Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for private pasningsordninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for private pasningsordninger"

Transkript

1 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for private pasningsordninger 2016 Revideret d

2 Indhold 1. DAGTILBUDSLOVEN... 4 DEFINITION AF PRIVATE PASNINGSORDNINGER PRIVAT BØRNEPASSER UNG I HUSET ANDRE ANSÆTTELSESFORHOLD I PRIVAT PASNINGSORDNING ANVENDELSE AF VIRKSOMHEDSPRAKTIKANTER OG SKOLEPRAKTIKANTER RESERVEBEDSTEORDNING GODKENDELSE AF PRIVAT PASNINGSORDNING GODKENDELSESPROCEDUREN BØRNEATTEST, OFFENTLIG STRAFFEATTEST OG SOCIALE OPLYSNINGER ANTALLET AF BØRN HOS DEN ENKELTE PRIVATE BØRNEPASSER GODKENDELSENS OPHØR TILSYN I PRIVATE PASNINGSORDNINGER INDHOLD OG RAMMER FOR TILSYN ANMELDT OG UANMELDT TILSYN EKSTRA TILSYN EKSTERNT TILSYN HOTLINE DIALOGMØDER KONTRAKT MED FORÆLDRE INDSENDELSE AF KONTRAKT FØR OPSTART OPSIGELSESVARSEL LUKKEDAGE/FERIE ADMINISTRATION AF PRIVATE PASNINGSORDNINGER SYGDOM RYGNING OPHØR/TILBAGEKALDELSE AF GODKENDELSE SKAT KOMMUNALT TILSKUD TIL PRIVATE PASNINGSORDNINGER GENERELT OM TILSKUD TIL PRIVATE PASNINGSORDNINGER REGLER FOR TILSKUDDETS STØRRELSE TILSKUD TIL BESTEMTE ALDERSGRUPPER DISPENSATIONER FOR TILSKUD SAMTIDIG MED BARSELSORLOV AFSLAG PÅ ANSØGNING OM TILSKUD TIL PRIVAT PASNING IFM. IVÆRKSÆTTELSE AF HJÆLPEFORANSTALTNINGER OPHØR AF KOMMUNALT TILSKUD TIL PRIVAT PASNING FRIPLADSTILSKUD SØSKENDETILSKUD /16

3 6. KLAGER KLAGER OVER PRIVATE BØRNEPASSERE KLAGER OVER AFGØRELSER TRUFFET AF AALBORG KOMMUNE INFORMATION TIL FORÆLDRE BØRN FRA ANDRE KOMMUNER BØRN I PRIVAT PASNING OVER KOMMUNEGRÆNSER BØRN FRA AALBORG KOMMUNE I PRIVATE PASNINGSORDNINGER I ANDRE KOMMUNER BØRN FRA ANDRE KOMMUNER I PRIVATE PASNINGSORDNINGER I AALBORG KOMMUNE FLYTNING FORÆLDRENES MULIGE SAMARBEJDSPARTNERE I AALBORG KOMMUNE PPR TVÆRFAGLIGT TEAM FYSIO- OG ERGOTERAPI SPROGSCREENING FOR BØRN OVER 3 ÅR, HVOR DER VURDERES BEHOV BILAG 1 - PRIVATE PASNINGSFORMER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3/16

4 Formålet med administrationsgrundlaget Formålet med administrationsgrundlaget for private pasningsordninger i Aalborg Kommune er at beskrive privat pasnings funktion, praksisser og rammebetingelser. Materialet i administrationsgrundlaget bygger på gældende love og vejledninger. Administrationsgrundlaget giver vejledning til henholdsvis forældre og private børnepassere om, hvorledes Aalborg Komme som udgangspunkt administrerer området for privat børnepasning. Dette af hensyn til ligebehandling og gennemsigtighed i den kommunale administration af godkendelse og tilsyn for forældre, private børnepassere og de kommunale medarbejdere. Imidlertid skal forvaltningen på mange områder foretage konkrete skøn. Administrationsgrundlaget er derfor et udgangspunkt, som kan og skal fraviges, hvis der er konkrete og saglige grunde til det i den enkelte sag. Forvaltningen vil med mellemrum evaluere praksis for at sikre, at der foretages sådanne konkrete vurderinger. 1. Dagtilbudsloven Det helt grundlæggende afsæt for reglerne for privat pasning er formålsbestemmelserne i Dagtilbudsloven 1: 1. Formålet med denne lov er at 1) fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud, 2) give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker, 3) forebygge negativ social arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, og 4) skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene. Etablering og drift af private pasningsordninger har lovhjemmel i Dagtilbudslovens kapitel I Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2015 uddybes reglerne på området. Aalborg Kommunes administrationsgrundlag for private pasningsordninger bygger på den reviderede vejledning til Dagtilbudsloven fra Øvrigt anvendt og relateret materiale vedrørende privat pasning kan findes på Aalborg Kommunes hjemmeside 4/16

5 Definition af private pasningsordninger Aalborg Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for privat pasning, hvilket blandt andet betyder, at Aalborg Kommune er forpligtet til at have kendskab til, hvilke personer forældre og private børnepassere ansætter, herunder vikarer, virksomhedspraktikanter m.v Privat børnepasser En privat børnepasser bliver godkendt efter Dagtilbudsloven De er selvstændige og fastsætter derfor blandet andet selv prisen på pasningstilbuddet, samt hvilke børn de ønsker at passe i deres pasningstilbud. Dette betyder også, i modsætning til kommunale dagplejere, at private børnepassere ikke har noget ansættelsesforhold i Aalborg Kommune, og kommunen kan ikke anvise pladser hos den private børnepasser. I bilag 1 forefindes en oversigt over de forskellige pasningsformer, der kan godkendes Ung i huset En familie kan jf. Dagtilbudslovens ansætte en ung i huset. Aalborg Kommune har som vejledende retningslinje en minimumsalder på 15 år for en ansat i huset Andre ansættelsesforhold i privat pasningsordning Den private børnepasser har mulighed for at få godkendt en vikar, som kortvarigt kan passe børnene hos den private børnepasser. Vikaren kan benyttes, hvis den private børnepasser eksempelvis skal til læge, deltager i kursusaktivitet eller lignende, hvor det kan være svært at afsætte tid uden for normale åbningstider. Endvidere kan der benyttes vikar ved almindelig sygefravær. Ved brug af vikar er det fortsat den private børnepassers ansvar, at børnene passes i et pædagogisk forsvarligt miljø. Længerevarende brug af vikarer sker efter konkret vurdering og skal godkendes af Aalborg Kommune. Ved længerevarende vil normalt forstås, at børnene passes af en vikar i over 14 dage, eller hvis der i perioder er intensivt brug af vikar, selv om børnepasseren lejlighedsvis er til stede. Vikaren skal godkendes af Aalborg Kommune og der indhentes sociale oplysninger, straffeattest og børneattest jf. afsnit 3.2. Godkendelsen er gyldig i 1 år, hvorefter der indhentes straffe- og børneattest på ny for fortsat godkendelse. Forældrene skal oplyses om, hvem børnepasseren har fået godkendt som vikar og hvornår børnepasseren benytter vedkommende til pasning af deres barn Anvendelse af virksomhedspraktikanter og skolepraktikanter Hvis der er et ønske om oprettelse af en virksomhedspraktik hos en privat børnepasser i Aalborg Kommune, skal enten børnepasseren eller den ledige kontakte Jobcenteret for at afklare, om et sådan samarbejde kan etableres. Hvis både virksomhedspraktikant og praktiksted opfylder lovgivningen på området, igangsættes en godkendelse af virksomhedspraktikanten som ved øvrige ansættelser, jf. afsnit 3.2. Skolepraktikanter over 15 år skal godkendes som øvrige ansættelser, jf. afsnit Reservebedsteordning Aalborg Kommune administrerer en reservebedsteordning, som kan findes på kommunens hjemmeside. Ordningen har til formål at være et tilbud til forældre uden netværk, der har problemer i forhold til 5/16

6 pasning af deres børn, når de er syge m.v. Administrationen står alene for indhentelse af børneattest, her ud over skal reservebedsteforældre kunne fremvise ren straffeattest, for at komme på kommunens liste over godkendte reservebedsteforældre. 2. Godkendelse af privat pasningsordning 2.1. Godkendelsesproceduren Når en person ønsker at blive privat børnepasser er godkendelsesforpligtelsen administrativt placeret i Børne- og Familieafdelingen i Aalborg Kommune. Administrationen af privat pasning behandler ansøgninger om godkendelse og afholder godkendelsesbesøg hjemme hos ansøgeren. Ansøgningsskema kan rekvireres via administrationen af privat pasning, jf. Indholdet i et godkendelsesbesøg og den efterfølgende godkendelsesproces kan variere afhængig af ansøgers personlige kvalifikationer, ressourcer og fysiske rammer m.v. Antallet af børn der godkendes til, sker ud fra en samlet vurdering og afvejning i forhold til ansøgers samlede ressourcer, herunder antal og alder på egne børn. Besøget indeholder altid en gennemgang af forpligtelser i forhold til Dagtilbudsloven, orientering om den skærpede indberetningspligt samt en gennemgang af sikkerhedsforanstaltninger på det godkendte sted. Derudover er Aalborg Kommune ansvarlig for, at der, efter samtykke med ansøgeren, indhentes offentlig straffeattest, børneattest og sociale oplysninger på ansøger samt på eventuel partner, hjemmeboende børn og logerende på ansøgers adresse. Sagsbehandlingen vedr. indhentning af attester sker via Rigspolitiet og internt i kommunen. Ud fra en samlet vurdering af ansøgningen, attester, sociale oplysninger og godkendelsesbesøget kan en godkendelse tildeles eller ej. Som sidste led i godkendelsesprocessen vil der blive formuleret en tilsynsskabelon, der er bygget op om formålsbestemmelserne i Dagtilbudsloven. Tilsynsskabelonen udfyldes som udgangspunkt af den tilsynsførende på baggrund af ansøgningen, efterfølgende dialog og ansøgerens udtrykte tilgang til pasningsopgaven. Den private børnepasser skal naturligvis godkende indholdet i den formulerede tilsynsskabelon. Men det er også en mulighed, at den private børnepasser selv står for den skriftlige formulering af tilsynsskabelonen. Det fremadrettede tilsyn vil blandt andet tage afsæt i tilsynsskabelonen. Tilsynsskabelonen er dynamisk og kan efter godkendelsen løbende suppleres, justeres og tilpasses udviklingen i den private børnepassers praksis Børneattest, offentlig straffeattest og sociale oplysninger Aalborg Kommune er lovmæssigt forpligtet til at indhente børneattest på alle, der arbejder med børn og unge under 15 år, en offentlig straffeattest på alle der arbejder med børn og unge under 18 år samt sociale oplysninger jf. servicelovens Attesterne indhentes som beskrevet ovenfor også for børnepasserens eventuelle ægtefælle, samlever, hjemmeboende børn der er fyldt 15 år, logerende mv. som er bosat hos børnepasseren. Dette også såfremt der senere måtte flytte myndige personer ind på husstanden. Attesterne og de sociale oplysninger indhentes som en del af at sikre, at de børn, der kommer i pasning hos den private børnepasser, tilbydes et ansvarligt pasningstilbud. 6/16

7 Der indhentes ny straffe- og børneattest hvert år på børnepasserne, andre bosatte i husstanden, der er fyldt 15 år, samt vikarer og ansatte i privat pasning. Dvs. ét år efter, at der første gang er indhentet attester ifm. godkendelsen. Intervallet på ét år er med henblik på at sikre tryghed for, at børnepasseren m.fl. fortsat lever op til de omstændigheder, hvorunder godkendelse er givet. Det er Aalborg Kommune, som har ansvaret for, at der inden for det seneste år er indhentet både straffeog børneattest, jf. servicelovens Børnepasseren skal sørge for, at der inden for det sidste år er indhentet straffe- og børneattester på øvrige bosatte i husstanden, der er fyldt 15 år, samt vikarer og ansatte i privat pasning. De udfyldte og underskrevne rekvisitionerne til indhentelse af børneattester og offentlige straffeattester skal fremsendes til Aalborg Kommune. Aalborg Kommune er ansvarlig for at administrere og følge op på ovenstående. Forvaltningen forventer at introducere digital indhentelse af attester i 2. halvår 2016, hvilket gør sagsbehandlingen mere smidig og ventetiden væsentlig kortere. Derfor kan der også forventes en anden sagsbehandlingsprocedure. Der indhentes sociale oplysninger på børnepasserne, andre bosatte i husstanden, der er fyldt 15 år, samt vikarer og ansatte i privat pasning ifm. godkendelse Antallet af børn hos den enkelte private børnepasser Hver børnepasser kan få tilladelse til at passe op til fem børn uanset om pasningen foregår i eget hjem eller i andre godkendte lokaler. Herudover kan der ansøges om godkendelse af pasningsordning, hvor børnepasseren ansætter medarbejdere eller godkendelse, hvor flere børnepassere går sammen og passer flere end fem børn. Det er en konkret vurdering ved hver enkelt godkendelse, hvorvidt den private børnepasser bliver godkendt til at passe fem børn eller færre, da fx de fysiske rammer kan begrænse antallet Godkendelsens ophør Godkendelsen gælder indtil den bringes til ophør af børnepasseren selv eller kommunen. Der føres ikke tilsyn, hvis børnepasseren ikke har fået børn i pasning. Kommunen fører dog også kontrol hermed i forbindelse med udbetaling af tilskud til forældrene. Hvis børnepasseren ikke inden for en periode på seks måneder fra godkendelsen har fået indskrevet børn i pasningsordningen, bortfalder godkendelsen. Dog med undtagelse af private børnepassere på barselsorlov, hvor orlovsperioden rækker udover seks måneder. Baggrunden er, at kommunen ikke fører tilsyn, og at forholdene kan have ændret sig. Den private børnepasser kan søge om fornyelse af godkendelsen. Ved ansøgning om fornyelse skal kommunens undersøgelse tage afsæt i tidligere godkendelse og skal således primært have fokus på, om der er sket ændringer, der forrykker godkendelsesgrundlaget. Det samme gælder, hvis pasningsordningen har været lukket i mere end seks måneder, fx på grund af sygdom. 7/16

8 3. Tilsyn i private pasningsordninger 3.1. Indhold og rammer for tilsyn Aalborg Kommune skal godkende aftalen om privat pasning mellem forældrene og den private pasningsordning og løbende føre tilsyn med børnepasseren. Der føres ikke tilsyn med det enkelte barn i de private pasningsordninger. Men der påhviler kommunen en underretningspligt ift. det enkelte barn, hvis man i forbindelse med tilsynet bliver opmærksom på, at et barn har behov for særlig støtte, jf. servicelovens krav i 153 om skærpet underretningspligt. Tilsynet skal foretages på den godkendte pasningsadresse. Tilsynet har til formål at sikre, at børnepasseren formår at understøtte barnets trivsel, udvikling og læring. Får kommunalbestyrelsen kendskab til, at forholdene i en privat pasningsordning er uforsvarlige eller ikke lever op til rammerne, hvormed godkendelsen er givet, kan kommunalbestyrelsen inddrage en allerede udstedt godkendelse Anmeldt og uanmeldt tilsyn Der foretages årligt minimum ét anmeldt og ét uanmeldt tilsyn hos de private børnepassere. Tilsynet skal sikre, at den private børnepasser bidrager til barnets trivsel, udvikling, læring samt sikre de sikkerhedsmæssige og hygiejniske forhold. Ved tilsynet lægges der, jf. ministeriets vejledning, vægt på børnepasserens kompetencer. Formår hun/han at omsætte råd og vejledning til praksis, udvikle barnet, reagere positivt på og justere sig ift. barnets behov, yde omsorg og respondere anerkendende på barnets signaler. De anmeldte og uanmeldte tilsyn tager afsæt i tilsynsskabelonen, som afspejler den private børnepassers unikke praksis jf. afsnit 3.1. Tilsynet forholder sig således til, om den private børnepasser opfylder lovgivningens og vejledningens krav til pasning, og om beskrivelsen af praksis svarer til den praksis, der konstateres ved tilsynsbesøget. En del af tilsynet er en kontrol, idet det kontrolleres, at de børn, der udbetales tilskud til jf. kontrakterne, faktisk bliver passet hos børnepasseren, samt om godkendte vikarer og ansatte fortsat har en arbejdsrelation til børnepasningen Ekstra tilsyn Der er mulighed for at foretage en individuel ressourcevurdering af behov således, at den enkelte private børnepasser kan tildeles eller pålægges ekstra udviklingsorienteret tilsyn med sparring og vejledning. Ekstra tilsyn kan dog kun pålægges, hvis der er sagligt grundlag for dette. Hvis den enkelte private børnepasser nægter at modtage ekstra tilsynsbesøg, kan det efter konkret vurdering af de samlede omstændigheder føre til, at kommunen tilbagekalder godkendelsen. Ekstra tilsyn kan således iværksættes, hvis et tilbud har været genstand for en klage, en udefrakommende underretning, i en periode har svingende kvalitet i tilbuddet eller er i en midlertidig sårbar periode. Beslutningen om ekstra tilsyn og omfanget heraf træffes i de konkrete sager af Aalborg Kommune og som udgangspunkt efter dialog med de involverede parter. Hvis en børnepasser har været under ekstra tilsyn vil dette fremgå i børnepasserens tilsynsbilag. Hvis der opstår andre klager eller miskrediterende 8/16

9 oplysninger omkring børnepasserens pasningstilbud, vil det være en skærpende omstændighed, at børnepasseren allerede har gennemgået et klageforløb med ekstra tilsyn. Som udgangspunkt offentliggør forvaltningen ikke ekstra tilsyn for forældrene. Den private børnepasser kan dog selv oplyse forældrene om de ekstra tilsyn. Baggrunden for, at forvaltningen ikke underretter forældrene er, at forvaltningen fortsat finder, at tilbuddet opfylder kravene til at være godkendt. Kriterier for tildeling eller pålæg om ekstra tilsyn kan være: Bekymringer for omsætningen af tilsynsskabelonen og det grundlag hvorpå godkendelsen er givet Klager der giver anledning til nærmere undersøgelse af forholdene hos den private børnepasser En midlertidig særlig sårbarhed og udsathed i det private pasningstilbud som eksempelvis viden om kritisk sygdom (hos barn eller børnepasser), dødsfald i børnegruppen m.v. Nygodkendte børnepassere der har brug for vejledning i forhold til at strukturere dagen og hvordan den gode indkøring af nye børn kan praktiseres Børnepassere som har haft flere børn, der stopper i utide, eller hvor forældre har kontaktet kommunen med en konkret bekymring om børnepassers praksis Børnepasserer, der er fagligt udfordret af børn, der har særlige pasningsbehov 3.4. Eksternt tilsyn Grundet kompleksiteten i regelsættet for store pasningsordninger, der er godkendt som erhverv i en institutionslignende form, jf. bilag 1, er det intentionen, at det ordinære anmeldte eller uanmeldte tilsyn i de store pasningsordninger føres af en ekstern privat leverandør, som Aalborg Kommune indgår aftale med. Aalborg Kommune er fortsat myndighed på området, og skal derved vurdere på observationer og anbefalinger fra den private leverandør. I øvrige private pasningstilbud er der mulighed for at anmeldte og uanmeldte tilsyn delvist kan forestås af en ekstern privat leverandør. Eksternt tilsyn på anmeldte og uanmeldte tilsyn vil foregå som stikprøver, hvor et udvalgt udsnit af den samlede gruppe af godkendte private børnepassere, kan modtage eksternt tilsyn som erstatning for det kommunale tilsyn. Ligeledes kan ekstra tilsyn også forestås af en ekstern leverandør. Hvis et ordinært tilsyn erstattes af et eksternt tilsyn, vil børnepasseren altid blive inddraget i beslutningen. Det samme gælder som udgangspunkt for ekstra tilsyn. Ved pålagt ekstra tilsyn træffes den endelig beslutning ved Privat Pasning Hotline Private børnepassere har mulighed for at kontakte kommunens tilsynsførende pædagoger i privat pasning for sparring, råd og vejledning. Kontaktoplysninger og åbningstid kan findes på kommunes hjemmeside. Vejledningen er generel og målrettet børnepasserens praksis. Formålet er kvalitetssikring, understøttelse af praksis samt forebyggelse af generelle og konkrete trivsels- og udviklingsproblematikker i børnegruppen. Er problemstillingerne/bekymringerne rettet mod et konkret barn, har forældrene mulighed for at henvende sig til kommunen for råd og vejledning, jf. afsnit 10. 9/16

10 3.6. Dialogmøder Der afholdes to årlige dialogmøder med interesseorganisationerne for private børnepassere i Aalborg Kommune. Øvrige parter på området for privat pasning kan deltage, hvis det vurderes aktuelt. 4. Kontrakt med forældre 4.1. Indsendelse af kontrakt før opstart En kontrakt indgået mellem privat børnepasser og forældre skal være Aalborg Kommune i hænde senest 1 måned før startdatoen. Da det er børnepasseren, der har den indledende kontakt med forældrene, er det derfor vigtigt, at børnepasseren orienterer forældrene korrekt om dette, således at kontrakten indsendes rettidigt. Ændringer vedrørende startdato, slutdato, pris og antal timer indberettes skriftlig til Privat Pasning Opsigelsesvarsel Opsigelsesvarslet imellem den private pasningsordning og forældrene kan maksimalt være løbende måned + 1 måned. Modtager forældrene tilskud til privat pasning, skal de orientere Aalborg Kommune, når aftalen med børnepasseren ophører. Aalborg Kommune skal have besked om datoen for ophør af pasningsaftalen Lukkedage/ferie Fuldt tilskud til privat pasning ydes hvis den private børnepasser har max. 30 feriedage/lukkedage pr. år. Ud af disse skal den og indgå i feriedagene, hvis børnepasseren holder ferie. Disse 30 lukkedage med kommunalt tilskud sidestiller de private pasningsordninger med de kommunale tilbud på området. Det står de private børnepassere frit for at have lukket flere dage, men i så fald er børnepasserne forpligtiget til at orientere Aalborg Kommune. Det kommunale tilskud til forældrene vil blive reduceret, da tilskuddet skal gå til børnepasning Administration af private pasningsordninger Aalborg Kommune tilbyder administration af ung i huset ordningerne imod en reduktion i tilskuddet svarende til kommunens udgifter til administrationen. Ved den private pasningsform ung i huset tilbyder Aalborg Kommune at varetage alt vedrørende lønnen, feriepenge, forsikring og ATP. Forældrene har stadigvæk arbejdsgiverforpligtelsen Sygdom Hvis en privat børnepasser er syg, skal personen ikke meddele Aalborg Kommune herom. Vælger børnepasseren at bruge en vikar, er det børnepasserens ansvar, at forældrene er bekendt med løsningen og at vikaren er godkendt, samt at straffe- og børneattester er opdaterede. Det er børnepasserens ansvar, at den eventuelle vikar kan varetage pasningen af børnene i et pædagogisk forsvarligt miljø. Den private børnepasser skal forinden vikaren indgår i pasningen af børnene sørge for, at vikaren er godkendt af Aalborg Kommune. Kommunen har normalt en sagsbehandlingstid på 4-6 uger, hvis der ikke er særlige problemstillinger. 10/16

11 Ved langtidssygdom ud over seks måneder vil godkendelsen bortfalde, jf. afsnit 3.4. Ved raskmelding vil børnepasseren kunne genansøge godkendelse. Aalborg Kommune kan, hvis der findes en saglig begrundelse og efter samtykke fra børnepasser indhente en lægeerklæring/mulighedserklæring eller andet relevant materiale, som belyser, om betingelserne for fortsat godkendelse er opfyldt. Modtager børnepasseren sygedagpenge skal Aalborg Kommune orienteres herom, således at tilskuddet stoppes fra første sygedagpengedag Rygning Aalborg Kommunen skal føre tilsyn med, at alle dagtilbud overholder reglerne om røgfri miljøer i lov om røgfri miljøer, lov nr. 512 af 06/ Regler om røgfri miljøer i dagtilbud omfatter også private pasningstilbud. Det følger af ovennævnte lov, at det ikke er tilladt at ryge indendørs i dagtilbud eller på dagtilbuddets udendørsarealer, hvor børn færdes. Der kan indrettes særlige rygerum, hvor der kan tillades rygning for medarbejdere med videre. Ved rygerum forstås et særligt lokale med gode udluftningsmuligheder eller ventilation. Rygerummet må ikke tjene som gennemgangsrum, og det må ikke indeholde funktioner, der anvendes af andre ansatte m.v. Det er ikke tilladt at ryge i private hjem, når der passes børn. Reglerne om røgfri miljøer indebærer, at Aalborg Kommune gennem det løbende tilsyn skal sikre, at der ikke ryges i hjemmet, når der passes børn. Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet Ophør/tilbagekaldelse af godkendelse Hvis børnepasseren selv ønsker at ophøre med sin godkendelse kan det ske ved, at den private børnepasser orienterer forældrene herom og orienterer skriftligt til Aalborg Kommune, eller giver besked om dette, når pågældende får besøg af tilsynsførende. Af hensyn til forældrenes mulighed for at finde alternativ pasning opfordrer Aalborg Kommune til, at der gives et varsel på tre måneder. Aalborg Kommune kan ikke afskedige private børnepassere, da de er selvstændige erhvervsdrivende. Det er dog muligt for Aalborg Kommune at tilbagekalde en godkendelse, hvis betingelserne for fortsat godkendelse ikke længere er til stede. Hvis kommunen tilbagekalder en godkendelse, er det en forvaltningsretlig afgørelse, som skal opfylde forvaltningslovens krav til oplysning af sagen, partshøring og skriftlig begrundelse for tilbagekaldelsen. Den private børnepasser kan klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Aalborg Kommune orienterer forældrene om, at godkendelse af den private børnepasser er bragt til ophør og at konsekvensen er, at kommunen ikke længere kan give tilskud til pasningen med virkning fra den kommende måned. Endvidere orienterer kommunen om, at tavshedspligten forhindrer, at kommunen videregiver oplysninger om, hvad årsagen er, med mindre der er helt særlige grunde, hvor et eller flere børn har lidt overlast, som forældrene skal vide for at varetage omsorgen for barnet. Allerede udbetalte tilskud til forældrene skal ikke tilbagebetales, fordi de har modtaget tilskuddet i god tro. 11/16

12 4.8. Skat Privat Pasning er forpligtet til at indberette de tilskud børnepasseren modtager fra forældrene til Skat. Børnepasseren skal selv sende sine skattepligtige oplysningerne ind til Skat, hvilket blandt andet vil sige feriedage, fridage og tilskudsinformationer. Vejledning til dagtilbudsloven afsnit 770: Kommunen skal indberette det fulde vederlag til e-indkomst, som vederlagsmodtageren får for pasning af de børn, hvortil kommunens forældre yder tilskud. 5. Kommunalt tilskud til private pasningsordninger 5.1. Generelt om tilskud til private pasningsordninger Der er ikke noget loft for, hvor mange børn i en husstand, der kan ydes tilskud til i privat pasning. Aalborg Kommune yder reduceret tilskud til forældre i de tilfælde, hvor de fortsat modtager delvist barselsdagpenge fx i kombination med nedsat arbejdstid. Aalborg Kommune yder ikke økonomisk fripladstilskud, behandlingsmæssigt fripladstilskud eller socialpædagogisk fripladstilskud til forældre med barn i privat pasning med tilskud, da der ikke er hjemmel til dette i Dagtilbudsloven. Tilskuddet til privat pasning skal udbetales første gang for den måned, hvor den private pasning påbegyndes og tidligst fra den dag, hvor kontrakten er administrationen i hænde. Det er ikke muligt at få tilskud med tilbagevirkende kraft. I Aalborg Kommune er det politisk vedtaget, at der ikke ydes tilskud til forældrenes egen pasning af barnet. Som udgangspunkt stoppes tilskuddet, hvis et barn er fraværende fra pladsen i privat pasning i mere end seks sammenhængende uger. Der kan i særlige tilfælde foretages en konkret vurdering. For at opnå maksimalt tilskud skal pasningsbehovet være på mindst 32 timer ugentlig. Tilskuddet reduceres, hvis børnepasseren holder lukket/fri mere end 30 dage i afholdelsesperioden maj april eller hvis børnene er på kontrakt på mindre end 32 timer ugentligt Regler for tilskuddets størrelse Aalborg Kommunes tilskud til forældre med børn i privat pasning udgør 75 % af den billigste budgetterede nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe jf. Dagtilbudslovens 33. Hvis 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til private pasning er lavere end kommunens tilskud, udbetales kun de 75 % af de dokumenterede udgifter. Forældrene har altså som minimum en egenbetaling på 25 % Tilskud til bestemte aldersgrupper Aalborg Kommune giver tilskud til børn i privat pasning i hele aldersgruppen fra 24 uger frem til skolestart. Aalborg Kommune yder reduceret tilskud til forældre i de tilfælde, hvor de fortsat modtager delvist barselsdagpenge fx i kombination med nedsat arbejdstid. 12/16

13 5.4. Dispensationer for tilskud samtidig med barselsorlov Som udgangspunkt udbetaler Aalborg Kommune ikke tilskud samtidig med barselsorlov med det barn, der ønskes tilskud til privat pasning af. Det følger af dagtilbudslovens 84, stk. 3, at det vil være ulovligt. Men Aalborg Kommune kan i helt særlige tilfælde efter en konkret vurdering give tilskud til privat pasning samtidig med, at forældre for samme barn modtager barselsdagpenge i medfør af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. Særlige tilfælde er, jf. vejledning i dagtilbudsloven, fx tilfælde, hvor: Forælderen på barselsorlov har behov for aflastning i hjemmet, fx ved en fødselsdepression eller ved en flerlingefødsel, Der er tale om udskudt barselsorlov, hvor barnet har behov for i et vist omfang at holde kontakten til den private børnepasser og eventuelle øvrige børn, Forælderen på barsel genoptager arbejdet delvist under barselsorloven. Den konkrete vurdering foretages i lyset af, at der kan være behov for tilskud til privat pasning i de særlige tilfælde. Forældre, der er på barselsorlov eller børnepasningsorlov med et barn, kan modtage tilskud til privat pasning af et andet barn, hvis forældrene har andre børn, der opfylder betingelserne for at modtage tilskud til privat pasning 5.5. Afslag på ansøgning om tilskud til privat pasning ifm. iværksættelse af hjælpeforanstaltninger Aalborg Kommune følger Dagtilbudsloven 80, stk. 1, hvor kommunen som myndighed kan beslutte at forældrene ikke kan få tilskud til privat pasning. Dette gør sig gældende, hvis Aalborg Kommune i forbindelse med iværksættelse af hjælpeforanstaltninger i lov om social service 52 anser det for nødvendigt, at et barn er optaget i et dagtilbud Ophør af kommunalt tilskud til privat pasning I tilfælde af sygdom hos den private børnepasser eller uoverensstemmelser mellem børnepasser og forældre som gør, at pasningsforholdet afbrydes, giver kommunen ikke tilskud til to pasningstilbud til samme barn samme måned jf. vejledningen. Derfor skal allerede udbetalte tilskud til privat pasning refunderes førend en ny plads andet sted kan tilbydes og benyttes, uanset om det er i kommunalt eller privat regi. For forældrene betyder dette, at de kan risikere at skulle betale fuld pris (uden kommunalt tilskud) hos den private børnepasser jf. opsigelsesvarsel (løbene måned + 1 måned) i kontrakten. I tilfælde af at børnepasseren modtager sygedagpenge, kan forældrene ikke modtage tilskud til privat pasning i samme periode, som børnepasseren modtager sygedagpenge Fripladstilskud Der er ikke muligt at søge om fripladstilskud (helt eller delvist gratis pasning) til børn i private pasningsordninger Søskendetilskud Aalborg Kommune yder søskendetilskud til forældre med mere end et barn i pasning, herunder privat pasning med tilskud, jf. vejledningens pkt /16

14 6. Klager En klagesag kan opstå hvis Aalborg Kommune kommer i besiddelse af informationer, som giver anledning til tvivl om godkendelsen skal fortsætte. Kommunen igangsætter en sagsbehandling, der skal følge de forvaltningsretlige regler. Det betyder, at kommunen skal undersøge sagen tilstrækkeligt, partshøre børnepasseren og træffe en afgørelse, der vil være skriftlig og begrundet. Afgørelsen skal indeholde klagevejledning til Ankestyrelsen. I det følgende beskrives en normal klagegang og hvordan børnepasseren er involveret. Sagsgangen kan konkret fraviges, navnlig hvis der er behov for at forvaltningen hurtigt tager stilling til fortsat godkendelse Klager over private børnepassere Aalborg Kommune fremsender klager skriftligt til den private børnepasser, som herefter har minimum en uge til at komme med sit partshøringssvar. Alt efter klagens omfang og alvorlighed kan der foretages en undersøgelse af klagens validitet. Undersøgelsen kan udføres som et ekstra tilsyn, jf. afsnit 4.3, og den pågældende børnepasser har mulighed for at komme med sit partshøringssvar, når resultaterne fra undersøgelsen foreligger. Hvis den private børnepasser har lavet en partshøring, vil denne indgå i den videre sagsbehandling og blive vurderet i forhold til det videre forløb. Hvis den private børnepasser ikke laver en parthøring, forsætter sagen også. Når alle relevante informationer er indsamlet og vurderet, vil den private børnepasser modtage et brev, hvori det fremgår om godkendelsen opretholdes og om der indkaldes til et møde vedrørende det videre forløb. En mulighed er også, at en godkendelse suspenderes i en periode, mens sagen undersøges Klager over afgørelser truffet af Aalborg Kommune Der gives klagevejledning, hvis kommunen træffer afgørelse om godkendelse af private pasningstilbud Information til forældre Under processen med at behandle sagen får forældrene ikke oplysninger herom. Dette betyder, at forældrene kun informeres om, at børnepasserens godkendelse tilbagekaldes, hvis dette bliver udfaldet af den samlede proces omkring klagebehandlingen. I de særlige tilfælde hvor en godkendelse tilbagekaldes, informeres forældrene først telefonisk og herefter også i brevform. Forældrene informeres om, at der har været en hændelse hos den private børnepasser som gør, at de ikke længere kan tilbydes en plads hos den konkrete børnepasser. Forældrene får ingen forklaring, grundet reglerne i forvaltningsloven om tavshedspligt. Pladsanvisningen hos Aalborg Kommune vil være behjælpelig med at finde plads i et kommunalt tilbud, hvis dette ønskes. Ellers kan forældrene selv finde og lave kontrakt hos en anden privat børnepasser, hvis de ønsker dette. Aalborg Kommune er forpligtet til at tilbyde en ny plads til forældrene. Forældrenes tilskud stoppes samme dag som børnepasseren ophør med at passe børn. Allerede udbetalt tilskud skal ikke tilbagebetales. 14/16

15 7. Børn fra andre kommuner 7.1. Børn i privat pasning over kommunegrænser Barnets bopælskommune har tilsynsforpligtelsen og børnepasserens bopælskommune har godkendelsesforpligtelsen Børn fra Aalborg Kommune i private pasningsordninger i andre kommuner Børnepasserens bopælskommune har godkendelsesforpligtelsen jf. Dagtilbudsloven. Når kontrakt /tilskudsansøgning er modtaget i Aalborg Kommune, kontaktes pågældende kommune efter aftale med den private børnepasser. Efterfølgende indhentes (hvis oplysningerne ikke forefindes, indhentes det ved accept): Den private børnepassers godkendelsespapirer Straffe- og børneattester Sociale oplysninger Hvis de indhentede oplysninger er tilfredsstillende, godkendes børnepasseren administrativt på baggrund af bopælskommunens godkendelse. Godkendelsen er opretholdt, så længe der fortløbende er børn fra Aalborg Kommune. Derefter kan forældrene få tilskud til privat pasning fra Aalborg Kommune og børnepasseren modtager herefter min. et anmeldt og et uanmeldt tilsyn årligt fra Aalborg Kommune Børn fra andre kommuner i private pasningsordninger i Aalborg Kommune Børnepasserens bopælskommune har godkendelsesforpligtelsen og barnets bopælskommune har tilsynsforpligtelsen og tilskudsforpligtelsen. Barnets bopælskommune indhenter oplysninger om den konkrete børnepassers godkendelse. Efter bopælskommunes godkendelse af børnepasseren kan forældrene få tilskud til privat pasning fra bopælskommunen. Herefter har barnets bopælskommune tilsynsforpligtelsen på eget barn hos børnepasseren i Aalborg Kommune 8. Flytning Hvis barnet flytter bopælskommune men fortsætter pasning hos den samme børnepasser, er det vigtigt, at kommunen orienteres om flytningen, idet tilskuddet skal udbetales fra bopælskommunen. Forældrene kan opkræves tilbagebetaling fra fraflytter-kommunen, samtidig kan tilflytter-kommunen nægte at yde tilskud med tilbagevirkende kraft, hvorfor forældrene kan komme i en situation med manglende tilskud i flere måneder. 15/16

16 9. Forældrenes mulige samarbejdspartnere i Aalborg Kommune Private børnepassere har mange forskellige samarbejdspartnere i Aalborg Kommune. Nedenstående er ikke en komplet fremstilling af disse, men en afspejling af den diversitet der er i samarbejdsrelationerne og som kan findes via Aalborg Kommunes hjemmeside PPR Ved behov for talepædagogisk bistand tager familien som udgangspunkt selv kontakt til PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) eller den private børnepasser kan vejlede forældrene i muligheden Tværfagligt Team Samarbejdet med Tværfagligt Team de retter sig mod særlig komplekse sager eller sager, hvor rådgiver/teamleder i Familiegrupperne har brug for nye eller anderledes input for at kunne komme videre med sagerne Fysio- og ergoterapi Hos de private børnepassere kan kommunale tilbud, fx fysio- og ergoterapeuter i Træningscentret for børn og unge, etablere et samarbejde med fokus på barnets udfordringer på forespørgsel af forældrene eller fra børnepasseren, hvis forældrene har givet deres accept af dette Sprogscreening for børn over 3 år, hvor der vurderes behov I Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2015 punkt 676 præciseres formålet med sprogvurdering og sprogstimulering til børn i alderen fra omkring 3 år og indtil skolestart. Formålet er at sikre, at børn fra en tidlig alder og frem til skolestart får den nødvendige støtte i deres dansksproglige udvikling, så de kan opnå et alderssvarende sprog til at trives og udvikles her og nu og en god overgang til skolen. Sprogvurdering og sprogstimulering skal således understøtte børns udvikling af dansksproglige kompetencer. Behovet for sprogscreening er uafhængigt af, om barnets passes i kommunalt eller privat pasningstilbud. 16/16

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for private pasningsordninger

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for private pasningsordninger Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for private pasningsordninger 2017 Revideret d. 07.11.2017 Indhold FORMÅLET MED ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 4 1. DAGTILBUDSLOVEN... 4 DEFINITION

Læs mere

Bilag 1. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for private pasningsordninger

Bilag 1. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for private pasningsordninger Bilag 1 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for private pasningsordninger 2016 Indhold FORMÅLET MED ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 4 1. DAGTILBUDSLOVEN... 4 2. DEFINITION AF

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Hvem er omfattet? ( Forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (indtil skolestart) kan benytte ordningen, dog er

Læs mere

Frit valg. Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Frit valg. Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Frit valg Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2017 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

RETNINGSLINJER for godkendelse af private børnepassere i Struer Kommune

RETNINGSLINJER for godkendelse af private børnepassere i Struer Kommune RETNINGSLINJER for godkendelse af private børnepassere i Struer Kommune Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget i Struer Kommune den 2. december 2013 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Den Private Pasningsordning består af... 3 Lovgrundlag... 3 Generelt for ordningen... 3

Indholdsfortegnelse: Den Private Pasningsordning består af... 3 Lovgrundlag... 3 Generelt for ordningen... 3 Side 1 Indholdsfortegnelse: Den Private Pasningsordning består af... 3 Lovgrundlag... 3 Generelt for ordningen... 3 Godkendelse/Tilsyn... 4 Lovgrundlag... 4 Tilskud 2011... 4 Tavshedspligt... 5 Klage...

Læs mere

1. INDLEDNING 2. GODKENDELSESPROCEDURE FOR PRIVATE PASNINGSORDNINGER

1. INDLEDNING 2. GODKENDELSESPROCEDURE FOR PRIVATE PASNINGSORDNINGER PROCEDURE OG KRITERIER VED GODKENDELSE AF PRIVATE PASNINGSORDNINGER/PRIVATE SELVSTÆNDIGE BØRNEPASSERE I REBILD KOMMUNE 1. INDLEDNING I Rebild Kommune findes der ikke privat dagpleje, som har indgået aftale/kontrakt

Læs mere

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe.

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Privat pasning Hvad er privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

Procedure for godkendelse af og tilsyn med selvstændige børnepassere

Procedure for godkendelse af og tilsyn med selvstændige børnepassere Procedure for godkendelse af og tilsyn med selvstændige børnepassere Godkendelseskriterier for og tilsyn med selvstændige børnepassere Dagplejelignende pasningsordninger for 3 eller flere børn. Denne form

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset

Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset Godkendt af Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 / Redigeret af Pladsanvisningen den 21. april 2016 grundet ændring af lovgivning. Den private

Læs mere

Kommentarer fra parterne fra 2. kommenteringsrunde inkl. Forvaltningens bemærkninger

Kommentarer fra parterne fra 2. kommenteringsrunde inkl. Forvaltningens bemærkninger Bilag 5 Kommentarer fra parterne fra 2. kommenteringsrunde inkl. Forvaltningens bemærkninger Administrationsgrundlag og indstilling vedr. private pasningsordninger har været sendt til sendt til 2. kommentering

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Børn og Unge TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Pladsanvisningen Borgerservicecentret Privat pasning Fredericia Kommune tilbyder forældre et økonomisk tilskud til privat børnepasning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2018 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

Assens Kommunes retningslinjer for privat børnepasning Indholdsfortegnelse

Assens Kommunes retningslinjer for privat børnepasning Indholdsfortegnelse Assens Kommunes retningslinjer for privat børnepasning Indholdsfortegnelse 1. Børnepasningen må ikke overlades til en ikke godkendt person... 2 2. Kontrakt mellem børnepasser og forældre... 2 2.1. Udbetaling

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud/Dagplejen- Revideret 24.september 2014 Hvad er privat børnepasning? Forældre, der bor i Egedal Kommune, kan få tilskud til

Læs mere

Privat pasningsordning

Privat pasningsordning Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset 1 Godkendt af Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 / Redigeret af Pladsanvisningen den 21. april 2016 grundet ændring af lovgivning. Den

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune:

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: 1. Indledning: I stedet for at benytte et kommunalt eller et privat dagtilbud, kan forældre i Horsens Kommune

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

1. En administrativ godkendelse (varetaget i Dagpenge) af, at aftalen indeholder følgende:

1. En administrativ godkendelse (varetaget i Dagpenge) af, at aftalen indeholder følgende: Godkendelseskriterier og tilsyn med privat pasning i Ballerup Kommune (Private dagplejelignende pasningsordninger mv. efter Dagtilbudsloven 78-79, med tilskud efter Dagtilbudsloven 80) Roller og procedurer

Læs mere

Privat børnepasning. Vejledende information om tilskudsreglerne i Rudersdal kommune 2013

Privat børnepasning. Vejledende information om tilskudsreglerne i Rudersdal kommune 2013 Privat børnepasning Vejledende information om tilskudsreglerne i Rudersdal kommune 2013 Indhold: Forord 4 Privat børnepasning i eget eller udenfor eget hjem.... 5-6 Generelle bestemmelser for pasningsordninger

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud 2012. Revideret 16.12.2013 Hvad er privat børnepasning? Forældre, der bor i Egedal Kommune, kan få tilskud til at ansætte

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

- på børnepasningsområdet Dagtilbud

- på børnepasningsområdet Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2017 Dagtilbud Indhold Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Lyngby-Taarbæk Kommune Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Privat Børnepasning eller storordning i Lyngby Taarbæk Kommune. Hvad er Privat Børnepasning? Forældre,

Læs mere

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Ansøgning modtaget dato: Tilsynsførende: Ansøger: Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf.nr.: E-mail: Tidligere

Læs mere

Procedure og kriterier ved godkendelse af private pasningsordninger/private selvstændige børnepassere i Rebild kommune.

Procedure og kriterier ved godkendelse af private pasningsordninger/private selvstændige børnepassere i Rebild kommune. BILAG 5B STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Procedure og kriterier ved godkendelse af private pasningsordninger/private selvstændige børnepassere i Rebild kommune. 1. Indledning Forældre i

Læs mere

Vurdering af Skovbrynets ansøgning om etablering af modulordninger og akutpladser 8. oktober 2013

Vurdering af Skovbrynets ansøgning om etablering af modulordninger og akutpladser 8. oktober 2013 Vurdering af Skovbrynets ansøgning om etablering af modulordninger og akutpladser 8. oktober 2013 Ansøgningen Ejerne af privat institutionen Skovbrynet har ansøgt om at etablere modulordninger og akutpladser

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Denne tryksag er en vejledning samt orientering om gældende retningslinier og lovbestemmelser på området for godkendt privat pasningsordninger.

Denne tryksag er en vejledning samt orientering om gældende retningslinier og lovbestemmelser på området for godkendt privat pasningsordninger. Denne tryksag er en vejledning samt orientering om gældende retningslinier og lovbestemmelser på området for godkendt privat pasningsordninger. I følge lov om Dagtilbudslovens 78 skal kommunerne ansøges

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af. Private Børnepassere. Forvaltningen Børn og Uddannelse

Retningslinjer for godkendelse af. Private Børnepassere. Forvaltningen Børn og Uddannelse Retningslinjer for godkendelse af Private Børnepassere Forvaltningen Børn og Uddannelse Vejledning samt orientering om gældende retningslinjer og lovbestemmelser på området for godkendelse af private børnepassere.

Læs mere

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5.

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013) De lovgivningsmæssige rammer Dato: 1. aug. 2013 Sagsnummer: 12/7876

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn KRAVSPECIFIKATION Denne kravspecifikation indeholder alle de formelle nationale krav og kommunale krav, som stilles til en privat leverandør af dagtilbud i Ballerup Kommune. Dermed får eventuelle interesserede

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud/Dagplejen- Revideret februar 2016. Godkendt i Børneog skole udvalget den 2. februar 2016. Hvad er privat børnepasning? Private

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune

Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune Børn og unge Torvet 1-8500 Grenaa - tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Gældende fra juli 2015 1 Hvad er privat pasning: Kommunen skal give

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner SKANDERBORG KOMMUNE Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Kriterierne er redaktionelt tilrettede i august 2012 Indledning Jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 kan daginstitutioner etableres og drives

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 Udkast indholdsmæssige ændringer er markeret med gul overstregning. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter samt præciseringer nuværende kriterier Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf.

Læs mere

Dagplejen Kolding kommune Jobbet som dagplejer?

Dagplejen Kolding kommune Jobbet som dagplejer? Dagplejen Kolding kommune Jobbet som dagplejer? Denne pjece indeholder information om de kriterier der skal være opfyldt, for at du kan komme i betragtning til en stilling som kommunal dagplejer. Pjecen

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud/Dagplejen- Revideret februar 2016. Godkendt i Børneog skole udvalget den 2 februar 2016. Hvad er privat børnepasning? Private

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v.

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Notat Sagsnr.: 2014/0004315 Dato: 14. april 2014 Titel: Halsnæs Kommunes kriterier for godkendelse af privat pasning, tilskud til privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Sagsbehandler: Torben

Læs mere

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge.

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes Klub 789 og Ungehusene Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

Godkendelse af og tilsyn med. Frit valg-ordningens. selvstændige børnepassere. i Aarhus Kommune

Godkendelse af og tilsyn med. Frit valg-ordningens. selvstændige børnepassere. i Aarhus Kommune Godkendelse af og tilsyn med Frit valg-ordningens selvstændige børnepassere i Aarhus Kommune Juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Godkendelse af selvstændig børnepasser... 3 1.1 De fysiske

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitution:

Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune På baggrund af ændring af lov om Social Service lov nr. 400 af 1. juni 2005 (private leverandører

Læs mere

Vejledning om etablering af privat pasningsordning. Vejledning om etablering af privat pasningsordning i Halsnæs Kommune.

Vejledning om etablering af privat pasningsordning. Vejledning om etablering af privat pasningsordning i Halsnæs Kommune. Notat Sagsnr.: 2014/0008276 Dato: 28. august 2014 Titel: Vejledning om etablering af privat pasningsordning Sagsbehandler: Torben Pries Administrativ konsulent Vejledning om etablering af privat pasningsordning

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

Daginstitutionsafdelingen. Ikast-Brande Kommune. Bellisvej 2. 8766 Nørre Snede. Privat børnepasning

Daginstitutionsafdelingen. Ikast-Brande Kommune. Bellisvej 2. 8766 Nørre Snede. Privat børnepasning Daginstitutionsafdelingen Ikast-Brande Kommune Bellisvej 2 8766 Nørre Snede Privat børnepasning 1 Privat børnepasning Som kommune har vi et ansvar for at tilgodese barnets tarv. Kommunen skal sikre, at

Læs mere

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Bilag 1 - Side 1 af 9 AFTALEGRUNDLAG FOR PRIVATE FRITIDSHJEM OG KLUBBER BAGGRUND 3 TILSKUD TIL BØRN BOSIDDENDE I FURESØ KOMMUNE 3 STØTTE TIL

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Redigeret 24.01.17 Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Baggrund I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Ifølge dagtilbudsloven er Vejen Kommune forpligtiget til at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter dagtilbudsloven, Lov nr.

Læs mere

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen)

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Informationsfolder/retningslinier vedr. tilskud til forældre bosat i Herning Kommune og som vælger privat børnepasning i stedet for optagelse i kommunalt

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE INDHOLD TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 2 BØRNENES ALDER OG ANTAL BØRN... 2 AFTALER OM TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 3

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017

Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017 Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017 Indhold 1. Pasningsgaranti i Aalborg Kommune 3 1.1 Lovgrundlaget 4 2. Optagelsesregler..

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 20. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution Dagtilbud og Skole Vejledning Etablering af privat daginstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af private daginstitutioner i Assens Kommune

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Vejledning om private pasningsordninger i Haderslev Kommune

Vejledning om private pasningsordninger i Haderslev Kommune Vejledning om private pasningsordninger i Haderslev Kommune Haderslev Kommunale dagpleje Gåskærgade 26-28, 6100 Haderslev, tlf. 74 34 53 60 Rådhuscentret 7, 6500 Vojens, tlf. 74 34 11 47 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER

GODKENDELSESKRITERIER SKOLER OG INSTITUTIONER GODKENDELSESKRITERIER - FOR PRIVATINSTITUTIONER EFTER DAGTILBUDSLOVEN Indhold Indledning 3 Lovgrundlag 3 Godkendelseskriterier 4 Relevant lovgivning og standarder på området 4 Optagelsesregler

Læs mere

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Side 1 af 6 BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres

Læs mere

Vejledende information til arbejdsgivere om tilskudsregler ved. Privat børnepasning. i Odense Kommune 2009

Vejledende information til arbejdsgivere om tilskudsregler ved. Privat børnepasning. i Odense Kommune 2009 Vejledende information til arbejdsgivere om tilskudsregler ved Privat børnepasning i Odense Kommune 2009 Forord Denne pjece er en informationsguide til forældre i Odense Kommune, som ønsker at benytte

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Marts 2011 Udarbejdet af Børn og Unge Skole og Dagtilbud Godkendt i Udvalget for Børn og Unge d. xxx 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for Småbørn Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for småbørn 1. Pasningsgaranti Der er pasningsgaranti til alle børn i alderen 26 uger og indtil skolestart.

Læs mere

Frokostordninger. Retningslinjer for valg af frokostordninger

Frokostordninger. Retningslinjer for valg af frokostordninger Retningslinjer for valg af frokostordninger 2017-2019 1. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivningen... 3 2. Kommunalt arrangeret frokostordning... 4 2.1. Kommunalt arrangeret frokostordning (2.10-6

Læs mere