April 2015 OVERENSKOMST. mellem. Atkins Danmark A/S. Akademiker-organisationerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2015 OVERENSKOMST. mellem. Atkins Danmark A/S. Akademiker-organisationerne"

Transkript

1 April 2015 OVERENSKOMST mellem Atkins Danmark A/S og Akademiker-organisationerne

2 Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens omrade 2 Ansaettelse 3 Len 4 Pension 5 Udbetaling af fen/pension 6 L0n til efterladte 7 Deltidsanssettelse 8 Arbejdstid og overarbejde 9 Opsigelse 10 Sygdom 11 Graviditet, barsef og adoption 12 Ferie 13 Frihed 14 Orlov 15 Efteruddannelse 16 Seniorordning 17 Udstationering 18 Tillidsrepraesentantregler 19 Ikrafttraeden og opsigelse af overenskomsten

3 Overenskomstens omrade 1 Stk. 1 Overenskomsten omfatter Ion og arbejdsvilkar for medarbejdere i Atkins Danmark, der i henhold til den til enhver tid gaaldende hovedaftale og tilhorende protokollater er henfort til Akademikerorganisationernes forhandiingsomrade, jf. biiag 1, og andre, herunder udenlandske uddanneiser, pa tiisvarende niveau. Stk. 2 Overenskomsten omfatter dog ikke medlemmer af selskabets direktion og direkt0rer. Stk. 3 Medarbejdere kan anssettes med gensidig forlasnget opsigelsesvarsel og arbejdsvilkar, jf. 8, der afviger fra overenskomstens bestemmelser herom (se Bemaerkninger). Disse vilkar ma dog i intet tilfaelde ud fra en samlet vurdering, stille medarbejderne ringere end de vilkar, der er aftalt i overenskomsten. Ansae ttelse 2 Stk. 1 Medarbejderne ansasttes efter lovgivningens almindelige bestemmelser (se Bemserkninger). Stk. 2 Ved anssettelse i henhold til denne overenskomst modtager medarbejderen en skriftlig ansasttelsesaftale, der opfylder oplysningskravene om selskabets pligt til at underrette medarbejderen om vilkarene for anssettelsesforholdet. Stk. 3 Midlertidig/tidsbegraenset ansasttelse kan finde sted. Forlaangelse ma ikke ske ud over en samlet beskaoftigelsesperiode pa 2 ar, ligesom der inden for denne periode kun ma ske forlsengelse af ansasttelsesforholdet 2 gange, medmindre afvigelse herfra aftaies mellem selskabets ledelse og vedkommende Akademikerorganisations tillidsrepreesentant. Stk. 4 Tillidsrepraesentanten modtager en kopi af ansasttelsesbrevet, dog ikke indeholdende lonoplysninger. Lon 3 Stk. 1 Minimumslonnen udg0r kr. brutto pr. maned i hovedstadsomradet og kr. brutto pr. maned i provinsen, dog kan medarbejdere, der anssettes med l0ntilskud eller lignende, sa Isenge tilskudsperioden l0ber, anssettes til en minimumsl0n pa ,- kr. brutto pr. maned i hovedstadsomradet og kr. brutto pr. maned i provinsen. Stk. 2 For f0lgende medarbejdergrupper udg0r mindstel0nningerne 90 % af de ovenfor fastsatte satser: 3

4 Civiiokonomer (HA'ere, HD'ere), handelsjurister, cand.negot.'er med en 4-arig uddannelse, B.A.'ere samt B.S.'ere (bachelorer)(se Bemaerkninger). Stk. 3 Lonnen aftales i 0vrigt individuelt ved og under ansaettelsen i forhoid tii, at seiskabet skal kunne rekruttere og fasthoide medarbejderne, saledes at den gi ver udtryk for stillingens art og for den pagaeldende medarbejders kvalifikationer, uddannelse, anciennitet, ansvarog indsats. Stk. 4 Hvert ar senest i februar maned optages forhandlinger mellem ledeise og Akademiker-klubben med henblik pa regulering af lonsummen pr. aprii ma ned. Reguieringen for nservserende overenskomstperiode finder sted med manedslonnen forapril. (se Bem^rkninger). I ar hvor overenskomsten fornys, aftales I0nsumsregu!eringen for den efterf0lgende april mellem overenskomstens parter. Hvert ar hvor overenskomsten ikke fornys, optages forhandlinger mellem selskabets ledeise og Akademiker-klubben med henblik pa regulering af l0nsummen. Reguieringen finder sted med manedsl0nnen for april. Opnar sei skabet og den lokale Akademiker-klub ikke enighed om I0nsumsreguleringens st0rrelse, fortsaetter forhandiingerne mellem overenskomstens parter. L0nsumsreguleringen er den procentstigning april lonsummen stiger med i forhoid til marts lonsummen samme ar. Ved den ariige fastssettelse af i0nsumsstign!ngen, indgar droftelser af skaevheder i forhoid til afdeling, anciennitet, k0n m.m. med henblik pa opretning af evt. sksevheder. Stk. 5 Med udgangspunkt i en vurdering af selskabets markedsmaessige situation i aftaleperioden og den forventede lonudvikling i sammenlignelige virksomheder inden for den radgivende branche forhandles reguieringen af lonsummen. Vurderingen baseres pa:.1. L0nstatistik udarbejdet af gruppen af store danske radgivende ingeniorfirmaer i Danmark, kaldet ERFA-statistikken. 2. Lonstatistik udarbejdet af Dansk Ingeniorforening (IDA) 3. Statistikker og i0nsumsberegninger udarbejdet af henholdsvis seiskabet og Akademiker-organisationerne. Akademiker-klubben og selskabets ledeise fremlaegger ved forhandlingernes begyndelse relevant materiale sasom tenstatistikker, markedsvurderinger og lignende. Paberabt materiale samt eventuelle korrektioner og fremskrivninger heraf skal dokumenteres i en sadan grad, at parterne hver for sig kan forvisse sig om materia!ets relevans og validitet. 4

5 Ledelsen udleverer statistisk materiale, som underbygger den i sidste afsnit af stk. 4 naevnte problematik. Pension 4 Stk. 1 Det samlede indbetaling til pension beregnes som 16,6 % af nettol0nnen (nettol0n = bruttolon ekskl. pension), hvoraf 2/3 er arbejdsgiverbidrag og 1/3 medarbejderbidrag.(se Bemserkninger) Stk. 2 Ved anssettelse har den nyansatte medarbejder mulighed for at vselge en pensionsoptrapningsordning. Pensionsoptrapningsordningen tilbydes som en 5- arig eller en 10-arig ordning, hvorefter pensionsindbetalingerne over den valgte periode optrappes tii en samlet pensionsindbetaiing pa i alt 16,6 % pa folgende made: Den samlede pensionsindbetaiing ved 5-arige optrapningsordning: 1. anssettelsesar 3 % af nettolonnen 2. ansasttelsesar 6 % af nettol0nnen 3. ansasttelsesar 9 % af nettolsnnen 4. ansasttelsesar 12 % af nettotennen 5. anssettelsesar 16,6 % af nettolonnen Den samlede pensionsindbetaiing ved 10-arig optrapningsordning:. 1. ansasttelsesar 3 % af nettol0nnen 3. anssettelsesar 6 % af nettolonnen 5. ansasttelsesar 9 % af nettolonnen 7. anssettelsesar 12 % af nettol0nnen 10. anssettelsesar 16,6 % af nettolonnen Af det samlede pensionsbidrag udg0r2/3 arbejdsgiverbidrag, mens 1/3 er medarbejderbidrag. Stk. 3 Alle medarbejdere har en gang arligt mulighed for at vaelge en lavere pensions indbetaiing end 16,6 %, dog minimum 9 % af nettolennen. Stk. 4 Pensionsbidragene indbetales til de pensionskasser, som de pagasldende Akademiker-organisationer er tilknyttet, jf. bilag 2. Udbetafing af Ion/pension 5 Stk. 1 L0nnen udbetales manedsvis bagud. Samtidig indbetales selskabets og medarbejderens pensionsbidrag til pensionskassen. Lon til efterladte 6 Stk. 1 De ansatte er omfattet af funktionaerlovens regler om l0n til efterladte. 5

6 L0nnen til de efterladte er lonnen pa tidspunktet for dodsfaldet. Lonnen for den mined i hvilket dodsfaidet sker, udbetaies til boet og medregnes ikke i l0nnen til de efterladte. Deltidsansaettelse 7 Stk. 1 Medarbejderne har, safremt det er foreneligt med de stedlige arbejdsforhold, adgang til at fa den dem pahvilende arbejdstid nedsat. Ved deltid ydes der Ion og pension i forhold til den nedsatte arbejdstid. Sadan nedsasttelse af arbejdstiden kan enten vasre varig eller pa begrsenset tid. Genoptagelse af fuld arbejds tid kan kun ske, nar dette kan passe med arbejdsforholdene (se Bemserkninger). Arbejdstid og overarbejde 8 Stk. 1 Den normale arbejdstid erforfuldtidsansatte 37 timer eksklusiv frokostpause pr. uge. Arbejdstiden lasgges normalt mandag til fredag i tidsrummet 7-18 (se Bemaarkninger). Stk. 2 Uanset det i stk. 1 anforte er medarbejderen, nar losningen af arbejdsopgaverne n0dvendigg0r det, pligtig at prsestere overarbejde i rimeligt omfang. Stk. 3 Forretningsrejser medregnes med det faktiske tidsforbrug, dog med h0jst 12 timer pr. d0gn (se Bemaerkninger). Stk. 4 Kun hvis der efter forudgaende skriftiig aftale med naermeste leder er ivasrksat overarbejde af laengere varighed eller storre omfang, godtg0res dette overar bejde ved afspadsering elier med betaling efter forudgaende dr0fte!se mellem naermeste leder og medarbejderen. Overarbejde honoreres med 1:1 pr. time pa hverdage (fra mandag ki tii fredag kl ) og 1:1,5 i weekend (fra fredag kl til mandag kl ) og andre arbejdsfrie dage. Timel0nnen opgores som 1/1855 af den pagasldende medarbejders arsl0n inkl. selskabets og eget pensionsbidrag. Natarbejde i tidsrummet mellem kl og 05.30, der er aftait efter reglerne om overarbejde og udf0res som udearbejde, medregnes pa hverdage med mi nimum dagsnormen uafhasngigt af det faktiske antal timer, medarbejderen har arbejdet, og safedes at de timer, hvor medarbejderen faktisk har arbejdet, afregnes med 1:1,25. De 0vrige timer, hvor medarbejderen ikke har arbejdet, afregnes med 1:1.1 weekender og pa helligdage afregnes natarbejde i tidsrummet mellem ki og med 1:1,75 for de timer, medarbejderen faktisk har arbejdet i dette tidsrum. 6

7 Ved overarbejdssituationer er medarbejderen berettiget til at drofte tildeling af midiertidigt tiilaeg til den faste Ion, eiler der kan udbetales et engangsbeteb (se Bemasrkninger). Stk. 5 Det pahviler den enkelte medarbejder sa tidligt som muligt at g0re sin nsermeste leder opmasrksom pa, at der vil kunne opsta problemer med afvikling af medarbejderens arbejdsbyrde inden for den normale arbejdstid. Safremt der ikke er mulighed for omlasgning af arbejdet, pahviler det nasrmeste leder at vurdere n0dvendige tiltag, herunder om der bor etableres en aftale om overarbejde. Opsigelse 9 Stk. 1 Opsigelse af medarbejdere sker efter funktionserloven og nasrvasrende overenskomst bestemmelser. Stk. 2 Opsigelse skal meddeles skriftiigt. Medarbejderen har pa begasring ret til at modtage en skriftlig begrundelse for afskedigelsen. For medarbejdere med mere end 12 maneders uafbrudt ansasttelse kan afskedigelse begrundet i medarbejderens forhold ikke ske uden forudgaende skriftlig advarsel, medmindre afskedigelsen skyldes sygdom, eller at medarbej deren vassentligt har mislighoidt ansasttelsesaftaien eller begaet strafbart forhold (se Bemeerkninger). Stk. 3 Sporgsmal om berettigelse af en afskedigelse, behandles og afgores efter hovedaftalens bestemmelser om masgling og voldgift. Stk. 1 Derydesfuld l0n under sygdom. Sygdom 10 Stk. 2 Medarbejdere kan holde fri med i0n, nar deter nodvendigt i forbindelse med hjemmeboende barns forste sygedag. Bestemmeisen gaslder kun for born un der 15 ar. Yderligere frihed i forbindelse med mindrearige hjemmeboende borns sygdom kan i s^rlig tilfaslde fas efter aftale med nsermeste leder ved brug af ferie, afspadsering eller mod lonfradrag. Stk. 3 En medarbejder har pligt til i nodvendigt omfang at medvirke til, at selskabet kan opna refusion i overensstemmelse med dagpengeloven. 7

8 Graviditet, barse! og adoption 11 Stk. 1 En medarbejder har ret til fravasr pa grund af graviditet, barsel og adoption efter regierne i iov om ligebehandling af msend og kvinder med hensyn til beskaeftigeise og barselsorlov mv. Herudover gaeider regierne i funktionasrloven og Iov om dagpenge ved sygdom og f0dsel. Stk. 2 En medarbejder, der er gravid/skal adoptere, skal give selskabet meddeielse om graviditeten/adoptionen, samt om hvornar medarbejderen 0nsker at pabegynde sin orlov senest 3 maneder f0r forventet fodsel/adoption. Ved graviditetsfravasr skal tidspunktet for forventet f0dse! dokumenteres ved lasge- eller jordemoderattest, og f0dsien skal dokumenteres ved f0dselsattest Stk. 3 En gravid medarbejder har ret til fravasr med l0n fra det tidspunkt, der sk0nnes at vaere 6 uger til f0dslen. Efter fodslen har moderen ret tii fravser med l0n fra arbejdet i 14 uger. Efter den 14. uge efter f0dslen/modtageisen har forseldrene ret til fravasr i sammenlagt 32 uger. De 32 uger kan forlasnges til 40 eller 46 uger efter regier ne i ligebehandlingsloven. I perioden efter den 14. uge og indtil udgangen af den 24. uge efter f0dslen/modtageisen i hjemmet har enten moderen eller faderen ret til fravser med l0n i 10 uger. Er begge forasldre omfattet af denne overenskomst, har forseldrene tiisammen ret til fravasr med Ion i 10 uger. En ansat kan vselge at placere de 10 uger med l0n eller dele heraf efter den 24. uge efter f0dslen i det omfang, den anden af forasldrene holder l0nnet eller ul0nnet orlov i perioden fra den 15, til den 24. uge efter f0dslen eller dele heraf. Ved adoption har adoptanterne ret tii 24 ugers fravaar med l0n, og adoptanterne kan frit dele de 24 uger meilem sig. Stk. 4 Faderen har i forbindelse med barnets f0dsel/hjemkomst ret til fravser med l0n i 2 sammenhcengende uger umiddelbart efter f0dslen eller modtagelsen i hjem met eller efter aftale med selskabet pa et andet tidspunkt inden for de f0rste 14 uger efter f0dslen. I perioden fra f0dslen og indtil udgangen af den 26. uge efter f0dslen har faderen desuden ret til fravaer med l0n i yderligere 2 sammenhaengende uger. Stk. 5 For en ansat, der i henhold til regierne i ligebehandlingsloven udnytter sin ret til fravasr uden Ion som f0ige af barsel og adoption, indbetaler selskabet l0bende det overenskomstaftalte arbejdsgiver- og egetbidrag til den ansattes pensionsordning til og med den 46. uge efter f0dslen i den ul0nnede orlovsperiode (dagpengeperiode). Der indbetales ikke pension i en evt. forlasnget orlovsperiode i henhold til ligebehandlingslovens 7, stk. 2. Safremt begge medarbejdere er 8

9 ansat i selskabet kan den samlede pensionsindbetaling ikke udg0re et hcjere belob, end hvad der svarer til pensionsindbetaling for en medarbejder. Stk, 6. Retten til ion under barsei er betinget af, at medarbejderen pa det forventede fodselstidspunkt har vaeret ansat i 6 maneder. Stk. 7 En medarbejder, der opnar ret til fravasr pa grund af graviditet, fodsel eller adoption efter reglerne i ligebehandlingsloven og pa f0dsels- eller adoptionstidspunktet har vseret ansat i minimum 6 maneder, har endvidere ret ti! 10 omsorgsdage med Ion pr. barn. En medarbejder, der er gravid, kan vaelge at afvikle omsorgsdagene som 7. og 8. uge f0r forventet f0dsel. En medarbejder har i ovrigt ret ti! at afvikle omsorgsdage i forlsengelse af anden orlov. Omsorgsdage kan afvikies som hele eller halve fridage, enkeltvis eller i sammenhseng. Anmodning om afvikling af omsorgsdage fremssettes tidligst muligt og bor im0dekommes, medmindre fravseret er uforeneligt med arbejdets udf0- relse. Omsorgsdage anses for afviklet, uanset om medarbejderen er syg eller i 0vrigt har lovligt forfald pa en omsorgsdag. Hvis en medarbejder opsiges af Atkins Danmark og ved fratrseden ikke har haft mulighed for at afvikle tilgodehavende omsorgsdage i opsigelsesperioden, udbetales der kompensation herfor i forbindelse med fratraeden. Hvis medarbejderen selv opsiger sin stilling, bortfalder retten tii at afholde omsorgsdage i opsigelsesperioden, medmindre der senest 1 maned inden opsigelsen er truffet aftale om afvikling af dagene. Omsorgsdage bortfalder ved ophsr af anssettelsesforholdet uanset arsag og kan ikke konverteres til kontant godtgorelse. Stk. 8 Retten til l0n i perioden f0r fodslen er betinget af, at medarbejderen ikke i dette tidsrum har anden l0nnet beskaeftigelse, som den pageeldende ikke tidligere har haft, eller pa anden made foranlediger, at selskabets ret til at modtage dagpengerefusion i henhold til dagpengeloven, nedsaettes eller bortfalder. Retten til l0n bortfalder endvidere, i det omfang medarbejderen i fravaersperioden efter fodsien/adoptionen ved beskasftigeise hos anden arbejdsgiver, ved undervisning eller pa anden made foranlediger, at retten til barseisdagpenge ef ter dagpengeloven nedsaattes eller bortfalder. Stk. 9 En medarbejder har pligt til i nodvendigt omfang at medvirke tii, at selskabet kan opna refusion i overensstemmelse med dagpengeloven. Retten til lonnetfravser i forbindelse med graviditet, barsei og adoption efter reglerne ovenfor i stk. 1-6 er afhsengig af, at selskabet under fravaeret modtager fuid dagpengerefusion ef ter dagpengelovens regler. Dette geelder dog ikke for de f0rste 2 uger af 6 ugers perioden f0r f0dslen, hvor der efter lovgivningen ikke ydes refusion. 9

10 Ferie 12 Stk. 1 Ferie optjenes og afholdes i henhold til reglerne i Ferieioven. Ferietiilaegget udg0r 1 14 %. Stk. 2 Med henvisning til ferielovens 19 kan det mellem den enkelte medarbejder og dennes leder aftales at optjent ferie ud over 20 dage (4 uger) overfores til det f0lgende feriear pa fslgende vilkar: - overforsel af ferie sker efter 0nske fra medarbejderen, - aftale om overf0rsel skal indgas skriftligt senest 1 maned f0r feriearets afsiutning, dvs. senest den 31. marts i det pagseldende feriear - overf0rt ferie kan hojst gemmes i 3 ar - ferie i et omfang svarende til overf0rt ferie kan ikke palsegges afviklet i en opsigelsesperiode, medmindre ferien er aftalt til afholdelse f0r opsigelsen. Er medarbejderens opsigelsesperiode leengere end overenskomstens og funktionasrlovens almindelige opsigelsesvarsler, kan der dog afvikles ferie i et omfang svarende til den periode, det forlsengede opsigelsesvarsel udg0r. Ferielovens 38, stk. 1 om udbetaling af feriegodtg0relse til medarbejdere, som pa grund af saeriige forhold er forhindret i at afholde ferien, fraviges saledes, at det mellem leder og medarbejder kan aftales, at ferie, som ikke kan afholdes pa grund af egen sygdom, barselsorlov, orlov til adoption eller andet fraveer pa grund af orlov, overf0res til det f0lgende feriear, jf. lovens 40. Frihed 13 Stk. 1 Medarbejderen bar i overenskomstperioden ret til 5 feriefridage. For feriefridagene gaslder f0lgende: - feriefridage optjenes og afvikles i overensstemmelse med reglerne i ferieio ven - feriefridage afholdes med fuld l0n - feriefridagene afvikles i overensstemmelse med medarbejderens 0nsker i det omfang, det er foreneligt med arbejdet. - selskabet kan udmelde en frist for afvikling af feriefridagene. Feriefridage, der ikke er afholdt ved feriearets udl0b, udbetales. Konvertering til kontant betaling sker med et bel0b svarende til det bei0b, derfradrages ved k0b af fridage, jf. stk. 2. Ved fratraeden afvikles eller udbetales et bel0b svarende til de forholdsmsessigt optjente feriefridage. 10

11 Stk. 2 Enkelte, hele fridage kan i sasrlige tilfaeide, og safremt arbejdsforhoidene tillader det, kobes mod fradrag af 1/1855 af en arsl0n pr. arbejdstime. Stk. 3 Fridage, som falder indenfor en sygeperiode, godtgores ikke. Orlov 14 Stk. 1 Der kan gives medarbejderne frihed uden l0n ved; a) Frihed som f0lge af tvingende familiemsessige arsager. En ansat kan gives frihed, nar tvingende familiemasssige arsager g0r sig gasldende i tilfaeide af sygdom eller ulykker, der g0r den ansattes umiddelbare tilstedevasrelse patr^ngende n0dvendig. b) Pasning/pleje af aivorligt syge nasrtstaende. I tilknytning tii reglerne i servicelovens kap. 23 om hjselp i forbindelse med pasning af aivorligt syge i hjemmet mv. kan anmodninger om orlov im0dekommes i rimeligt omfang over for medarbejdere, der 0nsker at p!eje nasrtstaende. Efteruddannelse 15 Stk. 1 Uddannelsesbehovet fastlaegges/aftales mellem leder og medarbejder, hvor der udarbejdes en uddannelsesplan. Dette sker en gang arligt i forbindelse med medarbejdersamtalens gennemforelse. Bade leder og medarbejder har pligt tii at f0lge op pa planen. Stk. 2 Det individuelle uddannelsesbehov, der kan omfatte save! faglig som personlig udvikling, fastlaegges med baggrund i en vurdering af medarbejderens stserke/svage sider i relation til jobindhoid. Stk. 3 Uddannelse givet i jobbet som intern oplsering gennem malrettet instruktion og vejledning fra nsermeste leder og/eller kollegaer suppleres gennem kursusdeltagelse, hvor det sk0nnes hensigtsmsessigt. Stk. 4 Vassentlige sendringer i opgaver og ansvar elier arbejdsmetoder skal automatisk fore til en revurdering af uddannelsesbehovet. Stk. 5 Hvis omlasgning af arbejdsprocesser medf0rer bortfald af arbejdspladser, skal virksomheden i videst mulige omfang bestreebe sig pa at tilbyde de pagseldende andet arbejde i virksomheden. Eventuel uddannelse i denne forbindel se betales af virksomheden og foregar sa vidt muligt i arbejdstiden. 11

12 Seniorordning 16 Stk. 1 Medarbejdere, der er fyldt 62 ar, og som har vasret uafbrudt ansat i Atkins Danmark i 5 ar pa minimum 30 timer, har ret til en seniorordning, hvorefter medarbejderen kan fa nedsat arbejdstiden til 80 % af den gaeldende normtid. Efter overgangen til nedsat arbejdstid indbetaler Atkins arbejdsgiverpensionsbidraget (2/3) pa baggrund af den hidtidige beskaeftigelsesgrad. Udstationering 17 Stk. 1 Ved udstationering af medarbejdere i udlandet af mere end 6 maneders varighed ska! parterne tage stilling til de i bilag 3 anforte punkter. Tillidsrepraesentantregler 18 Stk. 1 Parterne indgar saerskilt aftale om tillidsreprsesentanter. Stk. 1 Overenskomsten traeder i kraft den og er gasldende indtil den af en af parterne opsiges med 3 maneders varsel til ophor en 1. april, dog tidligst den 1.april2016. Kobenhavn, den > 2- iv Ikrafttraeden og opsigelse af overenskomsten 19 For Atkins Danmark A/S For Ingeniorforeningen, IDA For Den Danske Landinspektorforening For DM - Dansk Magisterforening For Danmarks Jurist- og 0konomforbund For Forbundet Arkitekter og Designere For Kommunikation og Sprog For JA 12

13 Bemaerkninger til overenskomsten: Ad 1 Overenskomstens omrade: Til stk. 3 bemserkes, at der er mulighed for at ansaette op til 35 % af alle AC'ere med arbejdsvilkar, der i henhold til 1, stk. 3 afvigerfra overenskomstens bestemmelser i 8 og/eller med gensidigt forlaenget opsigelsesvarsel. Ad 2 Ansasttelse Til stk. 1 bemeerkes, at erhvervsbegrasnsende klausuler, der medf0rer indskraenkninger i en medarbejders mulighed for at tage anssettelse i andre virksomheder, kan kun indsasttes i anssettelsesaftalen efter aftale mellem selskabet og den berarte faglige organisation Ad 3 L0n: Til stk. 2 bemasrkes, at opregningen ikke er udt0mmende1 men omhandler de uddannelser pa bachelorniveau, der pt. er aktuelle i selskabet. Til stk. 4 bemserkes, at det er selskabets malsseining at ligge pa et l0nniveau svarende tii gennemsnittet i radgiverbranchen. Ad 4 Pension: Bruttolonnen er lig indeks 116,6. Ad 7 Deltidsanseettelse: Selskabet er indforstaet med, at den hidtidige administration fortssettes, hvorefter selskabet i videst mulig omfang soger at imodekomme ans0gninger om nedsat arbejdstid. Ad 8 Arbejdstid og overarbejde: Til stk. 1 bemserkes, at medarbejdere, der ved den oprindelige overenskomstperiodens begyndelse pr er ansat med en normal arbejdstid pa 37 timer inklusiv frokostpause, kan selskabet i overenskomstperioden tilbyde at overga til en normal arbejdstid pa 37 timer eksklusiv frokostpause mod en kompensation pa 6,8 % af bruttol0nnen. Pa samme made kan den enkelte medarbejder anmode om at overga til en normal arbejdstid pa 37 timer pr. uge eksklusiv frokostpause mod kompensation pa 6,8 % af bruttol0nnen. Medarbejdere, der har betalt frokostpause pa under 30 minutter, har piigt til at sta til radighed i frokostpausen. Til stk. 3 bemserkes, at forretningsrejser defineres som rejsetid i forbindelse med udog hjemrejse samt arbejdstid. Hvis medarbejderen arbejder under forretningsrejsen, regnes det som arbejdstid, og den samlede arbejdstid kan overskride 12 timer. 13

14 Til stk. 4 bemaerkes, at hvis omfanget af overarbejde afviger vaesentligt fra det, der ligger til grund for tillsegget, revurderes tfegget. Ad 9 Opsigefse: Til stk. 2 bem^rkes, at pligten til at meddele advarsei vedrarer udelukkende opsigelser og ikke bortvisningstilfeelde. 14

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

April 2008 OVERENSKOMST. mellem. Blade Test Centre A/S. AC-organisationerne. 10.02.2010/ehh

April 2008 OVERENSKOMST. mellem. Blade Test Centre A/S. AC-organisationerne. 10.02.2010/ehh April 2008 OVERENSKOMST mellem Blade Test Centre A/S og AC-organisationerne 10.02.2010/ehh 1 Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område 2 Ansættelse 3 Løn 4 Beregning af løn for brudte måneder og deltidsansættelse

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

DVERENSKDMSTF0RHANDL1NGERNE 2DI2

DVERENSKDMSTF0RHANDL1NGERNE 2DI2 DVERENSKDMSTF0RHANDL1NGERNE 2DI2 Handicaphjeelperoverensksten Med henvisning til protokollat af den 9. marts 2012 har nedennasvnte parter indgsiet aftale fyelse af handicaphjaelperoverensksten for en 2-Srig

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

2012-2014. Handicaphj aelpere. Overenskomst. mellem. DI Overenskomst II (SBA) FOA - Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration

2012-2014. Handicaphj aelpere. Overenskomst. mellem. DI Overenskomst II (SBA) FOA - Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014 Handicaphj aelpere Overenskomst mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA - Fag Og Arbejde og 3F Privat Service, Hotel og Restauration Gaeldende fra 1. marts 2012 DI nr. 854598 1. Overenskomstens

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

DI OVERENSKOMST II (DSA) v/di

DI OVERENSKOMST II (DSA) v/di LANDSOVERENSKOMST MELLEM DANSKE FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTFORENINGEN OG DI OVERENSKOMST II (DSA) v/di G/ELDENDE FOR FALCK DANMARK A/S OG HERMED KONCERNFORBUNDNE SELSKABER 2012-2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. vegne af. TDC A/S selv, YouSee A/S, NetDesign A/S samt TDC Hosting A/S. Akademikerorganisationerne

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. vegne af. TDC A/S selv, YouSee A/S, NetDesign A/S samt TDC Hosting A/S. Akademikerorganisationerne OVERENSKOMST 2012 mellem TDC A/S på vegne af TDC A/S selv, YouSee A/S, NetDesign A/S samt TDC Hosting A/S og Akademikerorganisationerne (Som aftalt mellem parterne den 3. marts 2012) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Overenskomst mellem PLF og ALF

Overenskomst mellem PLF og ALF Overenskomst mellem PLF og ALF Aftale pr. 1. april 2013 om løn- og ansættelsesvilkår for landinspektører ansat hos praktiserende landinspektører Kapitel 1 - Lønaftale 1. Område og løn De i nærværende overenskomst

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Cirkulære om. Orlov til børnepasning

Cirkulære om. Orlov til børnepasning Cirkulære om Orlov til børnepasning 2001 1 Cirkulære om orlov til børnepasning (Til samtlige ministerier mv.) 1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1999 er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-1734-009 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002 0.0.0.0 Side 1 Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Protokollatet er gældende til og med den 25. juni 20031, hvorefter det ophæves. Ansatte

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad OVERENSKOMST mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Handelsblad 2014 2017 - side 1 - Mellem Dansk Handelsblad og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst vedrørende de ansatte journalisters

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Overenskomst 2014-2017

Overenskomst 2014-2017 Overenskomst 2014-2017 mellem Enhedslistens Landsorganisation og 3F København, HK, PROSA/ØST, DJ, Djøf og DM (Dansk Magisterforening) Indboidsfortegnelse 1 Dækningsområde 2 2 Ansættelsesforhold 2 3 Opsigelsesvarsler

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag!

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! 1. Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Højskolens

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere