FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2014"

Transkript

1 FELTAKTVTETER i GRØNLAND i 04 nformation fra GEOCENTER DANMARK Geocenter Danmark fremlægger her planerne for årets feltarbejde i Grønland. De områder, hvor der foregår feltarbejde, er indtegnet på kortet på bagsiden. Både geologisk kortlægning, råstofundersøgelser og undersøgelser af miljø og klima er på programmet.

2 F E L T A K T V T E T E R G R Ø N L A N D 0 4. GreenLand ce Sheet monitoring Network (GLSN) GLSN er et internationalt netværk af on-line bredbånds seismografer. De bliver installeret og drevet gennem et samarbejde mellem USA, Danmark, Schweiz, Tyskland, Sydkorea, Canada, talien, Japan og Norge, og bestå af 5 ens real-tids stationer i og udenfor Grønland - de 9 i Grønland. Formålet med feltarbejdet i 04 er at vedligeholde det eksisterende netværk af seismografer for at finde og lokalisere både tektoniske men især glaciale jordskælv og andre cryo-seismiske hændelser. et tværfagligt samarbejde hvor vi bruger data fra satellitter og geodæsi vil GLSN bidrage til forskningen omkring både gletscher-dynamik og de underliggende geologiske og geofysiske processer, der påvirker ndlandsisen - ikke mindst i forbindelse med klimaændringer. Kontaktperson: Trine Dahl-Jensen Arbejdsopgaver: nstallation og vedligeholdelse af seismiske stationer Periode: august til oktober Antal deltagere: 8-9. Overvågning af ndlandsisen og lokale iskapper i Grønland år 007 begyndte GEUS at etablere en række automatiske massebalancestationer ved randen af ndlandsisen og på lokale iskapper i Grønland, og i dag består netværket af 4 stationer. 04 vil en række af stationerne blive besøgt og vedligeholdt under kortvarige besøg. Endvidere er der opsat transmitterende GPS ere, som ligeledes skal besøges og vedligeholdes. Arbejdet finansieres hovedsageligt af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet gennem Dancea: miljøstøtte til Arktis. Kontaktperson: Signe Bech Andersen, GEUS Arbejdsopgave: Vedligeholdelse af stationer Periode: April til september Antal deltagere: 0 3. GeoBasis Nuuk 007 blev der påbegyndt en samlet lavarktisk økosystemmonitering ved Nuuk (Nuuk Basic), hvoraf GeoBasis Nuuk blandt andet omfatter snemonitering og målinger af gasudvekslinger mellem jord, vegetation og atmosfære. Moniteringen fortsætter i 04 og gennemføres som et samarbejde mellem nstitut for, Asiaq, Grønlands Naturinstitut, Aarhus Universitet og Lunds Universitet. Programmet finansieres af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Kontaktperson: Birger Ulf Hansen, nstitut for Arbejdsopgave: Monitering af fysiske parametre Periode: Medio maj til medio oktober Antal deltagere: 3 4. Greenland Analogue Project Formålet med projektet er at undersøge, hvad der kan ske med atomaffaldsdepoter i Skandinavien og Canada under istidsforhold. Der udføres en lang række undersøgelser nær Kangerlussuaq i Vestgrønland med henblik på at analysere de hydrogeologiske forhold under randen af ndlandsisen. GEUS bidrager blandt andet med at vurdere, hvor meget smeltevand der kommer fra ndlandsisen. Projektet finansieres af svenske, finske og canadiske atomaffaldsdeponeringsorganisationer. Kontaktperson: Dirk van As, GEUS Arbejdsopgave: Glaciologiske undersøgelser Periode:. til 7. august 5. EMERALD Formålet med projektet er at undersøge, hvordan mikroorganismerne på ndlandsisen reagerer på den forøgede afsmeltning, og hvilken indflydelse det har på isens albedo. Projektet finansieres af Villum Fonden. Kontaktperson: Arbejdsopgave: Periode: 0. juni til 6. august Antal deltagere: 4 6. ARCTVOX Marek Stibal, GEUS Mikrobiologiske undersøgelser og indsamlinger Fra tempererede nåleskove ved vi at kloroform og andre flygtige organiske halogenforbindelser kan dannes ved biologiske processer i skovjorde. ARCTVOX projektet vil belyse den naturlige produktion og nedbrydning af flygtige organiske halogenforbindelser i arktiske og subarktiske vegetationsområder. Ud fra projektets resultater kan der gives et skøn over netto emissionen og stoffernes eventuelle ozon nedbrydende effekt. Feltdata vil blive indsamlet ved Narsarsuaq og Kangerlussuaq i perioden Projektet finansieres af Willum Fonden. Kontaktperson: Ole Stig Jacobsen, GEUS Arbejdsopgave: Geokemisk dataindsamling Periode:. til. september Antal deltagere: 4 7. Center for Permafrost (CENPERM) En stor del af de arktiske områder er karakteriseret af permanent frossen jord. Grundet den globale opvarmning svinder permafrosten kraftigt i disse år. Under nedbrydningen frigøres store mængder CO, methan og andre drivhusgasser, hvilket fører til stigende global opvarmning. Center for Permafrost undersøger hvilke effekter optøningen af permafrost i Grønland har. Center for Permafrost er finansieret af Danmarks Grundforskningsfond. Der udføres eksperimenter både i felten og i laboratorier med det formål at belyse forholdene mellem mikrobiologisk aktivitet, plantevækst og jordbundsstruktur. 04 foretages der feltarbejde på en række lokaliteter i Grønland. Kontaktperson: Bo Elberling, nstitut for Periode: Juni til september 0 fra Center for Permafrost

3 F E L T A K T V T E T E R G R Ø N L A N D KLLSPLL dette EU-projekt vil vi undersøge potentialet for naturlig olienedbrydning i Disko Bugten med kemiske, mikrobiologiske og molekylærbiologiske metoder. Ved fremtidig olieefterforskning og olieudvinding vest for Grønland er der risiko for udslip af råolie til havmiljøet, potentielt med enorme konsekvenser i tilfælde af et blow-out hvor olien fordeles i vandsøjlen svarende til Deep Water Horizon katastrofen i den Mexikanske Golf. På havoverfladen kan olieudslip bekæmpes med mange metoder, men i vandsøjlen er man fuldstændig afhængig af den mikrobielle olienedbrydning. Det er derfor vigtigt at kende det mikrobielle potentiale for nedbrydning af oliens forskellige kemiske bestanddele. Der vil blive indsamlet vandprøver og DNA ned til 300 meters dybde, samt test af in situ forsøgsopstilling til vurdering af nedbrydningspotentialet i vandsøjlen. Kontaktperson: Anders R. Johnsen, GEUS Arbejdsopgave: ndsamling af vandprøver og DNA Periode:. til 5. september 9. Hovedfagskursus i naturgeografi Feltkurset anvender Arktisk Station på Disko som base. Formålet med kurset er at give de studerende kendskab til feltteknik herunder apparater og metoder til indsamling af data med henblik på at belyse naturgeografiske problemstillinger. Kurset finansieres af deltagerne og Arktisk Station. Kontaktperson: Birger Ulf Hansen, nstitut for Arbejdsopgave: Hovedfagskursus Periode:. til 5. august Antal deltagere: 0 0. Summer school, Disko Med udgangspunkt i Arktisk Station på Disko arrangerer Bergen Universitet et internationalt kursus i ndlandsisens dynamik og samspil med klima for Ph.D. studerende og unge forskere. Der deltager i alt 8 lærere og studenter. Formålet er at blande studenter og lærere med ekspertise indenfor forskellige faglige discipliner sammen. Der fokuseres i dynamikken bag ndlandsisens ændringer i fortid, nutid og fremtid. Under kurset vil der bl.a. blive indsamlet sedimentkerner i Disko Bugt med henblik på at belyse regionens klimahistorie. Kernerne skal indsamles fra Porsild som hører til Arktisk Station. Kontaktperson: Camilla S. Andresen, GEUS Arbejdsopgaver: Undervisning og indsamling af sedimentkerner Periode: 6. til 3. august fra GEUS. CE-ARC forbindelse med EU projektet ce, climate and economics Arctic research on change (CE-ARC) skal der gennemføres feltarbejde i Qaanaaq området. Formålet med CE-ARC projektet er at undersøge nuværende og fremtidige ændringer af havisens udbredelse, herunder de økonomiske konsekvenser for befolkningen i Thule området. 04 skal et GEUS hold indsamle sedimentkerner fra havbunden, men henblik på at belyse havisens udbredelse i fortiden. Kontaktperson: Naja Mikkelsen, GEUS Arbejdsopgaver: ndsamling af havbundskerner Periode: Midt til slut august. Søboringer ved Station Nord Formålet med projektet er at indsamle sedimentkerner fra udvalgte søer i området ved station Nord. Vi vil anvende en gravity-corer til at indsamle de øvre vandholdige sedimenter og et russerbor til at indsamle de nedre mere faste sedimenter. Sedimentkernerne skal anvendes til at belyse regionens klimahistorie efter sidste istid, herunder hvornår området blev isfrit og hvornår de forskellige plantearter er indvandrede. Kernerne skal dateres ved hjælp af Kulstof-4 metoden. Kontaktperson: Ole Bennike, GEUS Arbejdsopgaver: Søboringer Periode: 8. til 3. juli 3. GeoBasis Zackenberg GeoBasis Zackenberg er et højarktisk moniteringsprogram, der blev påbegyndt i 995. Programmet omfatter blandt andet sneog permafrostmonitering, vandføring og næringsstoftransport, jordvandskemi og monitering af gasflux. Desuden overvåges en række landskabsformer og geomorfologiske processer. Moniteringen gennemføres som et samarbejde mellem nstitut for nstitut for og Aarhus Universitet. Programmet finansieres af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Kontaktperson: Birger Ulf Hansen, nstitut for Arbejdsopgave: Monitering af fysiske parametre Periode: Maj til oktober Antal deltagere: 3 4. Strukturgeologiske undersøgelser GEUS skal udføre strukturgeologiske undersøgelser og kortlægning i Klitdal området og på Wegener Halvø i Østgrønland, i områder med store malmforekomster. Projektet bliver finansieret af Nordisk Ministerråd og det udføres i samarbejde med Avannaa Resources. Kontaktperson: Arbejdsopgave: Periode:. juli til 6. august fra GEUS Pierpaolo Guarnieri, GEUS Strukturgeologiske undersøgelser og kortlægning

4 F E L T A K T V T E T E R G R Ø N L A N D SEGMENT de senere år har GEUS udført feltarbejde i Sydøstgrønland, som er et af de mindst kendte og mindst undersøgte områder i Grønland. Fokus har hidtil været på den Arkæiske Skjoldungen region, men i 04 vil regionen omkring Tasiilaq fra c. 64 N til 67 N være i fokus. Det overordnede mål er en vurdering af regionens potentiale for mineralske ressourcer. Dette arbejde vil indbefatte omfattende detaljerede geologiske undersøgelser og kortlægning med henblik på at udrede regionens geologiske udvikling og forhold. Der skal foretages omfattende indsamlinger af prøver som skal anvendes til geokemiske, mineralogiske og petrologiske analyser samt til aldersbestemmelser. En række geokemiske anomalier, som kan være relaterede til mineraliseringer vil blive undersøgt nærmere. Det daglige arbejde vil blive udført ved hjælp af helikopter og gummibåde. Projektet er finansieret af GEUS og af Afdeling for Geologi ved Grønlands Selvstyre og det vil forsætte ind i 05. Foruden forskere fra GEUS vil der være deltager fra en række danske og internationale institutioner ligesom flere studerende vil deltage i feltarbejdet. Kontaktpersoner: Bo Møller Stensgaard og Kristine Thrane, GEUS Arbejdsopgaver: Ressource evaluering Periode:. juli til 5. august Antal deltagere: 4 6. Mittivakkat 04 fortsætter arbejdet med Sermilik stationens basisprogram, der omfatter målinger af sedimenttransport og vandføring samt registrering af Mittivakkat gletscherens massebalance. Desuden skal klima- og snestationer tilses. Arbejdet finansieres af nstitut for samt Energistyrelsen. Udover basisprogrammet besøger tre internationale grupper stationen som led i det EU-finansierede NTERACTprojekt. Grupperne skal arbejde med henholdsvis kvælstoftransport fra gletscheren, dateringer af søkerner samt albedoforskelle mellem forskellige overfladeformer på gletscheren. Kontaktperson: Thor Nygaard Markussen, nstitut for Arbejdsopgave: Geografisk og glaciologisk monitering Perioder: Flere perioder mellem maj og september Antal deltagere: 8 8. KGAM forskningsprojekt 04 organiserer GEUS feltarbejde i Sydgrønland i samarbejde med den koreanske forskningsinstitution KGAM (Korea nstitute of Geoscience and Mineral Resources). Feltarbejdet vil fokusere på udvalgte dele af Motzfeldt intrusionen, hvor holdet vil undersøge hvordan mineraliseringer af niobium, tantal og sjældne jordartsmetaller er dannede. Projektet finansieres af GEUS og KGAM. Kontaktperson: Per Kalvig, GEUS Arbejdsopgave: Ledelse af geologisk feltarbejde Periode: 9. juli til. august Antal deltagere: 8 9. Daly Gap projektet GEUS gennemfører et forskningsprojekt i et område vest for Narsaq, ved Tugtutoq, med henblik på at øge forståelsen af hvordan en række forskellige bjergarter dannes i tilknytning til magmatiske intrusioner. Projektet vil bruge Narsaq som udgangspunkt for feltarbejdet. Kontaktperson: Per Kalvig, GEUS Arbejdsopgave: Ledelse af geologisk feltarbejde Periode: 7. juni til 0. juli 0. Havniveauændringer i Sydgrønland nstitut for vil gennemføre detaljerede opmålinger af strandvoldskomplekser ved Qassiarsuk og galiku. Der skal dels foretages opmålinger af strandvoldenes former ved hjælp af differentiel GPS og opmålinger af strandvoldenes opbygning med ground-penetrating radar. Desuden skal der indsamles sedimentprøver med henblik på dateringer. Projektet finansieres af Geocenter Danmark. Kontaktperson: Lars Nielsen, nstitut for Arbejdsopgave: Opmålinger af strandvolde Periode: August 7. ndlandsisens historie forbindelse med Activ Circumpolar Expedition 04-5 bliver der gennemført feltarbejde i det sydlige Grønland. Der skal dels indsamles sedimentkerner fra ) tærskelsøer som modtager smeltevand når gletscherne befinder sig i en fremrykket position, ) fra isolationsbassiner som blev isolerede fra havet som følge af landets hævning efter sidste istid og 3) fra fjorde for at belyse ændringer i havstrømme og klima. Endvidere skal der indsamles bjergartsprøver til eksponeringsdateringer. Projektet anvender det tremastede sejlskib Activ som base, og det finansieres af Villum Fonden, Geocenter Danmark og Center for GeoGenetik Kontaktpersoner: Kurt H. Kjær, Geologisk Museum og Nicolaj Krog Larsen, nstitut for Geoscience Arbejdsopgave: Klimahistoriske undersøgelser Periode:. Juli til 7. august Antal deltagere:

5 F E L T A K T V T E T E R G R Ø N L A N D 0 4 Geocenter Danmark er et formaliseret samarbejde mellem de fire selvstændige institutioner: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, (GEUS) Øster Voldgade 0, 350 København K, telefon (+45) , telefax (+45) , e-post nstitut for, Københavns Universitet Øster Voldgade 0, 350 København K, telefon (+45) , telefax (+45) , e-post Geologisk Museum, Københavns Universitet Øster Voldgade 5-7, 350 København K, telefon (+45) , telefax (+45) , e-post nstitut for Geoscience, Aarhus Universitet Høegh-Guldbergs Gade, B.670, 8000 Aarhus C, telefon (+45) , telefax (+45) e-post

6 F E L T A K T V T E T E R G R Ø N L A N D , 7, 3 7-0, 4-7 5, 7, , 6-7, 8, 0 4

FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2013

FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2013 FELTAKTIVITETER i GRØNLAND i 203 Information fra GEOCENTER DANMARK Geocenter Danmark fremlægger her planerne for årets feltarbejde i Grønland. De områder, hvor der foregår feltarbejde, er indtegnet på

Læs mere

FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2012

FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2012 FELTAKTIVITETER i GRØNLAND i 2012 Information fra GEOCENTER DANMARK Geocenter Danmark fremlægger her planerne for årets feltarbejde i Grønland. De områder, hvor der foregår feltarbejde, er indtegnet på

Læs mere

Ocean, Is og Klimaændringer. Verdenshavets klima-maskine Grønlands Indlandsis og klimaet Vandkraft i Grønland Enorme mængder kulstof bundet i jorden

Ocean, Is og Klimaændringer. Verdenshavets klima-maskine Grønlands Indlandsis og klimaet Vandkraft i Grønland Enorme mængder kulstof bundet i jorden 2009 GEOLOGI OG GEOGRAFI NR. 3 Ocean, Is og Klimaændringer Verdenshavets klima-maskine Grønlands Indlandsis og klimaet Vandkraft i Grønland Enorme mængder kulstof bundet i jorden Verdenshavets klima-maskine

Læs mere

Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Faglige resultater 2011 Redaktion: Jens Stockmarr Særudgivelse Omslag: Peter Warna-Moors

Læs mere

Polarfronten. Overraskende kraftig afsmeltning ved Indlandsisens rand, læs. s. 7. Nyt tilbud til forskere på Indlandsisen, læs. s.

Polarfronten. Overraskende kraftig afsmeltning ved Indlandsisens rand, læs. s. 7. Nyt tilbud til forskere på Indlandsisen, læs. s. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2004 PRIS 35 kr. Polarfronten Overraskende kraftig afsmeltning ved Indlandsisens rand, læs. s. 7 Nyt tilbud til forskere på Indlandsisen, læs. s. 11 Omfattende

Læs mere

Miljøindsatsen i Arktis 1999

Miljøindsatsen i Arktis 1999 Miljø- og Energiministeriet Miljøindsatsen i Arktis 1999 Beretningen for 1999 indeholder en gennemgang af aktiviteter og initiativer, der er støttet over Dancea-rammen. Beretningen indeholder endvidere

Læs mere

Mineralstrategi 2009. Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen i Grønland

Mineralstrategi 2009. Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen i Grønland Mineralstrategi 2009 Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen i Grønland M i n e r a l s t r at e g i 2 0 0 9 7 Mineralstrategi 2009 (Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen

Læs mere

RESULTATKONTRAKT. mellem. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet

RESULTATKONTRAKT. mellem. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet RESULTATKONTRAKT 2004 2007 mellem Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) og Miljøministeriet DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET Udgivet af Danmarks og Grønlands

Læs mere

Faglige Resultater 2010

Faglige Resultater 2010 Faglige Resultater 2010 DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND KLIMA- OG ENERGIMINISTERIET Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Klima-

Læs mere

DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2004

DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2004 DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2004 Udgivet af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet Arbejdsprogram 2004 Redaktion: Per Kalvig

Læs mere

DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2006

DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2006 DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2006 Udgivet af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet Arbejdsprogram 2006 Redaktion: Jens Stockmarr

Læs mere

Grønlands Naturinstituts handlingsplan for 2009-2012

Grønlands Naturinstituts handlingsplan for 2009-2012 Grønlands Naturinstituts handlingsplan for 2009-2012 Handlingsplanen angiver udviklingslinjer og indsatsområder for strategiperioden 2009-2012 for Naturinstituttets basisaktiviteter. Herunder præsenteres

Læs mere

41/2002 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Sne, is og 35 graders kulde. Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland?

41/2002 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Sne, is og 35 graders kulde. Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland? 41/2002 TEMA-rapport fra DMU Danmarks Miljøundersøgelser Sne, is og 35 graders kulde Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland? Danmarks Miljøundersøgelser 2002 Sne, is og 35 graders kulde

Læs mere

LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2002. Polar fronten

LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2002. Polar fronten LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2002 Polar fronten Voldsomme klimaændringer på vej i Nordøstgrønland. Læs s. 12 Klimaet styrer dyrebestandene. Læs s. 4 Polarsolens mørke

Læs mere

Asiaq Misissueqqaarnerit Grønlands Forundersøgelser. Årsregnskab 2007. Asiaq Box 1003 3900 Nuuk Tlf. 34 88 00 www.asiaq.gl

Asiaq Misissueqqaarnerit Grønlands Forundersøgelser. Årsregnskab 2007. Asiaq Box 1003 3900 Nuuk Tlf. 34 88 00 www.asiaq.gl Asiaq Misissueqqaarnerit Grønlands Forundersøgelser Årsregnskab 2007 Asiaq Box 1003 3900 Nuuk Tlf. 34 88 00 www.asiaq.gl Indholdsfortegnelse A. Beretning 2007 1. Kort om Asiaq 3 2. Faggruppen: Hydrologi,

Læs mere

Klima, Kold Krig og Iskerner

Klima, Kold Krig og Iskerner Klima, Kold Krig og Iskerner En historie om baggrunden for dansk iskerneforskning og den første internationale dybdeboring i Grønland Forfatter: Vejleder: Maiken Lolck Henry Nielsen Vestre Ringgade 222,

Læs mere

Årsberetning 2014, Asiaq Misissueqqaarnerit, Grønlands Forundersøgelser, Greenland Survey

Årsberetning 2014, Asiaq Misissueqqaarnerit, Grønlands Forundersøgelser, Greenland Survey Årsberetning 2014, Asiaq Misissueqqaarnerit, Grønlands Forundersøgelser, Greenland Survey Drone sendes til opmåling over Kapisillit, sept. 2014. Foto: JGO Forundersøgelser sker i et langsigtet og samfundsøkonomisk

Læs mere

Otto Otto Otto Fabricius 1744 1744 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT. Årsberetning 2013

Otto Otto Otto Fabricius 1744 1744 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT. Årsberetning 2013 Otto Otto Otto Fabricius 1744 1744 1744-1822 1822 1822 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT Årsberetning 2013 Paasisaqarusuppunga Science & Society Indhold t 2 Forord.......3 2013 i glimt.. 4 Fagligt

Læs mere

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 29 Bilag 1 Offentligt ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sekretariatsleder Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sekretariatsleder Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sekretariatsleder Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i

Læs mere

At give den gas i laboratoriet

At give den gas i laboratoriet At give den gas i laboratoriet Af: Bo Elberling & Anders Michelsen 22 TEMA // At give den gas i laboratoriet Fig. 1. Zackenberg i 2013 hvor en række permafrostkerner blev hjembragt for at undersøge, i

Læs mere

Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år

Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år Resumé Havniveauet ved alle danske kyster undtagen i Nordjylland er stigende, og stigningerne forventes at blive kraftigere i de næste 100 200 år

Læs mere

En opdagelsesrejse med kunst og videnskab

En opdagelsesrejse med kunst og videnskab 32 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 6 2 0 1 1 En opdagelsesrejse med kunst og videnskab Foto: Bo Elberling Nordøstgrønland Ekspeditionen 2011 er som en gammeldags opdagelsesrejse, hvor videnskabsfolk,

Læs mere

LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 2/JUNI 2001. Polar fronten. For meget miljøgift i blodet. Læs s. 4

LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 2/JUNI 2001. Polar fronten. For meget miljøgift i blodet. Læs s. 4 LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 2/JUNI 2001 Polar fronten For meget miljøgift i blodet. Læs s. 4 Dansk Polarcenter er en institution under Forskningsministeriet og har til opgave at

Læs mere

Undervisningsvejledning for teknikfag A, natur og miljø

Undervisningsvejledning for teknikfag A, natur og miljø Undervisningsvejledning for teknikfag A, natur og miljø Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentar til læreplanens enkelte punkter. Citater fra læreplanen er anført i kursiv. Det er vejledningens

Læs mere

UDGIVET AF FORSKNINGS- OG INNOVATIONSSTYRELSEN NR. 1/2009. Polar fronten. tema: Kullets synder 4- tsunamiens visitkort 1 losseplads i en istid 16

UDGIVET AF FORSKNINGS- OG INNOVATIONSSTYRELSEN NR. 1/2009. Polar fronten. tema: Kullets synder 4- tsunamiens visitkort 1 losseplads i en istid 16 UDGIVET AF FORSKNINGS- OG INNOVATIONSSTYRELSEN NR. 1/2009 Polar fronten tema: Kullets synder 4- tsunamiens visitkort 1 losseplads i en istid 16 INDHOLD Livlige polarhave 3 Tema: Kullets synder Kviksølvets

Læs mere

Polarfronten. Fortiden på striber, læs s. 4. Tidligt forår, læs s. 9. Go dag Kap Farvel, læs s. 12

Polarfronten. Fortiden på striber, læs s. 4. Tidligt forår, læs s. 9. Go dag Kap Farvel, læs s. 12 U D G I V E T A F D A N S K P O L A R C E N T E R N R. 1 / 2 0 0 7 P R I S 3 5 K R. Polarfronten Fortiden på striber, læs s. 4 Tidligt forår, læs s. 9 Go dag Kap Farvel, læs s. 12 INDHOLD 4 6 8 9 10 12

Læs mere

ToR for VVM, Kvanefjeld Multi-Element Projekt

ToR for VVM, Kvanefjeld Multi-Element Projekt ToR for VVM, Kvanefjeld Multi-Element Projekt Juli 2011 TABLE OF CONTENTS PAGE 1 INDLEDNING 3 1.1 VVM-processen 3 1.2 Projektet 4 1.3 Scoping workshops 4 1.4 Terms of Reference 5 2 REGELSÆT ERROR! BOOKMARK

Læs mere

Rådgivning og formidling af arktisk forskning hvilke behov er der tale om?

Rådgivning og formidling af arktisk forskning hvilke behov er der tale om? Rådgivning og formidling af arktisk forskning hvilke behov er der tale om? Rådgivning og formidling organisering og aktører Der er en lang række områder hvor dansk/grønlandsk forskning indenfor alle hovedområder

Læs mere

Polar fronten. tema: Global opvarmning på vippen? s. 4 I nordboernes fodspor s. 16 Meteoritjagt på Sydpolen s. 18

Polar fronten. tema: Global opvarmning på vippen? s. 4 I nordboernes fodspor s. 16 Meteoritjagt på Sydpolen s. 18 UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 1/2008 Polar fronten tema: Global opvarmning på vippen? s. 4 I nordboernes fodspor s. 16 Meteoritjagt på Sydpolen s. 18 INDHOLD TEMA Global opvarmning på vippen? 04 Klimatvist

Læs mere