Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide. (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide. (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2)"

Transkript

1 Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2) Frist for indsendelse af ansøgning Den 29. august 2014 kl Skemaet sendes til Mrk: SPU-midler til sårbare gravide, xx kommune Journalnummer /2/ANP. Inden skemaet udfyldes, læses Vejledning til ansøgning: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide. Vejledningen skal følges og alle rubrikker besvares. Som bilag vedlægges følgende: Bilag 1: Underskreven samarbejdsaftale mellem kommune(r), region og frivillige organisationer Handling, der giver forvandling figur: Gudrun Gjesing og Katrine Andersen

2 Skema 1: Ansøgningsskema til projektstøtte Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide 1. Projektets titel: Handling, der giver forvandling 2. Ansøger: Sundhedsplejen, Børne- og Familieservice, Haderslev Kommune Adresse: Gåskærgade 26-28, 6100 Haderslev Navn på projektleder: stillingen skal opslås Stillingsbetegnelse: Tlf. nr.: Navn på projektets juridisk Thomas Vestergaard Andersen ansvarlige person: Stillingsbetegnelse: Tlf.nr.: Kontaktperson: distriktschef, Børne- og Familieservice Anni Erichsen, leder af Sundhedsplejen Ansøgers personlige underskrift: Sted: Haderslev Kommune Underskrift: 3. Samarbejdsprojekt/partnerskab: Dato: / Sygehus Sønderjylland, Familiecentret, Graviditets- og fødselsklinikken v/ klinikleder Kirsten Salk Red Barnet Lokalforeningen i Haderslev v/ formand Gudrun Gjesing Haderslev Kommune, Børne- og Familieservice v/ distriktschef Thomas V. Andersen Ansvarlig kontaktperson: Praktiserende læge og kommunal praksiskonsulent Helle Skelmose Ibsen deltager ad hoc inden for rammen som praksiskonsulent. Anni Erichsen, leder af Sundhedsplejen 2

3 4. Ansøgers forudsætninger for at gennemføre projektet: 5. Projektlederens uddannelse, baggrund, erfaring og kompetence: 6. Der ansøges om i alt: Sundhedsplejen har tidligere deltaget i bl.a. KL s projekt om Brugerdreven innovation og Sikringsstyrelsens Projekt Ung mor. Sundhedsplejen har i 10 år drevet tilbuddet Ung mor for sårbare gravide og forældre med børn op til 2½ år, og har opbygget et solidt tværfagligt og tværsektorielt netværk, som kan sikre gennemførelse af indeværende projekt. Der har gennem flere år været et tæt samarbejde mellem Sundhedsplejen og Sygehus Sønderjyllands jordemoderkonsultation for sårbare gravide i Haderslev (kaldet Omsorgskonsultationen) både om den enkelte gravide og igennem Ung Mor. Det er Omsorgskonsultationens og praksiskonsulentens erfaring, at samarbejdet med de praktiserende læger giver et godt rekrutteringsgrundlag for projektet. Projektleder ansættes for projektmidler pr. 1. december Stillingen opslås eksternt for at få det bredest mulige ansøgerfelt. Projektlederen forventes at have en sundhedsfaglig baggrund, bredt defineret, suppleret med uddannelse og erfaring inden for arbejdet med tilknytning og relationer. En ansøger med projektledererfaring vil blive foretrukket, men den faglige ballast og visioner og idéer i forhold til at udvikle en succefuld indsats i forhold til målgruppen, har højeste prioritet. I projektansøgningen indgår ønske om deltidsansættelse af en projektmedarbejder med akademiske kompetencer. Vi vil dermed sikre den systematiske og metodiske tilgang og overførbarheden i udvikling af screeningsværktøjer, metoder, udarbejdelse og opfølgning på effektmål mv., og den systematiske opsamling og analyse af erfaringer til brug for justeringer i projektet og indrapporteringen til Sundhedsstyrelsen. Vi har et godt og stærkt udgangspunkt for at løfte de faglige indsatser i projektet, og vi vil gerne styrke selve projekt- og udviklingsaspektet. Arbejdsdelingen mellem projektleder og projektmedarbejder vil blive nærmere defineret, når projektleder er ansat kr. (jævnfør budgetskema) 7. Projektets varighed: Projektet forventes igangsat 1_/ og afsluttet 31. december

