Ordensreglement. Som beboer er det dit ansvar, at hele husstanden, logerende, gæster og andre, der kommer hos dig, overholder husordenen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordensreglement. Som beboer er det dit ansvar, at hele husstanden, logerende, gæster og andre, der kommer hos dig, overholder husordenen."

Transkript

1 Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: Højstrupparken Ordensreglement. En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er afhængige af hinanden - og fælles om mange ting. For at skabe et godt bomiljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til deres naboer, og at alle passer på afdelingens fælles-faciliteter, trappeopgange, grønne områder o.s.v. Som beboer er det dit ansvar, at hele husstanden, logerende, gæster og andre, der kommer hos dig, overholder husordenen. Vær opmærksom på, at en overtrædelse af husordenen i værste tilfælde kan føre til opsigelse af lejemålet. Det skaber tryghed og tilfredshed, når alle forstår, at det er nødvendigt at tage hensyn til hinanden. Udgifter til vedligeholdelse og almindelig pasning er store - huslejen kan derfor holdes nede, hvis alle hjælper med at holde bebyggelsen og de grønne områder i pæn stand. Denne husorden er en standardhusorden, som kan ændres på et afdelingsmøde eller ved en urafstemning. AFFALD: Renovationscontainerne der er anbragt i affaldsskurene må kun anvendes til køkkenaffald, der er lagt i de af afdelingen udleverede plastposer. Papir blade, aviser m.m. skal anbringes i de grønne papircontainere fra Odense Kommune, der opstillet i affaldsskurene Intet andet affald må anbringes i skurene. Flasker og andet glas skal i flaskecontaineren (opstillet på Uffesvej). Pap større genstande tæpper indbo m.m. bedes bragt til Odense Kommunes genbrugsstation på Snapindgården, Stadionvej som en ekstraordinær service er der etableret storskralds containere ved garageanlægget på Uffesvej disse bedes benyttet hensynsfuldt tømning og afgifter er beløb af anseelig størrelse på afdelingens budget! Det er forbudt at hensætte affaldsposer uden for såvel lejligheds- som hoveddøre, samt henstille diverse affald i kældergange. ALTANER: Tøjtørring samt luftning af sengetøj og lignende må ikke ske over brystningshøjde. Altankasser må ophænges, men kun indvendigt på altankanten. Ved ophængningen skal der anvendes galvaniserede bøjler eller bøjler i plastmateriale. Fodring af fugle og andre dyr må ikke ske, ved at der kastes mad og madrester ned på jorden, da dette tiltrækker rotter. Beboeren skal sørge for, at altanafløb ikke er tilstoppet.

2 På altaner må kun opbevares, hvad der naturligt hører til der de må ikke tage karakter af oplagspladser! Det er ikke tilladt at opsætte fuglefodringspladser / huse. ANLÆGGENE: Bebyggelsens grønne anlæg kan kun udvikle sig tilfredsstillende, når alle er nænsomme overfor beplantningen. Forvoldte skader, også hvis beboeres børn måtte være skyld deri, kan forlanges erstattet. Grill-pladser: Benyttelsen forudsætter at brugerne i videst mulige omfang tager hensyn til fællesskabet støjende adfærd og forstærket musik er ikke tilladt affald henlægges i de opstillede beholdere grill rengøres efter brug! ANTENNER: Højstrupparken forsynes pt. med fjernsynsprogrammer via Antennelaug Odense Vest, ligeledes er bredbånds internetforbindelse mulig gennem fællesantenneanlægget tilkobling sker på lejers egen foranstaltning, pt. er leverandøren Telia-Stofa. Afdelingen distribuerer selv en række etniske kanaler oversigt over disse og de øvrige TV og Radio programmer findes i de uddelte foldere! Beboeres henvendelse om fællesantenneforholdene skal rettes til ejendomsmesteren. Udvendige antenner og paraboler må ikke opsættes! BAD OG TOILET: Af hensyn til natteroen skal badning så vidt muligt undlades i de sene nattetimer. Vær varsom med, hvad der skylles ud gennem vask, badekar og toilet. Bleer, vat og lignende må ikke kastes i toiletkummen. Utætheder i installationerne skal straks anmeldes til ejendomsmesteren. BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER, LEGEREDSKABER M.V.: Disse ting må kun henstilles på de pladser og i de rum, der kan anvises til formålet, og de må aldrig henstilles således, at de er til gene for andre. Cykling og knallertkørsel er ikke tilladt på gangstier. Indkøbsvogne må ikke henstilles i boligafdelingen. Kælderdøre skal holdes lukkede og aflåste FORSIKRINGER: Det påhviler lejeren selv at tegne familie / husstandsforsikring til dækning af skader på egen eller andres ejendom / ejendele!

3 Før beboeren tegner glasforsikring eller andre lignende forsikringer, bør der rettes henvendelse til ejendomsmesteren eller boligselskabets kontor med forespørgsel, om der forefindes kollektiv forsikringsordning. Hvis beboeren eller dennes børn slår en rude itu uden for boligen, er det på skadevolderens eget ansvar, og skade af denne art vil som regel blive dækket af dennes ansvarsforsikring. Skade på beboerens indbo, f.eks. vandskade som følge af rør- eller radiatorsprængning, er ikke dækket af boligafdelingens forsikringer. Benyttelse af afdelingens vaskerier sker på eget ansvar! HUSDYRHOLD: Husdyrhold er ikke tilladt. KOMFUR, KØLESKAB M.V.: Det i Højstrupparken boliger installerede komfur tilhører boligafdelingen. LEG OG BOLDSPIL: Ophold og leg på trapper, i kældre og lignende steder må ikke finde sted. Kun de dertil indrettede pladser/arealer må benyttes til formålet. Fodboldspil må kun foregå på de dertil indrettede baner boldspil op ad bygninger er ikke tilladt! MUSIK: Benyttelse af radio, fjernsyn, andre lydgengivere og musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne, ikke for åbne vinduer eller døre. En for naboerne hørbar benyttelse må ikke finde sted mellem kl og og kun i særlige og sjældne tilfælde, efter aftale med øvrige berørte naboer, i senere nattetimer! Erhvervsmæssig musiceren (f.eks. musikundervisning) i boligen er ikke tilladt PARKERING, MOTORKØRSEL OG BILVASK: Parkering må kun finde sted på den til området indrettede parkeringsplads. Lastbiler og busser over 3500 kg, campingvogne og trailere samt havarerede eller ubrugbare motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområdet eller på parkeringspladserne. Motorkørsel uden for køreveje og parkeringspladser må ikke finde sted. Den opsatte skiltning skal respekteres. Nødvendig kørsel på boligområdet må kun ske med stor forsigtighed af hensyn til børnenes sikkerhed.

4 Bilvask på vaskepladserne er kun tilladt for beboere i Højstrupparken. PULTERRUM M.V.: De til boligen hørende pulterrum skal, uanset om de anvendes af beboeren, holdes aflåst. Brand- og eksplosionsfarlige effekter må ikke opbevares, og rummenes eventuelle vinduer skal holdes lukkede. SKILTNING M.V.: Navneskilte opsættes af boligselskabet. Enhver anden form for skiltning, herunder erhvervsmæssigt, er ikke tilladt. STØJ: På ugens 5 første dage må der i rimeligt omfang og med hensyntagen til naboerne, bores og hamres, f.eks. ved ophængning af gardiner, billeder og lignende, i tidsrummet fra kl til kl Lørdag / søn- og helligdage dog kun i tidsrummet fra kl til kl TRAPPER: Beboerne må selv sørge for rengøring af og under egen måtte. Der må ikke henstilles effekter af nogen art i indgangspartier eller på trapperne. Ophold med henblik på rygning må ikke finde sted på trappeopgange! UDLUFTNING: For at undgå fugtdannelse med deraf følgende skade på bygningerne skal beboeren drage omsorg for, at der foretages en daglig effektiv udluftning i boligen - helst flere gange om dagen, især i fyringssæsonen. Skriftlig anvisning kan fås ved henvendelse til ejendomsmesteren. De monterede udsugningsventiler i køkken og badeværelse skal holdes rene og må ikke tildækkes. VANDHANER OG CISTERNER: Utætte, støjende eller på anden måde defekte vandhaner og cisterner skal omgående anmeldes til ejendomsmesteren.

5 VASK OG TØJTØRRING: De i vaskeriet opslåede anvisninger skal nøje følges. Det henstilles, at der ikke ryges i vaskerierne. Tøjtørring må ikke foregå i boligen. Vaskemaskiner og tørretumblere må ikke opsættes i lejligheden, da ejendommens el- og især afløbskapacitet ikke muliggør dette. Opvaskemaskiner kan opsættes efter forudgående ansøgning herom til inspektøren. VEDLIGEHOLDELSE: Beboerens pligt til vedligeholdelse af det lejede fremgår af lejekontrakten, suppleret med det gældende vedligeholdelsesreglement. VINDUER OG DØRE: Beboeren skal sørge for, at vinduer og døre i såvel boligen som dertil hørende pulterrum m.v. er forsynet med hele ruder. Dørpumpers funktion må ikke hindres. Gældende regler om beboerens medvirken til at holde fælleslokaliteter og -områder aflåste, skal overholdes. Fodring af fugle og andre dyr må ikke ske, ved at der kastes mad og madrester ned på jorden (rottefare). ÆNDRING AF BOLIGEN: Ved enhver ændring af det lejede, herunder supplering af det oprindeligt tilhørende, skal boligselskabets forudgående skriftlige tilladelse foreligge og overholdes. Bygningsmyndighedernes evt. stillede krav skal ligeledes efterkommes. Nærværende ordensreglement således vedtaget af beboerne på det ekstraordinære afdelingsmøde den 31. maj 2006.

6 Klager Inden du klager Inden du klager bør du altid overveje, hvorvidt den problemstilling man er bekendt med, er en man selv kan medvirke til at løse. Mange mindre problemer klares ofte bedre ved en direkte kontakt til den, man mener overtræder husordenen, eller på anden måde kan virke generende. Giver dette ikke resultat, bør du kontakte administrationen. I sager med eksempelvis vold eller mishandling og lignende, skal politi eller sociale myndigheder kontaktes med det samme. Hvis du klager Hvis husordenen overtrædes af naboen, overbo eller anden beboer i afdelingen, har du mulighed for at klage til administrationen. Behandlingen af klager sker normalt i udlejningsafdelingen. Klager skal normalt være skriftlige og gerne med flere underskrivere, hvis klageforholdet giver grundlag herfor. Klagerne skal være præcise og indeholde datoer og tidspunkter for de forhold, der klages over. Klager sendes til administrationen, der herefter kontakter afdelingsbestyrelsen for en udtalelse. Der vil i tilfælde af, at afdelingsbestyrelsen godkender klagen, blive meddelt den lejer, der klages over, at vedkommende ikke har overholdt husorden m.v. hvilke sanktionsmuligheder der er gældende o.s.v. Fortsætter problemerne, eller er disse så alvorlige, at klageren ønsker at rejse en formel husordensag, kræver dette en ny skriftlig henvendelse til administrationen underskrevet af beboere fra mindst to husstande der samtidig skal være villige til at vidne i en eventuel boligretssag. Der udfærdiges herefter en skriftlig påtale til den beboer, der klages over, eventuelt forsøges gennemført en husordensag med eventuel opsigelse af problemvolderen til følge. Det skal i denne forbindelse nævnes, at en forudsætning for at en evt. boligretssag indledes, er at klagerne er meddelt inden for en kortere tidsperiode en klage en enkelt gang om året eller sjældnere, vil sjældent give medhold i boligretten! Boligretssager Boligretssager gennemføres, når der er vedvarende grove overtrædelser af husordenen. Sagerne gennemføres med hjælp af en advokat, som er tilknyttet FaB. Inden en sag startes vil FaB og advokaten vurdere, om der er tilstrækkelig grundlag for at gennemføre sagen. Boligretssager er normalt en proces, der tager lang tid, hvorfor man ofte må væbne sig med tålmodighed. Imens processen foregår, vil de involverede beboere løbende blive informeret om sagens gang. Erfaringerne viser, at ikke alle klagesager giver klager medhold i Boligretten eller fører til sanktioner over for påklagede. F.eks. sager, hvori der er tale om "almindelig hverdagsstøj" fra overboen eller dennes børn. Støjen kan være nok så generende, men betragtes som værende inden for det forventede i etagebyggerier, når blot støjen ikke er usædvanlig høj eller vedvarende og foregår uden for de i husordenen beskrevne tidspunkter.

Ordensreglement. Forvoldte skader, også hvis beboeres børn måtte være skyld deri, kan forlanges erstattet.

Ordensreglement. Forvoldte skader, også hvis beboeres børn måtte være skyld deri, kan forlanges erstattet. Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: 03-Stenlunden Ordensreglement. Følgende regler er givet for at skabe de for alle beboere bedst mulige forhold i det miniaturesamfund, som en boligafdeling i realiteten

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer.

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer. Generel HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet) Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet) 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen

Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen Denne pjece er nogle praktiske oplysninger, men samtidig også dit ordensreglement. Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor

Læs mere

Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5

Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5 Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5 Forord: Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligforeningen har gjort og gør fortsat sit for at skabe en god bebyggelse. Hvis alle beboerne - både voksne

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Sydkystens Boligselskab Bøgehegnet afdeling 1. Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Denne husorden er et bilag til lejekontrakten. Afdelingen ejes af Sydkystens Boligselskab, SydBo. Administrator

Læs mere