Referat af det 26. møde i Danmarks Vækstråd den 12. september 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af det 26. møde i Danmarks Vækstråd den 12. september 2013"

Transkript

1 Referat af det 26. møde i Danmarks Vækstråd den 12. september 2013 Til stede fra Danmarks Vækstråd: Formand Lars Nørby Johansen Vækstforumformand Bent Hansen Vækstforumformand Ulla Astman Vækstforumformand Steen Bach Nielsen Adm. direktør Merete Søby Adm. direktør Anya Eskildsen Adm. direktør Thomas Hoffman-Bang Adm. direktør Johnny Hansen Adm. direktør Lars Storr-Hansen Direktør Jørgen A. Horwitz Direktør Christian T. Ingemann Politisk sekretær Ejner K. Holst Forbundsformand Claus Jensen Direktør Lone Saaby Adm. direktør Ane Buch Direktør Berit Vinther 01. november 2013 SEKRETARIATET FOR DANMARKS VÆKSTRÅD Slotsholmsgade København K Tlf Fax Afbud fra Danmarks Vækstråd: Vækstforumformand Carl Holst Vækstforumformand Vibeke Storm Rasmussen Borgmester Kirsten Terkildsen Borgmester Jacob Bundsgaard Til stede fra Erhvervs- og Vækstministeriet: Departementschef Michael Dithmer Erhvervsdirektør Jens Lundsgaard Kontorchef Sigmund Lubanski Fuldmægtig Lin Krarup Kontorchef Katrine Winding (under dagsordenpunkt 3) Specialkonsulent Thor Iversen (under dagsordenpunkt 3) Kontorchef Troels Blicher Danielsen (under dagsordenspunkt 4) Specialkonsulent Karen Worm Markussen (under dagsordenspunkt 4) Fuldmægtig Cecilie Solstad (under dagsordenspunkt 4) Kontorchef Søren Gaard (under dagsordenspunkt 5 og 6) Eksterne deltagere: Formand for Vækstteam for IKT og Digital Vækst Jørgen Bardenfleth (under dagsordenspunkt 3) 1. Velkomst og orientering v. formanden Formand Lars Nørby Johansen bød velkommen til dagens møde og præsenterede dagsordenen og afbud.

2 2/5 2. Godkendelse af referat af 23. møde i Danmarks Vækstråd Referatet blev godkendt. Finansrådets forslag fra foregående møde om et tema om kapitalfremskaffelse til virksomheder i vækst blev drøftet, og formanden fremhævede, at det er interessant tema, men at henstillede til, at det kommende råd kan beslutte, hvorvidt det er et tema, der skal arbejdes videre med. Dette blev bakket op af rådet. 3. Drøftelse af oplæg fra Vækstteam for IKT og Digital Vækst Formanden bød velkommen til formanden for Vækstteam for IKT og Digital Vækst bestyrelsesformand i Symbion Jørgen Bardenfleth, der præsenterede vækstteamets foreløbige anbefalinger. Vækstteamet har set på et bredt felt af emner og problematikker i forhold til udfordringerne og mulighederne for at styrke væksten inden for IKT-erhvervene samt digitaliseringen af det øvrige erhvervsliv. Vækstteamet vil præsentere anbefalinger fordelt på fire temaer: Bedre IKT-kompetencer, et erhvervsliv der udnytter digitaliseringen, et internationalt konkurrencedygtigt IKTerhverv samt en offentlig sektor, der udnytter mulighederne i og understøtter et digitalt samfund. Jørgen Bardenfleth fortalte, at IKT-erhvervene er en væsentlig bidragsyder til dansk økonomi både i sig selv og til at digitalisere resten af erhvervslivet og den offentlige sektor gennem sine digitale produkter og services. I forlængelse heraf pegede Jørgen Bardenfleth på, at tilstrækkelige digitale kompetencer, en velfungerende digital infrastruktur og et godt digitalt sikkerhedsniveau er særlige vigtige fundamenter for at kunne styrke IKT-erhvervene og øge digitaliseringen af erhvervslivet. Danmarks Vækstråd tilsluttede sig udkastet til anbefalingerne. Særligt tilsluttede Rådet sig, at vækstteamet kommer med anbefalinger, der skal fremme udbredelsen af digital infrastruktur i yderområderne. Det var rådets opfattelse, at markedet ikke alene kan sikre tilstrækkelig bredbåndsdækning i hele Danmark. Rådet fandt det af væsentlig betydning, at vækstteamet sætter fokus på at øge digitaliseringsgraden af dansk erhvervsliv, hvor der er store produktivitetsgevinster at hente. Dette gør sig især gældende indenfor SMV erne. Rådet bakkede op om anbefalinger om en offentlig sektor og indkøbspolitik, der understøtter den digitale udvikling og opfordrede til, at den danske lovgivning gøres mere digitaliseringsparat. Rådet mente dog ikke, at det mulige eksportpotentiale i digitale løsninger udviklet til det offentlige altid kan være en hovedovervejelse bag den offentlige indkøbspolitik. Vækstrådet støttede anbefalinger, der kan være med til at styrke de digitale kompetencer hos fremtidens arbejdsstyrke. Det vurderedes vigtigt, at

3 3/5 indsatsen favner bredt og ikke kun fokuserer på de videregående uddannelser. Det andet dialogmøde for Vækstteamet for IKT og digital vækst afholdes den 29. oktober. Danmarks Vækstråd vil modtage vækstteamets endelige anbefalinger skriftligt. 4. Drøftelse af oplæg fra Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Kontorchef Troels Blicher Danielsen orienterede om vækstteamets arbejde og de vigtigste elementer i vækstteamets anbefalinger på vegne af formand for Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Dorte Krak, som var forhindret i at deltage i Danmarks Vækstråds møde. Vækstteamet har sat fokus på nødvendigheden af at lave en samlet national strategi for udviklingen af turismeerhvervet med et fælles udtryk i markedsføringen og stærkere organisering på tværs af aktører. Anbefalingerne skal bidrage til, at Danmark får del i det store vækstpotentiale, der er i international turisme og oplevelsesøkonomi, som drives af en øget efterspørgsmål fra en voksende middelklasse i lande som fx Kina og Rusland. Samtidig adresserer vækstteamet vigtigheden af at fastholde og øge turismen fra nærmarkederne. Vækstteamet har peget på en revitalisering af dansk kystturisme som et vigtigt element i styrkelsen af det danske turismeprodukt. Derudover vil fokus på forbedring af kvalitet og serviceniveau gøre det muligt at tiltrække flere turister til Danmark. Endelig har vækstteamet fremhævet vigtigheden af et øget fokus på digitalisering, en styrket indsats for at tiltrække flere internationale sportsbegivenheder og kongresser til Danmark samt en forbedring af den internationale tilgængelighed til Danmark generelt. Danmarks Vækstråd diskuterede bl.a. de store forskelle i kvaliteten af turismeproduktet og udfordringerne på områderne for service og fødevarer i dansk turisme. Vigtigheden af en stærk organisering og en samlet national strategi for turisme og oplevelsesøkonomi blev desuden fremhævet af Rådet. Dog blev det fra flere sider understreget, at der i dag allerede foregår bredt samarbejde på regionalt og lokalt plan, og at der derfor ikke nødvendigvis vil være behov for ny organisering. Rådet fremhævede desuden, at der i revitaliseringen af den danske kystturisme bør anlægges et bredt fokus på alle kystområderne i Danmark. Endvidere pegede Rådet på, at der bør foretages undersøgelser af, hvor investeringerne i turisme vil gavne mest set i lyset af det overordnede mål om øget vækst og beskæftigelse i Danmark. 5. Orientering om vækst og konkurrenceevne Departementschef Michael Dithmer gav en generel orientering om regeringens igangværende arbejde med vækst og konkurrenceevne, herunder en gennemgang af Danmarks placering på centrale indikatorer samt regeringens initiativer for at imødegå den danske vækstudfordring.

4 4/5 Departementschefen betonede ministeriets fokus på, at der bliver eksekveret effektivt på initiativerne, herunder de initiativer, der indgår i regeringens vækstplaner, som opfølgning på arbejdet i vækstteams. 6. Drøftelse med erhvervs- og vækstministeren Erhvervs- og vækstministeren indledte med at takke for muligheden for at hilse på rådet og vendte sig herefter mod en gennemgang af, hvad han lægger vægt på som erhvervs- og vækstminister. Ministeren fremhævede regeringens fokus på vækst og jobskabelse, og nævnte i forbindelse hermed bl.a. arbejdet med en kommende strategi for Danmark som Produktionsland 2.0. Ministeren opfordrede Danmarks Vækstråd til at komme med indspil til strategien. Herefter gav rådsmedlemmerne input til ministeren om deres fokuspunkter i erhvervs- og vækstpolitikken, herunder adgang til kapital, mere fleksibel miljøsagsbehandling, uddannelse og kompetencer samt omkostningsniveau. Endeligt fremhævede ministeren sit fokus på eksekvering af regeringens mange initiativer og at han i den forbindelse gerne så Danmarks Vækstråd spille en rolle, herunder i forhold til at skabe bedre sammenhæng mellem den nationale og regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling. 7. Evaluering af rådets arbejde samt drøftelse af fremtidig opgavevaretagelse Formanden indledte med at redegøre for processen med lov om erhvervsfremme, som definerer Danmarks Vækstråds opgaver. Loven er netop nu ved at blive justeret, men det endelige forslag ligger ikke klart, hvorfor det endnu ikke er endelig fastlagt, hvilke opgaver Danmarks Vækstråd vil få fremadrettet. Formanden fremhævede, at det dog fremgår af regeringens opfølgning på evalueringen af kommunalreformen, at Danmarks Vækstråd vil få to ny roller, henholdsvis i forbindelse med vækstpartnerskaberne, hvor rådet får til opgave at følge op på vækstpartnerskaberne, herunder følge fremdriften i partnerskaberne og foreslå nye emner, der kan sættes fokus på samt i forbindelse med udarbejdelsen af en fælles ramme for evalueringen af vækstforas indsats. Formanden opfordrede til, at drøftelsen af den nærmere udmøntning af disse opgaver vil blive foretaget af et nyudpeget råd. Formanden vendte sig herefter mod evalueringen af arbejdet i den indeværende periode, og opridsede, hvilke opgaver rådet gav sig selv i sin mission ved begyndelsen af perioden 1) synlig og aktiv koordinerende part mellem den regionale og nationale vækstindsats, 2) afsender af nye strategiske udspil med betydning for vækstpolitikken og 3) bidragsyder til større globalt udsyn gennem anvendelse af internationale erfaringer.

5 5/5 Det var rådets vurdering, at man ikke til fulde havde leveret på punkt 1 og punkt 3, hhv. koordinering og globalt udsyn, men at der har været succes med at sætte fokus på relevante emner, fx Danmark som Produktionsland. Fsva. den koordinerende rolle efterlyste rådet en stærkere rolle, og fremhævede, at rådet i kraft af sin brede sammensætning har et godt udgangspunkt for at udfylde denne rolle, hvis de rette værktøjer er til stede. Departementschefen tilkendegav, at der bliver set på dette i forbindelse med justeringen af rådets opgaver i den ændrede lov om erhvervsfremme. Endvidere blev det fremhævet af rådet, at man gerne i højere grad vil deltage i overvågningen af eksekveringen af relevante initiativer, fx i forbindelse med partnerskabsaftaler, vækstplaner samt øvrige vækstinitiativer, herunder også om disse peger i samme vækstpolitiske retning. 8. Drøftelse af projekt om serviceerhverv Rådet tilkendegav interesse for det udsendte notat, og blev enige om at bygge videre på problemstillingen for så vidt angår koblingen af produktion og service samt internationalisering af service. Der var dog enighed om, at der mangler tilstrækkelig viden og data på området, hvorfor der bør indledes med en eksplorativ analyse, der kan følge op på de internationale analyser, der henvises til i det udsendte notat, for på den måde at afdække i hvor høj grad danske virksomheder kobler service og produktion sammen samt i hvor høj grad danske virksomheder udnytter internationaliseringens muligheder. Det blev dog samtidig tilkendegivet, at en analyse ultimativt bør munde ud i anbefalinger om fx ændrede rammebetingelser, hvorfor dette bør holdes for øje. Det blev endvidere fremhævet, at servicesektoren er meget fragmenteret, hvorfor der bør tages stilling til, hvilke dele af servicesektoren, der skal indgå i en analyse. Det blev besluttet, at sekretariatet arbejder videre med området med udgangspunkt i de i notatet beskrevne problemstillinger, herunder mulighederne for at lave en større analyse og et dagsordensættende udspil på linje med Kommet for at blive, Det grønne guld og Danmark som produktionsland. 9. Eventuelt Formanden afsluttede rådsmødet med at takke for indsatsen de sidste fire år.

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Regionale vækstpartnerskaber

Regionale vækstpartnerskaber Regionale vækstpartnerskaber Juni 1 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Regeringen og Vækstforum Nordjylland... 5 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden... 17 Regeringen og Bornholms

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 7. februar 2014, fra kl. 9.00 til 11.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Punkt nr. 1 - Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen Bilag 1 - Side 1 af 26

Punkt nr. 1 - Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen Bilag 1 - Side 1 af 26 Punkt nr. 1 - Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen Bilag 1 - Side 1 af 26 Punkt nr. 1 - Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen Bilag 1 - Side 2 af 26 Bedre kvalitet

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2015 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 26-06-2015 09:00 Sted: Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet Mette

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Formand

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Formand Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Formand Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og

Læs mere

Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi

Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Maj 2015 Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Maj 2015. Redaktionen er afsluttet i januar 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 15. marts 2013, fra kl. 9.30 til 13.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat 29. april 2015 Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 18.-19. maj 2015 Kultur og sport 6. Kulturelle og kreative

Læs mere

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen, Lars Milling, Preben Sørensen Afbud: Birgitte Svendsen Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

Monitorering af kræftpakke forløb

Monitorering af kræftpakke forløb Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 41.03 Ansøgning om lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2012 Meddelelse nr. 41.04 Standardiseret økonomiopfølgning

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-01) Sted: Campus Siilkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, Lokale A113 Mødedato: Fredag, 30. januar 2015, kl.

Læs mere

En globalt konkurrencedygtig region Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020

En globalt konkurrencedygtig region Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020 En globalt konkurrencedygtig region Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020 Region Midtjylland Vækstforum Vækstforum sætter fokus på energi og miljø Satsningen inden for energi- og miljøområdet handler blandt

Læs mere