Gribskov Ko m m u n e

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gribskov Ko m m u n e"

Transkript

1 Ko m m u n e Emne: Oplæg til organisationsaftale for ergo- og fysioterapeuter i Gribskov Sagsnr.: 2008/14839 Revideret den /hjkru Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen og Gribskov med virkning fra Generelle forudsætninger Denne aftale har hjemmel i, og supplerer overenskomst for ergo- og fysioterapeuter indgået mellem Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen og rnes Landsforening. 2. Grundløn I overenskomsten for ergo- og fysioterapeuter er der flere forskellige grundlønsniveauer. Indplacering sker udfra nedenstående med afsæt i den enkelte medarbejders konkrete erfaring Gældende pr iflg. overenskomsten. Grundløn: Ergoterapeuter med mindre end 4 års sammenlagt beskæftigelse: trin 4 Ergoterapeuter med mere end 4 års sammenlagt beskæftigelse: trin 7 r ysioterapeuter med mindre end 4 års sammenlagt beskæftigelse: trin 4 = ysioterapeuter med mere end 4 års sammenlagt beskæftigelse: trin 7 Oiniske undervisere : trin 8 3. Basisløn Ved basisløntrin forståes - i følge denne aftale - lokalt aftalte løntrin, der udgør en højere lokal aflønning end den overenskomstmæssige grundløn. Basisløn er en kombination af kvaiifikationsløn på basis af trin, højere kompetence pga erfaring og evt. supplerende uddannelse, og at kunne bestride basale funktioner udfra det højere kompetenceniveau. For fysio- og ergoterapeuter foreslås et generelt lønløft af start løn i form af følgende, for perioden : startløn for alle basisløntrin slutløn (efter 4 års erfaring): basisløntrin : For fysio- og ergoterapeuter foreslås et generelt lønløft af start løn i form af følgende gældende fra 01.04,2009: startløn for alle basisløntrin slutløn (efter 4 års erfaring): basisløntrin : Kvaiifikationsløn Postboks 10 Sidel

2 Bestemmelserne i gældende overenskomst om kvaiifikationsløn sbftpleres således, 4.1. at der for relevante erfaringer og/eller uddannelse uden for overenskomsten kan ydes kvaiifikationsløn 4.2. at der for grundlæggende erfaringer inden for overenskomstens område kan ydes kvaiifikationsløn 4.3. at der kan ydes kvaiifikationsløn for opnået væsentlig højere kompetence på basis af supplerende uddannelse, træning eller videreuddannelse Parterne aftaler løbende hvilke typer kvaiifikationsløn tillæg der kan anvendes, og praksis for kvaiifikationsløn anvendelsen beskrives (opsamles) i protokollat, der vurderes i de årlige hoveddrøftelse med den faglige organisation. Som vejledende udgangspunkt anvendes K-løn i følgende 5 udgaver 1. At øge begyndelseslønnen for derved at afspejle de grundlæggende forventninger 2. Grundlæggende K-løn der ydes når medarbejderen opfylder bestemte professionskrav for arbejdsområdet 3. Særligt sammensatte kombinationer af uddannelser og relevante erfaringer (fx. en medarbejder med flere uddannelser) 4. Supplerende og videre uddannelse som for de forskellige faggrupper aftales som varigt højere niveau 5. Professionskrav af mere specifik art, kan være landsdækkende kriterier for autorisation eller lignende art eller lokalt aftalte kriterier Bemærkning: Det at drøfte K-løn som pkt 2 der handler om at opfylde bestemte proffessionskrav for arbejdsområdet er for det givne opgave/fagområde et emne som skal indgå i medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og kompetenceudviklingsplan (KUP). S. Udviklingskvalifikationsløn Bestemmelserne ijjældende overenskomst om kvaiifikationsløn suppleres således, 5.1. at medarbejderen kan tilbydes en udviklingsløn (U-løn) i form af et tillæg i en periode, på baggrund af udviklingsinitiativer aftalt i sammenhæng med en MUS (Medarbejder Udviklingssamtaler) og specificeret i en kompetenceudviklingsplan (bilag om personlige kompetenceudviklingsplaner >Qdokument vedlægges) at U-løn kan aftales som hel eller delvis dækning af omkostningerne til videreuddannelse, at U-løn maksimalt kan ydes for en periode på op til 6 år incl. evt. forlængelser. Bemærkninger: Når medarbejderen har U-løn er dette forbundet med en hensigt om at den pågældende medarbejder går i et kompetenceudviklingsforløb. Undervejs i den aftalte 1-6 årige periode skal målene drøftes i MUSen, og før periodens udløb tales om hvorvidt og hvordan kompetenceudviklingen er forløbet, Samt lønmæssigt om, hvordan forløbet kan have skabt grundlag for ændrede funktioner med funktionsløn, kvaiifikationsløn eller en anden stilling. Hensigten med 5,1.1. er at kommunen efter sådan aftale kan medvirke til sådanne omkostninger og formål, som Ikke ligger inden for det for området fastlagte niveau for uddannelse o.lign., samt mere individuelle personligt motiverede uddannelsesomkostnlnger Postboks io Side 2

3 o lign Tillæg ydes efter en konkret individuel vurdering svarende til 1 x 11,400 årligt tillæg i ( niveau) i forbindelse med udarbejdelse af Kompetenceudviklingsplan (KUP) Honoreringen sker med henblik på at understøtte den enkelte medarbejders højere kompetenceniveauer indenfor betemte områder 6. Funktionsløn Bestemmelserne i gældende overenskomst om funktionsløn suppleres og udfyldes i lokale aftaler, der kan udformes i protokollater. Oversigtligt kan anvendelse af F-løn henføres til følgende typer F-løn (ikke udtømmende) 1 Funktionsansvarstillæg 2. Vidensperson 3. Nøgleperson 4. Programtillæg 5. Koordinerende opgaver 6. Opgaver, hvor en medarbejder over længere tid varetager udviklingsopgaver (projektleder, arbejdsgruppeleder, tovholder) 7. Varetagelse af tillidshverv F-lønnen kan understøtte at opbygge og fordele mere kompetence på alle niveauer, herunder at medarbejdere virker som videns- og nøglepersoner - bilag herom»q dokumentet vedlægges Flere af disse funktionstillæg rummer honorering for opgaver der er rådgivende og/eller vejledende over for kolleger F-løns tillæg som vidensperson kan ses kombineret med kvaiifikationsløn, hvor der ydes for den forudsatte kvalifikation 6.1 Uddannelse: Praktikvederlag/mentor: Der ydes tillæg for opgaven som praktikvejleder for den enkelte nyansatte, gældende pr : (3 mdr. fjonoreres med kr. 0,75 x (i 01/01-06 niveau) 3 mdr. honoreres med kr. 0,75 x (i 01/01-06 niveau) Beløbet udbetales som engangsbeløb, når praktikperioden er afsluttet. 6.2 Kliniske undervisere: Der ydes et funktionsansvarstillæg på kr 0,75 x (i 01/01-06 niveau) for funktionen som klinisk underviser. 7. Resultatløn Bestemmelserne i gældende overenskomst om resultatløn suppleres således, generelle retningslinier for resultatlønaftaler > Qdokumentet vedlægges 8. Arbejdstidsbestemt løn Parterne kan supplere overenskomstens bestemmelser om arbejdstidsbestemte ydelser. Herunder konvertering af de arbejdstidsbestemte ydelser (ulempetillæg) eller særlige løntillæg. Der kan løbende aftales relevant kobling mellem omlægningen af de tidsbestemte dele og postboks io Side 3

4 givne funktionsudførelser og funktionsansvar, så der opnåes en helfied af funktionslønninger for givne fag- og arbejdsområder. Der kan for et givent område aftales et tillæg der ligner ulempetillæg, hvor der honoreres for de svingninger der er i arbejdsopgaverne og deraf følgende påvirkning af ansvaret for arbejdstilrettelæggelsen. Disse tillæg kaldes "fleksibilitetstillæg" og aftales så de er tilpasset det pågældende arbejdsområde, og evt. i en kombination af ulempe- og F-løn tillæg 9. WledarbejderPC og bredbånds Ordning Som del af denne forhåndsaftale gælder rammeaftale om MPCO»Qdokument vedlægges. 10. Generelle forhold For aftalen gælder nedenstående generelle forhold Tillæg gradueres efter aktuel beskæftigelsesgrad, med mindre andet fremgår af undtagelser 10.2 Alle tillægsbeløb er aftalt i 01/01-06 niveau. Grundløn, funktionsløn og kvaiifikationsløn er pensionsgivende Resultatløn er ikke pensionsgivende Ved nyansættelser eller ændret stilling sker lønfastsættelsen efter overenskomsten og denne aftale. Den faglige organisation eller tillidsrepræsentant tilsendes en kopi af lønfastsættelsen, og oplysninger om aftaledrøftelsen med vedkommende medarbejder. Hvis der ikke inden 3 måneder efter ansættelsen er opnået enighed om lønfastsættelse overgår sagen til videre behandling jf. aftale om behandling af retstvister Har kommunen eller den faglige organisation forslag om lønfastsættelse der går udover dette aftalesæt, fremsendes forslaget til organisationen eller kommunen med henblik på forhandling Funktionsløn er altid aftalt som og ydes "så længe funktionen varetages". Funktionsløn ydes-med-virkoing4ra^et4idspunkl4)vor der enndgået^aftale omkringvaretagelse^^dert pågældende funktion. Funktionslønnen bortfalder når funktionen falder bort som følge af planlagte omlægninger (projektophør, organisationsomlægning mm), enten som følge af aftale om omlægning til andre funktioner eller funktionernes påregnelige bortfald. Når funktionen bortfalder efter kommunens vurdering af at der ikke længere er behov for denne, varsles det med 3 måneders varsel. Dog varsles med det individuelle opsigelsesvarsel hvor funktionsændringerne er omfattende/væsentlige for pågældende. Planlægger kommunen væsentlige omlægninger der kan påvirke funktionsløn og ophør af funktionsløn for en gruppe af medarbejdere, forudsættes tillidsrepræsentanten inddraget. Når funktionen bortfalder pga den ansattes egne dispositioner, fx ved ønske om andre opgaver mm., sker bortfald af tillæg uden varsel ved ophør af den funktion tillægget er ydet for Hvis der centralt aftales - eller sker forhøjelse af - grundløn, funktions- eller kvaiifikationsløn, der allerede ved decentral aftale er ydet betaling for, sker der modregning i de decentralt aftalte løntillæg. Postboks io Side 4

5 Dette optages altid efterfølgende til lokal forhandling. Er der fortolkningstvivl herom, optager parterne inden 3 måneder efter de centrale bestemmelsers kundgørelse forhandling om afklarende ændringer af de decentrale aftaler Procedureaftale for lokale forhandlinger > Q oplæg fremsendes senere. 11. Ikrafttræden Denne aftale træder i kraft fra og med den , og løber indtil der indgås en ny aftale eller til den opsiges. 12. Opsigelse af aftalen Denne aftale, og tilhørende løbende decentrale lønaftaler, kan af begge parter opsiges med et varsel på 3 måneder, men genoptages til evaluering og genforhandling med virkning fra overenskomstens fornyelse med forhandlingstidspunkt snarest muligt efter den ny overenskomst er underskrevet og bekendtgjort Underskrevet den Gribskov ERGOTERAPf ErgoterajSiCHf^éffingen HØJE TAASTRUP BOULEVARD 82, l.tv TAASTRUP Post til Gi ibskov Postboks 10 Side 5

6 Emne: Protokollat for MPCO omfattende fysio- og ergoterapeuter Sagsnr.: 2008/08579 Revideret den 03,04,2009 Protokollat for MPCO omfattende fysio- og ergoterapeuter Gribskov har en MedarbejderPCOrdning (MPCO). Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen tilslutter sig den lokale rammeaftale for MedarbejderPCOrdninger > Q. Politik herfor behandles i MEDs Hovedudvalg > D MPCO m/bredbånd og telefoni har en omkostning på 350 kr. månedligt. Som minimum tilbydes enhver medarbejder omfattet af Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen at kunne indgå en individuel aftale mod en lønreduktion på 350 kr. mdl. Med nærværende aftale er det også muligt at indgå kollektive ordninger. En kollektiv ordning betyder, at en given gruppe og alle dens medarbejdere er omfattet af en MPCO med basisordning, således at ordningen fremover gælder for denne gruppe, og finansieringen er kollektivt aftalt. Ved kollektive aftaler gives en rabat, der aftales ud fra det konkrete aftaleindhold i øvrigt. Er man tilmeldt MPCO har man ret til at foretage tilvalg med individuel betaling, Parterne aftaler endvidere, at den enkelte medarbejder omfattet af Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen, omfattet af en resultatlønaftale har mulighed for at konvertere bonus til personlige omkostninger og derved finansiere sit tilvalg ad denne vej. Dette muliggør dog så ikke at der samtidig kan ske skattemæssig fradrag på selvangivelsen. MPCO ordningen træder i kraft således, med en slags indbygget overgangsordning: 1. Er medarbejderen omfattet af en inden 2009 indgået aftale i GK som er bedre for medarbejderen, fortsætter denne til anden konkret lønfremgang sker eller senest indtil udgangen af marts Aftalen har virkning fra Underskrevet den: ERG<_ TBRAPEUTFpRENINGEN \l REGip^røST HØJE-p ^TRMraoULEVARD 82, l.tv. / 26_0TAAMRyp rapeuter Ergoterapeutforeningen Postboks 10 Sidel

7 Ijl Gribskov IIP _mne: Oplæg til rammeaftale for MPCO Sagsnr.: 2006/00525 Revideret den Rammeaftale MPCO : Medarbejder PC Ordning m/bredbånd for fysio- og ergoterapeuter i Gribskov Rammeaftalen tilknyttes organisationsaftalen (forhåndsaftale) for respektive organisationer. Formål: Parterne er enige om at lægge øget vægt på medarbejdernes kompetenceudvikling, samt at sikre gode rammer for den fleksible medarbejder. Anvendelse af IT er blevet en nødvendig del af kompetenceudviklingen. Medarbejdere der har let adgang til kommunens intranet og internettet kan opøve egen videnstilegnelse, og muligheden for at bedre kommunens fælles information for de forskellige medarbejdergrupper kan danne grundlag for højere informationsniveau i arbejdsområdet. MED-aftalen for Gribskov har som een af de 6 samarbejdsværdier fleksibilitet. Fleksibilitet er gensidig og viser bl.a, hen til den fleksible medarbejder, hvis rammer og vilkår og muligheder for at arbejde uden at være bundet af tid og sted hermed understøttes. En ordning der muliggør arbejde mobilt, i hjemmet og tillige privat brug af PC, er samtidig et personligt gode for medarbejderen der ønsker dette. Politik for MedarbeJderPC Ordning m/bredbånd Politik og betingelserne for MedarbejderPC/bredbåndsordninger i Gribskov danner et grundlag for aftaler med de enkelte faglige organisationer, og dernæst aftaler i de enkelte virksomheder, grupper og med enkeltmedarbejdere. Politikken er fremsendt til høring i MED-systemet, HU den For skattemæssige forhold henvises til politik dokumentets afsnit 6. Gribskov står som arbejdsgiver ansvarlig over for den enkelte medarbejder for, at de aftaler der indgåes følger disse skattemæssige bestemmelser. Aftaleforhold Det er frivilligt for den enkelte medarbejder at indgå i en medarbejderpc ordning, MPCO for den enkelte medarbejder hænger sammen med at medarbejderen er omfattet af en ulempeaftale. En MPCO aftale med den enkelte medarbejder rummer at en PC stilles til rådighed for medarbejderen En sådan aftale rummer som minimum en basis PC ordning, der er vederlagsfri for medarbejderen. Basisaftalen kan ikke være forbundet med lønreduktion, ligesom modsat medarbejdere der afslår tilbud om en PC ordning ikke kan modtage nogen økonomisk kompensation herfor. MPCO rummer også datakommunikation (bredbånd). Bredbåndsdelen af ordningen er del postboks io Side 1

8 af aftale om lønforholdene. Det er kommunens ansvar og risiko at tilrettelægge bredbåndsordningen, og kommunen er ansvarlig for aftaler med dataoperatør og risici for prisændringer, aftalens ophør o.lign. Medarbejderen har ikke eensidigt mulighed for at ændre eller opsige aftalen, og heller ikke noget krav på nogen bestemt fremtidig løn som følge af udtræden af ordningen - denne sidste sætning af bestemmelserne er en obligatorisk skattemæssig forudsætning. Den enkelte medarbejder som bliver omfattet af medarbejderpc ordningen kan udover basisordningen tilkøbe sig højere faciliteter. Denne udgift er personlig, og trækkes i nettolønnen (løn efter beskatning). Sådanne udgifter er skattefradragsberettigede inden for en grænse på 3500 kr årligt. ns personale- og lønadministration indberetter til skattevæsnet oplysning af de medarbejdere der er omfattet af en PC-ordning, og indberetter den betaling medarbejderen trækkes for i nettolønnen som følge af tilkøb, Pga beløbets størrelse og af administrative grunde kan den enkelte medarbejder ikke henvende sig til skattevæsnet for at få ændret forskudsregistreringen, Medarbejdere der inden 2007 har været omfattet af en gammel PC aftale efter gamle regler i Helsinge tilbydes at overgå til nærværende nye aftale om at samme PC-maskine er stillet til rådighed for medarbejderen, nu med en bredsbåndsordning. Der skal i så fald ske aftale om bredbåndsordningen som del af lønaftale. GK28 november 2006 Post tit Gribskov Postboks lu Side 2

9 Evt, sorteringsnøgle: PlacerinqiPersonaleadmlnlstratlon» Personaleadministrative veilednlnaer» Dokumenttitel: KUP: Udarbejdelse af KUP Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Offentlig Nyhed: O Ja Nej Oprettet: :45:21 af Vibeke Holm Oxenbøll Emne: Aftale om personlige kompetenceudviklingsplaner Sagsnr.: 2006/00525 Revideret den Personlige kompetenceudviklingsplaner Formål: KTO forlisarterne er enige om at finde det afgørende at medarbejderne på den enkelte arbejdsplads får mulighed for kompetenceudvikling både gennem det daglige arbejde og gennem efter- og videreuddannelse "Formalet med denne aftale er at styrke indsatsen omkring den enkelte medarbejders kompetenceudvikling, herunder specielt at sikre medarbejdernes forudsætninger for en effektiv opgavevaretagelse med høj kvalitet og for at sikre og forbedre arbejdspladsens og den enkeltes udviklingsmuligheder" Kilde: KTO-forlig Aftale om udviklingsæssige aktiviteter på det personalepolitiske område mv 2. Der er fastlagt pligt til at der i dialog mellem ledelse og medarbejdere opstilles udviklingsmål for den enkelte medarbejder eller gruppe af medarbejdere. Medarbejderens udvikling på kortere såvel som på længere sigt indeholdes i udviklingsplanen. Udviklingsplanen kan omfatte aktiviteter, der fører til at medarbejderen når de omtalte mål. En af Gribskov s bærende værdier er medarbejderen som centrum, Gribskov vil være en innovation organisation samt en udfordrende arbejdsplads. Gribskov vægter tillige nærhed til borgeren, dialog og bæredygtige enheder, hvilket stiller krav om at medarbejderne medvirker til styring og ansvar. Alt dette er med til at sætte fokus på den enkelte medarbejders kompetencer og konstant udvikling af disse. Gribskov skal som de fleste andre offentlige områder klare et stadigt større pres fra alle sider i form af stadigt større forventninger og færre ressourcer, Gribskov imødeser i denne henseende en dobbelt udfordring som placeret i Hovedstadsområdet, hvor velstandsniveau, borgernes forventninger og erhvervsudfordringer kræver et højt niveau af kommunen, Samtidigt ligger Gribskov yderligt og er dermed i konkurrence med kommuner med en mere central og strukturel stærkere placering i området, Kompetenceudviklingen kan kvalificere den enkelte medarbejders varetagelse af nuværende opgaver som den kan være et led i en medarbejders udvikling væk fra det nuværende arbejdsområde og over til et nyt fx. gennem et længere tilrettelagt kompetenceudviklingsforløb. Metode: Som en naturlig følge af ovenstående ønsker Gribskov at arbejde offensivt med Postboks 10

10 KUP'Udarbejdelse af KUP GribskOV s""*^ * 1 kompetenceudvikling i form af kompetenceudviklingsplaner for hver erfkel medarbejder. Gribskov ønsker at medarbejder og leder i fællesskab tager ansvar for kompetenceudviklingsplanen for den enkelte medarbejder. Udviklingsplanen skal ses som en gensidig aftale mellem nærmeste leder og medarbejder, hvor medarbejderens ønsker om udvikling såvel personligt og fagligt kobles sammen med Gribskov s strategi overordnet og på afdelingsplan, Kompetenceudviklingsplanen for den enkelte medarbejder indarbejdes i Gribskov s årsrytme og skal ses som et redskab der løbende er i spil fx. når medarbejderen eller afdelingen får nye opgaver eller ligende. Kompetenceudviklingsplanen revurderes fast en gang årligt så planen indeholder de fokuseringer der er aftalt mellem leder og medarbejder, Hvis en medarbejder har været fraværende fra arbejdspladsen i en længere periode som følge af eksempelvis barsel, længere sygdom eller andet foretages der en særlig opfølgning. Kompetenceudviklingsplanerne indarbejdedes endvidere i Gribskov s elektroniske medarbejdersystem, der skal understøtte organisationen årsrytme. Gribskov tænker kompetenceudvikling på flere niveauer fra bl.a. sidemandsordninger, mentorordninger til interne og eksterne uddannelsesforløb. Underdokumenter: 8ldéPP2saTC8 - Udskrevet d kl 10:28,24

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.2015 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Forhåndsaftale Forhåndsaftale for lærere m.fl. i og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Kontakt Susanne Lyngsie Personalekonsulent Center for Økonomi og Personale Løn og Personale Tlf.

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt. Dato: 12.11.02 J.nr.: 1-2-38-02 Initialer: JDP/prolgsk02-1 FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

PPR-psykolog løn. Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst?

PPR-psykolog løn. Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst? Kroner én, kroner to Af Lene Maigaard PPR-psykolog løn Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst? Siden 1. april

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Odense Kommune Odense Lærerforening Side 1 af 6 Indhold Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Funktionsløn...

Læs mere

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne Side 1 Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles bund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer Forhåndsaftale indgået mellem Region Sjælland, Ergoterapeutforeningen Basispersonale (32.17) Omfatter Næstved, Slagelse og Nykøbing F. Sygehuse Pr. 1. april 2012 Det kliniske kerneområde Personlige og

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011

Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011 HR og Personale Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011 Sag 306-2009-89642 - kic 1. Afgrænsning Denne forhåndsaftale omfatter kontorpersonale

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002.

FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 02 FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 14. oktober 2003 mellem HK og Vejle Amt vedrørende

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus Kompetenceudvikling for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus maj 2004 Indhold 1. Indledning 2. Formålet med kompetenceudvikling 3. Grundmodel for kompetenceudvikling

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere KL Landsforeningen af Ungdomsskoleledere SAG-2014-00642 Tid: Den 10. juni 2015 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune 1. Område Aftalen omfatter alle lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune, som er omfattet af Overenskomst for lærere m.fl.

Læs mere

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende.

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende. FORHÅNDSAFTALE MELLEM AARHUS KOMMUNE, BØRN & UNGE OG ÅRHUS LÆRERFORENING VEDRØRENDE LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE 1. Generelt Dækningsområde Aftalen er gældende for alle lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE

LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE Bilag 2 LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE AFTALENS OMRÅDE 1. Aftalen er gældende for ansatte i Århus Kommune. Aftalen indgås mellem Århus Kommune og Den kommunale fællesrepræsentation

Læs mere

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Indledning Denne vejledning henvender sig til både ledere og medarbejdere i DANSKE ARKs medlemsvirksomheder.

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.02 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 Løn på EUD, AMU og TAMU TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 OVERSIGT Lønsystemet Lønseddel Løntabel Ny løn Det lokale råderum Krav til lokaler aftaler LØNSYSTEM PÅ ERHVERVSSKOLER Basisløn Faste

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Forord Ved overenskomstforhandlingerne 2011 aftalte Sundhedskartellet bestemmelser for atypiske stillinger. Der er de senere år

Læs mere

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB)

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) 1 Generelle bemærkninger Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Bibliotekarforbundet

Læs mere

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis 1 Lønpolitik Indledning Silkeborg Kommunes lønpolitik skal medvirke til at realisere kommunens overordnede politiske mål og skal til stadighed sikre den fornødne

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Organisationsaftale. mellem. Banedanmark. Dansk Jernbaneforbund

Organisationsaftale. mellem. Banedanmark. Dansk Jernbaneforbund Organisationsaftale mellem Banedanmark og Dansk Jernbaneforbund 1. april 2013 2 INDHOLD SIDE BEMÆRKNINGER, J 1: Organisationsaftalens dækningsområde. 4 2: Ansættelse 5 3: Lønsystemet 5 4: Tjenesteanciennitet

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Ren dag god dag. Lønmappe. ren dag god dag

Ren dag god dag. Lønmappe. ren dag god dag Ren dag god dag Lønmappe ren dag god dag 1 Forord God rengøring betyder meget på en skole. Når rengøringen er i orden, trives eleverne bedre. Ansvaret for rengøringen ligger både hos eleverne, lrerne,

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesbrev For ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat på en skole oprettet i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012

Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012 Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012 Parterne har i arbejdsgruppen om Forsikringsløn fortsat drøftelserne om afskaffelse af det eksisterende anciennitetssystem og

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Indstilling. Håndtering af amtets lokale aftaler, politikker, retningslinjer. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Håndtering af amtets lokale aftaler, politikker, retningslinjer. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 3. januar 2007 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Håndtering af amtets lokale aftaler, politikker, retningslinjer

Læs mere

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten Cirkulære af 19. april 2012 Modst.nr. 017-12 PKAT nr. 608 (COII), 286 (DM) samt relevante AC-PKAT J.nr. 07-333/31-7 Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt

Læs mere

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1 Rammeaftale om provision og bonusløn mellem Tele Danmark A/S og Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Denne rammeaftale vedrører aftaler, der fastlægger en variabel løndel i forhold til den enkelte leder/særligt

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune

Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune Formål: De overordnede mål for Norddjurs Kommune er, at kommunen skal udføre sine opgaver økonomisk fornuftigt og med høj kvalitet og dermed fremstå som en moderne

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ Decentral arbejdstidsaftale for ergoterapeuter og fysioterapeuter på skoleområdet, ansat i Aftaler overordnet for arbejdstidsaftalen ^~ % Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter,

Læs mere

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem 1. juni 213 Vejledning om lønsystemet for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler, herunder beregning af trin 4-tillæg Enighed om et

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Særlige avancementstillinger

Særlige avancementstillinger Særlige avancementstillinger Vejledning i lønindplacering af særlige avancementstillinger INDHOLD BAGGRUND 3 AFGRÆNSNING 5 Stillingsindholdet 5 Konsulentstillinger 6 Forskningsstillinger 7 Udviklings-

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD

Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD Formål Aftaleparterne ønsker at skabe et gennemskueligt og fleksibelt

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere