SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder"

Transkript

1 Cellulosefortynder Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato Kemikaliets navn Miller Cellulosefortynder Artikel nr. Anvendelse af stoffet eller Fortynder præparatet Producent Firmanavn C. Flauenskjold A/S Kontoradresse Nålemagervej 1 Postnr. DK-9000 Poststed Aalborg Land Danmark Telefon Telefax Web-adresse Kontaktperson Miljø Udarbejdet af Teknologisk Institutt, Göteborg v/ Milvi Rohtla Nødtelefon Giftlinjen: Fareidentifikation Klassifikation Farebeskrivelse F; R11 Xn, Rep 3; R63 Xn; R48/20, R65 Xi; R36/38 R67 Sundhed: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Mulighed for skade på barnet under graviditeten. Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. Irriterer øjnene og huden. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Brand og eksplosion: Meget brandfarlig. Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive dampluftblandinger dannes. Miljø: Produktet er ikke klassificeret som miljøskadeligt. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Komponentnavn Identifikation Klassificering Indhold toluen CAS-nr.: Xn,F; R11, R38, R48/20, % EF-nr.: R63, R65, R67 Acetone CAS-nr.: Xi,F; R11,R36,R66,R %

2 Cellulosefortynder Side 2 af 6 EF-nr.: Indeksnr.: Propan-2-ol CAS-nr.: Xi,F; R11,R36,R % EF-nr.: Indeksnr.: Kolonneoverskrifter CAS no. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincs-nummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stofliste (stoffer som ikke står i stoflisten, skal oversættes hvis muligt). Indhold opgivet i: %, %vgt/vgt, %vol/vgt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vægt%, vol% FS/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Ætsende, Xn = Sundhedsskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oxiderende, F+ = Ekstremt brandfarlig, F = Meget brandfarlig, N = Miljøskadelig Komponentkommentarer Se pkt. 16 for forklaring af risikosætninger brugt ovenfor. 4. Førstehjælpsforanstaltninger Generelt Indånding Hudkontakt Øjenkontakt Indtagelse Oplysninger til sundhedspersonale I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Frisk luft, varme og hvile. Søg læge, hvis der opstår symptomer. Fjern straks forurenet tøj og vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved fortsatte gener. Skyl straks med vand i flere minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Kontakt øjenlæge, hvis irritationen fortsætter. Giv fløde eller madolie. Fremkald ikke opkastning. Kontakt læge. Risiko for kemisk lungebetændelse (pneumoni) ved aspiration og efter indtagelse. 5. Brandbekæmpelse Egnede slukningsmidler Uegnet som brandslukningsmiddel Brand- og eksplosionsfare Personlige værnemidler Anden information Pulver, skum eller CO2. Mindre brande: Tørt materiale, sand, dolomit etc. Bruk ikke vand. Meget brandfarlig. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft selv ved stuetemperatur. Dampe er tungere end luft og vil derfor brede sig langs gulvet og i bunden af beholdere. Dampe kan antændes af en gnist, en varm flade eller en glød. Ved brand dannes: Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO2). Brug friskluftsmaske når produktet er involveret i brand. Ved flugt brug godkendt beskyttelsesmaske. Se forøvrigt pkt. 8. Beholdere i nærheden af brand flyttes straks eller køles med vand. 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Metoder til oprensning 7. Håndtering og opbevaring Håndtering Opbevaring Brug personligt beskyttelsesudstyr som givet i pkt.8. Ventiler godt. Rygning og brug af åben ild og andre antændelseskilder forbudt. Forhindre udslip til kloak, vand eller jord. Ved større udslip til afløb/vandmiljø underrettes lokale myndigheder. Opsuges med sand eller andet inert absorberende materiale. Spild samles op i egnede beholdere og leveres til destruktion som farligt affald i henhold til punkt 13. Sørg for god ventilation. Benyt gnistsikret værktøj og eksplosionssikret udstyr. Undgå kontakt med hud og øjne. Rygning og brug af åben ild og andre antændelseskilder forbudt. Gravide bør ikke arbejde med dette produktet da det kan skade barnet under graviditeten. Lagres i tæt lukket emballage i køligt godt ventileret rum, beskyttet mod

3 Cellulosefortynder Side 3 af 6 Specielle egenskaber og farer direkte sollys. Opbevares adskilt fra: Oxidationsmidler. Opbevares i henhold til bestemmelserne for brandfarlige varer. Brandfarlig væske, klasse I-1 Dampene er tungere end luft og kan spredes langs med gulvet. Dampene kan udvikle eksplosive blandinger med luft. 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Administration Komponentnavn Identifikation Værdi Norm år toluen CAS-nr.: EF-nr.: Acetone CAS-nr.: EF-nr.: Indeksnr.: Propan-2-ol CAS-nr.: EF-nr.: Indeksnr.: Eksponeringskontrol Anden information om grænseværdier Foranstaltning til kontrol af eksponering på arbejdspladsen 8 t.: 94 mg/m³ H t.: 600 mg/m t.: 490 mg/m Forklaring af bemærkningerne ovenfor: H = hudoptagelse Al håndtering skal foregå med god ventilation. Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under arbejdet. Åndedrætsværn Ved utilstrækkelig ventilation anvendes åndedrætsværn med filter A. Håndværn Brug kemikalieresistente handsker (i hht EN 374), af fx. af.: 4Hflerlagshandsker. Gennemtrængningstiden er ikke kendt. Det angivne handskematerialet er foreslået efter en gennemgang af de enkelte stofferne i produktet og kendte handskeguider. Øjenværn Ved risiko for stænk benyttes tætsluttende beskyttelsesbriller. Hudværn (andet end handsker) Brug egnet beskyttelsestøj for at beskytte huden mod stænk og for at undgå at huden bliver forurenet med kemikaliet. Anden information Øjenskylleflaske og nødbruser skal findes på arbejdspladsen. Vask forurenet tøj, før det bruges igen. Beskyttelseudstyr som opgives er vejledende. Risikovurderingen (faktisk risiko) kan føre til andre krav. 9. Fysisk-kemiske egenskaber Tilstandsform Lugt Farve Opløselighedsbeskrivelse Relativ massefylde Væske Toluen Farveløst Opløselig i: Organiske opløsningsmidler. Værdi: 0,847 g/cm³ Kommentarer: (20 C) Flammepunkt Værdi: < 20 C Kommentarer: CC Andre fysiske og kemiske egenskaber Kommentarer Brandfareklasse (Danmark): Klasse I-1 (flammepunkt < 21 C, oplagsenhed 1 liter) 10. Stabilitet og reaktivitet Forhold som skal undgås Materialer som skal undgås Undgå varme, flammer og antændelseskilder. Oxidationsmidler.

4 Cellulosefortynder Side 4 af 6 Farlige nedbrydningsprodukter Stabilitet 11. Toksikologiske oplysninger Andre oplysninger om sundhedsfare Indånding Hudkontakt Øjenkontakt Indtagelse Kroniske bivirkninger Fosterbeskadigende egenskaber Ved brand/stærk opvarmning dannes: Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO2). Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug. Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Langvarig eller gentagen påvirkning ved hudkontakt eller indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet. Dampene påvirker centralnervesystemet og kan medføre beruselse, hovedpine, kvalme, opkastning, pustestans og bevisstløshet. Langvarig eller gentagen kontakt affedter huden og kan forårsage hudirritation. Toluen kan optages gennem huden. Irriterer øjnene. Kan virke irriterende og medføre utilpashed. Kan optages i kroppen og medføre svimmelhed, kvalme og opkastning. Lungebetændelse kan opstå hvis opkastning resulterer i, at produktet kommer ned i lungerne. Eksponering gennem længere tid kan forårsage varig skade på lever, nyrer og nervesystem, herunder hjernen. Mulighed for skade på barnet under graviditeten. 12. Miljøoplysninger Andre miljøoplysninger Økotoksicitet Mobilitet Persistens og nedbrydelighed Bioakkumulationspotentiale Ikke anset som værende miljøfarlig. Produktet indeholder organiske opløsningsmidler, som fordamper let fra alle overflader. Produktet forventes at være let biologisk nedbrydeligt. Forventes ikke at bioakkumulere. 13. Forhold vedrørende bortskaffelse EAK-kode nr. Produkt klassificeret som farligt affald Foreskriv passende metoder til bortskaffelse Anden information 14. Transportoplysninger EAK: Opløsningsmidler Ja Bortskaffes som farligt affald. Koden for farligt affald (EAK-kode) er vejledende. Bruger må selv angive rigtig kode hvis brugsområdet afviger. Affaldsfraktion: Affaldsgruppe: C Produktnavn (nationalt) MALINGRELATEREDE PRODUKTER Farligt gods ADR UN nr.: 1263 Fare nr.: 33 Betegnelse på forsendelsen: MALINGRELATEREDE PRODUKTER Andre relevante oplysninger.: Tunnelrestriktionskode (D/E) Farligt gods RID UN nr.: 1263 Betegnelse på forsendelsen: MALINGRELATEREDE PRODUKTER Farligt gods IMDG UN nr.: 1263 EmS: F-E, S-E

5 Cellulosefortynder Side 5 af 6 Betegnelse på forsendelsen: PAINT RELATED MATERIAL Andre relevante oplysninger.: Fp < 20 C c.c. Farligt gods ICAO/IATA UN nr.: 1263 Betegnelse på forsendelsen: PAINT RELATED MATERIAL 15. Oplysninger om regulering Faresymbol Sammensætning på etiketten toluen: %, Acetone: %, Propan-2-ol: 5-10 % R-sætninger R11 Meget brandfarlig. R36/38 Irriterer øjnene og huden. R48/20 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten. R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. S-sætninger S16 Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. S36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. S29 Må ikke tømmes i kloakafløb. S33 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. S62 Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Referencer (love/forskrifter) BEK nr 329 af 16/05/2002 Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærking, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med senere ændring til forskriften BEK nr.970 af 16/10/2005. Forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH) Annex II: Leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad). Fra EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, bilag VI, del 3, bord 3.2. Grænseværdier for stoffer og materialer, C.0.1 August Arbejdstilsynet. BK Nr 48 af 13/10/2010 og BEK Nr af 13/12/2006. Bekendtgørelse om affald. Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR) gældende fra 1. januar Bekendtgørelse om unges arbejde - Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 Kommentarer Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet med basis i oplysninger givet af producenten. Unge under 18 år må som hovedregel ikke beskæftiges med produktet. 16. Andre oplysninger 1993-kodenr. Liste over relevante R-sætninger 5-3 (MAL-kode) R11 Meget brandfarlig.

6 Cellulosefortynder Side 6 af 6 (punkt 2 og 3). Vigtigste kilder ved udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet Informationer der er tilføjet, slettet e ller ændret Leverandørens anmærkninger Kontrollerer informationernes kvalitet Ansvarlig for sikkerhedsdatablad R36 Irriterer øjnene. R36/38 Irriterer øjnene og huden. R38 Irriterer huden. R48/20 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten. R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Sikkerhedsdatablad fra leverandør/producent datert: Version: 2. Ændrede punkter: 1,8,16. Version: 3. Ændrede punkter: 1. Information i dette dokument skal gøres tilgængelig til alle som håndterer produktet. Dette Sikkerhedsdatablad er kvalitetssikret af Teknologisk Institutt as, Norge som er certifseret iht. ISO 9001:2008. Kemetyl A/S

SIKKERHEDSDATABLAD Antibac Hånddesinfeksjon 85%

SIKKERHEDSDATABLAD Antibac Hånddesinfeksjon 85% Antibac Hånddesinfeksjon 85% Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Antibac Hånddesinfeksjon 85% 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 21.08.2007 Kemikaliets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Antibac Vådservietter for overflade 75%

SIKKERHEDSDATABLAD Antibac Vådservietter for overflade 75% Antibac Vådservietter for overflade 75% Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Antibac Vådservietter for overflade 75% 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KENT ENGINE FLUSH 85850

SIKKERHEDSDATABLAD KENT ENGINE FLUSH 85850 KENT ENGINE FLUSH 85850 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD KENT ENGINE FLUSH 85850 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 23.08.2011 Kemikaliets navn KENT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Antibac Hånddesinfektion 85% Vådservietter

SIKKERHEDSDATABLAD. Antibac Hånddesinfektion 85% Vådservietter Antibac Hånddesinfektion 85% Vådservietter Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Antibac Hånddesinfektion 85% Vådservietter 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TT - 322

SIKKERHEDSDATABLAD TT - 322 TT - 322 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD TT - 322 1) Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 12.12.2008 Kemikaliets navn TT - 322 Anvendelse af stoffet eller

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (sikkerhedsdatablade) NOVAFUEL POWERKLEEN, 400 ml

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (sikkerhedsdatablade) NOVAFUEL POWERKLEEN, 400 ml NOVAFUEL POWERKLEEN, 400 ml Side 1 af 5 LEVERANDØRBRUGSANVISNING (sikkerhedsdatablade) NOVAFUEL POWERKLEEN, 400 ml 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Plum Øjenskyller

SIKKERHEDSDATABLAD Plum Øjenskyller Plum Øjenskyller Side 1 af 3 SIKKERHEDSDATABLAD Plum Øjenskyller 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.01.2009 Kemikaliets navn Plum Øjenskyller

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (sikkerhedsdatablade) GT7

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (sikkerhedsdatablade) GT7 GT7 Side 1 af 5 LEVERANDØRBRUGSANVISNING (sikkerhedsdatablade) GT7 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 21.06.2007 Kemikaliets navn GT7 Deklarationsnr.

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Varenummer 487619 National producent/importør Virksomhed Scania CV AB Postnr. / sted 151 87 Södertälje Land Sweden E-mail safety_data_sheet@scania.com

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (sikkerhedsdatablade) Antibac Overflatedesinfeksjon 75 vol%

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (sikkerhedsdatablade) Antibac Overflatedesinfeksjon 75 vol% Antibac Overflatedesinfeksjon 75 vol% Side 1 af 5 LEVERANDØRBRUGSANVISNING (sikkerhedsdatablade) Antibac Overflatedesinfeksjon 75 vol% 1) Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD NOVAFUEL ECOPOWER

SIKKERHEDSDATABLAD NOVAFUEL ECOPOWER NOVAFUEL ECOPOWER Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD NOVAFUEL ECOPOWER 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 12.09.2005 Kemikaliets navn NOVAFUEL ECOPOWER

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD NANO CARE BUILDING

SIKKERHEDSDATABLAD NANO CARE BUILDING NANO CARE BUILDING Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD NANO CARE BUILDING 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.01.2007 Kemikaliets navn NANO CARE BUILDING

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IPA-Sprit 70%

SIKKERHEDSDATABLAD IPA-Sprit 70% IPA-Sprit 70% Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD IPA-Sprit 70% 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 08.07.2010 Kemikaliets navn IPA-Sprit 70% Anvendelse

Læs mere

SAFETY DATASHEET. SATWIPE med ETHANOL

SAFETY DATASHEET. SATWIPE med ETHANOL 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1 Produktnavn: 1.2 Anvendelse: Industri 1.3 Leverandør: IPS Group A/S Hejreskovvej 22A DK-3490 Kvistgaard Denmark 1.4 Kontakt: +45 49132800 (08.00

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (sikkerhedsdatablade) inox PRO

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (sikkerhedsdatablade) inox PRO inox PRO Side 1 af 5 LEVERANDØRBRUGSANVISNING (sikkerhedsdatablade) inox PRO 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 18.09.2006 Kemikaliets navn inox

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (sikkerhedsdatablade) NOVAIRCO-STOP R134a

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (sikkerhedsdatablade) NOVAIRCO-STOP R134a NOVAIRCO-STOP R134a Side 1 af 5 LEVERANDØRBRUGSANVISNING (sikkerhedsdatablade) NOVAIRCO-STOP R134a 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 21.12.2006

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Tlf.: +45 75 45 48

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Epoxy harpiks 5500H

SIKKERHEDSDATABLAD Epoxy harpiks 5500H Epoxy harpiks 5500H Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Epoxy harpiks 5500H 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 03.09.2012 Kemikaliets navn Epoxy harpiks

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD LIMSTAVE

SIKKERHEDSDATABLAD LIMSTAVE SIKKERHEDSDATABLAD LIMSTAVE PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 7/2/2015 1:23:49 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn LIMSTAVE Artikel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1052460 Revideret den: 10-12-2003 / MBM Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ en naturlig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-185-4 200-662-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-185-4 200-662-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052479 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser teakens overflade, fremhæver træets årer

Læs mere

Hånddesinfektion 85 % gel 6913

Hånddesinfektion 85 % gel 6913 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Hånddesinfektion 85 % gel PR nummer: 6913 Udarbejdelsesdato: 02.09.2011 Udarbejdet af: HHS Erstatter den: 12.10.2011

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 067865 Revideret den: 9--2003 / MBM Anvendelse: Højglanspolerer alle metaller. Leverandør: Sterling Polish Company A/S

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Tavlemaling, den sorte tavle

SIKKERHEDSDATABLAD. Tavlemaling, den sorte tavle SIKKERHEDSDATABLAD Tavlemaling, den sorte tavle PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 5/18/2015 1:40:21 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Xn Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Sikkerhedsdatablad. Xn Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1032718 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Voksbehandling af afsyret ege- og fyrretræ og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Styren

SIKKERHEDSDATABLAD Styren Styren Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Styren 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 05.11.2012 Kemikaliets navn Styren Artikel nr. 9092 Anvendelse af

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. POOL tester KIT PH/Chlorine

SIKKERHEDSDATABLAD. POOL tester KIT PH/Chlorine SIKKERHEDSDATABLAD POOL tester KIT PH/Chlorine PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 10/29/2015 1:37:21 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IPA Sprit 70% wipes

SIKKERHEDSDATABLAD IPA Sprit 70% wipes IPA Sprit 70% wipes Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD IPA Sprit 70% wipes PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 07.02.2012 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: 067865 Revideret den: 7062005 / LW Anvendelse: Højglanspolerer alle metaller. Leverandør: Sterling

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MULTIFIX, Component B

SIKKERHEDSDATABLAD MULTIFIX, Component B MULTIFIX, Component B Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD MULTIFIX, Component B 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 17.12.2007 Kemikaliets navn MULTIFIX,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Petroleum

Sikkerhedsdatablad. Petroleum Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1691844 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Rensning af malergrej. Pudsning af lakerede

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF. 1270919 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF. 1270919 Anvendelse: 1. SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/7 PR-nr. 1270919 Anvendelse: Rengøringsmiddel til PUR skum Emballage:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Maxima SG-920 fedt Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD NOVA SLIP STOP

SIKKERHEDSDATABLAD NOVA SLIP STOP NOVA SLIP STOP Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD NOVA SLIP STOP 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 08.10.2007 Kemikaliets navn NOVA SLIP STOP Downstream-bruger

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1032718 Revideret den: 19-11-2003 / MBM Anvendelse: Voksbehandling af afsyret ege- og fyrretræ og voksbehandlede møbler.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Barbeque4you Tændvæske 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer:

Sikkerhedsdatablad. Barbeque4you Tændvæske 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 21-01-2009 / GPS Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 53 Anvendelse: Optænding

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Petroleum, lugtfri

Sikkerhedsdatablad. Petroleum, lugtfri Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1691852 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Anvendes som lampeolie og tændvæske til grill

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Revision: 10-09-2009 / LBN Anvendelse: Vandafskyllelig affedtning Leverandør: Dankemi Bilplejemidler,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-185-4 -

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-185-4 - Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1032726 Revideret den: 19-11-2003 / MBM Anvendelse: Renser og polerer alle malede og lakerede overflader:køleskabe,

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 15112005 Udarbejdet den: 15112005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD AG Alkylatbenzin 2T

SIKKERHEDSDATABLAD AG Alkylatbenzin 2T AG Alkylatbenzin 2T Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD AG Alkylatbenzin 2T 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 11.03.2011 Kemikaliets navn AG Alkylatbenzin

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 2001/58/EF

Sikkerhedsdatablad I henhold til 2001/58/EF 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 17-07-2002/ AN Anvendelse: Rensning af malergrej. Pudsning af lakerede dele på cykler og knallerter. Sikkerhedsdatablad

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD FLOCKFIX FLYDENDE

SIKKERHEDSDATABLAD FLOCKFIX FLYDENDE SIKKERHEDSDATABLAD FLOCKFIX FLYDENDE PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 8/4/2015 11:58:27 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn FLOCKFIX

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: - Udarbejdet den: 02--2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Clean Care A/S Indkildevej

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Gelcoat - alle farver

SIKKERHEDSDATABLAD Gelcoat - alle farver Gelcoat - alle farver Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Gelcoat - alle farver 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 05.11.2012 Kemikaliets navn Gelcoat

Læs mere

Udgave 1.1 Trykdato Revisionsdato IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Udgave 1.1 Trykdato Revisionsdato IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2199624 Anvendelse : til landbrug Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: Special Lakrens D2. Varenummer: 03-930 405. Produktregistreringsnummer: 1515058. Lakrensemiddel til autolakker.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: Special Lakrens D2. Varenummer: 03-930 405. Produktregistreringsnummer: 1515058. Lakrensemiddel til autolakker. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Special Lakrens D2. Varenummer: 03-930 405. Produktregistreringsnummer: 1515058. Anvendelse: Lakrensemiddel til autolakker. Dato: 16. 07. 2002. Rev. dato: 05. 01. 2004.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD FIX PRIMER

SIKKERHEDSDATABLAD FIX PRIMER FIX PRIMER Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD FIX PRIMER 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 13.12.2007 Kemikaliets navn FIX PRIMER Anvendelse af stoffet

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

HYOFER H2O FE / TRL 200 L

HYOFER H2O FE / TRL 200 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2111055 Anvendelse : foderadditiv Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: Anvendelse: 169405 VIDEOJET MAKEUP FLUID

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge.

Sikkerhedsdatablad. Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1776370 Leverandør: Revision: 26-10-2007 / MBM Gel-top a-s Storhaven 10 Mølholm Anvendelse: Støbemasse.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Rengøringsmiddel til boblebadekar

SIKKERHEDSDATABLAD. Rengøringsmiddel til boblebadekar SIKKERHEDSDATABLAD Rengøringsmiddel til boblebadekar PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/21/2015 1:39:54 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. Handelsnavn Leverandør Vindues rens Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax.: 86 39 15 74 2. Fareidentifikationer. Sundhed/miljø

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052460 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Olie til Skifer & Klinker

Sikkerhedsdatablad. Olie til Skifer & Klinker Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1691860 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Anvendes til behandling af klinker, teglfliser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD BJ Acrylfortynder

SIKKERHEDSDATABLAD BJ Acrylfortynder SIKKERHEDSDATABLAD BJ Acrylfortynder 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Varenr. Anvendelse Leverandør Kontaktperson BJ Acrylfortynder 310057, 310057D, 310057MR01 Opløsningsmiddel

Læs mere

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1691844 Revideret den: 14-03-2005 / GPS Erstatter den: 10-01-2005 Anvendelse: Rensning af

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Anvendes som "kølemiddel" ved gulvafslibning. Leverandør: Borup Kemi I/S

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Terpentin, lugtfri

Sikkerhedsdatablad. Terpentin, lugtfri Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1701029 Udarbejdet den: 04-06-2007 / JST Anvendelse: Fortynder til lak og maling. Overfladebehandling af

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Abena overflade desinfektion

SIKKERHEDSDATABLAD Abena overflade desinfektion Abena overflade desinfektion Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Abena overflade desinfektion PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 18.08.2006 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-06-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 05-05-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Uni Steel spray 324 (Stålpleje)

SIKKERHEDSDATABLAD Uni Steel spray 324 (Stålpleje) Uni Steel spray 324 (Stålpleje) Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Uni Steel spray 324 (Stålpleje) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 17.09.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ROST STOP 400ml aerosol vare nr. 35032 Anvendelse: Aerosol rustbeskyttelse Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-921 410, 415. Produktregistreringsnummer: 1515154. Rensemiddel til ruder og emaljerede overflader.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-921 410, 415. Produktregistreringsnummer: 1515154. Rensemiddel til ruder og emaljerede overflader. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Ruderens. Varenummer: 03-921 410, 415. Produktregistreringsnummer: 1515154. Anvendelse: Rensemiddel til ruder og emaljerede overflader. Dato: 16. 07. 2002. Rev. dato: 14.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD NOVALOK AKTIVATOR F

SIKKERHEDSDATABLAD NOVALOK AKTIVATOR F NOVALOK AKTIVATOR F Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD NOVALOK AKTIVATOR F 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 17.03.2005 Kemikaliets navn NOVALOK AKTIVATOR

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-930 205, 210, 215. Produktregistreringsnummer: 1515111. Dato: 11. 07. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-930 205, 210, 215. Produktregistreringsnummer: 1515111. Dato: 11. 07. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Super Glans (Hart Glans). Varenummer: 03-930 205, 210, 215. Produktregistreringsnummer: 1515111. Anvendelse: Lakbeskyttende voks. Dato: 11. 07. 2002. Rev. dato: 14. 10.

Læs mere

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50)

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24X50) Produkt kode : 2182806 Anvendelse : Desinfektionsmiddel

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN. ANVENDELSESOMRÅDE Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KØLERVÆSKE. ethylenglycol Xn R22 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue.

SIKKERHEDSDATABLAD KØLERVÆSKE. ethylenglycol Xn R22 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-979 910. Produktregistreringsnummer: 1515138. Rense- og plejemiddel til autodæk.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-979 910. Produktregistreringsnummer: 1515138. Rense- og plejemiddel til autodæk. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Dækglans. Varenummer: 03-979 910. Produktregistreringsnummer: 1515138. Anvendelse: Rense- og plejemiddel til autodæk. Dato: 11. 07. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002. SIKKERHEDSDATABLAD

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tåstruphøj 36

Sikkerhedsdatablad. Tåstruphøj 36 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Leverandør: Revision: 18-08-2007 / BR FR Kemi ApS Erstatter den: Tåstruphøj

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-603-9 215-535-7

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-603-9 215-535-7 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Under anmeldelse Leverandør: Udarbejdet den: 28-06-2009 / MPE A. Walsteds Baadeværft A/S Saugskærvej

Læs mere

Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH)

Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH) Sikkerhedsdatablad Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH) 1. Identifikation af stof / kemisk produkt og af virksomheden Produktnavn Salicylsyregel KRUUSE HoofGel m/salicylsyre

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug Modificeret af Bostik AB HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Til rengøring og forbedring af vedhæftningen på IKKE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 100 ml (*) Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 100 ml (*) Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Smøremiddel Emballage: 100 ml (*) Leverandør: Struers A/S Pederstrupvej 84 DK-2750

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser.

Sikkerhedsdatablad. Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Rensning af malergrej. Pudsning af lakerede dele på cykler og knallerter.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ScanZon N Afspænding

SIKKERHEDSDATABLAD ScanZon N Afspænding ScanZon N Afspænding Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD ScanZon N Afspænding PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 26.11.2012 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden: Produktnavn: V705D Produktregisternummer: 2170848

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Meget brandfarlig. Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Sikkerhedsdatablad. Meget brandfarlig. Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 50762 Udarbejdet den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Produktet anvendes som opløsnings- og rensningsmiddel.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 500 ml, 1 l (*) Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 500 ml, 1 l (*) Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PR-nr. 2068085 Anvendelse: Støbemasse til materialografiske emner Emballage: 500 ml, 1 l (*) Leverandør: Struers A/S Pederstrupvej

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SELF GUIDE FAST THINNER SGFT 84129

SIKKERHEDSDATABLAD SELF GUIDE FAST THINNER SGFT 84129 SELF GUIDE FAST THINNER SGFT 84129 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD SELF GUIDE FAST THINNER SGFT 84129 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.12.2010

Læs mere