Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide. (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide. (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2)"

Transkript

1 Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2) Frist for indsendelse af ansøgning Den 29. august 2014 kl Skemaet sendes til Mrk: SPU-midler til sårbare gravide, xx kommune Journalnummer /2/ANP. Inden skemaet udfyldes, læses Vejledning til ansøgning: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide. Vejledningen skal følges og alle rubrikker besvares. Som bilag vedlægges følgende: Bilag 1: Underskreven samarbejdsaftale mellem kommune(r), region og frivillige organisationer Handling, der giver forvandling figur: Gudrun Gjesing og Katrine Andersen

2 Skema 1: Ansøgningsskema til projektstøtte Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide 1. Projektets titel: Handling, der giver forvandling 2. Ansøger: Sundhedsplejen, Børne- og Familieservice, Haderslev Kommune Adresse: Gåskærgade 26-28, 6100 Haderslev Navn på projektleder: stillingen skal opslås Stillingsbetegnelse: Tlf. nr.: Navn på projektets juridisk Thomas Vestergaard Andersen ansvarlige person: Stillingsbetegnelse: Tlf.nr.: Kontaktperson: distriktschef, Børne- og Familieservice Anni Erichsen, leder af Sundhedsplejen Ansøgers personlige underskrift: Sted: Haderslev Kommune Underskrift: 3. Samarbejdsprojekt/partnerskab: Dato: / Sygehus Sønderjylland, Familiecentret, Graviditets- og fødselsklinikken v/ klinikleder Kirsten Salk Red Barnet Lokalforeningen i Haderslev v/ formand Gudrun Gjesing Haderslev Kommune, Børne- og Familieservice v/ distriktschef Thomas V. Andersen Ansvarlig kontaktperson: Praktiserende læge og kommunal praksiskonsulent Helle Skelmose Ibsen deltager ad hoc inden for rammen som praksiskonsulent. Anni Erichsen, leder af Sundhedsplejen 2

3 4. Ansøgers forudsætninger for at gennemføre projektet: 5. Projektlederens uddannelse, baggrund, erfaring og kompetence: 6. Der ansøges om i alt: Sundhedsplejen har tidligere deltaget i bl.a. KL s projekt om Brugerdreven innovation og Sikringsstyrelsens Projekt Ung mor. Sundhedsplejen har i 10 år drevet tilbuddet Ung mor for sårbare gravide og forældre med børn op til 2½ år, og har opbygget et solidt tværfagligt og tværsektorielt netværk, som kan sikre gennemførelse af indeværende projekt. Der har gennem flere år været et tæt samarbejde mellem Sundhedsplejen og Sygehus Sønderjyllands jordemoderkonsultation for sårbare gravide i Haderslev (kaldet Omsorgskonsultationen) både om den enkelte gravide og igennem Ung Mor. Det er Omsorgskonsultationens og praksiskonsulentens erfaring, at samarbejdet med de praktiserende læger giver et godt rekrutteringsgrundlag for projektet. Projektleder ansættes for projektmidler pr. 1. december Stillingen opslås eksternt for at få det bredest mulige ansøgerfelt. Projektlederen forventes at have en sundhedsfaglig baggrund, bredt defineret, suppleret med uddannelse og erfaring inden for arbejdet med tilknytning og relationer. En ansøger med projektledererfaring vil blive foretrukket, men den faglige ballast og visioner og idéer i forhold til at udvikle en succefuld indsats i forhold til målgruppen, har højeste prioritet. I projektansøgningen indgår ønske om deltidsansættelse af en projektmedarbejder med akademiske kompetencer. Vi vil dermed sikre den systematiske og metodiske tilgang og overførbarheden i udvikling af screeningsværktøjer, metoder, udarbejdelse og opfølgning på effektmål mv., og den systematiske opsamling og analyse af erfaringer til brug for justeringer i projektet og indrapporteringen til Sundhedsstyrelsen. Vi har et godt og stærkt udgangspunkt for at løfte de faglige indsatser i projektet, og vi vil gerne styrke selve projekt- og udviklingsaspektet. Arbejdsdelingen mellem projektleder og projektmedarbejder vil blive nærmere defineret, når projektleder er ansat kr. (jævnfør budgetskema) 7. Projektets varighed: Projektet forventes igangsat 1_/ og afsluttet 31. december

4 8. Er der ansøgt eller bevilget økonomisk støtte fra anden side: 9. Indgår der egenfinansiering i projektet?: 10. Hvis svaret er ja til spørgsmål 8 eller 9, hvad er da projektets samlede budget: 11. Tidligere bevilget støtte fra Sundhedsstyrelsen: Ja Nej _x Projektet vil blive tilknyttet Haderslev Kommunes Sundhedspleje og fysisk placeret i forbindelse med Forældreværkstedet, der som en af sine målgrupper har kvinder i svangreomsorgens gruppe 3. Både sundhedsplejen og jordemoderkonsultationen har opgaver i Forældreværkstedet. De aktuelle aktiviteter for projektets målgruppe i Forældreværkstedet indgår som en del af projektet og dermed som medfinansiering kr. Medfinansieringen består i, at der i forvejen i mindre omfang gives et tilbud til en lille del af gravide i svangreomsorgens niveau 3. Antallet er faldet det seneste år, da tilgangen fra niveau 4 har fået en del kvinder på niveau 3 til at falde fra. En differentiering af tilbuddet forventes at medvirke til en større effekt ift. niveau 3. Projekttitel/årstal/bevilget beløb: ingen 4

5 Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide 1. Projektets titel: Handling, der giver forvandling 2. Baggrund og vision for projektet: Det sociale område og Sundhedsplejen arbejdede frem til efteråret 2013 hver for sig med målgruppen gravide, unge mødre og forældre i en særligt udsat social position i tilbuddene Ung mor og Forældreklar. Ung Mor er et kendt og velintegreret tilbud i kommunen og regionen, og det lykkes derfor at få fat i de gravide tidligt i graviditeten. Tilbuddene er nu samlet i Forældreværkstedet, hvor sundhedsplejersker og familiekonsulenter samarbejder om indsatsen, der både ydes som forebyggende indsats efter sundhedsloven og serviceloven og som foranstaltninger efter serviceloven. Jordemoder fra Omsorgskonsultationen indgår i samarbejdet, der endvidere omfatter en tværfaglig gruppe med repræsentation fra Familierådgivningen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Dagtilbud. Tilbuddet omfatter bl.a. Klar til barn og er inspireret af andre forældreuddannelser. Vi har erfaret, at der erbehov for at differentiere indsatsen for at fastholde og flytte hele gruppen, og det vil projektet medvirke til med sit fokus på svangreomsorgens gruppe 3. Større lighed i sundhed kræver flere individuelt tilpassede og målrettede indsatser. Vi vil sætte tidligere og mere intensivt ind i forhold til den gravide. Graviditeten er det window of opportunity, hvor forældrene er mest motiverede for at modtage hjælp i forhold til at ændre på deres tilværelse, så de kan give deres kommende barn en bedre start på livet, end de selv har haft. Den nye forskning inden for gravide (M. Brodén) viser, at barnet bliver påvirket af moderens tilstand i graviditeten, hvilket kan have indflydelse på barnets fysiologiske og psykiske udvikling og trivsel i graviditeten, og vanskeliggøre den tidlige tilknytning efter fødslen. Desuden ses hyppigere komplicerede fødselsforløb. Den gravide kan, ifølge Brodén, udvikle prænatal depression og stress, der kan påvirke hele graviditetsforløbet. Derfor vil vi allerede i graviditeten screene de gravide for depression. For at indsatsen kan blive så effektiv som muligt, vil vi arbejde både pædagogisk, sundhedsmæssigt og terapeutisk, og undervise i en kombination af praktisk- og konkret vejledning og interaktion og egentlig vidensformidling. Handling er nødvendig for at forandre viden. Mere viden - større forstå- 5

6 3. Overordnet mål med projektet herunder forebyggelsesog-sundhedsfremmeperspektivet: Delmål: else. Terapien kommer ind der, hvor handling ikke fører til viden. Den tværfaglige og tværsektorielle indsats er højt prioriteret i Haderslev Kommune, såvel politisk som administrativt og praktisk. I Sygehus Sønderjylland lægger man stor vægt på et sammenhængende patientforløb, hvor man med patienten i fokus søger at skabe konsensus og overskuelighed på tværs af sektorer og interaktører i patientforløbet. Vi har dermed gode forudsætninger for at kunne beskrive, hvordan man organisatorisk understøtter en sammenhængende indsats ift sårbare gravide og forældre. I forhold til målgruppen skal der udvikles metoder til at - skabe sammenhæng i indsatserne, så effekten optimeres, og flere fra svangreomsorgens niveau 3 hæves til niveau 2 - nedsætte uligheden i den sociale sundhed og reducere de deraf følgende sundhedsmæssige konsekvenser som for tidlig fødsel, fedme, psykiske lidelser, misbrug m.v. - styrke forældrenes empowerment, så de får handleredskaber til at tilrettelægge en lærende, udviklende og sund hverdag for barnet Vi vil arbejde for, at der ved afslutningen af projektet er - Udviklet et fælles sprog og screeningsmetode til at målrette indsatsen over for sårbare gravide. - Udviklet og afprøvet metoder og aktiviteter, der kan danne standard for en tidlig, sammenhængende og tværfaglig indsats, der kan øge målgruppens forældreevne. - Kortlagt metoder til at beskrive/dokumentere de faglige resultater og den økonomisk gevinst ved tidlig indsats. - Sket en udbygning af det tværsektorielle samarbejde, og opnået en styrket forankring og inddragelse af frivillige organisationer. Vi vil arbejde for, at den gravide/forældrene ved afslutningen af projektet har - Opnået tæt tilknytning til barnet og større tro på og mulighed for at handle i forældrerollen. - Fået større modstandsduelighed/resiliens og dermed bedre forudsætninger for at håndtere fremtidige problemer og konflikter. - Dannet et netværk, som kan være understøttende i årene fremover Projektet vil derudover have den afledte effekt, at flere får et godt udgangspunkt for at komme i/forblive i uddannelse og beskæftigelse. 6

7 4. Forældrenes evne til at knytte sig til barnet er den mest grundlæggende forudsætning for barnets udvikling, og dermed det væsentligste fokusområde. Der skal med brug af forskellige læringsstile og metoder arbejdes med evnen til at indgå i relationer, som kan øge selvværd, omsorgsevne og styrke parforholdet. Projektets fokusområder: At skabe sammenhæng i tilbuddene for familierne, så deres livsverden opleves forståelig, overkommelig og meningsfuld. Styrkelse af deltagernes netværk og sociale fællesskaber. Tidlig opsporing af tegn på belastningssymptomer i graviditeten, som kan føre til dårlig trivsel hos forældre og barn, indlæggelser m.m.. Støtte familierne i en sund hverdag (kost, motion, ikke-rygning, hygiejne, struktur) 5. Målgruppe(r): Omsorgskonsultationen i Haderslev modtager ca. 65 gravide årligt inden for svangreomsorgens niveau 3 og 4. Halvdelen forventes at indgå i projektet, svarende til 30 gravide/forældrepar. Gravide med kroniske lidelser uden behov for en tværsektoriel indsats indgår ikke i projektet. Sundhedsplejens nuværende tilbud dækker gruppe 2-4, uden at niveaudelingen hidtil har været anvendt i indsatsen, og projektet kan medvirke til at forbedre screeningsmetoderne, så flere får den adækvate indsats fra starten. 6. Rekruttering: Praktiserende læger sender alle svangrejournaler til fødestedet, hvor der foretages visitation af svangreomsorgsniveau 3 og 4 til hhv. Omsorgskonsultationen og Familiecentret. Omsorgskonsultationen er den primære henviser til Forældreværkstedet i dag, og der er et udbygget og godt samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje, hvorfor rekrutteringen til projektet anses for at være sikker. De praktiserende læger orienterer i praksis om tilbud til gravide ( Ung mor får henvisninger fra graviditetsuge 5-14), og praksiskonsulenten vil sikre samarbejdet mellem projektet og de praktiserende læger. Forældreværkstedets tværfaglige gruppe sikrer opmærksomhed på tilbuddet og dermed rekruttering til projektet i deres faglige bagland. 7. Den nuværende tværfaglige gruppe vil ind gå i projektet. Gruppen søges udbygget med en fysio/ergoterapeut for at øge fokus på kropslighed og dermed Sikring af kompetencer fremme tilknytningen.. Projektet kan tilføres medarbejdere med mangeårig blandt fagpersonale: erfaring, uddannelse i Marte Meo, Klar til barn, certificeret coach, 4-årig terapeutisk uddannelse, babysvømning, kropsterapi, spædbarnsterapi. De fleste af fagfolkene har de nødvendige kompetencer. For at sikre kontinuitet og faglig sparring ønskes yderligere 2 medarbejdere uddannet i Marte Meo 7

8 8. Aktiviteter og metoder: el.lign.. I projektets mødevirksomhed vil indgå kompetenceudvikling med brug af de deltagende faggruppers fagspecifikke særlige kompetencer. Forløbet starter op tidligst muligt i graviditeten, omkring 12. graviditetsuge, og fortsætter til 1½ måned efter barnets fødsel. Før forløbets afslutning aftales det, om forældrene overgår til de almene tilbud, evt. suppleret med kontakt til Red Barnets frivillignet, eller om de skal fortsætte med en særlig indsats. Forløbet består af: Individuelt kontaktbesøg mhp. screening og introduktion af projekt. Gruppetilbud til den gravide og hendes partner Forældreuddannelse, max. 8/gruppe, hver 14. dag Opdeles i trimestre med indhold tilpasset målgruppen, eks. Klar til barn, tidlig tilknytning i graviditeten, parrelationer, tidlig familiedannelse, sex, prævention, bevægelse og berøring, økonomi og jura. Forældreskolen vil blive tilrettelagt i en form, hvor der veksles mellem fællesaktiviteter og grupper for hhv. gravide og partnere. Der vil være mulighed for at inddrage forældre og undervisere fra Forældreværkstedet, hvor det er relevant. Fædregruppe, 7 sammenkomster i perioden, heraf 4 med partnere som en del af forældreuddannelsen. Rollen som far og familiefar, tidlig tilknytning, parforholdet, aktiviteter med barnet. Mange konkrete aktiviteter kombineret med relevant viden. Besøg og undervisning på fødestedet. Opfordring og støtte til dannelse af private netværk Sociale aktiviteter med fællesspisning, aktiviteter og udflugter. Individuelle tilbud til den gravide og hendes partner Hjemmebesøg efter behov, op til 10 gange Besøg af relevante faggrupper (sundhedsplejerske, jordemoder, SOSUassistent, ergo/fysioterapeut, familiekonsulent). Hjælp til at strukturere hverdagen. Hjemmet som ramme for familien. Screening for belastninger/depression. Individuelle samtaler/terapi til ca. 50 % af deltagerne. Reserveforældre/bedsteforældreordning med frivillige fra Red Barnets Lokalforening. Kontakt knyttes i graviditeten og fortsætter med praktisk hjælp og støtte efter barnets fødsel som supplement til familiens nære relationer: ledsagelse af mor, far og barn til f.eks. babysvømning og gymnastik, læge, møder i kommunen. Formålet er at lette overgangen fra den 8

9 massive professionelle indsats til et mere selvstændigt familieliv. De frivillige kan rekvireres til konkrete opgaver i forløbet. Åbne tilbud åben jordemoderkonsultation i forbindelse med projektet, 1-2 gange om måneden, og individuel vejledning åben socialrådgiverkonsultation, månedlig Koordination mellem kommune og region udvidet samarbejde omkring fødslen, opfølgningsmøde med deltagelse af jordemoder og sundhedsplejerske på fødegang månedligt tværfagligt og tværsektorielt møde faste kontaktpersoner og overlappende overgange for at sikre kontinuitet kommunikation med praktiserende læger via fagkorrespondance sparring med praksiskonsulent om organisering og formidling Muligheder for og perspektiver i at arbejde med fælles handleplaner den enkelte gravide formulerer sin egen handleplan i samråd med de fagprofessionelle. Effektiv læring tager udgangspunkt i nærmeste udviklingszone og forudsætter, at den gravide føler ejerskab for planen. Projektforløbets processuelle aktiviteter projektudvikling med udgangspunkt i erfaringerne fra Ung Mor, Klar til barn, Forældreværkstedet, forskning/undersøgelser, litteratur kick-off seminar, tværfagligt og tværsektorielt, 2 enkeltdage workshop for brugere ved projektstart (inddragelse af målgruppen) og projektafslutning (effektmåling) udvikling af pakker (screening, metoder, aktiviteter, dokumentation, effektmåling) uddannelse af medarbejdere og frivillige i projektet milepælsmøder, delvis med brugerdeltagelse lokal eller regional tværsektoriel afslutningskonference Vi vil både i grupperne og i individuel terapi hjælpe den gravide igennem den psykologiske graviditetesproces og derved støtte den prænatale tilknytning. Udgangspunktet er Margareta Brodéns tre psykologiske faser (fusionsfasen, differentieringsfasen, separationsfasen)med tilhørende tilpasningsopgaver, der knytter sig til den normale psykologiske forældredannelsesproces. Når den gravide kan møde og udvikle sig med de psykologiske tilpasnings- 9

10 9. Inddragelse af målgruppen: 10. Hvorledes forventes indsatsen at styrke det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring målgruppen? 11. Samarbejde med øvrige aktører: opgaver under graviditeten, har hun et beredskab til at yde følelsesmæssig nærhed og opmærksomhed overfor det nyfødte barns signaler og behov. For alle børn er forældrenes støtte og hjælp til følelsesmæssig regulering af stor betydning for barnets videre trivsel og udvikling. Forældrenes mentaliseringsevne fungerer som en prædiktor for barnets tilknytningskvalitet og er en forudsætning for sund spejling og regulering i forhold til barnet(fonagy, Hart). Kroppen forandres under graviditeten, og det er vigtigt at have en god kropsbevidsthed. For at mindske stress og det deraf udløste stresshormom kortison, der kan påvirke barnet, skal den gravide lære at slappe af igennem afspændingøvelser og andre fysiske aktiviteter. Vores erfaring i forhold til sårbare gravide er, at viden oftest kommer igennem erfaret handling. Det vil vi gøre brug af, både i gruppen og i de individuelle besøg. (socialisering, struktureret hverdag). Gruppeinterview/workshop med tidligere brugere af Ung mor og Forældreklar: hvad har de på kort og langt sigt har haft særligt udbytte af, og hvad har de savnet. Brugererfaringerne anvendes som afsæt for projektudviklingen. Interview af deltagerne, når de forlader projektet, og når barnet er født. Støtte deltagerne i at udarbejde og følge op på deres egen individuelle handleplan, med udgangspunkt i deres egen vurdering af personlige kompetencer og udviklingsbehov. Eksempelvis med Outcomes Star. Vi forventer, at der vil være en synergieffekt mellem de nye tiltag og det eksisterende Forældreværksted. Projektet kan nyde godt af det allerede eksisterende tværsektorielle samarbejde, og Forældreværkstedet kan profitere af projektets systematiske tilgang. Projektet vil styrke samarbejdet med personalet på obstetrisk afdeling og de praktiserende læger. Vi ser store perspektiver i at afprøve samarbejdet mellem de offentlige aktører og civilsamfundet gennem deltagelsen af frivillige fra Red Barnets Lokalforening. Successen med at udarbejde pakketilbud på dette område og med det brede samarbejde, vil gøre det naturligt at anvende samme systematik til udvikling af andre tilbud. Der kunne tænkes et samarbejde med VUC og andre uddannelsesinstitutioner om indsatser, der kan fastholde sårbare gravide og mødre i uddannelse. Samarbejde med frivillighedsområdet forventes at kunne blive til en værdifuld støtte for familierne. Det vil øge kvaliteten i det nuværende tværfaglige og tværsektorielle samarbejde om de sårbare gravide, at der udarbejdes målrettede programmer, som 10

11 12. Tilpasning til den eksisterende indsats: kan formidles, og at strukturen beskrives, så tilbuddene er mindre personafhængige. Frivilligområdet har på nuværende tidspunkt ingen tilbud til målgruppen, og Red Barnets Lokalforening har stor interesse i at bruge projektet som afsæt for udvikling af tilbud til småbørnsforældre. Det vurderes i samråd med praksiskonsulenten, om samarbejdet med de praktiserende læger kan gøre nettet ift sårbare gravide mere finmasket. Såfremt flere kommuner tilknyttet Sygehus Sønderjylland deltager i projektet, vil der med Sygehuset som det fælles omdrejningspunkt, kunne arrangeres faglige pitstop med erfarings- og vidensudveksling. Sygehus Sønderjylland arbejder med kendt-jordemoderordning, dog alene i tilknytning til svangregruppe 1 og hjemmefødsler. Haderslev Jordemodercenter har tilknyttet en fast jordemoder til Forældreværkstedet, og det tætte samarbejde mellem sundhedsplejen og Haderslev Jordemodercenter videreudvikles i projektet. Sundhedsplejens koordinerende funktion og samarbejde med fødestedet skal udvikles i projektperioden. På nuværende tidspunkt er det aftalt, at de gravide tilknyttet projektet tilbydes rundvisning på Sygehus Sønderjylland sammen med den koordinerende sundhedsplejerske og jordemoderen tilknyttet projektet. Dette sker som en del af fødsels- og forældreforberedelsen. Den sundhedsplejerske, der har kontakten til den enkelte familie, aflægger som hovedregel besøg på fødestedet inden udskrivelsen. Hvis familien ønsker det, tilbyder den koordinerende sundhedsplejerske at medvirke ved efterfødselssamtalen, der foregår på fødestedet 2 dage efter fødslen, ligesom sundhedsplejersken tilbyder at medvirke ved efterfødselssamtalen, hvis den foregår i hjemmet. Førstegangs fødende, der har født ambulant, tilbydes hjemmebesøg af jordemoder 2 dage efter fødslen. Udgangspunktet er, at alle professioner deltager i projektet med deres specifikke faglighed, og at denne skal styrkes for at sikre en kvalificeret, helhedsorienteret indsats. De frivilliges deltagelse skal tilrettelægges med gensidigrespekt for det frivillige arbejdes udgangspunkt i civilsamfundet og det frivillige arbejdes natur. Projektet skal tilknyttes Sundhedsplejen/Forældreværkstedet, der er et tilbud til udsatte og sårbare gravide og forældre med børn op til 2½ år. Forældreværkstedet er organisatorisk og fysisk placeret som en del af Sundhedsplejen. Projektets deltagere vil kunne rekrutteres fra eller overgå til Forældreværkstedet, hvis behovene hos de gravide ændrer sig. Nogle aktiviteter vil kunne 11

12 13. Dokumentation og afrapportering: tilrettelægges på tværs af de to tilbuds målgrupper. Forældreværkstedets forældre kan få en særlig rolle i projektet. Sundhedsplejen har udarbejdet forslag til Forældreuddannelse, som vil blive politisk behandling i foråret. Omsorgskonsultationen er indstillet på, at den jordemoder, der er tilknyttet Forældreværkstedet får udvidet sine opgaver i samarbejdet. Vi forventer, at størstedelen af projekterfaringerne vil kunne implementeres i enten Forældreværkstedet, sundhedsplejens tværgående tilbud, eller i de tværfaglige rådgivende team i kommunens distrikter, både for så vidt angår metoder som det tværsektorielle samarbejde. Vi kan frembringe den mest kvalificerede dokumentation, hvis det fra starten indtænkes i aktiviteterne, at de skal kunne effektmåles og dokumenteres i forhold til de centralt og lokalt opstillede mål. Med dokumentationskravet som en integreret del af projektet, kan den samtidigt anvendes til en dynamisk udvikling af indsatser og metoder i projektperioden. Derfor ansøger vi om midler til at sikre akademiske kompetencer i projektet. I dokumentationen og afrapporteringen vil vi beskrive resultatet af de opstillede mål: forslag til fælles sprog og screeningsmetode til at målrette indsatsen over for sårbare gravide. en pakke med forslag til metoder og aktiviteter i en tidlig, sammenhængende og tværfaglig indsats, der kan øge målgruppens forældreevne. metoder til at beskrive/dokumentere de faglige resultater og den økonomisk gevinst ved tidlig indsats. Hvordan opstiller vi præcise effektmål? Kan vi påvise en økonomisk gevinst ved den tidlige indsats? hvordan det tværsektorielle samarbejde og samarbejdet med frivillige organisationer kan organiseres og hvad Sundhedsstyrelsen i øvrigt måtte stille af krav i løbet af projektperioden De faglige mål i forhold til deltagerne: har deltagerne ændret livsstil og sundhedsvaner, og oplever de sig bedre rustet til at strukturere hverdagen? Måling i forbindelse med opstart i projektet, afslutning og i barnets første leveår. har deltagerne fået større viden om spædbørn og forældrerollen, har de tilld til at kunne magte forældrerollen? Hvilken betydning har fædrenes inddragelse? Styrkes parforholdet? Måling i forbindelse med opstart i 12

13 projektet, afslutning og i barnets første leveår. har deltagerne graviditets- og fødselskomplikationer? Registrering i forløbet og efter barnets fødsel. hvor mange udvikler en fødselsdepression? Kan den forebygges med prænatal screening og efterfølgende indsats? hvor mange af deltagerne har udviklet sig til niveau 2 og kan overgå til de almene tilbud efter forløbet? hvilken betydning har muligheden for at bruge frivillige reserveforældre/bedsteforældre? Egenevaluering Resultaterne for de mål, der er opstillet oven for, er relevante både for den overordnede evaluering og egenevalueringen. Lokalt vil vi derudover have særligt fokus på om vi er blevet bedre til at arbejde målrettet og systematisk, og om vi dermed kan påvise en større effekt hos deltagerne om vi har givet de gravide og forældrene større ejerskab for indsatserne, og om det har øget kvaliteten i indsatsen om vi løbende får anvendt erfaringerne fra projektet i de øvrige indsatser ift sårbare gravide og forældre om vi har fået etableret et bæredygtigt samarbejde mellem kommunen og de frivillige organisationer 14 Formidling og kommunikation: 15. Projektets forankring og evt. implementering: Egenevalueringen foretages af projektkonsulent i samarbejde konsulent i forvaltningen inden for rammer defineret af ledelsen/styregruppen. Formidlingen af projektet mhp. rekruttering af gravide forventes at være ukompliceret pga. det i forvejen udbyggede samarbejde. Kommunens praksiskonsulent vil formidle information om projektet til praktiserende læger mhp tidlig rekruttering af gravide, og stå for den løbende kommunikation om projektet. Der vil løbende blive informeret om projektet og dets erfaringer på de elektroniske medier. Projektet forankres i Sundhedsplejen /Forældreværkstedet. Der er opbygget et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde omkring Forældreværkstedet, som vil blive anvendt i den efterfølgende implementeringsfase. Samarbejde med frivillige sociale organisationer i lokalområdet vil få en væsentlig placering i implementeringsfasen. 13

14 16. Styregruppe: Styregruppen forventes at bestå af: distriktschef Thomas V. Andersen (formand) leder af Sundhedsplejen Anni Erichsen klinikleder Kirsten Salk formand for Red Barnet Haderslev Lokalforening Gudrun Gjesing leder af De rådgivende team Henning Riistofte projektleder 17. Projektets organisering og bemanding: Praktiserende læger Praksiskonsul ent Styregruppe juridisk ansvar Kommunen Det specialiserede socialområde Red Barnets Lokalforening Frivillige Projektgruppe projektleder Sygehus Sønderjylland - Fødested Kommunen Sundhedspleje Kontaktperson Regionen- Omsorgskon sultationen Kommunen Forældreværk stedet Projektets bemanding, opgjort som årsnormering i fuldtidsstillinger: 0,54 projektleder 0,46 projektkonsulent 1,0 projektansatte fordelt på flere faggrupper. Projektets medarbejdere vil primært blive rekrutteret blandt allerede ansatte, som har indgående kendskab til målgruppen og omfattende viden og erfaring inden for de metoder, der skal anvendes i projektet. 18. Tidsplan: Projektet forventes igangsat: _1. december 2014 og afsluttet: 31.december 2017 Angiv en plan for hvert finansår: Projektets proces projektudvikling dec. jan-feb. workshop- brugere jan. 4. kv. kick-off seminar jan. milepælsmøder m.v. x x x 14

15 afslutningskonference 4. kv. gruppeforløb x x x individuelle forløb x x x åben konsultation x x x koordination x x x handleplaner x x x Vi vurderer, at udgangspunktet for projektet er så solidt, at vi vil kunne iværksætte alle de beskrevne indholdsmæssige aktiviteter fra 1. marts

16 Skema 3: Budget for hele projektperioden Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide 1. Projektets titel: Handling, der giver forvandling 2. Regnskabsansvarlig: 3. Revisor: Navn:Lisa Johannsen, økonomisk konsulent Tlf.nr.: , mobil BDO 4. Projektledelse/-deltagelse: a. projektleder b. projektkonsulent c. projektansatte Aktivitetsomfang (antal) 0,54 0,46 1,0 Timetal og sats 3.207t/270 kr t/265 kr t/240 kr. Beløb i kr Noter Løn inkl. pension m.v. c. fordelt på flere faggrupper 5. Uddannelse, kurser, konferencer o. lign. a. workshops, afslutningskonference b. uddannelse(2 lange,1kort) Materialer og/eller konkrete værktøjer/metode: Rejser og transport inkl. opholdsudgifter: Serviceydelser, herunder konsulentbistand mv.: gruppeaktiviteter Der forventes alene kørselsudgifter. Laveste takst og tog. Varetages af ansatte medarbejdere. 9. Administration, revision: Alene til revision. 10. Andet: egenevaluering Forestås af projektkonsulent i samarbejde med ledelsen og konsulent i forvaltningen. ANSØGT BELØB I ALT:

17 Skema 4: Budget for hvert år Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide Projektets titel: 2014 (beløb i kr.) 2015 (beløb i kr.) 2016 (beløb i kr.) 2017 (beløb i kr.) Samlet beløb Evt. Egenfinansiering Fra Sundhedsstyrelsen Evt. Egenfinansiering Fra Sundhedsstyrelsen Evt. Egenfinansiering Fra Sundhedsstyrelsen Evt. Egenfinansiering Fra Sundhedsstyrelsen Evt. egenfinansiering Fra Sundhedsstyrelsen Projektledelse Uddannelse, kurser, workshops, konferencer og lign Materialer og/eller konkrete værktøjer/metode Serviceydelser, herunder fx konsulentbistand mv. Andet I alt

18 Aftale om projektsamarbejde Vi ønsker i fællesskab at udvikle og gennemføre projekt til udvikling af den tidlige indsats målrettet sårbare gravide som skitseret i denne ansøgning. Haderslev den 26. august 2014 koordinerende jordemoder Mette Rasmussen Sygehus Sønderjylland formand Gudrun Gjesing Red Barnet Haderslev Lokalforening distriktschef Thomas V. Andersen Haderslev Kommmune 18

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00.

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00. UDMØNTNING AF MIDLER FRA SUNDHEDSPOLITISK UDSPIL TIL SÅRBARE GRAVIDE Kommuner og regioner inviteres hermed til at indsende fælles ansøgning om midler til udvikling af den tidlige indsats i forhold til

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide

Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide Patientforløb AC-fuldmægtig Mona Buss Buksti Sundhedsfremmekonsulent Iben Mortensen 7. april 2017 NOTAT Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide Denne afrapportering beskriver den model for screening

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide 13. oktober 2014 Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide Frist for indsendelse af ansøgning Den 29. august 2014 kl. 9.00 Skemaet sendes til fobs@sst.dk

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015)

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Region

Læs mere

Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn

Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn Jens Peter Hegelund Direktør, Silkeborg Kommune Rikke Skou Jensen Konst. Vicedirektør, Region Midtjylland Dagsorden Den

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt:

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Frist for indsendelse af ansøgning 2. februar 2009 Skemaet sendes til cff@sst.dk og Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje I denne vejledning er der vejledning til udfyldelse af: Skema 1: Ansøgningsskema til støtte til storrygerindsats Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt:

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte alkohol- og stofmisbrugere, samt hjemløse Frist for indsendelse af ansøgning

Læs mere

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Skema 1: Revideret projektbeskrivelse for Mariagerfjord Kommunes indsats 25. september 2009 Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Efter forespørgsel fra Kasper Dahl 1. Titel på

Læs mere

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Ny projektbeskrivelse Satspulje 2005 Ansøgningsfrist 1. marts 2005 Oprindelig ansøgning revideret oktober 2005 efter aftale med Projektkoordinator Sune Krarup-Pedersen.

Læs mere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Ansøgningsskema, beskrivelsesskema for indsatsen og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Ansøgningsskema til Regionsrådets

Læs mere

- Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom

- Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom Udmøntning af satspuljen - Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom Sundhedsstyrelsen inviterer hermed kommuner, i samarbejde med regioner, til at ansøge om satspuljemidler til

Læs mere

Ansøgning om aktivitetstilskud Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2017

Ansøgning om aktivitetstilskud Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2017 Ansøgning om aktivitetstilskud Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2017 Ansøger: Projekttitel: Indsatsområde: Vælg et element. Dato: Ansøgningsfrist: torsdag den 26. januar 2017 Bemærk at ansøgningen

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide 19. juni 2014 Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide Frist for indsendelse af ansøgning Den 8. juli 2014 kl. 12.00 Skemaet sendes til fobs@sst.dk Mrk:

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre BILAG 4 Dato 02-02-2016 Sagsnr. 1-1010-251/1 kiha kiha@sst.dk Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Hermed inviteres regioner og kommuner til i samarbejde at søge om midler

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

UDMØNTNING AF SATSPULJEN. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge april 2012 j.nr /1/ANP

UDMØNTNING AF SATSPULJEN. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge april 2012 j.nr /1/ANP UDMØNTNING AF SATSPULJEN Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge 2012-2015 Kommuner inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i modelprojekt på området Forebyggende indsats for

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Familieiværksætterne; Et helhedsorienteret sammenhængende tværfagligt forældreforberedelses forløb. 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte. Kommunens plan mod overvægt

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte. Kommunens plan mod overvægt Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Kommunens plan mod overvægt Sendes til Ansøgningsfrist Fredag d. 14. november 2008 kl. 12.00 Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Mrk. Ansøgning 3. udmøntning af

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide

Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide 1 of 11 Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide mellem jordemødre, Randers Sygehus og Familieafdelingen, Syddjurs Kommune Dette er en samarbejdsaftale udarbejdet og indgået mellem jordemødre, Randers

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan.

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Overordnet set er udkastet til fødeplanen et flot og gennembearbejdet materiale. Intentionerne med fødeplanen er at give et ens tilbud til alle gravide

Læs mere

19 Fødsels og forældreforberedelse

19 Fødsels og forældreforberedelse Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 08/17804 Dato: 22. marts 2010 Udarbejdet af: Grethe Hylleberg E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631313

Læs mere

Ansøgningsskema for puljeprojekt:

Ansøgningsskema for puljeprojekt: Ansøgningsskema for puljeprojekt: Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Sundhedsstyrelsen skal modtage ansøgningen senest den 29. november 2016 Skemaet sendes

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til Børns trivsel i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici

Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til Børns trivsel i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til Børns trivsel i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Middelfart Kommune Dagtilbudsafdelingen Anlægsvej 4, 5592 Ejby Tlf.88885500

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, kommunens

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet.

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Projekt B Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Januar 2015 Afsluttende statusrapport Region Hovedstaden

Læs mere

Dato Sagsnr /1 og /1

Dato Sagsnr /1 og /1 Dato 23-11-2017 Sagsnr. 4-1214-391/1 og 4-1214-392/1 Puljeopslag: Udmøntning af midler til understøttelse af udarbejdelse af genoptræningsplaner og metoder til patientinddragelse for patienter med erhvervet

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune SUNDHEDSPLEJEN VISION At alle børn har mulighed for en sund udvikling og trivsel, så de kan vokse op og blive aktive medspillere i samfundet. At udsatte børn

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten Slagelse Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. Mail : loten@slagelse.dk,

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik FOREBYGGELSE TIDLIG INDSATS INDGRIBENDE INDSATS Sammenhængende børnepolitik Politik Stevns Kommunes sammenhængende børnepolitik har tre fokusområder: Forebyggelse, tidlig indsats og indgribende indsats.

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Fælles graviditetsbesøg - et styrket samarbejde mellem Sundhedspleje og Jordemødre

Fælles graviditetsbesøg - et styrket samarbejde mellem Sundhedspleje og Jordemødre 1 Fælles graviditetsbesøg - et styrket samarbejde mellem Sundhedspleje og Jordemødre Svangreomsorgen skal være differentieret, og der gives særlig støtte til udsatte og sårbare gravide, som er kendetegnet

Læs mere

Udrulning af kendt jordemoderordning

Udrulning af kendt jordemoderordning Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Udrulning af kendt jordemoderordning 1. Resume Kendt jordemoderordning er indført ved fire ud af regionens

Læs mere

Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien

Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien Skema 1 Ansøgningsskema til projektstøtte 1. Projektets titel: Sundhedstilbud for alle 2. Ansøger afdeling Center for Psykosocialt Handicap, Ishøj Kommune

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Dato 31-03-2016 Sagsnr. 1-1010-251/1 abmo abmo@sst.dk Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Hermed inviteres regioner og kommuner til i samarbejde at søge om midler til forsøg

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse:

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: DE BORGERRETTEDE VISIONER 1. Medbestemmelse PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: PPR vil udbrede arbejdet med er, og indarbejde det som en fast metode i det forebyggende arbejde med børn

Læs mere

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00.

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00. Udmøntning af satspuljen Styrket indsats for børn og unge som pårørende Regioner, kommuner og private organisationer inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i udvikling af styrkede indsatser

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5411 Web www.regionh.dk Ref.: Line Sønderby Christensen Ansøgningsskema

Læs mere

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Kommunens plan mod overvægt

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Kommunens plan mod overvægt Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Kommunens plan mod overvægt Sendes til Ansøgningsfrist Fredag d. 14. november 2008 kl. 12.00 Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Mrk. Ansøgning 3. udmøntning af

Læs mere

Skema 1: Ansøgningsskema til projektstøtte

Skema 1: Ansøgningsskema til projektstøtte Skema 1: Ansøgningsskema til projektstøtte Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Sunde og aktive kvinder i Farum Midtpunkt - Furesø Kommune 2. Ansøger: Furesø

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter:

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter: 2. udmøntning af tilskudspuljen til iværksættelse af kommunalt og regionalt forankrede vægtstoprådgivere og nøglepersoner på særligt udsatte arbejdspladser Sundhedsstyrelsen udmønter nu ca. 21 mio. kr.

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema. Styrket indsats for børn og unge som pårørende

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema. Styrket indsats for børn og unge som pårørende Sagsnr. 1-1012-113/1 Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Styrket indsats for børn og unge som pårørende Vær opmærksom på, at dette skema ikke må overskride et omfang på 10 sider, skrevet i Times New Roman

Læs mere

Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet

Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet Revideret juni 2016 1. Baggrund I Sundhedsaftalen 2015-2018 er der fokus på at mindske

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Bilag til Samarbejdsaftalen for Familieambulatoriet juni 2016 1. Baggrund Formålet

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Projektbeskrivelsesskema

Projektbeskrivelsesskema Projektbeskrivelsesskema Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser 1. 2. Projektets titel: Baggrund og vision for projektet: Sammen om nye vaner Baggrund: Det er veldokumenteret, at a) mennesker

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMSAH Koordineret med: Sagsnr.: 1609031

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

Årsberetning for sundhedsplejen 2016

Årsberetning for sundhedsplejen 2016 Sagsnr. 81.00.00-P27-1181584-06 Sagsbehandler Grethe Stjernholm 20.10.2016 Årsberetning for sundhedsplejen 2016 Sundhedsplejens målgruppe udgør alle børn og unge i alderen 0-16 år. Sundhedsplejen arbejder

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder. Budget: 50.000 kr. Projektets navn. Projektets målgruppe: Hvem har gavn af indsatsen?

Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder. Budget: 50.000 kr. Projektets navn. Projektets målgruppe: Hvem har gavn af indsatsen? Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder Organisation: Sundhedsplejen, BBF, Skive Kommune Kontaktperson: Dagmar Møller Adresse: Brogårdsgade 10, 7800 Skive Tlf.: 99156190 / 40116687 Budget: 50.000 kr.

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR. Informationsmøde om puljen

Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR. Informationsmøde om puljen Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR Informationsmøde om puljen Velkommen Formål med informationsmødet Socialstyrelsens perspektiver på den tidlige og forebyggende indsats på børnog

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere