DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN"

Transkript

1 DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

2 Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn nu udskrives indenfor 2 6 timer for flergangsfødende kvinder og inden for et par dage efter fødslen 1 for førstegangsfødende, hvis forløbet har været ukompliceret. Den gennemsnitlige indlæggelsestid er derfor faldet fra 3,5 dage i 2005 til 2,8 dage i Det er en tendens, der forventes at stige i de kommende år. Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for svangreomsorgen 3 beskriver klart, hvilke indsatser, der skal foregå i regi af både regioner, kommuner og almen praksis, for at sikre en høj kvalitet og sammenhæng i svangreomsorgen, herunder barselsomsorgen. Problemet er, at anbefalingerne for de ukomplicerede forløb ikke bliver fulgt af nogen af parterne 4. En undersøgelse blandt de ledende sundhedsplejersker 5 viser, at kun 20 procent af kommunerne opfylder Sundhedsstyrelsens anbefalinger med hensyn til hjemmebesøg på 3. og 5. dagen efter udskrivning fra sygehuset. Samtidig bliver jordemoderens opfølgende hjemmebesøg til de ambulantfødende kvinder, som skal finde sted dagen efter hjemsendelse fra sygehuset, oftest erstattet med en telefonopringning. Manglende opfølgning efter tidlig udskrivelse har konkrete sundhedskonsekvenser for familier og spædbørn. Siden 2005 er andelen af genindlæggelser af nyfødte steget med 16 procent på landsplan 6 på grund af problemer med amning, øvrige ernæringsproblemer, gulsot eller dehydrering. Andelen af ambulante kontakter til sygehuset i barselsperioden er steget med 60 procent. Familien har ret til et sammenhængende og roligt barselsforløb, hvor ydelserne fortsat leveres af det offentlige sundhedsvæsen. Opgaverne skal løses, hvor det sker bedst og billigst og til gavn for forældre, børn og familiedannelsen. Derfor sætter Dansk Sygeplejeråd i samarbejde med Fagligt Selskab for gynækologiske og obstetriske sygeplejersker og Fagligt Selskab for sundhedsplejersker samt ledende sygeplejersker på obstetriske afdelinger og ledende sundhedsplejersker - nu fokus på organiseringen af det gode barselsforløb og kommer med konkrete anbefalinger, der vil forebygge de mange genindlæggelser og give de nyfødte børn en tryg start på tilværelsen. 1 Sundhedsstyrelsens status for regioner og kommunernes tilbud til gravide og fødende. 31. marts Statens Institut for Folkesundhed. Ugens tal for folkesundhed, uge 32, 2011 kilde: Landspatientregisteret 3 Anbefalinger for svangreomsorgen. Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens status for regioner og kommunernes tilbud til gravide og fødende. 31. marts Fagligt forsvarlig barselsomsorg, DSR maj Statens Institut for Folkesundhed. Ugens tal for folkesundhed, uge 32, 2011 kilde: Landspatientregisteret 2

3 DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER STYRK KVALITETSSTANDARDER, MONITORERING OG FORSKNING Der er nødvendigt med en samlet national indsats for at forebygge genindlæggelser af nyfødte børn og deres mødre. Det kræver en klar opgavefordeling og samarbejde mellem alle implicerede sundhedsprofessionelle på tværs af sektorer. Der er er også behov for nationale retningslinjer for barselsomsorgen og overordnede kvalitetsstandarder. For at forebygge genindlæggelser og sikre et sammenhængende barselsforløb af høj kvalitet anbefaler Dansk Sygeplejeråd følgende overordnede indsatser: Udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for barselsomsorgen Monitoreringen af barselsomsorgen indbygges i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram som erstatning for standarderne i Den Danske Kvalitetsmodel 7 (DDKM). Ernæringsstandarden i DDKM bør udvides til at omfatte det nyfødte barns ernæring, baseret på WHOs Evidence for the Ten Steps to Successful Breastfeeding 8. Tilsvarende standarder indarbejdes i den kommunale del af DDKM. Organisering af barselsområdet præciseres i sundhedsaftalerne og fødeplanerne, så kommuner og regioner i praksis efterlever Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der skal iværksættes forskning i sundhedskonsekvenserne i forhold til organiseringen af området, den patient oplevede kvalitet og effekten på forskellige indsatser i barselsforløbet. Regioner, kommuner og centrale sundhedsmyndigheder har et fælles ansvar herfor. Udvikling af understøttende teknologiske løsninger for sikre sammenhæng i barselsforløbet. I dag er brugen af teknologi allerede en uundværlig del af børnefamiliernes hverdag. SATS PÅ FØDSELSFORBEREDELSE OG GRAVIDITETSBESØG Ulighed i sundhed starter i fostertilværelsen 9, og efter fødslen har det fysiske nærmiljø, emotionel tilknytning, omsorg, stimulering og social interaktion samt den sproglige og kognitive stimulering stor betydning for barnets videre udvikling. På dette tidspunkt kan et kim til ulighed i sundhed allerede lægges. Derfor anbefaler Dansk Sygeplejeråd at: Sundhedsplejersken tilbyder graviditetsbesøg til alle gravide med særlige behov. Formålet er bl.a. en dialog om amning, forventninger til forældrerollen og identifikation af sårbare familiers problematikker, så en tidlig indsats kan iværksættes. Erfaring viser, at familier med særlige behov ofte først opdages ved et hjemmebesøg, hvor der er fokus på dialog og tillid. Derfor giver det god mening at tilbyde alle gravide et besøg af sundhedsplejersken. Det offentlige tilbud om fødselsforberedelse styrkes, så der sikres en tværfaglig indsats, hvor både jordemødre, obstetriske sygeplejersker og sundhedsplejerskers ekspertise indgår i forberedelsen til forældrerollen, familiedannelsen, spædbarnsomsorg, amning mv. Regioner og kommuner har et fælles ansvar herfor. 7 Den Danske Kvalitets Model DDKM har indtil nu indeholdt standard for graviditet, fødsel og barsel (standard ), men disse udgår som følge af revisionen i februar WHOs Evidence for the Ten Steps to Successful Breastfeeding. World Health Organization, Geneva De ti skridt for en succesfuld amning indeholder bl.a. hud mod hud kontakt - tidlig etablering og opretholdelse af moderens mælkeproduktion - mor instrueres i at lægge barnet til brystet - forældre får mulighed for at drøfte, hvad der skal til for, at amning kan lykkes. Der tages udgangspunkt i mors/fars viden, erfaringer, ønsker og forventninger til amning. 9 Ulighed i sundhed Årsager og indsatser. Sundhedsstyrelsen

4 FØLG DE INTERNATIONALE FAGLIGE KRITERIER FOR UDSKRIVELSE AF MOR OG BARN Barselsforløbet starter 2 timer efter fødslen. De obstetriske sygeplejersker observerer og vurderer mor og barns aktuelle situation samt yder sygepleje og vejledning tilpasset det individuelle fødsels- og barselsforløb. Formålet er at fremme trivsel og sundhed samt forebygge komplikationer hos mor og barn. Inden udskrivelse finder sted viser international forskning 10 blandt andet, at følgende bør være opfyldt for at undgå genindlæggelser: Ethvert mor/barn samspil vurderes individuelt inden udskrivelsen. Barnet er raskt og stabilt, dvs. barnets vitale respiration, hjertefrekvens og temperatur er stabiliseret efter fødslen. De fleste hjerteproblemer forekommer inden for de første 12 timer efter fødslen. Barnet er undersøgt og vurderet klinisk mhp. abnormiteter, risiko for infektion, gulsot og blødning fra navle. Barnet har haft minimum en normal vandladning og afføring. Barnet har været lagt til brystet mindst to gange, hvor amningen fungerer. Mor er rask og velbefindende og i god psykisk trivsel. Herunder vurderes blødning og risiko for infektion. Forældrene har kendskab til, hvor ofte et nyfødt barn bør spise, og har modtaget relevant information og vejledning om morens fysiske og psykiske restitution, spædbarnspleje og amning eller anden ernæring samt sundhedsplejersketilbud. SKAB FAGLIG KVALITET OG RO I DET UKOMPLICEREDE BARSELSFORLØB EFTER UDSKRIVELSE De væsentligste elementer gennem barselsperioden er spædbarnsomsorg og -pleje, etablering af amning eller anden ernæring, fremme af barnets trivsel og tilknytning, moderens fysiske og psykiske restitution samt familiedannelsen. I 2010 var ca. 40 procent af barselsforløbende ambulante eller tidlige udskrivninger, og tallet forventes at stige. Det er især blandt disse ukomplicerede forløb 11, at vi ser en klar stigning i antallet af genindlæggelser. For at forebygge genindlæggelser anbefaler Dansk Sygeplejeråd at: Der etableres en hurtig og relevant elektronisk kommunikation mellem sektorerne, som understøtter sammenhængen i barselsforløbet. Sundhedsplejersken modtager meddelelse om udskrivelsen af mor og barn samme dag. Den kommunale sundhedsordning overtager ansvar for barselsplejen efter udskrivelse. Sundhedsplejersken aflægger hjemmebesøg første og tredje dag efter udskrivelsen uanset indlæggelseslængden. Sundhedsplejersken kan ud fra en faglig vurdering af mor og barns tilstand vurdere, om der er behov for besøg på 5. -dagen efter udskrivelsen. Sundhedsplejersken følger herefter de gældende anbefalinger for barselsomsorgen fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsplejersken har adgang til at genindlægge mor/barn på barselsafdelingen indenfor de første 7 dage efter fødslen, hvis der opstår komplikationer der kræver indlæggelse. Såfremt der under et hjemmebesøg viser sig at være vanskeligheder, der kræver hyppigere opfølgning fra sundhedsplejersken, tilbydes ekstra behovsbesøg. Der etableres tilbud om PKU 12 og hørescreening 13 så tæt på familien som muligt, så familien ikke skal køre de ofte lange afstande til fødestedet kort tid efter fødslen. Der etableres tilbud om Sundhedsplejersketelefon i alle kommuner, - som er åben alle ugens dage i aftentimerne og i weekenden, - samt tilbud om at sundhedsplejersken aflægger hjemmebesøg i weekender. Der er gode erfaringer med sundhedsplejersketelefon 14 i flere kommuner. 10 Hospital Stay for Healthy Term Newborns, Pediatrics 2010; 125: 405. American Academy of Pediatrics. Down load 11 Definition på ukomplicerede barselsforløb: Graviditet og fødsel skal være forløbet normalt. Hverken moderen eller barnet har - eller er i risiko for - komplikationer fra fødsel og tiden efter (inden udskrivning) eller andre sygdomme, der giver anledning til yderligere behandling og overvågning. Niveau 1 i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen. 12 Sundhedsplejersker varetager PKU prøven ud fra Statens Serum Instituts instruks. 13 Sundhedsplejersker varetager hørescreening efter oplæring i audiologisk afd. 14 Sundhedsplejersketelefonen. Årsrapport Region Midtjylland. 4

5 STYRK DET KOMPLICEREDE BARSELSFORLØB OG FAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV Indsatsen til familier med særlige behov15 fordrer ofte et hurtigt og tæt tværsektorielt samarbejde mellem bl.a. alment praktiserende læge, jordemoder, obstetriske sygeplejersker, sundhedsplejerske og kommunen. Samarbejdet, bør effektueres fra graviditeten og foregå løbende, afhængigt af familiesituationen. Det anbefales at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen, og Dansk Sygeplejeråd anbefaler at Sundhedsplejersken aflægger hjemmebesøg i graviditeten, så kontakten og kendskabet til sundhedsplejeordningen skabes tidligt, da sundhedsplejersken er den gennemgående sundhedsprofessionelle i barnets opvækst og skolegang. Sundhedsplejersken er tovholder for den tidlige tværfaglige indsats, der ofte iværksættes i kommunalt regi. Moren og faren tilbydes fødselsforberedelse i gruppe og kursus i familiedannelse16. Mor/barn forbliver indlagt på barselsafdelingen til grundig observation, behandling, pleje og ro. Det er obstetriske sygeplejersker, der sikrer den faglige kvalitet af observation og pleje af tilstandene hos mor og barn efter fødslen, understøtte opstart af amning mv. Tværfaglig indsats - og tidlig inddragelse (fra graviditeten) og samarbejde med kommunerne ved sociale problematikker og ved handicappede nyfødte børn. 15 Komplicerede barselsforløb og familier med særlige behov: Denne gruppe familier spænder vidt: fra mødre med tidligere dårlige fødselsoplevelser, tidligere spædbarnsdød eller mislykkede ammeforløb, til mødre med psykologiske eller sociale problemstillinger, fx unge, umodne mødre/fædre og mødre, der har været omsorgssvigtede som børn (Svangreomsorgens differentieringsniveau 2 og 3). Desuden er der familier med en misbrugsproblematik, der bliver tilknyttet familieambulatoriet og kræver en mere vidtrækkende støtte og indsats (niveau 4). Læs mere i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Svangreomsorgen. 16 Eksempel for forældrekursus: Klar til barn 5

6 Fotos: Lena Rønsholdt DANSK SYGEPLEJERÅD Sankt Annæ Plads 30 Postbox København K Tlf Fax Grafisk Enhed

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer 15. Barselsperioden Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen Gældende fra 1. oktober 2013 I barselsperioden fortsætter det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med henblik på at styrke

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 318 Offentligt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 15. Barselsperioden I barselsperioden fortsætter det

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Læs mere

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 1 Titel: Høring af anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Omlægning af Sundhedsplejen... 1 Læsevejledning... 2 Kvalitetsstandard Sundhedspleje overordnede rammer...

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

anbefalinger for svangreomsorgen

anbefalinger for svangreomsorgen anbefalinger for svangreomsorgen 2009 anbefalinger for svangreomsorgen 2009 Anbefalinger for svangreomsorgen Sundhedsstyrelsen, 2009 1. udgave, 1. oplag, 2009 ISBN (trykt version): 978-87-7676-906-2 ISBN

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

København den 24-02-2015 Jnr. 60-044/LIB/ams. Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

København den 24-02-2015 Jnr. 60-044/LIB/ams. Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg København den 24-02-2015 Jnr. 60-044/LIB/ams Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Jordemoderforeningen har fulgt med i, og selv deltaget i, debatten om travlheden på Danmarks fødeafsnit, og

Læs mere

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Samarbejde mellem sundhedsplejersker og Statens Institut for Folkesundhed Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Sundhed blandt børn

Læs mere

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Samarbejde mellem sundhedsplejersker og Statens Institut for Folkesundhed Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Børns sundhed 1 Indholdfortegnelse

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Regeringen 16. november 2011 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Sonja Franck September 2013 side 2 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Indholdsfortegnelse Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Baggrundsartikler Fedme er et alvorligt samfundsproblem... 4 Fedme er socialt skævt fordelt... 8 Indsatsen i dag slår ikke

Læs mere

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 4 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere