April 2015 OVERENSKOMST. mellem. Atkins Danmark A/S. Akademiker-organisationerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2015 OVERENSKOMST. mellem. Atkins Danmark A/S. Akademiker-organisationerne"

Transkript

1 April 2015 OVERENSKOMST mellem Atkins Danmark A/S og Akademiker-organisationerne

2 Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens omrade 2 Ansaettelse 3 Len 4 Pension 5 Udbetaling af fen/pension 6 L0n til efterladte 7 Deltidsanssettelse 8 Arbejdstid og overarbejde 9 Opsigelse 10 Sygdom 11 Graviditet, barsef og adoption 12 Ferie 13 Frihed 14 Orlov 15 Efteruddannelse 16 Seniorordning 17 Udstationering 18 Tillidsrepraesentantregler 19 Ikrafttraeden og opsigelse af overenskomsten

3 Overenskomstens omrade 1 Stk. 1 Overenskomsten omfatter Ion og arbejdsvilkar for medarbejdere i Atkins Danmark, der i henhold til den til enhver tid gaaldende hovedaftale og tilhorende protokollater er henfort til Akademikerorganisationernes forhandiingsomrade, jf. biiag 1, og andre, herunder udenlandske uddanneiser, pa tiisvarende niveau. Stk. 2 Overenskomsten omfatter dog ikke medlemmer af selskabets direktion og direkt0rer. Stk. 3 Medarbejdere kan anssettes med gensidig forlasnget opsigelsesvarsel og arbejdsvilkar, jf. 8, der afviger fra overenskomstens bestemmelser herom (se Bemaerkninger). Disse vilkar ma dog i intet tilfaelde ud fra en samlet vurdering, stille medarbejderne ringere end de vilkar, der er aftalt i overenskomsten. Ansae ttelse 2 Stk. 1 Medarbejderne ansasttes efter lovgivningens almindelige bestemmelser (se Bemserkninger). Stk. 2 Ved anssettelse i henhold til denne overenskomst modtager medarbejderen en skriftlig ansasttelsesaftale, der opfylder oplysningskravene om selskabets pligt til at underrette medarbejderen om vilkarene for anssettelsesforholdet. Stk. 3 Midlertidig/tidsbegraenset ansasttelse kan finde sted. Forlaangelse ma ikke ske ud over en samlet beskaoftigelsesperiode pa 2 ar, ligesom der inden for denne periode kun ma ske forlsengelse af ansasttelsesforholdet 2 gange, medmindre afvigelse herfra aftaies mellem selskabets ledelse og vedkommende Akademikerorganisations tillidsrepreesentant. Stk. 4 Tillidsrepraesentanten modtager en kopi af ansasttelsesbrevet, dog ikke indeholdende lonoplysninger. Lon 3 Stk. 1 Minimumslonnen udg0r kr. brutto pr. maned i hovedstadsomradet og kr. brutto pr. maned i provinsen, dog kan medarbejdere, der anssettes med l0ntilskud eller lignende, sa Isenge tilskudsperioden l0ber, anssettes til en minimumsl0n pa ,- kr. brutto pr. maned i hovedstadsomradet og kr. brutto pr. maned i provinsen. Stk. 2 For f0lgende medarbejdergrupper udg0r mindstel0nningerne 90 % af de ovenfor fastsatte satser: 3

4 Civiiokonomer (HA'ere, HD'ere), handelsjurister, cand.negot.'er med en 4-arig uddannelse, B.A.'ere samt B.S.'ere (bachelorer)(se Bemaerkninger). Stk. 3 Lonnen aftales i 0vrigt individuelt ved og under ansaettelsen i forhoid tii, at seiskabet skal kunne rekruttere og fasthoide medarbejderne, saledes at den gi ver udtryk for stillingens art og for den pagaeldende medarbejders kvalifikationer, uddannelse, anciennitet, ansvarog indsats. Stk. 4 Hvert ar senest i februar maned optages forhandlinger mellem ledeise og Akademiker-klubben med henblik pa regulering af lonsummen pr. aprii ma ned. Reguieringen for nservserende overenskomstperiode finder sted med manedslonnen forapril. (se Bem^rkninger). I ar hvor overenskomsten fornys, aftales I0nsumsregu!eringen for den efterf0lgende april mellem overenskomstens parter. Hvert ar hvor overenskomsten ikke fornys, optages forhandlinger mellem selskabets ledeise og Akademiker-klubben med henblik pa regulering af l0nsummen. Reguieringen finder sted med manedsl0nnen for april. Opnar sei skabet og den lokale Akademiker-klub ikke enighed om I0nsumsreguleringens st0rrelse, fortsaetter forhandiingerne mellem overenskomstens parter. L0nsumsreguleringen er den procentstigning april lonsummen stiger med i forhoid til marts lonsummen samme ar. Ved den ariige fastssettelse af i0nsumsstign!ngen, indgar droftelser af skaevheder i forhoid til afdeling, anciennitet, k0n m.m. med henblik pa opretning af evt. sksevheder. Stk. 5 Med udgangspunkt i en vurdering af selskabets markedsmaessige situation i aftaleperioden og den forventede lonudvikling i sammenlignelige virksomheder inden for den radgivende branche forhandles reguieringen af lonsummen. Vurderingen baseres pa:.1. L0nstatistik udarbejdet af gruppen af store danske radgivende ingeniorfirmaer i Danmark, kaldet ERFA-statistikken. 2. Lonstatistik udarbejdet af Dansk Ingeniorforening (IDA) 3. Statistikker og i0nsumsberegninger udarbejdet af henholdsvis seiskabet og Akademiker-organisationerne. Akademiker-klubben og selskabets ledeise fremlaegger ved forhandlingernes begyndelse relevant materiale sasom tenstatistikker, markedsvurderinger og lignende. Paberabt materiale samt eventuelle korrektioner og fremskrivninger heraf skal dokumenteres i en sadan grad, at parterne hver for sig kan forvisse sig om materia!ets relevans og validitet. 4

5 Ledelsen udleverer statistisk materiale, som underbygger den i sidste afsnit af stk. 4 naevnte problematik. Pension 4 Stk. 1 Det samlede indbetaling til pension beregnes som 16,6 % af nettol0nnen (nettol0n = bruttolon ekskl. pension), hvoraf 2/3 er arbejdsgiverbidrag og 1/3 medarbejderbidrag.(se Bemserkninger) Stk. 2 Ved anssettelse har den nyansatte medarbejder mulighed for at vselge en pensionsoptrapningsordning. Pensionsoptrapningsordningen tilbydes som en 5- arig eller en 10-arig ordning, hvorefter pensionsindbetalingerne over den valgte periode optrappes tii en samlet pensionsindbetaiing pa i alt 16,6 % pa folgende made: Den samlede pensionsindbetaiing ved 5-arige optrapningsordning: 1. anssettelsesar 3 % af nettolonnen 2. ansasttelsesar 6 % af nettol0nnen 3. ansasttelsesar 9 % af nettolsnnen 4. ansasttelsesar 12 % af nettotennen 5. anssettelsesar 16,6 % af nettolonnen Den samlede pensionsindbetaiing ved 10-arig optrapningsordning:. 1. ansasttelsesar 3 % af nettol0nnen 3. anssettelsesar 6 % af nettolonnen 5. ansasttelsesar 9 % af nettolonnen 7. anssettelsesar 12 % af nettol0nnen 10. anssettelsesar 16,6 % af nettolonnen Af det samlede pensionsbidrag udg0r2/3 arbejdsgiverbidrag, mens 1/3 er medarbejderbidrag. Stk. 3 Alle medarbejdere har en gang arligt mulighed for at vaelge en lavere pensions indbetaiing end 16,6 %, dog minimum 9 % af nettolennen. Stk. 4 Pensionsbidragene indbetales til de pensionskasser, som de pagasldende Akademiker-organisationer er tilknyttet, jf. bilag 2. Udbetafing af Ion/pension 5 Stk. 1 L0nnen udbetales manedsvis bagud. Samtidig indbetales selskabets og medarbejderens pensionsbidrag til pensionskassen. Lon til efterladte 6 Stk. 1 De ansatte er omfattet af funktionaerlovens regler om l0n til efterladte. 5

6 L0nnen til de efterladte er lonnen pa tidspunktet for dodsfaldet. Lonnen for den mined i hvilket dodsfaidet sker, udbetaies til boet og medregnes ikke i l0nnen til de efterladte. Deltidsansaettelse 7 Stk. 1 Medarbejderne har, safremt det er foreneligt med de stedlige arbejdsforhold, adgang til at fa den dem pahvilende arbejdstid nedsat. Ved deltid ydes der Ion og pension i forhold til den nedsatte arbejdstid. Sadan nedsasttelse af arbejdstiden kan enten vasre varig eller pa begrsenset tid. Genoptagelse af fuld arbejds tid kan kun ske, nar dette kan passe med arbejdsforholdene (se Bemserkninger). Arbejdstid og overarbejde 8 Stk. 1 Den normale arbejdstid erforfuldtidsansatte 37 timer eksklusiv frokostpause pr. uge. Arbejdstiden lasgges normalt mandag til fredag i tidsrummet 7-18 (se Bemaarkninger). Stk. 2 Uanset det i stk. 1 anforte er medarbejderen, nar losningen af arbejdsopgaverne n0dvendigg0r det, pligtig at prsestere overarbejde i rimeligt omfang. Stk. 3 Forretningsrejser medregnes med det faktiske tidsforbrug, dog med h0jst 12 timer pr. d0gn (se Bemaerkninger). Stk. 4 Kun hvis der efter forudgaende skriftiig aftale med naermeste leder er ivasrksat overarbejde af laengere varighed eller storre omfang, godtg0res dette overar bejde ved afspadsering elier med betaling efter forudgaende dr0fte!se mellem naermeste leder og medarbejderen. Overarbejde honoreres med 1:1 pr. time pa hverdage (fra mandag ki tii fredag kl ) og 1:1,5 i weekend (fra fredag kl til mandag kl ) og andre arbejdsfrie dage. Timel0nnen opgores som 1/1855 af den pagasldende medarbejders arsl0n inkl. selskabets og eget pensionsbidrag. Natarbejde i tidsrummet mellem kl og 05.30, der er aftait efter reglerne om overarbejde og udf0res som udearbejde, medregnes pa hverdage med mi nimum dagsnormen uafhasngigt af det faktiske antal timer, medarbejderen har arbejdet, og safedes at de timer, hvor medarbejderen faktisk har arbejdet, afregnes med 1:1,25. De 0vrige timer, hvor medarbejderen ikke har arbejdet, afregnes med 1:1.1 weekender og pa helligdage afregnes natarbejde i tidsrummet mellem ki og med 1:1,75 for de timer, medarbejderen faktisk har arbejdet i dette tidsrum. 6

7 Ved overarbejdssituationer er medarbejderen berettiget til at drofte tildeling af midiertidigt tiilaeg til den faste Ion, eiler der kan udbetales et engangsbeteb (se Bemasrkninger). Stk. 5 Det pahviler den enkelte medarbejder sa tidligt som muligt at g0re sin nsermeste leder opmasrksom pa, at der vil kunne opsta problemer med afvikling af medarbejderens arbejdsbyrde inden for den normale arbejdstid. Safremt der ikke er mulighed for omlasgning af arbejdet, pahviler det nasrmeste leder at vurdere n0dvendige tiltag, herunder om der bor etableres en aftale om overarbejde. Opsigelse 9 Stk. 1 Opsigelse af medarbejdere sker efter funktionserloven og nasrvasrende overenskomst bestemmelser. Stk. 2 Opsigelse skal meddeles skriftiigt. Medarbejderen har pa begasring ret til at modtage en skriftlig begrundelse for afskedigelsen. For medarbejdere med mere end 12 maneders uafbrudt ansasttelse kan afskedigelse begrundet i medarbejderens forhold ikke ske uden forudgaende skriftlig advarsel, medmindre afskedigelsen skyldes sygdom, eller at medarbej deren vassentligt har mislighoidt ansasttelsesaftaien eller begaet strafbart forhold (se Bemeerkninger). Stk. 3 Sporgsmal om berettigelse af en afskedigelse, behandles og afgores efter hovedaftalens bestemmelser om masgling og voldgift. Stk. 1 Derydesfuld l0n under sygdom. Sygdom 10 Stk. 2 Medarbejdere kan holde fri med i0n, nar deter nodvendigt i forbindelse med hjemmeboende barns forste sygedag. Bestemmeisen gaslder kun for born un der 15 ar. Yderligere frihed i forbindelse med mindrearige hjemmeboende borns sygdom kan i s^rlig tilfaslde fas efter aftale med nsermeste leder ved brug af ferie, afspadsering eller mod lonfradrag. Stk. 3 En medarbejder har pligt til i nodvendigt omfang at medvirke til, at selskabet kan opna refusion i overensstemmelse med dagpengeloven. 7

8 Graviditet, barse! og adoption 11 Stk. 1 En medarbejder har ret til fravasr pa grund af graviditet, barsel og adoption efter regierne i iov om ligebehandling af msend og kvinder med hensyn til beskaeftigeise og barselsorlov mv. Herudover gaeider regierne i funktionasrloven og Iov om dagpenge ved sygdom og f0dsel. Stk. 2 En medarbejder, der er gravid/skal adoptere, skal give selskabet meddeielse om graviditeten/adoptionen, samt om hvornar medarbejderen 0nsker at pabegynde sin orlov senest 3 maneder f0r forventet fodsel/adoption. Ved graviditetsfravasr skal tidspunktet for forventet f0dse! dokumenteres ved lasge- eller jordemoderattest, og f0dsien skal dokumenteres ved f0dselsattest Stk. 3 En gravid medarbejder har ret til fravasr med l0n fra det tidspunkt, der sk0nnes at vaere 6 uger til f0dslen. Efter fodslen har moderen ret tii fravser med l0n fra arbejdet i 14 uger. Efter den 14. uge efter f0dslen/modtageisen har forseldrene ret til fravasr i sammenlagt 32 uger. De 32 uger kan forlasnges til 40 eller 46 uger efter regier ne i ligebehandlingsloven. I perioden efter den 14. uge og indtil udgangen af den 24. uge efter f0dslen/modtageisen i hjemmet har enten moderen eller faderen ret til fravser med l0n i 10 uger. Er begge forasldre omfattet af denne overenskomst, har forseldrene tiisammen ret til fravasr med Ion i 10 uger. En ansat kan vselge at placere de 10 uger med l0n eller dele heraf efter den 24. uge efter f0dslen i det omfang, den anden af forasldrene holder l0nnet eller ul0nnet orlov i perioden fra den 15, til den 24. uge efter f0dslen eller dele heraf. Ved adoption har adoptanterne ret tii 24 ugers fravaar med l0n, og adoptanterne kan frit dele de 24 uger meilem sig. Stk. 4 Faderen har i forbindelse med barnets f0dsel/hjemkomst ret til fravser med l0n i 2 sammenhcengende uger umiddelbart efter f0dslen eller modtagelsen i hjem met eller efter aftale med selskabet pa et andet tidspunkt inden for de f0rste 14 uger efter f0dslen. I perioden fra f0dslen og indtil udgangen af den 26. uge efter f0dslen har faderen desuden ret til fravaer med l0n i yderligere 2 sammenhaengende uger. Stk. 5 For en ansat, der i henhold til regierne i ligebehandlingsloven udnytter sin ret til fravasr uden Ion som f0ige af barsel og adoption, indbetaler selskabet l0bende det overenskomstaftalte arbejdsgiver- og egetbidrag til den ansattes pensionsordning til og med den 46. uge efter f0dslen i den ul0nnede orlovsperiode (dagpengeperiode). Der indbetales ikke pension i en evt. forlasnget orlovsperiode i henhold til ligebehandlingslovens 7, stk. 2. Safremt begge medarbejdere er 8

9 ansat i selskabet kan den samlede pensionsindbetaling ikke udg0re et hcjere belob, end hvad der svarer til pensionsindbetaling for en medarbejder. Stk, 6. Retten til ion under barsei er betinget af, at medarbejderen pa det forventede fodselstidspunkt har vaeret ansat i 6 maneder. Stk. 7 En medarbejder, der opnar ret til fravasr pa grund af graviditet, fodsel eller adoption efter reglerne i ligebehandlingsloven og pa f0dsels- eller adoptionstidspunktet har vseret ansat i minimum 6 maneder, har endvidere ret ti! 10 omsorgsdage med Ion pr. barn. En medarbejder, der er gravid, kan vaelge at afvikle omsorgsdagene som 7. og 8. uge f0r forventet f0dsel. En medarbejder har i ovrigt ret ti! at afvikle omsorgsdage i forlsengelse af anden orlov. Omsorgsdage kan afvikies som hele eller halve fridage, enkeltvis eller i sammenhseng. Anmodning om afvikling af omsorgsdage fremssettes tidligst muligt og bor im0dekommes, medmindre fravseret er uforeneligt med arbejdets udf0- relse. Omsorgsdage anses for afviklet, uanset om medarbejderen er syg eller i 0vrigt har lovligt forfald pa en omsorgsdag. Hvis en medarbejder opsiges af Atkins Danmark og ved fratrseden ikke har haft mulighed for at afvikle tilgodehavende omsorgsdage i opsigelsesperioden, udbetales der kompensation herfor i forbindelse med fratraeden. Hvis medarbejderen selv opsiger sin stilling, bortfalder retten tii at afholde omsorgsdage i opsigelsesperioden, medmindre der senest 1 maned inden opsigelsen er truffet aftale om afvikling af dagene. Omsorgsdage bortfalder ved ophsr af anssettelsesforholdet uanset arsag og kan ikke konverteres til kontant godtgorelse. Stk. 8 Retten til l0n i perioden f0r fodslen er betinget af, at medarbejderen ikke i dette tidsrum har anden l0nnet beskaeftigelse, som den pageeldende ikke tidligere har haft, eller pa anden made foranlediger, at selskabets ret til at modtage dagpengerefusion i henhold til dagpengeloven, nedsaettes eller bortfalder. Retten til l0n bortfalder endvidere, i det omfang medarbejderen i fravaersperioden efter fodsien/adoptionen ved beskasftigeise hos anden arbejdsgiver, ved undervisning eller pa anden made foranlediger, at retten til barseisdagpenge ef ter dagpengeloven nedsaattes eller bortfalder. Stk. 9 En medarbejder har pligt til i nodvendigt omfang at medvirke tii, at selskabet kan opna refusion i overensstemmelse med dagpengeloven. Retten til lonnetfravser i forbindelse med graviditet, barsei og adoption efter reglerne ovenfor i stk. 1-6 er afhsengig af, at selskabet under fravaeret modtager fuid dagpengerefusion ef ter dagpengelovens regler. Dette geelder dog ikke for de f0rste 2 uger af 6 ugers perioden f0r f0dslen, hvor der efter lovgivningen ikke ydes refusion. 9

10 Ferie 12 Stk. 1 Ferie optjenes og afholdes i henhold til reglerne i Ferieioven. Ferietiilaegget udg0r 1 14 %. Stk. 2 Med henvisning til ferielovens 19 kan det mellem den enkelte medarbejder og dennes leder aftales at optjent ferie ud over 20 dage (4 uger) overfores til det f0lgende feriear pa fslgende vilkar: - overforsel af ferie sker efter 0nske fra medarbejderen, - aftale om overf0rsel skal indgas skriftligt senest 1 maned f0r feriearets afsiutning, dvs. senest den 31. marts i det pagseldende feriear - overf0rt ferie kan hojst gemmes i 3 ar - ferie i et omfang svarende til overf0rt ferie kan ikke palsegges afviklet i en opsigelsesperiode, medmindre ferien er aftalt til afholdelse f0r opsigelsen. Er medarbejderens opsigelsesperiode leengere end overenskomstens og funktionasrlovens almindelige opsigelsesvarsler, kan der dog afvikles ferie i et omfang svarende til den periode, det forlsengede opsigelsesvarsel udg0r. Ferielovens 38, stk. 1 om udbetaling af feriegodtg0relse til medarbejdere, som pa grund af saeriige forhold er forhindret i at afholde ferien, fraviges saledes, at det mellem leder og medarbejder kan aftales, at ferie, som ikke kan afholdes pa grund af egen sygdom, barselsorlov, orlov til adoption eller andet fraveer pa grund af orlov, overf0res til det f0lgende feriear, jf. lovens 40. Frihed 13 Stk. 1 Medarbejderen bar i overenskomstperioden ret til 5 feriefridage. For feriefridagene gaslder f0lgende: - feriefridage optjenes og afvikles i overensstemmelse med reglerne i ferieio ven - feriefridage afholdes med fuld l0n - feriefridagene afvikles i overensstemmelse med medarbejderens 0nsker i det omfang, det er foreneligt med arbejdet. - selskabet kan udmelde en frist for afvikling af feriefridagene. Feriefridage, der ikke er afholdt ved feriearets udl0b, udbetales. Konvertering til kontant betaling sker med et bel0b svarende til det bei0b, derfradrages ved k0b af fridage, jf. stk. 2. Ved fratraeden afvikles eller udbetales et bel0b svarende til de forholdsmsessigt optjente feriefridage. 10

11 Stk. 2 Enkelte, hele fridage kan i sasrlige tilfaeide, og safremt arbejdsforhoidene tillader det, kobes mod fradrag af 1/1855 af en arsl0n pr. arbejdstime. Stk. 3 Fridage, som falder indenfor en sygeperiode, godtgores ikke. Orlov 14 Stk. 1 Der kan gives medarbejderne frihed uden l0n ved; a) Frihed som f0lge af tvingende familiemsessige arsager. En ansat kan gives frihed, nar tvingende familiemasssige arsager g0r sig gasldende i tilfaeide af sygdom eller ulykker, der g0r den ansattes umiddelbare tilstedevasrelse patr^ngende n0dvendig. b) Pasning/pleje af aivorligt syge nasrtstaende. I tilknytning tii reglerne i servicelovens kap. 23 om hjselp i forbindelse med pasning af aivorligt syge i hjemmet mv. kan anmodninger om orlov im0dekommes i rimeligt omfang over for medarbejdere, der 0nsker at p!eje nasrtstaende. Efteruddannelse 15 Stk. 1 Uddannelsesbehovet fastlaegges/aftales mellem leder og medarbejder, hvor der udarbejdes en uddannelsesplan. Dette sker en gang arligt i forbindelse med medarbejdersamtalens gennemforelse. Bade leder og medarbejder har pligt tii at f0lge op pa planen. Stk. 2 Det individuelle uddannelsesbehov, der kan omfatte save! faglig som personlig udvikling, fastlaegges med baggrund i en vurdering af medarbejderens stserke/svage sider i relation til jobindhoid. Stk. 3 Uddannelse givet i jobbet som intern oplsering gennem malrettet instruktion og vejledning fra nsermeste leder og/eller kollegaer suppleres gennem kursusdeltagelse, hvor det sk0nnes hensigtsmsessigt. Stk. 4 Vassentlige sendringer i opgaver og ansvar elier arbejdsmetoder skal automatisk fore til en revurdering af uddannelsesbehovet. Stk. 5 Hvis omlasgning af arbejdsprocesser medf0rer bortfald af arbejdspladser, skal virksomheden i videst mulige omfang bestreebe sig pa at tilbyde de pagseldende andet arbejde i virksomheden. Eventuel uddannelse i denne forbindel se betales af virksomheden og foregar sa vidt muligt i arbejdstiden. 11

12 Seniorordning 16 Stk. 1 Medarbejdere, der er fyldt 62 ar, og som har vasret uafbrudt ansat i Atkins Danmark i 5 ar pa minimum 30 timer, har ret til en seniorordning, hvorefter medarbejderen kan fa nedsat arbejdstiden til 80 % af den gaeldende normtid. Efter overgangen til nedsat arbejdstid indbetaler Atkins arbejdsgiverpensionsbidraget (2/3) pa baggrund af den hidtidige beskaeftigelsesgrad. Udstationering 17 Stk. 1 Ved udstationering af medarbejdere i udlandet af mere end 6 maneders varighed ska! parterne tage stilling til de i bilag 3 anforte punkter. Tillidsrepraesentantregler 18 Stk. 1 Parterne indgar saerskilt aftale om tillidsreprsesentanter. Stk. 1 Overenskomsten traeder i kraft den og er gasldende indtil den af en af parterne opsiges med 3 maneders varsel til ophor en 1. april, dog tidligst den 1.april2016. Kobenhavn, den > 2- iv Ikrafttraeden og opsigelse af overenskomsten 19 For Atkins Danmark A/S For Ingeniorforeningen, IDA For Den Danske Landinspektorforening For DM - Dansk Magisterforening For Danmarks Jurist- og 0konomforbund For Forbundet Arkitekter og Designere For Kommunikation og Sprog For JA 12

13 Bemaerkninger til overenskomsten: Ad 1 Overenskomstens omrade: Til stk. 3 bemserkes, at der er mulighed for at ansaette op til 35 % af alle AC'ere med arbejdsvilkar, der i henhold til 1, stk. 3 afvigerfra overenskomstens bestemmelser i 8 og/eller med gensidigt forlaenget opsigelsesvarsel. Ad 2 Ansasttelse Til stk. 1 bemeerkes, at erhvervsbegrasnsende klausuler, der medf0rer indskraenkninger i en medarbejders mulighed for at tage anssettelse i andre virksomheder, kan kun indsasttes i anssettelsesaftalen efter aftale mellem selskabet og den berarte faglige organisation Ad 3 L0n: Til stk. 2 bemasrkes, at opregningen ikke er udt0mmende1 men omhandler de uddannelser pa bachelorniveau, der pt. er aktuelle i selskabet. Til stk. 4 bemserkes, at det er selskabets malsseining at ligge pa et l0nniveau svarende tii gennemsnittet i radgiverbranchen. Ad 4 Pension: Bruttolonnen er lig indeks 116,6. Ad 7 Deltidsanseettelse: Selskabet er indforstaet med, at den hidtidige administration fortssettes, hvorefter selskabet i videst mulig omfang soger at imodekomme ans0gninger om nedsat arbejdstid. Ad 8 Arbejdstid og overarbejde: Til stk. 1 bemserkes, at medarbejdere, der ved den oprindelige overenskomstperiodens begyndelse pr er ansat med en normal arbejdstid pa 37 timer inklusiv frokostpause, kan selskabet i overenskomstperioden tilbyde at overga til en normal arbejdstid pa 37 timer eksklusiv frokostpause mod en kompensation pa 6,8 % af bruttol0nnen. Pa samme made kan den enkelte medarbejder anmode om at overga til en normal arbejdstid pa 37 timer pr. uge eksklusiv frokostpause mod kompensation pa 6,8 % af bruttol0nnen. Medarbejdere, der har betalt frokostpause pa under 30 minutter, har piigt til at sta til radighed i frokostpausen. Til stk. 3 bemserkes, at forretningsrejser defineres som rejsetid i forbindelse med udog hjemrejse samt arbejdstid. Hvis medarbejderen arbejder under forretningsrejsen, regnes det som arbejdstid, og den samlede arbejdstid kan overskride 12 timer. 13

14 Til stk. 4 bemaerkes, at hvis omfanget af overarbejde afviger vaesentligt fra det, der ligger til grund for tillsegget, revurderes tfegget. Ad 9 Opsigefse: Til stk. 2 bem^rkes, at pligten til at meddele advarsei vedrarer udelukkende opsigelser og ikke bortvisningstilfeelde. 14

2012-2014. Handicaphj aelpere. Overenskomst. mellem. DI Overenskomst II (SBA) FOA - Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration

2012-2014. Handicaphj aelpere. Overenskomst. mellem. DI Overenskomst II (SBA) FOA - Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014 Handicaphj aelpere Overenskomst mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA - Fag Og Arbejde og 3F Privat Service, Hotel og Restauration Gaeldende fra 1. marts 2012 DI nr. 854598 1. Overenskomstens

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. vegne af. TDC A/S selv, YouSee A/S, NetDesign A/S samt TDC Hosting A/S. Akademikerorganisationerne

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. vegne af. TDC A/S selv, YouSee A/S, NetDesign A/S samt TDC Hosting A/S. Akademikerorganisationerne OVERENSKOMST 2010 mellem TDC A/S på vegne af TDC A/S selv, YouSee A/S, NetDesign A/S samt TDC Hosting A/S og Akademikerorganisationerne (Som aftalt mellem parterne den 10. marts 2010) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger OVERENSKOMST 2014 2017 mellem BL Danmarks Almene Boliger og Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Magisterforening Ingeniørforeningen i Danmark Jordbrugsakademikerne Kommunikation og

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2011 2014 mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer...

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

Overenskomst mellem DANSKE ARK og TL pr. 1. april 2012

Overenskomst mellem DANSKE ARK og TL pr. 1. april 2012 Overenskomst mellem DANSKE ARK og TL pr. 1. april 2012 1 Overenskomstens område Stk. 5 Denne overenskomst gælder for: a) tekniske assistenter/-designere/-tegnere, b) byggeteknikere, c) møbel- og indretningsarkitekter,

Læs mere

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 1 Overenskomstens område Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Konstruktørforeningen (KF), og er gældende

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område...........................................

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område.................................................

Læs mere

Overenskomst. mellem. HK-Privat

Overenskomst. mellem. HK-Privat Overenskomst mellem HK-Privat og BL 2011 2014 side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid.. 3 3 Overarbejde... 4 4 Løn... 5 5 Løn- og arbejdsforhold for elever se side 19.. 7 6 Valgfrie lønelementer... 7

Læs mere

2014-2017. Overenskomst mellem Post Danmark A/S og Akademiker - organisationerne

2014-2017. Overenskomst mellem Post Danmark A/S og Akademiker - organisationerne 2014-2017 Overenskomst mellem Post Danmark A/S og Akademiker - organisationerne Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område... 3 2. Ansættelse... 3 3. Udbetaling af løn... 4 4. Lønbestemmelser... 4 5.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD)

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD) OVERENSKOMST mellem TDC A/S på vegne af TDC A/S YouSee A/S og Lederforeningen i TDC (LTD) 2010 (Som aftalt mellem parterne den 13. april 2010 vedrørende overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2010) Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD)

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD) OVERENSKOMST mellem TDC A/S på vegne af TDC A/S YouSee A/S og Lederforeningen i TDC (LTD) 2012 (Som aftalt mellem parterne den 17. april 2012 vedrørende overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2012) Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal. Teknikere i DR. september 2012

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal. Teknikere i DR. september 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal Teknikere i DR september 2012 Forord Vi har igen valgt at trykke hele overenskomstteksten mellem DR og Dansk Metal suppleret med løbende kommentarer fra klub

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

Overenskomst. mellem. Willke og Dansk Jernbaneforbund

Overenskomst. mellem. Willke og Dansk Jernbaneforbund Overenskomst mellem Willke og Dansk Jernbaneforbund gældende for 01.03.2014-01.03.2016 1 Forord Overenskomstparterne Dansk Jernbaneforbund og Willke indgik den 01.09. 2011 aftale om en overenskomst for

Læs mere

Juli 2014. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl.

Juli 2014. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. Juli 2014 2014 2017 Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. 2 Indholdsfortegnelse Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTIONiERO VEREN SKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTIONiERO VEREN SKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTIONiERO VEREN SKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennsevnte parter har indgaet aftale fornyelse af Industriens Overenskst og Industriens Funlctionseroverenskst

Læs mere

Oktober. 2012. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl.

Oktober. 2012. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. Oktober. 2012 2012 2014 Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. 2 Indholdsfortegnelse Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Overenskomst mellem DM-arbejdsgiver og HK/Privat 2011-2013

Overenskomst mellem DM-arbejdsgiver og HK/Privat 2011-2013 Overenskomst mellem DM-arbejdsgiver og HK/Privat 2011-2013 Indholdsfortegnelse side: 1 Overenskomstens område... 3 2 Tilpasning af overenskomster for nyoptagne virksomheder... 3 3 Arbejdstid... 4 4 Minimallønninger

Læs mere

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S VERENSKOMST KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S OVERENSKOMST 2014 2017 For vagtfunktionærer og taxi-servicemedarbejde Indgået mellem DI Overenskomst ll (AO) for Københavns Lufthavne A/S og Serviceforbundet for vagtfunktionærer

Læs mere

AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7

AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7 4 Afsnit 1 - Overenskomstens gyldighedsområde Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7 KAPITEL 2 - ANSÆTTELSE... 8 2. Uddannede og erfarne medarbejderes

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

FÆLLESOVERENSKOMST. mellem. RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø

FÆLLESOVERENSKOMST. mellem. RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø FÆLLESOVERENSKOMST mellem RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK ved HK service, København og DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND

Læs mere