Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade København Ø. Kalø, den 15. februar 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade København Ø. Kalø, den 15. februar 2008"

Transkript

1 Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade København Ø Kalø, den 15. februar 2008 Vedr.: Høring over lovforslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og forskellige andre love (supplerende gennemførelse af direktiver om naturbeskyttelse): I forbindelse med, at Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen den 4. februar 2008 har sendt ovennævnte lovforslag om ændring af en række love på natur- og miljøområdet i høring, har Danmarks Jægerforbund følgende bemærkninger: Generelt: Fristen for at komme med bemærkninger til lovforslaget er sat til fredag den 15. januar 2008 kl Det virker direkte uanstændigt, at man i en for Danmarks Jægerforbund så vigtig og omfattende sag giver en høringsfrist på kun 11 dage (hvoraf den ene uge i øvrigt falder sammen med den officielle vinterferie). Danmarks Jægerforbund skal på det kraftigste opfordre til, at høringsfristen forlænges, således at den bliver i overensstemmelse med Justitsministeriets Vejledning om lovkvalitet. Heraf fremgår det, at: Høringsfristen må afpasses efter de nærmere omstændigheder, men bør være så lang, at de hørte parter har mulighed for at udarbejde et fyldestgørende svar. Der bør herved også tages hensyn til, at bl.a. offentlige myndigheder, der høres, kan have behov for at indhente udtalelser fra underordnede særligt sagkyndige institutioner mv. I lyset af, at lovforslaget er udsendt til høring hos knap 200 foreninger og interesseorganisationer samt offentlige myndigheder og institutioner er 11 dages høringsfrist helt åbenlyst ikke i overensstemmelse med Justitsministeriets vejledning. Lovforslaget har angiveligt til formål at sikre, at Danmark opfylder betingelserne i fuglebeskyttelses- og habitatdirektiverne, og det bemærkes i følgebrevet, at lovforslaget er af formel karakter. Det anføres endvidere, at lovforslaget ikke indeholder reelle ændringer af den nuværende retstilstand, da myndighederne i forvejen har været forpligtede til at overholde de pågældende direktiver. Som vi læser formuleringerne i lovforslaget, er dette ikke korrekt! På en række punkter vil lovforslaget hvis det vedtages medføre helt konkrete ændringer. Desuden vil der med ændringerne blive åbnet for en lang række helt uhensigtsmæssige fortolkningsspørgsmål.

2 Nedenstående foreløbige kommentarer er udarbejdet af Danmarks Jægerforbunds administrative medarbejdere, og vi forbeholder os ret til yderligere bemærkninger, efter at vi har haft mulighed for en politisk behandling af stofområdet. Hvad angår ændringsforslagene til Lov om naturbeskyttelse har vi følgende bemærkninger: Vedr. pkt. 1: Fodnoten: Ingen bemærkninger. Vedr. pkt. 2: Naturbeskyttelseslovens 30, stk. 1 om beskyttelse af plante- og dyrearter m.v.: Her foreslås, at formuleringen ændres fra at Miljøministeren kan fastsætte regler, til at ministeren fastsætter regler. Bestemmelserne i 30, stk. 1 i Lov om naturbeskyttelses er allerede fastsat i Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter m.v., indfangning af og handel med vildt og pleje af tilskadekommet vildt, hvori EF-fuglebeskyttelsesdirektivet og EU-habitatdirektivet er implementeret. Vi har derfor ingen kommentarer hertil, så vidt loven som hidtil ikke tilsigter at ændre den hidtidige arbejdsdeling i forhold til loven om jagt og vildtforvaltning. Vedr. pkt. 3: Naturbeskyttelseslovens 30 om beskyttelse af plante- og dyrearter m.v.: Her foreslås stk. 2, 3 og 4 indsat. Vedr. stk. 2. (Miljøministeren iværksætter de bevaringsforanstaltninger, der måtte vise sig nødvendige for at sikre, at uforsætlig indfangning eller drab ikke medfører en væsentlig negativ virkning for bevaringsstatus for de arter som er nævnt i bilag 3 til loven. Bevaringsforanstaltninger iværksættes på grundlag af overvågningen eller yderligere undersøgelser). Da miljøministeren med hjemmel i 62 i loven om naturbeskyttelse overvåger naturens tilstand (i praksis via det nationale overvågningsprogram, der også overvåger strengt beskyttede arter (bilag IV-arter)), bifalder vi, at der på grundlag af overvågningen iværksættes de nødvendige bevaringsforanstaltninger. Da alle arter på bilag 3 er fredede jf. Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter m.v., indfangning af og handel med vildt og pleje af tilskadekommet vildt, og er listet på bilag 1 og bilag 2 til denne bekendtgørelse, må de således ikke slås ihjel, indfanges eller indsamles. Vi forventer derfor ikke, at det foreslåede tillægsstykke giver anledning til væsentlige forvaltningsmæssige ændringer. Vedr. stk. 3. (Miljøministeren iværksætter de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at indsamling i naturen af enheder af vilde dyre- og plantearter, som er nævnt i bilag 4 til loven, og udnyttelsen heraf er forenelig med hensynet til at bevare disse arter). I bemærkningerne til lovforslaget står der, at de omtalte foranstaltninger blandet andet kan omfatte adgangen til visse arealer. Vi er bekymrede for, hvilke negative konsekvenser det kan få på vores interesser. Vi forventer dog ikke, at regulering af adgangen til sådanne arealer vil berøre en lodsejers grundlovssikrede rettigheder til brug af sin ejendom, f.eks. i form af jagt. Såfremt der kun sættes midlertidige restriktioner for offentlighedens adgang omkring en given særlig trængt bestand, hvor man til gengæld har sikret andre farbare stier, har vi ingen kommentarer, men det

3 kræver at forvaltningen af denne specifikke lovtekst administreres til mindst mulig gene for de øvrige friluftslivsudøvere. Vedr. stk. 4. (Miljøministeren fastsætter regler for at gennemføre foranstaltninger, jf. stk. 2 og 3). Vi finder det passende, at ministeren fastsætter reglerne for at kunne gennemføre de foranstaltninger, der er omtalt i stk. 2 og 3. Vedr. pkt. 4: Naturbeskyttelseslovens 31, stk. 1, 2. pkt. og 51, stk. 1: Her forslås at fiskeriterritoriet som fastlagt efter lov om Danmarks Riges fisketerritorium ændres til den eksklusive økonomiske zone. Vi mener, at det er mere sprogligt forståeligt, hvad den nuværende formulering betyder, frem for den foreslåede, så hvis det er muligt, vil vi foretrække den nuværende formulering. Se i øvrigt vore bemærkninger under pkt. 4 i forslagene om ændring af jagtloven. Vedr. pkt. 5: Naturbeskyttelseslovens 31 om naturligt vildtlevende dyr: Her foreslås indsat et stk. 2. (Miljøministeren undersøger hensigtsmæssigheden af at genindføre de dyre- og plantearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, og som naturligt er hjemmehørende, når dette vil kunne bidrage til deres bevaring). Danmarks Jægerforbund ønsker at medvirke til at fremme og sikre et varieret og alsidigt naturgrundlag med repræsentation af så mange hjemmehørende arter som muligt, så vi kan kun bifalde ovenstående tilføjelse til loven. Vedr. pkt. 6: Naturbeskyttelseslovens 31, stk. 2, der bliver til stk. 3 om naturligt hjemmehørende dyr: Her forslås, at stk. 3 affattes således: Miljøministeren fastsætter med henblik på at værne naturen regler om udsætning af bestemte dyr, der ikke findes naturligt vildtlevende i Danmark. Jægerforbundet går ikke ind for udsætning af nye dyrearter, som ikke hører hjemme i Danmark, eller aldrig har hørt hjemme i Danmark. Vi har derfor ikke yderligere kommentarer til ændringen. Vedr. pkt. 6: Naturbeskyttelseslovens 31, stk. 3 der bliver til stk. 4 om naturligt hjemmehørende planter: Ingen bemærkninger. Vedr. pkt. 7: Naturbeskyttelseslovens 50 om fredninger på statsejede arealer og på søterritoriet m.v.: Ingen specielle bemærkninger, da der specifikt fokuseres på beskyttelsen af de i bilag 3 og bilag 5 nævnte arter af krybdyr, padder, fisk, insekter, bløddyr og planter. Vi vil dog tilføje, at såfremt tilstande opstår, hvor der er behov for at dispensere fra f.eks. en jagtfredning pga. vildtskader på f.eks. afgrøder eller lign., bør der være hjemmel til dette. Vedr. pkt. 8: Naturbeskyttelseslovens 55 a om regionale udviklingsplaner: Ingen bemærkninger. Vedr. pkt. 9: Naturbeskyttelseslovens 56 om fastsættelse af lån, der yders efter 55, stk. 1, 2 og 3: 56a indsættes. Ingen bemærkninger.

4 Vedr. pkt. 10: Naturbeskyttelseslovens 71 om internationale forpligtigelser: Her forslås indsættelse af stk Vedr. stk. 6. (Miljøministeren træffer passende foranstaltninger for at beskytte, opretholde eller genskabe tilstrækkeligt forskelligartede og vidtstrakte levesteder for vilde fuglearter). Det virker overflødigt at indsætte denne bestemmelse i naturbeskyttelsesloven, da den samme bestemmelse foreslås indsat i jagtloven (hvor den rettelig hører hjemme, idet jagtloven i højere grad end naturbeskyttelsesloven omhandler forvaltningen af fugle (og pattedyr)). Se bemærkningerne til lovforslagets 2 pkt. 7. vedr. jagtlovens 52. Vedr. pkt. 11: Naturbeskyttelseslovens 73, stk. 2 om internationale forpligtigelser: Ingen bemærkninger. Vedr. pkt. 12: Indsættelse af bilag 3-5, som affattes som bilag 1 til naturbeskyttelsesloven: Ingen bemærkninger. Hvad angår ændringsforslagene til Lov om jagt og vildtforvaltning har vi følgende bemærkninger: Vedr. pkt. 1: Fodnoten til jagtloven: Ingen bemærkninger. Vedr. pkt. 2: Jagtlovens 3, stk. 2 om jagttider: Her er indført 3 nye underpunkter specifikt om jagt på fugle. Vedr. underpunkt 1: (Jagt på fugle må ikke være i strid med de beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet i disses udbredelsesområder). Det er uklart, hvad denne formulering indebærer, men den vil helt sikkert give anledning til diskussion. Visse vil mene, at det betyder, at der f.eks. ikke kan drives jagt på fugle i et fuglebeskyttelsesområde, hvilket naturligvis ikke er korrekt (jævnfør flere EU-domme). Det fremgår i øvrigt ikke, hvilke beskyttelsesforanstaltninger reglen omhandler. Danmarks Jægerforbund forventer en fremtidig administrationspraksis i lighed med den nuværende, og at fortolkningsmulighederne søges elimineret. Vedr. underpunkt 2: (Jagt på fugle skal tilgodese en fornuftig udnyttelse og være økologisk afbalanceret). Det fremgår ikke hverken af lovforslaget eller af bemærkningerne, hvad der menes med fornuftig udnyttelse eller økologisk afbalanceret. I vore øjne er en fornuftig udnyttelse lig med en bæredygtig jagt efter wise-use-principperne. Vi undrer os endvidere over, at dette punkt kun omhandler fuglene? Tilsvarende bør naturligvis også gælde pattedyrene. Vedr. underpunkt 3: (Der må ikke drives jagt på fugle i yngletiden, og på fugle under træk til redebygningsstedet). Dette punkt opfatter vi som en formalisering af den praksis, som allerede er

5 gældende i forvaltningen i forholdt til fuglebeskyttelsesdirektivets bestemmelser, og det giver som sådant ikke anledning til særlige bemærkninger. Det kunne dog være ønskeligt at få en gennemgang at de yngleog trækperioder, som fra EU s side er defineret for Danmark for de enkelte arter, og som ligger til grund for den nuværende forvaltning. Vedr. underpunkt 4: (Der bør ikke drives jagt på pattedyr i perioden 1. februar- 31. august). Tidligere har det pågældende underpunkt også omhandlet fuglene, men i kraft at de tre ovennævnte punkter, er fuglene nu taget ud af bestemmelsen. Det åbner mulighed for, at der kan gives jagttid på fugle udenfor perioden 1. september- 31. januar (og 15. februar for ederfuglehan, sortand, fløjlsand og havlit), når blot jagten ikke ligger i yngletiden eller i forårstrækperioden (f.eks. jagttid på grågås i august), hvilket vi naturligvis hilser velkomment. Hvad angår pattedyrene hæfter vi os ved, at der i lovteksten stadig står bør ikke og ikke kan ikke fastsættes jagttid i den nævnte periode. Her tænker vi naturligvis på bukkejagten i maj-juli, som vi forudsætter, kan fortsætte uændret. De to sidst underpunker er uændrede i forhold til tidligere, hvilket vi finder er OK, og vi bemærker desuden med tilfredshed, at det af bemærkningerne fremgår, at den hidtidige praksis med revision af jagttidsbekendtgørelsen hvert 3. år forventes at fortsætte uændret. Vedr. pkt. 3: Jagtlovens 9 om mærkning af vildt: Vi har vanskeligt ved at gennemskue betydningen og konsekvenserne af den foreslåede nye 9a, udover at stk. 1 skal sikre bevaringsstatus for flagermus, hvaler, enkelte gnavere samt odder mod negativ indflydelse af uforsætlig indfangning eller drab? Tilsvarende skal stk. 2 sikre at indsamling af gråsæl, spættet sæl og skovmår er foreneligt med hensynet til bevarelsen af disse arter? Vi har endvidere vanskeligt ved at gennemskue, hvad det betyder, at ministeren skal iværksætte de nødvendige foranstaltninger for at sikre bevarelsen af de pågældende arter. Hvem afgør, hvad der er nødvendigt? Også her bør formuleringerne justeres, så fortolkningsmulighederne elimineres. Vi er naturligvis enige i, at de pågældende arter skal beskyttes, men alle arterne er fredede, og kun i forbindelse med regulering for at forebygge skader, kan der ske indsamling, og da kun efter forudgående tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen (jævnfør vildtskadebekendtgørelsen), som kan fastsætte de nærmere betingelser for reguleringen. Vedr. pkt. 4: Jagtlovens 33 om reservater: Her foreslås, at formuleringen ændres fra at Miljøministeren kan oprette reservater til at ministeren opretter. Denne ændring er overflødig og uhensigtsmæssig, idet der ikke i hverken fuglebeskyttelses- eller habitatdirektivet er krav om oprettelse af reservater (som det er tilfældet for udpegning af fuglebeskyttelsesområder og habitatområder). Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget er Danmark forpligtet til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at leve op til EU-direktivernes krav, men det betyder ikke, at oprettelse af reservater

6 altid er en nødvendighed, andre beskyttelsestiltag kan være lige så gode eller bedre. Det bør stadig være en mulighed, at ministeren kan oprette reservater, men det skal ikke være et lovkrav, at ministeren skal oprette reservater. Dette understreges af, at der - i modsætning til udpegelse af fuglebeskyttelses- og habitatområder - i forbindelse med oprettelse af reservater ikke findes klare retningslinjer for, hvornår et område skal være reservat. I praksis er Danmarks nuværende knap 100 natur- og vildtreservater da også udpeget af vidt forskellige hensyn herunder også hensynet til andet end fugle, f.eks. sæler eller hensynet til befolkningen -, og det vil næppe være muligt at fastsætte klare regler for udpegningskriterier, hvorfor ændringsforslaget bør slettes. (Vi skal i denne sammenhæng gøre det helt klart, at Danmarks Jægerforbund ikke er imod oprettesen af reservater, men at vi tværtimod har medvirket aktivt til oprettelsen af ca. 40 nye reservater i Danmark op gennem 1990 erne). Hvad angår ændringen i formuleringen fra fiskeriterritoriet til den eksklusive økonomiske zone er det muligt, at det er nødvendigt af juridiske hensyn, men i så fald bør der af konsekvenshensyn også ske rettelser alle de mange andre steder i jagtloven og i de tilhørende bekendtgørelser, hvor fiskeriterritoriet er nævnt. Hvis det overhovedet er muligt, anbefaler vi derfor, at man af forståelseshensyn bibeholder den hidtidige formulering. Vedr. pkt. 5: Jagtlovens 37 om regulering: Vi er opmærksomme på, at der med indførslen af formuleringen hvis der ikke findes et tilfredsstillende alternativ er tale om en implementering af fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 9 og habitatdirektivets artikel 16 om fravigelser, hvor det i direktiverne fastslås, at der kun kan ske fravigelser af reglerne under den pågældende betingelse. Dette har vi ingen bemærkninger til, ligesom det heller ikke afføder bemærkninger, at der nu er indføjet et nyt 37, stk. 1, pkt. 2 om luftfartssikkerhed, idet vi betragter det som værende af formel karakter uden reelle ændringer i den gældende retstilstand. Vi kan ikke dog helt afvise, at der i visse situationer kan være behov for en afklaring/opstramning af reglerne for regulering, men dette er der i vid udstrækning taget højde for ved den seneste revision af bekendtgørelsen om vildtskader, hvor der så sent som i juli 2007 blev indført skærpede krav til bl.a. regulering af rågeunger. Vi forventer således ikke, at ændringen af 37, stk. 1 medfører væsentlige ændringer i den praksis, som Skov- og Naturstyrelsen hidtil har haft ved administration af vildtskadebekendtgørelsen. Hvad angår det nye 37, stk. 2 om beskyttelsen af flagermus, hvaler, visse gnavere og odder, har vi ingen bemærkninger. Vedr. pkt. 6: Jagtlovens 46 om undtagelsesbestemmelser: Vi har noteret os, at to paragraffer i den i jagtlovens 46, stk. 1 hjemlede mulighed for, at ministeren kan gøre undtagelser fra gældende regler nu foreslås taget ud, nemlig 8 om billed- og lydoptagelser og 25 om brug af motordrevet køretøj og luftfartøj til jagt.

7 Samtidig er det tilføjet et nyt stk. 2, hvor der alligevel gives mulighed for at dispensere fra gældende regler i de samme to paragraffer, dog nu under henvisning til de generelle betingelser, som skal være opfyldt i forhold til regulering efter vildtskadebekendtgørelsen (underpunkterne 1-5) eller for at opfylde en række andre - mere eller mindre anerkendelsesværdige - formål. Vi har dog vanskeligt ved at se, hvordan en dispensation til brug af motorkøretøj og luftfartøjer i forbindelse med jagt (som ifølge jagtloven altid foregår med skydevåben) eller en dispensation til at forulempe vildtet og dets yngel ved billed- og lydoptagelser kan have til formål at opfylde andre af underpunkterne, f.eks. til at indfange, besidde eller anvende visse arter af fugle eller til at opdrætte arter af fugle?? Samtidig undrer det os, at dispensationer til de pågældende punkter tilsyneladende kun skal kunne gives til fugle? Hvis der er en god saglig grund til at give sådanne tilladelser, bør de vel også kunne gives til pattedyr. Endvidere har vi bemærket, at det faktum, at ministerens mulighed for at give dispensation til brug af motorkøretøjer til jagt generelt er bortfaldet, betyder, at der ikke længere er hjemmel til at give handicappede jægere mulighed for at bruge motoriserede hjælpemidler i forbindelse med jagt (f.eks. elkørestole, 4-hjulstrukne motorcykler o.l.). Dette har næppe været hensigten med ændringen i bestemmelserne, hvilket da også understreges af, at man så sent som ved revisionen af bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber i sommeren 2007 indførte et nyt punkt i bekendtgørelsen ( 8, stk. 4). Dette punkt blev indført for at give hjemmel til at dispensere fra forbud mod brug af motor ved jagt på fiskeriterritoriet i visse tilfælde, netop for at tilgodese jægere, som på grund af handicap e.l. ikke er i stand til at ro en båd. I den forbindelse er der taget højde for, at der ved administrationen skal tages hensyn til habitatdirektivets artikel 16 og fuglebeskyttelsesdirektivet artikel 9, hvilket fremgår direkte af bekendtgørelsen. Danmarks Jægerforbund kan derfor ikke acceptere, at muligheden for handicappede kan få dispensation til motoriserede hjælpemidler bortfalder, og vi skal på de kraftigste opfordre til, at lovforslaget ændres, således at denne mulighed bevares. Vedr. pkt. 7: Jagtlovens 52 om administration: Indføjelse af et nyt stk. 4 omkring beskrivelser af tilfælde og vilkår for dispensationer fra jagtlovens regler (pkt. 1), vilkår for oprettelse og nedlæggelse af vildtreservater (pkt. 2) samt tilfælde og vilkår for meddelelse af påbud om regulering efter lovens 38 (pkt. 3) virker logisk, og i overensstemmelse med direktivernes krav. Det fremgår ikke hvilke tilfælde og vilkår, der tænkes på, men når beskrivelsen disse skal udarbejdes, står Danmarks Jægerforbund gerne til rådighed. Indføjelse af et nyt stk. 5 om sikring af levesteder for fugle er tydeligvis også et forsøg på tilpasning til fuglebeskyttelsesdirektivets krav. Formuleringen er imidlertid meget løs, og vil give anledning til fortolkningsspørgsmål. Hvad er passende foranstaltninger og tilstrækkeligt forskelligartede? Vi har noteres os, at det af bemærkningerne fremgår, at bestemmelsen ikke indeholder særlige bemyndigelser til ministeren, men at den blot skal forpligte ham til at udnytte lovens muligheder til at sikre vildtet og dets levesteder, f.eks. ved oprettelse af reservater, i overensstemmelse med den praksis, som

8 hidtil har været brugt. I den sammenhæng undrer det, at der i den nye tilføjelse endnu en gang kun er tale om at sikre levesteder for vilde fugle. Tilsvarende bestemmelser bør også her gælde for pattedyr. Vedr. pkt. 8: Jagtlovens 54, stk. 2 og stk. 3, 2. pkt. om straf: Ingen bemærkninger. Vedr. pkt. 9: Tilføjelse af bilag 1 og 2: Ingen bemærkninger. Hvad angår ændringsforslagene til Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder har vi følgende bemærkninger: Vedr. pkt. 1: Lovens 36, stk. 1 om udpegning af områder: Ingen bemærkninger. Vedr. pkt. 2: Lovens 36, stk. 2, 3, 4 og 5 (nye) om ændring af allerede udpegede områder: Vedr. stk. 2: Vi anerkender naturligvis, at ministeren kan foretage ændringer i allerede udpegede internationale naturbeskyttelsesområder. Vi har dog en fornemmelse af, at ændringer generelt altid går i retning at skærpelser i forhold til udpegning af områder. Det faktum, at naturlige variationer kan gøre, at et område, som tidligere har opfyldt kriterierne for udpegning som fuglebeskyttelses-/habitatområde, ikke længere opfylder kriterierne, bør medføre, at udpegningen af et sådant område som internationalt naturbeskyttelsesområde bør ophæves. Vedr. stk.3: Vi anerkender desuden, at der i verserende sager om naturområder skal tages hensyn til naturværdierne, indtil der er truffet afgørelse om områdernes evt. udpegning. Vedr. stk. 4: Vi anerkender endvidere, at der kan fastsættes foranstaltninger, som skal beskytte områder, som ikke er udpegede, men som nye undersøgelser viser skal udpeges. Vi undrer os over, at der igen kun nævnes, at der skal tages hensyn til fugle. Såfremt et område opfylder kriterierne for udpegning under hensyntagen til andre dyregrupper, plantearter eller naturtyper (habitatdirektivet), må tilsvarende bestemmelser vel gælde? Vedr. stk. 4: Ingen bemærkninger Hvad angår ændringsforslagene til de øvrige love, som er omfattet at høringen: I kraft at den meget korte høringsfrist har vi ikke haft mulighed for at udarbejde kommenterer til disse. Vi forbeholder os ret til at komme med bemærkninger senere.

Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade København Ø. 16. januar Generelt:

Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade København Ø. 16. januar Generelt: Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. 16. januar 2009 Vedr.: Høring over udkast til ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og forskellige

Læs mere

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 06/02335 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf.

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 176 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt Bilag 1 til lovforslag Paralleltekst Gældende formulering Lovforslaget 19 I lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0532 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0532 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0532 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 25. oktober 2004 Til underretning for

Læs mere

Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus

Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus Professor dr. Jur. Peter Pagh Notat om Degnehusene 70, 2620 Albertslund tlf.: 43421238/35323127 email: peter.pagh@jur.ku.dk Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus Allerød Kommune har bedt

Læs mere

Flagermus og Vindmøller

Flagermus og Vindmøller Flagermus og Vindmøller Baggrund: Habitatdirektivet Habitatdirektivet Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1)

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) Bekendtgørelse nr. x af x 2013 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) I medfør af 3 i lov nr. 550 af 18. juni 2012 om frikommuner og 29 b-29 d, 29 l, stk. 2, 29 t, stk. 3, 29 v,

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov nr. 179 af 24. februar 2015 om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov nr. 179 af 24. februar 2015 om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse 1/10 Forslag til Lov om ændring af lov nr. 179 af 24. februar 2015 om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af forbud mod gødskning og sprøjtning på 3-beskyttede arealer)

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1)

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1) Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1) I medfør af 51, stk. 1, 70, 73, stk. 3, 78, stk. 5, og 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Jagt Efter jagtlovens generelle bestemmelser:

Jagt Efter jagtlovens generelle bestemmelser: Lovgrundlaget Lov om jagt og vildtforvaltning Bekendtgørelse om jagttider Bekendtgørelse om vildtskader Bekendtgørelse om skydevåben og ammunition Artsfredningsbekendtgørelsen Ordensbekendtgørelsen Dyreværnsloven

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om 4 Beskyttede områder Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om - Badeområder - Næringsstoffølsomme områder - Habitat- og fuglebeskyttelsesområder - Skaldyrvande

Læs mere

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter Af Bo Levesen, Vejle Kommune NATURA2000 netværket Internationale naturbeskyttelsesområder habitatområder fuglebeskyttelsesområder Ramsarområder Habitatdirektivets

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse Udkast - 8. september 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger af helårshuse og tilbygninger til virksomheder indrettet

Læs mere

Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet 1)

Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet 1) BEK nr 684 af 20/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-351-00042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1)

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1) BEK nr 204 af 27/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j. nr. NST-3444-16055 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter 1)

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter 1) BEK nr 328 af 19/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-304-00061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1914

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen Natur og Skov Haraldsgade København Ø. 3. december 2009

Skov- og Naturstyrelsen Natur og Skov Haraldsgade København Ø. 3. december 2009 Skov- og Naturstyrelsen Natur og Skov Haraldsgade 53 100 København Ø. 3. december 2009 Vedr. Høring af udkast til ny bekendtgørelse om vildtskader I forbindelse med, at Skov- og Naturstyrelsen den 20.

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Ekstern høringsudgave 2008

Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Ekstern høringsudgave 2008 Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Ekstern høringsudgave 2008 UDKAST Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder

Læs mere

Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet 10/10/2003 Introduktion til Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007

Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 Om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter Juni 2011 Kolofon Titel: Vejledning til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1)

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1) BEK nr 545 af 20/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 12. august 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljøministeriet, Naturstyrelsen, j.nr. NST-351-00053 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om visse kriterier for vurdering af, om der foreligger en miljøskade og om krav til afhjælpning af visse miljøskader 1)

Bekendtgørelse om visse kriterier for vurdering af, om der foreligger en miljøskade og om krav til afhjælpning af visse miljøskader 1) BEK nr 652 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 8. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1440-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig Sag C-507/04 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig»Traktatbrud beskyttelse af vilde fugle direktiv 79/409/EØF gennemførelsesforanstaltninger«forslag til afgørelse fra generaladvokat

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

NOTAT 18. juli 2011 Opdateret 9. april 2014

NOTAT 18. juli 2011 Opdateret 9. april 2014 NOTAT 18. juli 2011 Opdateret 9. april 2014 Vejledning i forbindelse med ansøgning om forundersøgelsestilladelse med henblik på opstilling af havmøller uden for udbud Et havmølleprojekt skal have 3 typer

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående lovforslag i høring med frist den 5. december 2016 og har i den forbindelse følgende bemærkninger:

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående lovforslag i høring med frist den 5. december 2016 og har i den forbindelse følgende bemærkninger: Dato 1. december 2016 Side 1 af 5 Miljø- og fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Miljø & Biodiversitet miljobio@naturerhverv.dk Vedr. Høring af forslag til lov om ændring af lov om drift af landbrugsjorder

Læs mere

Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for

Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for Miljøstyrelsen den 14. december 2015 Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for 2008-2015 Baggrund Nitratdirektivet 1 EU s medlemsstater

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 151 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 151 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 151 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om vildtskader 1 I medfør af 37, 49, stk. 3, og 54, stk. 3 og 4, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017 NOTAT Svana Sjælland J.nr. SVANA-5660-00001 Ref. mamor/niple Januar 2017 Sammenfattende redegørelse Natura 2000-område N142, Saltholm og omliggende hav Denne sammenfattende redegørelse er udarbejdet i

Læs mere

mejep@nst.dk nst@nst.dk

mejep@nst.dk nst@nst.dk Dato: 19. august 2015 Til: Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen mejep@nst.dk nst@nst.dk Masnedøgade 20 2100 København Ø Telefon: 39 17 40 00 Mail: dn@dn.dk Høringssvar til 4 ændringsbekendtgørelser

Læs mere

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K 24. juli 2013 UHa Deres sagsnr.: MST-600-00023 Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade 29 1401 København K Høring af udkast til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny bekendtgørelse med lister over

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Anmeldelsespligt

Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Anmeldelsespligt Udkast til Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller

Læs mere

Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus, erstatter eksisterende, ny placering, Grædstrupvej 56, 8740 Brædstrup

Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus, erstatter eksisterende, ny placering, Grædstrupvej 56, 8740 Brædstrup Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Tom Jensen Grædstrupvej 54 8740 Brædstrup Byggesag Sagsbehandler: Hanne Lind Direkte: 76292572 Mobil: 7629 2572 Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus,

Læs mere

Bekendtgørelse om Hyllekrog Vildtreservat 1

Bekendtgørelse om Hyllekrog Vildtreservat 1 Udkast marts 2016 Bekendtgørelse om Hyllekrog Vildtreservat 1 I medfør af 33, 49, stk. 1 og 3, og 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1617 af 8. december 2015, fastsættes:

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0653/2005 af Marion Locker, tysk statsborger, for den østrigske dyrevelfærdsorganisation, om ændringer

Læs mere

Natura 2000, bilag IV og beskyttede arter. Lars Rudfeld, Naturstyrelsen

Natura 2000, bilag IV og beskyttede arter. Lars Rudfeld, Naturstyrelsen Natura 2000, bilag IV og beskyttede arter Lars Rudfeld, Naturstyrelsen Disposition 1. Kort intro til naturdirektiverne 2. Natura 2000 3. Bilag IV-arter og andre beskyttede arter 4. Andre beskyttede arter

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Danske Vandløb Att. Knud Erik Bang Pr. e-mail: bang@fibermail.dk 16. november 2015 Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Som aftalt skal jeg i det følgende kommentere Silkeborg Kommunes

Læs mere

Lovtidende A Bekendtgørelse om vildtskader 1) Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del Bilag 250 Offentligt. 15. december 2009.

Lovtidende A Bekendtgørelse om vildtskader 1) Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del Bilag 250 Offentligt. 15. december 2009. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 250 Offentligt Lovtidende A 2009 15. december 2009. Bekendtgørelse om vildtskader 1) I medfør af 37, 49, stk. 3, og 54, stk. 3 og 4, i lov om jagt

Læs mere

UDKAST TIL TALEPAPIR til brug for besvarelsen den 29. maj 2012 af samrådsspørgsmål A fra Folketingets Socialudvalg

UDKAST TIL TALEPAPIR til brug for besvarelsen den 29. maj 2012 af samrådsspørgsmål A fra Folketingets Socialudvalg Socialudvalget 2011-12 L 106, endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Dato: 29. maj 2012 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsbeh: Michelle Argir Simonsen Sagsnr.: 2012-0032-0223 Dok.: 428146 UDKAST TIL TALEPAPIR

Læs mere

Afgørelse i sagen om genoptagelse af sagen om udsætning af bæver i Ringkjøbing Amt

Afgørelse i sagen om genoptagelse af sagen om udsætning af bæver i Ringkjøbing Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk www.nkn.dk 10. februar 2004 J.nr.: 03-131/650-0004 JAV Afgørelse i sagen om genoptagelse af sagen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Natura 2000-planlægning Side 5 i Natura 2000 planen: EU s Natura 2000-direktiver (Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiverne)

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til: jm@jm.dk 12. februar 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om behandling af

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N68 Skjern Å

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N68 Skjern Å NOTAT Søhøjlandet J.nr. NST-422-01207 Ref. petbj Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N68 Skjern Å Forslag til Natura 2000-plan for N68 Skjern Å har

Læs mere

http://dj-lw.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docid=bek20070886-full

http://dj-lw.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docid=bek20070886-full Page 1 of 5 Bek. om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 886 af 27/06 2007 Status: Gældende Nr. 886 af 27. juni 2007 Miljøministeriet Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører konventionen

Læs mere

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen samt åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr i Silkeborg Kommune

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen samt åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Att.: Marie Sølgaard Bang Sendes pr mail til: MarieSolgaard.Bang@silkeborg.dk Naturforvaltning J.nr. SVANA-520-00033 Ref. APJEN Den 8. juli 2016 Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. december 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Bekendtgørelse om vildtskader 1)

Bekendtgørelse om vildtskader 1) Side 1 af 5 BEK nr 1453 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål m.v. Kapitel 2 Generel adgang til regulering Kapitel 3

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016-2021 Krenkerup Haveskov Natura 2000-område nr. 176 Habitatområde H 155 IG ENDEL AST K UD Titel: Udgiver: Natura 2000-handleplan. Krenkerup Haveskov nr. 176. Habitatområde H155

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere

Ændringen af formålsbestemmelsen og administrative forenklinger

Ændringen af formålsbestemmelsen og administrative forenklinger Ændringen af formålsbestemmelsen og administrative forenklinger Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus og advokat, Mark Christian Walters 2 Planlovens formålsbestemmelse Planlovens 1, stk. 1: Loven skal sikre,

Læs mere

Bekendtgørelse om Holsteinborg Nor Vildtreservat 1)

Bekendtgørelse om Holsteinborg Nor Vildtreservat 1) BEK nr 1762 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-300-00052 Senere ændringer

Læs mere

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 26. april 2006 FM 2006/29 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formålet med ændringsforslaget: Reglen, i 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler,

Læs mere

Rammer for Friluftsrådets arbejde med vildtforvaltning Friluftsliv og oplevelser

Rammer for Friluftsrådets arbejde med vildtforvaltning Friluftsliv og oplevelser Dette papir fastlægger rammerne for Friluftsrådets arbejde med vildtforvaltning. Papiret udgør rammerne for Friluftsrådets arbejde i Vildtforvaltningsrådet og med andre vildtforvaltningsmæssige spørgsmål.

Læs mere

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter September 2016 1 Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Anne Villadsgaard, Kystdirektoratet Hvad er Natura 2000? Natura 2000-områder kaldes

Læs mere

Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Hirsholmene, øen Deget og omliggende søterritorium 1)

Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Hirsholmene, øen Deget og omliggende søterritorium 1) BEK nr 938 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg

Til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg NOTAT Det åbne land J.nr. NST-4100-00040 Ref. trsla Den 10. november 2015 Til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Lov om ændring af lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse (ophævelse

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af sø

Landzonetilladelse til etablering af sø Elisabeth Holst Knudsen Nørbygårdvej 40 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Tlf. 74 34 20 00 Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 naturogvand@haderslev.dk

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 604 Offentligt. J.nr. NST-301-00121. Den

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 604 Offentligt. J.nr. NST-301-00121. Den Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 604 Offentligt J.nr. NST-301-00121 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CV og CW stillet af Folketingets Miljøog Planlægningsudvalg

Læs mere

Principper for fastsættelse af jagttider

Principper for fastsættelse af jagttider Principper for fastsættelse af jagttider Til Vildtforvaltningsrådets behandling den 15. december 2015 Baggrund Bekendtgørelsen om jagttider revideres hvert 4. år. Ændringer foretages dels på grundlag af

Læs mere

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1)

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1) (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4200-00029 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om indholdet

Læs mere

Natura 2000 og 3 beskyttet natur

Natura 2000 og 3 beskyttet natur Natura 2000 og 3 beskyttet natur - Og måske lidt om randzoner? Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Debatoplæg RASKnatur

Debatoplæg RASKnatur RASKnatur Danmarks Jægerforbunds natursyn 2016 1 Indledning Danmarks Jægerforbund er en interesseorganisation for jægere, og vi arbejder for vores vision MEST MULIG JAGT OG NATUR, hvor jagten er en del

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 1. Vurderingsmetode. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 1. Vurderingsmetode. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 1 Vurderingsmetode Juni 2013 Notat Vurderingsmetode 1. november 2012 Metode til vurdering af miljøpåvirkninger (Virkninger på Miljøet, VVM) En vurdering

Læs mere

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013 Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm 5. september 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ny carport med redskabsrum, Engvej 7, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har behandlet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om information til Folketinget vedrørende implementering af EU-direktiver, forordninger og administrative forskrifter

Forslag til folketingsbeslutning om information til Folketinget vedrørende implementering af EU-direktiver, forordninger og administrative forskrifter Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. december 2014 af Eva Kjer Hansen (V), Pia Adelsteen (DF), Mette Bock (LA) og Lars Barfoed (KF) Forslag til folketingsbeslutning om information

Læs mere

FREMTIDENS. Danmarks Naturfredningsforenings JAGT- OG VILDTFORVALTNING. i balance med naturen

FREMTIDENS. Danmarks Naturfredningsforenings JAGT- OG VILDTFORVALTNING. i balance med naturen Danmarks Naturfredningsforenings JagtPOLITIK FREMTIDENS JAGT- OG VILDTFORVALTNING i balance med naturen FREMTIDENS JAGT- OG VILDTFORVALTNING i balance med naturen INDHOLD 1. En vision for fremtidens jagt

Læs mere

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planer for vand og natur Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planlovens 14 stk. 4 Kommuneplanen må ikke stride mod En vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for realiseringen af disse planer,

Læs mere

Spørgsmål. Udskriv præsentationen og klip kortene ud til quiz og byt øvelser for jagttegnseleverne.

Spørgsmål. Udskriv præsentationen og klip kortene ud til quiz og byt øvelser for jagttegnseleverne. Spørgsmål Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje (Uddrag) (Bekendtgørelse nr. 330 af 19. marts 2013) Udskriv præsentationen og klip kortene ud til quiz og byt øvelser for jagttegnseleverne.

Læs mere

Forslag. Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer 1) Til lovforslag nr. L 46 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer 1) Til lovforslag nr. L 46 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 46 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15. december 2009 Forslag til Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer 1) Kapitel

Læs mere

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 1. november 2013 Landzonetilladelse til opførsel af kedelhus til

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Cento A/S Att.: Kim Strømman Via e-post: KS@cento.dk Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 99 68 48 00 kobenhavn@fredningsnaevn.dk www.fredningsnaevn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1) LBK nr 1581 af 10/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

Tilladelse til regulering af det private vandløb G2 i Gråsten Skovene

Tilladelse til regulering af det private vandløb G2 i Gråsten Skovene Naturstyrelsen Sønderjylland Felstedvej 14 6300 Gråsten Tilladelse til regulering af det private vandløb G2 i Gråsten Skovene Sønderborg Kommune, Vand og Natur, meddeler hermed tilladelse i forbindelse

Læs mere

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Natura 2000-planerne er på vej Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Indhold af N2000-plan Natura 2000-planen består af følgende delelementer: BASISANALYSEN Beskrivelse af området

Læs mere