Grønnegården Hasseris Boligselskabs afd. 5 Grønnegården, er beliggende i Skalborg i den sydvestlig del af Aalborg, med Stationsmestervej mod nord, Bisgårdsvej mod vest og Dyrskuevej mod syd, den østvendte side af bebyggelsen er afgrænset af jernbanen. Hasseris Boligselskabs afd. 5, Grønnegården har 492 boliger og der bor, pr. 1. januar 2012, 768 beboere i bebyggelsen. Grønnegård er opført midt i 1970'erne på et tidspunkt, med vanskelige finansieringsforhold inden for det sociale boligbyggeri. Det medførte en forenkling og standardisering af bygningsdelene for at få byggeprisen og dermed huslejen ned, men på trods af vanskelighederne lykkedes det at forme bebyggelsen, så den indeholder mange miljøkvaliteter. Boliggaden er det hovedmotiv, bebyggelsen er formet over. Den giver bebyggelsen en bymæssig karakter med udendørs, varierede opholdsrum, hvor beboerne uforpligtende kan komme i kontakt med hinanden eller hvor børn kan lege risikofrit. De toetagers huse med have eller altan er proportioneret i harmoni med gadebredden. Trods husenes knappe form er der gennem opdelinger med hegn og pergolaer opnået et mildt og venligt bybillede. Alle lejligheder har adgang fra det fri, enten direkte fra gågaden eller via en svalegang på første sal. Ud for trapperne er der indrettet cykel rum i stueetagen, mens der er ét-værelses lejligheder på første sal - til voksne børn eller bedstefar. Bygningerne er opført i beton med facader i hvide, af kostede sandwichelementer. Indgangsdørene veksler i forskellige stærke farver. Bebyggelsen ligger i gå afstand til City Syd, der er Aalborgs største indkøbscenter, og hele området er præget af forretninger og handel. Der er kort afstand til skole og fritidstilbud. Boligområdets problemkompleks Hasseris Boligselskabs afd. 5, Grønnegården er karakteriseret af, at der bor mange enlige i afdelingen, der er på overførselsindkomst, kvalitativt ved vi, at der er flere beboere, der er misbrugere og psykisk syge. Børn/unge der bor i Grønnegården er karakteriseret ved, at mange er særligt udsatte. Grønnegården er kendetegnet ved en beboersammensætning med få familier, men med børn med særlige behov og en stor andel af førtidspensionister, passive kontanthjælpsmodtagere og enlige, disse målgrupper skal prioriteres i en kommende indsats. Indsatsen skal på sigt medvirke til at styrke afdelingens sociale liv og skabe et attraktivt miljø for børnefamilier. Der er iværksat initiativer, i et samarbejde mellem privat og kommunalt regi, i forhold til børnene og de unges trivsel i området. Landsbyggefonden har godkendt ansøgning om midler til renovering af bebyggelsen. Grønnegården har behov for en fysisk renovering og boligsocial indsats og i den forbindelse er der i 2010, 2011 og 2012 gennemført en proces, hvor boligorganisationen samt kommunale og private interessenter har deltaget i et afklarende og fremadrettet udviklingsarbejde af en kommende indsats. Der vil blive taget afsæt i Afd. 5 Grønnegårdens problemstillinger, da behovet vurderes at være størst i Grønnegården, set i lyset af en kommende renovering og et nuværende lavt boligsocialt aktivitetsniveau i afdelingen. Som det fremgår af figur 1. er udviklingen i beboersammensætningen stort set uforandret over de senest fem år, men det er der særligt karakterisere afd. 5 Grønnegården er den meget stor andel af beboerne, der er enlige uden børn 64 % og par uden børn 13%. Samt den lille andel af par med børn på kun 7 procent, set i forhold til fordeling i for Aalborg Kommune 6

7 Beboersammensætningen i Grønnegården igennem de sidste 5 år Grønnegården - udvikling i befolkningen i udvalgte aldersgruppe år år og ældre Befolkning i alt Figur 1. Kilde: Danmarks statistik, Netværkskoordinatorerne, Aalborg Kommune Beboere i Grønnegården fordelt på husstandstyper (1/1-2012) 7% 6% 13% Aalborg Kommune 10% 64% 19% 6% 42% Enlige uden børn Enlige med børn Par uden børn øvrige husstande Par med børn I alt 476 husstande Figur 2. Kilde: Danmarks statistik, Netværkskoordinatorerne, Aalborg Kommune Udviklingen i antal offentligt forsørgede personer peger på en kraftigt stigende tendens i nedenstående figur 3. hvor af det fremgår at vi har en stigning fra 38 til 78 personer over perioden på 5 år i gruppen kontanthjælpsmodtager, en stigning på over hundrede %, og er højere end uden for området. Grønnegården er den afdeling der gennemsnitligt har flest udsættelser og lejere med lav indkomst i Hasseris Boligselskab. 27% 6% 7

8 Antal Udviklingen i antal offentligt forsørgede personer mellem år i Grønnegården fordelt på ydelsestype Støttet beskæftigelse Vejledning, opkvalificering Barselsdagpenge mv Revalidering og sygedagpenge Registrerede ledige Kontanthjælp mm Tilbagetrækning I alt på offentlig forsørgelse Figur nr. 3.Kilde: Danmarks statistik, Netværkskoordinatorerne, Aalborg Kommune Boligområdet er kendetegnet af en stor andel af førtidspensionister og enlige, der er på overførselsindkomst, kvalitativt ved vi, at der er flere beboere, der er misbrugere og psykisk syge. Området bære præg af meget få sociale aktiviteter og netværk imellem beboerne, hvilket kan føre til isolering og ensomhed for den enkelte beboer. Der er få familier med børn i afdelingen, og af de småbørnsfamilier der bor i Grønnegården er det halvdelen af familierne, der har særlige behov og tyngde. Det er desuden en afledt effekt af renoveringen i Skelagergårdene, at der er en del familier med et særlige behov, der er flyttet til Grønnegården. Perspektiverne i det boligsociale arbejde I afd.5 Grønnegården har der i en længere år række ikke været boligsocialt arbejde. Afdelingen har få aktiviteter, og en ringe opbakning til beboerdemokratiet, hvilket afspejler et svagt beboernetværk. Der er dog iværksat initiativer i forhold til børn og unges trivsel i området, dette sker i et samarbejde mellem Hasseris Boligselskab, Agri Nord og Aalborg Kommune. Den boligsociale helhedsplan skal medvirke til at styrke afdelingens sociale liv og skabe et attraktivt miljø for børnefamilier. Hvor der etableres gode netværksskabende tilbud til voksne samt børn og unge i afdelingen. Desuden forventes det, at der gennem renoveringen sker en forbedring af lejligheder og grønne områder, der gør dem mere attraktive for børnefamilier, og dermed kan der på sigt forventes en større andel af børn og unge i afdelingen. Der skal tages højde for at skabe de rette fremtidssikrede tilbud i et kommende børn og unge arbejde i afd. 5 Grønnegården. År 8

9 Det boligsociale arbejde skal medvirke til at styrke det sociale netværk og bryde ensomhed og isolation hos afdelingens enlige beboere, passive kontanthjælpsmodtagere og en særlig indsats i forhold til afdelings førtidspensionister, og herunder i processen medvirke til at højne livskvaliteten i boligafdelingen. Det er desuden hensigten at sætte fokus på gældsrådgivning til beboere med behov for hjælp til privat økonomien, for at sikre en stabil økonomi hos den enkelte beboer, og herud fra evt. arbejde videre med øvrige personlige problemstillinger sammen med relevante kommunale samarbejdspartnere. Potentiale/ressourcer Grønnegården har behov for en fysisk renovering og boligsocial indsats og i den forbindelse er der i 2010, 2011 og 2012 gennemført en proces, hvor beboerne og boligorganisationen samt kommunale og private interessenter har deltaget i et afklarende og fremadrettet udviklingsarbejde af en kommende fysisk og boligsocial indsats. Der har til denne proces været en meget fin opbakning fra beboerne til at deltage i dialogen omkring den fysiske renovering, hvilket forventes at få en afsmittende effekt på arbejdet med den boligsociale indsats og arbejdet med at etablere boligsocialt netværk i afdelingen. Den boligsociale indsats i Grønnegården vil hvile på de projekterfaringer og samarbejdes relationer, der er oparbejdet gennem de sidste 6 års boligsociale arbejde i Hasseris Boligselskabs afd. 6 Skelagergårdene, hvor den eksisterende Koordinationsgruppe og Projektstyregrupperne videreføres og suppleres med repræsentanter fra afd. 5 Grønnegårdens afdelingsbestyrelse. Vi vil udnytte, at der allerede er en eksisterende erfaren projektledelse og organisering der kan igangsætte og udvikle et nyt boligsocialt projekt i Grønnegården Der er desuden allerede frivillige fra afdeling 5. Grønnegården, der har deltaget i Multihusets aktiviteter, og de vil gerne starte netværksskabende aktiviteter op i deres egen afdeling i Grønnegården. Øvrige frivillige fra de mange aktiviteter i Afd. 6 Skelagergårdene har et ønske om at inspirere beboerne i afd. 5 Grønnegården, gennem bl.a. workshops etc. så der bliver mulighed for at lære fra sig. Der er i dag følgende frivillige grupper i afd. 6 Skelagergårdene: Multisangerne, Krolf klubben, kunstværkstedet, Parkens venner, stavgangshold, NA, arabisk børneklub, URK lektiecafe og voksen undervisning. Afd. 6 Skelagergårdene. Hasseris Boligselskabs afd. 6, Skelagergårdene opført i perioden ligger i Aalborg SV. Bebyggelsen har 393 boliger og der bor pr. 1. januar 2012, 861 beboere i bebyggelsen. Hasseris Boligselskabs afd. 6 Skelagergårdene er en etagebebyggelse. Bebyggelsen samt grønne arealer har været igennem en renoveringen, der er afsluttet i foråret Der udlejes fortsat via fleksibel udlejning. Bebyggelsen er beliggende i den sydvestlige del af Aalborg for enden af Hasserisvej og på sydsiden af Skelagervej. Den består af 6 enheder med hver fire blokke placeret omkring et fælles gårdrum. Bebyggelsen er placeret højt i et kuperet terræn, der stiger relativt kraftigt fra vest mod øst, hvor de enkelte enheder og blokke er opført med niveauspring. Blokkene er opført i tre etager med kælder. 9

10 Beliggenheden er attraktiv i en bydel i udkanten af Aalborg by, med udsigt og tæt på natur og Mulighedernes Park. Der er gode busforbindelser og en større Netto dagligvare butik. Der er i tilknytning til Skelagergårdene opført et Kvartershus, Multihuset i foråret 2010 i forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen, hvor omdrejningspunktet er en café, og har været rammen om en række netværksskabende aktiviteter for beboerne i området. Der er ligeledes etableret en Børn- og Ungepark Mulighedernes Park i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen. Initiativerne i helhedsplanen er gennemført i tæt samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen i afd. 6, beboerne, Hasseris Boligselskab og samarbejdsparter i privat og offentligt regi. Multihuset fungere som et aktivitets hus for beboerne i kvarteret omkring Skelagergårdene, og knytter bebyggelsen sammen med aktiviteterne i den nyanlagte Børne- og Ungepark med skaterbane, BMX-bane m.v., den sociale kontakt til andre dele af kvarteret har været en væsentlig faktor i opbygningen af et nyt image. Aalborg Kommune har i 2010 opført en ny 60 pladsers vuggestue ved siden af Multihuset, og der er i umiddelbar tilknytning, desuden to børnehaver, Pilehaven og Troldehøj ganske nært ved Skelagergårdene. Alle daginstitutioner ligger inden for kort gå afstand. Siden 2008 har Kvarters sekretariatet under den boligsociale helhedsplan haft ansvaret for gennemførelse og udviklingen helhedsplanen i Hasseris Boligselskab, afdeling 6. Kvarters sekretariatet, der består af Projektleder, Børn- og Ungekoordinator og Jobvejleder, har gennemført alle initiativer i helhedsplanen indenfor børn -og unge -og familieområdet, beskæftigelsesfremmende, sundhedsfremmende, forbyggende og netværksfremmende tiltag samt aktiviteter i forhold til etniske minoriteter. Boligområdets problemkompleks Der er gennem de seneste år pågået en gennemgribende renovering og bredspektret boligsocial indsats i Skelagergårdene. Denne indsats gør, at området er i en positiv udvikling, men vi har endnu ikke set den fulde effekt af indsatsen. Skelagergårdene har, trods den nævnte intensive helhedsorienterede indsats, fortsat betydelige udfordringer. Det er bl.a. mærkbart at mange af familierne i Skelagergårdene er trængt økonomisk. Der ses fortsat isolation af både sundhedstilstand, tilknytning til samfundet, sociale fællesskaber og netværk. Der er fortsat brug for en boligsocial indsats på børn og unge området. På nuværende tidspunkt af den boligsociale indsats i Skelagergårdene, ser vi den gode kontakt til børnefamilierne såvel danske som etniske. Denne kontakt er medvirkende til at skabe ro og tryghed i afdelingen i forbindelse med konflikter. Det er først i løbet af 2011, at vi har fået en god kontakt til de etniske beboere i Skelagergårdene, hvor der fortsat er en høj andel på 48 % for børn og 26% voksne med anden etnisk baggrund end dansk. (se figur nr. 3) 10

11 % Skelagergårdene - udvikling i antallet af indvandrere/efterkommere i % af alle børn/voksne Børn i antal Børn i % Voksne antal Voksne i % Kommunen - børn i % Kommunen voksne i % Figur nr. 3.Kilde: Danmarks statistik, Netværkskoordinatorerne, Aalborg Kommune Der har været et ønske om at ændre beboersammensætningen i Skelagergårdene, og som det ses af figur 5. så er der sket forskydninger i den retning, som vi gerne ville, bl.a. er der en højere andel af ældre i afdeling, hvilket hænger godt sammen med de særlige udlejningsregler og udbuddet af lejligheder med forbedrede adgangsforhold Skelagergårdene - udvikling i befolkningen i udvalgte aldersgruppe år år og ældre Befolkning i alt Figur 5. Kilde: Danmarks statistik, Netværkskoordinatorerne, Aalborg Kommune År 11

12 Beboere i Skelagergårdene fordelt på husstandstyper (1/1-2012) 17% 5% 43% Aalborg Kommune 18% 17% 19% 6% 42% Enlige uden børn Enlige med børn Par uden børn øvrige husstande Par med børn I alt 387 husstande Figur 6. Kilde: Danmarks statistik, Netværkskoordinatorerne, Aalborg Kommune Vi kan af figur 6. se at afdelingen nærmere sig en beboersammensætning tæt på Aalborg Kommunes. Men der er fortsat en stor andel af enlige med børn i afd. 6, forklaringen kunne være at afdelingen i dag er attraktiv for alle familie typer, særligt i forhold til, at der er aktivitetstilbud og børnepasning i ganske kort afstand fra boligen. 27% 6% Antal Udviklingen i antal offentligt forsørgede personer mellem år i Skelagergårdene fordelt på ydelsestype Støttet beskæftigelse Vejledning, opkvalificering Barselsdagpenge mv Revalidering og sygedagpenge Registrerede ledige Kontanthjælp mm Tilbagetrækning I alt på offentlig forsørgelse Figur 7. Kilde: Danmarks statistik, Netværkskoordinatorerne, Aalborg Kommune Vi kan se, at der i perioden har været et fald i antallet af offentligt forsørgede personer, dog med en stigning i Der er et markante fald i kontanthjælp og vejledning/opkvalificering, hvilket År 12

13 underbygger at vi er på rette vej. Men vi ser en svag stigning på næsten alle øvrige parametre, hvilket kan til skrives den økonomiske situation i Danmark. Perspektiverne i det boligsociale arbejde I afd.6 Skelagergårdene har der siden 2006 været en boligsocial indsats, og fra 2007 har afdelingen haft sin egen boligsociale helhedsplan. Multihuset er fortsat omdrejningspunktet for den netværksskabende boligsociale indsats i Skelagergårdene. Multihusets aktiviteter og arrangementer er åbne for alle. Gennem sociale aktiviteter og arrangementer styrkes netværk, rummeligheden og trygheden i afdelingen og lokal området. Multihuset er godt besøgt og fungerer fuldstændig efter hensigten. Der skal fremadrettet være fokus på yderligere forankring af tiltag. Der tænkes i opretning af Multihusets husråd, som er vigtigt i forhold til en optimal udnyttelse af huset, da køkken projektet ikke forlænges, og afsluttes før projektudløb den efter aftale med Landsbyggefonden. Der er fortsat brug for støtte, til at sigte mod en endelig og bæredygtig forankring af indsatserne. Der vil i forbindelse med en forlængelse af indsatsen målrettet arbejdes på en langsigtet og permanent ramme en fortsættelse af forankringsstrategien for det boligsociale liv i Skelagergårdene og for Multihuset. Der er allerede en række aftaler på plads i forhold til forankring, men det er vigtigt, at særligt de etniske beboere får yderligere fodfæste i Multihuset. På nuværende tidspunkt vurderes det, at der efter endt bevillingens periode i 2017, fortsat vil være et behov for en tovholder-/koordinatorfunktion i Skelagergårdene, der med fordel kan tænkes delt med flere parter udover Hasseris Boligselskab. Det er desuden hensigten at sætte fokus på gældsrådgivning til beboere med behov for hjælp til privatøkonomien, for at sikre en stabil økonomi hos den enkelte beboer, og herudfra evt. arbejde videre med øvrige personlige problemstillinger sammen med relevante kommunale samarbejdspartnere. Potentiale/ressourcer Multihuset og cafeen er gode rammer for en levende og positiv social indsats hvor alle beboere er velkommen, og huset er blevet det naturlige omdrejningspunkt for mange gode aktiviteter. Skelagergårdene har behov for en fortsat boligsocial indsats, og særligt herunder at støtte og udvikle det gode potentiale i beboerne, hvor der opleves en stigende interesse for at gøre en frivillig indsats. Der har i helhedsplanen været mange frivillige indsatser til glæde og gavn for mange voksne og børn i Kvarteret. Der er opstået mange nye ideer, aktiviteter endda foreninger i huset i forbindelse med netværksaktiviteter som fællesspisning o. lign. hvor netop beboerne fra Skelagergårdene og kvarteret har lært hinanden at kende. Denne gruppe af gode frivillige kræfter i Skelagergårdene har med meget forskellige kompetencer, og evner formået at skabe mange gode tiltag og aktiviteter. Denne gruppe kræver sparring og støtte for at vokse, men der er potentiale og ressourcer i frivilliggruppen til at skabe merværdi for deres boligafdeling og kvarteret. 13

14 Samarbejdet med og imellem en række samarbejdspartnere som f.eks. AOF, Dansk Røde Kors Ungdom og frivillige osv. har været forbilledligt, og med et klart ønske om at løse opgaverne til gavn for alle brugere af tilbuddene og Multihuset. Hele organiseringen omkring den boligsociale helhedsplan for Skelagergårdene har i hele projektperioden været en ressource, der er vokset i takt med at projektet har udviklet sig. Den positive tilgang til opgaven præger fortsat Koordinationsgruppen og Projektstyregrupperne. Det etablerede samarbejde mellem Kvarterssekretariatet og forskellige interessenter i den boligsociale helhedsplan, kan der drages fordel af i et nyt samlet projekt. Hvor erfaringer fra Helhedsplanen fra Skelagergårdene kan anvendes i afd.5 Grønnegården samt give en synergieffekt på sigt, til glæde for begge afdelinger og Hasseris Boligselskab. Vision for Helhedsplanen Det er Hasseris Boligselskabs overordne mål, at skabe attraktive tidssvarende alment nyttige boliger, med de rette tilbud i nærmiljøet til borgerne i Aalborg, og den boligsociale helhedsplan skal kendes på følgende: At beboerne er i centrum, gennem et beboerdemokrati med mulighed for indflydelse og inddragelse i beslutningerne. At beboerne ved at bo i Hasseris Boligselskab oplever tryghed, nærvær og fællesskab At forholdet mellem beboerne og ansatte er præget er af respekt, stabilitet, effektivitet og tillid At Hasseris Boligselskabs personale er synligt, serviceorienteret samt socialt engageret, med det formål at sætte beboerne i centrum. At boligafdelinger har et engageret beboerdemokrati, kendetegnet ved frivillighed og deltagelse af beboerne i egne lokalt forankrede aktiviteter. At Hasseris Boligselskab tager et socialt ansvar og udvikle tilbud målrettet beboernes behov, for udvikling, økonomisk stabilitet og tryghed. Succeskriterier: At fraflytningsprocenten er faldende i afdelingerne i projektperioden ud fra Hasseris boligselskabs fraflytnings opgørelser. Fraflytningsprocenten i afd. 5 Grønnegården i 2012 var på 22,97%, og i afd. 6 Skelagergårdene var den 20,92% At der er et faldende tab ved fraflytning i afdelingerne. Tab ved fraflytning i Regnskabs år 2011/2012 afd. 5 = ,- kr. og i afd. 6 Skelagergårdene ,- kr.(se bilag nr. 3) At der ikke er en stigning i afdelingernes udgifter til tab i forhold til hærværk ud fra opgørelse for regnskabsåret 11/12, afd.5 Grønnegården har en udgift på ,- kr. og Afd 6. Skelagergårdene har en udgift på , kr. (Undtaget er udgifter afholdt af forsikringen.) Der skal ske en progresssion i forhold til følgende målepunkter: beboerdemokrati, trivsel, indflydelse, inddragelse, tryghed, fællesskab, frivillighed og service. Evaluering foretages gennem en beboerundersøgelse af beboernes oplevelse af at bo i Hasseris Boligselskabs afd. 5. Grønnegården og afd. 6. Skelagergårdene i starten af projektperioden og ved afslutning af projektperioden. Der skal som minimum være en svar procent på 40%. Første måling 14

15 foretages i perioden August - September 2013, og der foretages en afsluttende måling i perioden januar-februar Evalueringen af indsatsen vil overordnet blive målt i forhold til ovenstående succeskriterier, og der udarbejdes herudover konkrete succeskriterier for hvert enkelt indsats og aktivitet i helhedsplanen, der udarbejdes i et samarbejde med Center For Boligsocial Udvikling(CFBU). Introduktion til indsatserne i Afd. 5 Grønnegården og afd.6 Skelagergårdene. Påtænkte indsatser i Grønnegården og Skelagergårdene Der påtænkes følgende disponering af overordnede indsatsområder fra og med Indsatsen vil supplere øvrige indsatser fra privat og kommunal regi. Indsatsområderne er i praksis tæt forbundet, overlapper ofte hinanden og er gensidigt afhængige af hinanden, men beskrivelserne af indsatserne er fordelt på boligafdelingerne ud fra en prioritering af indsats og behov. Det boligsociale arbejde i Hasseris Boligselskab har udgangspunkt i en helhedsopfattelse af boligområdet og beboerne hvor indsatsen er koordineret og fokuseret på at arbejde med at støtte enkelte beboere, familier og grupper. Indsatser udvikles i partnerskab med andre aktører, dette for i størst muligt omfang at sikre en forankring af indsatser. Det boligsociale arbejde tager afsæt i konkrete og påtrængende problemer, der bliver anvendt en ressource- og udviklingsorienteret tilgang frem for en problem- og behandlingsorienteret vinkel. Udfordringer tackles, som hidtil, på en helhedsorienteret måde. Indsatsen vil fortsat være bredspektret og koordineret. Der planlægges at opfører et aktivitetshus i afd.5 Grønnegården, for at få en optimal effekt af den bolig sociale indsats i boligområdet. Aktivitetshuset skal være omdrejningspunktet for et netværksskabende socialt liv blandt områdets beboere. Et aktivitetshus vil få en positiv indflydelse på hele lokalområdet, og vil kunne sikre en god synergieffekt mellem de øvrige boligkvarterer i området og medvirke til at give hele området et løft og her igennem påvirke boligafdelingens image i en tiltrængt positiv retning. Det planlægges desuden, at der etableres bedre tilkørsels muligheder og udbygning af sti system og en åbning af bebyggelsen med en sammenhæng med tilstødende sportsarealer. Indsatsområder: Efter gennemgang af afd. 5 Grønnegården og afd.6 Skelagergårdene er der behov for en boligsocial indsats i følgende fire hovedindsatsområder: 4. Beboernetværk, inddragelse, udvikling og demokrati Udsatte grupper - Førtidspensionister og enlige beboere - Gældsrådgivning, herunder udsættelser, konflikthåndtering og undervisning 5. Børn, unge og familier 6. Sundhed Valget af indsatsområder er foretaget med inddragelse af et bredt felt af interessenter og beslutningen er truffet på baggrund af den tilgængelige viden og erfaringer, der er tilgængelig p.t. i forhold til de to boligområder. Der er bl.a. inddraget kvalitativ og kvantitativ viden om beboersammensætningen, netværkets og boligorganisationens oplevelser af de problemstillinger og udfordringer, der er i de to boligområder. Der er endvidere i foråret og efteråret 2010 gennemført en 15

16 grundig intern og ekstern evaluering af indsatserne i den eksisterende helhedsplan for Skelagergårdene med henblik på, at påviser hvilke indsatser, der er behov for. I Helhedsplanen formuleres en række succeskriterier som projektet løbende måles på i Koordinationsgruppen, Projektstyrergrupper og i en løbende orientering til Organisationsbestyrelsen i Hasseris Boligselskab. Der tænkes i en fleksibel løsning for begge boligområder, således at ressourcerne udnyttes bedst muligt i forhold til behovet i den enkelte afdeling. Indsatsen påtænkes gennemført fra 1. Maj 2013 til 30. April Der lægges op til en samlet helhedsplan for de to boligområder og fordelen ved dette er mange i forhold til indsatsområderne: Boligafdelingerne ligger i samme boligorganisation, og en stor del af det netværk og samarbejdsflader der er opbygget i den hidtidige helhedsplan i Skelagergårdene, kan med fordel anvendes i en ny samlet helhedsplan. Projekterfaringerne fra Skelagergårdene kan på mange måder implementeres og anvendes i forhold til aktiviteterne og processen i indsatsen i Grønnegården. Et samlet sekretariat med ansatte med forskellige kompetencer giver større bredde i den indsats, der kan iværksættes i begge boligområder. Ressourcerne kan udnyttes bedre og mere fleksibelt. Det er desuden oplagt at Helhedsplanen, støtter op og samarbejder med andre interessenter som f.eks. AOF Nord: projekt bydelsmødre og projekt mødre værksted og medvirker til at de får et godt afsæt i Hasseris Boligselskab. Det er forløb der på sigt er til gavn for helhedsplan, afdelingerne og Hasseris Boligselskab. Planlægning og personale De konkrete aktiviteter under de fire hovedindsatsområder tænkes specificeret, udviklet og planlagt i foråret 2013 i et samarbejde mellem Hasseris Boligselskab, beboerrepræsentanter, Landsbyggefonden, Aalborg Kommune, koordinationsgruppen, projektstyregrupperne og Det Boligsociale Råd. Personale i ny Helhedsplan Projekt og personale ledelse Projektleder for Kvarters sekretariatet bliver tovholder på den nye boligsociale helhedsplan for afd. 5 Grønnegården og afd. 6 Skelagergårdene og processen i forbindelse hermed frem mod godkendelse af en endelig helhedsplan. Projektleder er ansvarlig for den daglige personaleledelse i helhedsplanen og daglig leder for aktivitetshuse, økonomi, drift og herunder sikre at helhedsplanen lever op til de krav og succeskriterier, der opstilles i helhedsplanen. Projektleder koordinerer overordnet indsatsen til alle relevante samarbejdspartnere, herunder til frivillige grupper der køre selvstændigt og etablering af husråd for Multihuset. Afd. 6 Skelagergårdene. Projektleder kan engageres i tilfælde hvor der er brug for konfliktmægling imellem beboerne i afdelingerne. Projektleder inddrages desuden i særlige tilfælde omkring B&U sager. Projektleder er mødeleder og ansvarlig for Koordinationsgruppe møder og deltager i Projektstyregruppen for udsatte grupper & netværk og i Projektstyrergruppen for B&U indsatsen. Sundhedsindsatsen i helhedsplanen er et gennemgående element i alle indsatser og behandles løbende på Koordinationsgruppemøder. 16

17 B&U koordinator B&U koordinatoren er ansvarlige for den beskrevne B&U indsats med tilhørende aktiviteter, succeskriterier og krav, er også budgetansvarlig for B&U indsatsen. B&U koordinatoren er den daglige kontaktperson i forhold til B&U indsatsen i begge afdelinger. B&U koordinatoren er også en fagperson, der kan give råd og vejledning. Herunder deltager B&U koordinator i konflikt håndtering i forhold børn og unge problemstillinger i afdelingerne, har også en opsøgende funktion til børn og forældre i forbindelse med f.eks. konflikter, hærværk osv. B&U koordinatoren samarbejder tæt med de lokale skoler, integreret institution, Fritidscenter, børnehaver. B&U koordinatoren er ansvarlig for B&U Projektstyrergruppen. Netværksmedarbejder Netværksmedarbejder er ansvarlig for den boligsociale indsats i afd.5 Grønnegården, med fokus på det afklarende opsøgende netværksdannende arbejde. Netværksmedarbejderen er budget ansvarlig for sit arbejdsområde. Netværksmedarbejderen er den daglige kontaktperson i boligafdelingen for såvel beboerne som samarbejdspartnere, og refererer til projektstyrergruppen for beboernetværk og særligt udsatte beboere. Netværksmedarbejderen er ansvarlig for Projektstyrergruppen for beboernetværk og særligt udsatte beboere. Netværksmedarbejderen skal medvirke til at igangsætte og planlægge aktiviteter. Programledelse Netværkskoordinator ansat ved Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Socialsekretariatet indgår i samarbejde med projektleder i den boligsociale helhedsplan om programledelsen i helhedsplanen for projektperioden Øvrig koordinering og evaluering foregår løbende i Koordinationsgruppen og i Projektstyrergrupperne for indsatserne i helhedsplanen. Kommunale medarbejderne i den boligsociale helhedsplan. Al kommunal medfinansiering i den boligsociale helhedsplan for afd.5 Grønnegården og afdeling 6 Skelagergårdene Hasseris Boligselskab ydes udelukkende som medarbejder timer. Der er gjort et stort arbejde for, at selektere normalindsatsen fra den ekstraordinær indsats i den boligsociale helhedsplan, således at det udelukkende er den ekstraordinær indsats, der er opgjort i forhold til den kommunale medfinansiering. Indsats område, Beboernetværk, inddragelse og demokrati Problem kompleks: Der er en relativt høj andel af enlige beboere i afd.5 Grønnegården. Der er få sociale beboeraktiviteter i Grønnegården, der er et ringe socialt netværk. Der er et ønske om at få etableret et bredere beboerdemokrati i forhold til renovering og etablering af beboerhus. Formål: At der etableres flere beboeraktiviteter for at skabe socialt netværk At skabe interesse og indblik i beboerdemokratiet gennem tilbud om aktiv deltagelse og information om renovering og etablering af et beboerhus. At motiverer beboerne til en aktiv deltagelse i aktiviteter og herunder skabe grobund for bedre trivsel og netværksdannelse. 17

18 Succeskriterier: At der etableres en venteliste for afd.5 Grønnegården At fraflytningsprocenten på 22,97% falder i afd.5 Grønnegården, efter endt renovering i 2018(113 fraflytninger i 2012 HB tal) At der sker et fald i tab ved fraflytning i forhold til nuværende tab ved fraflytning i Regnskabs år 2011/2012 afd. 5 = ,- kr. og i afd. 6 Skelagergårdene ,- kr. (note nr. 3) At varsling af udsættelser og gennemførte udsættelser falder med 50% gennem projektforløbet, 37 varslede udsættelser heraf 17 udførte. At 70 % beboerne føler sig vel informeret via møder, nyhedsbreve, hjemmeside, sms og chat fora vedr. den fysiske renovering og de boligsociale tiltag. Måles via en tilfredsheds undersøgelsen(se under visions succeskriterier side 17.) At motiverer beboerne til en fortsat aktiv deltagelse i boligafdelingens beslutning processer. Sådan at min. 40 % af husstandene er repræsenteret ved afdelingsmøderne, og at min. 50% af husstandene møder op til informationsmøder omkring den fysiske renovering. Aktiviteter Aktiviteter i helhedsplanen under alle indsatsområder. Information og inddragelse i beboerdemokratiet i forhold til renovering og etablering af beboerhus. Beboergruppe og etablering af beboerhus Problemkompleks: Der har gennem længere tid ikke været interesse for beboerdemokratiet i afd.5 Grønnegården, men der er i forbindelse med beboermøderne om den fysiske renovering, sket en ændring hen imod en større interesse for at deltage i beboerdemokratiet. Denne interesse ønskes styrket og fastholdt gennem information og oprettelse af en arbejdsgruppe i forbindelse med etablering af beboerhus. Formål: At beboerne bliver hørt og medvirker til at sikre et beboerdemokrati i afdelingen At der oprettes en arbejdsgruppe vedr. etableringen af beboerhus i afd.5 Grønnegården At informerer om arbejdsgruppens arbejde og hvilke mulighed beboerne har for deltagelse i beslutningsprocessen. At motiverer beboerne til en aktiv deltagelse i beslutningsprocesserne, herunder brug af hjemmeside osv. i Hasseris Boligselskab. Succeskriterier: At 70 % beboerne føler sig vel informeret via møder, nyhedsbreve, hjemmeside, sms og chat fora vedr. den fysiske renovering og de boligsociale tiltag. Måles via en tilfredsheds undersøgelsen(se under visions succeskriterier side 13.) At motiverer beboerne til en fortsat aktiv deltagelse i boligafdelingens beslutning processer. Sådan at min. 40 % af husstandene er repræsenteret ved afdelingsmøderne, og at min. 50% møder op til informationsmøder omkring den fysiske renovering. Målgruppe: Målgruppen for denne aktivitet er alle voksne beboere over 18 år, i alt 641 personer. Indhold 18

19 At skabe interesse for at deltage aktivt i beboerdemokratiet i Afd. 5 Grønnegården bl.a. gennem etablering af en beboer arbejdsgruppe med den hensigt at inddrage beboerne i processen omkring indhold, og brugen af et beboerhus. Processen vil indebære et samarbejde mellem beboerne, netværksmedarbejder, arkitekt, byggeudvalget, afdelingsbestyrelsen hvor beboerhus og samarbejde udvikles. De beboere der deltager, og er aktive i processen, vil fungerer som ambassadører for renoveringen og beboerhuset samt medvirke til inddragelse af andre beboere. Med mulighed for at beboerne udvikler et godt ejerskab for beboerhuset og alle øvrige forandringer i boligafdelingen. Forankring: Formidling via afdelingsbestyrelsen og De Blå Ressourcer og Hasseris Boligselskabs Administration vedr. information. Projektstyregruppen vurderer på resultaterne af indsatsen, om indsatsen kan forankres og i hvilket regi. Ressourcer: Netværksmedarbejder gennem sit daglige informations og motivations arbejde. Hasseris Boligselskab administration gennem mødeindkaldelser, information, hjemmeside, sms og opslag ved opgange og vaskerier. Herunder inddragelse af De Blå Ressourcer som formidlere af information. Samarbejdsrelationer: Afdelingsbestyrelsen, Hasseris Boligselskabs administration, organisationsbestyrelsen, netværksmedarbejder og Projektstyrergruppe. Koordinering af indsatsen Problemkompleks: Der har gennem længere tid ikke været interesse for beboerdemokratiet i afd.5 Grønnegården, men der er i forbindelse med beboermøderne om den fysiske renovering, sket en ændring hen imod en større interesse for at deltage i beboerdemokratiet. Denne interesse ønskes styrket og fastholdt gennem nytænkning, information og koordinering af indsatsen for inddragelse af beboerne i deres eget bolig område. Formål: At beboerne bliver hørt og medvirke til at sikre et beboerdemokrati i afdelingen At informerer om og synliggøre afdelings bestyrelsens arbejde i afdelingen At motiverer beboerne til en aktiv deltagelse i beslutningsprocesserne, herunder brug af hjemmeside osv. i Hasseris Boligselskab. At sikre deltagelse og inddragelse af beboerne i renoveringen, der sikre et godt ejerskab på sigt i afdelingen Succeskriterier: At der arrangeres 6 møder/aktiviteter helårligt med det sigte at engagerer beboerne i beboerdemokratiet, og herunder koordinere kommende aktiviteter og ønsker fra beboerne. At 70 % beboerne føler sig vel informeret via møder, nyhedsbreve, hjemmeside, sms og chat fora vedr. den fysiske renovering og de boligsociale tiltag. Måles via en tilfredsheds undersøgelsen(se under visions succeskriterier side 13.) 19

20 Målgruppe: At motiverer beboerne til en fortsat aktiv deltagelse i boligafdelingens beslutning processer. Sådan at min. 40 % af husstandene er repræsenteret ved afdelingsmøderne, og at min. 50% møder op til informationsmøder omkring den fysiske renovering. Målgruppen for denne aktivitet er alle voksne beboere over 18 år, i alt 641 personer. Indhold Koordinering af den beboerdemokratiske proces i forbindelse med den fysiske renovering af afd.5 Grønnegården herunder, at skabe interesse for at deltage aktivt i beboerdemokratiet i Afd. 5 Grønnegården bl.a. gennem at fastholde Hasseris Boligselskabs informations strategi med brug af hjemmeside, koordineret af Administrationen og Organisationsbestyrelsen. Fortsat at inddrage beboerne i processen omkring udviklingen af afd. 5 Grønnegården. Der skal foregå en interaktion mellem beboerne, netværksmedarbejder, arkitekt, byggeudvalget, afdelingsbestyrelsen hvor beboerhus, beboerdemokrati og samarbejde udvikles. Inddragelse af beboerne omkring renoveringen skal ske via relevant information og brug af hjemmeside etc. Der skal desuden tænkes nyt i forhold til afdelings møder o. lign i forhold til hvordan man informere og får alle med. Deltagelse og inddragelse af beboerne i renoveringen sikre et godt ejerskab på sigt i afdelingen De blå ressourcer fungerer dagligt som ambassadører for renoveringen, og den bolig sociale indsats. Forankring: Formidling via afdelingsbestyrelsen og De Blå Ressourser og Hasseris Boligselskabs administration vedr. information. Organisationsbestyrelsen vurderer på resultaterne af indsatsen, om indsatsen kan forankres og i hvilket regi. Ressourcer: Netværksmedarbejder gennem sit daglige informations og motivations arbejde. Hasseris Boligselskab administration gennem mødeindkaldelser, information, hjemmeside, sms og opslag ved opgange og vaskerier. Herunder inddragelse af De Blå Ressourcer som formidlere af information. Hasseris Boligselskabs administration, afdelingsbestyrelsen, organisationsbestyrelsen, netværksmedarbejder og Projektstyrergruppe. Samarbejdsrelationer: Teknik og Miljøforvaltningen, støttede byggerier er naturlig samarbejdspart. Indsatsområde - Udsatte beboere primært i afdeling 5. Førtidspensionister, passive kontanthjælpsmodtagere og enlige beboere: Grønnegården afd.5 har en store andel af førtidspensionister passive kontanthjælpsmodtagere og enlige beboere i beboersammensætning, og kan karakteriseres som isoleret i deres lejligheder og i forhold til sociale sammenhænge. Afklaringen af behovet for en indsats vil tage sit udgangspunkt i følgende definition af begrebet social eksklusion: Et individ er socialt ekskluderet, hvis det kan karakteriseres af tre, fire eller alle fem af følgende forhold: er relativt økonomisk fattig, har få eller ingen sociale relationer, har en ringe eller ingen deltagelse i faglige og politiske aktiviteter, har en ringe eller ingen deltagelse i fritidsaktiviteter og/eller har et dårligt helbred. (Jørgen Elm Larsens definition på social eksklusion (Larsen, 2004)) 20

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne...

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne... Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget 2014-2018 ALDERSROGADE VORES KVARTER 2 Aldersrogade vores kvarter Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget Indhold 1. Resumé...

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Boligsocial helhedsplan 2014-2018

Boligsocial helhedsplan 2014-2018 Boligsocial helhedsplan 2014-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TRIGEPARKEN FAKTA OG BOLIGSOCIALE UDFORDRINGER... 4 1.1 Kort om Trigeparken... 4 1.2 Beboerne i Trigeparken... 5 1.3 Boligsociale udfordringer i

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Juni 2010 1 Indhold Forord side 4 Indledning side 4 Baggrund side 4 Vision side 5 Indsatsområder side 5 Beskrivelse

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej - Et samarbejde mellem boligorganisationerne AAB, 3B og SAB samt

Læs mere

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark - et forsøg med områdefornyelse Program august 2005 Aalborg Kommune I samarbejde med Hasseris Boligselskab og Kuben Byfornyelse Danmark AS Indholdsfortegnelse

Læs mere

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast 2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast INDSATSER OG METODER Udarbejdet af: Ikast-Brande Kommune, Bomidtvest (afd. 630) og Ikast

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

Byens bedste naboskab

Byens bedste naboskab Byens bedste naboskab Boligsocial helhedsplan 2014-2017 for Vandtårnsområdet (Vorrevang, Reginehøj og Kalmargade) 18. oktober 2013 Boligkontoret Århus Brendstrupgårdsvej 7 8200 Aarhus N post@bk-aarhus.dk

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016

Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016 Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forfatter: Det boligsociale sekretariat i Lejerbo København Redigering: Ditte Bjarnild,

Læs mere

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005.

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. Statusrapport Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. På billedet ses fire af de seks drenge fra projekt nye muligheder sammen med deres lærere. 1 Indhold INDLEDNING...3 OM

Læs mere

Helhedsplan for Trigeparken

Helhedsplan for Trigeparken Oktober 2008 Helhedsplan for Trigeparken Afdeling 19 og 20 Udarbejdet for: Udarbejdet af: www.niraskon.dk Oktober 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrunden for udarbejdelse af helhedsplanen 5 2. Beskrivelse

Læs mere

Boligsociale helhedsplaner i Odense

Boligsociale helhedsplaner i Odense Boligsociale helhedsplaner i Odense Status december 2013 Skt. Klemensparken Stærmosegårdsparken/Rødegårdsparken Korsløkkeparken Dianavænget Risingplanen Vollsmose 2020 Indhold Fakta om boligsociale helhedsplaner

Læs mere

1. FORORD. God læselyst. Pia Mortensen (Boligsocial leder) og Allan Søstrøm (Direktør i Østjysk Bolig)

1. FORORD. God læselyst. Pia Mortensen (Boligsocial leder) og Allan Søstrøm (Direktør i Østjysk Bolig) 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé... 4 3. Baggrund... 6 3.1. Beboerne i Bispehaven... 6 3.2. Udviklingen på udvalgte boligsociale indikatorer... 10 3.3. Boligsocial status og fremtidens Bispehaven...

Læs mere

Allonge til Boligsocial helhedsplan for Ringparken Indsendt til Slagelse Kommune 02.02.2015

Allonge til Boligsocial helhedsplan for Ringparken Indsendt til Slagelse Kommune 02.02.2015 OASEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR RINGPARKEN OG SCHACKENBORGVÆNGE 2014 2017 ALLONGE TIL BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR RINGPARKEN 2013-2017 1 ALLONGE Denne allonge er et tillæg til Oasen Boligsocial Helhedsplan

Læs mere

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Det Gode Naboskab Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 1.1 Problemkomplekset på Indre Nørrebro...1 1.1.1 Børn og unge er overladt til sig selv og hinanden...1

Læs mere

- af helhedsplanen del. 2. Marts 2015

- af helhedsplanen del. 2. Marts 2015 - af helhedsplanen del. 2 Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor denne evaluering? Baggrund for og formål med evalueringen... 4 Læsevejledning 4 Udgangspunkt for helhedsplanen og de faktuelle resultater...

Læs mere

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE BOLIGSELSKABERNE: FSB DFB VIBO LEJERBO AAB I SAMARBEJDE MED KØBENHAVNS KOMMUNE November 2008 INDHOLD 1 INDLEDNING...3 2 BESKRIVELSE AF KVARTERET...3 2.1 BEBOERSAMMENSÆTNING

Læs mere

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 Rådhuspladsen 59 1550 København V Telefon 33 13 21 44 Telefax 33 14 12 60 Giro 7 02 51 30 CVR 10 35 51 17 e-mail fsb@fsb.dk www.fsb.dk Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 18.

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken 2014-18 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Forord 3 Afsnit 2: Resumé 4 Afsnit 3: Baggrund 4 3.1 Ressourcer og

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 28. februar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. marts 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere