Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel"

Transkript

1 Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING

2 Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt... side 7 Før fødslen den vordende mor... side 8 Før fødslen den vordende far... side 10 Efter fødslen de første 14 uger moderen (barselsorlov)... side 11 Efter fødslen de første 14 uger faderen (fædreorlov)... side 12 Når de første 14 uger er gået fælles for moderen og faderen (forældreorlov)... side 14 Særlige tilfælde... side 15 Hvis du bor i Sverige eller Tyskland... side 15 Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Udgivet af Fagligt Fælles Forbund December 2014 Tekst: Poul Christensen Fotos: Arkiv Layout: zentens Varenr. 3007

3 Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel En gennemgang af overenskomst og lovgivning vedrørende falckreddernes rettigheder og pligter i forbindelse med graviditet og barsel m.v. F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND

4

5 Rettigheder er ikke en gave fra himlen Falckreddernes rettigheder i forbindelse med graviditet, barsel og orlov m.v. er ikke en gave fra himlen eller en lottogevinst. Der er tværtimod tale om et resultat af årtiers politisk kamp for børns, mødres og fædres rettigheder. Samt et resultat af mange års faglig kamp for overenskomster, der giver dig endnu bedre vilkår end dem som lovgivningen har sikret dig. I denne pjece kan du læse om dine rettigheder således som de er nu og her. 3F vil fortsætte indsatsen for endnu bedre vilkår i forbindelse med barsel. F.eks. fuld løn i længere tid under orloven, bedre beskyttelse af den vordende mor, mere orlov til faderen osv. Vi håber at du sammen med dine kolleger vil blande dig i debatten om hvad der skal være de højst prioriterede krav i den forbindelse. Både når overenskomsten skal fornyes, og når der skal kæmpes politisk for at forbedre lovgivningen. 5

6 Indviklet puslespil Falckreddernes rettigheder og pligter i forbindelse med barsel er noget af et indviklet puslespil. Brikkerne består dels af lovgivning, dels af aftalestof fra overenskomsten. Lovgivningen sikrer alle nogle grundlæggende rettigheder til fravær (orlov). Samt i en del af fraværsperioden dagpenge. Der er tale om rettigheder, som ikke må forringes ved aftaler, overenskomster m.v. Rettighederne i henhold til lovgivningen suppleres så af overenskomsten (løn under barsel og lignende). Når der i det følgende henvises til loven, menes der Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven, lovbekendtgørelse 1070/ 2012). Lovens bestemmelser er kun gældende for personer der har lovligt ophold her i landet. Den overenskomst, der henvises til i denne pjece, er overenskomsten mellem Falck/Dansk Industri og 3F/Transportgruppen. 6

7 Ventetid Mor: Ret til fravær ved graviditetsundersøgelser pligt til at underrette arbejdsgiver evt. ret til fremrykket orlov i tilfælde af sygdom. Graviditetsorlov (4 uger før forventet fødsel) Mor: Ret til fravær med fuld løn (NB krav om anciennitet) Far: Underrette arbejdsgiver med 4 ugers varsel hvis retten til fædre orlov ønskes udnyttet. De første 14 uger barselsorlov/fædreorlov De første 2 uger efter fødslen har moderen ret og pligt til fravær. Herefter har hun ret til yderligere 12 ugers barselsorlov. Mor: Ret til fuld løn i alle 14 uger. (NB! krav om anciennitet). Alternativt barselsdagpenge. Mor: Optjener anciennitet under barselsorlov. Mor: Ret til ekstra pensionsbidrag under barselsorlov. Mor: Pligt til senest 8 uger efter fødslen at underrette arbejdsgiver om hvor meget orlov hun samlet agter at holde, samt hvornår. Far: Ret til 2 sammenhængende ugers fædreorlov med fuld løn. (NB! krav om anciennitet). Far: Pligt til senest 8 uger efter fødslen at underrette arbejdsgiver om hvor meget orlov han samlet agter at holde. Når de første 14 uger er gået forældreorlov Samlet ret til fravær i op til 46 uger kan ifølge loven holdes samlet eller hver for sig. En af forældrene kan udskyde 8-13 uger af forældreorloven indtil barnet fylder 9 år. Ret til barselsdagpenge i tilsammen 32 uger. Løn (max 140 kr. i timen) i sammenlagt 13 uger. (NB! krav om anciennitet). Heraf har hver af forældrene ret til 5 uger. De sidste 3 uger kan deles! 7

8 Før fødslen den vordende mor Loven siger følgende: 1.Moderen har ret til fravær fra arbejdet på grund af graviditet når der skønnes at være 4 uger til fødslen (lægens eller jordemoderens skøn) tidligere end de 4 uger hvis lægen skønner, at graviditeten har et sygeligt forløb, der ved fortsat beskæftigelse vil medføre risiko for moderens helbred eller for fosteret tidligere end de 4 uger hvis arbejdets særlige karakter medfører risiko for fosteret, eller hvis graviditeten på grund af offentligt fastsatte bestemmelser forhindrer hende i at varetage sit arbejde og arbejdsgiveren ikke kan tilbyde hende anden passende beskæftigelse når hun skal til forebyggende graviditetsundersøgelser og disse foregår i arbejdstiden. 2.Den vordende mor har pligt til med 3 måneders varsel at underrette arbejdsgiveren om det forventede fødselstidspunkt at underrette arbejdsgiveren om hun agter at udnytte retten til fravær før fødslen. 3.Loven giver moderen ret til barseldagpenge, hvis hun opfylder en af følgende 3 forudsætninger: har været tilknyttet arbejdsmarkedet i de sidste 13 uger før fraværsperiodens begyndelse og i denne periode har været beskæftiget i mindst 120 timer eller er berettiget til arbejdsløshedsunderstøttelse i tilfælde af ledighed eller inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed. 8

9 9

10 Overenskomsten supplerer på følgende måde: 1.Kvinder med mindst 9 måneders anciennitet i virksomheden på det forventede fødselstidspunkt har ret til fuld løn under graviditetsorlov. Graviditetsorloven kan begynde, når der er 4 uger til det forventede fødselstidspunkt. 2.Hvis fraværet på grund af sygdom påbegyndes tidligere har man krav på fuld løn i indtil et halvt år i henhold til overenskomstens bestemmelser om fuld løn under sygdom. En vigtig forudsætning for denne ret er at man har 9 måneders anciennitet i virksomheden at man er berettiget til sygedagpenge fra kommunen. Før fødslen den vordende far Loven siger følgende: 1.En vordende far der ønsker at udnytte sin ret til fravær efter fødslen, har pligt til at underrette arbejdsgiveren herom senest 4 uger før fraværets forventede begyndelse. 2.Længden af det påtænkte fravær skal oplyses. Loven og overenskomsten giver ikke vordende fædre ret til fravær, dagpenge eller løn-opsupplering før fødslen. 10

11 Efter fødslen de første 14 uger moderen (barselsorlov) Loven siger følgende: 1.Moderen har ret og pligt til fravær i de første to uger efter en fødsel. 2.Efter de to ugers pligt-orlov har hun ret til barselsorlov i yderligere 12 uger. 3.Moderen har ret til barselsdagpenge i hele 14 ugers perioden (hvis hun opfylder forudsætningerne se side 8). 11

12 4.Moderen har pligt til at underrette arbejdsgiveren om hvor meget orlov (både barselsorlov og forældreorlov) hun agter at holde samt hvornår hun vil holde den. Dette skal ske senest 8 uger efter fødslen. 5.Moderen optjener anciennitet under graviditets-/barselsorlov. Overenskomsten supplerer på følgende måde: 1.Moderen skal have fuld løn i hele 14 ugers perioden (hvis hun opfylder kravet om 9 mdrs. anciennitet). 2.Arbejdsgiveren skal indbetale et ekstra pensionsbidrag på moderens pensionskonto. For fuldtidsansatte er det ekstra bidrag på i alt 8,50 kr. pr. time. En forudsætning er dog, at hun opfylder kravet om 9 mdrs. anciennitet på fødselstidspunktet. Efter fødslen de første 14 uger faderen (fædreorlov) Loven siger følgende: 1.Faderen har ret til fravær i to sammenhængende uger efter fødslen. disse to uger kan flyttes til et senere tidspunkt inden for 14-ugers perioden (forudsætter en aftale herom med arbejdsgiveren). 2. Faderen har ret til at tage hul på den fraværsret (forældreorlov), som han har efter at de første 14 uger er gået (se nedenfor). 3.Faderen har pligt til at underrette arbejdsgiveren om hvor meget forældreorlov han vil holde i forbindelse med barslen hvornår han vil holde den at varsle arbejdsgiveren herom senest 8 uger efter fødslen. Overenskomsten supplerer ovenstående på følgende måde: Faderen har krav på fuld løn i indtil to uger i forbindelse med afholdelse af fædreorlov (hvis han opfylder kravet om 9 mdrs. anciennitet). 12

13 13

14 Når de første 14 uger er gået fælles for moderen og faderen (forældreorlov) Loven siger følgende: Efter udløbet af barselsorlov/fædreorlov (når de 14 uger er gået) har de to forældre ret til: 1. Fravær forældreorlov i op til 46 uger de kan holde denne orlov sammen eller i forlængelse af hinanden én af forældrene har ret til at udskyde 8-13 uger af orloven (hvis denne ret udnyttes, skal det ske i en sammenhængende periode, det skal ske inden barnet fylder 9 år og arbejdsgiveren skal varsles herom inden for 8 uger efter fødslen) efter aftale med arbejdsgiveren kan arbejdet genoptages på deltid. 2. Barselsdagpenge bemærk at retten til dagpenge ikke følger de samme tidsfrister som retten til orlov! efter udløbet af 14-ugers perioden efter fødslen har forældrene ret til dagpenge i tilsammen 32 uger (dagpengene kan ved forlænget orlov udstrækkes, men beløbsmæssigt tilsammen ikke overstige hvad der svarer til 32-ugers dagpenge) faderen har ret til at tage hul på dagpengene allerede under moderens orlov (dvs. i 14-ugersperioden). Men så afkortes der tilsvarende i den sidste ende. Overenskomsten supplerer på følgende måde: 1. Forældrene har krav på fuld løn i indtil 13 uger, hvis de tager forældreorlov fuld løn i denne forbindelse er i overenskomsten begrænset til max. 145 kr. i timen og forudsætter, at medarbejderen har ret til fuld dagpengerefusion af disse 13 uger har hver af forældrene ret til 5 uger med løn. holder moderen eller faderen ikke sine egne 5 uger bortfalder de. 14

15 2. De resterende 3 uger betales til enten moderen eller faderen eller de kan deles de 13 ugers ekstra forældreorlov skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen. De skal varsles med mindst 3 uger. hver af forældrenes orlov kan deles op i 2 perioder. Særlige tilfælde Ovenstående er en gennemgang af hovedreglerne. Herudover kan der være en række specielle situationer såsom risikofyldt arbejde, uarbejdsdygtighed under graviditeten, adoption, ophold på sygehus, alvorlig sygdom efter fødslen, barnets eller moderens død m.m. Kommer du ud for en eller flere af disse ting giver lovgivningen dig nogle særlige rettigheder. Kontakt straks både din 3F afdeling og din arbejdsgiver hvis det sker. Få evt. tillidsrepræsentanten til at hjælpe dig. Hvis du bor i Sverige eller Tyskland Hvis du arbejder som falckredder her i Danmark, men bor i Sverige eller Tyskland,er dine rettigheder de samme som beskrevet ovenfor. Men hvis din ægtefælle/samlever både bor og arbejder i Sverige eller Tyskland har han/hun rettigheder i henhold til svensk eller tysk lovgivning. Få i så fald råd og vejledning hos Försäkringskassan (tlf ) eller Landesamt für soziale Dienste (tlf ). Yderligere oplysninger kan fås hos din lokale 3F-afdeling. Se også på og børn/orlov og barsel 15

16 FAGLIGT FÆLLES FORBUND Kampmannsgade København V Telefon

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning Udgivet april 2012 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 13. november 2009. Nr. 1084. Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) 1) Herved bekendtgøres lov nr. 566 af 9. juni 2006

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Graviditet og arbejdsmiljø

Graviditet og arbejdsmiljø Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Vejledning til Inatsisartutloven om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Marts 2013 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 4 2.

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen

barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen Forord Hermed foreligger den reviderede udgave af Studenterrådgivningens barselspjece. Det er vort ønske, at denne

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere