PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden"

Transkript

1 SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: fib-tem 1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes: Til laboratoriebrug. Til in-vitro diagnostik test til undersøgelse af blodkoaguleringssystemet Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet: Triolab AS Vallensbækvej 35 Tlf.: DK-2605 Brøndby Fax: Ansvarlig for sikkerhedsdatablad ( ): 1.4. Nødtelefon: (Giftlinjen - døgnåben alle dage) PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen: Altox a/s har vurderet, at blandingen ikke skal klassificeres efter EU (67/548 eller 1999/45) og CLP (1272/2008) Mærkningselementer: EUH 210: Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres Andre farer: Indeholder natriumazid: Ved kontakt med syrer kan der udvikles meget giftige gasser. Indeholder organisk opløsningsmiddel, hvilket kan medføre langtidsvirkninger. PBT/vPvB: Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht. kriterierne i REACH bilag XIII. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2. Blandinger: % w/w Stofnavn CAS EF-nr. Index-nr. REACH reg.nr. Stofklassificering Note 10-<20 Dimethylsulfoxid ,5-5 Calciumchlorid EU: Xi;R36 - CLP: Eye Irrit. 2;H319 < 0,1 Natriumazid EU: T+;R28 R32 - N;R50-53 (M=1) CLP: Acute Tox. 2;H300 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410 (M=1) EUH032 1) Stoffet er et organisk opløsningsmiddel. Ordlyd af faresætninger - se punkt 16. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger: Indånding: Bring personen i frisk luft. Lette tilfælde: Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Søg læge. Svære tilfælde: Bevidstløse lejres i aflåst sideleje med hovedet lavt og holdes varme. Er vejrtrækningen stoppet, gives kunstigt åndedræt. Tilkald straks læge eller ambulance. Hud: Fjern forurenet tøj. Skyl huden og vask grundigt med vand og sæbe. Ved fortsat irritation: Søg læge. Øjne: Skyl straks med vand eller fysiologisk saltvand. Evt. kontaktlinser fjernes, og øjet spiles godt op. Ved fortsat irritation: Søg læge. Indtagelse: Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. Fremkald ikke opkastning. Indtræffer opkastning holdes hovedet lavt, for at undgå maveindhold i lungerne. Ved ubehag: Søg læge. Forbrænding: Skyl med vand indtil smerterne er ophørt. Fjern under skylningen ikke fastbrændt tøj fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylningen, indtil en læge har overtaget behandlingen Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede: Svag irritation af hud og øjne. Kan irritere luftvejene med symptomer som hovedpine, kvalme, døsighed, svimmelhed og ved høje koncentrationer ruslignende symptomer og bevidstløshed. Organisk opløsningsmiddel kan give skader på bl.a. lever, nyrer og centralnervesystem (herunder hjerneskader). Indtagelse kan medføre irritation, mavesmerter, svimmelhed og kramper Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig: Ved bevidstløshed: Tilkald straks ambulance. Vis dette sikkerhedsdatablad til læge eller skadestue. Udgave 4 Revisionsdato: 15. oktober 2014 Side 1 af 5

2 PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler: Vandtåge (aldrig vandstråle - spreder branden), skum, pulver eller kulsyre Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen: Undgå indånding af røggasser. Ved kraftig opvarmning eller brand dannes meget giftige gasser: Carbon- og svovloxider Anvisninger for brandmandskab: Fjern beholdere om muligt eller nedkøl med vand. Brug trykluftmaske ved kraftig røgudvikling. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: Brug personlige værnemidler - se punkt 8. Fjern antændelseskilder. Begræns spredning. Sørg for god udluftning Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Undgå udledning til kloak - se punkt 12. Informer de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: Mindre mængder opsuges med papir og større mængder med granulat eller lign. og opsamles i egnede beholdere. Efterskyl grundigt med vand. Videre håndtering af spild - se punkt 13. Natriumazid kan reagere med bly- og kobbervandrør under dannelse af eksplosive metalazider - se punkt 10. Skulle væsken ved en fejl komme i afløbet, skal der straks efterskylles med store mængder vand for at undgå azidophobning Henvisning til andre punkter: Se ovenfor. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering: Undgå indånding af dampe. Sørg for effektiv ventilation. Undgå kontakt med hud, øjne og klæder. Vask straks, hvis huden bliver forurenet. Skift straks forurenet tøj. Efter brug afvask med rigeligt vand og sæbe Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed: I veltillukket beholder ved 2-8 o C, beskyttet mod direkte sollys og adskilt fra syrer. Benyt ikke metalbeholdere som opbevaringsemballage se punkt 10. Se desuden indlægssedlen for produktet Særlige anvendelser: Se anvendelse - punkt 1. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre: At. Grænseværdi (Bek. 507 af med senere ændringer): 0,1 mg/m 3 EH (Natriumazid). 50 ppm = 160 mg/m 3 (Dimethylsulfoxid) E = Stoffet har en EF-grænseværdi. H = Stoffet kan optages gennem huden. DNEL/PNEC: Ingen CSR Eksponeringskontrol: Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: Ingen særlige. Personlige værnemidler: Indånding: Ved utilstrækkelig ventilation: Anvend godkendt maske (EN140) med gasfilter type A/P2 (Brunt mod organiske dampe). Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger. Hud: Brug beskyttelseshandsker (EN374) af f.eks. nitril. Det har ikke været muligt at finde gennembrudstid af indholdsstofferne, så det må anbefales at udskifte handsken efter brug. Øjne: Tætsluttende beskyttelsesbriller (EN166) ved risiko for stænk. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: Ingen særlige. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber: Udseende: Væske Lugt: Karakteristisk Lugttærskel: ph (20 o C): 7,4 Smeltepunkt/frysepunkt ( o C): Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval ( o C): Dekomponeringstemperatur ( o C): Flammepunkt ( o C): Fordampningshastighed: Antændelighed (fast stof, luftart): Ikke relevant Udgave 4 Revisionsdato: 15. oktober 2014 Side 2 af 5

3 PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber (fortsat) Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser (vol-%): Ikke relevant Damptryk (mmhg, 20 o C): Dampmassefylde (luft=1): Relativ massefylde (g/ml): Opløselighed: Fuldstændig blandbar med vand Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand, Log K ow : Selvantændelsestemperatur ( o C): Ikke selvantændelig Viskositet: Eksplosive egenskaber: Ikke eksplosionsfarlig Oxiderende egenskaber: Ikke relevant 9.2. Andre oplysninger: Ingen relevante. PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet: Ingen tilgængelige oplysninger Kemisk stabilitet: Stabilt ved anbefalede opbevaringsbetingelser - se punkt Risiko for farlige reaktioner: Natriumazid udvikler meget giftig gas (hydrogenazid) ved kontakt med syrer. Natriumazid reagerer med bly og kobber under dannelse af eksplosive metalazider Forhold, der skal undgås: Kraftig opvarmning, direkte sollys og frost Materialer, der skal undgås: Undgå kontakt med syrer, bly og kobber Farlige nedbrydningsprodukter: Ved ophedning til meget høje temperaturer (spaltning) afgives meget giftige gasser: Carbon- og svovloxider, nitrogen og natrium. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger: Fareklasse Data Test Datakilde Akut toksicitet: Inhalation LC 50 (rotte) = 37 mg/m 3 (Natriumazid) LC 50 (rotte) > 2 mg/l/4h (Dimethylsulfoxid) Dermal LD 50 (kanin) = 20 mg/kg (Natriumazid) LD 50 (rotte) > mg/kg (Dimethylsulfoxid) Oral LD 50 (rotte) = 27 mg/kg (Natriumazid) LD 50 (rotte) = mg/kg (Dimethylsulfoxid) Ætsning/irritation: Ingen til let hudirritation, kanin (Calciumchlorid) Let til kraftig øjenirritation, kanin (Calciumchlorid) Svag hud- og øjenirritation, kanin (Dimethylsulfoxid) Sensibilisering: Ingen hudsensibilisering, mus (Natriumazid) Ingen hudsensilibisering, marsvin (Dimethylsulfoxid) CMR: For natriumazid: TD Lo = 2730 mg/kg/78w (rotte, continuous) Equivocal tumorigenic agent TD Lo = 177,5 mg/kg (hunrotte, 6-19 dage efter undfangelse) Effects on embryo or fetus. Ingen anvendelige data for mutagenicitet. Sandsynlige eksponeringsveje: Lunger, hud og mavetarmkanal. Symptomer: Indånding: Kan medføre irritation af slimhinder i luftvejene, hovedpine og svimmelhed. Hud: Svag irritation med rødme. Natriumazid kan optages gennem huden. Øjne: Svagt irriterende med rødme og smerter. Indtagelse: Kroniske virkninger: OECD 404 OECD 405 Flere OECD 429 Buehler Indtagelse af produktet kan evt. medføre irritation, mavesmerter, svimmelhed og kramper. - ECHA diss. ECHA diss. Natriumazid i dets rene form har indvirkning på nervesystemet og har vist sig arveanlægsændrende hos insekter. Mulig kræftfremkaldende effekt på rotter. Utilstrækkelige data til konklusion for mennesker. Indånding af høje koncentrationer eller hyppig indånding af selv små mængder organisk opløsningsmiddel kan give skader på bl.a. lever, nyrer og centralnervesystem (herunder hjerneskader). Udgave 4 Revisionsdato: 15. oktober 2014 Side 3 af 5 -

4 PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet: Akvatisk Data Test (Medie) Datakilde Fisk LC 50 (Lepomis macrochirus, 96h) = 0,68 mg/l (Natriumazid) (FW) EPA Ecotox Krebsdyr EC 50 (Daphnia pulex, 48h) = 4,2 mg/l (Natriumazid) (FW) EPA Ecotox Alger EC 50 (Pseudokirchneriella subcapitata, 96h) = 0,35 mg/l (Natriumazid) (FW) EPA Ecotox Persistens og nedbrydelighed: Natriumazid er et uorganisk stof og er pr. definition ikke let biologisk nedbrydeligt. Natriumazid omdannes hurtigt i vand Bioakkumuleringspotentiale: Natriumazid: Log K ow < 1 - Ingen signifikant bioakkumulering Mobilitet i jord: Ingen tilgængelige data Resultater af PBT- og vpvb-vurdering: Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht. kriterierne i REACH bilag XIII Andre negative virkninger: Ingen kendte. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling: Til kommunal opsamlingsplads eller NORD (tidl. Kommunekemi). Kemikalieaffaldsgruppe: EAK-kode: H (rester) H/Z (Absorptionsmidler forurenet med produktet) Ved blanding med smittefarligt affald skal affaldet bortskaffes som følger: Kemikaliet skal betragtes som farligt affald. Benyt den kommunale indsamlings- og afhentningsordning. Kemikalieaffaldsgruppe: EAK-kode: H/Z (produkt blandet med biologisk materiale, herunder opsamlet spild) NB! Affaldsbeholdere indeholdende biologisk materiale skal være mærket med: (sort symbol på gul baggrund). PUNKT 14: Transportoplysninger Ikke omfattet af transportreglerne (ADR/RID) UN-nummer: Ikke relevant UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Ikke relevant Transportfareklasse(r): Ikke relevant Emballagegruppe: Ikke relevant Miljøfarer: Nej. Ikke relevant Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Ikke relevant Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden: Ikke relevant. Affald med biologiske agenser kan være klassificeret som farligt for transport: UN 3291 KLINISK AFFALD, USPECIFICERET, N.O.S. eller (BIO) MEDICINSK AFFALD N.O.S. Klasse 6.2, emballagegruppe: II. PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø: Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse). Må ikke bruges af unge under 18 år (jf. dog Arbejdstilsynets bek. om unges arbejde). Krav om arbejdspladsbrugsanvisning, da produktet indeholder > 1 % af et stof, som er klassificeret som sundhedsfarligt efter Miljøministeriets regler. Anden mærkning: Produktet skal mærkes iht. regler fastsat i Rådets direktiv om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 98/79/EF. Pr.nr.: Skal ikke anmeldes - se punkt Kemikaliesikkerhedsvurdering: Ingen CSR. Udgave 4 Revisionsdato: 15. oktober 2014 Side 4 af 5

5 PUNKT 16: Andre oplysninger Faresætninger angivet under punkt 2 og 3: R 22: Farlig ved indtagelse. R 28: Meget giftig ved indtagelse. R 32: Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre. R 36: Irriterer øjnene. R 50-53: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. H300: Livsfarlig ved indtagelse. H302: Farlig ved indtagelse. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H400: Meget giftig for vandlevende organismer. H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. EUH 032: Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre. EUH 210: Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Forkortelser: At. = Arbejdstilsynet CSR = Chemical Safety Report (Kemikaliesikkerhedsrapport) EC 50 = Effect Concentration 50 % (Effektkoncentration 50 %) DNEL = Derived No-Effect Level (Udledt nuleffektniveau) FW = Fresh Water (Ferskvand) LC 50 / LD 50 = Lethal Concentration / Dose 50 % (Dødelig koncentration/dosis 50 %) PBT = Persistent, Bioaccumulative, Toxic (Persistent, bioakkumulerende, giftig) PNEC = Predicted No-Effect Concentration (Beregnet nuleffektkoncentration) TD Lo = Lowest Toxic Dose (laveste skadelige dosis) vpvb = very Persistent, very Bioaccumulative (Meget persistent, meget bioakkumulerende) Litteratur: EPA Ecotox = Environmental Protection Agency. ECHA diss. = REACH Registreringsdossier fra ECHA's hjemmeside. = Register of Toxic Effects of Chemical Substances. = International Uniform ChemicaL Database Information. Rådgivning om oplæring/instruktion: Produktet må kun anvendes af personer, som nøje er instrueret i arbejdets udførelse og som har kendskab til indholdet i dette sikkerhedsdatablad. Yderligere oplysninger: Produktet skal ikke anmeldes til Produktregistret, da det importeres i mængder under 100 kg/år. Udarbejdet ud fra de oplysninger, der var til rådighed for Altox a/s d. 15. oktober Ændringer siden forudgående version: 1-16 Udarbejdet af: Altox a/s - Tonsbakken Skovlunde - Tlf /BN kvalitetskontrol PW Udgave 4 Revisionsdato: 15. oktober 2014 Side 5 af 5

PUNKT 2: Fareidentifikation

PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: PR-nr.: 1303071 SUPER PLUS / ALTRADAN Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: SET XP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

Brava Klæbefjerner Servietter. Sikkerhedsdatablad

Brava Klæbefjerner Servietter. Sikkerhedsdatablad 24. februar 2014 Version 2.0 Sikkerhedsdatablad Baseret på skabelonversion 3.0 Punkt 1 Identifikation af stoffet/blandingen og fremstiller/virksomhed 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: Produktkode:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 07-05-2012 Erstatter: 01-03-2010 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 259 Plejepasta

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie Sikkerhedsdatablad Revision: 08-12-2011 Erstatter: 02-09-2011 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 267 Køkkenbordsolie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Antibak Cleaner Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Vare nr. 25285 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID

SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID 9/02/2012 Erstatter dato 23/12/2011 1 / 9 SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG Erstatter December 2009 Side 1 af 15 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG (METSULFURON-METHYL 20 WG) Revideret udgave: Ændrede afsnit er markerede med. PUNKT 1: IDENTIFICATION AF STOFFER/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Hypercoat SB UV-Protect

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Hypercoat SB UV-Protect 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Hypercoat SB UVProtect Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn TRÆOLIE, INDENDØRS Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Varenummer. 621728 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN Revision 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer PRnr: 1159153 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere