SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder"

Transkript

1 Cellulosefortynder Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato Kemikaliets navn Miller Cellulosefortynder Artikel nr. Anvendelse af stoffet eller Fortynder præparatet Producent Firmanavn C. Flauenskjold A/S Kontoradresse Nålemagervej 1 Postnr. DK-9000 Poststed Aalborg Land Danmark Telefon Telefax Web-adresse Kontaktperson Miljø Udarbejdet af Teknologisk Institutt, Göteborg v/ Milvi Rohtla Nødtelefon Giftlinjen: Fareidentifikation Klassifikation Farebeskrivelse F; R11 Xn, Rep 3; R63 Xn; R48/20, R65 Xi; R36/38 R67 Sundhed: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Mulighed for skade på barnet under graviditeten. Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. Irriterer øjnene og huden. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Brand og eksplosion: Meget brandfarlig. Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive dampluftblandinger dannes. Miljø: Produktet er ikke klassificeret som miljøskadeligt. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Komponentnavn Identifikation Klassificering Indhold toluen CAS-nr.: Xn,F; R11, R38, R48/20, % EF-nr.: R63, R65, R67 Acetone CAS-nr.: Xi,F; R11,R36,R66,R %

2 Cellulosefortynder Side 2 af 6 EF-nr.: Indeksnr.: Propan-2-ol CAS-nr.: Xi,F; R11,R36,R % EF-nr.: Indeksnr.: Kolonneoverskrifter CAS no. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincs-nummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stofliste (stoffer som ikke står i stoflisten, skal oversættes hvis muligt). Indhold opgivet i: %, %vgt/vgt, %vol/vgt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vægt%, vol% FS/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Ætsende, Xn = Sundhedsskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oxiderende, F+ = Ekstremt brandfarlig, F = Meget brandfarlig, N = Miljøskadelig Komponentkommentarer Se pkt. 16 for forklaring af risikosætninger brugt ovenfor. 4. Førstehjælpsforanstaltninger Generelt Indånding Hudkontakt Øjenkontakt Indtagelse Oplysninger til sundhedspersonale I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Frisk luft, varme og hvile. Søg læge, hvis der opstår symptomer. Fjern straks forurenet tøj og vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved fortsatte gener. Skyl straks med vand i flere minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Kontakt øjenlæge, hvis irritationen fortsætter. Giv fløde eller madolie. Fremkald ikke opkastning. Kontakt læge. Risiko for kemisk lungebetændelse (pneumoni) ved aspiration og efter indtagelse. 5. Brandbekæmpelse Egnede slukningsmidler Uegnet som brandslukningsmiddel Brand- og eksplosionsfare Personlige værnemidler Anden information Pulver, skum eller CO2. Mindre brande: Tørt materiale, sand, dolomit etc. Bruk ikke vand. Meget brandfarlig. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft selv ved stuetemperatur. Dampe er tungere end luft og vil derfor brede sig langs gulvet og i bunden af beholdere. Dampe kan antændes af en gnist, en varm flade eller en glød. Ved brand dannes: Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO2). Brug friskluftsmaske når produktet er involveret i brand. Ved flugt brug godkendt beskyttelsesmaske. Se forøvrigt pkt. 8. Beholdere i nærheden af brand flyttes straks eller køles med vand. 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Metoder til oprensning 7. Håndtering og opbevaring Håndtering Opbevaring Brug personligt beskyttelsesudstyr som givet i pkt.8. Ventiler godt. Rygning og brug af åben ild og andre antændelseskilder forbudt. Forhindre udslip til kloak, vand eller jord. Ved større udslip til afløb/vandmiljø underrettes lokale myndigheder. Opsuges med sand eller andet inert absorberende materiale. Spild samles op i egnede beholdere og leveres til destruktion som farligt affald i henhold til punkt 13. Sørg for god ventilation. Benyt gnistsikret værktøj og eksplosionssikret udstyr. Undgå kontakt med hud og øjne. Rygning og brug af åben ild og andre antændelseskilder forbudt. Gravide bør ikke arbejde med dette produktet da det kan skade barnet under graviditeten. Lagres i tæt lukket emballage i køligt godt ventileret rum, beskyttet mod

3 Cellulosefortynder Side 3 af 6 Specielle egenskaber og farer direkte sollys. Opbevares adskilt fra: Oxidationsmidler. Opbevares i henhold til bestemmelserne for brandfarlige varer. Brandfarlig væske, klasse I-1 Dampene er tungere end luft og kan spredes langs med gulvet. Dampene kan udvikle eksplosive blandinger med luft. 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Administration Komponentnavn Identifikation Værdi Norm år toluen CAS-nr.: EF-nr.: Acetone CAS-nr.: EF-nr.: Indeksnr.: Propan-2-ol CAS-nr.: EF-nr.: Indeksnr.: Eksponeringskontrol Anden information om grænseværdier Foranstaltning til kontrol af eksponering på arbejdspladsen 8 t.: 94 mg/m³ H t.: 600 mg/m t.: 490 mg/m Forklaring af bemærkningerne ovenfor: H = hudoptagelse Al håndtering skal foregå med god ventilation. Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under arbejdet. Åndedrætsværn Ved utilstrækkelig ventilation anvendes åndedrætsværn med filter A. Håndværn Brug kemikalieresistente handsker (i hht EN 374), af fx. af.: 4Hflerlagshandsker. Gennemtrængningstiden er ikke kendt. Det angivne handskematerialet er foreslået efter en gennemgang af de enkelte stofferne i produktet og kendte handskeguider. Øjenværn Ved risiko for stænk benyttes tætsluttende beskyttelsesbriller. Hudværn (andet end handsker) Brug egnet beskyttelsestøj for at beskytte huden mod stænk og for at undgå at huden bliver forurenet med kemikaliet. Anden information Øjenskylleflaske og nødbruser skal findes på arbejdspladsen. Vask forurenet tøj, før det bruges igen. Beskyttelseudstyr som opgives er vejledende. Risikovurderingen (faktisk risiko) kan føre til andre krav. 9. Fysisk-kemiske egenskaber Tilstandsform Lugt Farve Opløselighedsbeskrivelse Relativ massefylde Væske Toluen Farveløst Opløselig i: Organiske opløsningsmidler. Værdi: 0,847 g/cm³ Kommentarer: (20 C) Flammepunkt Værdi: < 20 C Kommentarer: CC Andre fysiske og kemiske egenskaber Kommentarer Brandfareklasse (Danmark): Klasse I-1 (flammepunkt < 21 C, oplagsenhed 1 liter) 10. Stabilitet og reaktivitet Forhold som skal undgås Materialer som skal undgås Undgå varme, flammer og antændelseskilder. Oxidationsmidler.

4 Cellulosefortynder Side 4 af 6 Farlige nedbrydningsprodukter Stabilitet 11. Toksikologiske oplysninger Andre oplysninger om sundhedsfare Indånding Hudkontakt Øjenkontakt Indtagelse Kroniske bivirkninger Fosterbeskadigende egenskaber Ved brand/stærk opvarmning dannes: Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO2). Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug. Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Langvarig eller gentagen påvirkning ved hudkontakt eller indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet. Dampene påvirker centralnervesystemet og kan medføre beruselse, hovedpine, kvalme, opkastning, pustestans og bevisstløshet. Langvarig eller gentagen kontakt affedter huden og kan forårsage hudirritation. Toluen kan optages gennem huden. Irriterer øjnene. Kan virke irriterende og medføre utilpashed. Kan optages i kroppen og medføre svimmelhed, kvalme og opkastning. Lungebetændelse kan opstå hvis opkastning resulterer i, at produktet kommer ned i lungerne. Eksponering gennem længere tid kan forårsage varig skade på lever, nyrer og nervesystem, herunder hjernen. Mulighed for skade på barnet under graviditeten. 12. Miljøoplysninger Andre miljøoplysninger Økotoksicitet Mobilitet Persistens og nedbrydelighed Bioakkumulationspotentiale Ikke anset som værende miljøfarlig. Produktet indeholder organiske opløsningsmidler, som fordamper let fra alle overflader. Produktet forventes at være let biologisk nedbrydeligt. Forventes ikke at bioakkumulere. 13. Forhold vedrørende bortskaffelse EAK-kode nr. Produkt klassificeret som farligt affald Foreskriv passende metoder til bortskaffelse Anden information 14. Transportoplysninger EAK: Opløsningsmidler Ja Bortskaffes som farligt affald. Koden for farligt affald (EAK-kode) er vejledende. Bruger må selv angive rigtig kode hvis brugsområdet afviger. Affaldsfraktion: Affaldsgruppe: C Produktnavn (nationalt) MALINGRELATEREDE PRODUKTER Farligt gods ADR UN nr.: 1263 Fare nr.: 33 Betegnelse på forsendelsen: MALINGRELATEREDE PRODUKTER Andre relevante oplysninger.: Tunnelrestriktionskode (D/E) Farligt gods RID UN nr.: 1263 Betegnelse på forsendelsen: MALINGRELATEREDE PRODUKTER Farligt gods IMDG UN nr.: 1263 EmS: F-E, S-E

5 Cellulosefortynder Side 5 af 6 Betegnelse på forsendelsen: PAINT RELATED MATERIAL Andre relevante oplysninger.: Fp < 20 C c.c. Farligt gods ICAO/IATA UN nr.: 1263 Betegnelse på forsendelsen: PAINT RELATED MATERIAL 15. Oplysninger om regulering Faresymbol Sammensætning på etiketten toluen: %, Acetone: %, Propan-2-ol: 5-10 % R-sætninger R11 Meget brandfarlig. R36/38 Irriterer øjnene og huden. R48/20 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten. R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. S-sætninger S16 Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. S36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. S29 Må ikke tømmes i kloakafløb. S33 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. S62 Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Referencer (love/forskrifter) BEK nr 329 af 16/05/2002 Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærking, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med senere ændring til forskriften BEK nr.970 af 16/10/2005. Forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH) Annex II: Leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad). Fra EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, bilag VI, del 3, bord 3.2. Grænseværdier for stoffer og materialer, C.0.1 August Arbejdstilsynet. BK Nr 48 af 13/10/2010 og BEK Nr af 13/12/2006. Bekendtgørelse om affald. Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR) gældende fra 1. januar Bekendtgørelse om unges arbejde - Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 Kommentarer Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet med basis i oplysninger givet af producenten. Unge under 18 år må som hovedregel ikke beskæftiges med produktet. 16. Andre oplysninger 1993-kodenr. Liste over relevante R-sætninger 5-3 (MAL-kode) R11 Meget brandfarlig.

6 Cellulosefortynder Side 6 af 6 (punkt 2 og 3). Vigtigste kilder ved udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet Informationer der er tilføjet, slettet e ller ændret Leverandørens anmærkninger Kontrollerer informationernes kvalitet Ansvarlig for sikkerhedsdatablad R36 Irriterer øjnene. R36/38 Irriterer øjnene og huden. R38 Irriterer huden. R48/20 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten. R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Sikkerhedsdatablad fra leverandør/producent datert: Version: 2. Ændrede punkter: 1,8,16. Version: 3. Ændrede punkter: 1. Information i dette dokument skal gøres tilgængelig til alle som håndterer produktet. Dette Sikkerhedsdatablad er kvalitetssikret af Teknologisk Institutt as, Norge som er certifseret iht. ISO 9001:2008. Kemetyl A/S

SIKKERHEDSDATABLAD. Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING

SIKKERHEDSDATABLAD. Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING SIKKERHEDSDATABLAD Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 30.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 908 0256

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN Revision 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Se teknisk datablad. Produktets anvendelse er forbeholdt erhvervsmæssige brugere.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 075726 Revideret den: 5-0-200 / LW Anvendelse: Lim til sammemklæbning af PVC-rør og -tagrender. Leverandør: enkel Norden

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Thinner Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer 9 1th 2730 Herlev Denmark

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. WD-40 (aerosol) SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax: 45 82 25 62 info@seab.

SIKKERHEDSDATABLAD. WD-40 (aerosol) SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax: 45 82 25 62 info@seab. Internkode: 47002-4 -9 Revisionsdato 20.06.2007 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Navn Leverandør E-post SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CONFORMAL COATING REMOVER GEL

SIKKERHEDSDATABLAD CONFORMAL COATING REMOVER GEL Revision APRIL 2013 Revision 2 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CCRG-b, ECCRG01L, ZE 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Wax Undershield Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Wax Undershield Aerosol Revision 19/04/2012 Revision 2 Erstatter dato 22/03/2012 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. RF00876C

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 114 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish Borup Sten & Gulvpolish Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1341916 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Opløsningsmiddel til

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: 1181983 Udstedelsesdato: Februar 1998 Revisionsdato: 18.06.2008 Firmanavn, adresse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID

SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID 9/02/2012 Erstatter dato 23/12/2011 1 / 9 SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 754 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner Revision 22/11/2012 Revision 8 Erstatter dato 15/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 73141130004,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A Revision APRIL 2013 Revision 2 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. UR5604A, EUR5604AB25K, EUR5604AB25KLEM,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7573 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer PRnr: 1159153 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere