ADMIRAL RICHELIEUS ANETAVLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADMIRAL RICHELIEUS ANETAVLE"

Transkript

1

2 ADMIRAL RICHELIEUS ANETAVLE

3

4 ADMIRAL RICHELIEUS ANETAVLE

5 ADMIRAL RICHELIEUS ANETAVLE VED TH. H A U C H -FAUSBØLL DANSK GENEALOGISK INSTITUT KØBENHAVN MCMXXXI

6 CHARLES L E R BERG. BO GTR.KBHVN

7 udgav jeg i Anledning af det norske Kongevalg en Anetavle for Prins Carl af Danm ark og Prinsesse Maud af Storbritannien, senere har jeg i Genealogisk Tidsskrift og i Dansk Adels Blad bragt en Række kendte Mænds Anetavler, hvormed jeg haaber at have bidraget til at genoplive Interessen for Anestudiet, der ikke er den m indst interessante Del af Genealogien. Skønt Arvelighedsforskningen endnu kun er en ung Videnskab, er vi dog alle paa det rene med, at et Individ er præget af sine Forfædre, i hvor stor en Udstrækning og efter hvilke Regler ved vi endnu ikke; i det Ydre kan der være en slaaende Lighed med ens Fader eller Moder, man kan ligne sin Morbroder, sin Farfader eller andre fjernere Slægtninge, idet en saadan Slægtslighed godt kan springe Led over, ogsaa sjælelige Egenskaber kan man tage i Arv, man kan være m usikalsk efter en af Forfædrene, være godmodig, drillesyg, tvæ r eller glad og meget andet, ligesom den eller hin Forfader har været det, kort sagt, man lærer først rigtig at forstaa et Menneske, n aar m an kender vedkommendes Afstamning. Begyndelsen hertil gøres ved at opstille hans eller hendes Anetavle, senere kan man saa give de tørre Navne Kød og Blod ved at notere, hvad der vides om de enkelte Personers K arakter og Udseende. N aar m an ser paa Admiral Richelieus Anetavle, springer det straks i Øjnene, at den er temmelig ensartet, de 16 Aner, der er kom plette, tilhører paa en enkelt U ndtagelse. nær alle Embedsstanden, og man skal helt op til Tiptipoldeforældrene for at træffe en enlig Haandværker blandt Forfædrene. Blandt de Forfæ dre, vi kender, er

8 Bondestanden knapt nok repræsenteret, og kun et Par Personer tilhører Købmandsstanden, derimod findes der to Gehejmeraader, en Biskop, en Departementschef, en Lensgreve, to Amtmænd, en Admiral, tre Generaler, to Etatsraader, en Guvernør, en Landfoged paa Island samt 8 Oberster og O berstløjtnanter blandt de nærmeste Forfædre. Som man ser, er det væsentlig de højere Stænder, der er repræ senteret i Admiral Richelieus Anetavle, og ikke m indre end 16 adelige Slægter, danske og udenlandske, har fundet deres Plads her. Vi skal nu gaa over til at se lidt nærm ere paa de enkelte Fam ilier og begynder med Mandsstammen.

9 DE RICHELIEU I de 250 Aar, Slægten de Richelieu har levet i Danm ark og Norge, har den altid ført Navnet de (eller von) Richelieu. Dette Navn var i det 17. A arhundrede ved K ardinal Richelieus Virksom hed bleven kendt over hele E u ropa. I Frankrig var det 1488 bleven knyttet til Slægten du Piessis, da François du Piessis arvede Godset Richelieu. I Begyndelsen brugte kun det Medlem af Slægten, der ejede Godset Richelieu, Navnet du Plessis de Richelieu, men man har Eksempel paa, at et Medlem af Slægten, der ikke besad Godset, dog har ført Navnet Richelieu alene; efterat Kardinalen havde gjort Navnet Richelieu berømt, er det tænkeligt, at ogsaa andre Medlemmer af Slægten har kaldt sig ved begge Navne eller blot ved Navnet Richelieu. Om Johan Daniel de Richelieu, der kom hertil i 1670erne, har hørt til disse Slægtninge, er et Spørgsmaal, der stadig staar aabent, men da han ikke alene selv skal have ytret det, men ogsaa har ført denne Slægts Vaaben eller i Lighed med, hvad der forekom m er i andre Slægter en Variant af dens Vaaben, er der Sandsynlighed for, at Traditionen ogsaa er rigtig, og senere Generationer af den danske Slægt har derfor søgt at finde Vej gennem Uvisheden paa dette Punkt, men er bleven hæmmet ved, at Forbindelsen skal søges saa langt tilbage, og ved at de franske Stam tavler over Slægten er ufuldstæ ndige.1) 1) Les généalogies historiques, S. 548 ff. Imhoff: Excellentium familiarum in Gallia Genealogiæ, II, S. 37. Anselm: Histoire Généalogique IV, S A du Chesne: Historie généalogique de la maison royale de Dreux. 7

10 Om Johan Daniel de Richelieus nærmeste Familie ved vi med Sikkerhed kun, at han havde en Søster, Sibilla Friderica, der 21. Marts 1696 oprettede Ægtepagt med sin Mand, M ajor Johan Christoph von T ritzler1), og vi tør formode, at den Generalkvarterm ester Richelieu, der 1686 deltog i Hamborgs Belejring2), h ar været en Broder, medens Catharina Richelieu, der 30. Juli 1687 i Glückstadt ægtede Dr. Johan Balthazar Hermanni, temmelig sikkert var en Søster. Endelig tilhørte Richelieus Moder en af de Slægter, der var indviklet i den store Landsberg-Thurnbergske Arvesag. Herom skriver han 1683, at de Landsbergske Arvinger længe har ført Proces sammen i Speier, men nu er bleven enige om 10. Feb. at afgøre deres Mellemværende ved fredelig Overenskomst, hvorfor han søger om Orlov paa 5 eller 6 Uger for at kunne deltage i dette Møde, da han paa sin salig Moders Vegne er Medarving. E fter al Sandsynlighed er det netop dette Slægtskabsforhold til den rhinske Adelsslægt Landsberg3) ved Frankrigs Grænse, der h ar ført Richelieu til D anm ark. Gerhard Conrad Landsberg var 1659 Løjtnant i Kongens Livregiment til Hest og døde som O berstløjtnant i Han var gift med Helene Engel v. Høvel, der i et tidligere Æ gteskab var D Norske Reg., Nr. 31, Personalhist. Tidsskr. 2, III, S ) Zeitschr. des Vereins für Hamburg. Geschichte, VIII, S forekommer en Jean Richelieu i Hamborg. 3) Landsbergerne er en gammel bergisk Slægt, der stammer fra den malerisk beliggende Borg af samme Navn ved Kettwig ved Ruhr, ikke langt fra Essen. Heller ikke over denne Slægt findes der fuldstændige Stamtavler. De bedste Oplysninger er trykt hos A. Fahne: Geschichte der Kölnischen, Julichschen u. Bergischen Geschlechter, S. 238 og 466, men hverken dette Værk eller Kneschke: Deutsches Adels-Lexicon har Oplysninger om de danske Medlemmer. Hvor lidt man kan stole paa den Tids Konsekvens i Brug af Vaaben ses ogsaa her, idet den danske Linje iflg. Hirsch Militærpersonalia fører en gylden Tværbjælke belagt med tre blaa Kryds i Skjoldet og paa Hjelmen en halv Hund mellem to Ørnevinger, medens det originale Vaaben efter Fahne var en rød Tværbjælke belagt med et Sølvgitter i Guld og paa Hjelmen en springende Ræv mellem to grønne Grene. 8

11 Moder til Brigader til Fods Henrik Vincents Sesterfleth. Med Landsberg havde hun Sønnen Generalløjtnant Barthold Nicolai Landsberg, der blev gift med en D atter af Generalm ajor Jacob de Bruin, hvis D attersøn, Oberst Sigismund Christian Selmer, var Svigerfader til K aptajn Niels Krabbe Vind de Richelieu. Om sig selv fortæller Richelieu, at han fra Ungdommen af har tjent mange Potentater baade til Hest og til Fods.1) 1676 træ ffer vi ham som M ajor i det trondhjem ske Infanteriregiment var han ombord paa Flaaden hos Niels Juel og deltog i et Krigsraad, der afholdtes 28. Juli under Øland, hvori det besluttedes, at Flaaden skulde gaa til Gulland og opgive Erobringen af Bornholm.2) Ogsaa i Danm ark kom han til at tjene i begge Vaabenarter, idet han 1682 blev Oberst til Hest. Richelieu havde 1679 i Holsten holdt Bryllup med Anna Christine v. H atten, en D atter af Kansler i H ertugdøm merne Henrik v. Hatten. Hun havde tidligere været gift med Regeringsraad Frederik Lente i Gliickstadt og havde i dette Æ gteskab flere Børn.3) Lente var død 1677, og da hans Brødre, Diplomaterne Hugo og Christian v. Lente, fik Nys om den paatæ nkte Forbindelse mellem deres Svigerinde og daværende M ajor de Richelieu, blev de meget altererede, idet de frygtede, at det skulde gaa udover deres Broderbørns Fædrenearv. Enhver, der kunde sværte den tilkommende Brudgom eftertrykkeligt, fandt derfor villig Gehør hos dem, og saaledes gik det til, at Myten om, at Richelieus egentlige Navn skulde vture Richel, opstod. Den har haft en forbavsende Livskraft, som i Reglen al Sladder har, og endnu kan man høre den skumle i Krogene. 1) Ansøgning fra I. D. de Richelieu, dat. 22. Okt ) Niels Juels Krigsraadsprotokol. 3) I Gliickstadt er døbt Henrich Friedrich 2. Nov. 1670, Dorothea Christina 2. Feb. 1672, et navnløst Barn født 2. Nov og straks død, Johan Hugo 11. Dec og Margrete Hedwig 19. Nov (jvf. Danmarks Adels Aarbog XXI, S. 231). 9

12 Det varede dog ikke længe, inden Piben fik en anden Lyd, saaledes skriver Hugo Lente 6. Marts 1679 til Christian Lente:»Ich muess sonst woll bekennen, dass dieser Monsieur Richelieu ein feiner, wohlqualificirter braver cavalier, auch wie berichtet wird von vornehmer adelicher Extraction, und, wie ich weiss, bei Ihro hohen Excellence, auch Herrn Grosscantzler hochgräflichen Excellence, in sondern Gnaden und Estime, und dabei von wackern Discourse und angenehm er Conversation ist, da^s an der Persohn nichts zu thadeln, er wird auch sein Avancement m itt einem stehenden Regiment leicht erhalten, wiewoll er, da es Friede werden solte, lieber sich auf seine Gütter begeben wolte.«oberst Johan Daniel de Richelieu døde 1695, da hans ældste Barn var om trent 6 Aar gammel1), derved gik den mundtlige Tradition delvis tabt, ogsaa alle Familiepapirer, hvoriblandt sikkert har været Johan Daniel de Richelieus Afskedspas fra de»potentater«, han havde tjent, er gaaet tabt ved en Ildebrand efter L andraadinde Rantzaus Udsagn, m aaske er de dog snarere tilintetgjorte, inden Børnene ved deres Faders tidlige Død kom i Huset hos Konferensraad von Schøller i Ø sterdalen.2) Admiral Richelieus Bedstefader, daværende Kaptajn ved Kongens Regiment, senere Guvernør Johan Christopher de Richelieu, opsporede under sin Søgen om Oplysninger om sin Slægt et Begravelsessted ved Kirken Bigand»ved Gaarden af samme Navn, som tidligere har tilhørt deres si. Tipoldefader eller den først hidkomne, under Navn af la Repose. I dette omtalte Kapel eller Begravelsessted findes hans Vaaben indgravet i en Marmorplade. Et nøjagtigt Copie er taget af dette Vaaben, men Tidens Tand har ogsaa *) *) En Søn af Richelieus første Ægteskab, Friedrich Wilhelm, døbt 12. Juli 1679 i Gluckstadt, maa antages død som Barn. Han havde Hugo Lente til Fadder. 2) Personalhist. Tidsskr. 7, II,

13 gnavet her, og kan det desaarsag ej med Vished angives, om Feldtet er Sølv eller Guld, dog synes det første at være Tilfældet efter alle Kiendemærker. Kronen er ogsaa beskadiget, men findes som paa Afridset. De tre Sparrer sees røde. Paa en stor Granit, som dækker Begravelsen, sees, men kun utydeligt, d P de R, men de sm aa Bogstaver ere ganske eller for det meeste udslettede, til allersidst sees et ii og derunder Aarstallet For Rigtigheden heraf vil jeg indestaae, især hvad Hovedtingen med Vaabenet [angaaerj, men lader det til at kun een af Familien ligger her, da der kun findes et Navn.«1) Trods ihærdig Søgen gennem Generationer er det ikke lykkedes at naa til fuld Klarhed, hvad ikke maa undre, naar man ved, at selv under danske Forhold vil det ofte være vanskeligt at komme saa langt tilbage, og skulde det end aldrig lykkes at trænge videre frem, saa m aa Admiral Richelieu vide, at selv uden det h a r han en sm ukkere Anetavle end de fleste. von KLENOW Slægten von Klenow hører til den m ecklenborgske Uradel, allerede 1294 nævnes Ridderen Herman v. Klenow, og i henved 200 Aar besad den Lensgodset Klenow. I Ludwigslust-Kirke findes et Sten-Epitafium over Gottschalck v. Klenow (d. 1549) og hans H ustru Adelheid v. Bassewitz (d. 1553), deres Søn, Joachim v. Klenow, nævnes 1530 som Raad og Hofsinde hos Hertug Albrecht af Mecklenborg under dennes Ophold ved Rigsdagen i Augsburg, senere blev han H ofm arskal. Hans Søn, Hans Albrecht u. Klenow, var i sit Æ gteskab med Ursula v. Schmecker Fader til hertugelig Overførster i Güstrow Heinrich v. Klenow, af hvis Børn den yngste *) Personalhist. Tidsskr. 7, II, S

14 Datter, Anna Juliane, ægtede Fyrst Christian Eberhard af Ost-Friesland, medens den ældste blev gift med Konferensraad, Amtmand over Koldinghus Amt Ludvig Ernst v. W oyda; flere andre Børn kom til Danmark, saaledes Sønnerne af hans andet Ægteskab med Sophie Clara v. d. Osten, Datter af oldenborgsk Landraad Hieronymus Georg v. d. Osten og Marie Sibylle v. Biilow, Gustav Adolph og Jørgen Christopher v. Klenow; den førstes Løbebane begyndte som Kammerpage hos Kong Christian V, hvis særlige Yndest han vandt, og endte som Staldmester hos Kong Frederik IV, den anden Søn, Jørgen Christopher v. Klenow, traadte i dansk Militærtjeneste, blev Kaptajn ved Prins Christians Regiment og førte som saadan tillige med en anden Kaptajn Sørgehesten Piano ved Kong Christian V.s Begravelse. Som Oberst og Kommandant forsvarede han Akershus Fæstning tappert mod Kong Carl XII, herom sang Præ sten Jørgen Friis: Næp var den Tale endt, før Kleinau lader høre Sin fæle Tordenrøst for Fjendens stolte Øre, Hvad Bonden paa sin Post i Skoven havde talt, Blev og med E ftertryk forkyndet overalt, Den hastig Ild og F yr var Tegn til intet andet, End Folket fyrigt var til at forsvare Landet. At Kjærlighed saa vist i hvert et H jerte laa, Som m an den klare Ild fra Kleinaus Stykker saa. I 1719 udnævntes Klenow til Kommandant i Citadellet, hvor han døde Hans Hustru, Eleonore Magdalene v. W ittorp, var af god gammel Fam ilie og muligvis en Datter af M ajor Gebhard v. W ittorp i Kavalleriet. Deres ældste Datter Louise blev gift med Oberstløjtnant Just Philip de Richelieu.1) x) Personalhist. Tidsskr. 2, IV,

15 VIND Den middelalderlige danske Adelsæt Vind1), der i sit Vaaben fører et sort Hestehoved i Guld-Felt, forekommer allerede i det 13. Aarhundrede, om end den direkte Slægtslinje ikke kan føres lamgere tilbage end til Henrik Vind til Rønshave og Vellinggaard, der nævnes Hans Søn, Iver Vindf havde efter sin Moder, Anne Pedersdatter Skeel, arvet en Hovedgaard i Starup, hvor han i Forvejen ejede noget Gods. Denne Hovedgaard og hans øvrige Gods i Koldinghus Len mageskiftede han 1578 med Kong Frederik II for Grundet By m. m., og han oprettede deraf i sit 76. Aar Herregaarden Grundet ved Vejle, der blev hans Slægts Sæde til Iver Vind døde, 84 Aar gammel, Endnu sidder i Hornstrup Kirkem ur den Marmorligsten, der blev lagt foran Alteret over ham og hans i 1579 afdøde Hustru, Anne Henriksdatter af Slægten Sandberg, der blev 63 Aar gammel. Grundet blev overtaget af 3 af hans Sønner i fællig, den yngste af disse, Jacob Vind (f. 1544, d. 1607), blev 21 Aar gammel Lensmand i Trondhjem og som 24aarig kgl. Sekretær. Han døde»der hånd var 63 Aar gammel«som Erkedegn og Kannik i Roskilde, hvor hans Grav i Dom kirkens søndre Korsfløj dækkes af en smuk Gravsten. Han var blandt de Adelsmænd, der var tilsagte ved Kong Frederik Ils Begravelse 1588 og ved Christian IVs Kroning Hans H ustru, Else Jør gensdatter Høeg, ejede H erregaarden K larupgaard ved Aalborg. Blandt deres 11 Børn var Jørgen Vind det femte. Han var født i Roskilde 7. Juli 1593 og havde i sin Ungdom berejst Tyskland, Frankrig, Schweiz og Holland, hvor han i nogen Tid tjente under Prinsen af Oranien, saa tog han D Danmarks Adels Aarbog III, S Vejle Amts Aarbøger 1914, S

16 hjem 1612 og deltog i Kalmarkrigen. Efter paany at have været i Udlandet kom han i Kancelliet, men en Rejse, han foretog til Island, gav ham Smag for Søvæsenet, og han fik Bestalling som K aptajn til Lands og Vands blev han Rentemester og 1640 Rigsraad. Han benyttedes i flere diplom atiske Sendelser, og 1643 udnævntes han til Rigsadm iral. I 1644 var han Generaladm iral over den først udrustede Eskadre, han blev haardt saaret i Slaget paa Kolbergheide og døde 17. Juli af sit Saar i Kjøbenhavn, hvorhen han var bragt sammen med de døde og saarede.1) I 1620 havde han i Malmø ægtet Ingeborg Holgersdatter Ulfstand til Bosø Kloster og G undestrup i Skaane, en Sønnesøns D atter af D anm arks Riges Raad, Hr. Holger Gregersen Ulfstand til Skabersø. Hun døde 1652 og kunde føre sine Aner helt tilbage til Gorm den Gamle.2) Deres Søn, Holger Vind, var født 31. Maj Han dygtiggjorde sig til Statstjenesten ved forskellige Rejser og Ophold i Udlandet, men vendte hjem ved Christian IVs Død, knyttedes til Kong Frederik III som Overskænk og havde i 5 Aar Tilsyn med P rins Christian (V.)s O pdragelse, men trak sig, som Følge af et Benbrud, tilbage fra H oftjenesten. Under Krigen med Sverige var han Krigskom m issær for Sjælland og sørgede som saadan for Hærens Forplejning blev han Viceskatmester og styrede i 10 Aar Rigernes Finansvæsen, han optoges i Kongens Raad som Gehejmeraad og fik ved sin Udnævnelse 1679 til Vicekansler en Tid den daglige Ledelse af Danske Kancelli. Samme Aar hædredes han med Elefantordenen. Han var en meget velstaaende Mand, der i K rigstider havde forstrak t Kongen med 33,000 Rdl. Sin fædrene Ejendom Gundestrup solgte han 1661, oprettede af Bøndergods Hovedgaarden Gjeddesdal, som han opkaldte efter sin H ustru3). D Biogr. Leks. XIX, S. 8. 2) Danmarks Adels Aarbog XIII, S ) Hoffmanns Fundatser VII, S

17 udkøbte sine Brødre af den fædrene Gaard Harrested og ejede V. Egensekloster i Jylland. I Kjøbenhavn besad han den Rantzauske Gaard ved Siden af Regensen og samlede den store Ejendom Ravnsborg uden for Voldene. Han skildres som en dygtig og arbejdsom Em bedsm and med en levende Interesse for Videnskaberne og som en omhyggelig og from Familiefader. Af Ydre skal han have været en høj og smuk Mand.1) Han døde i Kjøbenhavn 5. Juni 1683 og blev begravet i Frue Kirke havde han ægtet Margrethe Gjedde, der som Enke fik udlagt Øllingsøgaard paa Lolland for Kongens Gæld. Hun døde 1706 og var Datter af Rigsraad og Rigsadmiral, Hr. Ove Gjedde til Tommerup, Hellerup, Maglø, Løvestad, Tullesbo og Østrø2) og Dorte K nudsdatter Urne. Gennem den sidste kan E fterkom m erne ligeledes føres tilbage til Gorm den Gamle. Vicekansler Holger Vinds Søn, Ove Vind, f. 16. Sept. 1665, gik Militærvejen og kom 1696 til Norge som Major ved oplandske nationale Infanteriregim ent. Han avancerede til kom m anderende General nordenfjelds. Sine sidste Aar tilbragte han som Kommandant paa Fredriksstad, hvor han døde 15. April Han havde 4. Juni 1691 holdt Bryllup i Gliickstadt med Adelheid (Alette) Margreta Dorn, f. 26. Okt i samme By, d. 11. Dec. 1749, begravet i Søndersø Kirke, D atter af Regeringsraad i Regeringskancelliet i Gliickstadt, Dr. jur. Christian Martin Dorn3) og H ustru Sophia Amalia. General Vinds ældste Søn, Holger Christian Vind, blev døbt 12. Okt i Gliickstadt.4) Han fulgte i sin Faders *) Biogr. Leks. XIX, S a) Danmarks Adels Aarbog XI, S ) Johs. Moller: Cimbria literata I, S ) Foruden de i Adelsaarbogen III, S. 399, anførte Søskende havde han endnu to Brødre, der blev døbt i Gliickstadt, nemlig: Jens Friderich, 15. Okt. 1694, og Ulrich Friderich, 27. Feb Proklama i Oberstløjtnant Vinds Stervbo findes i Larvik-Sandefjord Pantebog I, , fol

18 Fodspor og blev 18 Aar gammel karakteriseret Kaptajn og K aptajnløjtnant i Akershus nationale Infanteriregiment. Han sluttede sin m ilitære Løbebane som Oberstløjtnant og døde 6. Feb i Tønsberg. Efter sin første Hustru Kirsten Hagemeisters Død 1727 ægtede han 1729 Cecilie Cathrine v. Biilow, f. 1709, d. 23. Dec. 1792, der gik fra Arv og Gæld efter ham. O berstløjtnant Vinds Datter af første Ægteskab, Birgitte Adriane Vind, blev 1753 gift med Prem ierm ajor Johan Christopher de Bichelieu. Fra hendes Broder nedstammer Vind erne til Sanderum gaard. DORN I Lübeck har levet en patricisk Slægt Dorn, til hvilken Borgmester i W ilster, W olfgang Dorn, muligvis har hørt. Han døde 9. Juni 1600 og var gift med Catharina Finckf der døde Hun var D atter af borgerlig Senator Carsten Finck i W ilster. Deres Søn, Beim ar Dorn, blev født 14. Juli 1594 i W ilster. Allerede i Barndommen blev han flittig undervist i Latinen, der baade var de lærdes og Diplomaternes Sprog, og da han var henimod 12 Aar, blev han i Foraaret 1608 sendt til Latinskolen i Lübeck, hvor han forblev, indtil han i Foraaret 1611 kom til Universitetet i W ittenberg. Da der kom Pest i denne By, forlod han den atter ved Mikkelsdag 1612 og rejste til Rostock, hvor han blev et Par Aar og i de juridiske Kollegier flittigt øvede sig i at disputere. Derfra drog han 1614 til Marburg og ved Mikkelsdag 1616 til Universitetet i Helmstedt. Her forblev han til August 1618, da han rejste hjem. Han fortsatte nu med Flid sine Studier i Hjem m et og øvede sig i praktisk Ju ra ved Overam tsretten til Nov Saa rejste han atter til Helm- 16

19 stedt, og her holdt han 4. Maj 1620 sin Doktordisputats»med stor Berømmelse«, men han udskød D oktorproklam ationen til Sept paa Grund af de store O m kostninger, der var forbundet med denne. Han nedsatte sig nu som Advokat i sin Fødeby, og 14. Juli 1630 udnævntes han til kongelig Raad i H ertugdøm merne. Som saadan gik han 1631 som Gesandt til Gottorp og forhandlede 1632 med den engelske Gesandt, Jarlen af Leicester. I de følgende Aar var han bl. a. Raadgiver for Kongens Søn, Hertug Frederik, der var Æ rkebiskop i Bremen var han Kommissær ved Forliget angaaende Pinneberg, der afsluttedes mellem Kongen og Hertugen af Gottorp paa den ene og Enkegrevinde Elisabeth af Schaum burg paa den anden Side. Som Tak for Dorns Virksomhed i denne Sag skænkede Kongen ham en gylden Kæde med sit Portræt. Han synes at have staaet højt i Kongens Gunst, denne skal saaledes spøgende have sagt:»ich habe einen Dorn zu W üster, aber er trägt mir edle Rosen.«1638 havde han faaet et Præ latur eller Kannonikat ved Domkirken i Slesvig. Efter 3/ 4 Aars Sygdom døde han 20. Juni 1655 i Slesvig. Dorn var 3 Gange gift. I August 1620 holdt han Bryllup med Gese Bolten, med hvem han levede et fredeligt og roligt Ægteskab indtil hendes Død, der allerede indtraf i Marts Hun var Datter af Hr. Mathias Bolten. 3 Aar efter hendes Død giftede Dorn sig med Margareta Bruhn, en Datter af Landfoged i Syd Ditmarsken Nicolai Bruhn. Med hende levede han i Fred, Enighed og hjertelig Kærlighed, indtil hun 5. April 1652 ved en tidlig Død reves bort fra ham. Kort før sin egen Død ægtede han sin tredje Hustru, Fru Wiebe Preusser, Enke efter højfyrstelig og slesvig-holstensk Raad og K am m ersekretæ r Jacob Preusser. I sit første Æ gteskab havde Dorn foruden en Søn, der døde spæd, to Døtre, Abel, der blev gift med Landfoged Jacob B ruhn, og Catharina, der ægtede borgerlig Senator i 17

20 W ilster Johann R undt. Af andet Æ gteskab havde han foruden en Søn og en D atter, der døde spæde, Sønnen Christian Martin Dorn, der nævnes herefter, og Datteren Margaretha, der blev gift med Dr. ju r. Johann Rheder. Christian Martin Dorn blev født 18. Marts vistnok Han kom paa Lübeck Gymnasium, studerede Ju ra i Leipzig og Heidelberg, tog den juridiske Doktorgrad 1665 og blev Regeringsraad i Glückstadt, hvor han døde Hans H ustru hed Sophia Amalia. Deres Børn blev alle døbt i Glückstadt, nemlig: 1. Adelheit (Alette) Margreta Dorn, født 26. Okt., døbt 9. Nov Hun blev gift med General Ove Vind, og hendes Søn, O berstløjtnant Holger Christian Vind, var Fader til Admiral Richelieus Tipoldemoder, Majorinde Birgitte Adriane de Richelieu, f. Vind. 2. Sophia Amalia Dorn, døbt 5. Nov Johan Reim arus Dorn, døbt 12. Juni Anna Catharina Dorn, døbt 15. Sept Christiana Heilwig Dorn, døbt 3. Jan Friedrich Christian Dorn, døbt 1. Maj Anna Apolonia Dorn, døbt 23. Dec Ove D etleff Dorn, døbt 26. M arts ) HAGEMEISTER Johan Hagemeister drev Købmandshandel i Christiania, hvor han nævnes i Aarene som H ospitalsforstander, Stadskaptajn og Stadsm ajor, og blev begravet 2. Marts 1) Johs. Gutbrot: Pred. bey der Leichbegängnusz Reim. Dorns, M. Boje: Leichenpredigt über Frau Margaretha Sommer, Bobé: Af Ditlev Ahlefeldts Memoirer, S. 15 og 196. Moller: Cimbria literata, Biogr. Leks. IV, S. 300 f. 18

21 1675. Han var to Gange gift, idet han før 1650 havde Bryllup med Kirsten Andersdatter, der blev begravet 14. Juni 1661, og derpaa 11. April 1662 i Christiania ægtede Birthe Christophersdatter Friis, der blev begravet 28. Okt ) I sine Æ gteskaber havde han følgende Børn, 1 5: 1. Andreas (Jørgen) Hagemeister, døbt 1. April 1655 i Christiania, begravet dær 20. April 1711 paa Byens Kirkegaard paa søndre Side»med alle Klokker og den store forud«; gift»hjemme i Huset«23. Nov i Christiania Berte (Birgitte) Pedersdatter Leth, døbt 24. Dec i Christiania, begravet dær 7. Okt Hun var altsaa kun 13 Aar ved sit Bryllup,2) Datter af Borger i Christiania Peder Hanssøn Leth og Maren N ielsdatter Soelgaard, Børn a b: a. Peder Hagemeister, døbt 6. Dec i Christiania, flyttede formedelst sin»slette Tilstand«c fra C hristiania til Larvik, hvor Svogeren, O berstløjtnant Vind, laaner3) ham det nødvendige Bohave, nævnes 9. Nov som Laugrettesvidne4), Registrering 16. April 1740»strax efter den salig Mands Død.«Enken er Sophie Christensdatter Holst, med hvem han ingen Børn har, hvorfor hans Arvinger er Døtrene Frederikke Amalie og Birgitta Adriana efter hans forlængst afdøde Fuldsøster i Æ gteskab med daværende Major, nu O berstløjtnant Vind, boende i Tønsberg samm en med Døtrene.5) b. Barn, døbt 29. Nov i Christiania. Intet Navn nævnes, m aa form entlig være Kirsten Hagemeister, 1) Personalhist. Tidsskr. 2, IV, S. 188 og ) Personalhist. Tidsskr. 2, V, S ) Tinglyst ved Laurvik Byting 30. Okt ) Skifteprotokol Nr. 7 Larvik-Sandefjord, fol. 160 b. Eneste Arving er Major Vinds Frue. B) Samme, fol

22 O berstløjtnant Holger Christian Vinds Hustru, hvis Døtre er Peter Hagemeisters eneste Arvinger, død ca ) 2. Jochim Hagemeister, døbt 20. Nov i Christiania. 3. Henrich Hagem eister, døbt 22. Juli 1666 i Christiania. 4. Kirsten Hagemeister, døbt 16. Aug i Christiania. 5. Barn (Navnet ikke an fø rt), døbt 20. Nov i Christiania. Kirsten Hagemeister, O berstløjtnant Holger Christian Vinds H ustru, var Moder til Prem ierm ajor Johan Christopher de Richelieus H ustru. SELMER Denne Slægts Stam fader, Christian Selmer, var Overkrigs- og Landkommissær i Rendsborg, hvor han døde 23. Aug Aar senere ægtede hans Enke, Cæcitia Vogt, daværende Oberst Jacob de B m in, om hvem senere, idel hans Datter af et tidligere Ægteskab blev gift med Selmers Søn, og han derfor selv bliver en Forfader. Af O verkrigskom m issæ r Selmers 10 Børn blev en Datter, Frederikke Marie, gift med Etatsraad Frederik Esmarch, og en Søn var: Johan H enrik Selmer, der døbtes 18. April 1678 i Rendsborg. 15 Aar gammel kom han paa det ridderlige Akademi i Kjøbenhavn2) og blev samme Aar Fæ ndrik ved sin Stedfaders Kompagni. Han skal som Major have været med ved Stralsunds Belejring. 40 Aar gammel blev han Oberst og Chef for det 1. akershusiske Regiment gjorde han 1) Larvik Kirkebog begynder først Der er Lakune i Skifteprotokollerne ) Personalhist. Tidsskr. 2, I, S

23 Akkord med Oberst Zepelin om at overtage det gevorbne sjællandske Regiment for 7000 Rdl., men han døde 13. Dec.1), inden han havde overtaget dette. Han blev om trent 1700 gift med sin Stedfader, ovennævnte Generalmajor Jacob de Bruins Datter, Anna Gjertrud de B m in, men hun døde før han. Deres Søn, Sigismund Christian Selmer, var født i Rendsborg 31. Dec Som Fæ ndrik ved 2. oplandske nationale Regiment traadte han 1732 ind i Hæren, og han forblev i den norske Hær, indtil han 1786 som Oberst tog sin Afsked med 500 Rdl. i Pension. Han ægtede 1749 Biskop Christopher Nyrops Datter, og blandt deres 14 Børn var Oberstinde Etisabeth Kirstine v. d. Osten, Amtmand Johan Henrik Selmer i Odense, Kommandør P. Hersleb Selm er, Generalauditør Sigismund Christian Selm er, Justitsraad, Amtsforvalter Frederik Christian Selmer, O berstløjtnant Peder Jespersen Selmer og Catharine Margrethe Selm er, der blev gift med Kaptajn Niels Krabbe Vind de Richelieu.2) de BRU IN I Ruses gevorbne Infanteriregim ent tjente i sidste Halvdel af det 17de Aarhundrede 3 Personer af Navnet de Bruin, der sandsynligvis var Brødre og af nederlandsk Oprindelse. Den ene af dem, Jacob de B ruiny der førte et firdelt Skjold med en springende Løve i 1. Felt, et Mandshovede i 2., et Træ i 3. og en Hval i 4. Felt samt paa Hjelmen en springende Løve, var i 1663 Kaptajn i Regimentet. I 1677 blev han Generaladjutant til Fods hos Joachim Schach, 1679 Vicekom m andant i Frederiksort, 1682 Kom- *) 1) Personalhist. Tidsskr. 4, I, S *) H. P. Selmer: Stamtavle over de danske og norske forgreninger af slægten Selmer, S. 6 og fremdeles. 21

24 m andant i Christiansburg ved Jahde og Oberst til Fods, var Oberst og Chef for fynske Infanteri Regim ent, havde i 1691 Orlov til Holland og blev 1710 Generalm ajor. I 1713 havde han i nogle Maaneder Kommandoen over Cerneringstropperne ved den 2. Belejring af Tønningen, men blev anklaget for at have ladet Levnedsmidler passere ind i Fæstningen, dog blev Aktionen mod ham samm e Aar hævet. Tildels ved sine Giftermaal var Generalm ajor de Bruin kommen i Besiddelse af en Del Jordegods. Han skrives til Hekkeberga, Selmershof og Sandholt. I 1658 havde han ægtet Cathrine v. Kodweiss, der døde 1691, da han 21. Feb. fik Pas at føre hendes Lig til Gluckstadt, og efter en kort Sørgetid holdt han 27. Juni 1691 Bryllup med Overkrigskommissær Selmers Enke, Cæcilia Voogt, der vistnok var Datter af Oberst Johan Voogt (f. 6. Jan. 1621, d. 8. Juni 1679), over hvem der i St. Jørgens Kirke i W ism ar findes et Epitafium, og hans Hustru, Marie Elisabet Walter. Den sidste var Datter af Hans W alter, der først var O berstløjtnant i svensk Tjeneste, men ved den skaanske Krigs Udbrud traadte i dansk T jeneste som Generalmajor, men blev dødelig saaret i Slaget ved Nørre Møinge, hvor han førte venstre Fløj, og døde samm e Dag, 14. Juli 1677, i Lund. G eneralm ajor Hans W alter var født 16. Juli 1618 i Slesvig, hvor hans Fader, Hans W alter, var Hjulmand (d i Slesvig), Bedsteforældrene var»præpositus«ved det adelige Jom frukloster i Preetz Asmus W alter og Anna P fluchsy Oldeforældrene Hans W alter og H ustru Elisabeth. Generalmajor W alters Moder, Barbara Bolte, var Datter af Løjtnant hos Grev Vilhelm af Nassau Reinholt Bolte og Anna Lillie. Reinholt Bolte var atter Søn af Henrik Bolte, der var Ritmester paa Frederik Ils Togt mod Ditmarsken, og Anna Six af en fornem Slægt i Hamborg. G eneralm ajor Hans W alters H ustru, hvem han ægtede 22

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Generation IX Ane nr. 630/631

Generation IX Ane nr. 630/631 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder A. Hjerm og Kirsten Enevoldsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Enevold G. Hemmeth

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 9 Jørn Holst

Forfædre til: Side 1 af 9 Jørn Holst Forfædre til: Side 1 af 9 1st Generationer 1. blev født den Apr. 2 1932 i Nørregade 26, Århus og døde den Dec. 4 2001 i Helsingevej 142, Frederiksværk. Andre begivenheder i s liv Barnedåb Jul 24 1932 Århus

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Jørgen Rasmussen og Lisbeth Christoffersdatter 4 Jørgen Rasmussen og Anna Gregersdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Rasmus Jørgensen &? Christoffer

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Forældre 2. Peter Johannes Knud Pedersen #2, * 04.12.1923

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk BK 516, BK 1136 og BK 1464-1577 Lars Madsen, Lille Rørbæk Fra dokument 1577 Lars Madsen er hentet følgende: Lars Madsen #1405 født omkr. 1577, (søn af Mads #75570) boede Lille Rørbæk, stilling Frydendalgård,

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen.

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen. Viet den 20. nov. 1784 Jørgen Petersen * aug. 1756, søn af Peter Mathiasen og Marie Madsdatter Damgade 24. Maren Christensdatter (1762 1790), datter af Christen Jørgensen Schmidt og Kirsten Hansdatter

Læs mere

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids Pedersen Kamp og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Lauridsen Kamp & Maren Madsdatter Anders Madsen

Læs mere

Folketælling Grene 1787

Folketælling Grene 1787 Grene Bye. 1ste Fam. Ole Jensen, Hosbond, 67, Givt 1ste g., Selveier Anne Henrichsdatter, Hustrue, 62, Givt 1ste g. Jens Ollesen, Deres søn, 26, Ugivt. Anne Marie Ollesdatter, Datter, 16, Ugivt. Grene

Læs mere

1 Carl Pedersen M 12.12 1751 52 G Bro Bro 4 husfader boelsmand gift 2 gange

1 Carl Pedersen M 12.12 1751 52 G Bro Bro 4 husfader boelsmand gift 2 gange Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1813-1833 1 161 Begravede Mandkøn 2. 1813, 20. januar, Begravet 24. januar 1813. Skolelærer Storms Dødfødte Søn i Gudme 0 1. 1812, 23. december, Begravet

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten "Zum finsteren Stern".

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten Zum finsteren Stern. Königsburg Königsburg er en af adskillelige borge, som Erik af Pommeren lod bygge eller udbygge i årene 1414-1415, da han blev konge. Det var et led i kampen om Hertugdømmet Slesvig. Flere af dem har vel

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

CHRISTIAN RASMUSSENs børn

CHRISTIAN RASMUSSENs børn CHRISTIAN RASMUSSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Rasmus Olesen - Christian Rasmussen -børn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CHRISTIAN RASMUSSENS BØRN "1 Christian Rasmussens børn 1.2.2.1 Mette Kirstine

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

Side 1 af 5 Gårdejer Rasmus Knudsens optegnelser (Høje, Lunde sogn) i afskrift v. Alfred Abrahamsen, Lunde. Originalen i privat eje? Aar 1670. Kørtes der med Slæde fra Nyborg til Korsør i 12 Uger. 1709

Læs mere

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt 1701 1b Døbt Laurids Jensen i Eriknaur - Jens 1701 1b Døbt Søren Andersen i Eriknaur - Kirsten 1701 1b Døbt Jens Melchiorsen i Hatting - Gregers 1701 1b Døbt Knud Sørensen Due i Hatting - Anne 1701 1b

Læs mere

30 apr 2006 Side 1. IDA MARIE Johanne Aakeson Født 27 apr 1879 #5 Skottemarke, Fuglse Sogn, Lolland Død 16 nov 1959 Præstelodden, Højby Sogn

30 apr 2006 Side 1. IDA MARIE Johanne Aakeson Født 27 apr 1879 #5 Skottemarke, Fuglse Sogn, Lolland Død 16 nov 1959 Præstelodden, Højby Sogn 30 apr 2006 Side 1 LAURITS Peter Jensen Født 12 mar 1872 #4 Gift 28 apr 1905 Højby Sogn Død 2 dec 1946 Smedelundsgade udfor 40,Holbæk,Tv.Mer.so JENS Hansen (Se side 2) Født 30 jan 1828 #8 Kirke Hyllinge,

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Opgaver til Kongeriget

Opgaver til Kongeriget Født i 1577 på Frederiksborg Slot død i 1648 på Rosenborg Slot. Konge af Danmark-Norge 1588-1648. FAMILIE Søn af Frederik 2. af Danmark-Norge (1534-1588) og Sophie af Mecklenburg (1557-1631). Gift 1. gang

Læs mere

ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg.

ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg. ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Muligt bryllupsbillede Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg. Født 11 11-01-1849 I Holm. Nordborg.

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN 1 RASMUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1 Rasmus Jensen *1811-1890 Rasmus blev født 8. december 1811 i Lydum. Han bliver ført til

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten.

Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten. Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten. Fedder Andersen, forpagter på Kogsbøl, var født ca. 1641 og døde 1698, begr. 17/3.

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen]

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen] Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Apr. 28 1933 i Skt. Pauls Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt og døde den Jul. 10 2007 i Lynge Sogn, Allerød. Andre begivenheder i s liv Dåb

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere