Sikkerhedsdatablad. Produkttype: Insektmiddel mod krybende, samt visse flyvende insekter. Miljøstyrelsens reg.nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad. Produkttype: Insektmiddel mod krybende, samt visse flyvende insekter. Miljøstyrelsens reg.nr. 18-422."

Transkript

1 Revisionsdato: 19/ Udgave. Side 1 af 4 1. Navnet på produktet og virksomheden Produktnavn: Produkttype: Insektmiddel mod krybende, samt visse flyvende insekter. Miljøstyrelsens reg.nr Leverandør: Bayer A/S Bayer Environmental Science Nørgaardsvej Kgs. Lyngby Telefon: Telefax: Kontaktperson: Klaus Bagge Nielsen 2. Sammensætning / stoffernes klassificering Farlige stoffer Cas-nr Einecs/Elincs-nr Indhold Symbol R-fraser* Deltamethrin ,5% T; N R23/25-50/53 1,2 Propandiol >5 - <25% - - * Forklaring af risikofraser i punkt Fareindikation For mennesker: For miljø: Bayer A/S har vurderet, at produktet ikke skal klassificeres for sundhedseffekter efter Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse. Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. *4. Førstehjælp Indånding: Hud: Øjne: Indtagelse: Modgift: Information til læge: Ved symptomer på forgiftning og/eller vedvarende irritation af hud, åndedræt og øjne søges straks læge. Bring den forgiftede ud i frisk luft (undgå afkøling). Holdes i ro under opsyn. Fjern forurenet tøj. Kommer stoffet på huden vaskes straks grundigt med rigeligt vand og sæbe. Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand. Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Fremkald ikke opkastninger. Rens munden. Kontakt omgående læge og vis dette sikkerhedsdatablad. Ingen, men aktivt kul kan forhindre videre optagelse. Symptomatisk behandling. Deltamethrin er et pyrethroid. *5. Forholdsregler ved brand Slukningsmidler: Risici: Værnemidler: Produktet bør så vidt muligt fjernes fra brandstedet. Produktet er i sig selv ikke brandbart. Brug pulver, skum eller CO 2. NB! Brug ikke højtryks vandstråle. Kan danne giftige røggasser. Brug luftforsynet åndedrætsværn og heldragt.

2 Revisionsdato: 19/ Udgave. Side 2 af 4 6. Forholdsregler ved spild Miljøværnemidler: Undgå unødigt udledning til vandmiljøet og kloak. Informer de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne. Opsaml spild med absorberende materiale (sand, kiselgur, savsmuld el. lign.) i lukkede beholdere med tydelig indholdsdeklaration. Bortskaffelse se punkt 13. Personlige værnemidler: Se punkt Håndtering og opbevaring Håndtering: Opbevaring: Vask hænder før måltider, før tobaksrygning og straks efter arbejdet. Arbejdstøj, værneudstyr og arbejdsredskaber rengøres jævnligt. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Skal opbevares tørt, køligt og godt ventileret, samt væk fra sollys. Tåler temperatur mellem 0 30 C. Skal beskyttes mod frost. Skal opbevares i original beholder. 8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler Eksponeringskontrol: Personlige værnemidler: Arbejdspladsvurdering (AVP): Grænseværdi: Undgå indånding af sprøjtetågen. Må kun bruges på godt ventileret steder. Vask huden efter arbejdet. Ved opblanding og udsprøjtning anbefales det at bruge overtrækstøj, støvler, handsker (PVC eller nitrilgummi) og beskyttelsesbriller. Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdsministeriets bek. om arbejdets udførelse). Ingen data. *9. Fysisk-kemiske egenskaber Udseende: Farve: Densitet: ph: Antændelighed: Opløselighed: Væske. Hvid. Ca. 1,04 g/cm 3 ved 20 C. 3 7 ved 20 C. Ikke antændelig. Blandbar med vand. 10. Stabilitet og reaktivitet Thermostabilitet: Farlige nedbrydningsprodukter: *11 Toksikologiske oplysninger Akut Indånding: Stabil under normale forhold. Undgå ekstreme temperaturer og direkte sollys. - Lav akut toksicitet. LD50, rotte: > 2,3 mg/l/4 timer (ligende formulering).

3 Revisionsdato: 19/ Udgave. Side 3 af 4 Indtagelse: Hudkontakt: Irriterende effekter (hud, øjne og åndedræt): Langtidsvirkninger Lav akut toksicitet. LD50, rotte: mg/kg. Lav akut toksicitet. LD50, rotte: > mg/kg. Kan give svag irritation af huden (Ikke mærkningspligtig). Ingen. Ikke sensibiliserende. *12 Miljøoplysninger Økotoksicitet: Fisk: Dafnie: Alger: Giftighed for bier: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Regnbue ørred(oncorhynchus mykiss): LC mg/l/96 timer. Daphina Manga: EC50 1,9 mg/l/48 timer. EC50, Grøn alge: = 1000 mg/l/72 timer. Giftig for bier. 13. Bortskaffelse Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. *14 Transportoplysninger UN-nr.: 3082 ADR/RID/ Klasse: 9 ANDR/IATA: Pakke gruppe: III Fare nr.: 90 Beskrivelse: 3082 ENVIRONMENTAL HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUED, N.O.S (DELTAMETHRIN) IMDG: Klasse: 9 Pakke gruppe: III Fare nr.: 90 EMS: F-S, S-F Beskrivelse: Marine pollutant ENVIRONMENTAL HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUED, N.O.S (DELTAMETHRIN ) *15 Oplysninger om regulering Miljøstyrelsens klassificering: N Miljøfarligt Risikosætninger: R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

4 Revisionsdato: 19/ Udgave. Side 4 af 4 Sikkerhedssætninger: Indeholder: *Unge under 18 år: *Uddannelse: S2 S13 S23 S51 S35 S57 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Undgå indånding af sprøjtetåger. Må kun bruges på steder med god ventilation. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening. Deltamethrin 2,5% (26,5 g/l). Unge under 18 år må i.h.t. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 524 af med senere ændringer ikke arbejde med eller udsættes for produktet. I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 360 af er der ikke krav om sprøjtecertifikat, men Bayer A/S henstiller til at arbejdet kun udføres af personer der er uddannede og instrueret i anvendelse af sprøjtemidler. Restriktioner: Må kun anvendes erhvervsmæssigt. Må ikke anvendes i stalde, fjerkræhuse, væksthuse og ligende. Levnedsmidler og foderstoffer må ikke forurenes. Borde og hylder og flader, hvor levnedsmidler tilberedes eller opbevares, må ikke behandles. Midlet må kun udsprøjtes ved lavt tryk og uden tågedannelse. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. 16. Øvrig information Risko fraser, punkt 2: Giftig ved indånding og ved indtagelse (R23/25). Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53). Udarbejdet efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485, af 16. Juni 1995 om stoffer og materialer, 16, stk. 2.

5 B Couleurs : CYAN MAGENTA JAUNE NOIR Advarsel For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Skadelig for organismer der lever i vand. Kan forårsage uønsket langtidsvirkning i vandmiljøet (R52/53). Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Undgå indånding af sprøjtetågen. Må kun bruges på steder med god ventilation. Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf. Må kun anvendes erhvervsmæssigt. Må ikke anvendes i stalde, fjerkræhuse, væksthuse og lignende. Levnedsmidler og foderstoffer må ikke forurenes. Borde og hylder og flader, hvor levnedsmidler tilberedes eller opbevares, må ikke behandles. Midlet må kun udsprøjtes ved lavt tryk og uden tågedannelse. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Insektmiddel Må kun anvendes erhvervsmæssigt. Førstehjælp Ved symptomer på forgiftning og/eller vedvarende irritation af hud og øjne søges straks læge. Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft (undgå afkøling). Huden: Fjern gennemvædet tøj. Kommer stoffet på huden vaskes med vand og sæbe. Øjnene: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand. Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Fremkald gerne opkastninger. Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Brugsanvisning K-Othrine SC 25 anvendes mod krybende insekter- f.eks. biller, væggetøj, myrer og kakerlakker, samt visse flyvende insekter (småfluer, myg, møl o.lign.). K-Othrine SC 25 sprøjtes på og omkring insekternes opholds- og skjulesteder. Virkningen indtræffer, når insekterne kommer i kontakt med de behandlede flader. Effektiviteten og langtidsvirkningen af K-Othrine SC 25 er afhængig af overfladens struktur og porøsitet. Vaskes det behandlede område ofte, vil langtidsvirkningen blive forringet. Opløsningen misfarver ikke de behandlede overflader, men kan efterlade en svagt synlig hinde. K-Othrine SC 25 anvendes i f.eks. beboelsesejendomme, parcelhuse, bagerier, fabrikker, fødevare- og tobaksforretninger, hoteller, køkkener, restauranter, mejerier, slagterier, kornmagasiner o.lign. Dosering Porøse flader: 100 ml. K-Othrine SC 25 opløses i 20 liter vand. Benyt 1 liter færdig opløsning pr. 10 m 2. Glatte flader: 100 ml. K-Othrine SC 25 opløses i 10 liter vand. Benyt 1 liter færdig opløsning pr. 20 m 2. Sprøjteteknik Blandingen udsprøjtes ved lavt tryk store dråber med rygsprøjte, trykluftsprøjte eller ligende. - DK - 1 L - 054/04 - ARTICLE Fabrikationsnummer: Værnemidler Brug beskyttelsehandsker under opblandingen og udsprøjtningen. Bayer Environmental Science SA 16, Rue Jean-Marie Leclair F LYON Insektmiddel nr Omfattet af miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsemidler. Analyse: Deltamethrin..2,5% (25 g/liter). Opbevaring: Frostfrit. Indhold: 1L Rengøring af udstyr Produktet er vandbaseret. Sprøjteudstyr og værktøj rengøres med vand. Tom emballage Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen. Bayer Environmental Science AGCI Date : 26/02/04 Auteur : Ant Dossier : Contenu : 1 L Pays : DK Réf. : 054/04 Article Dim. : L 270 mm x H 150 mm

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

01 Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

01 Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 2007-11-27 (ver.8) Erstatter: 2005-10-20 (ver.6) 01 Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden Produktnavn Karate 2,5 WG (A12728B) Funktion Insektmiddel Leverandør

Læs mere

EU 535 - INPRINT ITALY FRONT PAGE. 100mm. 71mm. Dow AgroSciences EMPIRE. Insektmiddel. *Varemærke Dow AgroSciences LLC

EU 535 - INPRINT ITALY FRONT PAGE. 100mm. 71mm. Dow AgroSciences EMPIRE. Insektmiddel. *Varemærke Dow AgroSciences LLC - INPRINT ITLY FRONT PGE Page 8mm 8mm Dow grosciences EMPIRE TM * 20 EMPIRE* 20 insektmiddel anvendes til bekæmpelse efter spærrebæltemetoden af en lang række kravlende insekter indendørs samt omkring

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

EU 5564 FRONT CCL LABEL ITALY. 140 mm. 98 mm. 5 mm 5 mm 15 mm. Dow AgroSciences * UKRUDTSMIDDEL

EU 5564 FRONT CCL LABEL ITALY. 140 mm. 98 mm. 5 mm 5 mm 15 mm. Dow AgroSciences * UKRUDTSMIDDEL PAGE 1 7 mm EU 5564 FRONT 130 mm 98 mm 1 Dow AgroSciences * KERB 400 SC UKRUDTSMIDDEL Producenten er ansvarlig for varens kvalitet og ensartethed. Producenten erklærer endvidere, at midlet, under normale

Læs mere

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG Erstatter December 2009 Side 1 af 15 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG (METSULFURON-METHYL 20 WG) Revideret udgave: Ændrede afsnit er markerede med. PUNKT 1: IDENTIFICATION AF STOFFER/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506 L1007918 DENM/02T PPE 4049506 ADVARSEL EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H411 Giftig for vandlevende

Læs mere

Side 1. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer

Side 1. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer Anvendelse: Forseglingsmiddel SDS udarbejdet den: 02-04-2009 SDS Version: 1.0 Kontaktperson:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Saltsyre 30-36% PR-nr.: 416058

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Saltsyre 30-36% PR-nr.: 416058 SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: 3036% PRnr.: 416058 Anvendelse: Industrielt formål SDS udarbejdet den: 31012008 SDS Version: 1.0 Kontaktperson:

Læs mere

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION Udfærdigelsesdato: 14.07.2010 Revisionsdato: 11.01.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 2265206 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Mirage 45 EC

SIKKERHEDSDATABLAD. Mirage 45 EC 1. Identifikation af stoffet / præparatet og virksomheden Ref. nr Leverandør Identifikation af produktet Produkttype Anvendelse : 15423030DK : Makhteshim-Agan Benelux & Nordic B.V. P.O. Box 355 3830 AK

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation af produktet : Væske. Ref. nr : 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Varenummer. 621728 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Vare nr. 25285 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 07-05-2012 Erstatter: 01-03-2010 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 259 Plejepasta

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer PRnr: 1159153 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: 1181983 Udstedelsesdato: Februar 1998 Revisionsdato: 18.06.2008 Firmanavn, adresse

Læs mere

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark 1. SIKKERHEDSDATABLAD ElectroWash (R) PX IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. Sundhedsskadelig

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. Sundhedsskadelig GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC Danmark Dansk 1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Thinner Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer 9 1th 2730 Herlev Denmark

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Antibak Cleaner Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7573 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere