Redegørelse over eksisterende indsatser overfor unge vedrørende seksuel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse over eksisterende indsatser overfor unge vedrørende seksuel"

Transkript

1 Bilag 1 Redegørelse over eksisterende indsatser overfor unge vedrørende seksuel sundhed I Københavns kommune foregår der forskellige indsatser allerede og nye indsatser er under udvikling. Unge, årige, er blandt andre en af målgrupperne mål for en general oplysningsindsats om seksuel sundhed 1. Fokus er rettet på at øge vidensniveauet, øge korrekt brug af prævention og forebygge uønskede graviditeter. Det søges opnået ved forskellige supplerende undervisningstilbud rettet mod unge i folkeskolen og til unge, som har forladt folkeskolen. Den supplerende undervisning udføres af Sex og Samfunds underviserkorps. De supplerende undervisningstilbud er opdelt således: Gratis seksualundervisning i klasse, hvilket benyttes af ca. 4/5 af folkeskolerne Undervisning til etniske unge Undervisning på ungdomsuddannelserne Forsøg på at nå udsatte unge igennem de kontakter og ungetilbud, som findes i kommunen, f.eks. igennem Ungerådgivningen, Den gule flyver, Sjakket, Døgnkontakten og KKU Udlevering af gratis kondomer til særlig udsatte borgere (væresteder, behandlingsinstitutioner mm.) Herudover gives økonomiske støtte til Sex og Samfunds præventions og rådgivningsklinik. En af klinikkens målgrupper er unge kvinder, som skal have støtte til at vælge egnede præventionsmidler. Det er blevet oplyst at klinikken har ca besøg om året. De unge piger udgør ca. en femtedel. Pigerne beskrives som almindelige skoleog uddannelsessøgende piger, der har behov for prævention. Pigerne har fået kendskab til kendskab til klinikken i forbindelse med den supplerede seksualundervisning ude på skolerne. I forhold til unge københavnske kvinder med anden etnisk baggrund, formår klinikken ikke at tiltrække dem.. Præventions og rådgivningsklinikken benyttes også af en lille gruppe særlig socialt udsatte kvinder. De kommer fra væresteder som Reden, Checkpunktet og familieambulatorierne på Torasvej og Forchammervej. I denne gruppe er ca. 20 af kvinderne yngre end 20 år. Sex og Samfund modtager ca. 1,7 million årligt fra Københavns Kommune til at drive præventions- og rådgivningsklinikken og varetage den supplerende seksualundervisning. Af dette budget bruges ca kr. til den supplerende seksualundervisning. 1 Hiv aids handleplanen for 2006 til 2009

2 Kondomeri i Hiv aids planen for Københavns Kommune I Hiv/aids planen for Københavns kommune er det besluttet af at etablere et centralt beliggende Hiv-hus. Hiv-huset skal danne ramme om et kondomeri og samle Hiv og aids organisationerne på et sted i København. Kondomeriets aktivitet vil være målrettet unge og den brede befolkning og skal være en kombination af butik, cafe og informationsområde. Aids-fondet skal drive Kondomeriet. I 2006 bruger Københavns Kommune kr. til etablering og drift af Hiv-huset og Kondomeriet, hvoraf kr. skal bruges til driften af Kondomeriet. Det forventes, af Hiv-huset og kondomeriet står klar i slutning af

3 Bilag 2 Legalt provokerede aborter i Københavns Kommune I 1975 var den generelle abortkvotient i Danmark på 23,7 dette tal er i dag faldet til 12,2. I absolutte tal svarer det til, at danske kvinder fik en abort i 1975 mod kun i Siden indførelsen af den fri abort i 1974 er antallet af kvinder, som får abort således på vej til at være halveret. Sammenlignet med hele landet har Københavns Kommune den højeste abortkvotient og ligger markant over landsgennemsnittet. Generelt er der tydelige regionale forskelle i abortkvotienterne amterne imellem og på trods af at den generelle abortkvotient næsten er halveret i perioden fra 1974 til 2005 eksisterer de regionale forskelle stadig, disse har stort set ikke ændret sig i perioden. Tabel 1 illustrerer den generelle abortkvotient i hhv. hele landet og Københavns Kommune. Af tabellen fremgår det, at den generelle abortkvotient blandt 1000 kvinder næsten er 1/3 højere i Københavns Kommune sammenlignet med hele landet. Tabel 1. Generelle abort-kvotienter hele landet og Københavns Kommune i 1995, 2000 og Hele landet 13,7 12,5 12,2 København 21,4 19,0 18,3 *Kvotienten er en betegnelse for antallet af aborter pr kvinder, kilde Sex og samfund/abortnet Legalt provokerede aborter blandt årige i Københavns Kommune Københavns Kommune har en markant højere generel abortkvotient blandt de årige, sammenlignet med andre aldersgrupper, men også sammenlignet med resten af landet. I 2005 fik 2654 københavnske kvinder foretaget en legalt provokeret abort af disse var 294 mellem 15 og 19 år 3. For at sætte lidt perspektiv på antallet af aborter, kan det oplyses, at der pr. 1. jan var unge mellem 15 og 19 år i Københavns Kommune heraf var 9396 kvinder 4. Tabel 2 viser antallet af legalt provokerede aborter og den generelle abortkvotient for årige københavnere i perioden Som det fremgår, er der mindre udsving i kvotienten og antallet af aborter fra år til år men generelt ligger kvotienten omkring de 30 den var lavest i 2002 med 25,4 og højest i 1996 med 34,6. Overordnet betragtet er har abortkvotienten for denne aldersgruppe ikke ændret sig i perioden Legalt provokerede aborter og den generelle abortkvotient , Abortnet 3 Legalt provokerede aborter 2005 (foreløbig opgørelse) Sundhedsstyrelsen, s.3 4 Københavns Kommunes Statistiske kontor folkeregisteropgørelse primo

4 Tabel 2 Antal legalt provokerede aborter og abortkvotient i Københavns Kommune kvinder mellem 15 og 19 år samt generel abortkvotient for årige i hele landet antal kvotient KBH 30,0 26,9 31,9 kvotient DK 14,8 14,3 15,8 *Kvotienten er en betegnelse for antallet af aborter pr kvinder, kilde Sex og samfund/abortnet Hvad angår den høje generelle abortkvotient blandt de yngste mellem 15 og 19 år afviger Københavns Kommune også fra landsgennemsnittet, idet det på landsplan er gruppen af årige, der har den højeste generelle abortkvotient (21,1 for de årige mod 15,8 for de årige). Samlet betragtet er den generelle abortkvotient blandt de unge dobbelt så høj i København som i hele landet en forskel der ikke har ændret sig i perioden Nedgang i antallet af teenagemødre i Københavns Kommune Tabel 3 viser antallet af levendefødte og antallet af aborter i gruppen af årige i henholdsvis Københavns Kommune og hele landet. Som det fremgår, er antallet af teenagefødsler faldet markant i Københavns Kommune fra , og der er tale om et støt fald. I alt er antallet af teenagefødsler gået ned med 112% i perioden - på landsplan er antallet af teenagefødsler faldet med 65% i samme årrække. Tabel 3 Antal fødsler og aborter blandt de årige i hhv. Københavns kommune og hele landet Fødsler Kbh Aborter Kbh Fødsler DK Aborter DK *kilde Sex og samfund/abortnet Umiddelbart kunne det se ud som om at de københavnske teenagere er blevet markant bedre til at forebygge graviditet over årene også bedre end teenagere på landsplan. Men tallene illustrer kun antal levendefødte og antal aborter. Det stigende forbrug af nødprævention kan også spille ind her 5. Abort og etnisk oprindelse blandt årige Tabel 5 illustrerer de generelle abortkvotienter i hele landet fordelt på aldersgrupper og oprindelse. Tilsvarende tal for Københavns Kommune er desværre ikke tilgængelige, hvorfor tal for hele landet er gengivet. Landstallene for indvandrere fra hhv. Tyrkiet og 5 Det skal tilføjes, at det faldene antal teenagefødsler både i København og på landsplan ikke skyldes en nedgang i antallet af unge i målgruppen f.eks. var der i unge kvinder mellem 15 og 19 år i Københavns Kommune. I 2005 var det tilsvarende antal

5 Pakistan er medtaget, da netop disse to grupper er de største indvandrergrupper i Københavns Kommune. Abortkvotienten blandt de yngste mellem 16 og 19 år, er nogenlunde den samme for danskere og efterkommere (ikke vestlige) nemlig hhv. 17,0 og 17,4 pr kvinder. Derimod er kvotienten for de årige markant lavere for indvandrere generelt og for indvandrere fra Tyrkiet og Pakistan mere specifikt. De unge efterkommere har således nogenlunde samme abortmønster som unge med dansk baggrund, mens unge med indvandrerbaggrund har en lavere generelt abortkvotient. Tabel 5. Generelle abort-kvotienter for de årige i Københavns Kommune fordelt oprindelse Indvandrere 6 Indvandrere Indvandrere Efterkommere Danskere (ikke vestlige) fra Tyrkiet fra Pakistan (ikke vestlige) 14,1 11,0 12,7 17,4 17,0 *Kvotienten er en betegnelse for antallet af aborter pr kvinder, kilde Sundhedsstyrelsen Faktablad om abort og indvandrerkvinder Teenagere, graviditet, abort og social baggrund Danmark har en af de laveste andele af teenagegraviditeter i verden og antallet har været faldende siden 1960erne - en tendens som også er tydelig i Københavns Kommune. Omring 2/3 af de unge mellem 15 og 19 år, som bliver gravide, vælger at få foretaget en abort. En undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet fra 2003 viser, at de teenagere der bliver uønsket gravide oftest kommer fra socialt dårligt stillede hjem, og at det er de dårligst stillede, som vælger at gennemføre graviditeten og beholde barnet frem for at få foretaget en abort 7. En interviewundersøgelse foretaget af Sundhedsstyrelsen viser ligeledes en tendens til, at det er vanskeligere for socialt sårbare kvinder at beskytte sig mod uønsket graviditet sammenlignet med kvinder som er mere socialt privilegerede 8. Samme resultater fremkommer også i amerikanske og engelske undersøgelser. Yderligere viser en undersøgelse af teenagegraviditeter/fødsler i OECD landene, at de lande med de største indkomstforskelle har den højeste andel teenagemødre, dette gælder f.eks. England og USA. Forebyggelse af teenagegraviditet Sammenhængen mellem uønsket graviditet i teenageårene og social baggrund er veldokumenteret, men derimod er det noget mindre åbenlyst, hvordan man effektivt forebygger teenagegraviditeter. I England, som har en langt højere andel teenagegraviditeter 6 Kategorien indvandrere dækker over eks. Jugoslavere, iranere, pakistanere, vietnamesere, tyrkere, libanesere og somaliere. Generelt er der store variationer i den generelle abortkvotient grupperne imellem somalierne har f.eks. den laveste generelle abortkvotient (12,05) og iranerne den højeste (34,8). 7 Teenage motherhood and induces abortion among teenagers Mogens Nygaard Christoffersen, Når der ikke er noget tredje valg, Social sårbarhed og valg af abort, Sundhedsstyrelsen

6 end Danmark, viser undersøgelser ingen klar evidens for at udlevering af gratis kondomer til målgruppen har nogen effekt. Det samme gælder opfordring til seksuel afholdenhed. Derimod er der tydeligere evidens for, at inddragelsen af forældrene i forebyggelses- og informationsindsatser har en positiv effekt, og at en flerstrenget tilgang bestående af seksualvejledning kombineret med tilgængelig prævention har den bedste effekt i forhold til at forebygge teenagegraviditeter. 9 Nogle konkrete erfaringer Det norske Sosial og helsedirektoratet har siden 1999 distribueret gratis kondomer til unge (15-24 år) i Norge. I 2001 blev ordningen udvidet med andre typer prævention som f.eks. p-piller til unge kvinder. Præventionen distribueres igennem Helsestationerne, skolesundhedstjenesten, andre kontaktsteder og ved ungdomsarrangementer. Helsestasjoner for unge er et gratis og uforpligtende rådgivnings- og samtaletilbud, hvor man kan ringe eller komme forbi uden foregående aftale. Man være anonym og medarbejderne har tavshedspligt. Det er ligeledes muligt at hente gratis kondomer, receptpligtigt prævention og nødprævention. Centrene er som regel bemandet af en sygeplejerske, jordemor og læge. Ungdomshelsestasjoner er en del af den norske folkesundhedsindsats. I 2005 var der 300 centre fordelt på 170 kommuner 10. Ungdomshelsestasjoner er et delvist supplement til skole sundhedstjenesten, sundhedscentre og praktiserede læge. I byer uden helsestasjoner for unge varetages funktionen af skoletjenesten. I indsatsperioden er det lykkedes at nedbringe antallet af både teenagegraviditeter og aborter. Niveauet er i dag nogenlunde det samme som i Danmark. Nordjyllands Amt har igennem en længere årrække distribueret gratis kondomer ud til unge. De 21 Sund by butikkerne fungerer som uddelingssteder. Der uddeles ca styks årligt 11. I butikken er der en sundhedskonsulent, som kan rådgive og dele andet materiale ud. Effekten af den gratis udlevering af kondomer kan ikke aflæses i amtets abortkvotient, da denne har været stort set uforandret siden Udlevering af gratis kondomer Det er meget usikkert om distribuering af gratis kondomer i Københavns Kommune ville påvirke abortkvotienten blandt unge kvinder. Det kan muligvis reducere smittespredningen af kønssygdomme. Der forefindes ikke dansk eller international evidens for at gratis udlevering af kondomer reducerer antallet af teenagegraviditeter og abort. Evidensen viser, at det er kombinationen af rådgivning og tilgængelig prævention, som har en forebyggende effekt på antallet af aborter og teenagegraviditeter. Der ligger derfor en udfordring i at afdække, hvordan en kombineret indsats kunne planlægges i kommunen. Det vil være oplagt at øge tilgængeligheden af både prævention og rådgivning på lokaliteter, hvor udsatte unge kommer f.eks. væresteder og ungdoms- og pro- 9 Health Development Agency Teenage pregnancy and sexual health interventions, Der er 410 kommuner i Norge 11 I 2005 var der ca mellem 15 og 19 år i Nordjyllands Amt. 6

7 duktionsskolerne. Kondomer bør være et væsentligt element i præventionsindsatsen, da kondomer både beskytter mod uønsket graviditet og seksuelt overførbare infektioner som f eks klamydia og hiv. Det fysiske udgangspunkt for en kombineret indsats rettet mod de helt unge - med fokus på både prævention og rådgivning kunne med fordel linkes sammen med det kommende kondomeri. I givet fald skal der naturligvis foretages detailplanlægning. 7

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Udført for Sundhedsstyrelsen af lektor, mag.scient.soc. Lisbeth B. Knudsen, Institut for Sociologi, Aalborg Universitet Ung2006 15-24-åriges

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. seksuel. sundhed

FOREBYGGELSESPAKKE. seksuel. sundhed FOREBYGGELSESPAKKE seksuel sundhed INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF SEXSYGDOMME 8 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med seksuel sundhed 8 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN

Læs mere

NÅR DER IKKE ER NOGET TREDJE VALG

NÅR DER IKKE ER NOGET TREDJE VALG NÅR DER IKKE ER NOGET TREDJE VALG Vibeke Rasch, Lisbeth B. Knudsen og Tine Gammeltoft Social sårbarhed og valget af abort 2005 Titel: Når der ikke er noget tredje valg - Social sårbarhed og valget af abort

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2015-2018 www.skive.dk Indholdsfortegnelse: 1. Forord... 3 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken... 4 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt... 6 b. Fysisk

Læs mere

Redegørelse om prostitution i København Købehavns Kommune Socialforvaltningen

Redegørelse om prostitution i København Købehavns Kommune Socialforvaltningen Retsudvalget, Socialudvalget REU alm. del - Bilag 607,SOU alm. del - Bilag 354 Offentligt Redegørelse om prostitution i København Købehavns Kommune Socialforvaltningen 1 Forord...7 Sammenfatning...8 Samlede

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 Delaftale for det sociale område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 Delaftale for det sociale område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 Delaftale for det sociale område Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

NOTAT OM SUNDHEDSTILSTANDEN I MANIITSOQ (ALCOA SMV)

NOTAT OM SUNDHEDSTILSTANDEN I MANIITSOQ (ALCOA SMV) NOTAT OM SUNDHEDSTILSTANDEN I MANIITSOQ (ALCOA SMV) 15. juli 2009 Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut Anders Koch, Malene Børresen, Nina Nielsen, Bolette Søborg og Mikael Andersson

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

DE UNGE VÆK FRA GADEN

DE UNGE VÆK FRA GADEN Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 46 Offentligt C ENT ER F OR B OL IG SO C I A L UDVI KLIN G DE UNGE VÆK FRA GADEN Effektive metoder i kriminalpræventivt arbejde

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Vejledning til kommuneværktøj Dato Februar 2011 VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDLEDNING

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLINGSINDSATSEN I DANMARK - sammenlignet med Sverige -

ALKOHOLBEHANDLINGSINDSATSEN I DANMARK - sammenlignet med Sverige - ALKOHOLBEHANDLINGSINDSATSEN I DANMARK - sammenlignet med Sverige - ALKOHOLBEHANDLINGSINDSATSEN I DANMARK - sammenlignet med Sverige - Center for Rusmiddelforskning Center for Alkoholforskning Mads Uffe

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ Godt på vej - Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af Hjemløsestrategien

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger RAPPORT PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger Projektperiode: April-august 2005 Projektnr.: 52475 Kunde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Rapporteringsmåned:

Læs mere

Prostitution på massageklinik. risici og fastholdende faktorer

Prostitution på massageklinik. risici og fastholdende faktorer Prostitution på massageklinik risici og fastholdende faktorer Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3. Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6

Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3. Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6 Sex og kondom og sånn 2013 1 Indholdsfortegnelse Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3 Metodik... 4 Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6 Kapitel 1: Anvendelse af kondom

Læs mere

Svingdøre og nydanskere

Svingdøre og nydanskere Svingdøre og nydanskere Rapport om fastholdelsen af nydanskere på arbejdsmarkedet. Støttet af Den Europæiske Socialfond Akademos 2005. Med?støtte?fra?EU s?socialfond Titel: Svingdøre og nydanskere. Rapport

Læs mere