SALGSINFORMATION. To storparceller til tæt-lav bebyggelse Søndergård 2. etape B 18 B 16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SALGSINFORMATION. To storparceller til tæt-lav bebyggelse Søndergård 2. etape B 18 B 16"

Transkript

1 SALGSINFORMATION To storparceller til tæt-lav bebyggelse Søndergård 2. etape B 18 B 16 august 2011

2 HER LIGGER SØNDERGÅRD GRUNDE TIL TÆT-LAV BEBYGGELSE PÅ SØNDERGÅRD I MÅLØV Syd for Måløv Station vokser en ny og spændende bydel Søndergård - frem i disse år. I dette nye by- og boligområde udbyder Ballerup Kommune nu to storparceller til tæt-lav bebyggelse, fx, rækkehuse. Grundene har en fin beliggenhed tæt på - og med udsigt til - Søndergård Sø. Søndergårdsarealet, der er på ca. 40 ha, ligger optimalt for kollektiv trafik (S-tog og busser), og kommer i alt til at rumme ca. 750 boliger, heriblandt tre seniorbofællesskaber, samt børnehus, plejecenter og hospice. En 600 m lang, kunstig sø giver hele området herlighedsværdi. Området er ved at være færdigudbygget - der resterer kun 3 storparceller, som endnu ikke er solgt, heriblandt de to, som hermed udbydes. 2

3 LOKALPLAN Hovedstrukturen for udbygningen af Søndergård blev vedtaget i august Den overordnede vision er at opnå et bykvarter, hvor bebyggelser af høj arkitektonisk kvalitet, holdt i en lys og let farveskala, indpasses i forhold til landskabet og søen. Haveboligerne er samlet i boligvænger, der ligger som øer mellem grønne, landskabelige kiler, mens bebyggelserne langs søen ligger med gavlene ud mod søpromenaden efter maritimt forbillede. De to udbudte storparceller er omfattede af bestemmelserne i Lokalplan nr for Søndergårds etape 2. Planen indeholder krav til bebyggelsers placering og omfang samt en række detaljerede bestemmelser vedr. arkitektur, farve- og materialekrav m.v. Derudover rummer planen bestemmelser vedrørende det specielle, nedgravede affaldssystem i området. Som supplement er der udarbejdet en bygherrevejledning med gode råd og anbefalinger for opførelse af byggeri i området. Den kan ses på kommunens hjemmeside: > by, bolig og trafik > byplanlægning > Søndergård. SØEN Søndergård Sø vandforsynes ved at alt regnvand i området ledes til den nye søen. Tagvand ledes direkte i søen, mens vand fra vejene skal ledes dertil via en olieudskiller. Ballerup Kommune står for etablering af et stik på hver grund samt udløb i søen. Af hensyn til vandkvaliteten i søen er der for hele Søndergårdområdet lyst en deklaration med forbud mod bilvask på egen grund og brug af pesticider. UDBUD Parcellerne B16 (matr.nr. 15 v, Måløv) og B18 (matr.nr. 15 u, Måløv), begge beliggende på Søholmen, sælges på bedste projekt sammenholdt med tilbudt pris - enkeltvis eller samlet. Mindstepris parcel B16: kr. Mindstepris parcel B18: kr. Ovennævnte priser er excl. moms. Ved indsendelse af bud skal skitseprojekt medsendes. Tilbudsmaterialet skal indeholde flg.: bebyggelsesplan, facader (udvalgte dele af bebyggelsen i skala 1:100), eksempler på boligplaner, rumlige skitser til belysning af bebyggelsens forhold til omgivelserne, skitsemæssig beskrivelse af friarealer, beskrivelse af farver, materialer og beskrivelse af byøkologiske/bæredygtige tiltag. Kommunalbestyrelsen vælger køber på grundlag af - bebyggelsens disponering på grunden, herunder udnyttelse af terrænmæssige forhold og indpasning af parkeringsarealer; - arkitektonisk helhed og kvalitet, samt - miljømæssige aspekter, herunder anvendelsen af miljørigtige byggematerialer og energibesparende foranstaltninger. Der stilles krav om energivenligt byggeri svarende til lavenergiklasse 2015 (jf BR10). Alt regnvand skal ledes til Søndergård Sø. Bud fremsættes på vedlagte tilbudsblanket, der kan afleveres eller sendes til: Ballerup Kommune Center for By, Kultur og Erhverv Rådhuset 2750 Ballerup Sidste frist for afgivelse af bud er mandag d. 3. oktober

4 Såfremt man ønsker at købe begge grunde, skal dette angives. Udbud sker i henhold til bestemmelserne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Bekendtgørelse af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens hhv. regionens faste ejendomme. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Kommunen er ikke forpligtet til at sælge til de udbudte priser. SALGSVILKÅR Restkøbesummen betales på overtagelsesdagen den 1. december 2011 direkte til kommunens kasse. Deponering af købesummen accepteres således ikke. Ved betaling senere end den 1. december 2011 forrentes det forfaldne beløb til sælger med 8% p.a. fra det anførte tidspunkt og indtil betaling finder sted. I købesummen er inkluderet betaling for byggemodning, d.v.s. anlægsudgifter til veje, stier og vejbelysning samt udgift til fremføring af vand- og kloakstik til grundgrænse. Køber betaler udover købesummen tilslutningsbidrag til kloakforsyning og anlægsbidrag til vandforsyning iht. gældende takstblad til Forsyning Ballerup, kontrol og tilsyn samt byggevand, tilslutningsbidrag til Dong Energy og HMN Naturgas, telefon og bredbåndsanlæg. Der er krav om tilslutning til grundejerforeningens antenneanlæg. SKØDE Sælger udarbejder købsaftale uden omkostning for køber. Køber udarbejder skøde i det digitale tinglysningssystem og afholder alle omkostninger i forbindelse hermed, herunder gebyr og stempel. Måløv Station G/F Søndergård Nord G/F Søndergård Syd 4

5 TERRÆNFORHOLD Der henvises til 8 i Lokalplan nr , hvoraf det fremgår, at der kun må foretages terrænreguleringer på +/- 0,5 m, og kun i en afstand af min. 1 m fra skel. Parcel B18 skråner ganske meget mod øst. Det anbefales, at denne terrænmæssige forudsætning udnyttes konstruktivt ved at terrassere bebyggelsen - dette vil kunne udnyttes til at give boligerne udsigt til søen. JORDBUNDS- OG FORURENINGS- FORHOLD A. Jordbundsforhold. Sælger påtager sig intet ansvar for jordbundsforholdene. Køber må selv for egen regning iværksætte eventuelle jordbundsundersøgelser. Sælger ligge inde med en geoteknisk rapport og en miljøteknisk rapport for Søndergårdsområdet, som kan rekvireres ved henvendelse til sælger. Udgifter til eventuel ekstrafundering/ pilotering i forbindelse med byggeri betales, med undtagelse af ekstrafundering som følge af blød bund jf. nedenstående, af køber. Forhandling om refundering af udgifter til ekstrafundering, som følge af blød bund, har som udgangspunkt, at kommunen er indstillet på at refundere dokumenterede og af kommunen godkendte udgifter med 50 % for de merudgifter der overstiger 10% af købesummen. Køber er forpligtet til at indsende geotekniske rapporter og overslag over forventede merudgifter til ekstrafundering inden byggeriets sættes i gang. I modsat fald mistes retten til refusion af merudgifterne til ekstrafundering. Der gøres specielt opmærksom på, at eventuelle merudgifter på grund af muldlag op til 90 cm ikke refunderes, ligesom eventuelle merudgifter på grund af skrånende terræn ikke refunderes. B. Forureningsforhold Sælger har ikke kendskab til eller anledning til at mene, at der er forurenet på ejendommen. Sælger gør opmærksom på, at pr. 1. januar 2008 er ejendomme i byzone omfattet af klassificeringen som lettere forurenet, jf. jordforureningslovens 50a. Områdeklassificeringen betyder bl.a., at der er anmelde- og analysepligt ved flytning og bortskaffelse af jord fra ejendommen, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Skulle forurening forekomme, har såvel køber som sælger ret til at hæve handlen, hvis forhandlinger om oprensning ikke fører til et resultat, der er acceptabelt for parterne. Eventuelle indsigelser vedrørende jordbunds- og forureningsforhold, herunder eventuelt krav om tilbagetræden, skal være fremsat overfor sælger senest 4 måneder fra overtagelsesdagen. Såfremt at handlen ophæves på grund af jordbundsforhold, har køber ikke ret til erstatning. TIDSPLAN FOR BYGGESTART Området er byggemodnet. Byggestart vil kunne ske straks. BYGGEFRIST og TILBAGEKØBSRET Samtlige grunde skal være bebygget, og bebyggelsen godkendt, senest 3 år efter overtagelsesdagen. Såfremt byggeriet på ejendommen ikke er færdigmeldt inden ovennævnte frist, er Ballerup Kommune 5

6 berettiget til at tilbagekøbe ejendommene. Tilbagekøbsretten kan gøres gældende til den betalte købspris uden tillæg af forrentning, med tillæg af eventuelle forbedringer, som køber måtte have tilført ejendommen. Ved videresalg af ubebyggede grunde har Ballerup Kommune tilbagekøbsret til den købesum, ejendommen er erhvervet. GRUNDEJERFORENING I henhold til lokalplanen er der krav om medlemskab af Grundejerforeningen Søndergård Syd, jf. illustration s. 4. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de anlæg, som er vist på planen: boligveje og boligvænger (private fællesveje) og fælles grønne friarealer; dertil kommer et fælleshus, som skal være fælles for alle Søndergårds beboere. Måløv Station Søndergårds Allé Søndergård Sø Moseholmen B18 Søholmen B16 Vaseholmen Bækholmen Damholmen BYGGEMULIGHEDER PARCEL B16, matr.nr. 15 v, Måløv: Anvendelse: tæt-lav bebyggelse i 2 plan. Areal: m 2. Bebyggelsesprocent: 40. Mindstepris for storparcellen: kr. PARCEL B18, matr.nr. 15 u, Måløv: Anvendelse: tæt-lav bebyggelse i 2 plan. Areal: m 2. Bebyggelsesprocent: 40. Mindstepris for storparcellen: kr. BEBYGGELSERS PLACERING Det gennemgående princip i Søndergårdområdet om, at boliggrupper disponeres som boligvænger med et fælles, grønt midterareal, skal respekteres. ADGANGSFORHOLD OG PARKERING Begge storparceller har vejadgang fra den private fællesvej Søholmen. Parkeringskrav Kravet er 2 p-pladser pr. bolig, jf. Lokalplan nr , Bemærk: opfyldelse af parkeringskravene kan betyde, at den maximale bebyggelsesprocent ikke vil kunne udnyttes. YDERLIGERE OPLYSNINGER Hvis der er spørgsmål til denne salgsinformation, er interesserede købere velkomne til at rette henvendelse til By, Kultur & Erhverv på tlf.nr eller

Udbudsmateriale. Salg af storparcel til 7 parcelhusgrunde i Ballerup Til klimatilpassede og miljøvenlige enfamiliehuse

Udbudsmateriale. Salg af storparcel til 7 parcelhusgrunde i Ballerup Til klimatilpassede og miljøvenlige enfamiliehuse Udbudsmateriale Salg af storparcel til 7 parcelhusgrunde i Ballerup Til klimatilpassede og miljøvenlige enfamiliehuse JUNI 2013 Parcelhusområder er sjældent særligt miljø- eller klimavenlige, men her er

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Matr.nr. 15 q Måløv by, Måløv Beliggenhed: Søndergårds Alle 59 2760 Måløv K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til xxxxxxxx xxxxxx

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til Matr.nr. 14 a og 14 pn Ballerup by, Pederstrup Beliggenhed: Hold-an Vej 152 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til xxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse Udbudsmateriale for salg af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse April 2015 Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Læs mere

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel etape 3 i Havdrup Vest 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 3 i Havdrup Vest til opførelse af ca. 35 almene familieboliger i tæt/lav

Læs mere

Sales material for the buyers of land at Stenlose Syd in Danish. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Sales material for the buyers of land at Stenlose Syd in Danish. CONCERTO INITIATIVE Class 1 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 REF (project coordinator org.): DOCUMENT: Del. 1 REF.: Project Coordinator: Bruno Andersen Project coordination org.: Municipality of Egedal Date: October 10,

Læs mere

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud Kultur, Plan og Erhverv 2012 Byggegrund i Svendborg Øst tæt lav boligbebyggelse Tilbud Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst 2 Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst Svendborg Kommune

Læs mere

Nærværende købsaftale med bilag og salgsinformation udgør tilsammen købsaftalen.

Nærværende købsaftale med bilag og salgsinformation udgør tilsammen købsaftalen. Nærværende købsaftale er indgået den ( ) mellem Egedal Kommune Center for Ejendomme og Intern Service Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke (herefter benævnt Sælger og [ ] (herefter benævnt Køber ) Nærværende

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Ølstykke Rådhus. Udbud. Ølstykke Rådhus

Ølstykke Rådhus. Udbud. Ølstykke Rådhus N Udbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tidsplan 4 Eksisterende forhold 4 Oversigtskort 5 Plangrundlag - anvendelse og udformning 6 Vilkår for handlen 12 Tilbudsafgivelse 17 Bilag er samlet i et seperat

Læs mere

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t Udbudsmateriale Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby Oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse... side 2 Salgsvilkår... side 3 Overtagelsesdag, risiko

Læs mere

Udbud af Erhvervsgrund Rønnevang Syd på 9.305 m 2

Udbud af Erhvervsgrund Rønnevang Syd på 9.305 m 2 Udbud af Erhvervsgrund Rønnevang Syd på 9.305 m 2 September 1 2008 Revideret juli 2014 Hillerød Kommune Erhvervsgrund i Rønnevang Syd 3 1. Introduktion 3 2. Oplysninger om erhvervsområdet 4 2.1 Beliggenhed

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

42 smukt beliggende parcelhusgrunde i et kuperet terræn i Odder bys nordvestlige del

42 smukt beliggende parcelhusgrunde i et kuperet terræn i Odder bys nordvestlige del 42 smukt beliggende parcelhusgrunde i et kuperet terræn i Odder bys nordvestlige del Høghus 18 grunde i delområde 1 og Overskov 24 grunde i delområderne 1, 2A, 2B og 3A *Billedet er ikke målfast. Eksklusive

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

Udbud. Søparken i Silkeborg

Udbud. Søparken i Silkeborg Udbud Søparken i Silkeborg Grundareal ca. 5.000 m 2 Sælges til blandet bolig- og erhverv Tilbudsfrist fredag den 19. januar 2015 kl. 12.00 Mindstepris 9 mio. kr. ekskl. moms Konkurrence på pris og projekt

Læs mere

Generelle salgsvilkår

Generelle salgsvilkår Generelle salgsvilkår 15-09-2011/A Indledning Solrød Kommune udbyder med dette udbudsmateriale op til 40 grunde i den nye bydel Trylleskov Strand. Grundene sælges til en fast pris jf. tilbudsblanketten,

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005 Høje-Taastrup Kommunes salg af to ejendomme: Udbudsvilkår for Liselundager 11, matr.nr. 5eæ Baldersbrønde by, Hedehusene Liselundager 8,

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Juridisk Afdeling Sagsnr.: 2013-52054 KJK/tik Kidholm etape 3 Boligområdet Kidholm ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej. Der er planlagt i alt 30 grunde i boligområdet ved Kidholm.

Læs mere

Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg

Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg 13. april 2011 Udbudsvilkår for salg af ejendommen Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg Matr.nr. 5 cd Asminderød By, Asminderød plus vejlitra 7000 t Sadolin & Albæk A/S Nikolaj

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Salg af erhvervsarealer Afkørsel 41, Stensved Etape 1 Udbudsmateriale

Salg af erhvervsarealer Afkørsel 41, Stensved Etape 1 Udbudsmateriale Salg af erhvervsarealer Afkørsel 41, Stensved Etape 1 Udbudsmateriale Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1.Udstykningsforslag... 3 2. Oplysning om arealerne.4 2.1 Beliggenhed... 4 2.2 Hvad må der bygges...

Læs mere

Blåklokkedalen - Tjærbyvang. Salgsvilkår

Blåklokkedalen - Tjærbyvang. Salgsvilkår Blåklokkedalen - Tjærbyvang Salgsvilkår Randers Kommune udbyder attraktiv storparcel i Dronningborg til salg. Det drejer sig om arealet beliggende nord for vejen Blåklokkedalen. Storparcellen vil blive

Læs mere

Kystnært boligområde i Hov, beliggende mellem Øster Allé og stranden.

Kystnært boligområde i Hov, beliggende mellem Øster Allé og stranden. Kystnært boligområde i Hov, beliggende mellem Øster Allé og stranden. Salgsbetingelser for 12 eksklusive sokkelgrunde til opførelse af strandvillaer beliggende i maritimt miljø, umiddelbart nord for færge-

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Salgsbetingelser m.v.

Salgsbetingelser m.v. Salgsbetingelser m.v. 1. Almindelige bestemmelser Udstykningen, der omfatter 10 grunde, er omfattet af lokalplan nr. 7004 for et boligområde ved Smedegade i Ørting by. nr. Areal Mindstepris - kr. m2 91

Læs mere

Salgsbetingelser m.v.

Salgsbetingelser m.v. 1. Almindelige bestemmelser Salgsbetingelser m.v. Kommunen har nu byggemodnet og klargjort yderligere 2 grunde til salg i udstykningen Lystgårdsparken i Boulstrup. Grundene er omfattet af lokalplan 4004.

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Pkt. 352 Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Sagsnr. 271 Byrådet Lukket punkt Resume Storparcellen har været i udbud, og der er kommet 1 tilbud på køb af storparcellen. Tilbuddet indeholder

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere