Referat af studierådsmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af studierådsmøde"

Transkript

1 Referat af studierådsmøde Dato: Tirsdag d. 26. august kl Sted: Kroghstræde 3, Glassalen Til stede: 1. Hanne Dauer Keller, Skoleleder 2. Karen Egedal Andreasen, Studienævnsformand, Uddannelse, Læring og Forandring 3. Rikke Ørngreen, Studienævnsformand, IT og Læring 4. Stine Lindahl Jacobsen, Studienævnsformand, Musikterapi 5. Jonas Møller Pedersen, Studenterrepræsentant, Psykologi 6. Kathrine Vognsen, Skolesekretær og referent 7. Jørgen Stigel, Prodekan, Hum Fak. 8. Janice Vester, Studienævnssekretær, Uddannelse, Læring og Forandring 9. Mette Hvillum, Studienævnssekretær, Filosofi 10. Henrik Jøker Bjerre, Studienævnsmedlem, Filosofi 11. Jonas Møller Pedersen, Studenterrepræsentant, Psykologi 12. Ole Søsted, Det Humanistiske Fakultetskontor 13. Lis Kragh Lund Jensen, Studienævnssekretær, psykologi 14. Andrea Von Dosenrode-Lynge, Psykologi Afbud fra: Ole Michael Spaten, Studienævnsformand, Psykologi Michael Paulsen, Studienævnsformand, Filosofi Kirsten Christensen, studienævnssekretær, Musikterapi Dagsorden: Økonomistyring er hovedtemaet for mødet. Følgende spørgsmål skal afklares: Hvordan tildeles timer på Hum (hvordan dannes timebudgetterne? herunder fordeling mellem VIP og Dvip midler) Hvordan foregår rullet/sammenhængen mellem de udmeldte tal og de efterfølgende justeringer ift budgetterne. Hvordan foregår justeringerne af timerne efterfølgende fra fakultets side? Hvornår udregnes det faktisk antal STÅ Kan man konvertere timer til penge og omvendt? Hvordan foregår køb/salg af undervisningstimerne mellem fakulteterne? Koster de det samme? Dagsordenen blev suppleret med følgende spørgsmål: hvem initierer budget- og regnskabslægning, hvilke skabeloner følges, samlet (ikke ift. kun timer, dag og master uddannelser, rejser, D-vip ansættelser mv men alt samlet) hvem godkender budget/ regnskab (i relation mellem SN, fakultet og institut). Hvilke kadencer milestones og deadlines anvendes Side 1 af 6

2 Flow i forhold til udregning af STÅ: August: Fakultet udregner en STÅ-prognose på baggrund af sidste års tal og spørger studienævnene om forventninger til ændringer i prognosen. Studienævnene melder tilbage og prognosen reguleres omkring 2. uge af oktober. Fremadrettet bør studienævnene spørges en gang mere i en to-delt proces, hvor der bliver spurgt ind til stå prognosen to gange. Færdiggørelsesbonus De studerende, der ikke bliver færdige til 1/9, når ikke at blive talt med som rettidigt færdiggjorte, hvilket er ret betydningsfuldt, da fakultetet i så fald mister i indtægt pr. stud. i form af statens færdiggørelsesbonus, som er en del af Finansloven. De studerende skal således aflevere speciale senest ved udgangen af maj måned og være eksamineret i augustfor at komme med. Det er således i alles interesse at få de studerende rettidigt igennem systemet også set i lyset af den snarligt kommende Fremdriftsreform, hvor det bliver sådan, at man skal være færdig. De kr. i færdiggørelsesbonus kanalisereres ikke videre ned til studienævnene, men forbliver på fakultetsniveau, men da vi er forbundne kar, er det i alles interesse, at få de studerende igennem systemet rettidigt. Timebevilling Når STÅ prognosen er fast, regner man en timebevilling ud vianormen for taxameteret. Der har været nogle år, hvor normen har ligget nogenlunde fast. Men i 2014 skulle der findes nogle penge. Det betyder, at timenormen har flyttet sig to gange nedad. Takst 1 var 60 timer pr. STÅ, men den er nu nede på 52,25 timer pr. STÅ. Samlet set er det en nedskæring på godt 13 %. Uheldigt at dette er sket i to tempi. Fakultetet blev nødt til at lave et re-budget i maj måned, som først blev godkendt i juni, hvilket har givet ekstra usikkerhed. Derudover er der på Finansloven 2 % effektivisering hvert år pr. automatik. I reelle tal er vores taxameter i de sidste mange år faldet 2 % om året, hvilket har gjort det svært at holde de udmeldte timenormer. Udover timeudmeldingerne er der en fast grundbevilling til hvert studienævn afhængig af studienævnets størrelse. 1 % af den samlede timebevilling går til skolen, som kan fordele tilbage til studienævnene efter konkret vurdering, eller bruge til andre aktiviteter på skolen. Overordnet blander Fakultetet sig ikke i, hvornår og hvordan timerne bruges. Udover timebevillingen får studienævnene en andet-bevilling på 1000 kr. pr. forventet STÅ beregnet til rus-ture, studenterarrangementer mv. Fakultetet blander sig heller ikke i, om man bruger andet-midlerne til undervisning eller omvendt. Dette er indenfor studienævnenes råderum. Konverterer man, har 1 time en værdi af 285 kroner. Side 2 af 6

3 Censur Udover andet-midler og timebevilling får studienævnene en bevilling til censur beregnet ud fra forventet STÅ. Fakultetet kigger på regnskabet året før og ser på udgifterne til ekstern censur og beregner derudfra. Gennemsnitspris pr STÅ er pt. Ca kroner. Hvert Studienævn får således en foreløbig bevilling og administrerer censuren, men i sidste ende er det fakultetet, der betaler den eksterne censur X forventet STÅ. Afregningen af de eksterne censorer sker ude i studienævnene. Når året er slut, sker en regulering. Fakultetet ser på, hvor meget der er brugt på ekstern censur, og om det svarer til det, man har fået. Er der mango bliver der reguleret sidst på året. Skal fakultetet få et reelt billede af, hvad der er brugt inklusiv rejser, forplejning mv. er det vigtigt, at studienævnet husker at påføre analysenummer til ekstern censur ved betalingen. Glemmes dette, forsvinder fakultetets mulighed for at se, hvor meget det er brugt, da det i så fald vil forsvinde i regnskabet. Timer i januar hører egentlig til det foregående semester, men regnskabsmæssigt er de i det efterfølgende år. Obs på, at der altid vil være den måneds skævhed. Problemet er mest, hvis januar i de forskellige år ikke ligner hinanden. Det er ikke svært at regulere timerne efterfølgende, men det kan være svært at budgettere. Timebevillingen gælder for kalenderåret. STÅ produktionen for det foregående skoleår (efterår og forår) opgøres i sommeren og danner baggrund for en regulering af kalenderårets timebevilling. For de studienævn, der ikke har fået så mange STÅ, som de havde budgetterede med, trækkes i den samlede timebevilling og for de studienævn, der har fået flere STÅ end prognoseret, bliver der tilført timer. Derudover reguleres timebevillingen under hensyntagen til antallet af nyoptagne studerende. Den oprindelige prognose er lavet på baggrund af sidste års optagelsestal, så optages der flere end sidste år, gives der tilsvarende flere timer, mens dersom optagelsestallet er faldet, så trækkes der timer. Den nye timebevilling er herefter studienævnenes timegrundlag for efteråret. Ved årsskiftet nulstilles timeregnskabet og man kan ikke overføre hverken under- eller overskud. Selve STÅ-udregningen kører fra 1/9-1/9, mens regnskabet følger kalenderåret og i forbindelse med årsskiftet nulstilles bevillingen, og der kommer en ny bevilling året efter. Studienævnene kan ikke spare op. Få tilfælde er konkrete midler fra fx Itvest er blevet overført. Men kun hvis man søger om det. Det giver udfordringer når man er i store bevægelser op og ned på studierne. Men i STÅ prognosen, har man taget højde for optaget pr. 1/9. Dvip De ansættelsesformer, som afregnes som Dvip er eksterne lektorer og gæsteforelæsere. Visse studienævn har selv ansat studieadjunkter, som også tæller med i Dvip. Af de timer, der meldes ud, er det ikke alle timer, der kan leveres af fast VIP personale. Det betyder, at fakultetet i budgettet laver en gennemsnitlig beregning på, hvor stor en del af de timer, der er meldt ud til studienævnene, der kan leveres af VIP. De resterende skal så leveres af Dvip. Side 3 af 6

4 I 2014 er beregningen at ca. 18 % skal leveres af Dvip i gennemsnit. Det betyder i budgettet, at fakultetet kigger på, hvor mange timer, der er udmeldt til det enkelte studienævn. Af dem forventes det, at 18 % leveres af Dvip. Det enkelte studienævn får således 18 % af deres timebevilling omregnet til kroner til sats 285, meldt ud som en kronebevilling. Dette er blot en regnemodel. Fakultetet ved godt at der er forskel på hvor mange Dvip de enkelte studienævn bruger. Det konkrete antal Dvip timer aftales med instituttet, der er ansvarlig for brug af midler til Dvip. Praktisk foregår det sådan, at fakultetet lægger studienævnenes Dvip-bevilling, deres andetbevilling og deres censur bevilling sammen, hvorefter det kanaliseres ud i 12-dele. Fakultetet laver også et budget for hvert studienævn i Proffix, hvor posterne deles op, så de hedder Dvip, Censur og forbrugsomkostninger. Fakultetet har haft en del udfordringer i forbindelse med afregningen af det faktiske forbrug af timer, således at Dvip midlerne kan reguleres. Det er studienævnene selv, der efterfølgende skal afrapportere til fakultetet via Økostyr, hvor man på de faste undervisere indrapporterer, hvor mange timer, de har haft. Herudover indrapporterer man også dem fra andre fakulteter. Har man den opgørelse, kan man se, hvor meget, der er tilbage timebevillingen til at afregne Dvip. Økostyr har været langt tilbage, hvorfor dette ikke har fungeret optimalt. Indskærpelse af rettidig afrapportering af timer. Problem med for sen afrapportering af timer, så de ikke figurerer i de rigtige regnskabsår. Dette er et institutanliggende og det bør indskærpes både overfor VIP og Dvip, at timerne skal indrapporteres i indeværende år. På grund af nulstillingen ved årsskiftet, må timerne betales fra den nye bevilling, hvis de indrapporteres for sent. Problemet er lige så stort, hvis det er VIP, som hvis det er DVIP. Skabeloner: Grænsefladen mellem fakultet/skole/studienævn Overordnet set på AAU burde vi alle arbejde efter de samme systemer og den samme model. Fra overordnet hold er vi blevet lovet et samlet system for hele AAU. RES har ligget i kulissen i mange år, men har voldt kvaler. Studieordningerne på Teknat er anderledes end dem på Hum, hvilket har spillet ind i på, hvad der kan lade sig gøre i praksis. Regulering på optag, og hvor godt man rammer sin STÅ prognose. Løbende opfølgning. DVIP-forbrug i forbindelse med akkreditering På AAU har vi en målsætning om, at der skal være 80 % VIP dækning på uddannelserne, hvilket også er vigtigt i akkrediteringssammenhæng. Ved akkreditering ser man på hele uddannelsen, og ikke på, om der er for stort forbrug på det enkelte semester. Det er et gennemsnitstal. Der bør dog ikke være et helt semester, der kører udelukkende på DVIP, men afvigelser er ikke noget problem, medmindre det er ekstremt. Beregningen af VIP/DVIP er for hele uddannelsen samlet set. Side 4 af 6

5 Faste budget/regnskabsmøde på skoleniveau Forslag om faste tilbagevendende afholdelse af budget/regnskabsmøder på skoleniveau tre gange om året - evt. i forbindelse med studierådsmøderne: Første møde i starten af oktober måned, hvor man stadig kan nå at gøre noget, hvis der er uregelmæssigheder. Andet møde: Ved regnskabsårets afslutning (januar) for at se, om vi har fået det hele med samt 3. møde efter regnskabsårets afslutning for at se, hvad vi rent faktisk nåede (februar). Noget af det kan evt. klares via mail (særligt møde nr. 2), alt efter hvordan det ser ud. Studienævnssekretærerne skal tænkes ind og inviteres med til de møder, der handler om budget og regnskab, da det er dem, der sidder med det til hverdag. Hvordan foregår køb salg af undervisningstimer mellem fakulteterne? For studienævnene koster undervisningstimer det samme på ordinære uddannelser. Fakulteterne afregner for 500 kr. internt mellem de forskellige fakulteter. Lavere sats ved DVIP (285). Når man handler på eftervidereuddannelser er satsen 353, uagtet involveret fakultet. På efter/videreuddannelse får studienævnene alt det de tjener både taxameter og deltagerbetaling. Der bliver trukket 15 % til administrationsbidrag fra centralt hold. De sidste 85 % råder studienævnene over. Ud af de midler skal alle udgifter betales: TAP-bistand, annoncering, udstyr, undervisning, censorer. Af de midler studienævnet får, er der en fordeling mellem VIP og andet, hvor ca. 70 % skal bruges til undervisningstimer (studienævnet fastsætter selv fordelingen). De 70 % omregnes til gennemsnitlige vip timer på sats 353. Herefter har studienævnet resten af midlerne til at betale de øvrige udgifter med. Når fakultetet laver prognoserne for efter/videreuddannelse, har der hidtil været kigget på indtjeningen året før. Det har vist sig ikke at være en god målestok, da det ændrer sig meget. Fremadrettet vil studienævnene blive spurgt om en EVU-prognose i forbindelse med, at de bliver spurgt efter deres STÅ prognose. Man får desuden et regnskab fra EVU-kontoret to gange om året efter hvert semester. Taxameteret ligger omkring pr. årselev = typisk kr. pr. år, da masteruddannelse typisk er på deltid. Hertil kommer deltagerbetalingen, som også svinger meget.. Taxameteret bliver udbetalt når de studerende har betalt deltagergebyr og altså ikke som ved de ordinære uddannelse, når de studerende har bestået eksamen.. Beregningen på henholdsvis heltid (ordinære uddannelser) og efter- og videreuddannelse er to vidt forskellige måder at tænke på. Men efter- og videreuddannelsesregnskabet følger også regnskabsåret. Hvornår afregnes timerne? Der er et årshjul på læring, hvor det endelige timeregnskab for efteråret 14 skal være inde senest den 15. januar Først herefter vil det kunne afregnes. Det kommer desuden i Økostyr. Side 5 af 6

6 Timerekvirering, der foregår mellem studienævn og fakultet er et institutanliggende. Så kan pågældende institutleder sige ja eller nej til de timer, der rekvireres. Studienævnet henvender sig til sin institutleder og beder om de timer, de fagligt set har brug for skal dækkes. Herefter skal pågældende institutleder koordinere alt efter, hvad de har at gøre med af timer. Rekvireringsprocedure Inden for det enkelte fakultet foregår timerekvireringen på en anden måde end, hvis det foregår mellem fakulteterne: Rekvireres timer indenfor fakultetet, skal man gå via fakultetets timeregistreringssystem, hvor alle VIP er fremgår. Er det VIP fra fx TekNat, man vil rekvirere, er det et andet system, hvor man specifikt skal skrive på en papirrekvisition, hvem man har rekvireret. Akkreditering Der er ikke særlige krav til selve udformningen af budgettet i relation til akkreditering. Det indgår ikke i kvalitetssikringen. Vidensdeling i forhold til budget og regnskab internt på skolen Aftale om, at studienævnene på skolen deler deres budgetter fremover. Hvert studienævn har sin egen måde at gøre det på, men det vigtige er ikke så meget udformningen, men at fakultet og studienævn kan få de nødvendige oplysninger fra budgetterne. Skolen råder over den samlede taptilknytning til alle skolens studienævn. Dette oprindeligt tænkt som grundlag for tværfagligt samarbejde. Dette er svært i praksis særligt på grund af, at skolen er tilknyttet to institutter. Vidensdeling er en god ting, men svært i praksis på en skole som SEF. De tre studienævn under Institut for læring bruger den samme type skabelon. Psykologi laver ikke budget pt. Måske kan psykologi profitere af lærings budgetskabelon? Skolen og fakultetet går videre med at få inddraget psykologi i forhold til at få udformet et budget for, evt. med inspiration fra den fungerende model på læring. BFI-point På grund af den måde, man tildeler forskningsmidler på AAU, tildeles studieadjunkter ikke BFI. Derfor er ansættelse af dem en dårlig handel for AAU. Fakultetet er ved at undersøge, hvordan det forholder sig med BFI, der kommer eksternt fra. Hvis en ekstern lektor producerer BFI tilfalder de AAU, hvis vedkommende er ansat på AAU uklart hvordan de kanalisereres ud til institutterne. Uklart hvordan det forholder sig hvis en person er ansat på to universiteter. OBS: På næste studierådsmøde skal temaet: Efter/videreuddannelse på dagsorden. Janus eller Lisbeth skal indkaldes. Mødereferat udarbejdet af KV, 29. august 2014 Side 6 af 6

Referat af studierådsmøde

Referat af studierådsmøde Referat af studierådsmøde Dato: Tirsdag d. 28. august kl. 9.00-12.00 Sted: Kroghstræde 3, Kabaen Til stede: 1. Hanne Dauer Keller, Skoleleder 2. Karen Egedal Andreasen, Studienævnsformand, Uddannelse,

Læs mere

Krone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn HUM

Krone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn HUM Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Fibigerstræde 5 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Ole Søsted Jespersen Telefon: 9940 9595 E-mail: osj@adm.aau.dk Dato: 01.12.15 Sagsnr.: 2015-121-00215 Krone- og timebevilling

Læs mere

Krone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn HUM 2017

Krone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn HUM 2017 Det Humanistiske Fakultet Fibigerstræde 5 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Ole Søsted Jespersen Telefon: 9940 9595 E-mail: osj@adm.aau.dk Dato: 09.08.2017 Sagsnr.: 2016-121-00002 Krone- og timebevilling tildelt

Læs mere

Dagsorden til Studienævns-møde for ILOO den , kl. 14:00-16:00

Dagsorden til Studienævns-møde for ILOO den , kl. 14:00-16:00 Dagsorden til Studienævns-møde for ILOO den 27.05.2013, kl. 14:00-16:00 Lokale: ACM 15 / 2.3.007 Indkaldte: Rikke Ørngreen (RØ), Morten Misfeldt (MM), Steen Nielsen (SN), ); Kathrine Vognsen(KV), Tilde

Læs mere

Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013

Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013 Studienævn for Uddannelse og Læring Sohngårdsholmsvej 2 9000 Aalborg Janice Vester Telefon: 9940 7466 Email: janice@learning.aau.dk Dato: 23.10.2013 Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013 Til stede:

Læs mere

Delegationsinstruks økonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Delegationsinstruks økonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Revideret 12.06.2013/20.06.2013/17.09.2013/05.10.2013 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Fibigerstræde 5 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Dorthe Bach/TVA Telefon: 9940 9213 Email: dob@adm.aau.dk Dato: 15.01.2015

Læs mere

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Fakultetskontoret for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: 20-06-2017 Dokumentansvarlig: Christine Hald Nielsen Sagsnr.: 2016-410-00036 Udmøntningsnotat

Læs mere

Krone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn SAMF

Krone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn SAMF Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Fibigerstræde 5 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Ole Jespersen Telefon: 9940 9595 E-mail: osj@adm.aau.dk Dato: 16.11.16 Sagsnr.: 2016-121-00002 Krone- og timebevilling

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 11. december 2013

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 11. december 2013 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 11. december 2013 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 15. januar 2014. Til stede: Afbud: Trond Beldo Klausen, Anja Jørgensen, Jakob

Læs mere

Oversigt over indtægtsbudgettets fordeling fra niveau 1 til 2 og fra niveau 2 til 3 samt driftsbudgettet for niveau 2 og 3 SAMF 2015.

Oversigt over indtægtsbudgettets fordeling fra niveau 1 til 2 og fra niveau 2 til 3 samt driftsbudgettet for niveau 2 og 3 SAMF 2015. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Fibigerstræde 5 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Tina Vangsgaard Telefon: 99407921 E-mail: tva@adm.aau.dk Dato: 7. februar 2015 Sagsnr.: 2014-121-00188 Oversigt over indtægtsbudgettets

Læs mere

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne 13. møde den 2. december 2013 kl. 9.30-13 Lokale A104 MasterUddannelsesFagUdvalgsmøde Deltagere: Gorm Hansbøl (Uddannelsesleder) Frans Ørsted Andersen Anne Larson Kristine Mariager-Anderson Tilforordnede:

Læs mere

Studienævnsmøde den 2. marts 2016, kl

Studienævnsmøde den 2. marts 2016, kl Studienævn for Uddannelse, læring og forandring Kroghstræde 3 9220 Aalborg Ø Janice Vester Telefon: 9940 7466 Email: janice@learning.aau.dk Dato: 02.03.2016 Studienævnsmøde den 2. marts 2016, kl. 9.15-12.00

Læs mere

Årshjul - Studieplanlægning (version 17/11-14) Ansvarlig

Årshjul - Studieplanlægning (version 17/11-14) Ansvarlig Årshjul - Studieplanlægning (version 17/11-14) Ansvarlig Opgave Institutleder Skoleleder Koordinator for kvalitets-sikring og internationalisering Skolesekretær Studienævnsformand Studienævnssekretær Koordinator/SN

Læs mere

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH)

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH) Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (SSN) & School of Medicine and Health (SMH) Dette dokument skal betragtes som et redskab til at skabe overblik og sikre, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011.

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011. :sadp Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Fibigerstræde 11 9220 Aalborg Øst www.sadp.aau.dk Studieleder Michael Tophøj Sørensen tophoej@plan.aau.dk Referat af Studierådsmøde Onsdag den 20. juni

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU ekstraordinært om institutjustering den 10. marts 2014 kl. 11.00-12.00 D120 og 2113-252 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen,

Læs mere

Studienævnsmøde den 5. april 2016, kl

Studienævnsmøde den 5. april 2016, kl Studienævn for Uddannelse, læring og forandring Kroghstræde 3 9220 Aalborg Ø Janice Vester Telefon: 9940 7466 Email: janice@learning.aau.dk Dato: 14.04.2016 Studienævnsmøde den 5. april 2016, kl. 9.00-11.00

Læs mere

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet.

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet. 21. januar 2004 Rektoratets redegørelse om Budget 2004 for Aalborg Universitet 1. Indledning I henhold til universitetslovens 10, stk. 5 godkender bestyrelsen universitetets budget, herunder fordeling

Læs mere

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016 Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016 Kvalitetssikring www.kvalitetssikring.aau.dk Dato: 30. oktober 2016 Sags. nr. 2016-412-00072 Notatet er gældende fra oktober 2016 og nøgletallene

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

ARTS STUDIER. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 24. marts 2015 Tid: Lokale: D120

ARTS STUDIER. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 24. marts 2015 Tid: Lokale: D120 ARTS STUDIER Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 24. marts 2015 Tid: 13.00 14.30 Lokale: D120 Deltagere: Jeanette Magne Jensen, Lone Nordin, Helle Merete Jacobsen, Elina Maslo, Bergthora,

Læs mere

Studienævnsmøde den 3. november 2015, kl

Studienævnsmøde den 3. november 2015, kl Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring Nyhavnsgade 14 9000 Aalborg Janice Vester Telefon: 9940 7466 Email: janice@learning.aau.dk Dato: 03.11.2015 Studienævnsmøde den 3. november 2015, kl. 9.00-11.30

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Charlotte Baarts (Forperson, Studieleder), Jakob Demant,

Læs mere

fordeling af budgetramme

fordeling af budgetramme 4. Fordeling af budgetrammen for 2002 4.1 Fordelingsprincipper Ved fordelingen af budgetrammen er videreført det generelle princip, at hovedområderne får tilført de bevillinger og indtægter som de selv

Læs mere

Samarbejdsudvalget ved INSS. Forum. Møde afholdt: 19. april 2010. Sted: 22.2.56. Christine Andersen. Referent:

Samarbejdsudvalget ved INSS. Forum. Møde afholdt: 19. april 2010. Sted: 22.2.56. Christine Andersen. Referent: INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 26. APRIL 2010 Forum Samarbejdsudvalget ved INSS Møde afholdt: 19. april 2010 Sted: 22.2.56 NJALSGADE 120 LOKALE 22.2.45

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3).

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3). Referat af møde i masterstudienævn fredag den 4. december kl. 10.00-12.00 Til stede: Dennis Ramsdahl, Winni Johansen, Michael Nørager Fraværende: Torsten Kolind Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah

Læs mere

Studienævnsmøde mandag d. 13. februar 2017, kl

Studienævnsmøde mandag d. 13. februar 2017, kl Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Kroghstræde 7 9220 Aalborg Ø www.socialkandidat.dk Studienævnsmøde mandag d. 13. februar 2017, kl. 13.00 15.00 Sted: Aalborg:

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 12. februar 2014

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 12. februar 2014 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 12. februar 2014 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 9. april 2014. Til stede: Afbud: Trond Beldo Klausen, Anja Jørgensen, Lars Skov

Læs mere

Referat af studienævnsmøde den 28. oktober 2015

Referat af studienævnsmøde den 28. oktober 2015 Studienævn for Anvendt Filosofi Nyhavnsgade 14 9000 Aalborg Danmark Mette Hvillum Direkte telefon 9940 3093 mh@learning.aau.dk Referat af studienævnsmøde den 28. oktober 2015 Aalborg d. 17. november 2015

Læs mere

Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Dimensionering v/mk. 3. Bemanding i efteråret 2015 v/mk. 4. Information vedr. karakterbekendtgørelsen v/mk

Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Dimensionering v/mk. 3. Bemanding i efteråret 2015 v/mk. 4. Information vedr. karakterbekendtgørelsen v/mk I N S T I T U T F O R K O M M U N I K A T I O N S T U D I E N Æ V N E T F O R M U S IK M U S I K K E N S H U S M U S I K K E N S P L A D S 1 9 0 0 0 A A L B O R G H T T P : / / W W W. M U S I K. A A U.

Læs mere

3. Økonomi og nøgletal samt opfølgning på møder afholdt med institutlederne (80 min)

3. Økonomi og nøgletal samt opfølgning på møder afholdt med institutlederne (80 min) 22. O K T O B E R 2014 F A K U L T E T S L E D E L S E N Til Lone Dirckinck-Holmfeld Jørgen Stigel Annette Lorentsen Hanne Dauer Keller Marianne Rostgaard (afbud, Helle ejersbo deltager i pkt 3) Malene

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk M Ø D E R E F E R A T 15. AUGUST 2013 Forum

Læs mere

24. september 2015 Ref.: crc J.nr.: 8/15. Til stede:

24. september 2015 Ref.: crc J.nr.: 8/15. Til stede: I N S T I T U T F O R K O M M U N I K A T I O N S T U D I E N Æ V N E T F O R M U S IK M U S I K K E N S H U S M U S I K K E N S P L A D S 1 9 0 0 0 A A L B O R G H T T P : / / W W W. M U S I K. A A U.

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet 1 Referat af studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet, onsdag den 1. oktober 2014 kl.: 10:00-12:00 i lokale 1.02, NJV 6B Til stede: Ulla Steen, Sten Bønsing, Lars Bo Langsted, Marie

Læs mere

Forskning, monitorering og incitamenter

Forskning, monitorering og incitamenter Institut for Kultur og Globale Studier Kroghstræde 3 9220 Aalborg Øst Marianne Rostgaard Institutleder Telefon: 9940 9924 Email: rostgard@cgs.aau.dk Forskning, monitorering og incitamenter Opdateret august

Læs mere

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Tilstede: Erling Jensen, Henrik Find Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing, Jimmi Kristiansen og Nanna Damgaard Afbud: Ditte Hartvig, Anders

Læs mere

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, 212 1. Ph.d.-bestand 1.1 Nuværende bestand på Samf.-AAU Nedenstående er udtryk for den samlede ph.d.-bestand pr. 31.12 212. Program 1 : SOC STATS I

Læs mere

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Deltagere: Gorm Hansbøl, Karen Lund, Elina Maslo, Bent B. Andreasen, Nina Tange, Anne Larson, Hanne Knudsen,

Læs mere

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Beskrivelse af monitorering af uddannelserne Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Årlig uddannelsesredegørelse

Læs mere

Tilstedeværende: Emil, Emilie, Mathilde, Pernille, Rasmus, Gitte, Ditte, Anne Mette & Sophia Afbud: Leonie

Tilstedeværende: Emil, Emilie, Mathilde, Pernille, Rasmus, Gitte, Ditte, Anne Mette & Sophia Afbud: Leonie Referat Bestyrelsesmøde Dato: 11 Juni Tilstedeværende: Emil, Emilie, Mathilde, Pernille, Rasmus, Gitte, Ditte, Anne Mette & Sophia Afbud: Leonie 1) Valg af dirigent - Emilie 2) Valg af referent - Sophia

Læs mere

5. Budgetrammer for hovedområderne

5. Budgetrammer for hovedområderne 5. Budgetrammer for hovedområderne I nedenstående afsnit følger en mere detaljeret opgørelse af budgetrammerne for fakulteterne, AUB og AUA. Til forskel fra IB 2001 er budgetrammerne for fællesaktiviteterne

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K & R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 21. OKTOBER 2015 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk INSTITUT

Læs mere

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 21. januar 2011 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Eva Viala, Anne Morin, Malou Juelskjær, Kirstine Louise Mei Petersen, Bue Bohr, Lise Lefevre

Læs mere

Internt stormøde: Strategi og budget

Internt stormøde: Strategi og budget Internt stormøde: Strategi og budget Karsten Kristiansen Mandag d. 15. august 2011 kl. 14:00 Lundbeckfond Auditorium De dystre prognoser for KU s forskningstilskud Lene Düwel: Væksten der blev væk, KUreren

Læs mere

MEDARBEJDERMØDE 27.MAJ

MEDARBEJDERMØDE 27.MAJ MEDARBEJDERMØDE 27.MAJ DAGSORDEN Dimensionering og fremdriftsreformen Status på de økonomiske effekter af reformerne Processer på fakultet og institut Instituteftersyn og uddannelseseftersyn Forskningstilsyn,

Læs mere

31. marts 2014 Ref.: crc J.nr.: 03/14. Til stede:

31. marts 2014 Ref.: crc J.nr.: 03/14. Til stede: I N S T I T U T F O R K O M M U N I K A T I O N S T U D I E N Æ V N E T F O R M U S IK M U S I K K E N S H U S M U S I K K E N S P L A D S 1 9 0 0 0 A A L B O R G H T T P : / / W W W. M U S I K. A A U.

Læs mere

Psykrådsmøde 8.april 2010

Psykrådsmøde 8.april 2010 Psykrådsmøde 8.april 2010 Dagsorden 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Nyt fra SAMF-rådet/studenterrådet, herunder fagrådsfestival, politikkonference & generalforsamling 24.-25. april (O) 3. Nyt fra Evalueringsudvalget?

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 6. februar, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 6. februar, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 6. februar, 2013, kl. 15.30-17.30 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere

Dagsordenen godkendt.

Dagsordenen godkendt. Møde den: 11. september, 2013, kl. 15.00-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Opfølgningsansvar/ Frist

Opfølgningsansvar/ Frist Handlingsreferat til Studienævnsmøde d. 26.01.2015, kl. 12:30-15:30 Lokale: CPH ACM 15-2.3.015 /AAL N14-1.09 Indkaldte: Rikke Ørngreen (RØ); Bente Meyer(BM); Steen Nielsen (SN); Hanne Dauer Keller (HDK);

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat studienævnsmøde Torsdag, den 3. april 2014 kl. 13.00 15.00 (Videokonference) Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, lokale 72 København: A. C. Meyers Vænge 15, lokale

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

28. maj 2014 Ref.: crc J.nr.: 05/14. Til stede:

28. maj 2014 Ref.: crc J.nr.: 05/14. Til stede: I N S T I T U T F O R K O M M U N I K A T I O N S T U D I E N Æ V N E T F O R M U S IK M U S I K K E N S H U S M U S I K K E N S P L A D S 1 9 0 0 0 A A L B O R G H T T P : / / W W W. M U S I K. A A U.

Læs mere

Studienævnsmøde den 22. maj Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 22. maj Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 22. maj Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 22. maj Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 22. maj 2012 M Ø D E R E F E R A T 22. MAJ 2012 Forum Studienævnet Engerom

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Bilag 4: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Udgangspunktet for modellen er det samlede faktiske provenu i regnskabsåret,

Læs mere

Gæst til mødet: Prodekan for uddannelse på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Malene Gram. Godkendelse af endelig dagsorden

Gæst til mødet: Prodekan for uddannelse på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Malene Gram. Godkendelse af endelig dagsorden REFERAT Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn Tirsdag den 1. december 2015 kl.: 10:00-12:00, NJV. 6B, i lokale 1.02 Møde indkaldt af Studie- og skoleleder Ulla Steen Tilstede: Ulla Steen, Lars Bo

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MAJ 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

RESUME AF KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER I DSF'S KVALITETSUDSPIL

RESUME AF KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER I DSF'S KVALITETSUDSPIL RESUME AF KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER I DSF'S KVALITETSUDSPIL KAPITEL 1 FULDTIDSSTUDIER Danske studerende modtager i gennemsnit 12-13 timers undervisning om ugen. 30 40 % af de studerende på humanistiske

Læs mere

Studierådsmøde torsdag, den 3. december 2015, kl. 13.00-15.30. Rendsburggade 14, 2. sal lok. 4.315

Studierådsmøde torsdag, den 3. december 2015, kl. 13.00-15.30. Rendsburggade 14, 2. sal lok. 4.315 :sadp Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Vestre Havnepromenade 5, 1 9000 Aalborg www.sadp.aau.dk Studieleder Michael Tophøj Sørensen tophoej@plan.aau.dk Skolesekretær Louise Hartmann lhh@plan.aau.dk

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse 27. MAJ 2015 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns

Læs mere

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012 I N S T I T U T F O R K U N S T O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Rapportering til overliggende niveau S A G S N O T A T 25. JUNI 2012 Vedr.: Sagsbehandler: Marianne

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde onsdag den 4. november 2015

Referat fra studienævnsmøde onsdag den 4. november 2015 Referat fra studienævnsmøde onsdag den 4. november 2015 Deltagere: Kim Møller, Lærke Mogensen, Annick Prieur, Nicolay Johansen og Julie Roed Erhardsen. Afbud fra: Sidse Granat Jønsson Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 21. oktober kl i lokale U69

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 21. oktober kl i lokale U69 Dato: 10. december 2014 REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 21. oktober kl. 10.15 i lokale U69 I mødet deltog: formand professor Poul Nielsen (FKF), lektor Thomas J. D. Jørgensen

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 12. OKTOBER 2011 Forum: Studienævnet

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI Videnskabeligt personale (VIP): Laura Luise Schultz (formand for SN og fagudvalgsformand for Teater og Performance

M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI Videnskabeligt personale (VIP): Laura Luise Schultz (formand for SN og fagudvalgsformand for Teater og Performance I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI 2015 Forum Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab Møde afholdt:

Læs mere

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017 Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017 Kvalitetsenheden www.kvalitetssikring.aau.dk Dato: 15-09-2017 Sagsnr.: nr. 2017-412-00361 Notatet er gældende fra oktober 2017 og nøgletallene

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum REFERAT Til stede: Michael Steinicke, Søren H. Mørup, Mette Neville, Henrik Skovgaard-Pedersen, Bente Schandorff Hansen, Cita

Læs mere

Referat fra Studierådsmøde d. 7. juni 2016 Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde

Referat fra Studierådsmøde d. 7. juni 2016 Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde Referat fra Studierådsmøde d. 7. juni 2016 Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde Referatet skal godkendes på næste Studierådsmøde d. 4. oktober 2016 Deltagere: Skolen Sune Q. Jensen, Studieleder Mette

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet Referat af studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet, onsdag den 20. maj 2015 kl.: 10:00-13:00 i lokale 1.02, NJV 6A Tilstede: Lars Bo Langsted, Carsten Munk Hansen, Sten Bønsing, Ulla

Læs mere

30. april 2014 Ref.: crc J.nr.: 04/14. Til stede:

30. april 2014 Ref.: crc J.nr.: 04/14. Til stede: I N S T I T U T F O R K O M M U N I K A T I O N S T U D I E N Æ V N E T F O R M U S IK M U S I K K E N S H U S M U S I K K E N S P L A D S 1 9 0 0 0 A A L B O R G H T T P : / / W W W. M U S I K. A A U.

Læs mere

INTERN RESSOURCEALLOKERING

INTERN RESSOURCEALLOKERING SPORLEDER + ØKONOMILEDER BSS UNI VERSITET IRA SOM EN DEL AF DET NYE Hele AU skal ha ny, fælles økonomistyringsmodel En del af en ny model er det, vi kalder Intern ressourceallokering (IRA) IRA beskriver

Læs mere

6. Fastlæggelse af mødedatoer mv. for 2006 (beslutningspunkt) Bilag 6: Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder mv., 2006

6. Fastlæggelse af mødedatoer mv. for 2006 (beslutningspunkt) Bilag 6: Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder mv., 2006 S:\dirsek\Bestyrelsesmoder\2005\050401\OFI\OFI-kommenteret dagsorden050401v9.doc Direktionen Direkte tlf.: 7218 5301 E-mail: naub@itu.dk Journalnr.: - 17. marts 2005 Dagsorden for møde i IT-Universitetets

Læs mere

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Indtil KU bliver institutionsakkrediteret, skal fakultetets uddannelser fortsat turnusakkrediteres. Turnusakkreditering sker i overensstemmelse med

Læs mere

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 20. juni 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder

Læs mere

Tilstede: Erling Jensen, Henrik Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing og Ditte Hartvig

Tilstede: Erling Jensen, Henrik Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing og Ditte Hartvig Referat fra studienævnsmødet den 27. maj 2009 Tilstede: Erling Jensen, Henrik Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing og Ditte Hartvig Afbud: John Kuada, Rasmus Lindgaard Christensen, Christine

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer. HD studienævnsmøde den 2. december 2015 kl. 13.00-15.00 Sted: Bygning 1325, lokale 312 Til stede: Jan Laursen, Finn Schøler, Søren Erik Nielsen Afbud fra: René Franz Henschel, Karsten Bay Referent: Rita

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra studienævnsmøde Torsdag, den 18. april 2013 kl. 9.00 12.30 Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, lokale 72 København: A. C. Meyers Vænge 15, lokale C1-2.1.028

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalgsmødet Administrationsbachelor

REFERAT Uddannelsesudvalgsmødet Administrationsbachelor REFERAT Uddannelsesudvalgsmødet Administrationsbachelor Mødetidspunkt: Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 13:30-15:30 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Hobrovej 85, 9000 Aalborg - Lokale 5.k.22 Julie

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi SYDDANSK UNIVERSITET RB/mka Studienævn for Audiologi og Logopædi 13.09.06 Referat af møde i Studienævn for Audiologi og Logopædi onsdag den 4. september 2006 kl. 12.01 Til stede: Rineke Brouwer, Ture Andersen,

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 18. september 2013 kl. 13.00 15.30 Sted: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 61, 9220 Aalborg Øst Deltagere: Lars Uggerhøj,

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI

Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af resultat af forhandlinger med kreditorer 3. Fremlæggelse af budget for dette år, herunder

Læs mere

Uddannelse: Musik Opdateret :03:51

Uddannelse: Musik Opdateret :03:51 Uddannelse: Opdateret 09-10-2014 11:03:51 Rapporten er udskrevet af ADM\lvt, 20.10.2014 Oversigt over valg Fields Fakultet Campus Studienævn Values HUM Aalborg Side 1 af Nøgletal for Uddannelse, Campus

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere

AU VIDEN. Møde den: 13. marts 2013 A130 Møde for koordinatorer og modulansvarlige på masteruddannelserne

AU VIDEN. Møde den: 13. marts 2013 A130 Møde for koordinatorer og modulansvarlige på masteruddannelserne Møde den: 13. marts 2013 A130 Møde for koordinatorer og modulansvarlige på masteruddannelserne REFERAT Til stede: Gorm Hansbøl, Stig Brostrøm, Elisabeth Arnbak, Maria Marquard, Kristina Mariager-Andersson,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 9. APRIL 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Budget for Højvangskolen 2014

Budget for Højvangskolen 2014 Budget for Højvangskolen 2014 Skolens samlede økonomiske situation er som bekendt udfordret af tidligere års merforbrug i forhold til det udmeldte budget. Derfor blev der i januar nedsat en økonomisk taskforce

Læs mere

Studienævnsmøde den 2. marts 2017, kl

Studienævnsmøde den 2. marts 2017, kl Studienævn for Uddannelse, læring og forandring Kroghstræde 3 9220 Aalborg Ø Janice Vester Telefon: 9940 7466 Email: janice@learning.aau.dk Dato: 14.03.2017 Studienævnsmøde den 2. marts 2017, kl. 9.30-11.30

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012

Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012 Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012 Tilstedeværende: Ole Hammerslev, Hans Viggo Godsk Pedersen, Bugge T. Daniel, Camilla Hørby Jensen, Lone Hansen, Michael Buch Christensen, Josephine

Læs mere

Referat af studienævnsmøde 2/F15 for Musikterapi onsdag 4. marts 2015, kl Lokale: Ks6, lok. 03

Referat af studienævnsmøde 2/F15 for Musikterapi onsdag 4. marts 2015, kl Lokale: Ks6, lok. 03 Referat af studienævnsmøde 2/F15 for Musikterapi onsdag 4. marts 2015, kl. 09.00-11.30 Lokale: Ks6, lok. 03 STUDIENÆVNET FOR MUSIKTERAPI Til stede: Afbud: Uden afbud: Stine Lindahl Jacobsen (), Ulla Holck

Læs mere

3. Oprettelse af AC-TAP plads i SUND FSU Bilag: AC-TAP repræsentant i Fakultetssamarbejdsudvalg (FSU) Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

3. Oprettelse af AC-TAP plads i SUND FSU Bilag: AC-TAP repræsentant i Fakultetssamarbejdsudvalg (FSU) Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Til FSU medlemmer Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Ledelsessekretariatet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Sagsbehandler: Lasse Panny Pedersen Telefon: 9940 3503 Email: lpp@adm.aau.dk Dato: 13-06-2014

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I M Ø D E R E F E R A T 03. DECEMBER 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 21. november 2012 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Mikkel Askløf, Christina

Læs mere