Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide. (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide. (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2)"

Transkript

1 Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2) Frist for indsendelse af ansøgning Den 29. august 2014 kl Skemaet sendes til Mrk: SPU-midler til sårbare gravide, xx kommune Journalnummer /2/ANP. Inden skemaet udfyldes, læses Vejledning til ansøgning: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide. Vejledningen skal følges og alle rubrikker besvares. Som bilag vedlægges følgende: Bilag 1: Underskreven samarbejdsaftale mellem kommune(r), region og frivillige organisationer Handling, der giver forvandling figur: Gudrun Gjesing og Katrine Andersen

2 Skema 1: Ansøgningsskema til projektstøtte Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide 1. Projektets titel: Handling, der giver forvandling 2. Ansøger: Sundhedsplejen, Børne- og Familieservice, Haderslev Kommune Adresse: Gåskærgade 26-28, 6100 Haderslev Navn på projektleder: stillingen skal opslås Stillingsbetegnelse: Tlf. nr.: Navn på projektets juridisk Thomas Vestergaard Andersen ansvarlige person: Stillingsbetegnelse: Tlf.nr.: Kontaktperson: distriktschef, Børne- og Familieservice Anni Erichsen, leder af Sundhedsplejen Ansøgers personlige underskrift: Sted: Haderslev Kommune Underskrift: 3. Samarbejdsprojekt/partnerskab: Dato: / Sygehus Sønderjylland, Familiecentret, Graviditets- og fødselsklinikken v/ klinikleder Kirsten Salk Red Barnet Lokalforeningen i Haderslev v/ formand Gudrun Gjesing Haderslev Kommune, Børne- og Familieservice v/ distriktschef Thomas V. Andersen Ansvarlig kontaktperson: Praktiserende læge og kommunal praksiskonsulent Helle Skelmose Ibsen deltager ad hoc inden for rammen som praksiskonsulent. Anni Erichsen, leder af Sundhedsplejen 2

3 4. Ansøgers forudsætninger for at gennemføre projektet: 5. Projektlederens uddannelse, baggrund, erfaring og kompetence: 6. Der ansøges om i alt: Sundhedsplejen har tidligere deltaget i bl.a. KL s projekt om Brugerdreven innovation og Sikringsstyrelsens Projekt Ung mor. Sundhedsplejen har i 10 år drevet tilbuddet Ung mor for sårbare gravide og forældre med børn op til 2½ år, og har opbygget et solidt tværfagligt og tværsektorielt netværk, som kan sikre gennemførelse af indeværende projekt. Der har gennem flere år været et tæt samarbejde mellem Sundhedsplejen og Sygehus Sønderjyllands jordemoderkonsultation for sårbare gravide i Haderslev (kaldet Omsorgskonsultationen) både om den enkelte gravide og igennem Ung Mor. Det er Omsorgskonsultationens og praksiskonsulentens erfaring, at samarbejdet med de praktiserende læger giver et godt rekrutteringsgrundlag for projektet. Projektleder ansættes for projektmidler pr. 1. december Stillingen opslås eksternt for at få det bredest mulige ansøgerfelt. Projektlederen forventes at have en sundhedsfaglig baggrund, bredt defineret, suppleret med uddannelse og erfaring inden for arbejdet med tilknytning og relationer. En ansøger med projektledererfaring vil blive foretrukket, men den faglige ballast og visioner og idéer i forhold til at udvikle en succefuld indsats i forhold til målgruppen, har højeste prioritet. I projektansøgningen indgår ønske om deltidsansættelse af en projektmedarbejder med akademiske kompetencer. Vi vil dermed sikre den systematiske og metodiske tilgang og overførbarheden i udvikling af screeningsværktøjer, metoder, udarbejdelse og opfølgning på effektmål mv., og den systematiske opsamling og analyse af erfaringer til brug for justeringer i projektet og indrapporteringen til Sundhedsstyrelsen. Vi har et godt og stærkt udgangspunkt for at løfte de faglige indsatser i projektet, og vi vil gerne styrke selve projekt- og udviklingsaspektet. Arbejdsdelingen mellem projektleder og projektmedarbejder vil blive nærmere defineret, når projektleder er ansat kr. (jævnfør budgetskema) 7. Projektets varighed: Projektet forventes igangsat 1_/ og afsluttet 31. december

4 8. Er der ansøgt eller bevilget økonomisk støtte fra anden side: 9. Indgår der egenfinansiering i projektet?: 10. Hvis svaret er ja til spørgsmål 8 eller 9, hvad er da projektets samlede budget: 11. Tidligere bevilget støtte fra Sundhedsstyrelsen: Ja Nej _x Projektet vil blive tilknyttet Haderslev Kommunes Sundhedspleje og fysisk placeret i forbindelse med Forældreværkstedet, der som en af sine målgrupper har kvinder i svangreomsorgens gruppe 3. Både sundhedsplejen og jordemoderkonsultationen har opgaver i Forældreværkstedet. De aktuelle aktiviteter for projektets målgruppe i Forældreværkstedet indgår som en del af projektet og dermed som medfinansiering kr. Medfinansieringen består i, at der i forvejen i mindre omfang gives et tilbud til en lille del af gravide i svangreomsorgens niveau 3. Antallet er faldet det seneste år, da tilgangen fra niveau 4 har fået en del kvinder på niveau 3 til at falde fra. En differentiering af tilbuddet forventes at medvirke til en større effekt ift. niveau 3. Projekttitel/årstal/bevilget beløb: ingen 4

5 Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide 1. Projektets titel: Handling, der giver forvandling 2. Baggrund og vision for projektet: Det sociale område og Sundhedsplejen arbejdede frem til efteråret 2013 hver for sig med målgruppen gravide, unge mødre og forældre i en særligt udsat social position i tilbuddene Ung mor og Forældreklar. Ung Mor er et kendt og velintegreret tilbud i kommunen og regionen, og det lykkes derfor at få fat i de gravide tidligt i graviditeten. Tilbuddene er nu samlet i Forældreværkstedet, hvor sundhedsplejersker og familiekonsulenter samarbejder om indsatsen, der både ydes som forebyggende indsats efter sundhedsloven og serviceloven og som foranstaltninger efter serviceloven. Jordemoder fra Omsorgskonsultationen indgår i samarbejdet, der endvidere omfatter en tværfaglig gruppe med repræsentation fra Familierådgivningen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Dagtilbud. Tilbuddet omfatter bl.a. Klar til barn og er inspireret af andre forældreuddannelser. Vi har erfaret, at der erbehov for at differentiere indsatsen for at fastholde og flytte hele gruppen, og det vil projektet medvirke til med sit fokus på svangreomsorgens gruppe 3. Større lighed i sundhed kræver flere individuelt tilpassede og målrettede indsatser. Vi vil sætte tidligere og mere intensivt ind i forhold til den gravide. Graviditeten er det window of opportunity, hvor forældrene er mest motiverede for at modtage hjælp i forhold til at ændre på deres tilværelse, så de kan give deres kommende barn en bedre start på livet, end de selv har haft. Den nye forskning inden for gravide (M. Brodén) viser, at barnet bliver påvirket af moderens tilstand i graviditeten, hvilket kan have indflydelse på barnets fysiologiske og psykiske udvikling og trivsel i graviditeten, og vanskeliggøre den tidlige tilknytning efter fødslen. Desuden ses hyppigere komplicerede fødselsforløb. Den gravide kan, ifølge Brodén, udvikle prænatal depression og stress, der kan påvirke hele graviditetsforløbet. Derfor vil vi allerede i graviditeten screene de gravide for depression. For at indsatsen kan blive så effektiv som muligt, vil vi arbejde både pædagogisk, sundhedsmæssigt og terapeutisk, og undervise i en kombination af praktisk- og konkret vejledning og interaktion og egentlig vidensformidling. Handling er nødvendig for at forandre viden. Mere viden - større forstå- 5

6 3. Overordnet mål med projektet herunder forebyggelsesog-sundhedsfremmeperspektivet: Delmål: else. Terapien kommer ind der, hvor handling ikke fører til viden. Den tværfaglige og tværsektorielle indsats er højt prioriteret i Haderslev Kommune, såvel politisk som administrativt og praktisk. I Sygehus Sønderjylland lægger man stor vægt på et sammenhængende patientforløb, hvor man med patienten i fokus søger at skabe konsensus og overskuelighed på tværs af sektorer og interaktører i patientforløbet. Vi har dermed gode forudsætninger for at kunne beskrive, hvordan man organisatorisk understøtter en sammenhængende indsats ift sårbare gravide og forældre. I forhold til målgruppen skal der udvikles metoder til at - skabe sammenhæng i indsatserne, så effekten optimeres, og flere fra svangreomsorgens niveau 3 hæves til niveau 2 - nedsætte uligheden i den sociale sundhed og reducere de deraf følgende sundhedsmæssige konsekvenser som for tidlig fødsel, fedme, psykiske lidelser, misbrug m.v. - styrke forældrenes empowerment, så de får handleredskaber til at tilrettelægge en lærende, udviklende og sund hverdag for barnet Vi vil arbejde for, at der ved afslutningen af projektet er - Udviklet et fælles sprog og screeningsmetode til at målrette indsatsen over for sårbare gravide. - Udviklet og afprøvet metoder og aktiviteter, der kan danne standard for en tidlig, sammenhængende og tværfaglig indsats, der kan øge målgruppens forældreevne. - Kortlagt metoder til at beskrive/dokumentere de faglige resultater og den økonomisk gevinst ved tidlig indsats. - Sket en udbygning af det tværsektorielle samarbejde, og opnået en styrket forankring og inddragelse af frivillige organisationer. Vi vil arbejde for, at den gravide/forældrene ved afslutningen af projektet har - Opnået tæt tilknytning til barnet og større tro på og mulighed for at handle i forældrerollen. - Fået større modstandsduelighed/resiliens og dermed bedre forudsætninger for at håndtere fremtidige problemer og konflikter. - Dannet et netværk, som kan være understøttende i årene fremover Projektet vil derudover have den afledte effekt, at flere får et godt udgangspunkt for at komme i/forblive i uddannelse og beskæftigelse. 6

7 4. Forældrenes evne til at knytte sig til barnet er den mest grundlæggende forudsætning for barnets udvikling, og dermed det væsentligste fokusområde. Der skal med brug af forskellige læringsstile og metoder arbejdes med evnen til at indgå i relationer, som kan øge selvværd, omsorgsevne og styrke parforholdet. Projektets fokusområder: At skabe sammenhæng i tilbuddene for familierne, så deres livsverden opleves forståelig, overkommelig og meningsfuld. Styrkelse af deltagernes netværk og sociale fællesskaber. Tidlig opsporing af tegn på belastningssymptomer i graviditeten, som kan føre til dårlig trivsel hos forældre og barn, indlæggelser m.m.. Støtte familierne i en sund hverdag (kost, motion, ikke-rygning, hygiejne, struktur) 5. Målgruppe(r): Omsorgskonsultationen i Haderslev modtager ca. 65 gravide årligt inden for svangreomsorgens niveau 3 og 4. Halvdelen forventes at indgå i projektet, svarende til 30 gravide/forældrepar. Gravide med kroniske lidelser uden behov for en tværsektoriel indsats indgår ikke i projektet. Sundhedsplejens nuværende tilbud dækker gruppe 2-4, uden at niveaudelingen hidtil har været anvendt i indsatsen, og projektet kan medvirke til at forbedre screeningsmetoderne, så flere får den adækvate indsats fra starten. 6. Rekruttering: Praktiserende læger sender alle svangrejournaler til fødestedet, hvor der foretages visitation af svangreomsorgsniveau 3 og 4 til hhv. Omsorgskonsultationen og Familiecentret. Omsorgskonsultationen er den primære henviser til Forældreværkstedet i dag, og der er et udbygget og godt samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje, hvorfor rekrutteringen til projektet anses for at være sikker. De praktiserende læger orienterer i praksis om tilbud til gravide ( Ung mor får henvisninger fra graviditetsuge 5-14), og praksiskonsulenten vil sikre samarbejdet mellem projektet og de praktiserende læger. Forældreværkstedets tværfaglige gruppe sikrer opmærksomhed på tilbuddet og dermed rekruttering til projektet i deres faglige bagland. 7. Den nuværende tværfaglige gruppe vil ind gå i projektet. Gruppen søges udbygget med en fysio/ergoterapeut for at øge fokus på kropslighed og dermed Sikring af kompetencer fremme tilknytningen.. Projektet kan tilføres medarbejdere med mangeårig blandt fagpersonale: erfaring, uddannelse i Marte Meo, Klar til barn, certificeret coach, 4-årig terapeutisk uddannelse, babysvømning, kropsterapi, spædbarnsterapi. De fleste af fagfolkene har de nødvendige kompetencer. For at sikre kontinuitet og faglig sparring ønskes yderligere 2 medarbejdere uddannet i Marte Meo 7

8 8. Aktiviteter og metoder: el.lign.. I projektets mødevirksomhed vil indgå kompetenceudvikling med brug af de deltagende faggruppers fagspecifikke særlige kompetencer. Forløbet starter op tidligst muligt i graviditeten, omkring 12. graviditetsuge, og fortsætter til 1½ måned efter barnets fødsel. Før forløbets afslutning aftales det, om forældrene overgår til de almene tilbud, evt. suppleret med kontakt til Red Barnets frivillignet, eller om de skal fortsætte med en særlig indsats. Forløbet består af: Individuelt kontaktbesøg mhp. screening og introduktion af projekt. Gruppetilbud til den gravide og hendes partner Forældreuddannelse, max. 8/gruppe, hver 14. dag Opdeles i trimestre med indhold tilpasset målgruppen, eks. Klar til barn, tidlig tilknytning i graviditeten, parrelationer, tidlig familiedannelse, sex, prævention, bevægelse og berøring, økonomi og jura. Forældreskolen vil blive tilrettelagt i en form, hvor der veksles mellem fællesaktiviteter og grupper for hhv. gravide og partnere. Der vil være mulighed for at inddrage forældre og undervisere fra Forældreværkstedet, hvor det er relevant. Fædregruppe, 7 sammenkomster i perioden, heraf 4 med partnere som en del af forældreuddannelsen. Rollen som far og familiefar, tidlig tilknytning, parforholdet, aktiviteter med barnet. Mange konkrete aktiviteter kombineret med relevant viden. Besøg og undervisning på fødestedet. Opfordring og støtte til dannelse af private netværk Sociale aktiviteter med fællesspisning, aktiviteter og udflugter. Individuelle tilbud til den gravide og hendes partner Hjemmebesøg efter behov, op til 10 gange Besøg af relevante faggrupper (sundhedsplejerske, jordemoder, SOSUassistent, ergo/fysioterapeut, familiekonsulent). Hjælp til at strukturere hverdagen. Hjemmet som ramme for familien. Screening for belastninger/depression. Individuelle samtaler/terapi til ca. 50 % af deltagerne. Reserveforældre/bedsteforældreordning med frivillige fra Red Barnets Lokalforening. Kontakt knyttes i graviditeten og fortsætter med praktisk hjælp og støtte efter barnets fødsel som supplement til familiens nære relationer: ledsagelse af mor, far og barn til f.eks. babysvømning og gymnastik, læge, møder i kommunen. Formålet er at lette overgangen fra den 8

9 massive professionelle indsats til et mere selvstændigt familieliv. De frivillige kan rekvireres til konkrete opgaver i forløbet. Åbne tilbud åben jordemoderkonsultation i forbindelse med projektet, 1-2 gange om måneden, og individuel vejledning åben socialrådgiverkonsultation, månedlig Koordination mellem kommune og region udvidet samarbejde omkring fødslen, opfølgningsmøde med deltagelse af jordemoder og sundhedsplejerske på fødegang månedligt tværfagligt og tværsektorielt møde faste kontaktpersoner og overlappende overgange for at sikre kontinuitet kommunikation med praktiserende læger via fagkorrespondance sparring med praksiskonsulent om organisering og formidling Muligheder for og perspektiver i at arbejde med fælles handleplaner den enkelte gravide formulerer sin egen handleplan i samråd med de fagprofessionelle. Effektiv læring tager udgangspunkt i nærmeste udviklingszone og forudsætter, at den gravide føler ejerskab for planen. Projektforløbets processuelle aktiviteter projektudvikling med udgangspunkt i erfaringerne fra Ung Mor, Klar til barn, Forældreværkstedet, forskning/undersøgelser, litteratur kick-off seminar, tværfagligt og tværsektorielt, 2 enkeltdage workshop for brugere ved projektstart (inddragelse af målgruppen) og projektafslutning (effektmåling) udvikling af pakker (screening, metoder, aktiviteter, dokumentation, effektmåling) uddannelse af medarbejdere og frivillige i projektet milepælsmøder, delvis med brugerdeltagelse lokal eller regional tværsektoriel afslutningskonference Vi vil både i grupperne og i individuel terapi hjælpe den gravide igennem den psykologiske graviditetesproces og derved støtte den prænatale tilknytning. Udgangspunktet er Margareta Brodéns tre psykologiske faser (fusionsfasen, differentieringsfasen, separationsfasen)med tilhørende tilpasningsopgaver, der knytter sig til den normale psykologiske forældredannelsesproces. Når den gravide kan møde og udvikle sig med de psykologiske tilpasnings- 9

10 9. Inddragelse af målgruppen: 10. Hvorledes forventes indsatsen at styrke det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring målgruppen? 11. Samarbejde med øvrige aktører: opgaver under graviditeten, har hun et beredskab til at yde følelsesmæssig nærhed og opmærksomhed overfor det nyfødte barns signaler og behov. For alle børn er forældrenes støtte og hjælp til følelsesmæssig regulering af stor betydning for barnets videre trivsel og udvikling. Forældrenes mentaliseringsevne fungerer som en prædiktor for barnets tilknytningskvalitet og er en forudsætning for sund spejling og regulering i forhold til barnet(fonagy, Hart). Kroppen forandres under graviditeten, og det er vigtigt at have en god kropsbevidsthed. For at mindske stress og det deraf udløste stresshormom kortison, der kan påvirke barnet, skal den gravide lære at slappe af igennem afspændingøvelser og andre fysiske aktiviteter. Vores erfaring i forhold til sårbare gravide er, at viden oftest kommer igennem erfaret handling. Det vil vi gøre brug af, både i gruppen og i de individuelle besøg. (socialisering, struktureret hverdag). Gruppeinterview/workshop med tidligere brugere af Ung mor og Forældreklar: hvad har de på kort og langt sigt har haft særligt udbytte af, og hvad har de savnet. Brugererfaringerne anvendes som afsæt for projektudviklingen. Interview af deltagerne, når de forlader projektet, og når barnet er født. Støtte deltagerne i at udarbejde og følge op på deres egen individuelle handleplan, med udgangspunkt i deres egen vurdering af personlige kompetencer og udviklingsbehov. Eksempelvis med Outcomes Star. Vi forventer, at der vil være en synergieffekt mellem de nye tiltag og det eksisterende Forældreværksted. Projektet kan nyde godt af det allerede eksisterende tværsektorielle samarbejde, og Forældreværkstedet kan profitere af projektets systematiske tilgang. Projektet vil styrke samarbejdet med personalet på obstetrisk afdeling og de praktiserende læger. Vi ser store perspektiver i at afprøve samarbejdet mellem de offentlige aktører og civilsamfundet gennem deltagelsen af frivillige fra Red Barnets Lokalforening. Successen med at udarbejde pakketilbud på dette område og med det brede samarbejde, vil gøre det naturligt at anvende samme systematik til udvikling af andre tilbud. Der kunne tænkes et samarbejde med VUC og andre uddannelsesinstitutioner om indsatser, der kan fastholde sårbare gravide og mødre i uddannelse. Samarbejde med frivillighedsområdet forventes at kunne blive til en værdifuld støtte for familierne. Det vil øge kvaliteten i det nuværende tværfaglige og tværsektorielle samarbejde om de sårbare gravide, at der udarbejdes målrettede programmer, som 10

11 12. Tilpasning til den eksisterende indsats: kan formidles, og at strukturen beskrives, så tilbuddene er mindre personafhængige. Frivilligområdet har på nuværende tidspunkt ingen tilbud til målgruppen, og Red Barnets Lokalforening har stor interesse i at bruge projektet som afsæt for udvikling af tilbud til småbørnsforældre. Det vurderes i samråd med praksiskonsulenten, om samarbejdet med de praktiserende læger kan gøre nettet ift sårbare gravide mere finmasket. Såfremt flere kommuner tilknyttet Sygehus Sønderjylland deltager i projektet, vil der med Sygehuset som det fælles omdrejningspunkt, kunne arrangeres faglige pitstop med erfarings- og vidensudveksling. Sygehus Sønderjylland arbejder med kendt-jordemoderordning, dog alene i tilknytning til svangregruppe 1 og hjemmefødsler. Haderslev Jordemodercenter har tilknyttet en fast jordemoder til Forældreværkstedet, og det tætte samarbejde mellem sundhedsplejen og Haderslev Jordemodercenter videreudvikles i projektet. Sundhedsplejens koordinerende funktion og samarbejde med fødestedet skal udvikles i projektperioden. På nuværende tidspunkt er det aftalt, at de gravide tilknyttet projektet tilbydes rundvisning på Sygehus Sønderjylland sammen med den koordinerende sundhedsplejerske og jordemoderen tilknyttet projektet. Dette sker som en del af fødsels- og forældreforberedelsen. Den sundhedsplejerske, der har kontakten til den enkelte familie, aflægger som hovedregel besøg på fødestedet inden udskrivelsen. Hvis familien ønsker det, tilbyder den koordinerende sundhedsplejerske at medvirke ved efterfødselssamtalen, der foregår på fødestedet 2 dage efter fødslen, ligesom sundhedsplejersken tilbyder at medvirke ved efterfødselssamtalen, hvis den foregår i hjemmet. Førstegangs fødende, der har født ambulant, tilbydes hjemmebesøg af jordemoder 2 dage efter fødslen. Udgangspunktet er, at alle professioner deltager i projektet med deres specifikke faglighed, og at denne skal styrkes for at sikre en kvalificeret, helhedsorienteret indsats. De frivilliges deltagelse skal tilrettelægges med gensidigrespekt for det frivillige arbejdes udgangspunkt i civilsamfundet og det frivillige arbejdes natur. Projektet skal tilknyttes Sundhedsplejen/Forældreværkstedet, der er et tilbud til udsatte og sårbare gravide og forældre med børn op til 2½ år. Forældreværkstedet er organisatorisk og fysisk placeret som en del af Sundhedsplejen. Projektets deltagere vil kunne rekrutteres fra eller overgå til Forældreværkstedet, hvis behovene hos de gravide ændrer sig. Nogle aktiviteter vil kunne 11

12 13. Dokumentation og afrapportering: tilrettelægges på tværs af de to tilbuds målgrupper. Forældreværkstedets forældre kan få en særlig rolle i projektet. Sundhedsplejen har udarbejdet forslag til Forældreuddannelse, som vil blive politisk behandling i foråret. Omsorgskonsultationen er indstillet på, at den jordemoder, der er tilknyttet Forældreværkstedet får udvidet sine opgaver i samarbejdet. Vi forventer, at størstedelen af projekterfaringerne vil kunne implementeres i enten Forældreværkstedet, sundhedsplejens tværgående tilbud, eller i de tværfaglige rådgivende team i kommunens distrikter, både for så vidt angår metoder som det tværsektorielle samarbejde. Vi kan frembringe den mest kvalificerede dokumentation, hvis det fra starten indtænkes i aktiviteterne, at de skal kunne effektmåles og dokumenteres i forhold til de centralt og lokalt opstillede mål. Med dokumentationskravet som en integreret del af projektet, kan den samtidigt anvendes til en dynamisk udvikling af indsatser og metoder i projektperioden. Derfor ansøger vi om midler til at sikre akademiske kompetencer i projektet. I dokumentationen og afrapporteringen vil vi beskrive resultatet af de opstillede mål: forslag til fælles sprog og screeningsmetode til at målrette indsatsen over for sårbare gravide. en pakke med forslag til metoder og aktiviteter i en tidlig, sammenhængende og tværfaglig indsats, der kan øge målgruppens forældreevne. metoder til at beskrive/dokumentere de faglige resultater og den økonomisk gevinst ved tidlig indsats. Hvordan opstiller vi præcise effektmål? Kan vi påvise en økonomisk gevinst ved den tidlige indsats? hvordan det tværsektorielle samarbejde og samarbejdet med frivillige organisationer kan organiseres og hvad Sundhedsstyrelsen i øvrigt måtte stille af krav i løbet af projektperioden De faglige mål i forhold til deltagerne: har deltagerne ændret livsstil og sundhedsvaner, og oplever de sig bedre rustet til at strukturere hverdagen? Måling i forbindelse med opstart i projektet, afslutning og i barnets første leveår. har deltagerne fået større viden om spædbørn og forældrerollen, har de tilld til at kunne magte forældrerollen? Hvilken betydning har fædrenes inddragelse? Styrkes parforholdet? Måling i forbindelse med opstart i 12

13 projektet, afslutning og i barnets første leveår. har deltagerne graviditets- og fødselskomplikationer? Registrering i forløbet og efter barnets fødsel. hvor mange udvikler en fødselsdepression? Kan den forebygges med prænatal screening og efterfølgende indsats? hvor mange af deltagerne har udviklet sig til niveau 2 og kan overgå til de almene tilbud efter forløbet? hvilken betydning har muligheden for at bruge frivillige reserveforældre/bedsteforældre? Egenevaluering Resultaterne for de mål, der er opstillet oven for, er relevante både for den overordnede evaluering og egenevalueringen. Lokalt vil vi derudover have særligt fokus på om vi er blevet bedre til at arbejde målrettet og systematisk, og om vi dermed kan påvise en større effekt hos deltagerne om vi har givet de gravide og forældrene større ejerskab for indsatserne, og om det har øget kvaliteten i indsatsen om vi løbende får anvendt erfaringerne fra projektet i de øvrige indsatser ift sårbare gravide og forældre om vi har fået etableret et bæredygtigt samarbejde mellem kommunen og de frivillige organisationer 14 Formidling og kommunikation: 15. Projektets forankring og evt. implementering: Egenevalueringen foretages af projektkonsulent i samarbejde konsulent i forvaltningen inden for rammer defineret af ledelsen/styregruppen. Formidlingen af projektet mhp. rekruttering af gravide forventes at være ukompliceret pga. det i forvejen udbyggede samarbejde. Kommunens praksiskonsulent vil formidle information om projektet til praktiserende læger mhp tidlig rekruttering af gravide, og stå for den løbende kommunikation om projektet. Der vil løbende blive informeret om projektet og dets erfaringer på de elektroniske medier. Projektet forankres i Sundhedsplejen /Forældreværkstedet. Der er opbygget et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde omkring Forældreværkstedet, som vil blive anvendt i den efterfølgende implementeringsfase. Samarbejde med frivillige sociale organisationer i lokalområdet vil få en væsentlig placering i implementeringsfasen. 13

14 16. Styregruppe: Styregruppen forventes at bestå af: distriktschef Thomas V. Andersen (formand) leder af Sundhedsplejen Anni Erichsen klinikleder Kirsten Salk formand for Red Barnet Haderslev Lokalforening Gudrun Gjesing leder af De rådgivende team Henning Riistofte projektleder 17. Projektets organisering og bemanding: Praktiserende læger Praksiskonsul ent Styregruppe juridisk ansvar Kommunen Det specialiserede socialområde Red Barnets Lokalforening Frivillige Projektgruppe projektleder Sygehus Sønderjylland - Fødested Kommunen Sundhedspleje Kontaktperson Regionen- Omsorgskon sultationen Kommunen Forældreværk stedet Projektets bemanding, opgjort som årsnormering i fuldtidsstillinger: 0,54 projektleder 0,46 projektkonsulent 1,0 projektansatte fordelt på flere faggrupper. Projektets medarbejdere vil primært blive rekrutteret blandt allerede ansatte, som har indgående kendskab til målgruppen og omfattende viden og erfaring inden for de metoder, der skal anvendes i projektet. 18. Tidsplan: Projektet forventes igangsat: _1. december 2014 og afsluttet: 31.december 2017 Angiv en plan for hvert finansår: Projektets proces projektudvikling dec. jan-feb. workshop- brugere jan. 4. kv. kick-off seminar jan. milepælsmøder m.v. x x x 14

15 afslutningskonference 4. kv. gruppeforløb x x x individuelle forløb x x x åben konsultation x x x koordination x x x handleplaner x x x Vi vurderer, at udgangspunktet for projektet er så solidt, at vi vil kunne iværksætte alle de beskrevne indholdsmæssige aktiviteter fra 1. marts

16 Skema 3: Budget for hele projektperioden Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide 1. Projektets titel: Handling, der giver forvandling 2. Regnskabsansvarlig: 3. Revisor: Navn:Lisa Johannsen, økonomisk konsulent Tlf.nr.: , mobil BDO 4. Projektledelse/-deltagelse: a. projektleder b. projektkonsulent c. projektansatte Aktivitetsomfang (antal) 0,54 0,46 1,0 Timetal og sats 3.207t/270 kr t/265 kr t/240 kr. Beløb i kr Noter Løn inkl. pension m.v. c. fordelt på flere faggrupper 5. Uddannelse, kurser, konferencer o. lign. a. workshops, afslutningskonference b. uddannelse(2 lange,1kort) Materialer og/eller konkrete værktøjer/metode: Rejser og transport inkl. opholdsudgifter: Serviceydelser, herunder konsulentbistand mv.: gruppeaktiviteter Der forventes alene kørselsudgifter. Laveste takst og tog. Varetages af ansatte medarbejdere. 9. Administration, revision: Alene til revision. 10. Andet: egenevaluering Forestås af projektkonsulent i samarbejde med ledelsen og konsulent i forvaltningen. ANSØGT BELØB I ALT:

17 Skema 4: Budget for hvert år Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide Projektets titel: 2014 (beløb i kr.) 2015 (beløb i kr.) 2016 (beløb i kr.) 2017 (beløb i kr.) Samlet beløb Evt. Egenfinansiering Fra Sundhedsstyrelsen Evt. Egenfinansiering Fra Sundhedsstyrelsen Evt. Egenfinansiering Fra Sundhedsstyrelsen Evt. Egenfinansiering Fra Sundhedsstyrelsen Evt. egenfinansiering Fra Sundhedsstyrelsen Projektledelse Uddannelse, kurser, workshops, konferencer og lign Materialer og/eller konkrete værktøjer/metode Serviceydelser, herunder fx konsulentbistand mv. Andet I alt

18 Aftale om projektsamarbejde Vi ønsker i fællesskab at udvikle og gennemføre projekt til udvikling af den tidlige indsats målrettet sårbare gravide som skitseret i denne ansøgning. Haderslev den 26. august 2014 koordinerende jordemoder Mette Rasmussen Sygehus Sønderjylland formand Gudrun Gjesing Red Barnet Haderslev Lokalforening distriktschef Thomas V. Andersen Haderslev Kommmune 18

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00.

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00. UDMØNTNING AF MIDLER FRA SUNDHEDSPOLITISK UDSPIL TIL SÅRBARE GRAVIDE Kommuner og regioner inviteres hermed til at indsende fælles ansøgning om midler til udvikling af den tidlige indsats i forhold til

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide 13. oktober 2014 Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide Frist for indsendelse af ansøgning Den 29. august 2014 kl. 9.00 Skemaet sendes til fobs@sst.dk

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Middelfart Kommune Dagtilbudsafdelingen Anlægsvej 4, 5592 Ejby Tlf.88885500

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsområdet for børn og unge; Kayerødsgade 46; 9000 Aalborg Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Skema : Ansøgningsskema til vægtstoprådgiver-ordningen Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Ansøgningsfrist 8. maj 2009 kl. 2.00 Sendes til: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kode: BF1 Bedre opsporing tidligere indsats i Det tværfaglige distriktsarbejde. Udvikling af en opsporingsmetode for aldersgrupperne 0-2 år, 3-6 år og 6-10 år i

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Evaluering af Projekt God Familiestart

Evaluering af Projekt God Familiestart Evaluering af Projekt God Familiestart I april 2013 godkendte byrådet Projekt God familiestart. God familiestart er et fødsels- og familieforberedende kursus, udviklet på baggrund af Leksand-modellen fra

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune

Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Baggrund Forventningerne og behovene for kommunale tilbud der kan styrke borgerens evne til at håndtere egen sundhed er steget de

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF)

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF) Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt B I L A G 1127 Özlem 1128 Özlem 1129 Özlem mange gravide stof- og alkoholmisbrugere der har ønsket frivillig tvangstilbageholdelse

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Sundhedsfremme for unge uden for uddannelsessystemet. Projekttype 1: Aktiviteter målrettet unge

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Sundhedsfremme for unge uden for uddannelsessystemet. Projekttype 1: Aktiviteter målrettet unge Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Sundhedsfremme for unge uden for uddannelsessystemet Projekttype 1: Aktiviteter målrettet unge Frist for indsendelse af ansøgning 10. december 2007 kl. 12:00 Skemaet

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere