Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget"

Transkript

1 Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget

2 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske Malermestre Forsidefoto: Colourbox.

3 Indhold Forord...5 Graviditetspolitik...6 Når medarbejderen bliver gravid...6 Udarbejdelse af Arbejdspladsvurdering (APV)...6 Sygemelding på grund af arbejdsmiljøet...7 Lægeerklæring i form af friattest...7 Beskyttelse mod opsigelse...7 Medarbejderens forpligtelse til at varsle orlov og genoptagelse af arbejdet...8 Varsling af graviditetsorlov...8 Varsling under barselsorlov...8 Varsling af fædreorlov...8 Varsling af forældreorlov...8 Manglende varsel...8 Hvilket fravær har medarbejderen ret til?...8 Ret til fravær i forbindelse med graviditet, barsel, fædre og forældreorlov...8 Hvilken betaling har medarbejderen ret til under fraværet?...9 Ret til betaling i forbindelse med graviditet, barsel, fædre og forældreorlov...9 Betaling i henhold til barselsloven (barselsdagpenge)...9 Betaling i henhold til overenskomsten...10 Sygdom og graviditetsundersøgelser...11 Sygdom under graviditeten...11 Graviditetsundersøgelser...11 Feriepenge og afholdelse af ferie...12 Optjening af feriepenge, SH-godtgørelse og pension...12 Orlov og ferie...13 Anmeldelse af fravær, refusion og blanketter...13 Fraværet skal anmeldes overfor kommunen...13 Anmodning om refusion...13 Blanketter m.m...13 Danske Malermestres barselsfond...14 Elever...14 Funktionærer...14 Retten til fravær...14 Retten til betaling...14 Sygdom og graviditetsundersøgelser...15 Refusion...15 Forslag til graviditetspolitik...16 Brevskabeloner

4 Blanket nr. 1 - Arbejdsmiljøet og den gravide...19 Blanket nr. 2 - Den gravide og ubegrundet fravær (1)...19 Blanket nr. 3 - Den gravide og ubegrundet fravær (2)...19 Blanket nr. 4 - Genoptagelse af arbejde (1)...20 Blanket nr. 5 - Genoptagelse af arbejde (første rykker) (2)...20 Blanket nr. 6 - Genoptagelse af arbejde (ophør af ansættelsesforholdet) (3)

5 Forord Malerbranchen har de sidste mange år i modsætning til den øvrige byggebranche været begunstiget af stor tilgang af kvinder. Kvindernes tilstedeværelse i malerbranchen giver som udgangspunkt ikke anledning til særlige overvejelser. Kvinderne arbejder som udgangspunkt på lige fod med mændene. Udgangspunktet fraviges dog når kvinderne bliver gravide. Så træder en række regler i kraft, som kan forekomme komplicerede og også i visse situationer ganske urimelige. Når en medarbejder bliver gravid skal virksomheden i hvert tilfælde være opmærksom på følgende: Udarbejdelse af APV, herunder screening af virksomhedens produkter Hvilket fravær og betaling under fravær har medarbejderen ret til Virksomhedens muligheder for refusion Begrænsninger i muligheden for at opsige gravide medarbejdere Det er ambitionen, at pjecen kan medvirke til at skabe klarhed over reglerne til gavn for hele branchen. Pjecen beskæftiger sig kun i begrænset omfang med funktionærer (kort afsnit bagerst). Heinrich Søndengaard Nielsen, januar

6 Graviditetspolitik Som virksomhed og dermed arbejdsgiver er der mange forhold, man skal tage stilling til, når en ansat bliver gravid. Hvilke arbejdsopgaver må den gravide udføre? Er vores arbejdsmiljø farligt for den gravide? Graviditet er ikke en sygdom, og den gravide kan i de fleste tilfælde fortsætte med at arbejde. Det kræver dog, at man som arbejdsgiver sikrer sig, at arbejdsmiljøet ikke er til fare for den gravide og fostret. Virksomheden bør derfor overveje om der skal udarbejdes en egentlig graviditetspolitik. En velformuleret graviditetspolitik kan have de fordele, at alle ved, hvad der skal ske, når en af medarbejderne bliver gravid. Der lægges en linje for, hvordan graviditet og arbejdsmiljø skal håndteres. Den sikrer, at virksomheden fastholder den gravide så længe så muligt. Og den sender ikke mindst et positivt signal til omverdenen. Danske Malermestre har bagerst i denne pjece udarbejdet forslag til graviditetspolitik som forhåbentlig kan tjene til inspiration for det videre arbejde i virksomheden. Når medarbejderen bliver gravid Udarbejdelse af Arbejdspladsvurdering (APV) Virksomheden er forpligtet til at tage hånd om arbejdsmiljøet for den gravide medarbejder. Det anbefales derfor, at virksomheden, straks denne bliver bekendt med graviditeten, tager initiativ til en gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø for at sikre at arbejdsmiljøet er i orden. I malerbranchen håndterer vi materialer, der afhængig af den kemiske sammensætning kan være skadelige for graviditeten. Dette skal selvfølgelig undgås for enhver pris. Det vil være naturligt at inddrage den gravide i arbejdet med at tilrettelægge arbejdsmiljøet på en hensigtsmæssig måde, ligesom Arbejdsmiljøhuset er virksomheden behjælpelig med at gennemgå virksomhedens produkter for at undgå, at den gravide kommer i kontakt med produkter, der kan skade graviditeten. Danske Malermestre har besluttet, at omkostningerne til screening af virksomhedens produkter via Arbejdsmiljøhuset dækkes via virksomhedernes indbetaling til Danske Malermestres Barselsfond. Ordningen omfatter op til 30 produkter. Endelig skal der udarbejdes en Arbejdspladsvurdering (APV), der tager højde for den gravides arbejdssituation. APV en kan justeres i takt med graviditeten. Det er en god ide at informere den gravide om, hvad virksomheden vil gøre for at tage hånd om arbejdsmiljøet (se blanket 1 bagerst i pjecen). 6

7 Sygemelding på grund af arbejdsmiljøet Såfremt virksomheden tilsidesætter sin forpligtelse til at tage hånd om arbejdsmiljøet og den gravide sygemeldes på grund af arbejdsmiljøet i virksomheden, vil virksomheden være forpligtet til at betale fuld løn fra tidspunktet fra fraværsmelding og indtil 4 uger før forventet fødselstidspunkt. I denne situation yder kommunen ikke refusion for sygedagpengene, ligesom der heller ikke vil kunne ydes refusion fra Danske Malermestres Barselsfond. Lægeerklæring i form af friattest Når og hvis en medarbejder sygemeldes i løbet af graviditeten er det vigtigt, at det fastslås, at sygemeldingen er graviditetsbetinget. Danske Malermestre anbefaler derfor, at virksomheden anmoder om en lægeerklæring i form af friattest til dokumentation for, at sygemeldingen udelukkende er graviditetsbetinget. Læs derfor nøje lægeerklæringen igennem når den modtages. Danske Malermestre har udarbejdet brevskabeloner (se blanketterne 2-3 bagerst i pjecen), som kan bruges når virksomheden forlanger lægeerklæring (friattest). Beskyttelse mod opsigelse Fravær på grund af graviditet og barsel/fødsel og orlov betyder, at medarbejderen lovligt kan være fraværende fra arbejdet i en periode og, at medarbejderen efter fraværet har ret til at genindtræde i sin tidligere stilling i virksomheden. Beskyttelsen følger af Ligebehandlingslovens regler. Virksomheden kan derfor som altovervejende hovedregel ikke afskedige en medarbejder, der er gravid eller fraværende på grund af orlov. Opsiger virksomheden alligevel en medarbejder i strid med Ligebehandlingslovens regler er medarbejderen berettiget til en godtgørelse, der fastsættes under hensyntagen til sagens omstændigheder. Her spiller særligt medarbejderens anciennitet en stor rolle. Typisk udmåles godtgørelsen til 6, 9, 12 eller 15 måneders løn. Det er vigtigt at understrege, at den gravide medarbejder eller medarbejderen på orlov ikke har nogen ubetinget beskyttelse mod afskedigelse. Opsigelser på grund af arbejdsmangel og virksomhedslukning m.m. kan stadig gennemføres. Men bevisbyrden for, at opsigelsen gennemføres som følge af arbejdsmangel og ikke på grund af graviditet, barsel eller orlov påhviler i det hele virksomheden. Gennemgang af retspraksis på området viser, at domstolene stiller meget store krav til bevisbyrden. Det anbefales derfor, at virksomheden altid kontakter Danske Malermestre hvis det overvejes, at opsige en gravid medarbejder eller en medarbejder, der i øvrigt er på orlov. 7

8 Beskyttelsen mod opsigelse består også i et vist omfang efter medarbejderen har genoptaget arbejdet. Også i denne situation anbefales det, at der tages kontakt til Danske Malermestre. Medarbejderens forpligtelse til at varsle orlov og genoptagelse af arbejdet Varsling af graviditetsorlov En medarbejder, som bliver gravid, skal med 3 måneders varsel underrette virksomheden om det forventede fødselstidspunkt og, om hun agter at udnytte retten til graviditetsorlov før fødslen. Varsling under barselsorlov Benytter medarbejderen retten til 14 ugers barselsorlov, skal hun inden 8 uger efter fødslen underrette virksomheden om, hvornår hun genoptager arbejdet. Varsling af fædreorlov Faderen, der ønsker at udnytte sin ret til fædreorlov i forbindelse med fødslen, skal senest 4 uger før orlovens start underrette virksomheden om tidspunktet for fædreorlovens start og afslutning. Varsling af forældreorlov Forældre, der ønsker at udnytte retten til forældreorlov, skal senest 8 uger efter fødslen underrette virksomheden om tidspunktet for orlovens begyndelse samt længden af orlovsperioden. Manglende varsel Der er ikke i lovgivningen fastsat regler for, hvilke konsekvenser manglende varsel eller for sent afgivet varsel har for medarbejderen. Sagen af denne karakter vil oftest blive løst efter dialog mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. Hvis manglende varsel skal have ansættelsesretlige konsekvenser forudsætter det, at arbejdsgiveren skriftligt har gjort opmærksom på det manglende varsel, ligesom det er en forudsætning, at arbejdsgiveren skriftligt har præciseret konsekvenserne af det manglende varsel. Danske Malermestre har udarbejdet brevskabeloner (se blanketterne 4-6 bagerst i pjecen), som kan bruges når virksomheden ønsker, at medarbejderen oplyser hvornår denne genoptager arbejdet efter fødslen. Hvilket fravær har medarbejderen ret til? Ret til fravær i forbindelse med graviditet, barsel, fædre og forældreorlov I afsnittet behandles kun forældrenes ret til fravær ikke hvilken betaling forældrene kan få under fraværet. 8

9 I henhold til barselslovens regler har forældrene ubetinget ret til orlov i følgende perioder: Graviditetsorlov for moderen i 4 uger før den forventede fødsel. Barselsorlov for moderen i 14 uger efter fødslen. Fædreorlov (til faren ) i 2 sammenhængende uger efter fødslen eller efter barnets modtagelse i hjemmet. Det kan dog aftales, at fædreorloven holdes på hvilket som helst tidspunkt dog inden for de første 14 uger efter fødslen. Forældreorlov på 32 uger til hver af forældrene. Orloven kan placeres i direkte forlængelse af moderens barselsorlov. Faderen kan dog påbegynde sin del af forældreorloven sideløbende med moderens barselsorlov. Det er muligt at forlænge forældreorloven med yderligere 14 uger til de forældre, der er i beskæftigelse. Hvis begge forældre er i beskæftigelse er der således mulighed for 46 ugers forældreorlov til hver af forældrene. Endelig har kvinden ret til fravær i forbindelse med forebyggende graviditetsundersøgelser. Hvilken betaling har medarbejderen ret til under fraværet? Ret til betaling i forbindelse med graviditet, barsel, fædre og forældreorlov I afsnittet behandles kun forældrenes ret til betaling i forbindelse med fraværet. Forældrenes ret til betaling fremgår af barselsloven, overenskomsten og for funktionærers vedkommende - af funktionærloven. Betaling i henhold til barselsloven (barselsdagpenge) I forbindelse med graviditet og barsel ydes der barselsdagpenge fra kommunen i maksimalt 52 uger. Således vil moderen være berettiget til barselsdagpenge i 4 uger før fødslen (graviditetsorlov) og 14 uger efter fødslen (barselsorlov). Faderen vil være berettiget barselsdagpenge i 2 uger efter barnets hjemkomst i hjemmet (fædreorlov). Endelig vil moderen og faderen samlet være berettiget til barselsdagpenge i 32 uger (forældreorlov). Medarbejderens ret til barselsdagpenge fra kommunen er betinget af, at medarbejderen opfylder beskæftigelseskravet overfor kommunen. Hovedreglen er at medarbejderen er berettiget til barselsdagpenge såfremt medarbejderen har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de sidste 13 uger før fraværsperioden og i denne periode har været beskæftiget mindst 120 timer. 9

10 Såfremt medarbejderen er berettiget til barselsdagpenge men ikke betaling i henhold til overenskomstens bestemmelser se nedenfor anbefales det, at virksomheden henviser medarbejderen til selv at søge barselsdagpengene direkte hos kommunen. I forbindelse med fravær til forebyggende graviditetsundersøgelser har medarbejderen ret til barselsdagpenge fra virksomheden - også selvom beskæftigelseskravet ikke er opfyldt. Virksomheden kan ikke få refusion fra det offentlige i forbindelse med forebyggende graviditetsundersøgelser. Betaling i henhold til overenskomsten I forbindelse med graviditet har moderen ret til fuld løn i 4 uger fra virksomheden dog maksimalt kr. 122,75 pr. time. Det er en betingelse, at moderen på fødselstidspunktet har 9 måneders anciennitet i virksomheden indenfor de sidste 18 måneder. Faderen har ret til 2 ugers fædreorlov med fuld løn dog maksimalt kr. 122,75 pr. time. Det er en betingelse, at faderen har 9 måneders anciennitet i virksomheden indenfor de sidste 18 måneder. Moderen er berettiget til yderligere 14 ugers barselsorlov med fuld løn dog maksimalt kr. 122,75 pr. time. Det er en betingelse, at moderen på fødselstidspunktet har 3 måneders anciennitet i virksomheden indenfor de sidste 18 måneder. Barselsorloven tilfalder som altovervejende hovedregel moderen og kan kun i særlige tilfælde overføres til faderen. I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov har medarbejderen ret til 9 ugers forældreorlov med fuld løn dog maksimalt kr. 122,75 pr. time. Det er en betingelse, at medarbejderen på fødselstidspunktet har 9 måneders anciennitet indenfor de sidste 18 måneder. Af de 9 ugers forældreorlov har hver af forældrene ret til betaling i 3 uger. De sidste 3 ugers forældreorlov kan holdes af enten moderen eller faderen. Betalingen på kr. 122,75 pr. time betragtes som løn. Der skal således beregnes sociale tillæg af satsen. Hvis moderen eller faderen ikke opfylder anciennitetskravet overfor virksomheden vil de kun være berettiget til barselsdagpenge fra kommunen under forudsætning af, at hun opfylder beskæftigelseskravet overfor kommunen. Hvis medarbejderen opfylder anciennitetskravet overfor virksomheden og dermed er berettiget til betaling i henhold til overenskomstens bestemmelser, anbefales det, at arbejdsgiveren betaler den overenskomstmæssige ydelse og herefter søger refusion for barselsdagpengene. 10

11 Sygdom og graviditetsundersøgelser Sygdom under graviditeten En medarbejdere, der er fraværende på grund af sygdom såvel almindelig sygdom som graviditetsbetinget sygdom er berettiget til sygedagpenge efter de almindelige regler herom. For virksomheden betyder det, at en medarbejder, der opfylder beskæftigelseskravet overfor virksomheden det vil sige 8 ugers ansættelse i virksomheden og i denne periode har været beskæftiget i virksomheden i mindst 74 timer er berettiget til sygedagpenge fra virksomheden. Virksomheden er i denne situation maksimalt forpligtet til at betale sygedagpenge i 15 arbejdsdage. Har medarbejderen mere end 6 måneders anciennitet i virksomheden skal der betales sygeløn (kr. 122,75 pr. time) i maksimalt 4 uger. Herefter overgår medarbejderen til sygedagpenge fra kommunen. Er der tale om graviditetsbetinget sygefravær, er virksomheden berettiget til refusion af sygedagpengesatsen fra kommunen fra første hele fraværsdag. Ved vurdering heraf vil der blive lagt vægt på lægelige oplysninger (lægeerklæring) om graviditetens forløb og arbejdets karakter. Graviditetsundersøgelser Medarbejderen har ret til fravær i forbindelse med forebyggende graviditetsundersøgelser, forudsat at undersøgelserne ikke kan foregå uden for normal arbejdstid. I forbindelse med fravær til forebyggende graviditetsundersøgelser har medarbejderen ret til barselssygedagpenge fra arbejdsgiveren - også selvom beskæftigelseskravet ikke er opfyldt. Arbejdsgiveren kan ikke få refusion fra det offentlige i forbindelse med forebyggende graviditetsundersøgelser. 11

12 Beskæftigelseskravet og virksomheden betalingsforpligtelse kan grafisk fremstilles som følger: Beskæftigelseskrav Arbejdsgiverens betalingsforpligtigelse Sygdom Fra 0 uge til 8 uger Fra 0 uge til 8 uger Fra 8 uger Sygedagpenge med kr. 103,51 pr. time i maksimalt 21 kalenderdage. Sygedagpengesatsen reguleres én gang om året pr. 1. januar. Fra 6 måneder Løn under sygdom dog maksimalt kr. 122, 75 pr. time i en periode på maksimalt 4 uger Barselsorlov mm Graviditetsorlov ((9. måneders anciennitet ved fødsel) Barselsorlov (3 måneders anciennitet ved fødsel) Fædreorlov (9 måneders anciennitet ved fødsel) Forældreorlov (9 måneders anciennitet ved fødsel) Graviditetsforebyggende undersøgelser (ingen anciennitetskrav) Løn under orlov dog maksimalt kr. 122,75 pr. time i 4 uger før forventet fødselstidspunkt (dog maksimalt i 4 uger) Løn under orlov dog maksimalt kr. 122,75 pr. time i maksimalt 14 uger Løn under orlov dog maksimalt kr. 122,75 pr. time i maksimalt 2 uger Løn under orlov dog maksimalt kr. 122,75 pr. time i maksimalt 3 eller 6 uger Sygedagpenge med kr. 103,51 pr. time. Der ydes ikke refusion fra kommunen Feriepenge og afholdelse af ferie Optjening af feriepenge, SH-godtgørelse og pension I det omfang virksomheden betaler løn helt eller delvist under barselsorlov m.m., har medarbejderen ret til feriepenge, SH-godtgørelse og pension af det udbetalte beløb. Lønnen behandles i det hele taget som enhver anden lønudbetaling. Hvis virksomheden udelukkende betaler barselsdagpenge til medarbejderen og efterfølgende får beløbet refunderet af kommunen, optjener medarbejderen ikke umiddelbart ret til feriepenge, SH-godtgørelse og pension. Betalingen er ikke løn men barselsdagpenge hvorfor der heller ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag af beløbet. I det omfang medarbejderen får barselsdagpengene udbetalt direkte af kommunen, optjenes der ikke ret til betalt ferie fra arbejdsgiveren. 12

13 Såfremt medarbejderen bliver syg under graviditeten og i øvrigt har været beskæftiget hos virksomheden i 12 måneder, skal der betales feriegodtgørelse for sygeperioden dog højst 4 måneder indenfor samme optjeningsår. Feriegodtgørelsen beregnes på grundlag af medarbejderens gennemsnitsfortjeneste. Der henvises i det hele til overenskomsten 6, stk. 1. Påbegynder medarbejderen sin graviditetsorlov inden 4 måneders periodens udløb vil perioden blive afkortet tilsvarende. Orlov og ferie Barselsorlov m.m. anses for at være en feriehindring, hvorfor feriepengene i det omfang orloven hindrer afholdelse af ferie kan udbetales til medarbejderen uden tilsvarende ferieafholdelse. Medarbejderen kan ikke afvikle ferie under de 14 ugers barselsorlov. Hvis medarbejderen for eksempel holder barselsorlov i forbindelse med ferieårets udløb (30. april), og medarbejderen har ferie til gode, er medarbejderen berettiget til at få feriepengene udbetalt uden at have afholdt ferie. Anmeldelse af fravær, refusion og blanketter Yder virksomheden løn under barsel m.m. er denne berettiget til at få udbetalt de barselsdagpenge, som medarbejderen ellers ville have ret til fra kommunen for samme fravær. Fraværet skal anmeldes overfor kommunen En arbejdsgiver, der betaler løn eller barselsdagpenge under graviditetsorlov skal anmelde fraværet til medarbejderens opholdskommune senest 4 uger efter 1. fraværsdag. I modsat fald mistes retten til barselsdagpenge for perioden svarende til graviditetsorloven. Anmodning om refusion Arbejdsgiverens anmodning om refusion skal indgives til kommunen senest 8 uger efter den samlede orlovsperiodes udløb, hvor medarbejderen er berettiget til barselsdagpenge. Fremsættes anmodningen om refusion ikke inden for de 8 uger, bortfalder retten til refusion for denne periode. Blanketter m.m. Arbejdsgiveren kan anmelde fravær og krav om refusion via den landsdækkende digitale løsning eller på blanket dp 401, der anvises af kommunen. Ved fortsatte anmodninger om refusion på samme sag anvendes blanket dp 402, med mindre arbejdsgiveren anvender den digitale løsning. Blanketterne dp 401 og dp 402 kan hentes på 13

14 Danske Malermestres barselsfond Hvis medarbejderen er berettiget til barselsdagpenge fra kommunen og medarbejderen i øvrigt opfylder anciennitetskravet for at få løn (dog max. kr. 122,75) under barselsorloven m.m., kan virksomheden indtræde i medarbejderens ret til barselsdagpenge fra det offentlige. Det suppleringsbeløb, som virksomheden betaler ud over barselsdagpengesatsen, vil efter endt orlovsperiode blive refunderet af Danske Malermestres barselsfond. Det skal præciseres, at det er en betingelse, at medarbejderen har holdt forældreorlov i umiddelbar forlængelse af barselsorlovsperiodens udløb. I modsat fald er medarbejderen ikke berettiget til løn i forældreorlovsperioden, hvorfor virksomheden i denne situation heller ikke vil være berettiget til supplering fra Danske Malermestres Barselsfond. Skema til brug for refusion fås ved henvendelse til Danske Malermestre eller på hjemmesiden Elever Eleverne er omfattet af de samme regler som malersvendene dog således, at fuld løn er maksimeret til den løn som eleven oppebærer. Ved fravær fra arbejdet på grund af graviditet kan uddannelsesaftalen forlænges med den periode, som fraværet har varet. Aftalen påtegnes forlængelsen, og erhvervsskolen og Malerfagets faglige Fællesudvalg informeres herom. Funktionærer Funktionærer er ikke omfattet af maleroverenskomsten, men kan være omfattet af den overenskomst som Danske Malermestre har indgået med HK Privat. Overenskomsten med HK Privat gælder ikke umiddelbart men kun hvis den er tiltrådt af virksomheden. Danske Malermestre har en oversigt over hvilke virksomheder, der har tiltrådt overenskomsten med HK Privat. Retten til fravær Funktionærer er også omfattet af barselsorlovens regler om ret til fravær og har således samme ret til fravær som malere. Retten til betaling For så vidt angår retten til betaling afhænger dette af hvorvidt funktionæren er omfattet af overenskomsten med HK Privat eller ej. Funktionæren er berettiget til barselsdagpenge fra kommunen efter samme regler som malerne. 14

15 I henhold til funktionærloven har kvindelige funktionærer som minimum ret til halv løn i 4 uger før fødslen og i en 14-ugers barselsperiode efter fødslen. I henhold til overenskomsten med HK Privat har medarbejdere, der på fødselstidspunktet har 9 måneders anciennitet, ret til fuld løn i 4 uger før fødslen (graviditetsorloven), 14 uger efter fødslen (barselsorloven) og 2 uger i forbindelse med barnets ankomst i hjemmet (fædreorloven). Endelig har funktionæren ret til forældreorlov i 9 uger (hvoraf de 3 uger er reserveret til den anden af forældrene) ned sædvanlig løn dog max. kr. 130 pr. time. Sygdom og graviditetsundersøgelser Funktionærer der bliver syge har efter funktionærloven ret til fuld løn under sygdom. EU- Domstolen har fastslået, at graviditetsbetinget sygdom skal betragtes som almindelig sygdom. Det betyder med andre ord, at funktionærer er berettiget til fuld løn i forbindelse med graviditetsbetinget sygdom. For så vidt angår graviditetsundersøgelser, som ikke kan lægges udenfor arbejdstiden er medarbejderen berettiget til barselsdagpenge også selv om beskæftigelseskravet ikke er opfyldt. Det er uafklaret i retspraksis hvorvidt funktionæren har ret til fuld løn i forbindelse med graviditetsundersøgelser. Da der ikke er tale om sygdom er det imidlertidig Danske Malermestres opfattelse, at der kun skal betales barselsdagpenge og ikke fuld løn. Refusion For så vidt angår barselsdagpengene kan der søges om refusion fra kommunen på samme måde som hos malerne. For så vidt angår refusion fra Danske Malermestres Barselsfond kan der søges om refusion i det omfang virksomheden betaler bidrag til Danske Malermestres Barselsfond for funktionærerne. 15

16 Forslag til graviditetspolitik Graviditetspolitik for virksomhedens navn Dato: Formål: Det er formålet løbende at diskutere arbejdssituationen for den gravide med henblik på at fastholde den gravide i arbejde så længe som muligt - uden der opstår graviditetsproblemer, der skyldes arbejdsmiljøet. Målsætning: At undgå graviditetsbetinget fraværsmelding, som skyldes arbejdsmiljøet. Mål for gravidpolitik: At kortlægge arbejdsgangen inden for virksomhedens arbejdsopgaver, så gravide med eller uden forbehold kan arbejde gennem hele graviditetsperioden, indtil en eventuel graviditetsbetinget fraværsmelding opstår. Ansvar: Den ansvarlige udtrykker den person, som har det overordnede ansvar for, at aktiviteten gennemføres. 16

17 Graviditetspolitik i praksis Det skal understreges, at de i skemaet anførte tidsangivelser udelukkende er vejledende. Graviditetspolitik i praksis Opgaver i forbindelse med graviditet: 1. Den gravide informerer ledelsen om, at hun er gravid samt om fødselstidspunkt. Ansvar: Den gravide 2. Generelle arbejdsmiljøforholdsregler træder i kraft Ledelsen og den gravide 3. En materialeliste over de produkter som den gravide skal arbejde med udarbejdes og sendes til Arbejdsmiljøhuset. 4. Den gravide fortsætter arbejdet. De generelle forholdsregler følges. 5. Arbejdsmiljøhuset informerer om eventuelle problemer. En APV udfærdiges i samarbejde mellem ledelsen, den gravide og eventuelt arbejdsmiljørepræsentanten. APV en udarbejdes hurtigst muligt og gerne inden 10 dage efter meddelelsen om graviditet. 6. Senest 1 måned senere kontaktes den gravide for at klarlægge, om yderligere ændringer eller tilretninger af arbejdspladsen er nødvendigt. 7. Eventuelle uløste problemer med hensyn til arbejdet/arbejdspladsen informeres videre til øvrige medarbejdere eller Arbejdsmiljøhuset. Problemer løses inden for 1 uge. 8. Efter cirka tre måneder afholdes igen graviditetssamtale. Eventuelt yderligere ændringer/tilretninger af arbejdspladsen klarlægges. 9. Senest 1 uge efter anden graviditetssamtale udformes eventuel ny APV i samråd med den gravide, virksomheden og arbejdsmiljørepræsentant. Ledelsen Den gravide Ledelsen, den gravide og eventuelt arbejdsmiljørepræsentant Ledelsen Ledelsen Ledelsen og den gravide Ledelsen, den gravide og eventuelt arbejdsmiljørepræsentant 17

18 10. Hvis den gravide sygemeldes før graviditetsorloven undersøges årsagerne. 11. Årsager til sygemeldingen/fraværsmeldingen analyseres og indarbejdes i gravidpolitikken. 12. Efter graviditet evalueres forløb såvel som gravidpolitikken. Ledelsen Ledelsen Ledelsen, den gravide og eventuelt arbejdsmiljørepræsentant 18

19 Brevskabeloner Blanket nr. 1 - Arbejdsmiljøet og den gravide Det glæder mig at høre, at du er blevet gravid. Til lykke med det. For at imødegå, at du skulle blive udsat for en arbejdssituation, der kan skade dit foster, har jeg i dag kontaktet Arbejdsmiljøhuset for at få gennemgået de produkter, du arbejder med samt din arbejdssituation. Dette for at sikre, at du ikke bliver udsat for en skadelig arbejdsmiljøpåvirkning. Når Arbejdsmiljøhuset har gennemgået arbejdssituationen og produkterne, kan vi sammen udfærdige en APV, der tager højde for din graviditet. Indtil da vil vi tage videst muligt hensyn til dig, så du undgår unødige arbejdsmiljøpåvirkninger. Blanket nr. 2 - Den gravide og ubegrundet fravær (1) Du har i dag oplyst mig om, at du på grund af din konstaterede graviditet ikke må fortsætte dit arbejde i virksomheden. Jeg skal for god ordens skyld gøre dig opmærksom på, at jeg følger de arbejdsmiljøregler, der er gældende, samt de anvisninger som Arbejdsmiljøhuset har givet. Jeg skal derfor anmode om, at du kommer på arbejde hurtigst muligt eller fremkommer med en lægeerklæring (friattest), der kan dokumentere berettigelsen af dit fravær. Lægeerklæringen (friattesten) skal være virksomheden i hænde senest den XXX. Blanket nr. 3 - Den gravide og ubegrundet fravær (2) Jeg har med brev af XXX bedt dig om at komme på arbejde hurtigst muligt eller fremsende en lægeerklæring (friattest), der kan dokumentere berettigelsen af dit fravær. Jeg kan konstatere, at du ikke er mødt på arbejde, og at der heller ikke er fremkommet nogen lægeerklæring (friattest) inden for den fastsatte frist. Såfremt du ikke er mødt på arbejde den XXX, eller at vi/jeg har modtaget en lægeerklæring samme dato, må vi/jeg betragte din udeblivelse som ulovligt fravær og ansættelsesforholdet som ophørt. 19

20 Blanket nr. 4 - Genoptagelse af arbejde (1) For god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at du senest 8 uger efter fødslen, skal varsle virksomheden om, hvornår du forventer at genoptage arbejdet. Derfor bedes du venligst underrette mig om dette snarest muligt. Blanket nr. 5 - Genoptagelse af arbejde (første rykker) (2) Med henvisning til mit brev af XXX, hvor jeg bad om, at du snarest muligt underrettede mig om, hvornår du ville genoptage arbejdet, kan jeg konstatere, at du endnu ikke har oplyst mig om dette. Jeg skal derfor gøre opmærksom på, at såfremt jeg ikke hører fra dig senest den XXX vil jeg betragte ansættelsesforholdet som ophørt i forbindelse med barselsperiodens udløb. Blanket nr. 6 - Genoptagelse af arbejde (ophør af ansættelsesforholdet) (3) Med henvisning til mine breve af XXX og XXX vedrørende genoptagelse af arbejdet efter din fødsel, må jeg konstatere, at du endnu ikke har henvendt dig til virksomheden. Jeg betragter derfor ansættelsesforholdet som ophørt i forbindelse med barselsperiodens udløb. Nyttige adresser: ARBEJDSMILJØHUSET Islands Brygge København S tlf.:

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning Udgivet april 2012 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.:

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

TEKNISKE FUNKTIONÆRER

TEKNISKE FUNKTIONÆRER TEKNISKE FUNKTIONÆRER OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Teknisk Landsforbund 2010 2012 OVERENSKOMST 2010-2012 Overenskomst 2004-2007 mellem DIO II og Teknisk Landsforbund 1 DI

Læs mere

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Med vejledning og kommentarer fra Konstruktørforeningen INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomsten 1 Overenskomstens

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Håndværksbageroverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Håndværksbageroverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For håndværksbagere og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet nnf Vedrørende arbejdsforhold,

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 INDHOLD Arbejdsgiverperioden 1 Satser og beregning 2 Jobafklaring 2 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet

Læs mere