Hasseris Boligselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hasseris Boligselskab"

Transkript

1 Hasseris Boligselskab Boligsocial Helhedsplan for en social og forebyggende indsats Afd. 5 Grønnegården, Dyrskuevej og Stationsmestervej, 9200 Aalborg SV Afd. 6 Skelagergårdene, Skelagervej, 9000 Aalborg I perioden Afd. 5 Grønnegården & Afd. 6. Skelagergårdene Tilsendt landsbyggefonden og koordinationsgruppe. Sags.nr.: & Vedlagt budgetskema og relevante bilag.

2 Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 INDLEDNING... 4 FORMÅL... 4 RESUME... 4 BESKRIVELSE AF OMRÅDERNE... 6 AFD. 5 GRØNNEGÅRDEN... 6 BOLIGOMRÅDETS PROBLEMKOMPLEKS... 6 PERSPEKTIVERNE I DET BOLIGSOCIALE ARBEJDE... 8 POTENTIALE/RESSOURCER... 9 AFD. 6 SKELAGERGÅRDENE BOLIGOMRÅDETS PROBLEMKOMPLEKS PERSPEKTIVERNE I DET BOLIGSOCIALE ARBEJDE POTENTIALE/RESSOURCER VISION FOR HELHEDSPLANEN INTRODUKTION TIL INDSATSERNE I AFD. 5 GRØNNEGÅRDEN OG AFD.6 SKELAGERGÅRDENE PÅTÆNKTE INDSATSER I GRØNNEGÅRDEN OG SKELAGERGÅRDENE PLANLÆGNING OG PERSONALE INDSATS OMRÅDE, BEBOERNETVÆRK, INDDRAGELSE OG DEMOKRATI Beboergruppe og etablering af beboerhus Koordinering af indsatsen INDSATSOMRÅDE - UDSATTE BEBOERE PRIMÆRT I AFDELING BESKRIVELSE AF AKTIVITETER FOR SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE Social kontaktperson, information og social støtte i afd. 5 Grønnegården Etablering af netværksdannende aktiviteter for førtidspensionister, passive kontanthjælpsmodtagere og enlige i afd.5 Grønnegården Håndtering af beboerklager og konflikter Udsatte Beboere og renoveringen Gældsrådgivning INDSATSOMRÅDE BØRN, UNGE OG FAMILIER INDSATSOMRÅDE BØRN OG UNGE SAMT DERES FAMILIER I AFD 5. GRØNNEGÅRDEN INDSATSOMRÅDE BØRN OG UNGE SAMT DERES FAMILIER I AFD 6 SKELAGERGÅRDENE Sommerferieaktiviteter Lektiecafé Børneklub Ungdomsklub og koordinering af samarbejdet mellem MUK og FritidsCenter Sofiendal Fritidsjob Pigeklub Arabisk Børneklub Åbent hus småbørnsfamilier Familieoplevelsesklub Mentorprojekt Solskinsunge Koordinering af boligsociale arrangementer og traditioner Projekt Bydelsmødre Projekt Mødreværksted B&U Social kontaktperson, information og social støtte i Grønnegården Etablering af B&U aktiviteter, netværk og traditioner

3 INDSATSOMRÅDE SUNDHED Sundhedsfremmende samtaler Fællesspisning m. sundhedstema Motion og samvær Hjælp til ryge stop/kurser ORGANISERING EVALUERING OVERORDNET TIDSPLAN/MILEPÆLSPLAN Referencer: Bilag til den boligsociale helhedsplan i afd. 5 Grønnegården og afd. 6 Skelagergårdene:

4 Indledning Hasseris Boligselskab ønsker med denne helhedsplan, at fastholde den boligsociale indsats i afd. 6 Skelagergårdene, og yderligere udvikle samt implementerer det boligsociale arbejde i afd. 5 Grønnegården i forbindelse med en forestående renovering af afdelingen. I helhedsplanen tages der afsæt i Afd. 5 Grønnegårdens problemstillinger, da behovet vurderes at være størst i Grønnegården, set i lyset af en kommende renovering og et nuværende lavt boligsocialt aktivitetsniveau i afdelingen. Helhedsplanen har desuden til hensigt at inddrage relevant viden og erfaring fra Skelagerprojektet i den boligsociale indsats i afd. 5 Grønnegården, og dermed udnytte, at der allerede er en eksisterende erfaren projektledelse og organisering, der kan igangsætte og udvikle et nyt boligsocialt projekt i Grønnegården De to boligafdelinger er forskellige i forhold til beboersammensætning, og dermed i de behov der skal tilpasses og dækkes af den boligsociale helhedsplan. Men generelt er det en bredspektret indsats, med fokus på de særlige indsatsområder der karakteriserer netop den enkelte afdeling, der skal arbejdes med. Formål Det overordnede mål for begge boligområder er, at opbygge socialt og kulturelt velfungerende boligmiljøer. Helhedsplanen skal bredt set medvirke til, at forbedre levevilkår for beboerne i de to boligområder. Konkret skal helhedsplanen udvikle og tilpasse tilbud til beboerne gennem en fokuseret boligsocial indsats, der fremadrettet kan medvirke til, at afdelingerne får et attraktivt socialt miljø og et forbedret image til glæde og gavn for beboerne og Hasseris Boligselskab. Helhedsplanen har desuden til formål at: 1. At sikre en forlængelse af den eksisterende helhedsplan i Skelagergårdene, der udløber henholdsvis den 1. januar 2013 og 1. august 2013 (Boligsocial helhedsplan for Skelagerområdet samt Helhedsplan for beskæftigelsesprojekt og køkkenfunktion i Multihuset). Formålet med den nye helhedsplan er her at færdiggøre og forankre den hidtidige boligsociale indsats. 2. At helhedsplanen skal afhjælpe boligsociale problemstillinger i Grønnegården som supplement til den påtænkte renovering af denne afdeling. Resume Her følger et sammendrag af Helhedsplanens vigtigste tanker og bevæggrunde for udarbejdelse af en Boligsocial Helhedsplan for afd. 5 Grønnegården og afd. 6 Skelagergårdene. Helhedsplanen skal medvirke til at opbygge socialt og kulturelt velfungerende boligmiljøer, og skal ses i sammenhæng med renoveringsindsatsen i afd. 5 Grønnegården samt den tidligere gennemførte renovering og nuværende boligsociale helhedsplan for afd. 6. Skelagergårdene. Den kommende boligsociale indsats skal bygge videre på de resultater og de samarbejdsrelationer, der er skabt i den nuværende helhedsplan for afd. 6 Skelagergårdene, samt evne at skabe nye samarbejdsrelationer og implementere dem i det eksisterende netværk af interessenter. Samtidigt skal helhedsplanen medvirke til, at fremtidssikre afdelingerne. 4

5 Indsatsområder Valget af indsatsområder er foretaget med inddragelse af et bredt felt af interessenter og beslutningen er truffet på baggrund af den tilgængelige viden og erfaringer, i forhold til de to boligområder Der er bl.a. inddraget kvalitativ og kvantitativ viden om beboersammensætningen, netværkets og boligorganisationens oplevelser af de problemstillinger og udfordringer, der er i de to boligområder. Der er endvidere i foråret og efteråret 2010 gennemført en grundig intern og ekstern evaluering af indsatserne i den eksisterende helhedsplan for Skelagergårdene med henblik på, at få afklaret hvilke langsigtede indsatser, der er behov for. Efter gennemgang af afd. 5 og afd.6 er der behov for en boligsocial indsats i følgende fire hovedindsatsområder: 1. Beboernetværk, inddragelse, udvikling og demokrati Udsatte grupper - Førtidspensionister og enlige beboere - Gældsrådgivning, herunder udsættelser, konflikthåndtering og under visning 2. Børn, unge og familier 3. Sundhed Til hvert indsats område er der formuleret en række aktiviteter, der skal medvirke til at forbedre, udvikle og ændre de nuværende mangler eller problemstillinger i boligområderne. Afdelingerne har en beboersammensætning, der gør at det er afdelinger, hvor det er almindeligt man har en rådgiver i kommunen. Projektet vil, med udgangspunkt i beboernes sammensætning og ressourcer, skabe forskellige aktiviteter, der har til hensigt at samle beboernes ressourcer og samarbejde for at udvikle kvarteret. Beboerinddragelse er et gennemgående tema og indsatsen vil søge at medvirke til at skabe forandringer, der understøtter beboernes egne visioner om et godt liv. Den boligsociale indsats får i begge afdelinger afsæt i aktivitetshuse, der vil danne rammen for det boligsociale arbejde, og være det daglige omdrejningspunkt for medarbejdere og beboerne i afdelingerne. De påtænkte indsatser, beskrevet i helhedsplanen, er baseret på, at der ansættes en Projektleder, en Børn -og ungekoordinator og Netværksarbejder. Succeskriterier I Helhedsplanen formuleres en række succeskriterier for hver enkelt aktivitet som projektet løbende måles på i projektstyrergrupperne og i en løbende orientering til organisationsbestyrelsen i Hasseris Boligselskab. Der tænkes i en fleksibel løsning for begge boligområder, således at ressourcerne udnyttes bedst muligt i forhold til behovet i den enkelte afdeling. Indsatsen påtænkes gennemført fra 1. maj 2013 til 30. april

6 Beskrivelse af områderne Afd. 5 Grønnegården Hasseris Boligselskabs afd. 5 Grønnegården, er beliggende i Skalborg i den sydvestlig del af Aalborg, med Stationsmestervej mod nord, Bisgårdsvej mod vest og Dyrskuevej mod syd, den østvendte side af bebyggelsen er afgrænset af jernbanen. Hasseris Boligselskabs afd. 5, Grønnegården har 492 boliger og der bor, pr. 1. januar 2012, 768 beboere i bebyggelsen. Grønnegård er opført midt i 1970'erne på et tidspunkt, med vanskelige finansieringsforhold inden for det sociale boligbyggeri. Det medførte en forenkling og standardisering af bygningsdelene for at få byggeprisen og dermed huslejen ned, men på trods af vanskelighederne lykkedes det at forme bebyggelsen, så den indeholder mange miljøkvaliteter. Boliggaden er det hovedmotiv, bebyggelsen er formet over. Den giver bebyggelsen en bymæssig karakter med udendørs, varierede opholdsrum, hvor beboerne uforpligtende kan komme i kontakt med hinanden eller hvor børn kan lege risikofrit. De toetagers huse med have eller altan er proportioneret i harmoni med gadebredden. Trods husenes knappe form er der gennem opdelinger med hegn og pergolaer opnået et mildt og venligt bybillede. Alle lejligheder har adgang fra det fri, enten direkte fra gågaden eller via en svalegang på første sal. Ud for trapperne er der indrettet cykel rum i stueetagen, mens der er ét-værelses lejligheder på første sal - til voksne børn eller bedstefar. Bygningerne er opført i beton med facader i hvide, af kostede sandwichelementer. Indgangsdørene veksler i forskellige stærke farver. Bebyggelsen ligger i gå afstand til City Syd, der er Aalborgs største indkøbscenter, og hele området er præget af forretninger og handel. Der er kort afstand til skole og fritidstilbud. Boligområdets problemkompleks Hasseris Boligselskabs afd. 5, Grønnegården er karakteriseret af, at der bor mange enlige i afdelingen, der er på overførselsindkomst, kvalitativt ved vi, at der er flere beboere, der er misbrugere og psykisk syge. Børn/unge der bor i Grønnegården er karakteriseret ved, at mange er særligt udsatte. Grønnegården er kendetegnet ved en beboersammensætning med få familier, men med børn med særlige behov og en stor andel af førtidspensionister, passive kontanthjælpsmodtagere og enlige, disse målgrupper skal prioriteres i en kommende indsats. Indsatsen skal på sigt medvirke til at styrke afdelingens sociale liv og skabe et attraktivt miljø for børnefamilier. Der er iværksat initiativer, i et samarbejde mellem privat og kommunalt regi, i forhold til børnene og de unges trivsel i området. Landsbyggefonden har godkendt ansøgning om midler til renovering af bebyggelsen. Grønnegården har behov for en fysisk renovering og boligsocial indsats og i den forbindelse er der i 2010, 2011 og 2012 gennemført en proces, hvor boligorganisationen samt kommunale og private interessenter har deltaget i et afklarende og fremadrettet udviklingsarbejde af en kommende indsats. Der vil blive taget afsæt i Afd. 5 Grønnegårdens problemstillinger, da behovet vurderes at være størst i Grønnegården, set i lyset af en kommende renovering og et nuværende lavt boligsocialt aktivitetsniveau i afdelingen. Som det fremgår af figur 1. er udviklingen i beboersammensætningen stort set uforandret over de senest fem år, men det er der særligt karakterisere afd. 5 Grønnegården er den meget stor andel af beboerne, der er enlige uden børn 64 % og par uden børn 13%. Samt den lille andel af par med børn på kun 7 procent, set i forhold til fordeling i for Aalborg Kommune 6

7 Beboersammensætningen i Grønnegården igennem de sidste 5 år Grønnegården - udvikling i befolkningen i udvalgte aldersgruppe år år og ældre Befolkning i alt Figur 1. Kilde: Danmarks statistik, Netværkskoordinatorerne, Aalborg Kommune Beboere i Grønnegården fordelt på husstandstyper (1/1-2012) 7% 6% 13% Aalborg Kommune 10% 64% 19% 6% 42% Enlige uden børn Enlige med børn Par uden børn øvrige husstande Par med børn I alt 476 husstande Figur 2. Kilde: Danmarks statistik, Netværkskoordinatorerne, Aalborg Kommune Udviklingen i antal offentligt forsørgede personer peger på en kraftigt stigende tendens i nedenstående figur 3. hvor af det fremgår at vi har en stigning fra 38 til 78 personer over perioden på 5 år i gruppen kontanthjælpsmodtager, en stigning på over hundrede %, og er højere end uden for området. Grønnegården er den afdeling der gennemsnitligt har flest udsættelser og lejere med lav indkomst i Hasseris Boligselskab. 27% 6% 7

8 Antal Udviklingen i antal offentligt forsørgede personer mellem år i Grønnegården fordelt på ydelsestype Støttet beskæftigelse Vejledning, opkvalificering Barselsdagpenge mv Revalidering og sygedagpenge Registrerede ledige Kontanthjælp mm Tilbagetrækning I alt på offentlig forsørgelse Figur nr. 3.Kilde: Danmarks statistik, Netværkskoordinatorerne, Aalborg Kommune Boligområdet er kendetegnet af en stor andel af førtidspensionister og enlige, der er på overførselsindkomst, kvalitativt ved vi, at der er flere beboere, der er misbrugere og psykisk syge. Området bære præg af meget få sociale aktiviteter og netværk imellem beboerne, hvilket kan føre til isolering og ensomhed for den enkelte beboer. Der er få familier med børn i afdelingen, og af de småbørnsfamilier der bor i Grønnegården er det halvdelen af familierne, der har særlige behov og tyngde. Det er desuden en afledt effekt af renoveringen i Skelagergårdene, at der er en del familier med et særlige behov, der er flyttet til Grønnegården. Perspektiverne i det boligsociale arbejde I afd.5 Grønnegården har der i en længere år række ikke været boligsocialt arbejde. Afdelingen har få aktiviteter, og en ringe opbakning til beboerdemokratiet, hvilket afspejler et svagt beboernetværk. Der er dog iværksat initiativer i forhold til børn og unges trivsel i området, dette sker i et samarbejde mellem Hasseris Boligselskab, Agri Nord og Aalborg Kommune. Den boligsociale helhedsplan skal medvirke til at styrke afdelingens sociale liv og skabe et attraktivt miljø for børnefamilier. Hvor der etableres gode netværksskabende tilbud til voksne samt børn og unge i afdelingen. Desuden forventes det, at der gennem renoveringen sker en forbedring af lejligheder og grønne områder, der gør dem mere attraktive for børnefamilier, og dermed kan der på sigt forventes en større andel af børn og unge i afdelingen. Der skal tages højde for at skabe de rette fremtidssikrede tilbud i et kommende børn og unge arbejde i afd. 5 Grønnegården. År 8

9 Det boligsociale arbejde skal medvirke til at styrke det sociale netværk og bryde ensomhed og isolation hos afdelingens enlige beboere, passive kontanthjælpsmodtagere og en særlig indsats i forhold til afdelings førtidspensionister, og herunder i processen medvirke til at højne livskvaliteten i boligafdelingen. Det er desuden hensigten at sætte fokus på gældsrådgivning til beboere med behov for hjælp til privat økonomien, for at sikre en stabil økonomi hos den enkelte beboer, og herud fra evt. arbejde videre med øvrige personlige problemstillinger sammen med relevante kommunale samarbejdspartnere. Potentiale/ressourcer Grønnegården har behov for en fysisk renovering og boligsocial indsats og i den forbindelse er der i 2010, 2011 og 2012 gennemført en proces, hvor beboerne og boligorganisationen samt kommunale og private interessenter har deltaget i et afklarende og fremadrettet udviklingsarbejde af en kommende fysisk og boligsocial indsats. Der har til denne proces været en meget fin opbakning fra beboerne til at deltage i dialogen omkring den fysiske renovering, hvilket forventes at få en afsmittende effekt på arbejdet med den boligsociale indsats og arbejdet med at etablere boligsocialt netværk i afdelingen. Den boligsociale indsats i Grønnegården vil hvile på de projekterfaringer og samarbejdes relationer, der er oparbejdet gennem de sidste 6 års boligsociale arbejde i Hasseris Boligselskabs afd. 6 Skelagergårdene, hvor den eksisterende Koordinationsgruppe og Projektstyregrupperne videreføres og suppleres med repræsentanter fra afd. 5 Grønnegårdens afdelingsbestyrelse. Vi vil udnytte, at der allerede er en eksisterende erfaren projektledelse og organisering der kan igangsætte og udvikle et nyt boligsocialt projekt i Grønnegården Der er desuden allerede frivillige fra afdeling 5. Grønnegården, der har deltaget i Multihusets aktiviteter, og de vil gerne starte netværksskabende aktiviteter op i deres egen afdeling i Grønnegården. Øvrige frivillige fra de mange aktiviteter i Afd. 6 Skelagergårdene har et ønske om at inspirere beboerne i afd. 5 Grønnegården, gennem bl.a. workshops etc. så der bliver mulighed for at lære fra sig. Der er i dag følgende frivillige grupper i afd. 6 Skelagergårdene: Multisangerne, Krolf klubben, kunstværkstedet, Parkens venner, stavgangshold, NA, arabisk børneklub, URK lektiecafe og voksen undervisning. Afd. 6 Skelagergårdene. Hasseris Boligselskabs afd. 6, Skelagergårdene opført i perioden ligger i Aalborg SV. Bebyggelsen har 393 boliger og der bor pr. 1. januar 2012, 861 beboere i bebyggelsen. Hasseris Boligselskabs afd. 6 Skelagergårdene er en etagebebyggelse. Bebyggelsen samt grønne arealer har været igennem en renoveringen, der er afsluttet i foråret Der udlejes fortsat via fleksibel udlejning. Bebyggelsen er beliggende i den sydvestlige del af Aalborg for enden af Hasserisvej og på sydsiden af Skelagervej. Den består af 6 enheder med hver fire blokke placeret omkring et fælles gårdrum. Bebyggelsen er placeret højt i et kuperet terræn, der stiger relativt kraftigt fra vest mod øst, hvor de enkelte enheder og blokke er opført med niveauspring. Blokkene er opført i tre etager med kælder. 9

10 Beliggenheden er attraktiv i en bydel i udkanten af Aalborg by, med udsigt og tæt på natur og Mulighedernes Park. Der er gode busforbindelser og en større Netto dagligvare butik. Der er i tilknytning til Skelagergårdene opført et Kvartershus, Multihuset i foråret 2010 i forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen, hvor omdrejningspunktet er en café, og har været rammen om en række netværksskabende aktiviteter for beboerne i området. Der er ligeledes etableret en Børn- og Ungepark Mulighedernes Park i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen. Initiativerne i helhedsplanen er gennemført i tæt samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen i afd. 6, beboerne, Hasseris Boligselskab og samarbejdsparter i privat og offentligt regi. Multihuset fungere som et aktivitets hus for beboerne i kvarteret omkring Skelagergårdene, og knytter bebyggelsen sammen med aktiviteterne i den nyanlagte Børne- og Ungepark med skaterbane, BMX-bane m.v., den sociale kontakt til andre dele af kvarteret har været en væsentlig faktor i opbygningen af et nyt image. Aalborg Kommune har i 2010 opført en ny 60 pladsers vuggestue ved siden af Multihuset, og der er i umiddelbar tilknytning, desuden to børnehaver, Pilehaven og Troldehøj ganske nært ved Skelagergårdene. Alle daginstitutioner ligger inden for kort gå afstand. Siden 2008 har Kvarters sekretariatet under den boligsociale helhedsplan haft ansvaret for gennemførelse og udviklingen helhedsplanen i Hasseris Boligselskab, afdeling 6. Kvarters sekretariatet, der består af Projektleder, Børn- og Ungekoordinator og Jobvejleder, har gennemført alle initiativer i helhedsplanen indenfor børn -og unge -og familieområdet, beskæftigelsesfremmende, sundhedsfremmende, forbyggende og netværksfremmende tiltag samt aktiviteter i forhold til etniske minoriteter. Boligområdets problemkompleks Der er gennem de seneste år pågået en gennemgribende renovering og bredspektret boligsocial indsats i Skelagergårdene. Denne indsats gør, at området er i en positiv udvikling, men vi har endnu ikke set den fulde effekt af indsatsen. Skelagergårdene har, trods den nævnte intensive helhedsorienterede indsats, fortsat betydelige udfordringer. Det er bl.a. mærkbart at mange af familierne i Skelagergårdene er trængt økonomisk. Der ses fortsat isolation af både sundhedstilstand, tilknytning til samfundet, sociale fællesskaber og netværk. Der er fortsat brug for en boligsocial indsats på børn og unge området. På nuværende tidspunkt af den boligsociale indsats i Skelagergårdene, ser vi den gode kontakt til børnefamilierne såvel danske som etniske. Denne kontakt er medvirkende til at skabe ro og tryghed i afdelingen i forbindelse med konflikter. Det er først i løbet af 2011, at vi har fået en god kontakt til de etniske beboere i Skelagergårdene, hvor der fortsat er en høj andel på 48 % for børn og 26% voksne med anden etnisk baggrund end dansk. (se figur nr. 3) 10

11 % Skelagergårdene - udvikling i antallet af indvandrere/efterkommere i % af alle børn/voksne Børn i antal Børn i % Voksne antal Voksne i % Kommunen - børn i % Kommunen voksne i % Figur nr. 3.Kilde: Danmarks statistik, Netværkskoordinatorerne, Aalborg Kommune Der har været et ønske om at ændre beboersammensætningen i Skelagergårdene, og som det ses af figur 5. så er der sket forskydninger i den retning, som vi gerne ville, bl.a. er der en højere andel af ældre i afdeling, hvilket hænger godt sammen med de særlige udlejningsregler og udbuddet af lejligheder med forbedrede adgangsforhold Skelagergårdene - udvikling i befolkningen i udvalgte aldersgruppe år år og ældre Befolkning i alt Figur 5. Kilde: Danmarks statistik, Netværkskoordinatorerne, Aalborg Kommune År 11

12 Beboere i Skelagergårdene fordelt på husstandstyper (1/1-2012) 17% 5% 43% Aalborg Kommune 18% 17% 19% 6% 42% Enlige uden børn Enlige med børn Par uden børn øvrige husstande Par med børn I alt 387 husstande Figur 6. Kilde: Danmarks statistik, Netværkskoordinatorerne, Aalborg Kommune Vi kan af figur 6. se at afdelingen nærmere sig en beboersammensætning tæt på Aalborg Kommunes. Men der er fortsat en stor andel af enlige med børn i afd. 6, forklaringen kunne være at afdelingen i dag er attraktiv for alle familie typer, særligt i forhold til, at der er aktivitetstilbud og børnepasning i ganske kort afstand fra boligen. 27% 6% Antal Udviklingen i antal offentligt forsørgede personer mellem år i Skelagergårdene fordelt på ydelsestype Støttet beskæftigelse Vejledning, opkvalificering Barselsdagpenge mv Revalidering og sygedagpenge Registrerede ledige Kontanthjælp mm Tilbagetrækning I alt på offentlig forsørgelse Figur 7. Kilde: Danmarks statistik, Netværkskoordinatorerne, Aalborg Kommune Vi kan se, at der i perioden har været et fald i antallet af offentligt forsørgede personer, dog med en stigning i Der er et markante fald i kontanthjælp og vejledning/opkvalificering, hvilket År 12

13 underbygger at vi er på rette vej. Men vi ser en svag stigning på næsten alle øvrige parametre, hvilket kan til skrives den økonomiske situation i Danmark. Perspektiverne i det boligsociale arbejde I afd.6 Skelagergårdene har der siden 2006 været en boligsocial indsats, og fra 2007 har afdelingen haft sin egen boligsociale helhedsplan. Multihuset er fortsat omdrejningspunktet for den netværksskabende boligsociale indsats i Skelagergårdene. Multihusets aktiviteter og arrangementer er åbne for alle. Gennem sociale aktiviteter og arrangementer styrkes netværk, rummeligheden og trygheden i afdelingen og lokal området. Multihuset er godt besøgt og fungerer fuldstændig efter hensigten. Der skal fremadrettet være fokus på yderligere forankring af tiltag. Der tænkes i opretning af Multihusets husråd, som er vigtigt i forhold til en optimal udnyttelse af huset, da køkken projektet ikke forlænges, og afsluttes før projektudløb den efter aftale med Landsbyggefonden. Der er fortsat brug for støtte, til at sigte mod en endelig og bæredygtig forankring af indsatserne. Der vil i forbindelse med en forlængelse af indsatsen målrettet arbejdes på en langsigtet og permanent ramme en fortsættelse af forankringsstrategien for det boligsociale liv i Skelagergårdene og for Multihuset. Der er allerede en række aftaler på plads i forhold til forankring, men det er vigtigt, at særligt de etniske beboere får yderligere fodfæste i Multihuset. På nuværende tidspunkt vurderes det, at der efter endt bevillingens periode i 2017, fortsat vil være et behov for en tovholder-/koordinatorfunktion i Skelagergårdene, der med fordel kan tænkes delt med flere parter udover Hasseris Boligselskab. Det er desuden hensigten at sætte fokus på gældsrådgivning til beboere med behov for hjælp til privatøkonomien, for at sikre en stabil økonomi hos den enkelte beboer, og herudfra evt. arbejde videre med øvrige personlige problemstillinger sammen med relevante kommunale samarbejdspartnere. Potentiale/ressourcer Multihuset og cafeen er gode rammer for en levende og positiv social indsats hvor alle beboere er velkommen, og huset er blevet det naturlige omdrejningspunkt for mange gode aktiviteter. Skelagergårdene har behov for en fortsat boligsocial indsats, og særligt herunder at støtte og udvikle det gode potentiale i beboerne, hvor der opleves en stigende interesse for at gøre en frivillig indsats. Der har i helhedsplanen været mange frivillige indsatser til glæde og gavn for mange voksne og børn i Kvarteret. Der er opstået mange nye ideer, aktiviteter endda foreninger i huset i forbindelse med netværksaktiviteter som fællesspisning o. lign. hvor netop beboerne fra Skelagergårdene og kvarteret har lært hinanden at kende. Denne gruppe af gode frivillige kræfter i Skelagergårdene har med meget forskellige kompetencer, og evner formået at skabe mange gode tiltag og aktiviteter. Denne gruppe kræver sparring og støtte for at vokse, men der er potentiale og ressourcer i frivilliggruppen til at skabe merværdi for deres boligafdeling og kvarteret. 13

14 Samarbejdet med og imellem en række samarbejdspartnere som f.eks. AOF, Dansk Røde Kors Ungdom og frivillige osv. har været forbilledligt, og med et klart ønske om at løse opgaverne til gavn for alle brugere af tilbuddene og Multihuset. Hele organiseringen omkring den boligsociale helhedsplan for Skelagergårdene har i hele projektperioden været en ressource, der er vokset i takt med at projektet har udviklet sig. Den positive tilgang til opgaven præger fortsat Koordinationsgruppen og Projektstyregrupperne. Det etablerede samarbejde mellem Kvarterssekretariatet og forskellige interessenter i den boligsociale helhedsplan, kan der drages fordel af i et nyt samlet projekt. Hvor erfaringer fra Helhedsplanen fra Skelagergårdene kan anvendes i afd.5 Grønnegården samt give en synergieffekt på sigt, til glæde for begge afdelinger og Hasseris Boligselskab. Vision for Helhedsplanen Det er Hasseris Boligselskabs overordne mål, at skabe attraktive tidssvarende alment nyttige boliger, med de rette tilbud i nærmiljøet til borgerne i Aalborg, og den boligsociale helhedsplan skal kendes på følgende: At beboerne er i centrum, gennem et beboerdemokrati med mulighed for indflydelse og inddragelse i beslutningerne. At beboerne ved at bo i Hasseris Boligselskab oplever tryghed, nærvær og fællesskab At forholdet mellem beboerne og ansatte er præget er af respekt, stabilitet, effektivitet og tillid At Hasseris Boligselskabs personale er synligt, serviceorienteret samt socialt engageret, med det formål at sætte beboerne i centrum. At boligafdelinger har et engageret beboerdemokrati, kendetegnet ved frivillighed og deltagelse af beboerne i egne lokalt forankrede aktiviteter. At Hasseris Boligselskab tager et socialt ansvar og udvikle tilbud målrettet beboernes behov, for udvikling, økonomisk stabilitet og tryghed. Succeskriterier: At fraflytningsprocenten er faldende i afdelingerne i projektperioden ud fra Hasseris boligselskabs fraflytnings opgørelser. Fraflytningsprocenten i afd. 5 Grønnegården i 2012 var på 22,97%, og i afd. 6 Skelagergårdene var den 20,92% At der er et faldende tab ved fraflytning i afdelingerne. Tab ved fraflytning i Regnskabs år 2011/2012 afd. 5 = ,- kr. og i afd. 6 Skelagergårdene ,- kr.(se bilag nr. 3) At der ikke er en stigning i afdelingernes udgifter til tab i forhold til hærværk ud fra opgørelse for regnskabsåret 11/12, afd.5 Grønnegården har en udgift på ,- kr. og Afd 6. Skelagergårdene har en udgift på , kr. (Undtaget er udgifter afholdt af forsikringen.) Der skal ske en progresssion i forhold til følgende målepunkter: beboerdemokrati, trivsel, indflydelse, inddragelse, tryghed, fællesskab, frivillighed og service. Evaluering foretages gennem en beboerundersøgelse af beboernes oplevelse af at bo i Hasseris Boligselskabs afd. 5. Grønnegården og afd. 6. Skelagergårdene i starten af projektperioden og ved afslutning af projektperioden. Der skal som minimum være en svar procent på 40%. Første måling 14

15 foretages i perioden August - September 2013, og der foretages en afsluttende måling i perioden januar-februar Evalueringen af indsatsen vil overordnet blive målt i forhold til ovenstående succeskriterier, og der udarbejdes herudover konkrete succeskriterier for hvert enkelt indsats og aktivitet i helhedsplanen, der udarbejdes i et samarbejde med Center For Boligsocial Udvikling(CFBU). Introduktion til indsatserne i Afd. 5 Grønnegården og afd.6 Skelagergårdene. Påtænkte indsatser i Grønnegården og Skelagergårdene Der påtænkes følgende disponering af overordnede indsatsområder fra og med Indsatsen vil supplere øvrige indsatser fra privat og kommunal regi. Indsatsområderne er i praksis tæt forbundet, overlapper ofte hinanden og er gensidigt afhængige af hinanden, men beskrivelserne af indsatserne er fordelt på boligafdelingerne ud fra en prioritering af indsats og behov. Det boligsociale arbejde i Hasseris Boligselskab har udgangspunkt i en helhedsopfattelse af boligområdet og beboerne hvor indsatsen er koordineret og fokuseret på at arbejde med at støtte enkelte beboere, familier og grupper. Indsatser udvikles i partnerskab med andre aktører, dette for i størst muligt omfang at sikre en forankring af indsatser. Det boligsociale arbejde tager afsæt i konkrete og påtrængende problemer, der bliver anvendt en ressource- og udviklingsorienteret tilgang frem for en problem- og behandlingsorienteret vinkel. Udfordringer tackles, som hidtil, på en helhedsorienteret måde. Indsatsen vil fortsat være bredspektret og koordineret. Der planlægges at opfører et aktivitetshus i afd.5 Grønnegården, for at få en optimal effekt af den bolig sociale indsats i boligområdet. Aktivitetshuset skal være omdrejningspunktet for et netværksskabende socialt liv blandt områdets beboere. Et aktivitetshus vil få en positiv indflydelse på hele lokalområdet, og vil kunne sikre en god synergieffekt mellem de øvrige boligkvarterer i området og medvirke til at give hele området et løft og her igennem påvirke boligafdelingens image i en tiltrængt positiv retning. Det planlægges desuden, at der etableres bedre tilkørsels muligheder og udbygning af sti system og en åbning af bebyggelsen med en sammenhæng med tilstødende sportsarealer. Indsatsområder: Efter gennemgang af afd. 5 Grønnegården og afd.6 Skelagergårdene er der behov for en boligsocial indsats i følgende fire hovedindsatsområder: 4. Beboernetværk, inddragelse, udvikling og demokrati Udsatte grupper - Førtidspensionister og enlige beboere - Gældsrådgivning, herunder udsættelser, konflikthåndtering og undervisning 5. Børn, unge og familier 6. Sundhed Valget af indsatsområder er foretaget med inddragelse af et bredt felt af interessenter og beslutningen er truffet på baggrund af den tilgængelige viden og erfaringer, der er tilgængelig p.t. i forhold til de to boligområder. Der er bl.a. inddraget kvalitativ og kvantitativ viden om beboersammensætningen, netværkets og boligorganisationens oplevelser af de problemstillinger og udfordringer, der er i de to boligområder. Der er endvidere i foråret og efteråret 2010 gennemført en 15

16 grundig intern og ekstern evaluering af indsatserne i den eksisterende helhedsplan for Skelagergårdene med henblik på, at påviser hvilke indsatser, der er behov for. I Helhedsplanen formuleres en række succeskriterier som projektet løbende måles på i Koordinationsgruppen, Projektstyrergrupper og i en løbende orientering til Organisationsbestyrelsen i Hasseris Boligselskab. Der tænkes i en fleksibel løsning for begge boligområder, således at ressourcerne udnyttes bedst muligt i forhold til behovet i den enkelte afdeling. Indsatsen påtænkes gennemført fra 1. Maj 2013 til 30. April Der lægges op til en samlet helhedsplan for de to boligområder og fordelen ved dette er mange i forhold til indsatsområderne: Boligafdelingerne ligger i samme boligorganisation, og en stor del af det netværk og samarbejdsflader der er opbygget i den hidtidige helhedsplan i Skelagergårdene, kan med fordel anvendes i en ny samlet helhedsplan. Projekterfaringerne fra Skelagergårdene kan på mange måder implementeres og anvendes i forhold til aktiviteterne og processen i indsatsen i Grønnegården. Et samlet sekretariat med ansatte med forskellige kompetencer giver større bredde i den indsats, der kan iværksættes i begge boligområder. Ressourcerne kan udnyttes bedre og mere fleksibelt. Det er desuden oplagt at Helhedsplanen, støtter op og samarbejder med andre interessenter som f.eks. AOF Nord: projekt bydelsmødre og projekt mødre værksted og medvirker til at de får et godt afsæt i Hasseris Boligselskab. Det er forløb der på sigt er til gavn for helhedsplan, afdelingerne og Hasseris Boligselskab. Planlægning og personale De konkrete aktiviteter under de fire hovedindsatsområder tænkes specificeret, udviklet og planlagt i foråret 2013 i et samarbejde mellem Hasseris Boligselskab, beboerrepræsentanter, Landsbyggefonden, Aalborg Kommune, koordinationsgruppen, projektstyregrupperne og Det Boligsociale Råd. Personale i ny Helhedsplan Projekt og personale ledelse Projektleder for Kvarters sekretariatet bliver tovholder på den nye boligsociale helhedsplan for afd. 5 Grønnegården og afd. 6 Skelagergårdene og processen i forbindelse hermed frem mod godkendelse af en endelig helhedsplan. Projektleder er ansvarlig for den daglige personaleledelse i helhedsplanen og daglig leder for aktivitetshuse, økonomi, drift og herunder sikre at helhedsplanen lever op til de krav og succeskriterier, der opstilles i helhedsplanen. Projektleder koordinerer overordnet indsatsen til alle relevante samarbejdspartnere, herunder til frivillige grupper der køre selvstændigt og etablering af husråd for Multihuset. Afd. 6 Skelagergårdene. Projektleder kan engageres i tilfælde hvor der er brug for konfliktmægling imellem beboerne i afdelingerne. Projektleder inddrages desuden i særlige tilfælde omkring B&U sager. Projektleder er mødeleder og ansvarlig for Koordinationsgruppe møder og deltager i Projektstyregruppen for udsatte grupper & netværk og i Projektstyrergruppen for B&U indsatsen. Sundhedsindsatsen i helhedsplanen er et gennemgående element i alle indsatser og behandles løbende på Koordinationsgruppemøder. 16

17 B&U koordinator B&U koordinatoren er ansvarlige for den beskrevne B&U indsats med tilhørende aktiviteter, succeskriterier og krav, er også budgetansvarlig for B&U indsatsen. B&U koordinatoren er den daglige kontaktperson i forhold til B&U indsatsen i begge afdelinger. B&U koordinatoren er også en fagperson, der kan give råd og vejledning. Herunder deltager B&U koordinator i konflikt håndtering i forhold børn og unge problemstillinger i afdelingerne, har også en opsøgende funktion til børn og forældre i forbindelse med f.eks. konflikter, hærværk osv. B&U koordinatoren samarbejder tæt med de lokale skoler, integreret institution, Fritidscenter, børnehaver. B&U koordinatoren er ansvarlig for B&U Projektstyrergruppen. Netværksmedarbejder Netværksmedarbejder er ansvarlig for den boligsociale indsats i afd.5 Grønnegården, med fokus på det afklarende opsøgende netværksdannende arbejde. Netværksmedarbejderen er budget ansvarlig for sit arbejdsområde. Netværksmedarbejderen er den daglige kontaktperson i boligafdelingen for såvel beboerne som samarbejdspartnere, og refererer til projektstyrergruppen for beboernetværk og særligt udsatte beboere. Netværksmedarbejderen er ansvarlig for Projektstyrergruppen for beboernetværk og særligt udsatte beboere. Netværksmedarbejderen skal medvirke til at igangsætte og planlægge aktiviteter. Programledelse Netværkskoordinator ansat ved Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Socialsekretariatet indgår i samarbejde med projektleder i den boligsociale helhedsplan om programledelsen i helhedsplanen for projektperioden Øvrig koordinering og evaluering foregår løbende i Koordinationsgruppen og i Projektstyrergrupperne for indsatserne i helhedsplanen. Kommunale medarbejderne i den boligsociale helhedsplan. Al kommunal medfinansiering i den boligsociale helhedsplan for afd.5 Grønnegården og afdeling 6 Skelagergårdene Hasseris Boligselskab ydes udelukkende som medarbejder timer. Der er gjort et stort arbejde for, at selektere normalindsatsen fra den ekstraordinær indsats i den boligsociale helhedsplan, således at det udelukkende er den ekstraordinær indsats, der er opgjort i forhold til den kommunale medfinansiering. Indsats område, Beboernetværk, inddragelse og demokrati Problem kompleks: Der er en relativt høj andel af enlige beboere i afd.5 Grønnegården. Der er få sociale beboeraktiviteter i Grønnegården, der er et ringe socialt netværk. Der er et ønske om at få etableret et bredere beboerdemokrati i forhold til renovering og etablering af beboerhus. Formål: At der etableres flere beboeraktiviteter for at skabe socialt netværk At skabe interesse og indblik i beboerdemokratiet gennem tilbud om aktiv deltagelse og information om renovering og etablering af et beboerhus. At motiverer beboerne til en aktiv deltagelse i aktiviteter og herunder skabe grobund for bedre trivsel og netværksdannelse. 17

18 Succeskriterier: At der etableres en venteliste for afd.5 Grønnegården At fraflytningsprocenten på 22,97% falder i afd.5 Grønnegården, efter endt renovering i 2018(113 fraflytninger i 2012 HB tal) At der sker et fald i tab ved fraflytning i forhold til nuværende tab ved fraflytning i Regnskabs år 2011/2012 afd. 5 = ,- kr. og i afd. 6 Skelagergårdene ,- kr. (note nr. 3) At varsling af udsættelser og gennemførte udsættelser falder med 50% gennem projektforløbet, 37 varslede udsættelser heraf 17 udførte. At 70 % beboerne føler sig vel informeret via møder, nyhedsbreve, hjemmeside, sms og chat fora vedr. den fysiske renovering og de boligsociale tiltag. Måles via en tilfredsheds undersøgelsen(se under visions succeskriterier side 17.) At motiverer beboerne til en fortsat aktiv deltagelse i boligafdelingens beslutning processer. Sådan at min. 40 % af husstandene er repræsenteret ved afdelingsmøderne, og at min. 50% af husstandene møder op til informationsmøder omkring den fysiske renovering. Aktiviteter Aktiviteter i helhedsplanen under alle indsatsområder. Information og inddragelse i beboerdemokratiet i forhold til renovering og etablering af beboerhus. Beboergruppe og etablering af beboerhus Problemkompleks: Der har gennem længere tid ikke været interesse for beboerdemokratiet i afd.5 Grønnegården, men der er i forbindelse med beboermøderne om den fysiske renovering, sket en ændring hen imod en større interesse for at deltage i beboerdemokratiet. Denne interesse ønskes styrket og fastholdt gennem information og oprettelse af en arbejdsgruppe i forbindelse med etablering af beboerhus. Formål: At beboerne bliver hørt og medvirker til at sikre et beboerdemokrati i afdelingen At der oprettes en arbejdsgruppe vedr. etableringen af beboerhus i afd.5 Grønnegården At informerer om arbejdsgruppens arbejde og hvilke mulighed beboerne har for deltagelse i beslutningsprocessen. At motiverer beboerne til en aktiv deltagelse i beslutningsprocesserne, herunder brug af hjemmeside osv. i Hasseris Boligselskab. Succeskriterier: At 70 % beboerne føler sig vel informeret via møder, nyhedsbreve, hjemmeside, sms og chat fora vedr. den fysiske renovering og de boligsociale tiltag. Måles via en tilfredsheds undersøgelsen(se under visions succeskriterier side 13.) At motiverer beboerne til en fortsat aktiv deltagelse i boligafdelingens beslutning processer. Sådan at min. 40 % af husstandene er repræsenteret ved afdelingsmøderne, og at min. 50% møder op til informationsmøder omkring den fysiske renovering. Målgruppe: Målgruppen for denne aktivitet er alle voksne beboere over 18 år, i alt 641 personer. Indhold 18

19 At skabe interesse for at deltage aktivt i beboerdemokratiet i Afd. 5 Grønnegården bl.a. gennem etablering af en beboer arbejdsgruppe med den hensigt at inddrage beboerne i processen omkring indhold, og brugen af et beboerhus. Processen vil indebære et samarbejde mellem beboerne, netværksmedarbejder, arkitekt, byggeudvalget, afdelingsbestyrelsen hvor beboerhus og samarbejde udvikles. De beboere der deltager, og er aktive i processen, vil fungerer som ambassadører for renoveringen og beboerhuset samt medvirke til inddragelse af andre beboere. Med mulighed for at beboerne udvikler et godt ejerskab for beboerhuset og alle øvrige forandringer i boligafdelingen. Forankring: Formidling via afdelingsbestyrelsen og De Blå Ressourcer og Hasseris Boligselskabs Administration vedr. information. Projektstyregruppen vurderer på resultaterne af indsatsen, om indsatsen kan forankres og i hvilket regi. Ressourcer: Netværksmedarbejder gennem sit daglige informations og motivations arbejde. Hasseris Boligselskab administration gennem mødeindkaldelser, information, hjemmeside, sms og opslag ved opgange og vaskerier. Herunder inddragelse af De Blå Ressourcer som formidlere af information. Samarbejdsrelationer: Afdelingsbestyrelsen, Hasseris Boligselskabs administration, organisationsbestyrelsen, netværksmedarbejder og Projektstyrergruppe. Koordinering af indsatsen Problemkompleks: Der har gennem længere tid ikke været interesse for beboerdemokratiet i afd.5 Grønnegården, men der er i forbindelse med beboermøderne om den fysiske renovering, sket en ændring hen imod en større interesse for at deltage i beboerdemokratiet. Denne interesse ønskes styrket og fastholdt gennem nytænkning, information og koordinering af indsatsen for inddragelse af beboerne i deres eget bolig område. Formål: At beboerne bliver hørt og medvirke til at sikre et beboerdemokrati i afdelingen At informerer om og synliggøre afdelings bestyrelsens arbejde i afdelingen At motiverer beboerne til en aktiv deltagelse i beslutningsprocesserne, herunder brug af hjemmeside osv. i Hasseris Boligselskab. At sikre deltagelse og inddragelse af beboerne i renoveringen, der sikre et godt ejerskab på sigt i afdelingen Succeskriterier: At der arrangeres 6 møder/aktiviteter helårligt med det sigte at engagerer beboerne i beboerdemokratiet, og herunder koordinere kommende aktiviteter og ønsker fra beboerne. At 70 % beboerne føler sig vel informeret via møder, nyhedsbreve, hjemmeside, sms og chat fora vedr. den fysiske renovering og de boligsociale tiltag. Måles via en tilfredsheds undersøgelsen(se under visions succeskriterier side 13.) 19

20 Målgruppe: At motiverer beboerne til en fortsat aktiv deltagelse i boligafdelingens beslutning processer. Sådan at min. 40 % af husstandene er repræsenteret ved afdelingsmøderne, og at min. 50% møder op til informationsmøder omkring den fysiske renovering. Målgruppen for denne aktivitet er alle voksne beboere over 18 år, i alt 641 personer. Indhold Koordinering af den beboerdemokratiske proces i forbindelse med den fysiske renovering af afd.5 Grønnegården herunder, at skabe interesse for at deltage aktivt i beboerdemokratiet i Afd. 5 Grønnegården bl.a. gennem at fastholde Hasseris Boligselskabs informations strategi med brug af hjemmeside, koordineret af Administrationen og Organisationsbestyrelsen. Fortsat at inddrage beboerne i processen omkring udviklingen af afd. 5 Grønnegården. Der skal foregå en interaktion mellem beboerne, netværksmedarbejder, arkitekt, byggeudvalget, afdelingsbestyrelsen hvor beboerhus, beboerdemokrati og samarbejde udvikles. Inddragelse af beboerne omkring renoveringen skal ske via relevant information og brug af hjemmeside etc. Der skal desuden tænkes nyt i forhold til afdelings møder o. lign i forhold til hvordan man informere og får alle med. Deltagelse og inddragelse af beboerne i renoveringen sikre et godt ejerskab på sigt i afdelingen De blå ressourcer fungerer dagligt som ambassadører for renoveringen, og den bolig sociale indsats. Forankring: Formidling via afdelingsbestyrelsen og De Blå Ressourser og Hasseris Boligselskabs administration vedr. information. Organisationsbestyrelsen vurderer på resultaterne af indsatsen, om indsatsen kan forankres og i hvilket regi. Ressourcer: Netværksmedarbejder gennem sit daglige informations og motivations arbejde. Hasseris Boligselskab administration gennem mødeindkaldelser, information, hjemmeside, sms og opslag ved opgange og vaskerier. Herunder inddragelse af De Blå Ressourcer som formidlere af information. Hasseris Boligselskabs administration, afdelingsbestyrelsen, organisationsbestyrelsen, netværksmedarbejder og Projektstyrergruppe. Samarbejdsrelationer: Teknik og Miljøforvaltningen, støttede byggerier er naturlig samarbejdspart. Indsatsområde - Udsatte beboere primært i afdeling 5. Førtidspensionister, passive kontanthjælpsmodtagere og enlige beboere: Grønnegården afd.5 har en store andel af førtidspensionister passive kontanthjælpsmodtagere og enlige beboere i beboersammensætning, og kan karakteriseres som isoleret i deres lejligheder og i forhold til sociale sammenhænge. Afklaringen af behovet for en indsats vil tage sit udgangspunkt i følgende definition af begrebet social eksklusion: Et individ er socialt ekskluderet, hvis det kan karakteriseres af tre, fire eller alle fem af følgende forhold: er relativt økonomisk fattig, har få eller ingen sociale relationer, har en ringe eller ingen deltagelse i faglige og politiske aktiviteter, har en ringe eller ingen deltagelse i fritidsaktiviteter og/eller har et dårligt helbred. (Jørgen Elm Larsens definition på social eksklusion (Larsen, 2004)) 20

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj 7.03.13 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse

Læs mere

Nyhedsbrev Den Boligsociale indsats i afdeling 5 og 6.

Nyhedsbrev Den Boligsociale indsats i afdeling 5 og 6. Nyhedsbrev Den Boligsociale indsats i afdeling 5 og 6. Hasseris Boligselskab Dette nyhedsbrev, som er udarbejdet af De Boligsociale Medarbejdere, vil give dig et aktuelt indblik i, hvad Den Boligsociale

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Som tak vil du deltage i en lodtrækning om at vinde flotte præmier!!

Som tak vil du deltage i en lodtrækning om at vinde flotte præmier!! Spørgeskema vedr. din boligafdeling Som tak vil du deltage i en lodtrækning om at vinde flotte præmier!! Hasseris Boligselskab har i samarbejde med Aalborg Kommune ansøgt Landsbyggefonden om midler til

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

FÆLLESORGANISATIONENS BOLIGFORENING

FÆLLESORGANISATIONENS BOLIGFORENING FÆLLESORGANISATIONENS BOLIGFORENING Programbestyrelsens afslutningskonference 27/11 2008 Renovering og beboerrådgivning Ringparken, Slagelse Boligområdet Ringparken beliggende i den nordlige udkant af

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Herning Kommune Att.: Kommunaldirektør Lone Lyrskov Herning, den 10. november 2014 Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Boligselskabet

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Øvrige forslag til indsatser

Øvrige forslag til indsatser Øvrige forslag til indsatser På workshop den 16. marts 2013 blev der udarbejdet forslag til prioriterede indsatser, der skal bidrage til at virkeliggøre den nye vision for Slagelse Boligselskab. I dette

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015

Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015 Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015 Beboerdemokrati Økonomi VIBO s organisation Boligsocial indsats Bæredygtighed Kommunikation Administrativ fokusering Beboerdemokrati En styrkelse af

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012.

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Deltagere: Jytte Jensen, Ballerup Boligselskab Ole Pedersen, Ballerup Ældreboligselskab

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE

TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE SMID DEN KOMMUNALE KITTEL Når embedsmænd spiller på udebane i lokalsamfund BORGERDIALOG I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER Kultur, normer, uskrevne regler og beboerdemokrati GHETTOSTRATEGI

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Susan Fiil Præstegaard Socialforvaltningen Københavns Kommune 18. april 2013 Socialforvaltningen www.kk.dk Side 1 Status 2010 stigende antal udsættelser 900 Udsættelser

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES BO-VEST har henover efteråret afprøvet et nyt varslingssystem, der informerer beboerne via sms. Det har vist sig at være en succes. Projektet har resulteret i mange positive

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Tverskov Kommunikation & Udvikling

Tverskov Kommunikation & Udvikling Tverskov Kommunikation & Udvikling En stærk samarbejdspartner, når I skal udvikle beboerdemokratiet Der skal gøres op med forældede begreber og tankegange, formuleres en ny almen vision og skabes nye samarbejdsformer

Læs mere

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen AlmenHæfte A 2 Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde 1 Fundamentet for fremtidssikringen Indhold 1 1 2 3 4 5 6 7 Helhedsplanen er fundamentet for fremtidssikringen... 4 Helhedsplanens fire faser:...

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012 Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Der kan også opstilles kandidater på selve repræsentantskabsmødet. Knud Villy Mogensen 500

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4 Formål... 4 Opbygning... 4 Vurderingskriterier... 4 Vurdering

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Helhedsplan med boligsocial indsats Haderslev Syd Hjortebroparken og Skovvænget/Brombærvej SAMMEN BRYDER VI MØNSTRE SYDBYEN

Helhedsplan med boligsocial indsats Haderslev Syd Hjortebroparken og Skovvænget/Brombærvej SAMMEN BRYDER VI MØNSTRE SYDBYEN Helhedsplan med boligsocial indsats Haderslev Syd Hjortebroparken og Skovvænget/Brombærvej SAMMEN BRYDER VI MØNSTRE SYDBYEN April 2014 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Resumé 5 3. Baggrund 6 Boligområdet og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

DE 12 BOLIGSOCIALE DILEMMAER OG UDFORDRINGER

DE 12 BOLIGSOCIALE DILEMMAER OG UDFORDRINGER Boligsocialt Serviceeftersyn Tverskov Kommunikation & Udvikling Udviklingsnotat september 2015 DE 12 BOLIGSOCIALE DILEMMAER OG UDFORDRINGER Flytter der flere ressourcestærke borgere ind? Har I nok fokus

Læs mere

Københavns Kommune. Nye muligheder i de almene boligområder

Københavns Kommune. Nye muligheder i de almene boligområder Københavns Kommune Nye muligheder i de almene boligområder Nye muligheder i de almene boligområder Københavns Kommune og de almene boligorganisationer i København har indgået en aftale om nye udlejningsformer

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Sprotoften. klar til fremtiden

Sprotoften. klar til fremtiden Sprotoften klar til fremtiden Plan for boligsocial indsats 2014-2018 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2. RESUMÉ... 4 2.1 BØRN, UNGE OG FAMILIER... 6 2.2 UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE... 6 3. BAGGRUND -

Læs mere

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej Indhold 1. Forord... 2 2. Resumé... 3 3. Baggrund - boligområdet

Læs mere

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE FORORD Mange ældre lever alene i København, og nogle er ensomme. For dem kan det være en stor udfordring at forlade hjemmet og deltage i nogle af de mange

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Udfordringer i det boligsociale arbejde

Udfordringer i det boligsociale arbejde Udfordringer i det boligsociale arbejde Boliger v/ Kristoffer Rønde Møller BL - Danmarks Almene Boliger Min baggrund for at tale om emnet Boligsocialt arbejde er i sin natur udfordrende - det er det smukke

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Boligsocialnet. Himmerland Boligforening 14. marts 2013

Boligsocialnet. Himmerland Boligforening 14. marts 2013 Boligsocialnet Himmerland Boligforening 14. marts 2013 Nøgletal Ca. 6100 boliger i 52 afdelinger Organisationsbestyrelse med 9 medlemmer Repræsentantskab med 119 medlemmer Afdelingsbestyrelser med 225

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016

Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016 Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forfatter: Det boligsociale sekretariat i Lejerbo København Redigering: Ditte Bjarnild,

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/7 Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 28 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen:

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer Seniorbofællesskabet Den 3. Revle Vore valg Vore erfaringer November 2014 Oplægget omfatter Almindeligste fremgangsmåde ved oprettelse af seniorbofællesskaber de seneste 15 år Vores lange forløb i korte

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

PROJEKTSPIRE - et koncept til udvikling af lokalområder

PROJEKTSPIRE - et koncept til udvikling af lokalområder PROJEKTSPIRE - et koncept til udvikling af lokalområder Projektspire - et koncept til udvikling af lokalområder Resume Imagine Horsens - det boligsociale sekretariat arbejder med udvikling af lokalområder

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere