Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan Nim By. Tillæg til Kommuneplan Boliger ved Keldhøj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj"

Transkript

1 Overskrift Lokalplan Nim By Tillæg til Kommuneplan 1996

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2. Baggrund og formål med lokalplanen II 3. Eksisterende forhold ll 4. Lokalplanens indhold ll 5. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Ill Regionplan Kommuneplan Lokalplan Miljøforhold Naturbeskyttelse og fredning Beskyttelse af kulturspor Trafikforhold Spildevandsplan Varmeplanlægning Elforsyning Vandforsyning Tele/Bredbånd Lov om miljøvurdering KOMMUNEPLAN 1996 TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 1996 VI LOKALPLANEN Kortbilag 1, Matrikelkort 2 1. Indledning 3 2. Formål 3 3. Område og zonestatus 3 4. Arealanvendelse 3 5. Udstykninger 4 6. Bebyggelsens placering og omfang 4 7. Bebyggelsens ydre fremtræden 4 8. Udformning, anvendelse mv. af ubebyggede arealer 5 9. Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Grundejerforening Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse Lokalplan Servitutter Retsvirkninger Vedtagelsespåtegninger 8 Kortbilag 2, Lokalplankort 10 Lokalplan 41.85, Nim By er udarbejdet af Udviklingsafdelingen i Brædstrup Kommune, Niels Wonges Vej 8, 8740 Brædstrup tlf i samarbejde med COWI Udsnit af Kort og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD Kort og Matrikelstyrelsen. Luftfoto DDOland2004 COWI.

3 Lokalplanområdet INDLEDNING Brædstrup Byråd har vedtaget denne lokalplan for et nyt boligområde ved Keldhøj i Nim. Lokalplanen består af: 1. en redegørelse der beskriver planforslagets baggrund, forholdet til omgivelserne med videre. Her finder man også en oversigt over tilladelser fra andre myndigheder end byrådet, der kan være nødvendige for at gennemføre det byggeri og den anvendelse og så videre som lokalplanen regulerer. 2. bindende lokalplanbestemmelser med tilhørende kortbilag 1 og 2 der - sammen med blandt andet byggelovens bestemmelser - regulerer områdets udformning, anvendelse med videre. 3. Tillæg til Kommuneplan 1996, angiver de nødvendige ændringer i kommuneplanen for at sikre fuld overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan. Offentlig fremlæggelse Forslaget var lagt frem i en høringsperiode fra den 3. maj 2006 til den 28. juni Efter udløbet af denne frist tog Byrådet stilling til lokalplanforslaget sammen med de indkomne indlæg. Som følge af de indkomne indlæg er lokalplanområdet indskrænket mod øst og syd. 1 Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Nim By og afgrænses af Eslundvej mod nord og de grønne områder der støder op til den eksisterende bebyggelse mod syd og vest. Mod øst støder området op til et eksisterende dige, som har kulturhistorisk værdi. I

4 2 Baggrund og formål med lokalplanen Med lokalplanen ønsker Brædstrup Byråd at skabe mulighed for at udstykke grunde til åben/lav boligbebyggelse på arealet. Er der større efterspørgsel på tæt/lav boliger, giver lokalplanen mulighed for at anvende noget af arealet til tæt/lav boligbebyggelse. Formålet med lokalplanen er at skabe et attraktivt boligområde med mulighed for opførelse af åben/lav boligbebyggelse eller tæt/ lav boligbebyggelse, at sikre vejadgang til området fra det kommunale vejnet at sikre stier gennem området med forbindelse til stier i de omkringliggende arealer. at sikre oprettelse af en lokal grundejerforening. 3 Eksisterende forhold Området er højt beliggende med flot udsigt ud over Nim Skov mod nord og øst. Lokalplanområdet ligger i landzone. I kommuneplanen er lokalplanområdet udlagt til jordbrugsformål. Sammen med offentliggørelse af denne lokalplan sker der derfor offentliggørelse af det tilhørende kommuneplantillæg. 4 Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for at bygge fritliggende énfamilieboliger samt tæt/lav boligbebyggelse i form af f.eks. række- eller dobbelthuse. Lokalplanområdet vejbetjenes fra kommunevejen Eslundvej. Inden for området udlægges der 10 m brede interne veje. Fra samtlige interne veje etableres stiadgang til de omkringliggende grønne områder, der danner forbindelse til Nim Skov og som samtidig beskytter det gamle dige, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 4. 5 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning REGIONPLAN Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplan 2005 for Vejle Amt. Regionplanens retningslinier tilgodeser mulighederne for, at der fortsat kan opretholdes og udvikles attraktive boligområder i Nim. KOMMUNEPLAN Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, idet området er udlagt til landbrugsformål. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. MILJØFORHOLD Støj Det skal sikres at boliger og deres udendørs opholdsarealer inden for lokalplanområdet ikke støjpåvirkes over de grænser, der i Kommuneplan 1996 s generelle rammebestemmelser er fastsat for boligområder. (45 db(a) i dagtimerne, 40 db(a) om aftenen og 35 db(a) om natten. Trafikstøj Ved anlæg og planlægning af nye områder til støjfølsom anvendelse i forhold til eksisterende og planlagte veje skal det tilstræbes, at støjniveauet ikke overstiger 55 db(a) i et hvert punkt i det støjfølsomme område. Støjniveauet skal beregnes ud fra trafikkens forventede udvikling over en 5-årig periode. NATURBESKYTTELSE OG FREDNING Øst for lokalplanområdet er der et dige, der har forbindelse til det efter naturbeskyttelseslovens 4 beskyttede dige på Skovbakken. ll

5 BESKYTTELSE AF KULTURSPOR Nim har gennem tiderne været et godt sted at bo, hvilket de mange kulturspor i byen vidner om. Blandt andet lokaliteten Keldhøj, hvor navnet fortæller (keld = kilde) at her var en kilde, som op til nyere tid kunne forsyne byen med rigeligt og friskt drikkevand. Horsens Museum har foretaget en arkæologisk forundersøgelse af lokalplanområdet samt arealet mellem dette og bebyggelsen på Østerbyvej. Undersøgelsen omfatter tillige det areal der er lokalplanlagt til boligområdet Skovbakken nord for Eslundvej. Museet fandt i området en del bebyggelsesspor fra forhistorisk tid, primært fra førromersk jernalder og ældre romersk jernalder i tiden fra 150 før vor tidsregning til ca. 100 efter. I områdets allersydligste del har museet truffet nyere anlægsspor, der muligvis strækker sig tilbage til omkring 1600-tallet. Synligt i byen er i dag den meget typiske bygade, Østerbyvej. Omkring bygaden er der flere gårdanlæg med græsanlæg omkring samt en sø. Regionplanen for Vejle Amt foreskriver, at der udarbejdes en helhedsplan for at sikre at bygaden, Østerbyvejs gamle gårdanlæg med de åbne arealer bevares for eftertiden. Lokalplanområdet er disponeret i fuld overensstemmelse med regionplanens retningslinier, idet den sydlige del af området holdes uden for lokalplanområdet. Dette område vil i en senere planlægning blive udlagt som grønt område uden bebyggelse. Som forbindelse mellem dette område og Skovbakken er der udlagt en grøn kile som indeholder den sydlige del af det dige, der forløber fra byen til Nim Skov. Den eksisterende trampesti langs diget bevares. planlægning blive udlagt til almenvellet og forbliver i offentligt eje. Området er en del af det ii regionplanen udlagte område til ny natur med det formål, at skabe sammenhængende natur og kvalitet i byområdet. Lokalplanen afgrænser bebyggelse og ny natur, således at der netto bliver et større areal til rådighed for ny natur end der i regionplanen er skitseret. Samtidig sikres den økologiske forbindelse til Nim Skov. Med denne beskrivelse er der skabt et realistisk grundlag for at arbejde videre frem til den helhedsplan for Nim By, som det er aftalt mellem Vejle Amt og Brædstrup Kommune er nødvendig for den videre byudvikling af Nim. TRAFIKFORHOLD Lokalplanområdet vejbetjenes fra den eksisterende kommunale vej Eslundvej. Den kollektive trafik betjener Nim By med både regional og lokalruter ad Hovedgaden og Møllegade. SPILDEVANDSPLAN Lokalplanområdet er ikke omfattet af den godkendte Spildevandsplan Derfor tilvejebringes samtidig med lokalplanen det nødvendige tillæg til Spildevandsplan 1999 med Spildevand til Brædstrup Centralrenseanlæg og overfladevand til nedsivning på egen grund. VARMEPLANLÆGNING Lokalplanområdet er beliggende i energidistrikt 31, udlagt til kollektiv opvarmning med naturgas som enkeltforsyning. Forsyningsselskabet bliver DONG Energy A/S, Søndergade 50, 6600 Vejen, telefon ELFORSYNING Lokalplanområdet forsynes fra energiselskabet EnergiMidt, Søndergade 27, 8740 Brædstrup, telefon Disse grønne områder vil i en senere lll

6 VANDFORSYNING Lokalplanområdet forsynes fra det fælles private Nim Vandværk, v/ Jørn Kammersgaard, Hovedgaden 17, Nim, 8740 Brædstrup, tlf TELE/BREDBÅND Lokalplanområdet er med kabellagt teleforsyning af TDC, telefon Lokalplanområdet forsynes med fiberbredbånd fra EnergiMidt Søndergade 27, 8740 Brædstrup, telefon LOV OM MILJØVURDERING Brædstrup Kommune har foretaget en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 316 af ) og vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med: At planen omfatter et mindre område på lokalt plan At planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, da der er tale om et mindre boligområde. lv

7 KOMMUNEPLAN TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN Sammen med Lokalplan 41.85, Nim By, tilvejebringes dette tillæg til Kommuneplan Lokalplanen er ikke i strid med kommuneplanens intentioner, men idet der sker statusændring af et kommuneplanområde skal der, ved hjælp af dette tillæg, sikres fuld overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan. Lokalplanen medfører, at et delområde i det åbne land inddrages til boligformål med betegnelsen 41. B B.11. Kommuneplan 1996, fremtidige grænser Rammebestemmelserne for området optages i Kommuneplanens Rammer for lokalplanlægningen i Kommunedel 41, Nim By, BEBYGGELSESREGULERENDE BESTEMMELSER FOR EN- KELTOMRÅDERNE For det nye boligområder 41.B.11 gælder følgende rammer for lokalplanlægningen: a) Områdets anvendelse fastlægges til boligformål: Parcelhuse, dobbelthuse og tæt-lavt boligbyggeri. b) Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 for parcelhuse, 35 for dobbelthuse og 40 for tæt-lavt boligbyggeri. V

8 c) Bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager og bygningshøjden må ikke overstige 6,5m. d) Bebyggelse skal opføres efter en samlet plan for området. Der må ikke udstykkes grunde mindre end 1000 m² for åben/lav og 400m² for tæt/lav bebyggelse. LOKALPLAN-STATUS FOR KOMMUNEDEL 41, NIM BY Tilføjes: Lokalplan 41.85, Nim By,. Tillægget er vedtaget endeligt samtidig med Lokalplan 41.85, Nim By,. VI

9 Det i 3 nævnte matr.nr. Nim By, Nim og Brædstrup Kommune Rådhuset Niels Wonges Vej Brædstrup Tlf Brædstrup Kommune Lokalplan Nim By Et område til boliger beliggende i Kommunedel 41, Nim By

10 Kortbilag 1 Matrikelkort November n 2

11 1. Indledning Lokalplanens bestemmelser er fastsat efter lov om planlægning (nr. 883 af 18. august 2004). Bestemmelserne gælder for de ejendomme, der er nævnt i Formål Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til boligformål med en placering og udformning samt et materialevalg, som er tilpasset den stedlige byggetradition, eller at ny bebyggelse på anden måde ved sin arkitektoniske udformning og indpasning kan medvirke til at bevare karakteren af det eksisterende miljø i Nim by. at området kan vejbetjenes fra Eslundvej. at der etableres stier gennem området med forbindelse til stier i de omkringliggende arealer. 3. Område og zonestatus 3.1 Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på kortbilag 1 og omfatter del af matr. nr. 5-n, Nim By, Nim samt de delarealer der efter den 1. maj 2006 udstykkes fra den nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 3.2 Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i landzone. Ved byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan forbliver arealet i landzone. 4. Arealanvendelse 4.1 Anvendelse, område B.11 Boliger (åben-lav) Boliger (tæt-lav) Fra de enkelte boliger kan der drives en sådan form for erhvervsvirksomhed, som almindeligvis kan udføres i boligområder, som f.eks. Liberale erhverv og øvrig kontorvirksomhed, under forudsætning af at Virksomheden optager et bruttoetageareal på højst 100 m2, Der fortsat opretholdes en selvstændig bolig på ejendommen, Virksomheden ved skiltning eller lignende ikke ændrer karakter af at være beboelse Virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. 3

12 5. Udstykninger 5.1 Udstykning Indenfor området B11 skal udstykning foretages i overensstemmelse med en samlet udstyknings- og bebyggelsesplan godkendt af Byrådet. Ejendomme til åben/lav boligbebyggelse skal udstykkes med et areal på mindst 1000 m 2. Ejendomme til tæt/lav boligbebyggelse skal udstykkes med et areal på mindst 400 m 2. 6 Bebyggelsens placering og omfang 6.1 Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocent for åben-lav bebyggelse maks. 25 for den enkelte ejendom. Bebyggelsesprocent for tæt-lav bebyggelse maks. 35 for den enkelte ejendom. 6.2 Etager Bygninger må. opføres i maks. 2 etager. 6.3 Bygningshøjde Intet punkt på bygningens ydervæg eller tagflade må ligge over 6,5 m. målt fra terræn eller et niveau fastsat for bygningen af bygningsmyndigheden. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Tage Tage må ikke udføres i reflekterende materialer, som for eksempel glaseret tegl, etc. 7.2 Skiltning Skiltning og reklamering må ikke finde sted uden byrådets godkendelse. 8. Udformning, anvendelse med videre af ubebyggede arealer 8.1 Hegn Hegn i skel, mod vej, sti, nabo eller fællesarealer skal være levende hegn. Det levende hegn kan suppleres med et let trådhegn på indvendig side med højst samme højde som det levende hegn fuldt udvokset, dog maks. 1,8 m. 8.2 Træer Træer må ikke have en højde, der overstiger 6,5 m. 8.3 Renovation Ved projektering skal der reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med gældende regler. 4

13 8.4 Oplag Oplag af fritidsbåde, campingvogne og uindregistrerede køretøjer må ikke finde sted 9 Veje, stier og parkering 9.1 Vejadgang Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Eslundvej som vist i princippet på bilag 2. Eslundvej udlægges i en bredde af 12 m for at sikre areal til udvidelse af Eslundvej mod sydøst. 9.2 Vejudlæg Boligvejene i området udlægges i en bredde på 10,0 m 9.3 Stier Der skal anlægges stier som giver forbindelse til anlagte og planlagte stier i naboområderne. Stier udlægges i en bredde på 4 m, men anlægges med minimum 2 m bred belægning. 9.4 Parkering Til hver bolig skal der udlægges areal til minimum 2 P- pladser pr. bolig. Ved ibrugtagning af boligerne skal mindst 1 P-plads pr. bolig være anlagt. Arealudlæg til parkering må ikke bebygges, men kan beplantes eller befæstes indtil parkeringen etableres. 10 Tekniske anlæg 10.1 Ledninger, kabler m.v. Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn Opvarmning Ny bebyggelse skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg (Naturgas) Vejbelysning Der skal inden for lokalplanområdet etableres den nødvendige vejbelysning langs stier og veje. Vejbelysningen udføres ifølge Vejdirektoratets vejregler for parkarmaturer i E2-klassen Bredbånd Der skal etableres fælles bredbåndsanlæg for bebyggelsen i området Alle ejendomme skal betale sin forholdsmæssige del af udgifterne til etablering af bredbåndskabler inklusive skabe. Udgiften til kobling til bredbåndsanlægget er eksklusive. Ingen er pligtig til at modtage signaler gennem bredbåndsanlægget.. 5

14 11. Grundejerforening Lokalplan 41.85, Nim By 10.5 Antenner og paraboler Individuelle antenner og paraboler må ikke opsættes på bygningers tag eller facade mod vej eller på arealet mellem facade og vej. Paraboler må have en diameter på maksimalt 1 m Medlemspligt Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet Opgaver Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, adgangsveje, belysning, fællesanlæg og stier. Drift og vedligeholdelse af veje omfatter tillige afvanding, herunder etablering og vedligehold af rendestensbrønde med tilhørende ledninger, der skal føres frem til offentlige regnvandsledninger. Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Vedtægter Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet Oprettelse Grundejerforeningen skal oprettes senest når Byrådet eller udstykkeren kræver det. 12 Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse 12.1 Varmeforsyning Ny bebyggelse må ikke tages i brug før den er tilsluttet kollektiv varmeforsyning 12.2 Kloakering Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet det offentlige kloaksystem Vejbelysning Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret vejbelysning ifølge Lokalplan 14. Servitutter 13.1 Ophævelse af lokalplan eller byplanvedtægt Intet under dette punkt Ophævelse af servitutter Intet under det- te punkt 6

15 15 Retsvirkninger 15.1 Lokalplanens retsvirkninger Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentligt bekendtgjort må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planen Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives 15.6 Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen kan byrådet ekspropriere Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen jf. planlovens 15 Andre private servitutter kan eksproprieres, år det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen jf. ovenfor 15.9 Såfremt forholdet ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de 7

16 almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. 16. Vedtagelsespåtegninger Til Offentlig høring i perioden fra den 3. maj 2006 til den 5. juli 2006 vedtages foranstående forslag til lokalplan af Brædstrup Byråd 2. maj 2006 Torkild Skifter borgmester Kjeld Kristensen kst. Kommunaldirektør I henhold til 27 i planloven, vedtages foranstående lokalplan endelig. Brædstrup Byråd 6. november 2006 Torkild Skifter borgmester Kjeld Kristensen kst. Kommunaldirektør I henhold til 31 i Planloven begæres nærværende lokalplan herved tinglyst på de i 2 nævnte ejendomme. 15. november 2006 Torkild Skifter borgmester Kjeld Kristensen kst. Kommunaldirektør kst. Kommunaldirektør 8

17 9

18 Kortbilag 2 Lokalplankort November

19 Lokalplan 41.85, Nim By Kortbilag 3 Illustrationsplan November

20 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en fysisk plan, der typisk fastlægger detaljerede bestemmelser for et mindre områdes anvendelse, fremtidig byggeris omfang og placering, forløb og udformning af vej- og stisystem, placering og udformning af friarealer. En lokalplan kan være mere eller mindre detaljeret, afhængig af planens formål. Når byrådet har vedtaget en lokalplan, er planens bestemmelser bindende for alle, på samme måde som en lov. Planens bestemmelser tinglyses på de ejendomme, der er omfattet af planen. Lokalplaner udarbejdes efter bestemmelserne i Lov om planlægning. HVORFOR UDARBEJDER BYRÅDET EN LOKALPLAN? Der skal altid udarbejdes en lokalplan, inden der iværksættes et større byggeeller anlægsarbejde. Byrådet afgør, hvornår det er påkrævet at udarbejde en lokalplan. Byrådet udarbejder oftest en lokalplan for at sikre en hensigtsmæssig udvikling indenfor et afgrænset område en udvikling, der er medvirkende til at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. En anden væsentlig grund til at udarbejde en lokalplan er byrådets ønske om at inddrage borgerne i planlægningen af den kommune de bor i, så der skabes værdifulde bebyggelser og bymiljøer. Derfor skal der altid udarbejdes et forslag til lokalplan Inden byrådet vedtager en lokalplan. Forslaget skal fremlægges til offentlig debat i mindst 8 uger. Indenfor denne periode kan alle komme med ændringsforslag og idéer, der ønskes indarbejdet i planen eller gøre indsigelser mod planforslaget. Byrådet kan vælge at udsende et debatoplæg inden der udarbejdes forslag til en lokalplan. HVORDAN ER LOKALPLANEN OPBYGGET? Lokalplanen består af tre dele en redegørelse, en række bestemmelser og et eller flere kortbilag. Redegørelsen indeholder, en kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold en beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området typisk region- og kommuneplanen, Planlægning og lovgivning for tilstødende arealer, og lovgivning som er gældende for det omhandlede område. Redegørelsen skal i almindelige vendinger retfærdiggøre den konkrete udformning af de efterfølgende lokalplanbestemmelser. I Lokalplanens bestemmelser. er der skridt for skridt gjort rede for, hvad formålet med lokalplanen er, hvilke ejendomme der er omfattet af planen, hvad ejendommene må anvendes til, og hvilke bebyggelsesregulerende bestemmelser der fremover skal gælde for de omhandlede ejendomme. Altså udformning og placering af det fremtidige byggeri, dets omfang, parkerings-, vejog stiforhold. Lokalplanens bestemmelser er planens juridisk bindende del. Bestemmelserne tinglyses på de omhandlede ejendomme. Tinglysningen er ikke et gyldighedskrav, men manglende tinglysning kan medføre erstatningsansvar for kommunen. I bestemmelserne er der herudover fastlagt, hvilke retsvirkninger hvilke juridiske konsekvenser lokalplanen har for ejerne af de ejendomme, der er omfattet af planen. Lokalplanens kort illustrerer hvilket område og hvilke ejendomme, der er omfattet af planen, og i det omfang det er muligt, områdets fremtidige udformning, vejes og stiers placering, og forhold der skal respekteres, f.eks. byggelinier og oversigtsarealer, når der opføres nyt byggeri i området. Kortene er som hovedregel ligeså bindende som bestemmelserne i planen.

Lokalplan 11.76, Brædstrup By. Boliger i Byparken l. Lokalplan 11.76 Brædstrup By

Lokalplan 11.76, Brædstrup By. Boliger i Byparken l. Lokalplan 11.76 Brædstrup By Lokalplan 11.76 Brædstrup By INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Indledning l Lokalplanforslaget består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed l 2. Baggrund og formål II 3. Eksisterende

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby

Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Lokalplan nr. 304 Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Copyright Lorem ipsum marts 2007 April 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Rønde Kommune Lokalplan nr.

Rønde Kommune Lokalplan nr. Rønde Kommune Lokalplan nr. 58 Inklusive tillæg til Rønde Kommuneplanforslag 2001 Januar 2002 06 Nyt boligområde med småerhverv og kursuscenter mellem Jeshøjvej og Ravnebjergvej i Feldballe Lokalplan nr.

Læs mere

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP L O K A L P L A N N R. 1 0 1 1 Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup V E J L E K O M M U N E NR. VILSTRUP Endelig godkendt d. 12.12.2007 Offentliggjort d. 16.01.2008 LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1051

Forslag Lokalplan nr. 1051 PLAN ERHVERV November 2008 Forslag Lokalplan nr. 1051 Boligbebyggelse i Frølunde Landsby, nord. HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Johannelunden Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring FORSLAG til offentlig debat i perioden 20. juni 2007 til 15. august 2007. Juni 2007 INDLEDNING OFFENTLIG

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring SKANDERBORG KOMMUNE - Boliger og medborgerhus i Tørring Lokalplan for to boligparceller og et medborgerhus i det nord-vestlige Tørring. Februar 2014 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1052 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 Sag nr. 703727 Dok nr. 708096 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR ESPELUNDEN, HOV BY, TEKNISK AFDELING JUNI 2006 Odder Kommune Lokalplan nr. 5021 Lokalplan for et område

Læs mere

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere