April 2015 OVERENSKOMST. mellem. Atkins Danmark A/S. Akademiker-organisationerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2015 OVERENSKOMST. mellem. Atkins Danmark A/S. Akademiker-organisationerne"

Transkript

1 April 2015 OVERENSKOMST mellem Atkins Danmark A/S og Akademiker-organisationerne

2 Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens omrade 2 Ansaettelse 3 Len 4 Pension 5 Udbetaling af fen/pension 6 L0n til efterladte 7 Deltidsanssettelse 8 Arbejdstid og overarbejde 9 Opsigelse 10 Sygdom 11 Graviditet, barsef og adoption 12 Ferie 13 Frihed 14 Orlov 15 Efteruddannelse 16 Seniorordning 17 Udstationering 18 Tillidsrepraesentantregler 19 Ikrafttraeden og opsigelse af overenskomsten

3 Overenskomstens omrade 1 Stk. 1 Overenskomsten omfatter Ion og arbejdsvilkar for medarbejdere i Atkins Danmark, der i henhold til den til enhver tid gaaldende hovedaftale og tilhorende protokollater er henfort til Akademikerorganisationernes forhandiingsomrade, jf. biiag 1, og andre, herunder udenlandske uddanneiser, pa tiisvarende niveau. Stk. 2 Overenskomsten omfatter dog ikke medlemmer af selskabets direktion og direkt0rer. Stk. 3 Medarbejdere kan anssettes med gensidig forlasnget opsigelsesvarsel og arbejdsvilkar, jf. 8, der afviger fra overenskomstens bestemmelser herom (se Bemaerkninger). Disse vilkar ma dog i intet tilfaelde ud fra en samlet vurdering, stille medarbejderne ringere end de vilkar, der er aftalt i overenskomsten. Ansae ttelse 2 Stk. 1 Medarbejderne ansasttes efter lovgivningens almindelige bestemmelser (se Bemserkninger). Stk. 2 Ved anssettelse i henhold til denne overenskomst modtager medarbejderen en skriftlig ansasttelsesaftale, der opfylder oplysningskravene om selskabets pligt til at underrette medarbejderen om vilkarene for anssettelsesforholdet. Stk. 3 Midlertidig/tidsbegraenset ansasttelse kan finde sted. Forlaangelse ma ikke ske ud over en samlet beskaoftigelsesperiode pa 2 ar, ligesom der inden for denne periode kun ma ske forlsengelse af ansasttelsesforholdet 2 gange, medmindre afvigelse herfra aftaies mellem selskabets ledelse og vedkommende Akademikerorganisations tillidsrepreesentant. Stk. 4 Tillidsrepraesentanten modtager en kopi af ansasttelsesbrevet, dog ikke indeholdende lonoplysninger. Lon 3 Stk. 1 Minimumslonnen udg0r kr. brutto pr. maned i hovedstadsomradet og kr. brutto pr. maned i provinsen, dog kan medarbejdere, der anssettes med l0ntilskud eller lignende, sa Isenge tilskudsperioden l0ber, anssettes til en minimumsl0n pa ,- kr. brutto pr. maned i hovedstadsomradet og kr. brutto pr. maned i provinsen. Stk. 2 For f0lgende medarbejdergrupper udg0r mindstel0nningerne 90 % af de ovenfor fastsatte satser: 3

4 Civiiokonomer (HA'ere, HD'ere), handelsjurister, cand.negot.'er med en 4-arig uddannelse, B.A.'ere samt B.S.'ere (bachelorer)(se Bemaerkninger). Stk. 3 Lonnen aftales i 0vrigt individuelt ved og under ansaettelsen i forhoid tii, at seiskabet skal kunne rekruttere og fasthoide medarbejderne, saledes at den gi ver udtryk for stillingens art og for den pagaeldende medarbejders kvalifikationer, uddannelse, anciennitet, ansvarog indsats. Stk. 4 Hvert ar senest i februar maned optages forhandlinger mellem ledeise og Akademiker-klubben med henblik pa regulering af lonsummen pr. aprii ma ned. Reguieringen for nservserende overenskomstperiode finder sted med manedslonnen forapril. (se Bem^rkninger). I ar hvor overenskomsten fornys, aftales I0nsumsregu!eringen for den efterf0lgende april mellem overenskomstens parter. Hvert ar hvor overenskomsten ikke fornys, optages forhandlinger mellem selskabets ledeise og Akademiker-klubben med henblik pa regulering af l0nsummen. Reguieringen finder sted med manedsl0nnen for april. Opnar sei skabet og den lokale Akademiker-klub ikke enighed om I0nsumsreguleringens st0rrelse, fortsaetter forhandiingerne mellem overenskomstens parter. L0nsumsreguleringen er den procentstigning april lonsummen stiger med i forhoid til marts lonsummen samme ar. Ved den ariige fastssettelse af i0nsumsstign!ngen, indgar droftelser af skaevheder i forhoid til afdeling, anciennitet, k0n m.m. med henblik pa opretning af evt. sksevheder. Stk. 5 Med udgangspunkt i en vurdering af selskabets markedsmaessige situation i aftaleperioden og den forventede lonudvikling i sammenlignelige virksomheder inden for den radgivende branche forhandles reguieringen af lonsummen. Vurderingen baseres pa:.1. L0nstatistik udarbejdet af gruppen af store danske radgivende ingeniorfirmaer i Danmark, kaldet ERFA-statistikken. 2. Lonstatistik udarbejdet af Dansk Ingeniorforening (IDA) 3. Statistikker og i0nsumsberegninger udarbejdet af henholdsvis seiskabet og Akademiker-organisationerne. Akademiker-klubben og selskabets ledeise fremlaegger ved forhandlingernes begyndelse relevant materiale sasom tenstatistikker, markedsvurderinger og lignende. Paberabt materiale samt eventuelle korrektioner og fremskrivninger heraf skal dokumenteres i en sadan grad, at parterne hver for sig kan forvisse sig om materia!ets relevans og validitet. 4

5 Ledelsen udleverer statistisk materiale, som underbygger den i sidste afsnit af stk. 4 naevnte problematik. Pension 4 Stk. 1 Det samlede indbetaling til pension beregnes som 16,6 % af nettol0nnen (nettol0n = bruttolon ekskl. pension), hvoraf 2/3 er arbejdsgiverbidrag og 1/3 medarbejderbidrag.(se Bemserkninger) Stk. 2 Ved anssettelse har den nyansatte medarbejder mulighed for at vselge en pensionsoptrapningsordning. Pensionsoptrapningsordningen tilbydes som en 5- arig eller en 10-arig ordning, hvorefter pensionsindbetalingerne over den valgte periode optrappes tii en samlet pensionsindbetaiing pa i alt 16,6 % pa folgende made: Den samlede pensionsindbetaiing ved 5-arige optrapningsordning: 1. anssettelsesar 3 % af nettolonnen 2. ansasttelsesar 6 % af nettol0nnen 3. ansasttelsesar 9 % af nettolsnnen 4. ansasttelsesar 12 % af nettotennen 5. anssettelsesar 16,6 % af nettolonnen Den samlede pensionsindbetaiing ved 10-arig optrapningsordning:. 1. ansasttelsesar 3 % af nettol0nnen 3. anssettelsesar 6 % af nettolonnen 5. ansasttelsesar 9 % af nettolonnen 7. anssettelsesar 12 % af nettol0nnen 10. anssettelsesar 16,6 % af nettolonnen Af det samlede pensionsbidrag udg0r2/3 arbejdsgiverbidrag, mens 1/3 er medarbejderbidrag. Stk. 3 Alle medarbejdere har en gang arligt mulighed for at vaelge en lavere pensions indbetaiing end 16,6 %, dog minimum 9 % af nettolennen. Stk. 4 Pensionsbidragene indbetales til de pensionskasser, som de pagasldende Akademiker-organisationer er tilknyttet, jf. bilag 2. Udbetafing af Ion/pension 5 Stk. 1 L0nnen udbetales manedsvis bagud. Samtidig indbetales selskabets og medarbejderens pensionsbidrag til pensionskassen. Lon til efterladte 6 Stk. 1 De ansatte er omfattet af funktionaerlovens regler om l0n til efterladte. 5

6 L0nnen til de efterladte er lonnen pa tidspunktet for dodsfaldet. Lonnen for den mined i hvilket dodsfaidet sker, udbetaies til boet og medregnes ikke i l0nnen til de efterladte. Deltidsansaettelse 7 Stk. 1 Medarbejderne har, safremt det er foreneligt med de stedlige arbejdsforhold, adgang til at fa den dem pahvilende arbejdstid nedsat. Ved deltid ydes der Ion og pension i forhold til den nedsatte arbejdstid. Sadan nedsasttelse af arbejdstiden kan enten vasre varig eller pa begrsenset tid. Genoptagelse af fuld arbejds tid kan kun ske, nar dette kan passe med arbejdsforholdene (se Bemserkninger). Arbejdstid og overarbejde 8 Stk. 1 Den normale arbejdstid erforfuldtidsansatte 37 timer eksklusiv frokostpause pr. uge. Arbejdstiden lasgges normalt mandag til fredag i tidsrummet 7-18 (se Bemaarkninger). Stk. 2 Uanset det i stk. 1 anforte er medarbejderen, nar losningen af arbejdsopgaverne n0dvendigg0r det, pligtig at prsestere overarbejde i rimeligt omfang. Stk. 3 Forretningsrejser medregnes med det faktiske tidsforbrug, dog med h0jst 12 timer pr. d0gn (se Bemaerkninger). Stk. 4 Kun hvis der efter forudgaende skriftiig aftale med naermeste leder er ivasrksat overarbejde af laengere varighed eller storre omfang, godtg0res dette overar bejde ved afspadsering elier med betaling efter forudgaende dr0fte!se mellem naermeste leder og medarbejderen. Overarbejde honoreres med 1:1 pr. time pa hverdage (fra mandag ki tii fredag kl ) og 1:1,5 i weekend (fra fredag kl til mandag kl ) og andre arbejdsfrie dage. Timel0nnen opgores som 1/1855 af den pagasldende medarbejders arsl0n inkl. selskabets og eget pensionsbidrag. Natarbejde i tidsrummet mellem kl og 05.30, der er aftait efter reglerne om overarbejde og udf0res som udearbejde, medregnes pa hverdage med mi nimum dagsnormen uafhasngigt af det faktiske antal timer, medarbejderen har arbejdet, og safedes at de timer, hvor medarbejderen faktisk har arbejdet, afregnes med 1:1,25. De 0vrige timer, hvor medarbejderen ikke har arbejdet, afregnes med 1:1.1 weekender og pa helligdage afregnes natarbejde i tidsrummet mellem ki og med 1:1,75 for de timer, medarbejderen faktisk har arbejdet i dette tidsrum. 6

7 Ved overarbejdssituationer er medarbejderen berettiget til at drofte tildeling af midiertidigt tiilaeg til den faste Ion, eiler der kan udbetales et engangsbeteb (se Bemasrkninger). Stk. 5 Det pahviler den enkelte medarbejder sa tidligt som muligt at g0re sin nsermeste leder opmasrksom pa, at der vil kunne opsta problemer med afvikling af medarbejderens arbejdsbyrde inden for den normale arbejdstid. Safremt der ikke er mulighed for omlasgning af arbejdet, pahviler det nasrmeste leder at vurdere n0dvendige tiltag, herunder om der bor etableres en aftale om overarbejde. Opsigelse 9 Stk. 1 Opsigelse af medarbejdere sker efter funktionserloven og nasrvasrende overenskomst bestemmelser. Stk. 2 Opsigelse skal meddeles skriftiigt. Medarbejderen har pa begasring ret til at modtage en skriftlig begrundelse for afskedigelsen. For medarbejdere med mere end 12 maneders uafbrudt ansasttelse kan afskedigelse begrundet i medarbejderens forhold ikke ske uden forudgaende skriftlig advarsel, medmindre afskedigelsen skyldes sygdom, eller at medarbej deren vassentligt har mislighoidt ansasttelsesaftaien eller begaet strafbart forhold (se Bemeerkninger). Stk. 3 Sporgsmal om berettigelse af en afskedigelse, behandles og afgores efter hovedaftalens bestemmelser om masgling og voldgift. Stk. 1 Derydesfuld l0n under sygdom. Sygdom 10 Stk. 2 Medarbejdere kan holde fri med i0n, nar deter nodvendigt i forbindelse med hjemmeboende barns forste sygedag. Bestemmeisen gaslder kun for born un der 15 ar. Yderligere frihed i forbindelse med mindrearige hjemmeboende borns sygdom kan i s^rlig tilfaslde fas efter aftale med nsermeste leder ved brug af ferie, afspadsering eller mod lonfradrag. Stk. 3 En medarbejder har pligt til i nodvendigt omfang at medvirke til, at selskabet kan opna refusion i overensstemmelse med dagpengeloven. 7

8 Graviditet, barse! og adoption 11 Stk. 1 En medarbejder har ret til fravasr pa grund af graviditet, barsel og adoption efter regierne i iov om ligebehandling af msend og kvinder med hensyn til beskaeftigeise og barselsorlov mv. Herudover gaeider regierne i funktionasrloven og Iov om dagpenge ved sygdom og f0dsel. Stk. 2 En medarbejder, der er gravid/skal adoptere, skal give selskabet meddeielse om graviditeten/adoptionen, samt om hvornar medarbejderen 0nsker at pabegynde sin orlov senest 3 maneder f0r forventet fodsel/adoption. Ved graviditetsfravasr skal tidspunktet for forventet f0dse! dokumenteres ved lasge- eller jordemoderattest, og f0dsien skal dokumenteres ved f0dselsattest Stk. 3 En gravid medarbejder har ret til fravasr med l0n fra det tidspunkt, der sk0nnes at vaere 6 uger til f0dslen. Efter fodslen har moderen ret tii fravser med l0n fra arbejdet i 14 uger. Efter den 14. uge efter f0dslen/modtageisen har forseldrene ret til fravasr i sammenlagt 32 uger. De 32 uger kan forlasnges til 40 eller 46 uger efter regier ne i ligebehandlingsloven. I perioden efter den 14. uge og indtil udgangen af den 24. uge efter f0dslen/modtageisen i hjemmet har enten moderen eller faderen ret til fravser med l0n i 10 uger. Er begge forasldre omfattet af denne overenskomst, har forseldrene tiisammen ret til fravasr med Ion i 10 uger. En ansat kan vselge at placere de 10 uger med l0n eller dele heraf efter den 24. uge efter f0dslen i det omfang, den anden af forasldrene holder l0nnet eller ul0nnet orlov i perioden fra den 15, til den 24. uge efter f0dslen eller dele heraf. Ved adoption har adoptanterne ret tii 24 ugers fravaar med l0n, og adoptanterne kan frit dele de 24 uger meilem sig. Stk. 4 Faderen har i forbindelse med barnets f0dsel/hjemkomst ret til fravser med l0n i 2 sammenhcengende uger umiddelbart efter f0dslen eller modtagelsen i hjem met eller efter aftale med selskabet pa et andet tidspunkt inden for de f0rste 14 uger efter f0dslen. I perioden fra f0dslen og indtil udgangen af den 26. uge efter f0dslen har faderen desuden ret til fravaer med l0n i yderligere 2 sammenhaengende uger. Stk. 5 For en ansat, der i henhold til regierne i ligebehandlingsloven udnytter sin ret til fravasr uden Ion som f0ige af barsel og adoption, indbetaler selskabet l0bende det overenskomstaftalte arbejdsgiver- og egetbidrag til den ansattes pensionsordning til og med den 46. uge efter f0dslen i den ul0nnede orlovsperiode (dagpengeperiode). Der indbetales ikke pension i en evt. forlasnget orlovsperiode i henhold til ligebehandlingslovens 7, stk. 2. Safremt begge medarbejdere er 8

9 ansat i selskabet kan den samlede pensionsindbetaling ikke udg0re et hcjere belob, end hvad der svarer til pensionsindbetaling for en medarbejder. Stk, 6. Retten til ion under barsei er betinget af, at medarbejderen pa det forventede fodselstidspunkt har vaeret ansat i 6 maneder. Stk. 7 En medarbejder, der opnar ret til fravasr pa grund af graviditet, fodsel eller adoption efter reglerne i ligebehandlingsloven og pa f0dsels- eller adoptionstidspunktet har vseret ansat i minimum 6 maneder, har endvidere ret ti! 10 omsorgsdage med Ion pr. barn. En medarbejder, der er gravid, kan vaelge at afvikle omsorgsdagene som 7. og 8. uge f0r forventet f0dsel. En medarbejder har i ovrigt ret ti! at afvikle omsorgsdage i forlsengelse af anden orlov. Omsorgsdage kan afvikies som hele eller halve fridage, enkeltvis eller i sammenhseng. Anmodning om afvikling af omsorgsdage fremssettes tidligst muligt og bor im0dekommes, medmindre fravseret er uforeneligt med arbejdets udf0- relse. Omsorgsdage anses for afviklet, uanset om medarbejderen er syg eller i 0vrigt har lovligt forfald pa en omsorgsdag. Hvis en medarbejder opsiges af Atkins Danmark og ved fratrseden ikke har haft mulighed for at afvikle tilgodehavende omsorgsdage i opsigelsesperioden, udbetales der kompensation herfor i forbindelse med fratraeden. Hvis medarbejderen selv opsiger sin stilling, bortfalder retten tii at afholde omsorgsdage i opsigelsesperioden, medmindre der senest 1 maned inden opsigelsen er truffet aftale om afvikling af dagene. Omsorgsdage bortfalder ved ophsr af anssettelsesforholdet uanset arsag og kan ikke konverteres til kontant godtgorelse. Stk. 8 Retten til l0n i perioden f0r fodslen er betinget af, at medarbejderen ikke i dette tidsrum har anden l0nnet beskaeftigelse, som den pageeldende ikke tidligere har haft, eller pa anden made foranlediger, at selskabets ret til at modtage dagpengerefusion i henhold til dagpengeloven, nedsaettes eller bortfalder. Retten til l0n bortfalder endvidere, i det omfang medarbejderen i fravaersperioden efter fodsien/adoptionen ved beskasftigeise hos anden arbejdsgiver, ved undervisning eller pa anden made foranlediger, at retten til barseisdagpenge ef ter dagpengeloven nedsaattes eller bortfalder. Stk. 9 En medarbejder har pligt til i nodvendigt omfang at medvirke tii, at selskabet kan opna refusion i overensstemmelse med dagpengeloven. Retten til lonnetfravser i forbindelse med graviditet, barsei og adoption efter reglerne ovenfor i stk. 1-6 er afhsengig af, at selskabet under fravaeret modtager fuid dagpengerefusion ef ter dagpengelovens regler. Dette geelder dog ikke for de f0rste 2 uger af 6 ugers perioden f0r f0dslen, hvor der efter lovgivningen ikke ydes refusion. 9

10 Ferie 12 Stk. 1 Ferie optjenes og afholdes i henhold til reglerne i Ferieioven. Ferietiilaegget udg0r 1 14 %. Stk. 2 Med henvisning til ferielovens 19 kan det mellem den enkelte medarbejder og dennes leder aftales at optjent ferie ud over 20 dage (4 uger) overfores til det f0lgende feriear pa fslgende vilkar: - overforsel af ferie sker efter 0nske fra medarbejderen, - aftale om overf0rsel skal indgas skriftligt senest 1 maned f0r feriearets afsiutning, dvs. senest den 31. marts i det pagseldende feriear - overf0rt ferie kan hojst gemmes i 3 ar - ferie i et omfang svarende til overf0rt ferie kan ikke palsegges afviklet i en opsigelsesperiode, medmindre ferien er aftalt til afholdelse f0r opsigelsen. Er medarbejderens opsigelsesperiode leengere end overenskomstens og funktionasrlovens almindelige opsigelsesvarsler, kan der dog afvikles ferie i et omfang svarende til den periode, det forlsengede opsigelsesvarsel udg0r. Ferielovens 38, stk. 1 om udbetaling af feriegodtg0relse til medarbejdere, som pa grund af saeriige forhold er forhindret i at afholde ferien, fraviges saledes, at det mellem leder og medarbejder kan aftales, at ferie, som ikke kan afholdes pa grund af egen sygdom, barselsorlov, orlov til adoption eller andet fraveer pa grund af orlov, overf0res til det f0lgende feriear, jf. lovens 40. Frihed 13 Stk. 1 Medarbejderen bar i overenskomstperioden ret til 5 feriefridage. For feriefridagene gaslder f0lgende: - feriefridage optjenes og afvikles i overensstemmelse med reglerne i ferieio ven - feriefridage afholdes med fuld l0n - feriefridagene afvikles i overensstemmelse med medarbejderens 0nsker i det omfang, det er foreneligt med arbejdet. - selskabet kan udmelde en frist for afvikling af feriefridagene. Feriefridage, der ikke er afholdt ved feriearets udl0b, udbetales. Konvertering til kontant betaling sker med et bel0b svarende til det bei0b, derfradrages ved k0b af fridage, jf. stk. 2. Ved fratraeden afvikles eller udbetales et bel0b svarende til de forholdsmsessigt optjente feriefridage. 10

11 Stk. 2 Enkelte, hele fridage kan i sasrlige tilfaeide, og safremt arbejdsforhoidene tillader det, kobes mod fradrag af 1/1855 af en arsl0n pr. arbejdstime. Stk. 3 Fridage, som falder indenfor en sygeperiode, godtgores ikke. Orlov 14 Stk. 1 Der kan gives medarbejderne frihed uden l0n ved; a) Frihed som f0lge af tvingende familiemsessige arsager. En ansat kan gives frihed, nar tvingende familiemasssige arsager g0r sig gasldende i tilfaeide af sygdom eller ulykker, der g0r den ansattes umiddelbare tilstedevasrelse patr^ngende n0dvendig. b) Pasning/pleje af aivorligt syge nasrtstaende. I tilknytning tii reglerne i servicelovens kap. 23 om hjselp i forbindelse med pasning af aivorligt syge i hjemmet mv. kan anmodninger om orlov im0dekommes i rimeligt omfang over for medarbejdere, der 0nsker at p!eje nasrtstaende. Efteruddannelse 15 Stk. 1 Uddannelsesbehovet fastlaegges/aftales mellem leder og medarbejder, hvor der udarbejdes en uddannelsesplan. Dette sker en gang arligt i forbindelse med medarbejdersamtalens gennemforelse. Bade leder og medarbejder har pligt tii at f0lge op pa planen. Stk. 2 Det individuelle uddannelsesbehov, der kan omfatte save! faglig som personlig udvikling, fastlaegges med baggrund i en vurdering af medarbejderens stserke/svage sider i relation til jobindhoid. Stk. 3 Uddannelse givet i jobbet som intern oplsering gennem malrettet instruktion og vejledning fra nsermeste leder og/eller kollegaer suppleres gennem kursusdeltagelse, hvor det sk0nnes hensigtsmsessigt. Stk. 4 Vassentlige sendringer i opgaver og ansvar elier arbejdsmetoder skal automatisk fore til en revurdering af uddannelsesbehovet. Stk. 5 Hvis omlasgning af arbejdsprocesser medf0rer bortfald af arbejdspladser, skal virksomheden i videst mulige omfang bestreebe sig pa at tilbyde de pagseldende andet arbejde i virksomheden. Eventuel uddannelse i denne forbindel se betales af virksomheden og foregar sa vidt muligt i arbejdstiden. 11

12 Seniorordning 16 Stk. 1 Medarbejdere, der er fyldt 62 ar, og som har vasret uafbrudt ansat i Atkins Danmark i 5 ar pa minimum 30 timer, har ret til en seniorordning, hvorefter medarbejderen kan fa nedsat arbejdstiden til 80 % af den gaeldende normtid. Efter overgangen til nedsat arbejdstid indbetaler Atkins arbejdsgiverpensionsbidraget (2/3) pa baggrund af den hidtidige beskaeftigelsesgrad. Udstationering 17 Stk. 1 Ved udstationering af medarbejdere i udlandet af mere end 6 maneders varighed ska! parterne tage stilling til de i bilag 3 anforte punkter. Tillidsrepraesentantregler 18 Stk. 1 Parterne indgar saerskilt aftale om tillidsreprsesentanter. Stk. 1 Overenskomsten traeder i kraft den og er gasldende indtil den af en af parterne opsiges med 3 maneders varsel til ophor en 1. april, dog tidligst den 1.april2016. Kobenhavn, den > 2- iv Ikrafttraeden og opsigelse af overenskomsten 19 For Atkins Danmark A/S For Ingeniorforeningen, IDA For Den Danske Landinspektorforening For DM - Dansk Magisterforening For Danmarks Jurist- og 0konomforbund For Forbundet Arkitekter og Designere For Kommunikation og Sprog For JA 12

13 Bemaerkninger til overenskomsten: Ad 1 Overenskomstens omrade: Til stk. 3 bemserkes, at der er mulighed for at ansaette op til 35 % af alle AC'ere med arbejdsvilkar, der i henhold til 1, stk. 3 afvigerfra overenskomstens bestemmelser i 8 og/eller med gensidigt forlaenget opsigelsesvarsel. Ad 2 Ansasttelse Til stk. 1 bemeerkes, at erhvervsbegrasnsende klausuler, der medf0rer indskraenkninger i en medarbejders mulighed for at tage anssettelse i andre virksomheder, kan kun indsasttes i anssettelsesaftalen efter aftale mellem selskabet og den berarte faglige organisation Ad 3 L0n: Til stk. 2 bemasrkes, at opregningen ikke er udt0mmende1 men omhandler de uddannelser pa bachelorniveau, der pt. er aktuelle i selskabet. Til stk. 4 bemserkes, at det er selskabets malsseining at ligge pa et l0nniveau svarende tii gennemsnittet i radgiverbranchen. Ad 4 Pension: Bruttolonnen er lig indeks 116,6. Ad 7 Deltidsanseettelse: Selskabet er indforstaet med, at den hidtidige administration fortssettes, hvorefter selskabet i videst mulig omfang soger at imodekomme ans0gninger om nedsat arbejdstid. Ad 8 Arbejdstid og overarbejde: Til stk. 1 bemserkes, at medarbejdere, der ved den oprindelige overenskomstperiodens begyndelse pr er ansat med en normal arbejdstid pa 37 timer inklusiv frokostpause, kan selskabet i overenskomstperioden tilbyde at overga til en normal arbejdstid pa 37 timer eksklusiv frokostpause mod en kompensation pa 6,8 % af bruttol0nnen. Pa samme made kan den enkelte medarbejder anmode om at overga til en normal arbejdstid pa 37 timer pr. uge eksklusiv frokostpause mod kompensation pa 6,8 % af bruttol0nnen. Medarbejdere, der har betalt frokostpause pa under 30 minutter, har piigt til at sta til radighed i frokostpausen. Til stk. 3 bemserkes, at forretningsrejser defineres som rejsetid i forbindelse med udog hjemrejse samt arbejdstid. Hvis medarbejderen arbejder under forretningsrejsen, regnes det som arbejdstid, og den samlede arbejdstid kan overskride 12 timer. 13

14 Til stk. 4 bemaerkes, at hvis omfanget af overarbejde afviger vaesentligt fra det, der ligger til grund for tillsegget, revurderes tfegget. Ad 9 Opsigefse: Til stk. 2 bem^rkes, at pligten til at meddele advarsei vedrarer udelukkende opsigelser og ikke bortvisningstilfeelde. 14

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Protokollat. Parterne er emge om, at der sker en fornyelse af overenskomsten pa f0lgende vilkar:

Protokollat. Parterne er emge om, at der sker en fornyelse af overenskomsten pa f0lgende vilkar: Protokollat Pa et m0de i Hornstrup den 12-13. September 2013 mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionaerer blev forhandlet en fornyelse af overenskomsten med

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE 1. RAMMEAFTALENS FORMÅL OG OMRÅDE 1.01 Formålet med rammeaftalen er at sikre ansatte og A-lønnede og

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension.

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension. ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk 1. 1.1 område Denne lokalaftale gælder for de hos Energinet.dk ansatte medarbejdere med en akademisk uddannelse, som er eller kunne være blevet

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at:

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 20/2010 Løn- og arbejdsforhold 23. april 2010 Overenskomstfornyelse 2010 - Budoverenskomsten for Provinsen Den 9. marts 2010 blev der mellem Fagligt

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for højskolelærere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Overenskomst 2012. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagforening

Overenskomst 2012. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagforening Overenskomst 2012 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagforening Indholdsfortegnelse 1 - Overenskomstens parter 1 2 - Dækningsområde 1 3 - Samarbejdsaftale og Aftaler om samarbejde og trivsel

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen.

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen. Protokollat Ved afsluttende forhandlinger i Forligsinstitutionens regi har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund og

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT Overenskomst Mellem TV 2 DANMARK A/S og HK STAT 2015 2018 Indholdsfortegnelse 1 Ansættelse... 3 2 Lønforhold... 4 3 Projektløn... 5 4 Arbejdstid... 6 5 Pension... 7 6 Ferie og orlov... 8 7 Barsel og adoption...

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Lønnede ph.d.-stipendiater samt Cirkulære om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2000 1.3.10 INDHOLD Side Cirkulære

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Stk. 3 Overenskomsten gælder ansættelsesforhold, hvor den ansatte virker i Danmark bortset fra Grønland og Færøerne.

Stk. 3 Overenskomsten gælder ansættelsesforhold, hvor den ansatte virker i Danmark bortset fra Grønland og Færøerne. Overenskomst mellem DANSKE ARK og Konstruktørforeningen pr. 1. april 2008 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Konstruktørforeningen

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I.

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I. Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte Overenskomst Indgået mellem Water and Wellness Holding ApS ("WWH") og FOA - Fag og Arbejde og HK Privat 2015-2017 Overenskomstens område 1 Område Stk. 1. Overenskomsten gælder for: Tekniske servicemedarbejdere,

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2007-2010. mellem SAMSØ LINIEN A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING FOR CATERINGPERSONALE

O V E R E N S K O M S T 2007-2010. mellem SAMSØ LINIEN A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING FOR CATERINGPERSONALE O V E R E N S K O M S T 2007-2010 mellem SAMSØ LINIEN A/S OG DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING FOR CATERINGPERSONALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE... 3 2 LØNNINGER... 6 3 ANDRE TILLÆG...

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

Overenskomst mellem FRILUFTSRÅDET og AC-organisationerne

Overenskomst mellem FRILUFTSRÅDET og AC-organisationerne Overenskomst mellem FRILUFTSRÅDET og AC-organisationerne 1 Dækningsbestemmelse Overenskomsten omfatter gruppen af akademikere og bachelorer i Friluftsrådet, der er ansat i henhold til ansættelsesbrev og

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør:

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør: Protokollatet 1 Satser: Provisionsløn: Indkøringsprocent/afregningsprocent stiger med: 1. oktober 2015 0,6% 1. oktober 2016 0,7% 1. oktober 2017 0,8% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser.

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2012-2014 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 3 Indholdsfortegnelse Ansættelsesforhold:...6 Arbejdstid:...6

Læs mere

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde.

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde. 3.78.8 Ansættelsesvilkårsaftale for Butiksfunktionærer Mellem Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og Butiksfunktionærgruppen (BF) under Danmarks Leder Organisation (DLO) 2010-2012 1 Dækningsområde

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Ansættelse 1. Som klinisk lektor kan ansættes overlæger, afdelingslæger

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr.

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr. OVERENSKOMST mellem FOA og Arriva Danmark A/S for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) 1.marts 2012-28.februar 2014 DI nr. 794557 1 2 Indhold 1. Overenskomstens

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Viborg Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 - Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere