Krav til anlægsopbygning Kogebogen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krav til anlægsopbygning Kogebogen"

Transkript

1 Krav til anlægsopbygning Kogebogen Version Udarbejdet af YouSee, KOP Side 1 af 97

2 Indhold 1. Indledning Systembeskrivelse Generelle krav YouSee s krav til signalkvalitet og netstruktur Signalkvalitet - krav til S/N og IMA Tilladte sammenstillinger af delnet MPEG hovedfordelere og hovedstationer MPEG hovedfordelere Signalmodtageanlæg og stand alone hovedstationer Primært accesnet Bølgelængde multipleks Optisk pakkevalg og narrowcast Optiske forstærkere Fremvejs senderens niveau Niveauer på optiske modtagere (trunknoder) Frekvens stackning i returvejen Sekundært accesnet Sekundært accessnet med fiberkabler Sekundært accessnet med koaksialkabler (D0 i HFC net) Webnet Webnet FTTH Lokalt fordelingsnet med koaksialkabler (D3) D3 net generelt D3 net i FTTC net D3 net i HFC net Webnet modul Lokalfordelingsnet med fiberkabler (FTTH) Systemkoncept Fordelingsstruktur i nettet Krav til opbygning Netovervågning element mangement Anlæg med fiberkabler Anlæg med koaksialkabler Snitflader og målepunkter Snitflader mellem netafsnit Afleveringspunkt til privatejede anlæg Ø opdeling Maksimalt antal boliger pr Ø Datatrafik mængde Fremtidig udvikling Støj i returvejen Max tilladeligt støjniveau Målemetoder Installationsbestemmelser Krav ved nedlægning af kabler og rør samt nedgravning af skabe og kabelbrønde.50 Side 2 af 97

3 15.2. Fremtidssikring ved nedlægning af rør til senere indblæsning af fiberkabler Kabeloplægning i bygninger og på væg Montering af komponenter og stikforbindelser Kabelsamlinger Mærkning Etablering af strømforsyningspunkter (230V forsyning) Krav til dokumentation Generelt Kabel tracé tegninger Beregninger på kabel-tv anlæg Diagramtegninger Oversigtskort...75 Bilag...76 Bilag A - Netbetegnelserne FN1, FN2 og FN3 samt D1, D2 og D Bilag B - Særlige forhold ved tilslutning af privatejede anlæg...77 Bilag C Målemetoder for støjmåling...78 Bilag D Adgangsforhold for servicepersonale...82 Bilag E Sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde i krybekældre...84 Bilag F Standard montering i skabe...86 Bilag G Ordliste og forklaring af begreber...87 Bilag H Beregningsanvisninger for fibernet...93 Side 3 af 97

4 1. Indledning Dette dokument angiver krav og retningslinier, som er gældende ved etablering og ombygning af kabel-tv-anlæg hos YouSee. Kravene gælder for anlæg som ejes af YouSee og for privatejede anlæg som tilsluttes YouSee s forsyningsnet. Dokumentet henvender sig til installatører, rådgivende ingeniørvirksomheder o. lign. som udfører projektering og anlægsproduktion på kabel-tv-anlæg som ejes og eller opereres / drives af YouSee. Dokumentet erstatter det tidligere udgivne dokument TDC Kabel TV, Krav til anlægsopbygning - Kogebogen, version 1.3, 1. december Ændringen omfatter navneskiftet fra TDC Kabel TV A/S til YouSee A/S samt ændringer i produktnavne som følger af dette. Desuden er produktet Webnet Modul udgået. NOTE: Dokumentet omtaler flere steder at anlæg skal beregnes og dokumenteres med Multicom systemet. Det er for så vidt korrekt, men det er relevant at oplyse at YouSee er i gang med at anskaffe et nyt EDB system til design og dokumentation af kabel-tv-net benævnt AND. Det forventes implementeret i løbet af 4. kvartal Fra den dato hvor det nye system er implementeret, skal anlæg dokumenteres og beregnes i det nye system. Multicom afskaffes altså. YouSee vil i en dialog med sine underleverandører (installatører) aftale, hvordan overgangen til det nye system tilrettelægges. 2. Systembeskrivelse 2.1. Opbygning af YouSee s forsyningsnet YouSee udbyder TV og radio forsyning samt Internet acces via et vidt forgrenet kabelnet. Nettet er delvist baseret på lysleder fiberkabler, delvist på koaksialkabler Net niveauer Signaltransport backbone net Det øverste netniveau omfatter signaltransporten fra hovedstationen i Borups Allé til et antal MPEG stationer fordelt over hele landet. Signaltransporten er fordelt på 6 x 140 Mbit kredsløb, som er koblet op på TDC Fastnet Norden s overordnede SDH transportnet. Nettet er på de primære strækninger opbygget i ringstruktur med redundans. Signalerne CMI kodes (digitalt format) på hovedstationen inden de kobles ind i transportnettet. Dekodning af signalerne sker på de enkelte MPEG stationer. Primært accesnet Andet netniveau er det primære accesnet. Det omfatter transporten fra MPEG stationerne til et lokalområde / bydel / kvarter. Side 4 af 97

5 Nettet er altid opbygget med fiberkabler, men kan opbygges i forskellige varianter afhængigt af størrelsen og typen af det sekundære accesnet. Nettets slutpunkt(er) som udgør overgangen til næste netniveau benævnes Primært accespunkt. Der kan være et eller flere af disse afleveringspunkter til det efterfølgende netniveau. Signaler sendes i analog moduleret form. Tv-signaler sendes i henhold til PAL og DVB standarden. Datasignaler sendes i henhold til Docsis standarden. Sekundært accesnet Det sekundære accesnet bringer signalerne fra startpunktet ud til de lokale fordelingsnet. Nettet kan være opbygget med enten fiberkabler eller koaksialkabler. I forbindelse med nettyperne FTTC (fiber til kantsten) og FTTH (fiber til hjem) opbygges det sekundære accesnet med fiberkabler. Hvis nettet er opbygget med koaksialkabler benævnes det strækningsnet eller D0 (D nul). Lokalt fordelingsnet Fjerde netniveau er det lokale fordelingsnet som bringer signalet ud til de tilsluttede abonnenter. Nettet er opbygget med fiberkabler i forbindelse med FTTH net, men er ved alle andre nettyper opbygget med koaksialkabler. Det lokale fordelingsnet kan opbygges i forskellige varianter: D3 fordelingsnet med koaksial forstærker(e) FTTC net FTTH net Fibernet efter koaksialnet Normalt følger netopbygningen det ovenfor skitserede hierarki således at koaksialnettet følger efter et bredbånds fibernet. Det er dog også tilladt at etablere et bredbåndsfibernet som udvidelse af et koaksialbaseret D0 net. Denne opbygning vises i den øverste gren i oversigtstegningen. Side 5 af 97

6 2.3. Oversigtstegning Figur 1 : Opbygning af YouSee s forsyningsnet - skematisk 2.4. Returvejen I stort set alle områder er nettet dobbeltrettet så der kan sendes datatrafik (internet) i begge retninger. Returvejen i koaksialnet I kabel-tv-net med koaksialkabler deles frekvensområdet i to, så ét frekvensområde anvendes til returvejen og et andet til fremvejen. Adskillelsen mellem de to områder sker i forstærkerne ved hjælp af filtre. Hver forstærker indeholder en fremvejsforstærker og en returvejsforstærker. Returvejsforstærkeren kan være fast indbygget eller kan være et modul som kan indsættes efter behov. Side 6 af 97

7 Snitflade mellem fiber og koaksial net Figur 2: Princip for returvejen YouSee anvender p.t. den ovenfor viste opdeling af frekvensområderne og anvender så vidt muligt forstærkere og andre komponenter med udskiftelige splitfiltre. Det muliggør en evt. fremtidig ændring af frekvensfordelingen uden at alle komponenter skal udskiftes. Returvejen i bredbånds fibernet I fibernettet er der separate transmissionsveje til returvejen og fremvejen. Fremvej og returvej kan være etableret på hver sit fiberkabel, men det er også muligt at sende begge på samme kabel. Adskillelsen mellem de to transmissionsretninger sker så ved hjælp af optiske bølgelængde filtre (WDM). Internet acces punkter Returvejs datatrafikken og den tilhørende fremvejs datatrafik fremføres i både koaksialnet og bredbånds fibernettet i HF moduleret form i henhold til Docsis standarden. Ved indgangen til det analoge fibernet (MPEG hovedfordelerne) findes CMTS datacontrollerne som styrer Docsis datastrømmene i nettet. CMTS erne tilsluttes til YouSee s generelle IP backbone net via lejede eller egne datakredsløb. Ved FTTH anlæg anvendes Docsis standarden dog ikke. I stedet kan der til lokalområdet (POP) fremføres en dobbeltrettet datakanal (ethernet forbindelse) i det primære og sekundære accessnet. Fremføringen kan enten ske på dedikerede fibre eller ved anvendelse af WDM. 3. Generelle krav 3.1. Normer Alle anlæg skal udføres i henhold til kravene i DS/EN DS/EN AFO aftalen (den frivillige brancheaftale under BFE) Side 7 af 97

8 DS Dansk Standard for kabelføring i boliger 3.2. Sikkerhedsforhold I henhold til arbejdsmiljøloven skal personale instrueres i beskyttelse af øjne ved arbejde med usynligt laserlys. Arbejde og udstyr skal overholde DS-EN60825 Herunder skal personale instrueres i følgende: - Arbejde med inspektionsmikroskop skal foregå med afbrudt laser. Det foretrækkes, at der benyttes ekstern skærm. (Løs monitor eller PC) - Lasere/EDFA afbrydes ved splidsningsarbejde. - EDFA er afbrydes ved arbejde med konnektorer ved effekter over 13dBm. - Konnektorer holdes rene. Anvendt optisk udstyr må på konnektorer (med adgang fra omgivelserne) ikke afgive optiske effekter som overskrider fareniveauet angivet i DS-EN60825: Bølgelængde Fareniveau 1M 1310nm SM 16,3dBm 42,8mW 1550nm SM 21,3dBm 136mW Note: uddrag fra DS-EN Komponentkrav Komponenter der indgår i anlægget skal opfylde kravene i den europæiske standard DS/EN ( Cenelec standarden ). Koaksialkabler skal have god HF tæthed og opfylde kravene i standarden DS/EN Kabler med aluminium yder- og/eller inderleder må kun anvendes til indendørs montering. Tilladte typer og anvendelse fremgår af positivlisten, som er beskrevet i afsnit 3.4 nedenfor. Fiberkabler skal opfylde kravene i ITU standarden ITU-T-G652D. Kabelsamlinger og stikforbindelser skal være udført med materiel af god kvalitet og i god håndværksmæssig kvalitet så der opnås sikker og stabil funktion af anlægget. Kabelskabe der nedgraves skal indeholde en tætning mod jordfugt normalt i form af en mellembund 10 cm over jordhøjde hvor kabler føres gennem ved hjælp af fugttætte bøsninger eller pakninger Positivliste og genanvendelsesliste YouSee har udgivet en Positivliste som lister komponenter der tillades anvendt i forbindelse med etablering af nye anlæg. Kun komponenter som findes på listen må indsættes i anlægget. Side 8 af 97

9 YouSee udgiver desuden Genanvendelseslisten som lister komponenter der tillades genanvendt i forbindelse med ombygning af anlæg. Efter ombygning må der i anlægget kun findes komponeter som enten er medtaget på Positivlisten eller på Genanvendelseslisten. Positivlisten og genanvendelseslisten kan for visse komponenter indeholde regler om begrænsninger i anvendelsen dvs. hvilke formål komponenten må anvendes til eller hvilke den ikke må anvendes til. Disse regler skal respekteres. Positivlisten består af to dokumenter et der gælder for koaksialnet og et der gælder for bredbånds fibernet. Genanvendelseslisten findes p.t. kun for koaksialnet. Evt. genanvendelse af komponenter i bredbånds fibernettet skal i hvert enkelt tilfælde aftales med KTS (YouSee s systemansvarlige afdeling). Listerne kan rekvireres ved henvendelse til YouSee s anlægsafdeling, KOA. Side 9 af 97

10 4. YouSee s krav til signalkvalitet og netstruktur 4.1. Signalkvalitet - krav til S/N og IMA Anlæg skal dimensioneres så signalkvaliteten hos slutbrugeren - udtrykt ved IMA afstand og C/N afstand beregnet i henhold til reglerne der angives i YouSee s kravsspecifikation for netafsnittet - mindst andrager IMA CTB moduleret 60 db (tredje ordens intermodulations afstand) IMA CSO moduleret 60 db (anden ordens intermodulations afstand) C/N 46 db (signal/støj afstand) For visse anlægstyper er der dog fastlagt krav der afviger en smule fra ovennævnte se specifikation nedenfor. Signalkvaliteten skal i øvrigt opfylde kravene i AFO s "Vejledende tekniske retningslinier" og i EN 50083, jvnf. afsnit 3.1. YouSee s opdeling i netafsnit og de tilhørende krav til signalkvalitet i snitfladerne fremgår af tabellerne nedenfor. Bilag 1 indeholder en sammenligning af denne definition af net inddeling med forskellige normers definition. Ved dimensioneringen af et netafsnit skal der tages højde for den påvirkning som de foranliggende netafsnit giver på det samlede resultat. Der skal anvendes worst case betragtning. Det vil sige at det skal forudsættes at de foranliggende netafsnit kun netop overholder de angivne krav Sammenlægning af værdier for signalkvalitet Ved sammenlægning af IMA og C/N for de enkelte netafsnit skal følgende formler anvendes. Signal/støj afstand (C/N) C/N res = 10 log(10 -c d ) hvor c = C/N 1 C/N d = C/N 1 og C/N 2 er signal/støj afstanden for de to netafsnit hver for sig. Anden ordens intermodulation (CSO) CSO res = 15 log(10 -c d ) hvor c = CSO 1 CSO d = CSO 1 og CSO 2 er intermodulationsafstanden for de to netafsnit hver for sig. Side 10 af 97

11 Tredje ordens intermodulation (CTB) CTB res = 20 log(10 -c d ) hvor c = CTB 1 CTB d = CTB 1 og CTB 2 er intermodulationsafstanden for de to netafsnit hver for sig. Ved omregning mellem CTB og CSO angivelser med modulerede signaler og umodulerede signaler anvendes disse formler. CSO moduleret = CSO umoduleret + 5dB CTB moduleret = CTB umoduleret + 10dB 4.2. Tilladte sammenstillinger af delnet Herunder angives hvilke sammenstillinger af net afsnit der kan tillades og hvilke systemdata der skal overholdes i de enkelte net afsnit. Oversigt over systemdata for HFC net Head end MPEG station BB fiber (primært accessnet) D0 (sekundært accessnet) D3 Snitflade H1 Snitflade H1* Snitflade D2 Figur 3: HFC net Signalerne i snitfladerne skal overholde nedennævnte krav Snitflade H1 Snitflade H1* Snitflade D2 Hos slutbruger CTBm 95 72,3 64,79 60 CSOm 90 64,4-60 C/N 54 50,5 46,9 46 Tol +/- 0,25 +/- 0,5 +/- 2,2 Rippel +/- 0,5 +/- 1,0 +/- 2,4 Det medfører at hvert netafsnit beregningsmæssigt skal overholde disse værdier hvis det forudsættes at indgangssignalerne til de enkelte netafsnit er ideelle. Backbone BB fiber D0 D3 Summeret resultat CTBm 95 73,0 69, CSOm 90 64, C/N , Side 11 af 97

12 Oversigt over systemdata for Fiber efter coax net Figur 4: Fiber efter koax Signalerne i snitfladerne skal overholde nedennævnte krav Snitflade H1 Snitflade H1* Snitflade D1 Snitflade D3* Hos slutbruger CTBm 95 72,3 69, CSOm 90 64,4 61, C/N 54 50,5 49, Tol +/- 0,25 +/- 0,5 +/- 0,8 +/- 1,1 Rippel +/- 0,5 +/- 1,0 +/- 1,8 +/- 2,4 Det medfører at hvert netafsnit beregningsmæssigt skal overholde disse værdier hvis det forudsættes at indgangssignalerne til de enkelte netafsnit er ideelle. H1 BB fiber D1 D2 Resultat Fibernet CTBm 95 73,0 80,96 63,5 60 CSOm 90 64,5 67,96 61,62 57 C/N ,8 48,92 46 Oversigt over systemdata for Fiber til kantsten net (FTTC) Figur 5: Fiber til kantsten net Side 12 af 97

13 Signalerne i snitfladerne skal overholde nedennævnte krav Snitflade H1 Snitflade D3 Hos slutbruger CTBm CSOm C/N Tol +/- 0,25 +/- 0,5 Rippel +/- 0,5 +/- 1,0 Det medfører at hvert netafsnit beregningsmæssigt skal overholde disse værdier hvis det forudsættes at indgangssignalerne til de enkelte netafsnit er ideelle. Backbone BB fiber 1 +2 Summeret resultat CTBm 95 60,16 60 CSOm 90 60,06 60 C/N 54 49,25 48 I praksis vil der dog med anvendelse af de komponenter som findes på YouSee s positivliste opnås væsentlig bedre resultater. Typisk resultat Backbone BB fiber 1 +2 Summeret resultat CTBm ,3 CSOm ,9 C/N ,5 Oversigt over systemdata for Fiber til hjem net (FTTH) Figur 6: Fiber til hjemmet net Side 13 af 97

14 Signalerne i snitfladerne skal overholde nedennævnte krav Snitflade H1 Snitflade D4 Hos slutbruger CTBm CSOm C/N Tol +/- 0,25 +/- 1,0 Rippel +/- 0,5 +/- 2,0 Det medfører at hvert netafsnit beregningsmæssigt skal overholde disse værdier hvis det forudsættes at indgangssignalerne til de enkelte netafsnit er ideelle. Backbone BB fiber 1 +2 Summeret resultat CTBm 95 60,16 60 CSOm 90 60,06 60 C/N 54 49,25 48 I praksis vil der dog med anvendelse af de komponenter som findes på YouSee s positivliste opnås væsentlig bedre resultater. Typisk resultat Backbone BB fiber 1 +2 Summeret resultat CTBm ,3 CSOm ,9 C/N ,5 Side 14 af 97

15 5. MPEG hovedfordelere og hovedstationer 5.1. MPEG hovedfordelere Signalbehandling for radio- og tv fremvejssignaler Figur 7: Principdiagram for MPEG hovedfordeler På MPEG stationen omsættes digitale signaler fra Backbone nettet til henholdsvis analoge tv- og radiosignaler og digitale QAM signaler. Signalerne samles i en filterbank og kan herefter evt. deles ud til flere grene for fremføring i det primære accessnet. Returvejssignaler fra det primære accessnet omsættes til elektrisk koaks form, og behandles af returvejsudstyret Segmentering Øer En CMTS controller kan på hver upstream port kun behandle en vis mængde datatrafik og støjen på returvejssignalerne må ikke være for høj. Det er derfor nødvendigt at opdele nettet i flere afsnit (Ø er) og lede returvejssignalerne fra hver Ø til sin egen upstream port i CMTS controlleren. Derved mindskes datamængden pr. port og støjen reduceres. Ø-opdeling beskrives nærmere i afsnit 13 Ø opdeling Combining og målepunkter m.m. Der er et fælles målepunkt for fremvejen og et separat målepunkt for returvejen på hver ø Signalmodtageanlæg og stand alone hovedstationer Opbygning Hvis anlæg placeres i centralbygninger skal de overholde YouSee s krav til anlæg i centralbygninger, bl.a. med hensyn til strømforsyning, sikring mod lynnedslag m.m.. Side 15 af 97

16 Krav til signalkvalitet CNR efter konvertering: 58dB PAL, 48dB (FM) QAM MER efter konvertering 30dB Spurious signaler udenfor de leverede kanalers frekvensområde (OOB støj) skal være dæmpet mindst -75dB i forhold til nytte signalet. 6. Primært accesnet YouSee anvender analoge optisk AM modulerede fibersystemer i det primære accesnet.. Der anvendes SM (Single Mode) fiber med meget lave tab (typisk 1550nm). Man kan herved bygge meget lange transportveje med god kvalitet (op til100km) hvis signalet kun sendes til én optisk modtager (trunk node). Eller man kan udnytte det lave tab til at indsætte optiske splittere i transmissionsvejen således at signalet fra den samme optiske sender deles til mange optiske modtagere. Der kan indsættes optiske forstærkere for at opveje tab i kabler og optiske splittere. Typisk vil et anlæg anvendt ved YouSee være en kombination af flere af de nævnte typer. Figur 8: Primært accesnet Sammenkoblingen med det efterfølgende netniveau kan ske i en elektrisk snitflade (udgangen af en optisk modtager) eller i en optisk snitflade (signalet afleveres til en optisk forstærker i det sekundære accesnet). 6.1.Bølgelængde multipleks Ved hjælp af bølgelængde multipleks kan der skabes flere transmissionskanaler på samme fiber. To eller flere lasersendere med hver sin bølgelængde tilkobles ved hjælp af et optisk filter til den samme fiber. Tilsvarende deles de enkelte bølgelængder ud til hver sin optiske modtager i den modsatte ende af fiberen. Det medfører krav til at de anvendte lasersendere har en stabil og konstant bølgelængde som passer til bølgelængdefiltrets raster. Side 16 af 97

17 Figur 9: WDM princip Det er også muligt at sammenkoble to modsat rettede transmissionskanaler på samme fiber. Antallet af kanaler i den ene eller anden retning kan med passende filtervalg tilpasses det aktuelle behov. Fremføring af flere forskellige PAL modulerede transmissionskanaler er dog ikke mulig indenfor samme bølgelængdeområde (15xx nm). Der vil opstå indbyrdes forstyrrelse på grund af intermodulation i fiberkernen. Der skelnes mellem CWDM (Coarse Wave Division Multiplex), hvor hvert filterområde er forholdsvis bredt (typisk ± 6 nm) samt DWDM (Dense Wave Division Multiplex), hvor hvert filter område kun dækker et meget smalt bølgelængdeområde. Endvidere findes der simple WDM filtre der adskiller båndområderne 13xx nm og 15xx nm YouSee principper for anvendelse af bølgelængder CWDM YouSee anvender nedenstående CWDM bølgelængder: (Uddrag fra ITU-T G.694.2). (*) Benyttes dog ikke! Nominal central wavelengths (nm) for spacing of 20 nm (*) (*) Figur 10: CWDM bølgelængder Side 17 af 97

18 Nedenstående tegning viser eksempel på konfiguration som anvender et 4+1 CWDM filter: Returvej / data 1570nm 1570nm Returvej / data CATV ind 1550nm 1550nm CATV fremvejssignaler Returvej Returvej 1530nm 1510nm CWDM Single Mode Fiber CWDM 1530nm 1510nm Returvej Returvej DATA ind/ud 1310nm 1310nm DATA ind/ud Figur 11: 4+1 bølgelængde multipleks filter 1550nm porte er forbeholdt CATV fremvejssignaler. De tre øvrige porte i15xx nm området er beregnet for returvejstransmission. 1310nm porten anvendes ikke altid, men er reserveret til fremtidig indførelse af dobbeltrettet transmission af datasignaler (f.eks. Ethernet). DWDM DWDM anvendes kun i forbindelse med narrowcast og/eller optisk pakkevalg. Et DWDM filter sættes foran 1550 nm porten i CWDM filtret og opdeler således fremvejen i flere transmissionsveje. Der vil altså optræde flere optiske signaler i 1550nm porten på CWDM filtret. Se nærmere beskrivelse af narrowcast og optisk pakkevalg i afsnit 6.2 nedenfor. Vær ved projektering opmærksom på at den maksimale strækningslængde fastlægges af den mest kritiske bølgelængde, dvs. der hvor kombinationen af laser output, modtager følsomhed og fiberdæmpning giver mindst dæmpningsmargin. Af DWDM bølgelængder anvendes for tiden kun ITU 28, 33, 37, samt 39 der alle kan indeholdes i CWDM 1551nm porten som vist i nedenstående tegning. Kun den viste bølgelængde kombination er tilladt. Figur 12: DWDM bølgelængder Side 18 af 97

19 6.2. Optisk pakkevalg og narrowcast I forbindelse med pakkevalg og narrowcast anvendes en speciel type DWDM filtre benævnt OADM (Optical Add Drop Mux). Figur 13: DWDM sammenkoblingsprincip i MPEG Pakkevalg I forbindelse med forsyning af FTTH (Fiber To The Home) anlæg, opdeles MPEG stationens analoge tv-signaler i tre dele med henholdsvis lillepakke, mellempakke samt storepakke, hver med 10 til 20 kanaler. De tre dele tilføres hver sin optiske sender med bølgelængderne ITU28, ITU33 og ITU39. Ved FTTH-nettets slutknudepunkt (POP) splittes det optiske signal i en tredeler, der forsyner specielt designede optiske filtre. Filtrene forsyner hver sin optiske splitter, hvortil kundernes stikledninger tilsluttes via optiske patchkabler Narrowcast Narrowcast bruges i optiske netværk til at lokal indsætte QAM kanaler som kun skal udsendes i et enkelt lokalområde. Det kan f.eks. være signaler fra CMTS eller VOD udstyr. Narrowcast signalerne fremføres i det primære accessnet på separate bølgelængder i enten CWDM eller DWDM rasteret eller via helt separate transmissionsveje. I det sekundære accessnet for hvert lokalområde adderes det relevante narrowcast signal til den normale fælles fremvejskanal på optisk niveau (begge signaler tilføres den samme optiske modtager). Der skal anvendes en DFB sender med bølgelængde ITU CH37. Side 19 af 97

20 Niveauer og indregulering Indreguleringen skal foretages således at der opnås samme niveau for BC og NC signalerne på udgangen af den optiske modtager/optiske node, hvor signalerne multiplekses analogt, dvs. samme niveau som QAM er fra BC (-10 db relativt til PAL signaler). 0 db -10dB BC PAL VHF NC QAM BC QAM BC PAL UHF Figur 14: Narrowcast niveauer Der er flere parametre som har indflydelse på dette. 1. Da der kun må indsættes maksimalt 12 QAM kanaler i narrowcast kan NC senderen indstilles til større modulationsindeks end ved normale analoge PAL tv-kanaler (ca. 6 % mod BC senderens 3,2%). Det er ikke muligt at fremføre PAL tv-signaler i NC kanalen. 2. NC signalet udsendes med lavere optisk niveau end BC signalerne 3. Den optiske modtagers følsomhed kan være forskellig for bølgelængderne De tre forhold i forening skal resultere i samme demodulerede niveau på udgangen af den optiske modtager. YouSee har valgt at indregulere NC sendere til 7 db lavere effekt end den samlede effekt fra BC senderne. Indmåling foretages med optisk spektrum analysator. Hvis man måler på udgangen af en 20dBm EDFA (eller måler den samlede effekt med powermeter til 20dBm), vil signalniveauer være: BC ITU 28= 20dBm-5,56dB= 14,44dBm BC ITU 33= 20dBm-5,56dB= 14,44dBm BC ITU 39= 20dBm-5,56dB=14,44dBm NC ITU 37= 20dBm-7,79dB= 12,21dBm For at opnå korrekte signalniveauer på udgangen af optiske noder skal senderne reguleres til de specificerede modulationsindeks i henhold til leverandørens specifikationer Optiske forstærkere EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) anvendes til at forstærke det optiske signal. Side 20 af 97

21 Pin 6-10 dbm EDFA Pout 13, 17 eller 21dBm Figur 15: EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) De EDFA er der anvendes ved YouSee forstærker bølgelængder fra nm, således at udgangen fastholdes på 13, 17 eller 21dBm (afhængig af den valgte type). For at opnå tilstrækkelig C/N skal input power ligge mellem 6-10dBm. I det primære accesnet må der maksimalt anvendes 2 EDFA er i kaskade. Når det sekundære accesnet er opbygget som FTTC/FTTH net indgår der i det én EDFA. Der bliver så i nettet som helhed maksimalt 3 EDFA er i kaskade. Nedenstående tegning viser et eksempel på et AM fibersystem med pakkevalg og narrowcast, samt IP fremføring. Lokale QAM kanaler Primær / Sekundær overgangspunkt Pakkevalgs sendere NX TX Lillepakke Mellempakke Storepakke TX1 TX2 TX3 EDFA CWDM fiberkabel CWDM EDFA Optisk splitter Fremvejs modtager Returvejs modtager Returvejssender DFB laser IP data til sekundært accesnet IP switch Figur 16: Primært accesnet eksempel på opbygning. KabelTV signalet påtrykkes AM senderen, der ved en optisk laser overfører signalet til en optisk modtager, der laver det optiske signal om til et elektrisk signal. Der skal hovedsageligt anvendes 1550nm i fremvejen. 1310nm systemer er tidligere blevet anvendt i mindre systemer og nogle af dem er stadig i drift. Optisk returvej opbygges med en DFB-laser placeret ved/i det primære accespunkt. Laserens bølgelængde skal passe til CWDM filtrets raster. Side 21 af 97

22 6.4. Fremvejs senderens niveau. Fremvejs senderens niveau er afhængig af type, og indregulering skal foretages med kalibreret spektrumanalysator således at leverandør specificeret niveau i 20dB s målepunkt opnås Niveauer på optiske modtagere (trunknoder). Den optiske trunknode skal, for at opnå tilstrækkelig C/N have et input niveau på 0 til +2 dbm Niveauet måles med optisk powermeter. Udgangen reguleres i TIP-01 målepunkt til det fastlagte udgangsniveau. Standard niveau er 95 dbµv. For visse typer af optiske modtagere kan dette dog ikke opnås. I disse tilfælde accepteres ned til 92dBµV. Niveauet fastlægges i forbindelse med projektering af det enkelte anlæg. 0 til +2 dbm 75-85dBuV +/-0,5dB Fremvejs sender CWDM CWDM Fremvejs modtager 92 eller 95dBuV +/-1,5dB 80dBuV +/-1,5dB Returvejs modtager Optisk Pin systemafhængig Beregnes! Returvejssender DFB laser 18MHz HPF 80dBuV +/-1,0dB Figur 17: Principdiagram og signalniveauer 6.6. Frekvens stackning i returvejen Frekvens stacking princippet udnytter at fiber returvejssystemet har større båndbredde end returvejsbåndbredden i det efterfølgende koaksialnet. Man kan derfor overføre flere komplette returvejs "båndbredder" i en fiber, hvis man frekvensforskyder nogle af kanalerne. Båndbredden i et fibersystem er frekvensplacering i fiber typisk 300 MHz. Der er således plads til op til 5 uafhængige returvejs frekvensbånd f. eks. som vist her. Frekvensforskydningen foretages med Ø nr 1 kanalomsættere. Ø nr MHz Her er et diagrameksempel med stackning af 4 returvejskanaler. Ø nr 3 Ø nr 4 frekvensplacering i kox net Side 22 af 97

23 Figur 18: Stacking princip Stacking systemet kan anvendes til at øge antallet af returvejs kanaler på en fiberstrækning, f.eks. hvis et D0 net er blevet opdelt på 2 eller flere Ø-er fordi det samlede antal hjem tilsluttet returvejen var højere end Sekundært accesnet 7.1. Sekundært accessnet med fiberkabler FTTC anlæg (Fiber til kantsten) Det sekundære accessnet opbygges som vist i nedenstående tegning. D 3 Node_ nm EDFA 1:16 optisk splitter Fiber fra primært accesnet CWDM 1:16 combiner D 3 Node_ n Figur 19: Sekundært accesnet eksempel på opbygning i FTTC net Fra EDFA en placeres en 16 splitter, der forsyner optil 16 optiske noder med downstream signal. Det optiske returvejssignal samles i en 16 kombiner, der forsyner en optisk returvejssender med signal. Side 23 af 97

24 Bemærk, at der ved anlæg med FTTC med returvej ikke må samles mere end 16 noder i en returvejskanal (ø). Dette skyldes returvejslasernes forholdsvis høje støjniveau (FP laser) FTTH (Fiber til hjem anlæg) FTTH anlæg opbygges som vist i nedenstående tegning. Installationen i forbindelse med overgangspunktet til det lokale fordelingsnet benævnes POP (Point Of Presence). Figur 20: Sekundært accesnet eksempel på opbygning i FTTH net Fra CWDM fødes en EDFA med optisk signal fra 1550nm porten. På dennes udgang kan der monteres optiske stopfiltre, der fjerner kanaler fra hhv. storepakken og mellempakken, jævnfør beskrivelse for det Primære Accesnet, afsnit 6.2. Kundens CATV fiber monteres via ODF i den ønskede fordeler. IP datakanalen er standard FX100Mbit Ethernet med 1550nm i fremvejen og 1310nm i returvejen på samme fiber. Kundens IP fiber monteres i første ledige optiske port på LANsiden af switchen. Side 24 af 97

25 Kunder på POP Typisk vil der være kunder på en POP. Der indsættes den mængde udstyr der er nødvendigt for at dække det aktuelle antal kunder. Skabsstørrelsen vælges ud fra dette. I nogle tilfælde er det nødvendigt at opsætte flere skabe. Eksempel: Med det udstyr der p.t. anvendes kan et ODF panel (1he) betjene 24 kunder, en LME switch (1he) kan betjene 24 kunder og signalet fra en 17 dbm EDFA udgang kan fordeles til 64 kunder Signalniveauer EDFA Indgangsniveauet til en EDFA skal være minimum 6dBm og maksimum 10dBm. Det optiske niveau på udgangen er bestemt af den valgte EDFA type og indstiller sig automatisk. FTTC D3 noden Fremvej Det optiske indgangsniveau til en FTTC node skal minimum være 2 dbm. Det maksimalt tilladelige indgangsniveau varierer fra type til type. Det maksimalt tilladelige niveau er typisk mellem 0 dbm og +2 dbm. Udgangsniveauet fastlægges på det operationsniveau som YouSee har foreskrevet for den pågældende komponent, jvnf. positivlisten, dvs. for de fleste komponenter 109 dbµv. Alle forstærkere i nettet skal på fremvejen have tiltet udgangsspænding på enten 6 eller 8 db. Tiltværdien vælges efter fabrikantens anbefalinger, d.v.s. for Teleste enheder 8 db og for Scientific Atlanta enheder 6 db. Returvej Det nominelle signalniveau på indgangen af returvejslaseren i D3 noden er 70 dbµv. Det er samme niveau som ved D3 forstærkere i koaksialnet, jvnf. afsnit De efterfølgende niveauangivelser er under forudsætning af et der indsættes et testsignal på 70 dbµv på dette sted. (punkt A i figur 21 nedenfor). Det optiske udgangssignal skal være 0dBm +/- 0,5dB Returvej combiner knudepunkt i EDFA gadeskab (FTTC anlæg) Det optiske indgangsniveau til returvejsmodtageren (punkt B i figur 21) skal være minimum -3 dbm og maximum 0 dbm. Udgangsniveauet fra den optiske modtager indreguleres således at der er 80 dbµv på indgangen af den efterfølgende returvejslaser (punkt C i figur 21) Returvejssenderens optiske udgangsniveau er 3 eller 6dBm alt efter valgt sender. Side 25 af 97

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Fakta om Stofa. Fiber og kabel TV -Teknik. FM radiokanaler. Digital radio. TV og lyd analog. TV og lyd digital. Overordnet hovedstation. WebTV. Fremtiden for fibernet

Læs mere

AFO vejledning for Kabel TV husinstallationer

AFO vejledning for Kabel TV husinstallationer AFO vejledning for Kabel TV husinstallationer Version 1.1 Udgivet 11. december 2009 Indhold 0. Versioner... 3 1. Forord... 4 2. Baggrund... 4 3. Afgrænsning... 4 4. Anbefalinger vedrørende anlægsopbygning....

Læs mere

Modtagelse af Antenne TV i Danmark

Modtagelse af Antenne TV i Danmark Modtagelse af Antenne TV i Danmark Efter at det analoge sendernet i Danmark blev slukket d. 1. november 2009 og erstattet af et nyt digitalt terrestrisk sendernet, har der generelt været meget få problemer

Læs mere

Legende let satellit TV i boligkomplekser

Legende let satellit TV i boligkomplekser Legende let satellit TV i boligkomplekser Op til tre TV tilsluttet i samme lejlighed your ultimate connection Sat SCR Multiswitch Fordele for installatør, lejer og udlejer i boligkomplekser En perfekt

Læs mere

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Tage Lauritsen FDA-Forum 27. April 2008 Hvad betyder digitaliseringen og hvad den kræver teknisk Hvilke tekniske forhold, skal antenneanlæggene forberede

Læs mere

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal 1 Når man i de gode gamle analoge dage skulle installere en antenne, var det normalt at bruge fjernsynets skærm til at optimere antennens retning og højde.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006 Ekstraordinær generalforsamling 14. december 2006 1 Bestyrelsens forventninger Gennemgang af dagsordenens punkter Afklaring af spørgsmål Diskussion Tilkendegivelse/anbefaling fra de fremmødte 2 Dagsorden

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A Installations- og betjeningsvejledning radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A DK Montagevejledning distributions forstærker Introduktion Læs denne quick-guide helt igennem inden du

Læs mere

home connect guide koaksialkabel og antenneudstyr

home connect guide koaksialkabel og antenneudstyr Dansk - 1. udgave HOMECONNECT_COAX_V1.1 home connect guide koaksialkabel og antenneudstyr indholdsfortegnelse HomeConnect guiden skal hjælpe brugere af kabel nettet med selv at tilkoble udstyr og fordele

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) En Rapport for IT & Telestyrelsen Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 11/06 2009 Engagement: 222702310 IT & Telestyrelsen

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Placering af udvendig og indvendig boks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 4 Installation af fibernet de

Læs mere

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION (OPDATERET JANUAR 2014) Med anbefalingerne Den gode antenneinstallation vil foreningen sætte fokus på modernisering af husets antenneinstallation. De seneste 25

Læs mere

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide

GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide Forord Tillykke med din Internet forbindelse fra GVD Antenneforening. Denne guide vil hjælpe dig med at installere dit GVD Internet i din bolig. Herudover

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Spørgsmål til OE Kabel TV

Spørgsmål til OE Kabel TV Spørgsmål til OE Kabel TV spørgsmål 1: Hvordan forbruges 12-fiber linierne? Hvordan er de fordelt på telefoni, intranet og TV fordelingsnettet? svar 1: intranet og telefoni kører på samme kabel. Der vil

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

TDC Netstrategi 2020

TDC Netstrategi 2020 TDC Netstrategi 2020 Briefing Jacob Zentio Larsen Vicedirektør, Teknologi og Planlægning Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 TDC netstrategi 2020 All-IP målsætning Ved udgangen af 2020 vil TDC s netværk

Læs mere

home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PRI_SDRAFT_C

home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PRI_SDRAFT_C home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PI_SDAFT_C indholdsfortegnelse HomeConnect guiden skal hjælpe brugere af kabel nettet med selv at tilkoble udstyr og fordele signaler i hjemmet,

Læs mere

I et aktivt optisk netværk, er der en fiber ud til alle husstande. Er der 32 huse, skal der 32 fiberforbindelser til. En fiber til hvert hus

I et aktivt optisk netværk, er der en fiber ud til alle husstande. Er der 32 huse, skal der 32 fiberforbindelser til. En fiber til hvert hus FTTH-teori FTTH-teori Man kan i bund og grund sige at der er tale om en fiberforbindelse ud til den enkelte husstand. Der findes to grundlæggende varianter PON (Passive Optical Network) og AON (Aktiv Optical

Læs mere

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Af Istvan Zarnoczay OZ1EYZ 29. august 2008 Krav/ønsker osv. Inden man går i gang med sådan et projekt skal man gøre sig klart

Læs mere

Balslev Rådgivende Ingeniører A/S 1 ##

Balslev Rådgivende Ingeniører A/S 1 ## Balslev Rådgivende Ingeniører A/S 1 ## Boligforeningen 3B Fællesantenne & bolignet Kim Christoffersen, Balslev Rådgivende Ingeniører A/S 21. oktober 2013 Balslev Rådgivende Ingeniører - Kopiering må kun

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Installation af fibernet de næste skridt Placering af udvendig og indvendig fiberboks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Det gør Verdo Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

Vejledning til privatkunder

Vejledning til privatkunder Vejledning til privatkunder SÅDAN GØR DU Ñ Nedgravning af fiberrør Ñ Træk af kabler Ñ Opsigelse af nuværende abonnementer 2 Vejledning til privatkunder Indholdsfortegnelse 3 Intro 4 Det gør AURA Fiber

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

ERFA-GRUPPE INTERNET EMNER EN ANTENNEFORENING BØR TAGE STILLING TIL, HVIS FORENINGEN ØNSKER AT UDBYDE INTERNET

ERFA-GRUPPE INTERNET EMNER EN ANTENNEFORENING BØR TAGE STILLING TIL, HVIS FORENINGEN ØNSKER AT UDBYDE INTERNET ERFA-GRUPPE INTERNET EMNER EN ANTENNEFORENING BØR TAGE STILLING TIL, HVIS FORENINGEN ØNSKER AT UDBYDE INTERNET 8.8.2011 ERFA-Gruppe Internet: Emner en antenneforening skal tage stilling til, hvis foreningen

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

SÅDAN GØR DU. Installationsvejledninger til privatkunder. Ñ Nedgravning af fiberrør Ñ Træk af kabler Ñ Opsigelse af nuværende abonnementer

SÅDAN GØR DU. Installationsvejledninger til privatkunder. Ñ Nedgravning af fiberrør Ñ Træk af kabler Ñ Opsigelse af nuværende abonnementer SÅDAN GØR DU Installationsvejledninger til privatkunder Ñ Nedgravning af fiberrør Ñ Træk af kabler Ñ Opsigelse af nuværende abonnementer 2 Vejledninger til privatkunder Indholdsfortegnelse 3 Intro 4 Det

Læs mere

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk DESITEK A/S Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording www.desitek.dk DEHNguard modular Flerpolet transientbeskyttelse (type 2) til beskyttelse af installationer og apparater

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Kom godt i gang med. fibernet i din bolig

Kom godt i gang med. fibernet i din bolig Kom godt i gang med fibernet i din bolig Vejledning til installation af fibernet Installationen af fiberforbindelsen i din bolig starter med, at en montør kommer på besøg og monterer en indvendig fiberboks

Læs mere

Kom godt i gang DRG 737v2 Fiberboks Foreningskunde December 2014

Kom godt i gang DRG 737v2 Fiberboks Foreningskunde December 2014 Kom godt i gang DRG 737v2 Fiberboks Foreningskunde December 2014 Fiber Tv Telefoni 02 Indhold Fibernet fra Fibia 03 Tilslutning af kabel-tv og FM-radio 04 Introduktion til din fiberboks 05 Sådan får du

Læs mere

Din guide til fibernet

Din guide til fibernet Din guide til fibernet Få lynhurtigt internet, billige telefonsamtaler og knivskarpe billeder på dit tv Det er nemt at få fremtiden ind med fiber. Du kan: gøre det hele selv gøre det selv med hjælp fra

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af computer Der er flere muligheder hvorpå du kan tilslutte din computer til fiberforbindelsen. Vejledning for

Læs mere

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Årsberetning 2011 2012 Digitalisering, ved generalforsamlingen 2011 omtalte vi vores arbejde med at indføre Boxers TV kanaler. Dette blev realiseret i november.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Materiale 1. Materiale 2. FIberIntro

Materiale 1. Materiale 2. FIberIntro 1 Materiale 1 Materiale 1 FIberIntro Fiberintro Hvad er et fibersignal? I bund og grund konverterer vi et elektrisk signal til et lyssignal for at transmittere det over lange afstande. Der er flere parametre,

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Optical Time Domain Reflectometer Princip for OTDR

Optical Time Domain Reflectometer Princip for OTDR Optical Time Domain Reflectometer Princip for OTDR Hvad er en OTDR Backscattered lys Pulse input Hvad er en OTDR? En OTDR er et instrument, der analyserer lys tabet i en optisk fiber og benyttes til at

Læs mere

ERIKSMINDE KABEL- OG FIBERNET

ERIKSMINDE KABEL- OG FIBERNET ERIKSMINDE KABEL- OG FIBERNET ANLÆGSPLAN: KABEL- OG FIBERNETTET ER INDDELT I SEGMENTER - SOM VI KALDER ØER. Eriksminde kabel- og fibernet dækker hele Eriksmindekvarteret. Der er tilslutningsstandere placeret

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni

FiberBredbånd og Telefoni FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Wifi_vejledning_folder_FIBER_ ICOTERA_3000 20.10.2014.indd 1 30-06-2015 12:05:09 INDHOLD Dine oplysninger SIDE 3 Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan

Læs mere

ANTENNEGUIDEN. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS

ANTENNEGUIDEN. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS ANTENNEGUIDEN Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed og et mere stabilt signal. Daimler Mobile Partner ApS Uanset om man anvender 2G/GSM (også kaldet GPRS), 3G/UMTS eller

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning INDHOLD DINE OPLYSNINGER Dine oplysninger SIDE Trin for trin vejledning SIDE 4 KUNDEOPLYSNINGER Installationsnr: Kundenr: Sådan tilslutter du det trådløse

Læs mere

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee Få styr på de nye ord og udtryk en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee 16:9 16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen TV, dvs. TV i bredformat. 4:3 format Størrelsesforholdet (bredde

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning til dig med fastn og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt nyt produkt hos din bredbåndsudbyder. I den forbindelse har du få tilsendt.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Antenneguiden. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS

Antenneguiden. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS Antenneguiden Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed og et mere stabilt signal. Daimler Mobile Partner ApS Uanset om man anvender 2G/GSM (også kaldet GPRS), 3G/UMTS eller

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser for EL

Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1. Januar 2005 Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i NRGi Net A/S forsyningsområde.

Læs mere

Fiber bredbånd for Grundejerforeningen Birkhøjen medlemmer

Fiber bredbånd for Grundejerforeningen Birkhøjen medlemmer Fiber bredbånd for Grundejerforeningen Birkhøjen medlemmer Fremtiden indenfor hurtigt internet banker på døren, og selv vores regering lancer et initiativ med fibernet til hele Danmarks befolkning. Der

Læs mere

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide Beskyttelse af mindre installationer imod atmosfæriske overspændinger overført fra forsynings-, teleog antennenet DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk

Læs mere

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning Modem til dig med fastn og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt nyt produkt hos din bredbåndsudbyder. I den forbindelse har du få tilsendt

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager Interferens Interferens er et alvorligt problem for short range enheder, men der er muligheder for at teste resistensen over for interferensen. I denne artikel beskrives nogle af de konsekvenser og scenarier,

Læs mere

21-11-2013. 21. november 2013 2 YouSee Præsentation

21-11-2013. 21. november 2013 2 YouSee Præsentation 21. november 2013 2 YouSee Præsentation 1 Alt leveres til dig via et fremtidssikkert net TDC koncernen har mere end 35.000 km digital optisk fiber nedgravet, hvoraf YouSee råder over 12.000 km. fiber samt

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014 Der var fremmødt 150 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 2 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i denne forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Installations vejledning

Installations vejledning Installations vejledning VELKOMMEN Tillykke med din nye fiberbredbåndsforbindelse. Du kan se frem til at få adgang til en verden af muligheder både nu og i fremtiden. Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

LK LexCom. Vælg det rigtige datanetværk

LK LexCom. Vælg det rigtige datanetværk LK LexCom Vælg det rigtige datanetværk Dansk produceret kvalitet LK LexCom er en dansk produceret data-netværksløsning med fokus på høj kvalitet. Uanset kravene til netværksydeevne og applikationsvalg,

Læs mere

Digital kortlæser. Se: Digital modtagerboks.

Digital kortlæser. Se: Digital modtagerboks. Få styr på de nye ord og udtryk VADUM ANTENNEFORENING Formand Carl Nielsen Kasserer John Andersen Tlf.: 98 27 17 42 Tlf.: 98 27 17 86 Næstformand Torben Østerbæk Tlf.: 98 27 17 38 16:9 format Størrelsesforholdet

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere

Professionelle Kommunikationsantenner, Filtre og Combinere Design, Udvikling og Produktion. 2.2. Antenner for bevægelige enheder.

Professionelle Kommunikationsantenner, Filtre og Combinere Design, Udvikling og Produktion. 2.2. Antenner for bevægelige enheder. 1. Hvad er en antenne? 2. Antennetyper 2.1. Fastmonterede antenner 2.2. Antenner for bevægelige enheder 3. Hvor god er en antenne? 4. Målinger på antenner Side 1 af 12 1. Hvad er en antenne? En antenne

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Status på jeres nuværende aftale. - Den eksisterende aftale er indgået i maj 2003. - Bindingsperiode på 60 mdr er udløbet

Status på jeres nuværende aftale. - Den eksisterende aftale er indgået i maj 2003. - Bindingsperiode på 60 mdr er udløbet Status på jeres nuværende aftale. - Den eksisterende aftale er indgået i maj 2003 - Bindingsperiode på 60 mdr er udløbet - Aftalen er med returvej og service - Anlægget er et stikledningsanlæg uden at

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Indholdsfortegnelse transmission

Indholdsfortegnelse transmission Videoovervågning Indholdsfortegnelse transmission Introduktion til transmission... 69 Overblik, med mange muligheder... 70 Overblik 2-tråds transmission... 71 2-tråds transmission... 72 Fiber Video...

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

FAQ. kabelnetnummer / netværksnummer for Nyborg Almene Antennelaug er: 01449

FAQ. kabelnetnummer / netværksnummer for Nyborg Almene Antennelaug er: 01449 FAQ Hvad er mit kabelnetnummer / netværksnummer? Når du tænder din HD-boks første gang, skal du fortælle den, hvor du bor. I menuen "Konfiguration af netværk" skal du indtaste det kabelnetnummer / netværksnummer,

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG 2 Hovedemner: Velkommen til generalforsamlingen Ændring af regnskabsår i vedtægterne Resultat af bestyrelsens arbejde med den fremtidige forsyning

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013-2014

Bestyrelsens beretning 2013-2014 Bestyrelsens beretning 2013-2014 Året der er gået har budt på mange spændende udfordringer, og desværre også store skuffelser i GVD Antenneforening. Tidligere på året fik bestyrelsen på to ekstraordinære

Læs mere

Generalforsamling. Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 18.00 I Elverhøjssalen, Stationsvej 1

Generalforsamling. Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 18.00 I Elverhøjssalen, Stationsvej 1 Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 18.00 I Elverhøjssalen, Stationsvej 1 Din lokale bredbåndsleverandør Internet IP telefoni Alsidigt TV digitalt og analogt programudbud Radioprogrammer -

Læs mere

Workshop: Håndtering af fiber. v/ Niels E. Raun 11.11.2004

Workshop: Håndtering af fiber. v/ Niels E. Raun 11.11.2004 Workshop: Håndtering af fiber v/ Niels E. Raun 11.11.2004 1 Oversigt Udvikling af fibernet - historisk Ejer af eget fibernet fordele / ulemper Anlæg af fibernet. FTTH Optiske net typer, og eje eller leje

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Kom godt i gang DRG 717 Fiberboks. Waoo! Forening April 2014. Få andel i fremtiden SEAS-NVE.DK

Kom godt i gang DRG 717 Fiberboks. Waoo! Forening April 2014. Få andel i fremtiden SEAS-NVE.DK Kom godt i gang DRG 717 Fiberboks Waoo! Forening April 2014 Få andel i fremtiden SEAS-NVE.DK 02 Indhold Fibernet fra SEAS-NVE 3 Tilslutning af kabel-tv og FM-radio 4 Introduktion til din fiberboks 5 Sådan

Læs mere

Højesterets sagen 50/2011.

Højesterets sagen 50/2011. SYNS- OG SKØNS- RAPPORT Højesterets sagen 50/2011. Ved privatpersonerne: Finn Franzen, Jesper Hyldebrandt, Kaj Mortensen Carsten Honoré og Bo Lemming ved Advokat Bjarne Aarup Saxo advokaterne mod Vejle

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere