ADMIRAL RICHELIEUS ANETAVLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADMIRAL RICHELIEUS ANETAVLE"

Transkript

1

2 ADMIRAL RICHELIEUS ANETAVLE

3

4 ADMIRAL RICHELIEUS ANETAVLE

5 ADMIRAL RICHELIEUS ANETAVLE VED TH. H A U C H -FAUSBØLL DANSK GENEALOGISK INSTITUT KØBENHAVN MCMXXXI

6 CHARLES L E R BERG. BO GTR.KBHVN

7 udgav jeg i Anledning af det norske Kongevalg en Anetavle for Prins Carl af Danm ark og Prinsesse Maud af Storbritannien, senere har jeg i Genealogisk Tidsskrift og i Dansk Adels Blad bragt en Række kendte Mænds Anetavler, hvormed jeg haaber at have bidraget til at genoplive Interessen for Anestudiet, der ikke er den m indst interessante Del af Genealogien. Skønt Arvelighedsforskningen endnu kun er en ung Videnskab, er vi dog alle paa det rene med, at et Individ er præget af sine Forfædre, i hvor stor en Udstrækning og efter hvilke Regler ved vi endnu ikke; i det Ydre kan der være en slaaende Lighed med ens Fader eller Moder, man kan ligne sin Morbroder, sin Farfader eller andre fjernere Slægtninge, idet en saadan Slægtslighed godt kan springe Led over, ogsaa sjælelige Egenskaber kan man tage i Arv, man kan være m usikalsk efter en af Forfædrene, være godmodig, drillesyg, tvæ r eller glad og meget andet, ligesom den eller hin Forfader har været det, kort sagt, man lærer først rigtig at forstaa et Menneske, n aar m an kender vedkommendes Afstamning. Begyndelsen hertil gøres ved at opstille hans eller hendes Anetavle, senere kan man saa give de tørre Navne Kød og Blod ved at notere, hvad der vides om de enkelte Personers K arakter og Udseende. N aar m an ser paa Admiral Richelieus Anetavle, springer det straks i Øjnene, at den er temmelig ensartet, de 16 Aner, der er kom plette, tilhører paa en enkelt U ndtagelse. nær alle Embedsstanden, og man skal helt op til Tiptipoldeforældrene for at træffe en enlig Haandværker blandt Forfædrene. Blandt de Forfæ dre, vi kender, er

8 Bondestanden knapt nok repræsenteret, og kun et Par Personer tilhører Købmandsstanden, derimod findes der to Gehejmeraader, en Biskop, en Departementschef, en Lensgreve, to Amtmænd, en Admiral, tre Generaler, to Etatsraader, en Guvernør, en Landfoged paa Island samt 8 Oberster og O berstløjtnanter blandt de nærmeste Forfædre. Som man ser, er det væsentlig de højere Stænder, der er repræ senteret i Admiral Richelieus Anetavle, og ikke m indre end 16 adelige Slægter, danske og udenlandske, har fundet deres Plads her. Vi skal nu gaa over til at se lidt nærm ere paa de enkelte Fam ilier og begynder med Mandsstammen.

9 DE RICHELIEU I de 250 Aar, Slægten de Richelieu har levet i Danm ark og Norge, har den altid ført Navnet de (eller von) Richelieu. Dette Navn var i det 17. A arhundrede ved K ardinal Richelieus Virksom hed bleven kendt over hele E u ropa. I Frankrig var det 1488 bleven knyttet til Slægten du Piessis, da François du Piessis arvede Godset Richelieu. I Begyndelsen brugte kun det Medlem af Slægten, der ejede Godset Richelieu, Navnet du Plessis de Richelieu, men man har Eksempel paa, at et Medlem af Slægten, der ikke besad Godset, dog har ført Navnet Richelieu alene; efterat Kardinalen havde gjort Navnet Richelieu berømt, er det tænkeligt, at ogsaa andre Medlemmer af Slægten har kaldt sig ved begge Navne eller blot ved Navnet Richelieu. Om Johan Daniel de Richelieu, der kom hertil i 1670erne, har hørt til disse Slægtninge, er et Spørgsmaal, der stadig staar aabent, men da han ikke alene selv skal have ytret det, men ogsaa har ført denne Slægts Vaaben eller i Lighed med, hvad der forekom m er i andre Slægter en Variant af dens Vaaben, er der Sandsynlighed for, at Traditionen ogsaa er rigtig, og senere Generationer af den danske Slægt har derfor søgt at finde Vej gennem Uvisheden paa dette Punkt, men er bleven hæmmet ved, at Forbindelsen skal søges saa langt tilbage, og ved at de franske Stam tavler over Slægten er ufuldstæ ndige.1) 1) Les généalogies historiques, S. 548 ff. Imhoff: Excellentium familiarum in Gallia Genealogiæ, II, S. 37. Anselm: Histoire Généalogique IV, S A du Chesne: Historie généalogique de la maison royale de Dreux. 7

10 Om Johan Daniel de Richelieus nærmeste Familie ved vi med Sikkerhed kun, at han havde en Søster, Sibilla Friderica, der 21. Marts 1696 oprettede Ægtepagt med sin Mand, M ajor Johan Christoph von T ritzler1), og vi tør formode, at den Generalkvarterm ester Richelieu, der 1686 deltog i Hamborgs Belejring2), h ar været en Broder, medens Catharina Richelieu, der 30. Juli 1687 i Glückstadt ægtede Dr. Johan Balthazar Hermanni, temmelig sikkert var en Søster. Endelig tilhørte Richelieus Moder en af de Slægter, der var indviklet i den store Landsberg-Thurnbergske Arvesag. Herom skriver han 1683, at de Landsbergske Arvinger længe har ført Proces sammen i Speier, men nu er bleven enige om 10. Feb. at afgøre deres Mellemværende ved fredelig Overenskomst, hvorfor han søger om Orlov paa 5 eller 6 Uger for at kunne deltage i dette Møde, da han paa sin salig Moders Vegne er Medarving. E fter al Sandsynlighed er det netop dette Slægtskabsforhold til den rhinske Adelsslægt Landsberg3) ved Frankrigs Grænse, der h ar ført Richelieu til D anm ark. Gerhard Conrad Landsberg var 1659 Løjtnant i Kongens Livregiment til Hest og døde som O berstløjtnant i Han var gift med Helene Engel v. Høvel, der i et tidligere Æ gteskab var D Norske Reg., Nr. 31, Personalhist. Tidsskr. 2, III, S ) Zeitschr. des Vereins für Hamburg. Geschichte, VIII, S forekommer en Jean Richelieu i Hamborg. 3) Landsbergerne er en gammel bergisk Slægt, der stammer fra den malerisk beliggende Borg af samme Navn ved Kettwig ved Ruhr, ikke langt fra Essen. Heller ikke over denne Slægt findes der fuldstændige Stamtavler. De bedste Oplysninger er trykt hos A. Fahne: Geschichte der Kölnischen, Julichschen u. Bergischen Geschlechter, S. 238 og 466, men hverken dette Værk eller Kneschke: Deutsches Adels-Lexicon har Oplysninger om de danske Medlemmer. Hvor lidt man kan stole paa den Tids Konsekvens i Brug af Vaaben ses ogsaa her, idet den danske Linje iflg. Hirsch Militærpersonalia fører en gylden Tværbjælke belagt med tre blaa Kryds i Skjoldet og paa Hjelmen en halv Hund mellem to Ørnevinger, medens det originale Vaaben efter Fahne var en rød Tværbjælke belagt med et Sølvgitter i Guld og paa Hjelmen en springende Ræv mellem to grønne Grene. 8

11 Moder til Brigader til Fods Henrik Vincents Sesterfleth. Med Landsberg havde hun Sønnen Generalløjtnant Barthold Nicolai Landsberg, der blev gift med en D atter af Generalm ajor Jacob de Bruin, hvis D attersøn, Oberst Sigismund Christian Selmer, var Svigerfader til K aptajn Niels Krabbe Vind de Richelieu. Om sig selv fortæller Richelieu, at han fra Ungdommen af har tjent mange Potentater baade til Hest og til Fods.1) 1676 træ ffer vi ham som M ajor i det trondhjem ske Infanteriregiment var han ombord paa Flaaden hos Niels Juel og deltog i et Krigsraad, der afholdtes 28. Juli under Øland, hvori det besluttedes, at Flaaden skulde gaa til Gulland og opgive Erobringen af Bornholm.2) Ogsaa i Danm ark kom han til at tjene i begge Vaabenarter, idet han 1682 blev Oberst til Hest. Richelieu havde 1679 i Holsten holdt Bryllup med Anna Christine v. H atten, en D atter af Kansler i H ertugdøm merne Henrik v. Hatten. Hun havde tidligere været gift med Regeringsraad Frederik Lente i Gliickstadt og havde i dette Æ gteskab flere Børn.3) Lente var død 1677, og da hans Brødre, Diplomaterne Hugo og Christian v. Lente, fik Nys om den paatæ nkte Forbindelse mellem deres Svigerinde og daværende M ajor de Richelieu, blev de meget altererede, idet de frygtede, at det skulde gaa udover deres Broderbørns Fædrenearv. Enhver, der kunde sværte den tilkommende Brudgom eftertrykkeligt, fandt derfor villig Gehør hos dem, og saaledes gik det til, at Myten om, at Richelieus egentlige Navn skulde vture Richel, opstod. Den har haft en forbavsende Livskraft, som i Reglen al Sladder har, og endnu kan man høre den skumle i Krogene. 1) Ansøgning fra I. D. de Richelieu, dat. 22. Okt ) Niels Juels Krigsraadsprotokol. 3) I Gliickstadt er døbt Henrich Friedrich 2. Nov. 1670, Dorothea Christina 2. Feb. 1672, et navnløst Barn født 2. Nov og straks død, Johan Hugo 11. Dec og Margrete Hedwig 19. Nov (jvf. Danmarks Adels Aarbog XXI, S. 231). 9

12 Det varede dog ikke længe, inden Piben fik en anden Lyd, saaledes skriver Hugo Lente 6. Marts 1679 til Christian Lente:»Ich muess sonst woll bekennen, dass dieser Monsieur Richelieu ein feiner, wohlqualificirter braver cavalier, auch wie berichtet wird von vornehmer adelicher Extraction, und, wie ich weiss, bei Ihro hohen Excellence, auch Herrn Grosscantzler hochgräflichen Excellence, in sondern Gnaden und Estime, und dabei von wackern Discourse und angenehm er Conversation ist, da^s an der Persohn nichts zu thadeln, er wird auch sein Avancement m itt einem stehenden Regiment leicht erhalten, wiewoll er, da es Friede werden solte, lieber sich auf seine Gütter begeben wolte.«oberst Johan Daniel de Richelieu døde 1695, da hans ældste Barn var om trent 6 Aar gammel1), derved gik den mundtlige Tradition delvis tabt, ogsaa alle Familiepapirer, hvoriblandt sikkert har været Johan Daniel de Richelieus Afskedspas fra de»potentater«, han havde tjent, er gaaet tabt ved en Ildebrand efter L andraadinde Rantzaus Udsagn, m aaske er de dog snarere tilintetgjorte, inden Børnene ved deres Faders tidlige Død kom i Huset hos Konferensraad von Schøller i Ø sterdalen.2) Admiral Richelieus Bedstefader, daværende Kaptajn ved Kongens Regiment, senere Guvernør Johan Christopher de Richelieu, opsporede under sin Søgen om Oplysninger om sin Slægt et Begravelsessted ved Kirken Bigand»ved Gaarden af samme Navn, som tidligere har tilhørt deres si. Tipoldefader eller den først hidkomne, under Navn af la Repose. I dette omtalte Kapel eller Begravelsessted findes hans Vaaben indgravet i en Marmorplade. Et nøjagtigt Copie er taget af dette Vaaben, men Tidens Tand har ogsaa *) *) En Søn af Richelieus første Ægteskab, Friedrich Wilhelm, døbt 12. Juli 1679 i Gluckstadt, maa antages død som Barn. Han havde Hugo Lente til Fadder. 2) Personalhist. Tidsskr. 7, II,

13 gnavet her, og kan det desaarsag ej med Vished angives, om Feldtet er Sølv eller Guld, dog synes det første at være Tilfældet efter alle Kiendemærker. Kronen er ogsaa beskadiget, men findes som paa Afridset. De tre Sparrer sees røde. Paa en stor Granit, som dækker Begravelsen, sees, men kun utydeligt, d P de R, men de sm aa Bogstaver ere ganske eller for det meeste udslettede, til allersidst sees et ii og derunder Aarstallet For Rigtigheden heraf vil jeg indestaae, især hvad Hovedtingen med Vaabenet [angaaerj, men lader det til at kun een af Familien ligger her, da der kun findes et Navn.«1) Trods ihærdig Søgen gennem Generationer er det ikke lykkedes at naa til fuld Klarhed, hvad ikke maa undre, naar man ved, at selv under danske Forhold vil det ofte være vanskeligt at komme saa langt tilbage, og skulde det end aldrig lykkes at trænge videre frem, saa m aa Admiral Richelieu vide, at selv uden det h a r han en sm ukkere Anetavle end de fleste. von KLENOW Slægten von Klenow hører til den m ecklenborgske Uradel, allerede 1294 nævnes Ridderen Herman v. Klenow, og i henved 200 Aar besad den Lensgodset Klenow. I Ludwigslust-Kirke findes et Sten-Epitafium over Gottschalck v. Klenow (d. 1549) og hans H ustru Adelheid v. Bassewitz (d. 1553), deres Søn, Joachim v. Klenow, nævnes 1530 som Raad og Hofsinde hos Hertug Albrecht af Mecklenborg under dennes Ophold ved Rigsdagen i Augsburg, senere blev han H ofm arskal. Hans Søn, Hans Albrecht u. Klenow, var i sit Æ gteskab med Ursula v. Schmecker Fader til hertugelig Overførster i Güstrow Heinrich v. Klenow, af hvis Børn den yngste *) Personalhist. Tidsskr. 7, II, S

14 Datter, Anna Juliane, ægtede Fyrst Christian Eberhard af Ost-Friesland, medens den ældste blev gift med Konferensraad, Amtmand over Koldinghus Amt Ludvig Ernst v. W oyda; flere andre Børn kom til Danmark, saaledes Sønnerne af hans andet Ægteskab med Sophie Clara v. d. Osten, Datter af oldenborgsk Landraad Hieronymus Georg v. d. Osten og Marie Sibylle v. Biilow, Gustav Adolph og Jørgen Christopher v. Klenow; den førstes Løbebane begyndte som Kammerpage hos Kong Christian V, hvis særlige Yndest han vandt, og endte som Staldmester hos Kong Frederik IV, den anden Søn, Jørgen Christopher v. Klenow, traadte i dansk Militærtjeneste, blev Kaptajn ved Prins Christians Regiment og førte som saadan tillige med en anden Kaptajn Sørgehesten Piano ved Kong Christian V.s Begravelse. Som Oberst og Kommandant forsvarede han Akershus Fæstning tappert mod Kong Carl XII, herom sang Præ sten Jørgen Friis: Næp var den Tale endt, før Kleinau lader høre Sin fæle Tordenrøst for Fjendens stolte Øre, Hvad Bonden paa sin Post i Skoven havde talt, Blev og med E ftertryk forkyndet overalt, Den hastig Ild og F yr var Tegn til intet andet, End Folket fyrigt var til at forsvare Landet. At Kjærlighed saa vist i hvert et H jerte laa, Som m an den klare Ild fra Kleinaus Stykker saa. I 1719 udnævntes Klenow til Kommandant i Citadellet, hvor han døde Hans Hustru, Eleonore Magdalene v. W ittorp, var af god gammel Fam ilie og muligvis en Datter af M ajor Gebhard v. W ittorp i Kavalleriet. Deres ældste Datter Louise blev gift med Oberstløjtnant Just Philip de Richelieu.1) x) Personalhist. Tidsskr. 2, IV,

15 VIND Den middelalderlige danske Adelsæt Vind1), der i sit Vaaben fører et sort Hestehoved i Guld-Felt, forekommer allerede i det 13. Aarhundrede, om end den direkte Slægtslinje ikke kan føres lamgere tilbage end til Henrik Vind til Rønshave og Vellinggaard, der nævnes Hans Søn, Iver Vindf havde efter sin Moder, Anne Pedersdatter Skeel, arvet en Hovedgaard i Starup, hvor han i Forvejen ejede noget Gods. Denne Hovedgaard og hans øvrige Gods i Koldinghus Len mageskiftede han 1578 med Kong Frederik II for Grundet By m. m., og han oprettede deraf i sit 76. Aar Herregaarden Grundet ved Vejle, der blev hans Slægts Sæde til Iver Vind døde, 84 Aar gammel, Endnu sidder i Hornstrup Kirkem ur den Marmorligsten, der blev lagt foran Alteret over ham og hans i 1579 afdøde Hustru, Anne Henriksdatter af Slægten Sandberg, der blev 63 Aar gammel. Grundet blev overtaget af 3 af hans Sønner i fællig, den yngste af disse, Jacob Vind (f. 1544, d. 1607), blev 21 Aar gammel Lensmand i Trondhjem og som 24aarig kgl. Sekretær. Han døde»der hånd var 63 Aar gammel«som Erkedegn og Kannik i Roskilde, hvor hans Grav i Dom kirkens søndre Korsfløj dækkes af en smuk Gravsten. Han var blandt de Adelsmænd, der var tilsagte ved Kong Frederik Ils Begravelse 1588 og ved Christian IVs Kroning Hans H ustru, Else Jør gensdatter Høeg, ejede H erregaarden K larupgaard ved Aalborg. Blandt deres 11 Børn var Jørgen Vind det femte. Han var født i Roskilde 7. Juli 1593 og havde i sin Ungdom berejst Tyskland, Frankrig, Schweiz og Holland, hvor han i nogen Tid tjente under Prinsen af Oranien, saa tog han D Danmarks Adels Aarbog III, S Vejle Amts Aarbøger 1914, S

16 hjem 1612 og deltog i Kalmarkrigen. Efter paany at have været i Udlandet kom han i Kancelliet, men en Rejse, han foretog til Island, gav ham Smag for Søvæsenet, og han fik Bestalling som K aptajn til Lands og Vands blev han Rentemester og 1640 Rigsraad. Han benyttedes i flere diplom atiske Sendelser, og 1643 udnævntes han til Rigsadm iral. I 1644 var han Generaladm iral over den først udrustede Eskadre, han blev haardt saaret i Slaget paa Kolbergheide og døde 17. Juli af sit Saar i Kjøbenhavn, hvorhen han var bragt sammen med de døde og saarede.1) I 1620 havde han i Malmø ægtet Ingeborg Holgersdatter Ulfstand til Bosø Kloster og G undestrup i Skaane, en Sønnesøns D atter af D anm arks Riges Raad, Hr. Holger Gregersen Ulfstand til Skabersø. Hun døde 1652 og kunde føre sine Aner helt tilbage til Gorm den Gamle.2) Deres Søn, Holger Vind, var født 31. Maj Han dygtiggjorde sig til Statstjenesten ved forskellige Rejser og Ophold i Udlandet, men vendte hjem ved Christian IVs Død, knyttedes til Kong Frederik III som Overskænk og havde i 5 Aar Tilsyn med P rins Christian (V.)s O pdragelse, men trak sig, som Følge af et Benbrud, tilbage fra H oftjenesten. Under Krigen med Sverige var han Krigskom m issær for Sjælland og sørgede som saadan for Hærens Forplejning blev han Viceskatmester og styrede i 10 Aar Rigernes Finansvæsen, han optoges i Kongens Raad som Gehejmeraad og fik ved sin Udnævnelse 1679 til Vicekansler en Tid den daglige Ledelse af Danske Kancelli. Samme Aar hædredes han med Elefantordenen. Han var en meget velstaaende Mand, der i K rigstider havde forstrak t Kongen med 33,000 Rdl. Sin fædrene Ejendom Gundestrup solgte han 1661, oprettede af Bøndergods Hovedgaarden Gjeddesdal, som han opkaldte efter sin H ustru3). D Biogr. Leks. XIX, S. 8. 2) Danmarks Adels Aarbog XIII, S ) Hoffmanns Fundatser VII, S

17 udkøbte sine Brødre af den fædrene Gaard Harrested og ejede V. Egensekloster i Jylland. I Kjøbenhavn besad han den Rantzauske Gaard ved Siden af Regensen og samlede den store Ejendom Ravnsborg uden for Voldene. Han skildres som en dygtig og arbejdsom Em bedsm and med en levende Interesse for Videnskaberne og som en omhyggelig og from Familiefader. Af Ydre skal han have været en høj og smuk Mand.1) Han døde i Kjøbenhavn 5. Juni 1683 og blev begravet i Frue Kirke havde han ægtet Margrethe Gjedde, der som Enke fik udlagt Øllingsøgaard paa Lolland for Kongens Gæld. Hun døde 1706 og var Datter af Rigsraad og Rigsadmiral, Hr. Ove Gjedde til Tommerup, Hellerup, Maglø, Løvestad, Tullesbo og Østrø2) og Dorte K nudsdatter Urne. Gennem den sidste kan E fterkom m erne ligeledes føres tilbage til Gorm den Gamle. Vicekansler Holger Vinds Søn, Ove Vind, f. 16. Sept. 1665, gik Militærvejen og kom 1696 til Norge som Major ved oplandske nationale Infanteriregim ent. Han avancerede til kom m anderende General nordenfjelds. Sine sidste Aar tilbragte han som Kommandant paa Fredriksstad, hvor han døde 15. April Han havde 4. Juni 1691 holdt Bryllup i Gliickstadt med Adelheid (Alette) Margreta Dorn, f. 26. Okt i samme By, d. 11. Dec. 1749, begravet i Søndersø Kirke, D atter af Regeringsraad i Regeringskancelliet i Gliickstadt, Dr. jur. Christian Martin Dorn3) og H ustru Sophia Amalia. General Vinds ældste Søn, Holger Christian Vind, blev døbt 12. Okt i Gliickstadt.4) Han fulgte i sin Faders *) Biogr. Leks. XIX, S a) Danmarks Adels Aarbog XI, S ) Johs. Moller: Cimbria literata I, S ) Foruden de i Adelsaarbogen III, S. 399, anførte Søskende havde han endnu to Brødre, der blev døbt i Gliickstadt, nemlig: Jens Friderich, 15. Okt. 1694, og Ulrich Friderich, 27. Feb Proklama i Oberstløjtnant Vinds Stervbo findes i Larvik-Sandefjord Pantebog I, , fol

18 Fodspor og blev 18 Aar gammel karakteriseret Kaptajn og K aptajnløjtnant i Akershus nationale Infanteriregiment. Han sluttede sin m ilitære Løbebane som Oberstløjtnant og døde 6. Feb i Tønsberg. Efter sin første Hustru Kirsten Hagemeisters Død 1727 ægtede han 1729 Cecilie Cathrine v. Biilow, f. 1709, d. 23. Dec. 1792, der gik fra Arv og Gæld efter ham. O berstløjtnant Vinds Datter af første Ægteskab, Birgitte Adriane Vind, blev 1753 gift med Prem ierm ajor Johan Christopher de Bichelieu. Fra hendes Broder nedstammer Vind erne til Sanderum gaard. DORN I Lübeck har levet en patricisk Slægt Dorn, til hvilken Borgmester i W ilster, W olfgang Dorn, muligvis har hørt. Han døde 9. Juni 1600 og var gift med Catharina Finckf der døde Hun var D atter af borgerlig Senator Carsten Finck i W ilster. Deres Søn, Beim ar Dorn, blev født 14. Juli 1594 i W ilster. Allerede i Barndommen blev han flittig undervist i Latinen, der baade var de lærdes og Diplomaternes Sprog, og da han var henimod 12 Aar, blev han i Foraaret 1608 sendt til Latinskolen i Lübeck, hvor han forblev, indtil han i Foraaret 1611 kom til Universitetet i W ittenberg. Da der kom Pest i denne By, forlod han den atter ved Mikkelsdag 1612 og rejste til Rostock, hvor han blev et Par Aar og i de juridiske Kollegier flittigt øvede sig i at disputere. Derfra drog han 1614 til Marburg og ved Mikkelsdag 1616 til Universitetet i Helmstedt. Her forblev han til August 1618, da han rejste hjem. Han fortsatte nu med Flid sine Studier i Hjem m et og øvede sig i praktisk Ju ra ved Overam tsretten til Nov Saa rejste han atter til Helm- 16

19 stedt, og her holdt han 4. Maj 1620 sin Doktordisputats»med stor Berømmelse«, men han udskød D oktorproklam ationen til Sept paa Grund af de store O m kostninger, der var forbundet med denne. Han nedsatte sig nu som Advokat i sin Fødeby, og 14. Juli 1630 udnævntes han til kongelig Raad i H ertugdøm merne. Som saadan gik han 1631 som Gesandt til Gottorp og forhandlede 1632 med den engelske Gesandt, Jarlen af Leicester. I de følgende Aar var han bl. a. Raadgiver for Kongens Søn, Hertug Frederik, der var Æ rkebiskop i Bremen var han Kommissær ved Forliget angaaende Pinneberg, der afsluttedes mellem Kongen og Hertugen af Gottorp paa den ene og Enkegrevinde Elisabeth af Schaum burg paa den anden Side. Som Tak for Dorns Virksomhed i denne Sag skænkede Kongen ham en gylden Kæde med sit Portræt. Han synes at have staaet højt i Kongens Gunst, denne skal saaledes spøgende have sagt:»ich habe einen Dorn zu W üster, aber er trägt mir edle Rosen.«1638 havde han faaet et Præ latur eller Kannonikat ved Domkirken i Slesvig. Efter 3/ 4 Aars Sygdom døde han 20. Juni 1655 i Slesvig. Dorn var 3 Gange gift. I August 1620 holdt han Bryllup med Gese Bolten, med hvem han levede et fredeligt og roligt Ægteskab indtil hendes Død, der allerede indtraf i Marts Hun var Datter af Hr. Mathias Bolten. 3 Aar efter hendes Død giftede Dorn sig med Margareta Bruhn, en Datter af Landfoged i Syd Ditmarsken Nicolai Bruhn. Med hende levede han i Fred, Enighed og hjertelig Kærlighed, indtil hun 5. April 1652 ved en tidlig Død reves bort fra ham. Kort før sin egen Død ægtede han sin tredje Hustru, Fru Wiebe Preusser, Enke efter højfyrstelig og slesvig-holstensk Raad og K am m ersekretæ r Jacob Preusser. I sit første Æ gteskab havde Dorn foruden en Søn, der døde spæd, to Døtre, Abel, der blev gift med Landfoged Jacob B ruhn, og Catharina, der ægtede borgerlig Senator i 17

20 W ilster Johann R undt. Af andet Æ gteskab havde han foruden en Søn og en D atter, der døde spæde, Sønnen Christian Martin Dorn, der nævnes herefter, og Datteren Margaretha, der blev gift med Dr. ju r. Johann Rheder. Christian Martin Dorn blev født 18. Marts vistnok Han kom paa Lübeck Gymnasium, studerede Ju ra i Leipzig og Heidelberg, tog den juridiske Doktorgrad 1665 og blev Regeringsraad i Glückstadt, hvor han døde Hans H ustru hed Sophia Amalia. Deres Børn blev alle døbt i Glückstadt, nemlig: 1. Adelheit (Alette) Margreta Dorn, født 26. Okt., døbt 9. Nov Hun blev gift med General Ove Vind, og hendes Søn, O berstløjtnant Holger Christian Vind, var Fader til Admiral Richelieus Tipoldemoder, Majorinde Birgitte Adriane de Richelieu, f. Vind. 2. Sophia Amalia Dorn, døbt 5. Nov Johan Reim arus Dorn, døbt 12. Juni Anna Catharina Dorn, døbt 15. Sept Christiana Heilwig Dorn, døbt 3. Jan Friedrich Christian Dorn, døbt 1. Maj Anna Apolonia Dorn, døbt 23. Dec Ove D etleff Dorn, døbt 26. M arts ) HAGEMEISTER Johan Hagemeister drev Købmandshandel i Christiania, hvor han nævnes i Aarene som H ospitalsforstander, Stadskaptajn og Stadsm ajor, og blev begravet 2. Marts 1) Johs. Gutbrot: Pred. bey der Leichbegängnusz Reim. Dorns, M. Boje: Leichenpredigt über Frau Margaretha Sommer, Bobé: Af Ditlev Ahlefeldts Memoirer, S. 15 og 196. Moller: Cimbria literata, Biogr. Leks. IV, S. 300 f. 18

21 1675. Han var to Gange gift, idet han før 1650 havde Bryllup med Kirsten Andersdatter, der blev begravet 14. Juni 1661, og derpaa 11. April 1662 i Christiania ægtede Birthe Christophersdatter Friis, der blev begravet 28. Okt ) I sine Æ gteskaber havde han følgende Børn, 1 5: 1. Andreas (Jørgen) Hagemeister, døbt 1. April 1655 i Christiania, begravet dær 20. April 1711 paa Byens Kirkegaard paa søndre Side»med alle Klokker og den store forud«; gift»hjemme i Huset«23. Nov i Christiania Berte (Birgitte) Pedersdatter Leth, døbt 24. Dec i Christiania, begravet dær 7. Okt Hun var altsaa kun 13 Aar ved sit Bryllup,2) Datter af Borger i Christiania Peder Hanssøn Leth og Maren N ielsdatter Soelgaard, Børn a b: a. Peder Hagemeister, døbt 6. Dec i Christiania, flyttede formedelst sin»slette Tilstand«c fra C hristiania til Larvik, hvor Svogeren, O berstløjtnant Vind, laaner3) ham det nødvendige Bohave, nævnes 9. Nov som Laugrettesvidne4), Registrering 16. April 1740»strax efter den salig Mands Død.«Enken er Sophie Christensdatter Holst, med hvem han ingen Børn har, hvorfor hans Arvinger er Døtrene Frederikke Amalie og Birgitta Adriana efter hans forlængst afdøde Fuldsøster i Æ gteskab med daværende Major, nu O berstløjtnant Vind, boende i Tønsberg samm en med Døtrene.5) b. Barn, døbt 29. Nov i Christiania. Intet Navn nævnes, m aa form entlig være Kirsten Hagemeister, 1) Personalhist. Tidsskr. 2, IV, S. 188 og ) Personalhist. Tidsskr. 2, V, S ) Tinglyst ved Laurvik Byting 30. Okt ) Skifteprotokol Nr. 7 Larvik-Sandefjord, fol. 160 b. Eneste Arving er Major Vinds Frue. B) Samme, fol

22 O berstløjtnant Holger Christian Vinds Hustru, hvis Døtre er Peter Hagemeisters eneste Arvinger, død ca ) 2. Jochim Hagemeister, døbt 20. Nov i Christiania. 3. Henrich Hagem eister, døbt 22. Juli 1666 i Christiania. 4. Kirsten Hagemeister, døbt 16. Aug i Christiania. 5. Barn (Navnet ikke an fø rt), døbt 20. Nov i Christiania. Kirsten Hagemeister, O berstløjtnant Holger Christian Vinds H ustru, var Moder til Prem ierm ajor Johan Christopher de Richelieus H ustru. SELMER Denne Slægts Stam fader, Christian Selmer, var Overkrigs- og Landkommissær i Rendsborg, hvor han døde 23. Aug Aar senere ægtede hans Enke, Cæcitia Vogt, daværende Oberst Jacob de B m in, om hvem senere, idel hans Datter af et tidligere Ægteskab blev gift med Selmers Søn, og han derfor selv bliver en Forfader. Af O verkrigskom m issæ r Selmers 10 Børn blev en Datter, Frederikke Marie, gift med Etatsraad Frederik Esmarch, og en Søn var: Johan H enrik Selmer, der døbtes 18. April 1678 i Rendsborg. 15 Aar gammel kom han paa det ridderlige Akademi i Kjøbenhavn2) og blev samme Aar Fæ ndrik ved sin Stedfaders Kompagni. Han skal som Major have været med ved Stralsunds Belejring. 40 Aar gammel blev han Oberst og Chef for det 1. akershusiske Regiment gjorde han 1) Larvik Kirkebog begynder først Der er Lakune i Skifteprotokollerne ) Personalhist. Tidsskr. 2, I, S

23 Akkord med Oberst Zepelin om at overtage det gevorbne sjællandske Regiment for 7000 Rdl., men han døde 13. Dec.1), inden han havde overtaget dette. Han blev om trent 1700 gift med sin Stedfader, ovennævnte Generalmajor Jacob de Bruins Datter, Anna Gjertrud de B m in, men hun døde før han. Deres Søn, Sigismund Christian Selmer, var født i Rendsborg 31. Dec Som Fæ ndrik ved 2. oplandske nationale Regiment traadte han 1732 ind i Hæren, og han forblev i den norske Hær, indtil han 1786 som Oberst tog sin Afsked med 500 Rdl. i Pension. Han ægtede 1749 Biskop Christopher Nyrops Datter, og blandt deres 14 Børn var Oberstinde Etisabeth Kirstine v. d. Osten, Amtmand Johan Henrik Selmer i Odense, Kommandør P. Hersleb Selm er, Generalauditør Sigismund Christian Selm er, Justitsraad, Amtsforvalter Frederik Christian Selmer, O berstløjtnant Peder Jespersen Selmer og Catharine Margrethe Selm er, der blev gift med Kaptajn Niels Krabbe Vind de Richelieu.2) de BRU IN I Ruses gevorbne Infanteriregim ent tjente i sidste Halvdel af det 17de Aarhundrede 3 Personer af Navnet de Bruin, der sandsynligvis var Brødre og af nederlandsk Oprindelse. Den ene af dem, Jacob de B ruiny der førte et firdelt Skjold med en springende Løve i 1. Felt, et Mandshovede i 2., et Træ i 3. og en Hval i 4. Felt samt paa Hjelmen en springende Løve, var i 1663 Kaptajn i Regimentet. I 1677 blev han Generaladjutant til Fods hos Joachim Schach, 1679 Vicekom m andant i Frederiksort, 1682 Kom- *) 1) Personalhist. Tidsskr. 4, I, S *) H. P. Selmer: Stamtavle over de danske og norske forgreninger af slægten Selmer, S. 6 og fremdeles. 21

24 m andant i Christiansburg ved Jahde og Oberst til Fods, var Oberst og Chef for fynske Infanteri Regim ent, havde i 1691 Orlov til Holland og blev 1710 Generalm ajor. I 1713 havde han i nogle Maaneder Kommandoen over Cerneringstropperne ved den 2. Belejring af Tønningen, men blev anklaget for at have ladet Levnedsmidler passere ind i Fæstningen, dog blev Aktionen mod ham samm e Aar hævet. Tildels ved sine Giftermaal var Generalm ajor de Bruin kommen i Besiddelse af en Del Jordegods. Han skrives til Hekkeberga, Selmershof og Sandholt. I 1658 havde han ægtet Cathrine v. Kodweiss, der døde 1691, da han 21. Feb. fik Pas at føre hendes Lig til Gluckstadt, og efter en kort Sørgetid holdt han 27. Juni 1691 Bryllup med Overkrigskommissær Selmers Enke, Cæcilia Voogt, der vistnok var Datter af Oberst Johan Voogt (f. 6. Jan. 1621, d. 8. Juni 1679), over hvem der i St. Jørgens Kirke i W ism ar findes et Epitafium, og hans Hustru, Marie Elisabet Walter. Den sidste var Datter af Hans W alter, der først var O berstløjtnant i svensk Tjeneste, men ved den skaanske Krigs Udbrud traadte i dansk T jeneste som Generalmajor, men blev dødelig saaret i Slaget ved Nørre Møinge, hvor han førte venstre Fløj, og døde samm e Dag, 14. Juli 1677, i Lund. G eneralm ajor Hans W alter var født 16. Juli 1618 i Slesvig, hvor hans Fader, Hans W alter, var Hjulmand (d i Slesvig), Bedsteforældrene var»præpositus«ved det adelige Jom frukloster i Preetz Asmus W alter og Anna P fluchsy Oldeforældrene Hans W alter og H ustru Elisabeth. Generalmajor W alters Moder, Barbara Bolte, var Datter af Løjtnant hos Grev Vilhelm af Nassau Reinholt Bolte og Anna Lillie. Reinholt Bolte var atter Søn af Henrik Bolte, der var Ritmester paa Frederik Ils Togt mod Ditmarsken, og Anna Six af en fornem Slægt i Hamborg. G eneralm ajor Hans W alters H ustru, hvem han ægtede 22

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774 Private personarkiver Arkiv P 180 v. Bentzen - Carstens - Mechlenburg - Rübner- Westenapotekerfamilie, Løveapoteket, Flensborg afl. jr. 1992/P 389 og 397, 1994/P 455, 2001/P 700 og 703. Se også akter i

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke v/ kirkeværge Jørgen Jessen. Tirsdag den 27. januar 1767 var der barnedåb i Blovstrød kirke. Præsteparret Niels Hansen Møller og Karen Nielsdatter

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster

Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster Af Esben Graugaard og Rigmor Lillelund I Holstebro Museums årsskrift 1988 forsøgte vi forgæves at knytte det i 1987 erhvervede Weller-sølvskrivetøj

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 )

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) En kort levnedsskildring af Birgit Larsen, Hedehusene 2005 birgit.jes@get2net.dk Dorthe Bejerholm 12 (3/5). På side 137 i slægtsbogen er Dorthe nævnt som datter

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aner til Ludvig Peter Clausen

Aner til Ludvig Peter Clausen Aner til Ludvig Peter Clausen Indholdsfortegnelse. Aner.... til... Ludvig...... Peter..... Clausen................................................................... 1... 1... generation.................................................................................

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen Den ærlige møller Af Dorte Frandsen Vi kender vel alle legenden om den hellige Martin af Tours, som gemte sig i gåsestien, da han ikke ville være biskop. Gæssene forrådte hans gemmested med deres skræppen.

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Efter Grevens Fejde (1534-1536) gennemførte Christian 3. (1503-1559) reformationen i Danmark ved recessen (loven) af 30. oktober 1536. Reformationen var overgangen

Læs mere

90 Aar. J e r s l e v. Jerslev 80 Aar. Enkefru Røjkjær Jerslev,

90 Aar. J e r s l e v. Jerslev 80 Aar. Enkefru Røjkjær Jerslev, En Folklorist. Lærer Laust Røjkjær, Hellum. Naar Talen er om Vendsyssels Historie, er der et Navn, som ikke maa glemmes, og det er den for 40 Aar siden afdøde Lærer L a u s t R ø j k j æ r, Hellum. I sine

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Generation nr. 1 1. Olga Katrine Sofie Burchardt, født 30 jan 1883 i Roskilde Domkirke 1 ; død eft. 1950. Hun er datter af 2. Carl Vilhelm Burchardt og 3. Johanne

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Hans Pedersen, boelsmand Tandsletgaard, (søn af Peder Andersen og Eleonora Persen). Han blev gift med Christine. 2. i. Peder Hansen Bonefeld. Har taget navnet Bonefeld, anno1777 f.

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm.

En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm. En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm. Dorothy Jones Christian Gyldenstjerne var elev på Herlufsholm Skole helt fra skolens start. Hans far var rigsråd Mogens Gyldenstjerne, en meget nær ven af

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945)

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945) Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin hvor han bor hjemme hos forældrene. 1871 Carl Johan Ludvig bliver født d. 30. september 1871 i Ystad (Sankta Maria forsamling) i nr. 69, hvor familien har boet siden

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave 1 Pædagogen Hera og ingeniøren Mick gifter sig i 2002 og køber i lige sameje et hus i Harlev. Parret aftaler at dele udgifterne til huset lige. Hera og Mick

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere