Serviceniveau på det specialiserede voksenområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceniveau på det specialiserede voksenområde"

Transkript

1 Esbjerg Kommune Serviceniveau på det specialiserede voksenområde 18. december 2015

2 TILBUD / PROJEKT udarbejdet af: KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Købmagergade København K Telefon: Kontaktperson: Vibeke Normann Andersen Telefon: Dette tilbud er gældende i fire måneder indtil den 9. april Endelig aftale er først indgået, når Esbjerg Kommune har underskrevet KORAs standardkontrakt, der eftersendes på forespørgsel. Tilbuddet er udarbejdet til Esbjerg Kommune og må kun videregives til tredjepart efter skriftlig aftale med KORA. KORA forbeholder sig ophavsret til tilbudsteksten i henhold til gældende dansk lovgivning. Side 2

3 Præsentation KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, laver analyser og forskning om og til kommuner og regioner. KORAs mål er at bidrage med viden, som kan fremme kvalitetsudvikling samt bedre ressourceanvendelse og styring af den offentlige sektor. KORA gennemfører analyse og forskning inden for de centrale regionale og kommunale sektorområder: sundhed, børn og unge, social og ældre, arbejdsmarked og uddannelse samt økonomi og administration. KORA beskæftiger sig med en lang række temaer, der går på tværs af disse sektorer. Det gælder fx offentlig produktivitet, velfærdsteknologi, brugerinddragelse og offentligt-privat samarbejde. KORA har omkring 100 medarbejdere, som har stærke forsknings- og analysefaglige kompetencer og indgående sektorkendskab. Vi besidder solide kompetencer både inden for kvalitative og kvantitative analysemetoder, og medarbejderskaren tæller bl.a. økonomer, politologer, sociologer, psykologer, antropologer m.m. Når vi løser en ny opgave, sammensætter vi et tværfagligt team af medarbejdere, så vi sikrer den bedst mulige løsning af opgaven. Vi udpeger en projektleder, som sikrer en god projektstyring, og som står for al dialog med rekvirenten både undervejs og efter, at projektet er afsluttet. KORA blev oprettet den 1. juli 2012 efter en fusion mellem tre tidligere institutter (AKF, DSI og KREVI). KORA er et uafhængigt institut, som hører under Social- og Indenrigsministeriet. Side 3

4 Til Esbjerg Kommune 9. december 2015 Vi ønsker at takke for, at KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (herefter KORA) har fået mulighed for at byde på opgaven. I dette tilbud har vi bestræbt os på at tilrettelægge en proces, hvor KORA i samarbejde med Esbjerg Kommune tilvejebringer et kendskab til Esbjerg Kommunes serviceniveau på det specialiserede voksenområde, under inddragelse af relevante ledere, medarbejdere, politikere og handicapråd. Det valgte design skal: give kendskab og indsigt i Esbjerg Kommunes aktuelle serviceniveau på det specialiserede voksenområde understøtte udviklingen af serviceniveaubeskrivelser som understøttende redskab til Esbjerg Kommunes tildelingsmodul. KORA stiller med dette tilbud sin viden om styring og ledelse af processer samt viden om det specialiserede voksenområde til rådighed for opgaveløsningen. Til løsning af opgaven har vi valgt en sammensætning af medarbejdere, hvis kompetencer og erfaring matcher den forestående opgave. Vi ser frem til at høre fra jer. Med venlig hilsen Vibeke Normann Andersen Analyse- og forskningschef Side 4

5 Indhold 1. Formål 6 2. Løsningsbeskrivelse Opstart...10 Nedsættelse af arbejdsgrupper...10 Workshop med arbejdsgrupper Dataindsamling...11 Udarbejdelse af analyseskema...11 Sagsgennemgang på baggrund af analyseskemaer Analyse...12 Tværgående analyse af sagsgennemgang...12 Kvalificering af tværgående analyse i arbejdsgrupperne Afrapportering Inddragelse af politikere og handicapråd...14 Inddragelse af politikere...14 Inddragelse af handicapråd Organisering og bemanding Kvalitetssikring Tidsplan Allokerede medarbejdere Budget 17 Side 5

6 1. Formål Esbjerg Kommune oplever et behov for at få et mere klart specificeret serviceniveau på det specialiserede voksenområde. Et mere klart beskrevet serviceniveau har en række fordele: Det kan skabe gennemsigtighed for både politikere, visitatorer, leverandører og borgere. Hvad tilbyder kommunen som udgangspunkt, og hvad tilbyder den ikke? Det kan understøtte, at serviceniveauet er ens på tværs af visitatorer og leverandører. Det bidrage til budgetoverholdelse. Det skal dog bemærkes, at uanset hvor klart serviceniveauet er beskrevet, må kommunen aldrig sætte skøn under regel. Der skal med andre ord altid foretages en individuel faglig vurdering af den enkelte borgers behov. Esbjerg Kommune har derfor bedt KORA om at udforme et tilbud, der fokuserer på at beskrive kommunens nuværende serviceniveau på følgende områder: Forvisitationen: Hvem kommer videre til udredning med VUM, og hvem gør ikke? Hvad tilbydes efter 85 voksenstøtte? Hvad tilbydes efter 107 og 108? I tilbuddet er der fokus på at beskrive serviceniveauet i Esbjerg Kommune i forvisitationen, på 85-voksenstøtte samt 107 og 108. Der fokuseres i dette tilbud således ikke på beskrivelse af serviceniveauet for målgrupper under øvrige paragraffer, herunder f.eks Opgavens fokus er illustreret i nedenstående figur. Side 6

7 Figur 1: Fokus for kortlægningen af Esbjerg Kommunes serviceniveau på det specialiserede voksenområde 2. Løsningsbeskrivelse Esbjerg Kommune har omlagt arbejdet på det specialiserede voksenområde og er begyndt at visitere borgerne til timepakker alt efter borgernes behov, som det fremgår af oversigtstabellerne nedenfor. Tabel 1: Voksenstøtte Tildelingsmodul (timer i gennemsnit pr. uge) 1 Moderat 1-2 timer 2 Omfattende 3-5 timer 3 Massiv 6-8 timer 4 Særlig 9-11 timer 5 Ekstra særlig timer Kilde. Esbjerg Kommune. Tildelingsmodel i Social og Tilbud Side 7

8 Tabel 2: Støtte i botilbud Tildelingsmodul Beskrivelse af tildelingsmodul 6 Betydelig socialpædagogisk og/eller sundhedsfaglig indsats samt kompenserende støtte til nogle daglige opgaver og aktiviteter i form af vejledning og guidning i forhold til de relevante voksenudredningstemaer 7 Vidtgående socialpædagogisk og/eller sundhedsfaglig indsats samt kompenserende støtte til en del daglige opgaver og aktiviteter i form af vejledning og guidning i forhold til de relevante voksenudredningstemaer 8 Meget vidtgående socialpædagogisk og/eller sundhedsfaglig indsats samt kompenserende støtte til mange daglige opgaver og aktiviteter i form af vejledning og guidning i forhold til de relevante voksenudredningstemaer 9 Gennemgribende socialpædagogisk og/eller sundhedsfaglig indsats samt kompenserende støtte til de fleste/alle daglige opgaver og aktiviteter i form af vejledning og guidning i forhold til de relevante voksenudredningstemaer 10 Fuldstændig socialpædagogisk og/eller sundhedsfaglig indsats samt kompenserende støtte til alle daglige opgaver og aktiviteter i form af vejledning og guidning i forhold til de relevante voksenudredningstemaer Kilde. Esbjerg Kommune. Tildelingsmodel i Social og Tilbud Tildelingsmodellerne er beskrevet meget overordnet, hvilket er et bevidst valg fra Esbjerg Kommunes side, da det afspejler, hvor forskelligartede målgrupperne er. Der kan således være behov for mange forskellige ydelser inden for det samme tildelingsmodul, da borgerne kan have behov for støtte til mange forskellige ting. Kravet er, at de ydelser, der tildeles borgerne, skal være baseret på borgerens indsatsmål. Udfordringen består i at få beskrevet serviceniveauet, så det på den ene side skaber gennemsigtighed for politikere, visitatorer, leverandører og borgere og på den anden side respekterer, at borgerne har meget forskellige behov. I det følgende fremgår KORAs proces for beskrivelse af serviceniveauet på det specialiserede voksenområde i Esbjerg Kommune. Serviceniveaubeskrivelser, servicebeskrivelser, administrationsgrundlag, kvalitetsstandarder m.m.er nogle af de betegnelser, som kommunerne anvender om nedskrevne offentlige beskrivelser af, hvilken service kommunens borgere kan forvente på et givent område. I dette tilbud anvendes betegnelsen serviceniveaubeskrivelse og fokus i tilbuddet er udarbejdelse af en serviceniveaubeskrivelse af serviceniveauet i Esbjerg Kommune dvs. en beskrivelse af det faktiske niveau af den leverede service. Side 8

9 Proces for kortlægning af Serviceniveauet på det specialiserede voksenområde KORA gennemfører i samarbejde med Esbjerg Kommune en kortlægningsproces, hvor der skabes kendskab til og viden om serviceniveauet i kommunen, som det ser ud i dag. Tabel 3 giver et overblik over procesdesignet, der er tilrettelagt som tre parallelprocesser, der fokuserer på at beskrive serviceniveauet for henholdsvis forvisitationen, 85- voksenstøtte og botilbud efter 107 og 108. Som det fremgår gennemføres projektet i et tæt samarbejde mellem Esbjerg Kommune og KORA. Processens enkelte elementer er beskrevet nærmere nedenfor. Tabel 3: Overordnet design for proces for kortlægning af eksisterende serviceniveau Ansvar Proces for forvisitation Proces for 85- voksenstøtte Proces for 107 og 108 Opstart Esbjerg Kommune Nedsættelse af arbejdsgruppe Forvisitation Nedsættelse af arbejdsgruppe 85 voksenstøtte Nedsættelse af arbejdsgruppe 107 og 108 KORA /Esbjerg Kommune Workshop med arbejdsgruppe Workshop med arbejdsgruppe Workshop med arbejdsgruppe Dataindsamling KORA Udarbejdelse af analyseskema Udarbejdelse af analyseskema Udarbejdelse af analyseskema Esbjerg Kommune Sagsgennemgang på baggrund af analyseskemaer Sagsgennemgang på baggrund af analyseskemaer Sagsgennemgang på baggrund af analyseskemaer Analyse KORA Tværgående analyse af sager ift. serviceniveau Tværgående analyse af sager ift. serviceniveau Tværgående analyse af sager ift. serviceniveau KORA /Esbjerg Kommune Drøftelse af analyse med arbejdsgruppen Drøftelse af analyse med arbejdsgruppen Drøftelse af analyse med arbejdsgruppen KORA /Esbjerg Kommune Drøftelse af analyse på Temamøde med politisk udvalg Drøftelse af analyse på Temamøde med politisk udvalg Drøftelse af analyse på Temamøde med politisk udvalg Afrapportering Esbjerg Kommune Udarbejdelse af serviceniveaubeskrivelser Udarbejdelse af serviceniveaubeskrivelser Udarbejdelse af serviceniveaubeskrivelser Inddragelse af politikere, Handicaprådet og Udsatterådet KORA /Esbjerg Kommune KORA /Esbjerg Kommune Workshop med politisk udvalg Præsentation for Handicapråd/Udsatterådet Side 9

10 2.1 Opstart Opstartsfasen har to delaspekter. Dels skal nedsættes der tre arbejdsgrupper. Dels skal der, på workshops med arbejdsgrupperne, udarbejdes et grundlag for vidensindsamlingen. Nedsættelse af arbejdsgrupper Der nedsættes tre arbejdsgrupper for henholdsvis forvisitationen, 85-voksenstøtte samt botilbud efter 107 og 108. Arbejdsgrupperne skal bidrage til arbejdet i de tre parallelprocesser. Arbejdsgrupperne består af 6-8 relevante medarbejdere inden for det givne område. Arbejdsgrupperne sammensættes, så der, i den enkelte arbejdsgruppe, er repræsentanter for alle relevante medarbejdergrupper: Centerleder Leder/teamleder af myndighed Medarbejder fra myndighed Leder/teamleder af leverandør Leverandør Evt. udviklingskonsulent Arbejdsgruppen for botilbud efter 107 og 108 kan med fordel inkludere en centerleder eller medarbejder fra hvert af kommunens bocentre. For det første kan det bidrage til, at perspektiver og arbejdsmetoder fra hvert af de tre bocentre inddrages i processen og for det andet kan det bidrage til identifikation af eventuelle serviceniveauforskelle på tværs af bocentrene. Ud over repræsentanter for alle relevante medarbejdergrupper, udpeger Esbjerg Kommune en formand for arbejdsgrupperne, samt en medarbejder der er tværgående i de tre arbejdsgrupper. Den tværgående medarbejder er KORAs kontaktperson på tværs af de tre arbejdsgrupper, og koordinerer arbejdet i arbejdsgrupperne internt i Esbjerg Kommune. Formanden for arbejdsgrupperne og den tværgående medarbejder kan være den samme, men behøver ikke nødvendigvis at være det. Esbjerg Kommune står for udpegning af medarbejdere til de enkelte arbejdsgrupper samt formanden for de tre arbejdsgrupper Workshop med arbejdsgrupper De tre parallelprocesser begynder med afholdelsen af en workshop i hver af arbejdsgrupperne. Formålet med workshoppen er dels at introducere deltagerne til det forestående arbejde og dels at udarbejde et grundlag for vidensindsamlingen. På workshoppen afdækkes følgende: Hvilke eventuelle underopdelinger af målgrupper, der er relevante i kortlægningen af serviceniveauet Hvilke parametre der lægges til grund for vurderingen af, om en borger kan modtage service, og i givet fald hvilken service, herunder hvilke parametre, der tillægges hvilken vægt i: o visitationsprocessen o processen omkring opstilling af borgerens indsatsmål Side 10

11 Der tages udgangspunkt i de parametre, der er indeholdt i voksenudredningsmetoden, men det er centralt også at afdække, om der i praksis er andre parametre, der tillægges vægt i forbindelse med det individuelle skøn af borgerens behov, samt om nogle parametre tillægges mere vægt end andre. KORA planlægger indholdet i og faciliterer workshoppen. KORA planlægger indholdet i og faciliterer workshoppen. Forud for workshoppende, sender Esbjerg Kommune relevant skriftligt materiale, herunder eventuelle arbejdsgangsbeskrivelser samt andre skriftlige dokumenter omkring procedurerne i henholdsvis forvisitationen og i forbindelse med udredningen af borgerne, til KORAs forberedelse af de tre workshops. Esbjerg Kommune sender relevant skriftligt materiale til KORA forud for de tre workshops samt forestår det praktiske i forhold til lokaler, forplejning og indkaldelse af arbejdsgrupperne. 2.2 Dataindsamling Formålet med dataindsamlingen er at: tilvejebringe viden om, hvilken støtte borgere på de forskellige niveauer af tildelingsmodulet modtager afdække, hvilken problembelastning der kendetegner de borgere, der modtager støtte, på de forskellige niveauer i tildelingsmodulet. Dette gøres ved først at udarbejde et analyseskema og dernæst foretage en sagsgennemgang. Udarbejdelse af analyseskema På baggrund af input fra de afholdte wokshops i arbejdsgrupperne, kendskab til parametrene i voksenudredningsmetoden samt Esbjerg Kommunes tildelingsmodul, udarbejder KORA et analyseskema til brug for en efterfølgende sagsgennemgang. Analyseskemaet udarbejdes, så det er tilpasset de karakteristika, der gør sig gældende for henholdsvis arbejdet i forvisitationen, 85-voksenstøtte samt botilbud efter 107 og 108. Samtidig forsøges det så vidt muligt at skabe sammenhæng i analyseskemaerne på tværs, så tværgående elementer identificeres. Analyseskemaet tænkes opbygget med en række oplysninger om den pågældende sag, herunder fx borgerens problemkarakteristik, målgruppetilhørsforhold, score i voksenudredningsmetoden, indsatsmål, og hvilken hjælp de er tildelt. Sagsgennemgang på baggrund af analyseskemaer KORA anvender analyseskemaet som grundlag for en sagsgennemgang af sager for henholdsvis forvisitationen, 85-voksenstøtte samt botilbud efter 107 og 108. Formålet med sagsgennemgangen er at identificere, hvad der karakteriserer borgere, der er tildelt hjælp, på de enkelte niveauer i tildelingsmodulet, herunder også deres score i voksenudredningsmetoden, deres indsatsmål, samt hvilken hjælp de er tildelt. KORA foreslår, at sagerne udvælges på baggrund af følgende parametre: Maksimal variation i borgernes problemkarakteristika På tværs af botilbud Side 11

12 På tværs af målgrupper Esbjerg Kommune har ansvaret for at gennemføre sagsgennemgangen og tilvejebringe udfyldte analyseskemaer for de gennemgåede sager. Det foreslås, at arbejdsgruppen får ansvaret for sagsgennemgangen, herunder udvælgelse af myndighedsmedarbejdere til at forestå sagsgennemgangen. Antallet af sager, der skal gennemgås, besluttes af Esbjerg Kommune. Nedenfor ses en oversigt over et passende antal sager, der kan gennemgås for at opnå et rimeligt dækkende billede af, hvilke borgere som får tildelt hvilken hjælp inden for forvisitationen, 85- voksenstøtte samt botilbud efter 107 og 108 (Tabel 4). Tabel 4: Antal sager til sagsgennemgang Forvisitationen Antal sager Borgere, der kommer videre til udredning 20 Borgere, der afvises voksenstøtte Antal sager Borgere på niveau 1 10 Borgere på niveau 2 10 Borgere på niveau 3 10 Borgere på niveau 4 10 Borgere på niveau 5 10 Botilbud Antal sager 107 Antal sager 108 Borgere på niveau Borgere på niveau Borgere på niveau Borgere på niveau Borgere på niveau Analyse Formålet med analysedelen er at tilvejebringe et samlet billede af serviceniveauet i Esbjerg Kommune for henholdsvis forvisitationen, 85-voksenstøtte og botilbud efter 107 og 108, i forhold til hvilke borgerne der i forvisitationen kommer videre til udredning, og i forhold til borgerne på de enkelte niveauer i tildelingsmodulet. Tværgående analyse af sagsgennemgang På baggrund af de udfyldte analyseskemaer, foretager KORA en indholdsanalyse. Hovedformålet er at identificere og belyse: Hvad der karakteriserer de borgere, som ikke sendes videre til udredning? Side 12

13 Hvad der karakteriserer borgerne inden for de forskellige kategorier i tildelingsmodulet set ud fra voksenudredningsmetoden samt de andre relevante faktorer, der er identificeret på workshoppen? Hvilken hjælp borgerne tildeles inden for de forskellige moduler? Da den konkrete hjælp, borgerne modtager, er tilrettelagt i forhold til deres personlige indsatsmål, bliver der i analysen lagt mindre vægt på, hvilken konkret hjælp borgerne modtager. Dette indgår dog som element i analyseskemaerne, da viden om den konkrete hjælp, borgerne er tildelt, anbefales inddraget i serviceniveaubeskrivelserne, idet de konkrete ydelser, der er tildelt borgerne på de forskellige niveauer i tildelingsmodulet, kan anvendes i udformningen af eksempler i serviceniveaubeskrivelserne. På baggrund af den tværgående indholdsanalyse udarbejder KORA en mundtlig præsenta - tion af resultaterne til brug i drøftelsen af resultaterne med de tre arbejdsgrupper samt i workshoppen med politikerne. KORA overdrager herefter analyseresultaterne til Esbjerg Kommune i en overskuelig PowerPoint til brug i udarbejdelsen af serviceniveaubeskrivelserne. Kvalificering af tværgående analyse i arbejdsgrupperne Resultaterne af KORAs tværgående analyse af analyseskemaerne drøftes i de tre arbejdsgrupper. Formålet med drøftelsen er at få kvalificeret analyserne. Omdrejningspunktet for drøftelserne er, om medlemmerne af arbejdsgrupperne kan genkende det billede af serviceniveauet, som er frembragt i analyse, samt at arbejdsgruppen kan uddybe og udfolde analysen. På baggrund af arbejdsgruppernes input justeres den tværgående analyse. Drøftelse af tværgående analyse på temamøde med politikere Resultaterne af KORAs tværgående analyse af analyseskemaerne drøftes ligeledes med det politiske udvalg på en temadag. Formålet med drøftelsen med det politiske udvalg, er at få inddraget politikerne så hensigtsmæssigt som muligt i kortlægningen af Esbjerg Kommunes serviceniveau, samt få de politiske perspektiver og bidrag med i den videre proces omkring udarbejdelse af serviceniveaubeskrivelserne. Esbjerg Kommune forestår det praktiske i forhold til lokaler, forplejning og indkaldelse af arbejdsgrupperne samt det politiske udvalg etc. 2.4 Afrapportering KORA foreslår, at der udarbejdes serviceniveaubeskrivelser, som kan supplere tildelingsmodulet. Derimod er det ikke KORAs anbefaling, at der udarbejdes egentlige kvalitetsstandarder for de enkelte borgergrupper, idet tildelingsmodulet udgør en slags kvalitetsstandard. KORA foreslår, at Esbjerg Kommune, på baggrund af resultaterne af den tværgående analyse, udarbejder serviceniveaubeskrivelser for: borgere, der i forvisitationen henholdsvis afvises eller sendes videre til udredning borgere på de enkelte niveauer i tildelingsmodulet for henholdsvis 85-voksenstøtte og botilbud efter 107 og 108. Tanken er, at serviceniveaubeskrivelserne skal indeholde en overordnet beskrivelse af, hvad der karakteriserer problembelastningen for borgerne på det enkelte niveau i tildelingsmodulet, samt eksempler på, hvilken hjælp borgere på de forskellige niveau modtager. Side 13

14 KORA bistår processen med løbende sparring og feedback på de serviceniveaubeskrivelser, kommunen udarbejder. Esbjerg Kommune forestår udarbejdelsen af serviceniveaubeskrivelserne. KORA bistår Esbjerg Kommune med råd, vejledning samt processtøtte. 2.5 Inddragelse af politikere samt Handicaprådet/Udsatterådet Det kommunale serviceniveau på det specialiserede voksenområde er lokalpolitisk vedtaget, og det er derfor centralt, at politikerne kender til, kan forholde sig til og tager ansvar for det serviceniveau, der er vedtaget. Kendskab til kommunens reelle serviceniveau er desuden et væsentligt bidrag til, at politikerne kan prioritere i forhold til justeringer af serviceniveauet. Inddragelse af politikere KORA foreslår at inddragelsen af Esbjerg Kommunes politikere sker igennem afholdelsen af en workshop for Social- og arbejdsmarkedsudvalget, faciliteret af KORA. Workshoppen har tre formål: Politikerne præsenteres for processen omkring udarbejdelsen af serviceniveaubeskrivelserne, herunder eksempler på de udarbejdede serviceniveaubeskrivelser Serviceniveaubeskrivelserne drøftes med politikerne Politikerne præsenteres for, hvordan man konkret kan anvende serviceniveaubeskrivelserne i en besparelses- eller budgetjusteringsproces. Inddragelse af Handicaprådet og Udsatterådet KORA foreslår, at Handicaprådet og Udsatterådet inddrages igennem en præsentation af processen omkring udarbejdelsen af serviceniveaubeskrivelserne, herunder en drøftelse af eksempler på de udarbejdede serviceniveaubeskrivelser. KORA vil forestå præsentationen sammen med repræsentanter fra Esbjerg Kommune. Esbjerg Kommune forestår det praktiske i forhold til lokaler, forplejning og indkaldelse af det politiske udvalg, Handicaprådet, Udsatterådet etc. 3. Organisering og bemanding I det følgende beskrives KORAs organisering i forbindelse med analysen af Esbjerg Kommunes serviceniveau på det specialiserede voksenområde, herunder KORAs procedurer for kvalitetssikring gennem projektperioden. Projektorganisering KORAs bemanding til løsning af opgaven har stor erfaring inden for gennemførelse af processer og analyser og kombinerer kompetencer inden for procesledelse, facilitering, analysearbejde og metode. Desuden har projektholdet indsigt i det specialiserede voksenområde. KORAs projektorganisering består af: projektejer Vibeke Normann Andersen, som er overordnet ansvarlig for kvalitetssikringen projektleder Katrine Iversen, som varetager den daglige ledelse af projektet Side 14

15 projektmedarbejder Camilla Dalsgaard, som bidrager til projektets udførelse. 4. Kvalitetssikring KORAs faste procedure for kvalitetssikring sikrer, at alle leverancer lever op til høj faglig og metodisk kvalitet. KORA gennemfører følgende kvalitetssikringstiltag af den tværgående analyse: Intern bedømmelse fra to eksperter, hvoraf en har forskningsfaglig ekspertise, og en har et indgående sektorkendskab. Den ansvarlige analyse- og forskningschef i KORA, i dette tilfælde Vibeke Normann Andersen, godkender derudover den tværgående analyse inden afholdelse af workshops. Side 15

16 5. Tidsplan (tentativ) Tidsplanen fastlægges efter indgåelse af kontrakt. Opgaveelement Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November Primo Ultimo Primo Ultimo Primo Ultimo Primo Ultimo Primo Ultimo Primo Ultimo Primo Ultimo Primo Ultimo Primo Ultimo Primo Ultimo Esbjerg - Kortlægning af serviceniveauer Opstart Nedsættelse af arbejdsgrupper Workshop i arbejdsgrupper Dataindsamling Udarbejdelse af analyseskemaer Sagsgennemgang Analyse Tværgående analyse af serviceniveau Drøftelse af analyse med arbejdsgruppe Drøftelse af analyse med politikere Afrapportering Udarbejdelse af serviceniveaubeskrivelser Inddragelse af handicapråd og politikere Workshop med politikere Præsentation for handicapråd/udsatteråd Side 16

17 6. Allokerede medarbejdere Projektleder, cand.scient.pol. Katrine Iversen har et godt kendskab til det specialiserede voksenområde. Hun har tidligere arbejdet som udviklingskonsulent i Socialforvaltningen Aarhus Kommune, hvor hun har varetaget udviklingsopgaver på det brede specialiserede socialområde, herunder det specialiserede voksenområde. Derudover har hun medvirket i en række undersøgelser på området, herunder kortlægning af udbudsmateriale på fritvalgsområdet samt en større undersøgelse om kommunernes brug af kvalitetsstandarder som styringsinstrument. Katrine har desuden stor erfaring med procesunderstøttende analyser og procesledererfaring. Se en nærmere beskrivelse af Katrine Iversen på KORAs hjemmeside, Seniorprojektleder, cand.scient.pol. Camilla T. Dalsgaard har godt sektorkendskab til det specialiserede voksenområde. Hun har stået i spidsen for en række undersøgelser på området for botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende. Undersøgelserne har bl.a. belyst kommunernes tilbudsstruktur, enhedsudgifter og brugerandele på området. Desuden har Camilla arbejdet med at afdække de administrative omkostninger i kommunerne af arbejdet med kvalitetsstandarder på bl.a. 85-området. Se evt. en nærmere beskrivelse af Camilla T. Dalsgaard på KORAs hjemmeside, 7. Budget Priser og betalingsbetingelser fremgår af projektkontrakten. Side 17

Projektbeskrivelse. Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden konsekvenser og justeringsbehov. Projektnummer 10779 April 2014

Projektbeskrivelse. Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden konsekvenser og justeringsbehov. Projektnummer 10779 April 2014 Projektbeskrivelse Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden konsekvenser og justeringsbehov Projektnummer 10779 April 2014 Region Hovedstaden Att: Anne Skriver TILBUD / PROJEKT udarbejdet

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Produktivitet også en udfordring for den offentlige sektor

Produktivitet også en udfordring for den offentlige sektor Produktivitet også en udfordring for den offentlige sektor Hvem er KORA? Dannet 1. juli, 2012 En fusion af: DSI AKF KREVI Pt ca. 100 medarbejdere økonomer, politologer, sociologer, antropologer, psykologer

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune September Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline Øget faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august Bedre

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. . Pjece om metoden til udførere på handicap- og udsatte voksenområdet Maj 2011 Indsæt titel via File -> Properties -> Summary Voksenudredningsmetoden en ny metode til sagsbehandling og udredning på handicap-

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Udgifter til det specialiserede socialområde er stigende. Derfor er det vigtigere end

Læs mere

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Indsatser Formål Resultatmål frem til 31. december 2014 Ledelsesinformation Der er etableret en fast kadence for og udvikling af skemaer,

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Styringslaboratorium: Udvikling af subakut ambulant tilbud

Styringslaboratorium: Udvikling af subakut ambulant tilbud Styringslaboratorium: Udvikling af subakut ambulant tilbud Projekt- og procesbeskrivelse Baggrund Nordsjællands Hospital har til tider haft store udfordringer med overbelægning, mens de tilhørende kommuner

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Opstart

Opstart 1 2 3 11 12 13 21 22 23 Denne fase fører jer først gennem en række redskaber, som bidrager til at kvalificere, om co-creation metoden er relevant for jeres udfordring. Derefter hjælper fasens øvrige redskaber

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs:

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs: NOTAT Til Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget Kopi Fra Emne Team Tværs Team Tværs-samarbejdet I marts 2014 blev Notat vedr. forstærket indsats for unge mellem

Læs mere

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Fælles borger, fælles praksis v/ Anja U. Lindholst Hjerneskadekoordinator i Gribskov kommune VUM superbrugerseminar 7. maj 2014 Program Præsentation

Læs mere

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 2. november 2015 1 Indledning Socialstyrelsen

Læs mere

Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden?

Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden? UDREDNING Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. Temaerne: 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden? Svar: For at belyse hvordan borgerens funktionsevnenedsættelse

Læs mere

Forskellige behov forskellige indsatser

Forskellige behov forskellige indsatser 1 Forskellige behov forskellige indsatser I Ikast-Brande Kommune er tilgangen at borgerne skal opleve et ensartet serviceniveau. Da borgerne har forskellige behov skal de have forskellige indsatser for

Læs mere

Velkommen til. Center for Senhjerneskade

Velkommen til. Center for Senhjerneskade Velkommen til Center for Senhjerneskade Præsentation af Center for Senhjerneskade Center for Senhjerneskade tilbyder bo- og dagtilbud til mennesker med hjerneskader. Målgruppen er voksne mennesker over

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Kortlægning. Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet. 23. december Sagsnummer:

Kortlægning. Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet. 23. december Sagsnummer: Kortlægning Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet Baggrund 23. december 2014 Sagsnummer: 14-231-0385 På basis af den bedste, mest aktuelle viden rådgiver Det

Læs mere

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden K O M M I S S O R I U M F O R A R B E J D S G R U P P E O M S T Y R I N S G A F T A L E N P Å D E T S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E F E B R U A R 2 0 1 2 Baggrund I forbindelse med

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger

(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger NOTAT- MAJ 2014 Omstilling af det specialiserede voksenområde (handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger Omstilling af det specialiserede

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER Informationsmøde om projekt 10: Automatisering af manuelle processer den 7. februar 2017 7. FEBRUAR 2017 STYRINGS- OG EFFEKTIVISERINGSPROGRAMMET Det fælleskommunale

Læs mere

Temaer og fyrtårne. Forskning med forskel. Innovation og vidensformidling. PBL næste generation. Uddannelse med forskel.

Temaer og fyrtårne. Forskning med forskel. Innovation og vidensformidling. PBL næste generation. Uddannelse med forskel. NY STRATEGI FOR AAU Analyse og vurdering af den nuværende, samlede administrative opgavevaretagelse Op g a v e / k o m m i s s o r i u m o g p r o c e s / p r o j e k t p l a n f o r a d m i n i s t r

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde Rammeaftale 2018 og 2019 Hvad skal vi samarbejde om på det specialiserede social- og undervisningsområde i Region Sjælland? Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Læs mere

Undersøgelse af Jobcenter København

Undersøgelse af Jobcenter København Undersøgelse af Jobcenter København - Bilag B: Fremgangsmåde og metode Juni 2007 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse Fremgangsmåde og metode... 3 Temaer...

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

FORVALTNINGSREVISION PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE HEDENSTED KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISION PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE HEDENSTED KOMMUNE FORVALTNINGSREVISION PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE HEDENSTED KOMMUNE Hedensted Kommune 2 HEDENSTED KOMMUNE OM FORVALTNINGSREVISION Formål BDO har foretaget en forvaltningsrevision af det

Læs mere

PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT. Aarhus Universitet

PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT. Aarhus Universitet PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT Fastlæggelse af rammer og principper for økonomisk styringsmodel Aarhus Universitet Indholdsfortegnelse Projektinitieringsdokument 1 Dokumentkontrol 3 1.1 Revisionshistorik 3

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

Projektbeskrivelse: Administrative modeller, herunder intern regelstyring

Projektbeskrivelse: Administrative modeller, herunder intern regelstyring Projektbeskrivelse: Administrative modeller, herunder intern regelstyring 1. Baggrund for det fælleskommunale kvalitetsprojekt Det fælleskommunale kvalitetsprojekt sigter først og fremmest mod at give

Læs mere

K O M M I S S O R I U M F O R K O R T L Æ G N I N G A F S Æ R F O R A N S T A L T N I N G E R T I L B Ø R N O G U N G E

K O M M I S S O R I U M F O R K O R T L Æ G N I N G A F S Æ R F O R A N S T A L T N I N G E R T I L B Ø R N O G U N G E K O M M I S S O R I U M F O R K O R T L Æ G N I N G A F S Æ R F O R A N S T A L T N I N G E R T I L B Ø R N O G U N G E D E C E M B E R 2 0 1 1 Revideret den 20. december 2011 Baggrund Socialministeren

Læs mere

I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens.

I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens. I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens. Formålet med standarden er todelt: For det første ønsker vi at ensrette standarden for vores tilbud og

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2015 For Leverandører af; personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

STYRKET INDSATS MOD LANGSTIDSLEDIGHED I JOBCENTER SILKEBORG. Udvikling af en screeningsmodel og inddragelse af borgeren

STYRKET INDSATS MOD LANGSTIDSLEDIGHED I JOBCENTER SILKEBORG. Udvikling af en screeningsmodel og inddragelse af borgeren STYRKET INDSATS MOD LANGSTIDSLEDIGHED I JOBCENTER SILKEBORG Udvikling af en screeningsmodel og inddragelse af borgeren INDLEDNING Inspiration til styrkelse af indsatsen mod langtidsledighed og til brugen

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder? KØBENHAVN D. 8. OKTOBER 2014 Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Til de politiske udvalg i Skanderborg Kommune.

Til de politiske udvalg i Skanderborg Kommune. Jacob Gewitz og Jens Sønderskov fik ved sidste møde i handicaprådet til opgave at se på følgende punkter i den eksisterende handicappolitik: Bolig efter behov Uddannelse og undervisning Arbejdsliv Efter

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog Ydelseskatalog Boligerne på Skovstien 2-6 Lov om almene boliger 108 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Døgntakst... 2 Visitering... 2 Bocentrets rammer... 3 Individuel plan... 3 Handleplansmøder...

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

Norddjurs Kommune Analyse af udgiftsniveau på forebyggelses- og anbringelsesområdet

Norddjurs Kommune Analyse af udgiftsniveau på forebyggelses- og anbringelsesområdet Norddjurs Kommune Analyse af udgiftsniveau på forebyggelses- og anbringelsesområdet 2. juli 2009 1. Projektets baggrund og formål Norddjurs Kommune har rettet henvendelse til KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Skanderborg Kommune er godt tilfreds med resultatet af rapporten.

Skanderborg Kommune er godt tilfreds med resultatet af rapporten. DASSOS Att.: Karsten Binderup Kabi@viborg.dk Dato: 24. september 2015 Sagsnr.: 11/72176 Kortlægning og analyse af botilbuddet Landsbyen Sølund med hensyn til nuværende forretningsmodel, borgerprofil og

Læs mere

Formål. Målgruppen er skoler, der ikke har valgt model, samt LP-skoler. Modellen kan også benyttes af PALS-skoler.

Formål. Målgruppen er skoler, der ikke har valgt model, samt LP-skoler. Modellen kan også benyttes af PALS-skoler. Herningmodel Skole Baggrund Efterspørgsel fra flere skoler. Herningmodel Skole er inspireret af elementer fra LP, PALS og erfaringer indhentet i kommunen siden 2008. Herningmodel Skole skal understøtte

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialstyrelsen, Odense 15. juni 2016 Mikkel Møldrup-Lakjer, Center for Data, Analyse og Metode Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2 Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 26. marts 2015 - kl. 15:30 Sted Møde udenfor rådhuset, Kompasét lokale 2 it, Niels Kjærbyes Vej 9, 5610 Assens. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer.

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer. Kommissorium for It-porteføljestyregruppe. Baggrund Digitalisering og Sundheds-it går i højere grad på tværs af sektorer og stiller i højere grad krav til samarbejdet på tværs. I sundhedsaftalen er det

Læs mere

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE. v. Rammeaftale Sjælland

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE. v. Rammeaftale Sjælland NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE v. Rammeaftale Sjælland National koordinationsstruktur: Socialstyrelsens rolle og centrale udmeldinger Socialstyrelsen

Læs mere

1 Projektets baggrund og formål

1 Projektets baggrund og formål Effektivisering og gevinstrealisering 11. oktober 2016 Effektivisering og gevinstrealisering Side 2 af 7 1 Projektets baggrund og formål Effektiviseringer, der kan bidrage til at skabe politisk råderum

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Anbefalinger for god praksis og kvalitet i indsatsen på botilbud og botilbudslignende boformer Baggrunden for projektet

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Projektbeskrivelse version 9

Projektbeskrivelse version 9 Bilag 12 Bilag til soc. udv. møde Projektbeskrivelse version 9 Projekttitel: Opgavestiller: Anledning: Fælleskommunal tandregulering Kommunalbestyrelserne i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj,

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015 + Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015 + Rammerne for arbejdet med Faglige Kvalitetsoplysninger (FKO) Politisk beslutning

Læs mere

Beskrivelse af forsøg med fritidsguider ift. inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv.

Beskrivelse af forsøg med fritidsguider ift. inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv. NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Forsøg med fritidsguider Martin Sandø, Servicestyrelsen Kåre Vind, Handicapkontoret, Socialministeriet Beskrivelse af forsøg med fritidsguider ift. inklusion af mennesker

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Udvikling af Værløse Hallerne

Udvikling af Værløse Hallerne Til: Anne Beck Nielsen, Furesø Kommune Vingsted, den 15. oktober 2009 Udvikling af Værløse Hallerne På baggrund af møde med kultur- og idrætschef Peter Rosgaard og idræts- og fritidskonsulent Anne Beck

Læs mere

Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009

Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009 Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009 Projektet er et tilbud til kommunerne om at være med til at udvikle og afprøve redskaber, som alle kommuner og dagtilbud frivilligt

Læs mere

Projektbeskrivelse: Brugerundersøgelser i kommunerne

Projektbeskrivelse: Brugerundersøgelser i kommunerne Projektbeskrivelse: Brugerundersøgelser i kommunerne 1. Baggrund for det fælleskommunale kvalitetsprojekt Det fælleskommunale kvalitetsprojekt sigter først og fremmest mod at give borgerne en bedre service.

Læs mere

K O M M I S S O R I U M F O R K O R T L Æ G N I N G A F S E N H J E R N E S K A D E - O M R Å D E T

K O M M I S S O R I U M F O R K O R T L Æ G N I N G A F S E N H J E R N E S K A D E - O M R Å D E T K O M M I S S O R I U M F O R K O R T L Æ G N I N G A F S E N H J E R N E S K A D E - O M R Å D E T D E C E M B E R 2 0 1 1 Revideret kommissorium 20. december 2011 Baggrund Senhjerneskadeområdet har været

Læs mere

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen?

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen? Sygeplejerskeuddannelsen del af intern prøve rskeuddannelsen? Hensigten med materialet er at inspirere til vurdering af studerende i, i forhold til læringsudbyttet. Materialet beskriver tegn, som den kliniske

Læs mere

Godkendelse af ansøgning til frikommuneforsøg fra Sundhed og Omsorg

Godkendelse af ansøgning til frikommuneforsøg fra Sundhed og Omsorg Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 4. maj 2016 Godkendelse af ansøgning til frikommuneforsøg fra Sundhed og Omsorg 1. Resume Kommunerne har frem til den 1. juni 2016 mulighed

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af omkostningsfordeling ved samproduktion

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af omkostningsfordeling ved samproduktion Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af omkostningsfordeling ved samproduktion Kontor/afdeling Center for forsyning Dato 10. november 2017 J nr. 2017-5414 Indledning Energistyrelsen indbyder

Læs mere

Rådgivning om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats

Rådgivning om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats Rådgivning om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats Socialstyrelsen tilbyder rådgivning til kommuner, der vil styrke den tidligere forebyggende indsats for udsatte børn og unge. Der er opstart

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Projekt Fremtidens Handicapområde Tættere på borgeren

Projekt Fremtidens Handicapområde Tættere på borgeren Projekt Fremtidens Handicapområde Tættere på borgeren Indhold Tættere på borgeren... 3 Status på anden fase af Fremtidens handicapområde... 3 Hvordan har vi arbejdet med borgerinddragelse... 3 Borgerinddragelsen

Læs mere

Børne- og familieudvalget

Børne- og familieudvalget Børne- og familieudvalget Referat fra ekstraordinært møde den 8. november 2011 kl. 10:45 i Thy Uddannelsescenter, Mødelokale 1. Medlemmer: Mogens Kruse Per Skovmose Erik Bøgh Nielsen Poul Hvass Hansen

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Bilag 2. Specialskoleområdet. Indhold. Budgetproces 2017 De tværgående fokusområder Dato

Bilag 2. Specialskoleområdet. Indhold. Budgetproces 2017 De tværgående fokusområder Dato Budgetproces 2017 De tværgående fokusområder Dato 22.1.2016 Bilag 2. Specialskoleområdet Indhold Kommissorium (formål)...2 Projektgruppe og projektleder...3 Kort beskrivelse...3 Hvordan inddrages relevante

Læs mere

3. Hvornår er de forskellige aktører og samarbejdspartnere involveret? 4. Hvad er de kritiske områder i samarbejdet mellem aktørerne?

3. Hvornår er de forskellige aktører og samarbejdspartnere involveret? 4. Hvad er de kritiske områder i samarbejdet mellem aktørerne? Projekt sammenhængende forløb fra 15 67 år Ansøgning om støtte til omstilling, innovation og kompetenceudvikling 1. Titel Projekt sammenhængende forløb fra 15-67 år Delprojekt: Analyse, udvikling, afprøvning

Læs mere