4 8. Er der ansøgt eller bevilget økonomisk støtte fra anden side: 9. Indgår der egenfinansiering i projektet?: 10. Hvis svaret er ja til spørgsmål 8 eller 9, hvad er da projektets samlede budget: 11. Tidligere bevilget støtte fra Sundhedsstyrelsen: Ja Nej _x Projektet vil blive tilknyttet Haderslev Kommunes Sundhedspleje og fysisk placeret i forbindelse med Forældreværkstedet, der som en af sine målgrupper har kvinder i svangreomsorgens gruppe 3. Både sundhedsplejen og jordemoderkonsultationen har opgaver i Forældreværkstedet. De aktuelle aktiviteter for projektets målgruppe i Forældreværkstedet indgår som en del af projektet og dermed som medfinansiering kr. Medfinansieringen består i, at der i forvejen i mindre omfang gives et tilbud til en lille del af gravide i svangreomsorgens niveau 3. Antallet er faldet det seneste år, da tilgangen fra niveau 4 har fået en del kvinder på niveau 3 til at falde fra. En differentiering af tilbuddet forventes at medvirke til en større effekt ift. niveau 3. Projekttitel/årstal/bevilget beløb: ingen 4

5 Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide 1. Projektets titel: Handling, der giver forvandling 2. Baggrund og vision for projektet: Det sociale område og Sundhedsplejen arbejdede frem til efteråret 2013 hver for sig med målgruppen gravide, unge mødre og forældre i en særligt udsat social position i tilbuddene Ung mor og Forældreklar. Ung Mor er et kendt og velintegreret tilbud i kommunen og regionen, og det lykkes derfor at få fat i de gravide tidligt i graviditeten. Tilbuddene er nu samlet i Forældreværkstedet, hvor sundhedsplejersker og familiekonsulenter samarbejder om indsatsen, der både ydes som forebyggende indsats efter sundhedsloven og serviceloven og som foranstaltninger efter serviceloven. Jordemoder fra Omsorgskonsultationen indgår i samarbejdet, der endvidere omfatter en tværfaglig gruppe med repræsentation fra Familierådgivningen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Dagtilbud. Tilbuddet omfatter bl.a. Klar til barn og er inspireret af andre forældreuddannelser. Vi har erfaret, at der erbehov for at differentiere indsatsen for at fastholde og flytte hele gruppen, og det vil projektet medvirke til med sit fokus på svangreomsorgens gruppe 3. Større lighed i sundhed kræver flere individuelt tilpassede og målrettede indsatser. Vi vil sætte tidligere og mere intensivt ind i forhold til den gravide. Graviditeten er det window of opportunity, hvor forældrene er mest motiverede for at modtage hjælp i forhold til at ændre på deres tilværelse, så de kan give deres kommende barn en bedre start på livet, end de selv har haft. Den nye forskning inden for gravide (M. Brodén) viser, at barnet bliver påvirket af moderens tilstand i graviditeten, hvilket kan have indflydelse på barnets fysiologiske og psykiske udvikling og trivsel i graviditeten, og vanskeliggøre den tidlige tilknytning efter fødslen. Desuden ses hyppigere komplicerede fødselsforløb. Den gravide kan, ifølge Brodén, udvikle prænatal depression og stress, der kan påvirke hele graviditetsforløbet. Derfor vil vi allerede i graviditeten screene de gravide for depression. For at indsatsen kan blive så effektiv som muligt, vil vi arbejde både pædagogisk, sundhedsmæssigt og terapeutisk, og undervise i en kombination af praktisk- og konkret vejledning og interaktion og egentlig vidensformidling. Handling er nødvendig for at forandre viden. Mere viden - større forstå- 5

6 3. Overordnet mål med projektet herunder forebyggelsesog-sundhedsfremmeperspektivet: Delmål: else. Terapien kommer ind der, hvor handling ikke fører til viden. Den tværfaglige og tværsektorielle indsats er højt prioriteret i Haderslev Kommune, såvel politisk som administrativt og praktisk. I Sygehus Sønderjylland lægger man stor vægt på et sammenhængende patientforløb, hvor man med patienten i fokus søger at skabe konsensus og overskuelighed på tværs af sektorer og interaktører i patientforløbet. Vi har dermed gode forudsætninger for at kunne beskrive, hvordan man organisatorisk understøtter en sammenhængende indsats ift sårbare gravide og forældre. I forhold til målgruppen skal der udvikles metoder til at - skabe sammenhæng i indsatserne, så effekten optimeres, og flere fra svangreomsorgens niveau 3 hæves til niveau 2 - nedsætte uligheden i den sociale sundhed og reducere de deraf følgende sundhedsmæssige konsekvenser som for tidlig fødsel, fedme, psykiske lidelser, misbrug m.v. - styrke forældrenes empowerment, så de får handleredskaber til at tilrettelægge en lærende, udviklende og sund hverdag for barnet Vi vil arbejde for, at der ved afslutningen af projektet er - Udviklet et fælles sprog og screeningsmetode til at målrette indsatsen over for sårbare gravide. - Udviklet og afprøvet metoder og aktiviteter, der kan danne standard for en tidlig, sammenhængende og tværfaglig indsats, der kan øge målgruppens forældreevne. - Kortlagt metoder til at beskrive/dokumentere de faglige resultater og den økonomisk gevinst ved tidlig indsats. - Sket en udbygning af det tværsektorielle samarbejde, og opnået en styrket forankring og inddragelse af frivillige organisationer. Vi vil arbejde for, at den gravide/forældrene ved afslutningen af projektet har - Opnået tæt tilknytning til barnet og større tro på og mulighed for at handle i forældrerollen. - Fået større modstandsduelighed/resiliens og dermed bedre forudsætninger for at håndtere fremtidige problemer og konflikter. - Dannet et netværk, som kan være understøttende i årene fremover Projektet vil derudover have den afledte effekt, at flere får et godt udgangspunkt for at komme i/forblive i uddannelse og beskæftigelse. 6

7 4. Forældrenes evne til at knytte sig til barnet er den mest grundlæggende forudsætning for barnets udvikling, og dermed det væsentligste fokusområde. Der skal med brug af forskellige læringsstile og metoder arbejdes med evnen til at indgå i relationer, som kan øge selvværd, omsorgsevne og styrke parforholdet. Projektets fokusområder: At skabe sammenhæng i tilbuddene for familierne, så deres livsverden opleves forståelig, overkommelig og meningsfuld. Styrkelse af deltagernes netværk og sociale fællesskaber. Tidlig opsporing af tegn på belastningssymptomer i graviditeten, som kan føre til dårlig trivsel hos forældre og barn, indlæggelser m.m.. Støtte familierne i en sund hverdag (kost, motion, ikke-rygning, hygiejne, struktur) 5. Målgruppe(r): Omsorgskonsultationen i Haderslev modtager ca. 65 gravide årligt inden for svangreomsorgens niveau 3 og 4. Halvdelen forventes at indgå i projektet, svarende til 30 gravide/forældrepar. Gravide med kroniske lidelser uden behov for en tværsektoriel indsats indgår ikke i projektet. Sundhedsplejens nuværende tilbud dækker gruppe 2-4, uden at niveaudelingen hidtil har været anvendt i indsatsen, og projektet kan medvirke til at forbedre screeningsmetoderne, så flere får den adækvate indsats fra starten. 6. Rekruttering: Praktiserende læger sender alle svangrejournaler til fødestedet, hvor der foretages visitation af svangreomsorgsniveau 3 og 4 til hhv. Omsorgskonsultationen og Familiecentret. Omsorgskonsultationen er den primære henviser til Forældreværkstedet i dag, og der er et udbygget og godt samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje, hvorfor rekrutteringen til projektet anses for at være sikker. De praktiserende læger orienterer i praksis om tilbud til gravide ( Ung mor får henvisninger fra graviditetsuge 5-14), og praksiskonsulenten vil sikre samarbejdet mellem projektet og de praktiserende læger. Forældreværkstedets tværfaglige gruppe sikrer opmærksomhed på tilbuddet og dermed rekruttering til projektet i deres faglige bagland. 7. Den nuværende tværfaglige gruppe vil ind gå i projektet. Gruppen søges udbygget med en fysio/ergoterapeut for at øge fokus på kropslighed og dermed Sikring af kompetencer fremme tilknytningen.. Projektet kan tilføres medarbejdere med mangeårig blandt fagpersonale: erfaring, uddannelse i Marte Meo, Klar til barn, certificeret coach, 4-årig terapeutisk uddannelse, babysvømning, kropsterapi, spædbarnsterapi. De fleste af fagfolkene har de nødvendige kompetencer. For at sikre kontinuitet og faglig sparring ønskes yderligere 2 medarbejdere uddannet i Marte Meo 7

8 8. Aktiviteter og metoder: el.lign.. I projektets mødevirksomhed vil indgå kompetenceudvikling med brug af de deltagende faggruppers fagspecifikke særlige kompetencer. Forløbet starter op tidligst muligt i graviditeten, omkring 12. graviditetsuge, og fortsætter til 1½ måned efter barnets fødsel. Før forløbets afslutning aftales det, om forældrene overgår til de almene tilbud, evt. suppleret med kontakt til Red Barnets frivillignet, eller om de skal fortsætte med en særlig indsats. Forløbet består af: Individuelt kontaktbesøg mhp. screening og introduktion af projekt. Gruppetilbud til den gravide og hendes partner Forældreuddannelse, max. 8/gruppe, hver 14. dag Opdeles i trimestre med indhold tilpasset målgruppen, eks. Klar til barn, tidlig tilknytning i graviditeten, parrelationer, tidlig familiedannelse, sex, prævention, bevægelse og berøring, økonomi og jura. Forældreskolen vil blive tilrettelagt i en form, hvor der veksles mellem fællesaktiviteter og grupper for hhv. gravide og partnere. Der vil være mulighed for at inddrage forældre og undervisere fra Forældreværkstedet, hvor det er relevant. Fædregruppe, 7 sammenkomster i perioden, heraf 4 med partnere som en del af forældreuddannelsen. Rollen som far og familiefar, tidlig tilknytning, parforholdet, aktiviteter med barnet. Mange konkrete aktiviteter kombineret med relevant viden. Besøg og undervisning på fødestedet. Opfordring og støtte til dannelse af private netværk Sociale aktiviteter med fællesspisning, aktiviteter og udflugter. Individuelle tilbud til den gravide og hendes partner Hjemmebesøg efter behov, op til 10 gange Besøg af relevante faggrupper (sundhedsplejerske, jordemoder, SOSUassistent, ergo/fysioterapeut, familiekonsulent). Hjælp til at strukturere hverdagen. Hjemmet som ramme for familien. Screening for belastninger/depression. Individuelle samtaler/terapi til ca. 50 % af deltagerne. Reserveforældre/bedsteforældreordning med frivillige fra Red Barnets Lokalforening. Kontakt knyttes i graviditeten og fortsætter med praktisk hjælp og støtte efter barnets fødsel som supplement til familiens nære relationer: ledsagelse af mor, far og barn til f.eks. babysvømning og gymnastik, læge, møder i kommunen. Formålet er at lette overgangen fra den 8

9 massive professionelle indsats til et mere selvstændigt familieliv. De frivillige kan rekvireres til konkrete opgaver i forløbet. Åbne tilbud åben jordemoderkonsultation i forbindelse med projektet, 1-2 gange om måneden, og individuel vejledning åben socialrådgiverkonsultation, månedlig Koordination mellem kommune og region udvidet samarbejde omkring fødslen, opfølgningsmøde med deltagelse af jordemoder og sundhedsplejerske på fødegang månedligt tværfagligt og tværsektorielt møde faste kontaktpersoner og overlappende overgange for at sikre kontinuitet kommunikation med praktiserende læger via fagkorrespondance sparring med praksiskonsulent om organisering og formidling Muligheder for og perspektiver i at arbejde med fælles handleplaner den enkelte gravide formulerer sin egen handleplan i samråd med de fagprofessionelle. Effektiv læring tager udgangspunkt i nærmeste udviklingszone og forudsætter, at den gravide føler ejerskab for planen. Projektforløbets processuelle aktiviteter projektudvikling med udgangspunkt i erfaringerne fra Ung Mor, Klar til barn, Forældreværkstedet, forskning/undersøgelser, litteratur kick-off seminar, tværfagligt og tværsektorielt, 2 enkeltdage workshop for brugere ved projektstart (inddragelse af målgruppen) og projektafslutning (effektmåling) udvikling af pakker (screening, metoder, aktiviteter, dokumentation, effektmåling) uddannelse af medarbejdere og frivillige i projektet milepælsmøder, delvis med brugerdeltagelse lokal eller regional tværsektoriel afslutningskonference Vi vil både i grupperne og i individuel terapi hjælpe den gravide igennem den psykologiske graviditetesproces og derved støtte den prænatale tilknytning. Udgangspunktet er Margareta Brodéns tre psykologiske faser (fusionsfasen, differentieringsfasen, separationsfasen)med tilhørende tilpasningsopgaver, der knytter sig til den normale psykologiske forældredannelsesproces. Når den gravide kan møde og udvikle sig med de psykologiske tilpasnings- 9

10 9. Inddragelse af målgruppen: 10. Hvorledes forventes indsatsen at styrke det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring målgruppen? 11. Samarbejde med øvrige aktører: opgaver under graviditeten, har hun et beredskab til at yde følelsesmæssig nærhed og opmærksomhed overfor det nyfødte barns signaler og behov. For alle børn er forældrenes støtte og hjælp til følelsesmæssig regulering af stor betydning for barnets videre trivsel og udvikling. Forældrenes mentaliseringsevne fungerer som en prædiktor for barnets tilknytningskvalitet og er en forudsætning for sund spejling og regulering i forhold til barnet(fonagy, Hart). Kroppen forandres under graviditeten, og det er vigtigt at have en god kropsbevidsthed. For at mindske stress og det deraf udløste stresshormom kortison, der kan påvirke barnet, skal den gravide lære at slappe af igennem afspændingøvelser og andre fysiske aktiviteter. Vores erfaring i forhold til sårbare gravide er, at viden oftest kommer igennem erfaret handling. Det vil vi gøre brug af, både i gruppen og i de individuelle besøg. (socialisering, struktureret hverdag). Gruppeinterview/workshop med tidligere brugere af Ung mor og Forældreklar: hvad har de på kort og langt sigt har haft særligt udbytte af, og hvad har de savnet. Brugererfaringerne anvendes som afsæt for projektudviklingen. Interview af deltagerne, når de forlader projektet, og når barnet er født. Støtte deltagerne i at udarbejde og følge op på deres egen individuelle handleplan, med udgangspunkt i deres egen vurdering af personlige kompetencer og udviklingsbehov. Eksempelvis med Outcomes Star. Vi forventer, at der vil være en synergieffekt mellem de nye tiltag og det eksisterende Forældreværksted. Projektet kan nyde godt af det allerede eksisterende tværsektorielle samarbejde, og Forældreværkstedet kan profitere af projektets systematiske tilgang. Projektet vil styrke samarbejdet med personalet på obstetrisk afdeling og de praktiserende læger. Vi ser store perspektiver i at afprøve samarbejdet mellem de offentlige aktører og civilsamfundet gennem deltagelsen af frivillige fra Red Barnets Lokalforening. Successen med at udarbejde pakketilbud på dette område og med det brede samarbejde, vil gøre det naturligt at anvende samme systematik til udvikling af andre tilbud. Der kunne tænkes et samarbejde med VUC og andre uddannelsesinstitutioner om indsatser, der kan fastholde sårbare gravide og mødre i uddannelse. Samarbejde med frivillighedsområdet forventes at kunne blive til en værdifuld støtte for familierne. Det vil øge kvaliteten i det nuværende tværfaglige og tværsektorielle samarbejde om de sårbare gravide, at der udarbejdes målrettede programmer, som 10

11 12. Tilpasning til den eksisterende indsats: kan formidles, og at strukturen beskrives, så tilbuddene er mindre personafhængige. Frivilligområdet har på nuværende tidspunkt ingen tilbud til målgruppen, og Red Barnets Lokalforening har stor interesse i at bruge projektet som afsæt for udvikling af tilbud til småbørnsforældre. Det vurderes i samråd med praksiskonsulenten, om samarbejdet med de praktiserende læger kan gøre nettet ift sårbare gravide mere finmasket. Såfremt flere kommuner tilknyttet Sygehus Sønderjylland deltager i projektet, vil der med Sygehuset som det fælles omdrejningspunkt, kunne arrangeres faglige pitstop med erfarings- og vidensudveksling. Sygehus Sønderjylland arbejder med kendt-jordemoderordning, dog alene i tilknytning til svangregruppe 1 og hjemmefødsler. Haderslev Jordemodercenter har tilknyttet en fast jordemoder til Forældreværkstedet, og det tætte samarbejde mellem sundhedsplejen og Haderslev Jordemodercenter videreudvikles i projektet. Sundhedsplejens koordinerende funktion og samarbejde med fødestedet skal udvikles i projektperioden. På nuværende tidspunkt er det aftalt, at de gravide tilknyttet projektet tilbydes rundvisning på Sygehus Sønderjylland sammen med den koordinerende sundhedsplejerske og jordemoderen tilknyttet projektet. Dette sker som en del af fødsels- og forældreforberedelsen. Den sundhedsplejerske, der har kontakten til den enkelte familie, aflægger som hovedregel besøg på fødestedet inden udskrivelsen. Hvis familien ønsker det, tilbyder den koordinerende sundhedsplejerske at medvirke ved efterfødselssamtalen, der foregår på fødestedet 2 dage efter fødslen, ligesom sundhedsplejersken tilbyder at medvirke ved efterfødselssamtalen, hvis den foregår i hjemmet. Førstegangs fødende, der har født ambulant, tilbydes hjemmebesøg af jordemoder 2 dage efter fødslen. Udgangspunktet er, at alle professioner deltager i projektet med deres specifikke faglighed, og at denne skal styrkes for at sikre en kvalificeret, helhedsorienteret indsats. De frivilliges deltagelse skal tilrettelægges med gensidigrespekt for det frivillige arbejdes udgangspunkt i civilsamfundet og det frivillige arbejdes natur. Projektet skal tilknyttes Sundhedsplejen/Forældreværkstedet, der er et tilbud til udsatte og sårbare gravide og forældre med børn op til 2½ år. Forældreværkstedet er organisatorisk og fysisk placeret som en del af Sundhedsplejen. Projektets deltagere vil kunne rekrutteres fra eller overgå til Forældreværkstedet, hvis behovene hos de gravide ændrer sig. Nogle aktiviteter vil kunne 11

12 13. Dokumentation og afrapportering: tilrettelægges på tværs af de to tilbuds målgrupper. Forældreværkstedets forældre kan få en særlig rolle i projektet. Sundhedsplejen har udarbejdet forslag til Forældreuddannelse, som vil blive politisk behandling i foråret. Omsorgskonsultationen er indstillet på, at den jordemoder, der er tilknyttet Forældreværkstedet får udvidet sine opgaver i samarbejdet. Vi forventer, at størstedelen af projekterfaringerne vil kunne implementeres i enten Forældreværkstedet, sundhedsplejens tværgående tilbud, eller i de tværfaglige rådgivende team i kommunens distrikter, både for så vidt angår metoder som det tværsektorielle samarbejde. Vi kan frembringe den mest kvalificerede dokumentation, hvis det fra starten indtænkes i aktiviteterne, at de skal kunne effektmåles og dokumenteres i forhold til de centralt og lokalt opstillede mål. Med dokumentationskravet som en integreret del af projektet, kan den samtidigt anvendes til en dynamisk udvikling af indsatser og metoder i projektperioden. Derfor ansøger vi om midler til at sikre akademiske kompetencer i projektet. I dokumentationen og afrapporteringen vil vi beskrive resultatet af de opstillede mål: forslag til fælles sprog og screeningsmetode til at målrette indsatsen over for sårbare gravide. en pakke med forslag til metoder og aktiviteter i en tidlig, sammenhængende og tværfaglig indsats, der kan øge målgruppens forældreevne. metoder til at beskrive/dokumentere de faglige resultater og den økonomisk gevinst ved tidlig indsats. Hvordan opstiller vi præcise effektmål? Kan vi påvise en økonomisk gevinst ved den tidlige indsats? hvordan det tværsektorielle samarbejde og samarbejdet med frivillige organisationer kan organiseres og hvad Sundhedsstyrelsen i øvrigt måtte stille af krav i løbet af projektperioden De faglige mål i forhold til deltagerne: har deltagerne ændret livsstil og sundhedsvaner, og oplever de sig bedre rustet til at strukturere hverdagen? Måling i forbindelse med opstart i projektet, afslutning og i barnets første leveår. har deltagerne fået større viden om spædbørn og forældrerollen, har de tilld til at kunne magte forældrerollen? Hvilken betydning har fædrenes inddragelse? Styrkes parforholdet? Måling i forbindelse med opstart i 12

13 projektet, afslutning og i barnets første leveår. har deltagerne graviditets- og fødselskomplikationer? Registrering i forløbet og efter barnets fødsel. hvor mange udvikler en fødselsdepression? Kan den forebygges med prænatal screening og efterfølgende indsats? hvor mange af deltagerne har udviklet sig til niveau 2 og kan overgå til de almene tilbud efter forløbet? hvilken betydning har muligheden for at bruge frivillige reserveforældre/bedsteforældre? Egenevaluering Resultaterne for de mål, der er opstillet oven for, er relevante både for den overordnede evaluering og egenevalueringen. Lokalt vil vi derudover have særligt fokus på om vi er blevet bedre til at arbejde målrettet og systematisk, og om vi dermed kan påvise en større effekt hos deltagerne om vi har givet de gravide og forældrene større ejerskab for indsatserne, og om det har øget kvaliteten i indsatsen om vi løbende får anvendt erfaringerne fra projektet i de øvrige indsatser ift sårbare gravide og forældre om vi har fået etableret et bæredygtigt samarbejde mellem kommunen og de frivillige organisationer 14 Formidling og kommunikation: 15. Projektets forankring og evt. implementering: Egenevalueringen foretages af projektkonsulent i samarbejde konsulent i forvaltningen inden for rammer defineret af ledelsen/styregruppen. Formidlingen af projektet mhp. rekruttering af gravide forventes at være ukompliceret pga. det i forvejen udbyggede samarbejde. Kommunens praksiskonsulent vil formidle information om projektet til praktiserende læger mhp tidlig rekruttering af gravide, og stå for den løbende kommunikation om projektet. Der vil løbende blive informeret om projektet og dets erfaringer på de elektroniske medier. Projektet forankres i Sundhedsplejen /Forældreværkstedet. Der er opbygget et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde omkring Forældreværkstedet, som vil blive anvendt i den efterfølgende implementeringsfase. Samarbejde med frivillige sociale organisationer i lokalområdet vil få en væsentlig placering i implementeringsfasen. 13

14 16. Styregruppe: Styregruppen forventes at bestå af: distriktschef Thomas V. Andersen (formand) leder af Sundhedsplejen Anni Erichsen klinikleder Kirsten Salk formand for Red Barnet Haderslev Lokalforening Gudrun Gjesing leder af De rådgivende team Henning Riistofte projektleder 17. Projektets organisering og bemanding: Praktiserende læger Praksiskonsul ent Styregruppe juridisk ansvar Kommunen Det specialiserede socialområde Red Barnets Lokalforening Frivillige Projektgruppe projektleder Sygehus Sønderjylland - Fødested Kommunen Sundhedspleje Kontaktperson Regionen- Omsorgskon sultationen Kommunen Forældreværk stedet Projektets bemanding, opgjort som årsnormering i fuldtidsstillinger: 0,54 projektleder 0,46 projektkonsulent 1,0 projektansatte fordelt på flere faggrupper. Projektets medarbejdere vil primært blive rekrutteret blandt allerede ansatte, som har indgående kendskab til målgruppen og omfattende viden og erfaring inden for de metoder, der skal anvendes i projektet. 18. Tidsplan: Projektet forventes igangsat: _1. december 2014 og afsluttet: 31.december 2017 Angiv en plan for hvert finansår: Projektets proces projektudvikling dec. jan-feb. workshop- brugere jan. 4. kv. kick-off seminar jan. milepælsmøder m.v. x x x 14

15 afslutningskonference 4. kv. gruppeforløb x x x individuelle forløb x x x åben konsultation x x x koordination x x x handleplaner x x x Vi vurderer, at udgangspunktet for projektet er så solidt, at vi vil kunne iværksætte alle de beskrevne indholdsmæssige aktiviteter fra 1. marts

16 Skema 3: Budget for hele projektperioden Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide 1. Projektets titel: Handling, der giver forvandling 2. Regnskabsansvarlig: 3. Revisor: Navn:Lisa Johannsen, økonomisk konsulent Tlf.nr.: , mobil BDO 4. Projektledelse/-deltagelse: a. projektleder b. projektkonsulent c. projektansatte Aktivitetsomfang (antal) 0,54 0,46 1,0 Timetal og sats 3.207t/270 kr t/265 kr t/240 kr. Beløb i kr Noter Løn inkl. pension m.v. c. fordelt på flere faggrupper 5. Uddannelse, kurser, konferencer o. lign. a. workshops, afslutningskonference b. uddannelse(2 lange,1kort) Materialer og/eller konkrete værktøjer/metode: Rejser og transport inkl. opholdsudgifter: Serviceydelser, herunder konsulentbistand mv.: gruppeaktiviteter Der forventes alene kørselsudgifter. Laveste takst og tog. Varetages af ansatte medarbejdere. 9. Administration, revision: Alene til revision. 10. Andet: egenevaluering Forestås af projektkonsulent i samarbejde med ledelsen og konsulent i forvaltningen. ANSØGT BELØB I ALT:

17 Skema 4: Budget for hvert år Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide Projektets titel: 2014 (beløb i kr.) 2015 (beløb i kr.) 2016 (beløb i kr.) 2017 (beløb i kr.) Samlet beløb Evt. Egenfinansiering Fra Sundhedsstyrelsen Evt. Egenfinansiering Fra Sundhedsstyrelsen Evt. Egenfinansiering Fra Sundhedsstyrelsen Evt. Egenfinansiering Fra Sundhedsstyrelsen Evt. egenfinansiering Fra Sundhedsstyrelsen Projektledelse Uddannelse, kurser, workshops, konferencer og lign Materialer og/eller konkrete værktøjer/metode Serviceydelser, herunder fx konsulentbistand mv. Andet I alt

18 Aftale om projektsamarbejde Vi ønsker i fællesskab at udvikle og gennemføre projekt til udvikling af den tidlige indsats målrettet sårbare gravide som skitseret i denne ansøgning. Haderslev den 26. august 2014 koordinerende jordemoder Mette Rasmussen Sygehus Sønderjylland formand Gudrun Gjesing Red Barnet Haderslev Lokalforening distriktschef Thomas V. Andersen Haderslev Kommmune 18

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 05. februar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bo og Naboskab Møn, Topasvænget 7-12, 4780 Stege Kim Petersen, Mette Høgh

Læs mere

Børne- og ungestrategien

Børne- og ungestrategien Børne- og ungestrategien Indhold Introduktion 3 1. Strategiens baggrund og målsætninger 3 2. Arbejdet med strategien 4 3. Strategiens indhold 5 4. Næste skridt - at omsætte strategien til handling 6 Fokusområde

Læs mere

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Læs mere

DECEMBER 2013 SUNDHEDSSTYRELSEN EVALUERING AF KOMMUNALE FORSØGSPROJEKTER OM GRAVIDE OG ALKOHOL SLUTEVALUERING

DECEMBER 2013 SUNDHEDSSTYRELSEN EVALUERING AF KOMMUNALE FORSØGSPROJEKTER OM GRAVIDE OG ALKOHOL SLUTEVALUERING DECEMBER 2013 SUNDHEDSSTYRELSEN EVALUERING AF KOMMUNALE FORSØGSPROJEKTER OM GRAVIDE OG ALKOHOL SLUTEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Redegørelse om børne og ungestrategien

Redegørelse om børne og ungestrategien Redegørelse om børne og ungestrategien Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Departementet for Uddannelse og Forskning Departementet for Sundhed EM 2011/43 Forord I udarbejdelsen af

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet September 2012 EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Kort præsentation af projekter og evalueringsspørgsmål... 3 Evalueringsmetode... 4 2. Sammenfatning

Læs mere

Skema 1: Ansøgningsskema til indsats under Forstærket indsats over for storrygere. Østergade 11, 1. sal 7600 Struer

Skema 1: Ansøgningsskema til indsats under Forstærket indsats over for storrygere. Østergade 11, 1. sal 7600 Struer Skema 1: Ansøgningsskema til indsats under Forstærket indsats over for storrygere 1. Indsatsens titel: 2. Ansøger: Forstærket indsats over for storrygere i Vestklyngen Herning Kommune, Holstebro Kommune,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Projektbeskrivelse (specificeret ansøgningsskema) sendes til: Social- og integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K.

Projektbeskrivelse (specificeret ansøgningsskema) sendes til: Social- og integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K. Social- og integrationsministeriet Satspuljen 01 15.75.75.70 Udviklingsstøtte til projekter som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration (1UDVP) Projektbeskrivelse

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Hedensted

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Børne- og Uddannelsesudvalget, 27-04-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed 9. marts 2015 Side 0 af 36 Indhold Indledning... 2 Sundhedsstrategiens opbygning... 2 Hvad omfatter Sundhedsstrategien?... 2 Solrød Kommunes

Læs mere

HVERT BARN SIN CHANCE

HVERT BARN SIN CHANCE Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom

Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom NOVEMBER 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Regeringen 16. november 2011 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere