FØNS - BÆREDYGTIGT LOKALSAMFUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØNS - BÆREDYGTIGT LOKALSAMFUND"

Transkript

1 FØNS - BÆREDYGTIGT LOKALSAMFUND Udviklingsplan for Føns Første gang man hører navnet Føns er i Valdemars Jordebog fra Fyn næs. Forleddet er øge- og indbyggernavnet fynbo. Efterleddet er næs som betegner stort kystfremspring.

2 U D V I K L I N G S P L A N F O R F Ø N S FORORD Finansiering og samarbejdspartnere Denne udviklingsplan er en del af LAG Middelfarts projekt Udvikling af lokalsamfundene i Middelfart Kommune. Projektet gennemføres af LAG Middelfart i samarbejde med Middelfart Kommune, DGI og Landdistriktshuset med tilskud fra Landdistrikts-pulje samt Landdistriktsprogrammet via Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, EU og LAG Middelfart. Projektet har til formål at give borgere, foreningsrepræsentanter og erhvervsdrivende i de enkelte landsbysamfund et redskab, som er med til at bidrage til udviklingen i såvel lokalsamfundene som i kommunen og være med til at bidrage til den fortsatte udvikling, som gør områderne til gode steder at bo. Dette med udgangspunkt i de lokale ressourcer, som findes i lokalområderne. Bistand ift. gennemførelse af aktiviteterne i udviklingsplanen og fundraising kan fås via LAG Middelfart og Middelfart Kommune. Se kontaktoplysninger bagest i udviklingsplanen. Side 2

3 Indhold FORORD... 2 FØNS HELT TILBAGE TIL STENALDEREN... 4 Fønsøre... 5 Sparretorn... 5 Sognet... 5 Skovløkken... 6 Jomfrumarken... 7 Fønsskov... 7 FØNS OG OMEGN I DAG... 8 Fønsvej... 8 Føns og omegn i dag... 8 VISION FOR FØNS OG OMEGN INDSATSOMRÅDER OG ARBEJDSGRUPPER Føns Nærvarme Baggrund Bredbånds- og mobildækning i Føns og Omegn Vision Baggrund Handling Landsbypedel Visionen Baggrund Mulige modeller Handleplan Tanker og problematikker Føns skole Vision Baggrund Handleplan Sø, strand og overfladevand Visionen er at skabe Baggrunden Strategien er: Påbegyndt handlingsplan KONTAKTPERSONER Side 3

4 FØNS HELT TILBAGE TIL STENALDEREN Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, WMS-tjeneste Føns er en lille landsby i Middelfart Kommune. Allerede i vikingetiden er Føns beskrevet som handelsplads, og i middelalderen havde Føns købstadsrettigheder, som senere gik over til Middelfart by. Hele området har dog været beboet siden stenalderen, hvilket utallige fund af stenalderredskaber, rester af årer og andet giver bevis på. Der er fundet rester af bopladser på bunden af både Gamborg Fjord og Tybrind Vig. Første gang man hører navnet Føns er i Valdemars Jordebog fra 1231 Fyunnæs. Forleddet er øge- og indbyggernavnet fynbo. Efterleddet næs betegner et stort kystfremspring. Byen omtales som Adelby med kirke. Byen regnes for at være grundlagt i vikingetiden. I biskop Jakob Madsens visitatsbog finder man oplysninger om, at Føns skulle have været købstad. Dette bestrider Trap, som højst vil mene, at det har været en stabelplads for handelsbyen Lybæk. At Føns på sin tid var en ret betydelig by, må anses for givet. Sognets grænse mod nord til Udby sogn var førhen adskilt af vandet, som gik helt ud til det nuværende Broende ved Assenslandevejen. Denne lange vejle, som nogle steder var op til 1 m under havets overflade, blev inddæmmet i 1800-tallet, men først i 1863 rigtigt afvandet med sluse og et par snegle, som sneglede vandet ud. Disse blev drevet af en vindmølle (Fønsvang Mølle), hvor mølleren havde fri bolig og næring imod, at han sørgede for at pumpe vandet fra afvandingskanalen ud i Gamborg Fjord. Fønsvang Mølle betjente en stor kundekreds af Side 4

5 husmænd, gårdmænd og forpagtere på egnen, men i 1950 måtte man indstille mølleriet, og møllehatten med vinger og mølleri blev nedtaget og de store snegle erstattet af eldrevne pumper. Føns Vig. En 2 m høj jordvold er etableret ca. år 1800 for at værne de lave arealer mod højvande, som før voldens etablering blev oversvømmet, så snart der var højvande. Vandet kunne dengang gå helt ind til Ørslev Skovgård ca. 3 km. inde i landet. Efter angivelse på gamle kort ser det ud til, at vejen mellem Rud og Føns har været længere mod øst. Vejen eller stien har gået i en skrå linje fra Skrædderhuset, nuværende Føns Strandvej 11. til Ovnhuset i Føns. På den sydlige side af Føns by ligger endnu en vejle bestående af uafvandede strandenge med en hovedsø kaldet Gardersøen. Derfra er der en åben rende, kaldet Vejlerenden, med udløb i Disse afsides liggende gårde, som endnu nævnes i 1725 og 1755, er rester af landsbyen, som kort før år 1800 samles til gården Ellegård. Ellers var det meste af halvøen skovklædt, men i 1744 fik grev Christian Gustav Wedell tilladelse fra kongen til at omhugge skoven og udlægge jorden til bøndergårde, grundet grevskabets dårlige økonomi. Sparretorn Sparretorn nævnes allerede i 1530, men er da kun en stor bondegård. Sparretorn blev gjort til hovedgård i 1718, da enkegrevinde Hannibal Wedell tilbyttede sig gården i stedet for hendes enkesæde Rugård. Hun gav den navnet Bannerslund (hun var født Banner), men år 1800 fik den igen navnet Sparretorn. Fønsvang Mølle 1939 Kilde: Det kongelige bibliotek: Halvøen, som strækker sig ud fra den sydlige side af Føns Vig fra Rud, hedder Ålehoved, men navnet er fra nyere tid. Det oprindelige navn var Olitshoved fra byen Olit, som formodentlig har ligget i området, hvor den nuværende Skovløkke husmandskoloni nu ligger. Navnet Olemarken var navnet på den mark, som ligger på den østlige side af den offentlige vej. Fønsøre I oldtiden og middelalderen var der en livlig færgetrafik fra Fønsskov til Stenderup Hage, hvorfra der var let adgang til det sydlige udland. Den nu forsvundne by ved færgestedet hed Fønsør, og derom skriver i 1624 præsten Jørgen Kjeldsen: Ved Sparretorn ¼ mil fra Føns begynder en stor skov, som hedder Fønsskov og strækker sig derfra udi vester mellem tvende strande. 3 fjerdingvej i længden i vester ude i samme skov ud mod en ø (Fænø) ligger hart hos hinanden 3 gårde kaldet Fønsøre. Sognet Hovedbygningen Sparretorn. Kilde: Det kongelige bibliotek: Føns sogn og de folk, som har levet og boet her, har gennem tiderne skilt sig ud fra det, man kan kalde et almindeligt, dansk sogn. Det skyldes nok først og fremmest, at man her foruden den almindelige sociale lagdeling med store bønder, mindre bønder og husmænd, håndværkere og arbejdere havde en ret stor gruppe, som helt eller delvis ernærede sig ved fiskeri. Disse mennesker var på en egen måde mere frie. De havde deres egne meninger, deres egen humor. Hvis de havde levet i dag, var de uden tvivl blevet kaldt originaler. Man delte livet med hinanden, men forstod også, at man var afhængig af hinanden. Side 5

6 Dog var der for det meste små kår rundt om i de små fiskerhjem, men når makrelstimerne gjorde deres visit i Føns Vig, blev de hurtigt observeret af de spejdende fiskere, som derefter hurtigt kom i bådene og ved hjælp af et stort net bogstaveligt talt trak fiskene op på stranden. Sådan en omringningsmanøvre kunne godt give kasser makreller, og så var der mad på bordet i de små hjem. En del af disse fisk blev omgående bragt til røgning. Det var skomageren og fritidsfiskeren Valdemar Larsen, der var specialist i denne kunst, og han var ikke karrig. Mangen en halvsulten skoledreng fik her et festmåltid, når skomageren bød på nyrøget makrel på en lap avispapir med et godt drys salt på. Det var almindeligt, at man foruden fiskeriet, som både var erhverv og hobby, havde forskelligt løst og fast arbejde ved siden af, nogle som almindelige arbejdsmænd, andre som små entrepriser udi dræn og kloakarbejde. Man slog sig igennem og stillede ikke store fordringer. For de, som på den tid var børn og især drenge, var der en person, som alle kendte og holdt af. Det var føromtalte Valdemar Skomager. I ham havde børnene en sikker forbundsfælle. Kom man til hans dør med et problem, det kunne f.eks. være, at propperne nu igen var røget på de gamle fodboldstøvler, ja, så lagde skomageren gerne det til side, han var i færd med, og gik i gang med de gamle støvler. Når man kom ind i forgangen til hans værksted, hang der et ladt hanegevær, og neden under stod der med kridt skrevet: Giv agt. Bøssen er ladt! Hvis en gåseflok skulle lægge ruten hen over skomagerhuset, var der jo ikke tid til de store forberedelser. Det bør nok lige nævnes, at skomageren sad i sognerådet, valgt af det radikale Venstre, og at han også var referent til det lokale Middelfart Venstreblad, og at han i øvrigt blandede sig i alt, hvad han kunne overkomme. En anden person, som også havde meget til overs for børnene, var hjulmand Gorm Gormsen. Han og hans kone Anna var barnløse, men de var begge meget glade for børn (hvis de da opførte sig ordentligt). Manglede man lister til en drage eller materialer til en stærekasse, ja, så var det altid at finde i Gormsens værksted. Mange husker også de kælke og ski, der her blev fabrikeret. De var ikke just strømlinede, men dog ganske brugbare. Livet i Føns har været præget af fællesskab og afhængighed af hinanden, småhåndværkere, købmænd, og den øvrige befolkning. Man var fælles om kirke, skole og forsamlingshus, og dette var på mange måder tilstrækkeligt for sognets beboere. Føns skole Kilde Det kongelige bibliotek: Dette gjaldt for Føns og Rud, men i 1927 skete der med lensafløsningen det, at et helt lille nyt samfund opstod i den vestlige del af Ørslev sogn, nemlig statshusmandskolonien Skovløkken. 16 nye brug blev bygget, og man fandt det hurtigt påkrævet med en sogneskelsændring, så kolonien kom til at høre til Føns sogn og skoledistrikt. Skovløkken De mennesker, der på bare en sommer bosatte sig på Olemarken var yngre folk. Nogle af dem havde flere børn, men fælles for dem alle var, at de var økonomisk svagt funderet. De første år bragte da også en del udskiftninger. 5 ejendomme fik nye ejere, men man slog sig igennem takket være små prioriteter og små fordringer. Disse små ejendomme var alle på 10 tdl., og det var overvejende animalsk produktion med malkekøer, svin og fjerkræ. Husmanden holdt en stor eller 2 små heste. Det var almindeligt med nabosamarbejde, især omkring kornhøst og tærskning. Skovløkken ind mod Føns. Kilde: Det kongelige bibliotek: Side 6

7 Jomfrumarken I 1955 blev Jomfrumarken udstykket, og 4 nye brug blev oprettet. På samme tid blev der oprettet 5 nye brug på Ålehoved på jord, der var afstået fra de tre Rudgårde, som derefter overgik fra forpagtning til selveje. Ligeledes blev der oprettet tre brug udstykket på Sparretorn alle husmandsbrug. Den direkte årsag var overdragelsen af Wedellsborg gods fra lensgrevinde Inger Wedell til hendes søn Tido Wedell og den dermed følgende afståelsespligt til den danske stat. Fønsskov Fønsskov var et helt lille samfund for sig i Føns sogn. På et tidspunkt i 1800 tallet menes der at have været helt op til 70 familier eller mennesker. De store gårde på nær Sparretorn, hvis historie føres tilbage til 1530 samt gammelgård, som altid har haft et jordtilliggende på 100 tdl., er samlet af tre eller endnu flere små gårde på ca. 30 tdl. Disse gårde var fæstegårde, men efter sammenlægningen gik de senere over til forpagtning, undtagen Torbenhøj, som blev drevet af en forvalter. Fønsskov havde op til 1950 egen skole og forsamlingshus, egen købmandsforretning og smedje. I skolen modtog børnene undervisning af læreren, og i forsamlingshuset gjorde unge gymnastik eller spillede dilettant. Her blev også holdt foredrag, og derudover havde man et godt bibliotek. Denne udvikling standsede i begyndelsen af 60- erne, da man fra grevskabets side ikke ønskede at forny forpagtningerne, men i stedet selv ønskede at drive jorden. Dette satte en udvikling i gang, som førte til lukning af Fønsskov skole og reducering af befolkningen. Også de mindre ejendomme mistede jorden og dermed eksistensgrundlaget. Dermed forsvandt også husdyrene og de levende hegn, alt sammen for at give plads til stordrift og storlandbrug. De bedste huse blev istandsat og udlejet, mens de ringeste blev nedbrudt og fjernet. I 1971 brændte den gamle fine gård Ellegård angiveligt på grund af et lynnedslag i de elektriske installationer. Det satte det sidste punktum for et samfund. Risbro. Kilde: Det kongelige bibliotek: I 1903 gik en karl ved navn Nicolaj Hansen og pløjede på gården Risbros marker, da hans opmærksomhed fangedes af en lille genstand, der blinkede i den pløjede jord. Han samlede den op, og det viste sig at være et lille sølvsmykke formet som en hammer. Nicolaj Hansen gemte sit fund i en lille æske sammen med nogle gamle mønter. Mange år senere viste han det til lærer H.C. Frydendahl, Krarup, som indleverede det på Nationalmuseet med ordene: Værsågod. Her er en Thors Hammer! Dette var den første Thors Hammer af i alt 13 af den slags smykker af sølv, som er fundet rundt omkring i landet, hvilket vidner om, at man før kristendommens indførelse bar hammertegnet i stedet for korstegnet på brystet. Thors Hammeren var i mange år byvåben i Nørre Aaby Kommune. Byvåbnet blev tegnet af tidligere sognepræst i Føns, Karen Larsen. Byvåbnet for tidligere Nr. Aaby kommune Side 7

8 FØNS OG OMEGN I DAG I D A G E R F Ø N S F O R T R I N S V I S B E B O E T A F P E N D L E R E. M A N G E A F G Å R D E N E D R I V E S S O M F R I T I D S L A N D B R U G, O G D E S T O R E F O L K E H O L D E R V Æ K. Garnforretningen ved Birthe Holmgaard på Ronæsbrovej Minigalleri og rammeværksted ved Esben Back på Jydekrogen Kilde: Debatbogen Lidenskab og smålighed Fønsvej Udviklingen i Føns sogn blev præget af den almindelige udvikling på landet: svigtende priser på landbrugsvarer, nedgang i den animalske produktion samt større og større landbrug. Mange smålandbrug har solgt jorden fra eller bortforpagtet den. I dag er Føns sogn et sted, hvor det er attraktivt at bo, fordi der er både skov og strand og et godt socialt liv. Galleri og lysestøberi ved Jesper Clante på Præsteengen Galleri Rande ved Kirsten Rande på Føns Strandvej Salg af fersk og røget fisk ved Per Hauptmann på Føns Strandvej Føns og omegn i dag I dag er Føns fortrinsvis beboet af pendlere. Mange af gårdene drives som fritidslandbrug, og de store folkehold er væk. Vi har dog stadig en række små erhverv som: Broderiforretningen Ingridmarie på Ovnhusvej Salg af både og skovværktøj fra Vestfyns Bådcenter i Skovløkken Økologisk gårdbutik på Broendegården på Assensvej Bed and Breakfast hos Erik og Birthe Nielsen Fønsvej Feriehytte hos Per Hauptmann på Føns Strandvej Side 8

9 Familieterapi ved Karen Gerdes på Fønsvej Kraniosakralterapi ved Helle Wulff på Broendegården på Assensvej Føns Fårelaug med spælsaufår Føns Strandkiosk Skt. Hans-aften Billeder venligst udlånt af Middelfart kommune. Derudover har vi en kombineret vuggestue og børnehave, som hedder Søstjernen. Den har til huse i den tidligere lærerbolig ved Føns skole. I bunden af Føns Vig ligger en jollehavn, som ejes og drives af Føns Vig Amatørfiskerforening. Havnen har en stor bro og en mole, som er blevet hævet, så den kan klare kraftige vinterstorme. Herfra går der dagligt fiskerbåde og joller ud for at hente fisk. Foruden Føns Vig Amatørfiskerforening har Føns følgende foreninger: Føns gl. skole (gården) Billedet venligst udlånt af Middelfart kommune Mange af de større børns aktiviteter foregår ved stranden, hvor de har læskur, bålplads mv. Føns har også eget forsamlingshus i den tidligere skole. Her arrangeres fester og mange sociale aktiviteter som gymnastik, fællesspisning, generalforsamlinger, foredrag mv. Fællesspisning Føns Gl. skole Føns Vig Jollehavn Beboerforeningen for Føns og Omegn Føns Søsportsklub Onsdagsklubben i Føns Præstegård Fønsineklubben Føns frivillige Brandværn Sommerhusforeningen for Juul Nielsensvej Sommerhusforeningen for Holmevej Sommerhusforeningen for Vigen Side 9

10 Føns Strand. Kilde: Det kongelige bibliotek: Endelig har Føns en hundetræningsplads For at orientere beboerne om Føns og Omegns aktiviteter uddeles hver måned et lille blad, der fungere som en erstatning for den nedlagte brugs opslagstavle. Føns Kirke Billede venligst udlånt af Middelfart kommune Føns kirke, som oprindelig var en trækirke opført i år 976, blev i 1100 tallet afløst af en lille stenkirke. I 1478 blev den udbygget til den nuværende kirke, som ligger højt med udsigt til Jylland, Føns Vig, Gamborg Fjord og Fønsvang Sø. Kirken har en altertavle, som menes at stamme fra Claus Bergs værksted i Odense. Side 10

11 VISION FOR FØNS OG OMEGN Føns - bæredygtigt lokalsamfund Føns og Omegn er et sted, hvor der er rart at bo. Der er smukt og velholdt, og her er et forsamlingshus, som er velbesøgt af både lokale og udefrakommende, og en dagsinstitution som er fyldt med glade børn, fortrinsvis lokale. INDSATSOMRÅDER OG ARBEJDSGRUPPER Føns Nærvarme vedtægterne for Føns Nærvarme, og den første valgte bestyrelse er nu i arbejdstøjet. Det bliver ikke ved med at være et halmværk Mange af os i Føns og Omegn synes ikke, at et halmvarmeværk er en rigtig bæredygtig energiforsyning. Derfor kaster vi os på et tidspunkt ud i at undersøge, hvad halmværkets afløser skal være for en type energikilde. Baggrund Føns Nærvarme begyndte slet ikke som Føns Nærvarme, men som en interesse blandt beboerne for bæredygtighed, ikke blot i energimæssig forstand, men i særdeleshed, landsbyens bæredygtighed overlevelse. En megen betydende faktor for, at mennesker vil blive ved med at flytte til Føns, er, at det rent faktisk er til at bo her. Her er skønt på alle måder, men hvis man ikke længere kan holde varmen, fordi fyring med oliefyr er blevet forbudt, så er det måske fristende at flytte inden for fjernvarmens forsyningsnet. Vi glæder os over, at vi forhåbentlig snart skal se ledningsnettet brede sig i byen og halmværket rejse sig, og samtidig tænker vi i de samme baner, som vi gjorde for et par år siden, nemlig: dybe termiske boringer, varmepumper på vandet fra Føns Vig, vindmølle(er ansøgt hos kommunen) etc. etc. Bredbånds- og mobildækning i Føns og Omegn Vision I Føns og Omegn har alle en bredbåndsforbindelse, som har en hastighed og størrelse, så man kan arbejde hjemmefra og se tv. Samtidig kan alle tale i mobiltelefon uanset, hvilket teleselskab man bruger. En gruppe af borgere satte sig for at undersøge mulighederne for en fælles bæredygtig varmeforsyning. Stiftende generalforsamling oktober 2013 Efter et par års arbejde ( ) med skiftende økonomiske udfordringer kunne arbejdsgruppen invitere til stiftende generalforsamling 9. oktober De forsamlede var forinden blevet forsynet med Baggrund I selve Føns er bredbåndsforbindelsen ok, men så snart man bevæger sig uden for Føns, er der Side 11

12 problemer, dels med en usikker forbindelse og dels med en forbindelse, som ikke kan tage store dokumenter eller billeder. Det er uholdbart, når vi samtidig har en del beboere, som driver virksomhed fra hjemmet eller har vagter i forbindelse med deres daglige arbejde. Samtidig er det nærmest absurd, at mobilforbindelserne er så dårlige, at en skal ud på sin gårdplads for at få forbindelse, mens en anden har et bestemt hjørne i stuen, hvor der er forbindelse. I en verden, hvor mobiltelefonien bliver mere og mere udbredt, er det en uholdbar situation. Handling Arbejdsgruppen har drøftet mulighederne for at gøre noget ved forholdene og nåede frem til, at det var Middelfart Kommune, som måtte presse på, så udbyderne fik forbedret forholdene. Arbejdsgruppen har haft en livlig korrespondance med embedsmænd og politikere, og embedsmænd og politikere har haft et møde med teleselskaberne. Der er endnu ikke kommet noget konkret ud af mødet, men gruppen vil fortsat presse på og hjælpe med at anvise steder til master, til forholdene er ok. Senest har arbejdsgruppen planlagt et borgermøde, hvor Energi Fyn vil orientere om priser og muligheder for at få fibernet i selve Føns. Landsbypedel Visionen Føns fremstår som en smuk, renholdt og velplejet landsby for beboere og besøgende, såvel i byen og vejene dertil som på stranden og området omkring. Baggrund Føns og Omegn rummer en rig og varieret natur. Vi har badestrand med blåt flag, jolle havn og campingplads i umiddelbar nærhed. Desuden går Margueritruten lige gennem landsbyen. Dette tiltrækker naturligt et stort antal besøgende og medfører derfor en øget belastning af områderne i og omkring landsbyen, herunder stranden, havnen og vejkanterne langs ruterne, som fører til området. I dag bruger Middelfart Kommune ressourcer, og frivillige bruger ligeledes, dog i mindre grad, ressourcer på at renholde og vedligeholde områder omkring strand, børnehave, forsamlingshus og fugletårn. Landsbyen og området omkring ville kunne fremstå endnu mere indbydende for alle, hvis der var mere konstante ressourcer til rådighed og organisering vedrørende disse opgaver. Mulige opgaver Pleje af og opsyn med området v/ fugletårnet Pleje af og opsyn med området v/ strandkiosken og toiletbygningen Pleje af og opsyn med renholdelse af off. strand, bord/bænke og off. badebro Rengøring og opsyn med toiletbygningen Rengøring af Søstjernen Pleje og renholdelse af området omkring skolen Renholdelse af busskur, byskilte og velskilte Renholdelse og glatførebekæmpelse af fortove Pasning af Føns Nærvarme Mulige modeller Frivillig-ordning: Frivillige overtager udførelsen af kommunale opgaver i begrænset omfang, afhængig af ressourcer, og midler overføres fra kommunen til lokalsamfundet i Føns, hvor de kan anvendes til nye tiltag, som er til gavn for beboerne. Side 12

13 Modellen er meget afhængig af, at der er personer, som vil yde en frivillig indsats, ikke bare i opstarten, men også på sigt. Modellen kunne måske være en turnusordning, hvor opgaverne går på skift blandt frivillige. Det forudsætter, at de valgte opgaver ikke er af daglig karakter med deadlines for udførelse. Ansættelse af landsbypedel ved Føns Nærvarme (FN): Kommunen betaler en aftalt pris til FN for udførelse af de overdragede opgaver. FN ansætter en person til varetagelse af driften + udførelse af landsbypedelopgaver. Modellen giver mulighed for at overdrage flere og større kommunale opgaver, også opgaver med deadlines. Handleplan Udvalget skal på et borgermøde have belyst, om det er sandsynligt, at der er ressourcer til rådighed til den frivillige og ulønnede landsbypedel. Udvalget skal have en dialog med FN om mulighederne for at lade FN stå for ansættelsesforhold og udførelse af landsbypedelopgaver i kombination med pasning af FN. Udvalget skal afklare med kommunen, hvilke opgaver der kan overtages fra kommunen, afhængig af om der kan etableres en frivillig ordning eller et samarbejde med FN. Udvalget skal efterfølgende vurdere fordele og ulemper ved de to modeller. Kan man få kommunen i tale vedr. Overdragelse af kommunale opgaver og lade pengene følge opgaverne? Juridiske og ansættelsesretslige forhold ved lønnet job? Muligheder /problematikker ved kombineret ansættelse (Føns Nærvarme og landsbypedel) Anskaffelse og anvendelse af maskiner, tilladelse til anvendelse Føns skole Vision Føns skole er et velholdt og velbesøgt samlingssted for lokale og gæster udefra. Føns skoles økonomi hviler i sig selv, og der er hele tiden planer for vedligeholdelse og udbygning Baggrund Føns skole drives af Beboerforeningen for Føns og Omegn, mens bygningerne ejes af Middelfart Kommune. Selve skolegården ejes af Føns. I forbindelse med købet af skolegården, blev der lavet en 3-årig aftale mellem Beboerforening og kommune, så beboerforeningen hvert af de 3 år modtager et tilskud på kr ,- Føns skole er det sted, hvor alle lokale arrangementer holdes, og samtidig lejes Føns skole ud til private fester. Føns skole har et serveringskøkken, en sal og ny istandsatte toiletter. Handleplan Foregår i Beboerforeningens regi. Tanker og problematikker Frivillig-ordning eller lønnet job (almindelig ansættelsesforhold), evt. I samarbejde med Føns Nærvarme. Er der overhovedet varige frivillige ressourcer? Side 13

14 Sø, strand og overfladevand Området er opdelt i to hovedemner, hvor det ene vedrører vandet, der omgiver os (sø, strand og fjord), mens det andet emne vedrører det vand, der kommer til os fra oven. Visionen er at skabe A. et naturformidlingscenter til styrkelse af natur- og kulturhistorie- formidlingen i og omkring Føns samt at skabe større tilgængelighed til vandet og naturen omkring Føns både for os selv og for fremmede vandrefolk, cyklister, sejlere og roere. B. En lokal bæredygtig håndtering af regnvandet. Brug af regnvand som en ressource både som brugsvand (toiletter, bilvask, havevanding m.m.), men også til oplevelser (vandrender, regnvandsbede m.m.) Baggrunden Vi har i Føns og omegn en skøn natur- og kulturhistorie, som vi gerne vil bevare og udbrede. I den vestlige ende af Fønsvang sø står bunden af den gamle vindmølle, som i mange år malede korn og afvandede det gamle Fønsvang (nu søen). Møllen bruges i dag kun til møder og sammenkomster for en lukket kreds. Møllen er en del af vor kulturhistorie og bør bevares og åbnes for alle. Møllen kunne danne base for etableringen af et formidlingscenter, som både rummede Føns natur og kultur. A. Vi mangler desuden rastepladser for vore gæster (både dag og nat). I bunden af Gamborg Fjord på den sydlige side ligger der et forholdsvis ubenyttet/uudnyttet område (strandeng), som kunne udnyttes i sammenhæng med møllen til etablering af en naturlejrplads og en plads til dagsophold. Vi har desuden en dejlig badestrand, som vi gerne skulle bevare og gøre handicapvenlig, således ar vi trækker flere gæster til vort område og dermed gør opmærksom på Føns og dens værdier. B. Vi en bæredygtig landsby skal yde vort til at spare på drikkevandsressourcerne, mindske oversvømmelserne, kvælstofudvaskningen samt beskytte vort badevand. Strategien er: Ad. A 1) Opbygge møllen til sit gamle ydre med de muligheder, det giver for lokaler, udstillinger m.m.. 2) Opføre shelter, gangbro, bordebænkesæt på arealer ved fjorden (udfordring strandbeskyttelseslinje, beskyttet natur) og etablering af toilet i møllen. 3) Styrke vort blå flag ved Føns Strand, herunder at forbedre strandens udstyr. 4) Øge tilgængeligheden til vandet handicap (primært Føns Strand). 5) Lave trampestier i nærområdet. Kortlægning og formidling. Side 14

15 Ad B. 1. Lave et Føns ide katalog til brug af regnvand. 2. Skabe fællesløsninger/ideer til at aflede vandet til egen grund, ikke kun til nedsivning, mens også i husdriften, således at der spares på vandværksvand.. 3. Undersøge om der er økonomisk incitament til at bruge overfladevandet søge midler/fonde. 4. Bruge tagvand fra Føns skole til regnvandsbed, måske som et led i en gårdforskønnelse. 6 Åbne/etablere grøfter og render gennem byen Påbegyndt handlingsplan A1-2 Der er pt. en dialog med Middelfart Kommune (natur og miljø) omkring projektet samt Wedellsborg, som ejer af Føns Vang og af arealerne på begge sider af Ronæsbrovej og mellem søen og Gamborg Fjord. Føns Vig. Billede venligst udlånt af Middelfart kommune. A4 Middelfart kommune har ansøgt Naturerhvervsstyrelsen om tilladelse til at etableret en handicaprampe samt en ny trappe over diget- som erstatning for svelle-trappen. A5 Der er pt. Igangsat undersøgelse af mulig placering af stier, studie af diskrete afmærkninger mv. B2-5 Der er sket henvendelse til Middelfart Spildevand for overblik over de aktuelle afledningsforhold for de enkelte huse i Føns. Side 15

16 KONTAKTPERSONER Beboerforeningen for Føns og Omegn Lisbet Hansen Lokaludvalget for Føns og Omegn Jette Erichsen Føns Vig Amatørfiskerforening Per Hauptmann Føns og Omegns Vandværk Jens Mortensen Føns Kirkekor Helga Skjøde Knudsen Fønsinerne Lis Hansen

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Tildelinger i Klublokale- og Værestedspuljen, juni 2011

Tildelinger i Klublokale- og Værestedspuljen, juni 2011 Tildelinger i Klublokale- og Værestedspuljen, juni 2011 REGION HOVEDSTADEN Tilbygning til Taarbæk Vandskiklub Taarbæk Vandskiklub i Lyngby-Taarbæk Kommune modtager 98.000 kr. til en tilbygning på 33 m².

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP 1 Til Slagelse kommune april 2015-04-13 OM AT GÅ SINE EGNE VEJE VISION BISSERUP I SLAGELSE KOMMUNEPLAN 2009 2020 i afsnittet De 100 landsbyer s.47 står følgende om Bisserup ( bilag 1): Citat: er et meget

Læs mere

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Mødedato 21. marts 2012 Mødested Flakkebjerg Efterskole 27. september 2012 Teknik og Miljø, Agenda 21 Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Baggrunden for temaet Oksenvad Aktivitets Center (OSA) blev dannet umiddelbart efter skolen lukkede i 1992, og har siden været en væsentlig del af kulturog fritidslivet

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

De frivillige.. v. Rudi Rusfort Kragh Udviklingsforum 5762 (Sydfyn)

De frivillige.. v. Rudi Rusfort Kragh Udviklingsforum 5762 (Sydfyn) De frivillige.. v. Rudi Rusfort Kragh Udviklingsforum 5762 (Sydfyn) Postdistrikt 5762 (6 x 6 km) 5762 8 Landsbyer 5500 borgere 2300 boliger ---- Nær 100 foreninger i postnummeret; ca 8% af de voksne borgere

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Formandsberetning. Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen.

Formandsberetning. Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen. Formandsberetning Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen. I år afholdes den 64. generalforsamling i Vesterled. Generalforsamlingen er vores vigtigste sociale begivenheder

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat.

Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i klubhuset Konstituering: Valg af formand

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Den 16. marts 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Ved generalforsamlingen deltog 40 personer. Dagsordenens

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Velkommen til vores egn.

Velkommen til vores egn. Velkommen til vores egn. 1 Kære nye tilflyttere. Med denne folder vil vi gerne fortælle jer om de aktiviteter, der foregår i det område i er flyttet til. Her vil vi også fortælle jer om de muligheder der

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program

Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program Volsted Velkommen by og til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program 1. Status ved Volsted Forsamlingshusudvalg 2. Aalborg Kommune og forsamlingshuse

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

Thisted Varmeforsyning

Thisted Varmeforsyning - Termisk komfort til enhver tid Kort & godt om a.m.b.a. Ringvej 26 7700 Thisted Tlf. 97 92 66 66 Fax 96 17 71 66 www.thisted-varmeforsyning.dk post@thisted-varmeforsyning.dk CVR nr. 30 99 25 12 Stiftet:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte. V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen

Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte. V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen Disposition 1. Landbrugsloven før og nu. 2. Selskaber kontra

Læs mere

Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev landsbycenter.

Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev landsbycenter. Faaborg-midtfyn kommune Hillerslev den 23/2 12 Job og Aktiv Kultur og Fritids udvalgt, Fagsekretariatet Plan og Kultur. Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Indhold. 03 Om BHF Gruppen. 04 BHF Bane. 06 BHF Forsyning. 08 BHF Facility. 10 BHF Telekom

Indhold. 03 Om BHF Gruppen. 04 BHF Bane. 06 BHF Forsyning. 08 BHF Facility. 10 BHF Telekom Indhold 03 Om BHF Gruppen 04 BHF Bane 06 BHF Forsyning 08 BHF Facility 10 BHF Telekom BHF Gruppen Vejen til gode forbindelser Vælger I et samarbejde med BHF Gruppen, får I kvalitetsløsninger til den aftalte

Læs mere

BØGEparken - bo billigt til leje nær skov og fjord

BØGEparken - bo billigt til leje nær skov og fjord BØGEparken - bo billigt til leje nær skov og fjord Brejning lystbådehavn Vejle fjord Kellers park Bo i Bøgeparken nær skov og fjord Hvorfor låne millioner for at bo ved skov og fjord, når du kan leje til

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 16485810,,

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

L.Ø.B. Sedlen. - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen.

L.Ø.B. Sedlen. - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen. L.Ø.B. Sedlen - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen. Nr. 1 maj 2013. 80 arbejdsivrige deltagere fra Horsens og

Læs mere

Den videre udvikling af DSUKs arbejde

Den videre udvikling af DSUKs arbejde Den videre udvikling af DSUKs arbejde Gruppearbejde ved landsmøde den 20. august 2014 Ca. 180 deltagere inddelt i 17 grupper Mål: Formulere 3 hovedpunkter for den videre udvikling af DSUKs arbejde Indhold:

Læs mere

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Indledning og formål Formålet med årsberetningen er at orientere byggeforeningens interessenter om foreningens aktiviteter i forhold til foreningens formål.

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 Overtagelse Velkommen af til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 1. Aktiviteter siden Borgermødet 26. november 2015 2. Status på overtagelsen

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY Sundby Sejlforening 2.6 2.6 SUNDBY SEJLFORENING Stedet Kulturmiljøet omfatter Sundby Havn med regnvandsudløb, havnebassin og landarealer brugt

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling til en friskole i Poulstrup d. 8. okt. 2014 i Poulstrup forsamlingshus

Referat fra stiftende generalforsamling til en friskole i Poulstrup d. 8. okt. 2014 i Poulstrup forsamlingshus Referat fra stiftende generalforsamling til en friskole i Poulstrup d. 8. okt. 2014 i Poulstrup forsamlingshus Tilstede: 108 borgere fra Poulstrup og omegn. Lasse Overgård Nielsen fra styregruppen bød

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere