Sambeskatning og udnyttelse af underskud på tværs af grænser Kommissionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sambeskatning og udnyttelse af underskud på tværs af grænser Kommissionen"

Transkript

1 Sambeskatning og udnyttelse af underskud på tværs af grænser Kommissionen mod Storbritannien C-172/13 Af Michael Tell, ph.d., adjunkt ved Juridisk Institut, CBS, og technical advisor hos CORIT Advisory P/S 1. Indledning Sambeskatning og udnyttelse af underskud i datterselskaber på tværs af landegrænser har været yderst omdiskuteret både før og efter dommen i sagen Marks & Spencer C-446/03. Den grundlæggende diskussion lyder på, under hvilke betingelser en medlemsstat med nationale sambeskatningsregler også skal tilbyde international sambeskatning, dvs. tilbyde en grænseoverskridende udnyttelse af underskud inden for EU/EØS. Den komplicerede og uklare retstilstand, er med EU-domstolens afgørelse i sagen Kommissionen mod Storbritannien C-172/13 blevet mere synlig. Hermed bliver en diskussion i forhold til de danske sambeskatningsregler særdeles relevant, da de omfatter en obligatorisk national sambeskatning efter SEL 31 og en frivillig international sambeskatning efter SEL 31 A.(1) I denne artikel behandles først den historiske udvikling af den såkaldte Marks & Spencer undtagelse i C-446/03. Herefter behandles generaladvokatens forslag til afgørelsen i Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, hvori generaladvokaten bl.a. fremfører, at Marks & Spencer undtagelsen skal opgives. Dernæst behandles EU-domstolens afgørelse i Kommissionen mod Storbritannien C- 172/13, for slutteligt at konkludere på betydningen for de danske sambeskatningsregler af Marks & Spencer undtagelsen og Kommissionen mod Storbritannien C-172/ Historisk udvikling Historisk var det almindeligt i de fleste lande inden for EU at have regler om national sambeskatning, men ikke at have tilsvarende regler der tilbød international sambeskatning (grænseoverskridende underskudsudnyttelse). Derfor var det med spænding, at medlemsstater, skatteydere, rådgivere og akademikere afventede EU-domstolens afgørelse i Marks & Spencer C-446/03.(2) Sagen vedrørte kort fortalt et engelsk moderselskab (Marks & Spencer plc), der i Storbritannien ønskede at udnytte underskud opstået i datterselskaber placeret i henholdsvis Frankrig, Belgien og Tyskland. Dette blev nægtet af de engelske skattemyndigheder, da en sådan udnyttelse efter dagældende regler i Storbritannien kun kunne ske fra hjemmehørende selskaber og ikke udenlandsk hjemmehørende selskaber. Sagen blev indbragt for de engelske domstole, der herefter udsatte sagen og fremsendte præjudicielle spørgsmål til EU-domstolen (daværende EF-domstolen) om, hvorvidt sådanne regler var forenelige med EU-retten. EU-domstolen fandt for det første, at udelukkelsen af at udnytte et underskud pådraget af et datterselskab med hjemsted i en anden medlemsstat kan hindre moderselskabet i at udøve sin etableringsfrihed.(3) Der opstod således en forskelsbehandling af henholdsvis underskud i hjemmehørende datterselskaber og underskud i ikkehjemmehørende datterselskaber. Hermed blev det mindre attraktivt for et moderselskab at etablere datterselskaber i andre medlemsstater, hvilket udgjorde en hindring for udøvelsen af etableringsfriheden. Denne sammenlignelighedsvurdering kan illustreres som vist øverst på næste side. For et større format klik her. EU-domstolen fandt for det andet, at en sådan hindring for udøvelsen af etableringsfriheden kunne retfærdiggøres i tvingende almene hensyn. EU-domstolen lagde vægt på tre følgende hensyn som helhed: (i) hensynet til at sikre den afbalancerede fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne, (ii) (iii) hensynet til at undgå dobbeltfradrag samt hensynet til at modvirke skatteunddragelse. EU-domstolen fandt samtidig, at en nægtelse af international sambeskatning var egnet til at forfølge disse tvingende hensyn.(4) EU-domstolen fandt for det tredje, at en sådan generel nægtelse af international sambeskatning i visse situationer går videre end, hvad der er nødvendigt for at forfølge disse hensyn, og synes dermed ikke proportionalt.(5) EU-domstolen udtalte, at nægtelse af international sambeskatning går videre end, hvad der er nødvendigt i en situation, hvor det ikke-hjemmehørende datterselskab har udtømt alle muligheder for at udnytte underskuddene i dets hjemstat, og der samtidig ikke er mulighed for at udnytte underskuddet i forbindelse med senere skatteår. Mere konkret fandt EU-domstolen, at: Domstolen skal udtale, at den i hovedsagen omhandlede restriktive foranstaltning går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå det væsentlige i de forfulgte mål i en situation, hvor det ikke-hjemmehørende datterselskab har udtømt alle de muligheder for at tage hensyn til underskuddene, der eksisterer i dets hjemstat med hensyn til det pågældende skatteår ved ansøgningen om lempelse såvel som med hensyn til tidligere skatteår, i givet fald ved overførsel af disse underskud til tredjepart eller ved modregning af disse underskud i de overskud, der er opnået i datterselskabet i tidligere skatteår, og der ikke er mulighed for at tage hensyn til det udenlandske datterselskabs underskud i dettes hjemstat i forbindelse med senere skatteår enten af selskabet selv eller af en tredjepart, bl.a. i tilfælde af overdragelse af datterselskabet til denne. (6) Konklusionen fra EU-domstolen blev derfor, at etableringsfriheden ikke generelt er til hinder for, at en medlemsstat har regler om national sambeskatning uden samtidig at tilbyde international sambeskatning. Dog strider det imod etableringsfriheden at nægte inter- Copyright 2015 Karnov Group Denmark A/S side 1

2 national sambeskatning i de situationer, hvor det ikke-hjemmehørende datterselskab har udtømt alle muligheder for at udnytte underskuddet, dvs. at der består et endeligt tab.(7) Senere er Marks & Spencer undtagelsen vedrørende endelige tab også anvendt ved faste driftssteder.(8) I den skatteretlige litteratur er Marks & Spencer C-446/03 muligvis den mest omtalte sag fra EU-domstolen.(9) Den giver fortsat anledning til diskussion både i forhold til, hvad der udgør et endeligt tab,(10) og om kriteriet om endeligt tab overhovedet giver mening.(11) Denne diskussion fik fornyet opmærksomhed med Kommissionen mod Storbritannien C-172/ Kommissionen mod Storbritannien C-172/ Sagens faktum Kommissionen anlagde traktatbrudsag mod Storbritannien den 5. april 2013, da Kommissionen vurderede, at sambeskatningsreglerne i Storbritannien fortsat var i strid med art. 49 TEUF og art. 31 i EØS-aftalen. Kommissionen begrundede det med, at det var så godt som umuligt for et hjemmehørende moderselskab at udnytte underskud fra datterselskaber hjemmehørende i andre medlemsstater. Reglerne i Storbritannien var på tidspunktet for anlæggelsen af traktatbrudsagen som følger: Efter Marks & Spencer C-446/03 gav reglerne fortsat mulighed for udnyttelse af underskud fra datterselskaber hjemmehørende i Storbritannien, men samtidig også underskud fra ikke-hjemmehørende datterselskaber. Dog kunne den grænseoverskridende underskudsudnyttelse kun ske, såfremt at det ikke-hjemmehørende datterselskab havde udtømt alle muligheder for at tage hensyn til (i) underskud i det skatteår, hvor underskuddet var opstået, (ii) i tidligere skatteår, og (iii) at der ikke forelå nogen mulighed for at tage hensyn til underskuddet i senere skatteår. Ved fastlæggelsen af, om der kunne tages hensyn til underskuddet i senere skatteår skulle denne vurdering foretages umiddelbart efter afslutningen af det skatteår, hvori underskuddet var lidt. Kommissionen vurderede ud fra dette faktum, at det nærmest de facto var umuligt at udnytte underskud fra datterselskaber hjemmehørende i andre EU/EØS-lande.(12) Kommissionens påstand fik ikke opbakning i generaladvokatens forslag til afgørelse Generaladvokatens forslag til afgørelse Generaladvokat J. Kokott forelagde den 23. oktober 2014 sit forslag til afgørelse i sagen. Generaladvokaten indledte med at konstatere, at betingelserne for at opnå grænseoverskridende underskudsudnyttelse, som defineret af EU-domstolen i Marks & Spencer C-446/03, er alt andet end klare. Herefter kritiserede generaladvokaten Kommissionens anbringende om, at en grænseoverskridende koncernlempelse i praksis var umulig, da dette anbringende syntes at være tvetydigt. Kommissionens ærinde syntes, efter generaladvokatens vurdering, ikke at være en vurdering af, om grænseoverskridende koncernlempelse i praksis var mulig, men i stedet om reglerne i Storbritannien omfattede samtlige situationer, som etableringsfriheden efter Kommissionens opfattelse krævede.(13) Generaladvokaten konstaterede, at den anfægtede ordning udgjorde en begrænsning af etableringsfriheden i art. 49 TEUF, da det var vanskeligere at opnå koncernlempelse, såfremt et moderselskab etablerede et datterselskab i udlandet, end hvis det etablerede et datterselskab på medlemsstatens eget område.(14) Generaladvokaten udtrykte samtidig tvivl om, hvorvidt et moderselskab med et hjemmehørende datterselskab og et moderselskab med et ikkehjemmehørende datterselskab overhovedet befinder sig i objektivt sammenlignelige situationer. Hendes konklusion blev, at forskellen på de to situationer ikke er afgørende for vurderingen af en tilsidesættelse af etableringsfriheden, men i stedet må inddrages ved en mulig retfærdiggørelse af hindringen for etableringsfriheden samt i proportionalitetsvurderingen.(15) Generaladvokaten bemærkede dernæst, at den omstændighed, at ikke-hjemmehørende datterselskabers aktiviteter ikke er skattepligtige i Storbritannien, kan retfærdiggøre en sådan hindring for etableringsfriheden. Hun henviste til fast retspraksis, hvoraf det efter hendes opfattelse følger, at en medlemsstat principielt kun skal tage hensyn til underskud fra udenlandsk virksomhed, såfremt denne virksomhed også beskattes. Dette skulle, efter hendes vurdering, følge af det, som EU-domstolen betegner som hensynet til bevarelse af sammenhængen i en beskatningsordning, opretholdelse af fordelingen af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne, sikring af symmetrien mellem beskatning af overskud og fradrag af underskud, udelukkelse af muligheden for dobbelt fradrag for underskud eller udelukkelse af skatteflugt.(16) Derved lagde generaladvokaten op til en anden retfærdiggørelse end i Marks & Spencer C-446/03. Storbritannien havde således principielt ret til ved koncernlempelse ikke alene at gøre det vanskeligere at tage hensyn til underskud fra udenlandske datterselskaber, men faktisk helt at undtage denne mulighed. Dog skal det naturligvis ske i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, hvorved generaladvokaten henviste til den såkaldte Marks & Spencer undtagelse.(17) Generaladvokaten så dog noget skeptisk på Marks & Spencer undtagelsen og bemærkede, at EU-domstolens senere retspraksis har begrænset anvendelsesområdet for Marks & Spencer undtagelsen så kraftigt, at det i sidste instans er meget vanskeligt overhovedet at få øje på anvendelsen af den.(18) Hun mente derfor, at det måtte afklares om Marks & Spencer undtagelsen overhovedet fortsat var gældende og i bekræftende fald, hvad den så indeholder.(19) Generaladvokatens egen konklusion var, at Marks & Spencer undtagelsen skal opgives. Hendes begrundelse var, at Marks & Spencer undtagelsen ikke er praktisk mulig og derfor ikke beskytter det indre markeds interesser. I sidste ende bevirker undtagelsen ikke til en lettelse af grænseoverskridende koncerners aktiviteter, men til en uendelig kilde af retstvister mellem skattepligtige og medlemsstaternes skattemyndigheder.(20) Generaladvokaten henviste herudover bl.a. til, at: 1. Underskud faktisk kun er endeligt tabt, når datterselskabet ikke længere eksisterer i retlig henseende. Det er derfor ikke muligt foreløbigt at fastslå, at der ikke kan tages hensyn til underskuddet senere. 2. Marks & Spencer undtagelsen er i konflikt med K C-322/11, hvorefter hensyntagen til underskud, der er retligt udelukket i datterselskabets hjemstat tilsyneladende alligevel ikke kan udnyttes af moderselskabet. 3. At den skattepligtige selv vilkårligt kan skabe en situation, hvor underskuddet bliver endeligt tabt, hvilket strider mod retspraksis, hvorefter den skattepligtige ikke selv frit kan vælge, hvilken skatteordning den pågældende vil omfattes af. 4. At etableringsfriheden alene forpligter til ligebehandling, hvorved de skattemæssige resultater skulle fastslås, som det ikke-hjemmehørende datterselskab ville have opnået, hvis det havde været hjemmehørende i samme medlemsstat som moderselskabet.(21) På den baggrund anså generaladvokaten det for den mest afbalancerede løsning at opgive Marks & Spencer-undtagelsen og i stedet indføre en praktisk anvendelig form, hvorefter grænseoverskridende kun kan ske, såfremt senere overskud løbende medregnes.(22) Copyright 2015 Karnov Group Denmark A/S side 2

3 Generaladvokatens forslag til afgørelse var derfor, at Storbritannien skulle frifindes, da reglerne i Storbritannien endda gik videre, end EU-retten kræver. EU-domstolen skulle vise sig at nå samme konklusion dog på et andet grundlag end generaladvokaten. 3.3 EU-domstolens afgørelse Den 3. februar 2015 afsagde EU-domstolen afgørelse i Kommissionen mod Storbritannien C-172/13. EU-domstolen fastslog i overensstemmelse med tidligere praksis, at den forskellige behandling af underskud lidt i hjemmehørende datterselskaber og underskud lidt i ikke-hjemmehørende datterselskaber kan hindre et moderselskab i at udøve sin etableringsfrihed, idet moderselskabet afskrækkes fra at oprette datterselskaber i andre medlemsstater.(23) EUdomstolen udtrykte i modsætning til generaladvokaten ingen tvivl om, at et moderselskab med et hjemmehørende datterselskab og et moderselskab med et ikke-hjemmehørende datterselskab er i objektiv sammenlignelige situationer. Herefter fandt EU-domstolen, at en sådan forskellig behandling kan retfærdiggøres af tre tvingende almene hensyn som helhed, nemlig (i) behovet for at sikre en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne, (ii) behovet for at forhindre risikoen for, at underskud fradrages to gange og (iii) risikoen for skatteunddragelse.(24) Dette er således en klar gentagelse af hensynene i Marks & Spencer C-446/03 og i øvrigt uden nogen henvisning til, at underskud fra et udenlandsk datterselskab kun kan modregnes hos moderselskabet i en anden medlemsstat, såfremt datterselskabet også beskattes i denne anden medlemsstat i modsætning til hvad generaladvokaten lagde til grund. Det afgørende blev derved, om reglerne i Storbritannien gik ud over, hvad der var nødvendigt (proportionalitetsprincippet).(25) I denne vurdering henviste EU-domstolen direkte til Marks & Spencer C-446/03, præmis 55. Når et hjemmehørende moderselskab i en medlemsstat godtgør over for skattemyndighederne, at et ikkehjemmehørende datterselskab har endeligt tabt et underskud, er det i strid med artikel 49 TEUF at udelukke dette moderselskab fra at fradrage de underskud, der er pådraget af selskabets ikke-hjemmehørende datterselskab.(26) Marks & Spencer undtagelsen fastholdes derved af EU-domstolen. Det afgørende var derfor, om reglerne i Storbritannien var forenelige med Marks & Spencer undtagelsen. EU-domstolen gentog samtidig, at et endeligt tabt underskud foreligger, hvor det ikke-hjemmehørende datterselskab for det første har udtømt alle muligheder for at tage hensyn til underskuddene i dets hjemstat, herunder ved overførsel til tredjepart, både med hensyn til tidligere og det pågældende skatteår. For det andet, hvor der ikke er mulighed for at tage hensyn til det ikke-hjemmehørende datterselskabs underskud i dettes hjemstat i forbindelse med senere skatteår, enten af selskabet selv eller af en tredjepart.(27) Samtidig fremhævede EU-domstolen, at den endelige karakter af underskud lidt af et ikke-hjemmehørende datterselskab kun kan fastslås, hvis selskabet ikke længere oppebærer indtægter i den medlemsstat, hvor det har hjemsted. Så længe dette datterselskab fortsætter med at oppebære selv minimale indtægter, eksisterer muligheden for, at de lidte underskud kan modregnes i fremtidige overskud i den medlemsstat, hvor datterselskabet har hjemsted. Konkret havde Kommissionen gjort gældende at reglerne i Storbritannien kun tillod grænseoverskridende underskudsudnyttelse i to situationer. I den ene situation, hvor det ikke-hjemmehørende datterselskab efter lovgivningen i denne medlemsstat ikke har mulighed for fremførsel af underskud. (28) EU-domstolen fandt denne situation for irrelevant. Det skyldtes, at EU-domstolen i K C-322/11 har fastslået, at den endelige karakter af underskud lidt af et ikkehjemmehørende datterselskab ikke kan være en følge af, at datterselskabet i dennes medlemsstat udelukkes fra enhver mulighed for fremførsel af underskud. I en sådan situation kan der derfor nægtes grænseoverskridende underskudsudnyttelse uden af den grund at tilsidesætte artikel 49 TEUF.(29) Sagt på en anden måde skal der således bestå en mulighed for udnyttelse af underskuddet hos datterselskabet i dennes medlemsstat, som efterfølgende kan fortabes. Den anden situation, som Kommissionen henviste til, vedrørte den situation, hvor det ikke-hjemmehørende datterselskab træder i likvidation inden afslutningen af det skatteår, hvor underskuddet er lidt.(30) Storbritannien påviste dog med et konkret eksempel, at den endelige karakter af underskud lidt af et ikke-hjemmehørende datterselskab kunne godtgøres, når datterselskabet umiddelbart efter afslutningen af det skatteår, hvor underskuddet var lidt, var ophørt med sine erhvervsaktiviteter, og var solgt eller havde fjernet samtlige indtægtsgenererende aktiver.(31) EU-domstolen afviste herefter Kommissionens påstand med henvisning til, at Kommissionen ikke havde godtgjort rigtigheden af sin påstand.(32) EU-domstolen frifandt derfor Storbritannien for traktatbrud, da reglerne i Storbritannien var forenelige med etableringsfriheden i både art. 49 TEUF og EØS-aftalen art. 31, som følge af den fortsatte eksistens af Marks & Spencer undtagelsen. 4. Betydningen for de danske sambeskatningsregler EU-domstolen må siges at stadfæste Marks & Spencer undtagelsen med sin afgørelse i Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, desuagtet kritikken fremført af generaladvokaten(33) og i litteraturen.(34) Status er derfor fortsat, at regler om national sambeskatning uden en identisk adgang til international sambeskatning udgør en hindring for etableringsfriheden i art. 49 TEUF og art. 31 i EØS-aftalen. Dette skyldes, at et moderselskab ved etablering af et ikke-hjemmehørende datterselskab ikke på lige vilkår har underskudsudnyttelse, som hvis datterselskabet var hjemmehørende i samme medlemsstat som moderselskabet. Det må tilsvarende gælde for de danske regler vedrørende national sambeskatning i SEL 31 og international sambeskatning i SEL 31 A. Sambeskatning er i sidstnævnte tilfælde bl.a. betinget af, at alle koncernforbundne udenlandske selskaber samt alle faste driftssteder og faste ejendomme, der er beliggende i udlandet omfattes af den danske sambeskatning (globalpuljeprincippet).(35) Det er dog samtidig klart, at forskellige vilkår for henholdsvis national og international sambeskatning kan retfærdiggøres af tre tvingende almene hensyn. (i) behovet for at sikre en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne, (ii) behovet for at forhindre risikoen for, at underskud fradrages to gange, og (iii) risikoen for skatteunddragelse.(36) Dette må ligeledes gælde i forhold til de danske sambeskatningsregler. Det afgørende er derfor, om de danske regler går ud over, hvad der er nødvendigt (proportionalitetsprincippet), som ligeledes har været tilfældet i de øvrige sambeskatningssager ved EU-domstolen. Konklusionen herpå må være, at etableringsfriheden ikke generelt er til hinder for, at en medlemsstat har regler om national sambeskatning uden samtidig at tilbyde international sambeskatning. Danmark har efter SEL 31 A valgt at tilbyde en frivillig sambeskatning, hvilket i udgangspunktet er at gå videre end, hvad etableringsfriheden kræver. Men det må samtidig erindres, at en sådan tilvalgsmulighed af international sambeskatning formentlig ikke ændrer ved, at de danske sambeskatningsregler fortsat udgør en hindring for udøvelsen af etableringsfriheden. Det skyldes, at en sådan hindring ikke Copyright 2015 Karnov Group Denmark A/S side 3

4 kan neutraliseres ved at give skatteyderen mulighed for at fravælge en regel som eksempelvis SEL 31, som det er konstateret i bl.a. FII C-446/04, præmis 162 og Gielen C-440/08, præmis 55.(37) Derfor må det fortsat anses for ikke at være foreneligt med proportionalitetsprincippet at nægte grænseoverskridende udnyttelse af underskud fra ikke-hjemmehørende datterselskaber i situationer, hvor det ikke-hjemmehørende datterselskab har udtømt alle muligheder for at udnytte underskuddet, dvs. at der består et endeligt tab.(38) Dette må gælde, selvom den skattepligtige ikke har valgt international sambeskatning efter SEL 31 A.(39) Det er samtidig klart, at spørgsmålet, om et underskud er endeligt tabt, skal vurderes i forhold til den situation, som foreligger umiddelbart efter afslutningen af det skatteår, hvori underskuddet er lidt.(40) Det er således på dette tidspunkt proportionalt at vurdere om underskuddet er endeligt tabt for det ikke-hjemmehørende datterselskab, og derved om underskuddet kan udnyttes i Danmark eller ej. Hvad der herefter udgør et endeligt tabt underskud, er mere uklart.(41) Det betinges, at det ikke-hjemmehørende datterselskab har udtømt alle muligheder for at tage hensyn til underskuddene, der eksisterer i dets hjemstat, både det pågældende skatteår og tidligere skatteår. Samtidig betinges det, at der ikke er mulighed for at tage hensyn til det ikke-hjemmehørende datterselskabs underskud i hjemstaten i forbindelse med senere skatteår, enten af selskabet selv eller af en tredjepart, bl.a. i tilfælde af overdragelse af datterselskabet til denne. Det omfatter mærkværdigvis ikke de tilfælde, hvor reglerne i den medlemsstat, hvori datterselskabet er hjemmehørende, udelukker enhver mulighed for fremførsel af underskud.(42) Den endelige karakter af underskud lidt af et ikke-hjemmehørende datterselskab kan således kun fastslås, hvis selskabet ikke længere oppebærer indtægter i den medlemsstat, hvor det har hjemsted. Så længe dette datterselskab fortsætter med at oppebære selv minimale indtægter, eksisterer muligheden for, at de lidte underskud kan modregnes i fremtidige overskud i den medlemsstat, hvor datterselskabet har hjemsted.(43) En sådan endelig karakter kan opnås ved, at det ikke-hjemmehørende datterselskab likvideres eller eksempelvis ved, at det ikke-hjemmehørende datterselskab ophører med sine erhvervsaktiviteter og har solgt eller fjernet samtlige indtægtsgenererende aktiver.(44) Ligeledes har EU-domstolen bekræftet i A oy C-123/11, at et underskud også kan fortabes endeligt ved en ophørsfusion. Herved kan skatteyderen i princippet selv bringe sig i en situation, hvor underskuddet bliver endeligt tabt og derved få adgang til modregning af underskuddet, hvorfor adgangen til at benytte Marks & Spencer undtagelsen fortsat må haves for øje i en koncern, som ikke har valgt international sambeskatning efter SEL 31 A. 5. Konklusion Sambeskatning og udnyttelse af underskud på tværs af grænser har været særdeles omdiskuteret de sidste 10 år. De danske sambeskatningsregler er ikke gået fri af denne diskussion, der vedrører samspillet mellem nationale regler og grundlæggende EU-ret. I Kommissionen mod Storbritannien C-172/13 fastholder EUdomstolen, på trods af modvilje hos generaladvokaten, den såkaldte Marks & Spencer undtagelse, hvorefter det i udgangspunktet er en hindring for etableringsfriheden ikke at tilbyde international sambeskatning på lige vilkår med national sambeskatning. EU-domstolen slår videre fast, at en sådan forskelsbehandling kan retfærdiggøres, hvorved det afgørende bliver foreneligheden med proportionalitetsprincippet. Det følger heraf, at det er i strid med etableringsfriheden (ikke proportionalt) at nægte grænseoverskridende underskudsudnyttelse i de situationer, hvor det ikke-hjemmehørende datterselskab har udtømt alle muligheder for at udnytte underskuddet, dvs. at der består et endeligt tab.(45) Det må formentlig på baggrund af EU-domstolens nuværende praksis kunne konstateres, at de danske sambeskatningsregler ikke er forenelige med EU-retten, uagtet muligheden for tilvalg af international sambeskatning efter SEL 31 A. Dette skyldes, at et dansk moderselskab også i situationer uden tilvalg af international sambeskatning skal have mulighed for at kunne udnytte endeligt tabte underskud i ikke-hjemmehørende datterselskaber i EU/EØS-lande. Det må derfor anbefales, at danske moderselskaber med datterselskaber i andre EU/EØS-lande overvejer, om sådanne endeligt tabte underskud er eller kan konstateres i datterselskaber, og derfor kan bringes til fradrag i Danmark. Copyright 2015 Karnov Group Denmark A/S side 4

5 (1) Se eksempelvis Winther-Sørensen: International sambeskatning og EUretten, SR-Skat 2005, 32, Guldmand m. fl.: Sambeskatning 2013/14, Karnov Group, 2013 og Dalby: Om skattemæssige underskud i ingenmandsland, SR- Skat 2013, 94. (2) Se Winther-Sørensen: Marks & Spencer-dommen, SU 2006, 3. (3) Se Marks & Spencer C-446/03, præmis (4) Se Marks & Spencer C-446/03, præmis (5) Se Marks & Spencer C-446/03, præmis (6) Se Marks & Spencer C-446/03, præmis 55. (7) Se Marks & Spencer C-446/03, præmis 59. (8) Jf. Lidl C-414/06 og Krankenheim Ruhesitz C-157/07. (9) Se Winther-Sørensen: Marks & Spencer-dommen, SU 2006, 3, Von Jessen: Marks & Spencer konsekvenser i EU-medlemslandene, SU 2006, 67, Nielsen: Marks & Spencer-dommen og hvad så?, SU 2006, 111, Meussen: The Marks & Spencer Case: reaching the boundaries of the EC Treaty, EC Tax Review 2003 p , Meussen: The Marks & Spencer Case: The Final Countdown Has Begun, European Taxation 2005 p , Helminen: The Esab Case (C-231/05) and the Future of Group Taxation Regimes in EU, Intertax 2005 p , Lang: The Marks & Spencer Case The Open Issues Following the ECJ's Final Word, European Taxation 2006 p.54-67, Scheunemann: Decision in the Marks & Spencer Case: a Step Forward, but No Victory for Cross-Border Group Taxation in Europe, Intertax 2006 p.54-57, O'Shea: Marks and Spencer v Halsey (HM Inspector of Taxes): restriction, justification and proportionality, EC Tax Review 2006 p og O'Shea: EU Cross-Border Loss Relief: Which View Will Prevail?, Tax Notes International 2008 p (10) Jf. K C-322/11 og A oy C-123/11. (11) Se Lang: Has the Case Law of the ECJ on Final Losses Reached the End of the Line? European Taxation, 2014, p og Blum: Cross-Border Loss Utilization in the EU: A never-ending Story, Tax Notes International, 2014, p (12) Se Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, præmis 2-8. (13) Se forslag til afgørelse i Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, præmis 17. (14) Se forslag til afgørelse i Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, præmis 19. (15) Se forslag til afgørelse i Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, præmis 29. (16) Se forslag til afgørelse i Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, præmis 31. (17) Se forslag til afgørelse i Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, præmis (18) Se forslag til afgørelse i Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, præmis 38. (19) Se forslag til afgørelse i Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, præmis 41. (20) Se forslag til afgørelse i Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, præmis 44. (21) Se forslag til afgørelse i Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, præmis (22) Se forslag til afgørelse i Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, præmis (23) Se Kommissionen mod Storbritannien C- 172/13 præmis 23. (24) Se Kommissionen mod Storbritannien C- 172/13, præmis 24. (25) Se Kommissionen mod Storbritannien C- 172/13, præmis 25. (26) Se Kommissionen mod Storbritannien C- 172/13, præmis 27. (27) Se Kommissionen mod Storbritannien C- 172/13, præmis 26. (28) Se Kommissionen mod Storbritannien C- 172/13, præmis 32. (29) Se Kommissionen mod Storbritannien C- 172/13, præmis 33. (30) Se Kommissionen mod Storbritannien C- 172/13, præmis 32. (31) Se Kommissionen mod Storbritannien C- 172/13, præmis (32) Se Kommissionen mod Storbritannien C- 172/13, præmis 34. (33) Se også forslag til afgørelse i både C-123/11 og C-322/11. (34) Se eksempelvis Lang: Has the Case Law of the ECJ on Final Losses Reached the End of the Line? European Taxation, 2014, p og Blum: Cross-Border Loss Utilization in the EU: A never-ending Story, Tax Notes International, 2014, p (35) Jf. SEL 31 A, stk. 1. Se også Guldmand m. fl.: Sambeskatning 2013/14, Karnov Group, (36) Se Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, præmis 24. (37) Se også Terkilsen: Valgfrihed og EU-skatteret, SU 2014, 77. (38) Se Marks & Spencer C-446/03, præmis 59 og Kommissionen mod Storbritannien C- 172/13, præmis 26. (39) Jf. FII C-446/04, præmis 162 og Gielen C-440/08, præmis 55. (40) Se Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, præmis 31. (41) Se også Lang: Has the Case Law of the ECJ on Final Losses Reached the End of the Line?, European Taxation, 2014, p (42) Se Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, præmis 33. (43) Se Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, præmis 36. (44) Se Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, præmis 37. (45) Se Marks & Spencer C-446/03, præmis 59. Copyright 2015 Karnov Group Denmark A/S side 5

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. KOKOTT fremsat den 13. marts 2014 1. Sag C-48/13. Nordea Bank Danmark A/S mod Skatteministeriet

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. KOKOTT fremsat den 13. marts 2014 1. Sag C-48/13. Nordea Bank Danmark A/S mod Skatteministeriet FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. KOKOTT fremsat den 13. marts 2014 1 Sag C-48/13 Nordea Bank Danmark A/S mod Skatteministeriet (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret

Læs mere

EU-retten og danske rentebeskæringsregler

EU-retten og danske rentebeskæringsregler EU-retten og danske rentebeskæringsregler I artiklen analyseres rentebeskæringsreglerne i selskabsskattelovens (SEL) 11 B og 11 C i lyset af den traktatfæstede etableringsfrihed i art. 49 i Traktaten om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Grænseoverskridende omstruktureringer Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Indhold 1. Indledning / Præsentation 2. Formål med grænseoverskridende omstruktureringer 3. Selskabsret a.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien Som følge af uenighed om beskatningsretten til pensionsudbetalinger valgte Danmark

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Diskriminering af udenlandske investeringsforeninger (C-338/11 C-347/11)

Diskriminering af udenlandske investeringsforeninger (C-338/11 C-347/11) Diskriminering af udenlandske investeringsforeninger (C-338/11 C-347/11) Af advokat Poul Erik Lytken og partner Anders Oreby Hansen, Bech-Bruun Den 10/5 2012 kendte EU-Domstolen den franske udbytteskat

Læs mere

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Beneficial Owner Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Marts 2010 Problemstillingen Fritagelse for kildeskat på udbytte forudsætter bl.a.: beskatning skal frafaldes eller

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. juni 2014 Sag 53/2012 (1. afdeling) Himmerlands Automobiler ved Erland Knudsen (advokat Brit Elling) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken)

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Investeringsforeningsrådet Amaliegade 31 1256 København K Att. Jens Jørgen Holm Møller

Investeringsforeningsrådet Amaliegade 31 1256 København K Att. Jens Jørgen Holm Møller Professor lic.jur. Søren Friis Hansen Juridisk Institut, Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 65 50 30 78, e-mail: sfh@sam.sdu.dk Investeringsforeningsrådet Amaliegade 31 1256 København

Læs mere

EXITBESKATNING AF DANSKE SELSKABER OG REGLERNES

EXITBESKATNING AF DANSKE SELSKABER OG REGLERNES EXITBESKATNING AF DANSKE SELSKABER OG REGLERNES OVERENSTEMMELSE MED EU- RETTENS ETABLERINGSFRIHED Kandidatafhandling, Cand.merc.(jur.) Forfatter: Torben Vangsgaard (20110435) Vejleder: Aage Michelsen,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området.

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området. Beskatning af bestyrelseshonorarer - SKM2012.437.LSR Af advokat (H) cand.merc Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse ref. i SKM2012.437.LSR, at en konsulents bestyrelseshonorarer

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land)

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) Skatteministeriet J. nr. 12-0173449 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) 1 I selskabsskatteloven,

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan Lovafdelingen Dato: 17. september 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2013-6140-0442 Dok.: 1247301 Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan 1. Indledning EU-Domstolen

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

I den af Erhvervsankenævnet fra Finanstilsynet indhentede redegørelse og indstilling af 29. januar 1998 har

I den af Erhvervsankenævnet fra Finanstilsynet indhentede redegørelse og indstilling af 29. januar 1998 har Kendelse af 31. august 1998. 97-220.383. Forsikringsselskab måtte ikke benytte ordet "banken" i sit navn. Bank- og sparekasselovens 2. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen, Christen Sørensen, Kjelde

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte P R O T O K O L MELLEM DET SCHWEIZISKE FORBUND OG KONGERIGET DANMARK TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE, UNDERSKREVET I BERN DEN 23.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Østre Landsret fandt ved en dom af 20/1 2012, at kommanditisters anskaffelsessum for ejendommen

Læs mere

PRÆSENTATION SKATTELYPAKKEN LOV NR. 540 INDFØRELSE AF EN GENEREL MISBRUGSKLAUSUL I DANSK SKATTERET

PRÆSENTATION SKATTELYPAKKEN LOV NR. 540 INDFØRELSE AF EN GENEREL MISBRUGSKLAUSUL I DANSK SKATTERET PRÆSENTATION SKATTELYPAKKEN LOV NR. 540 INDFØRELSE AF EN GENEREL MISBRUGSKLAUSUL I DANSK SKATTERET Niclas Holst Sonne, partner og leder af skatteafdelingen 21. maj 2015 BAGGRUNDEN FOR LOVÆNDRINGEN side

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *»Direktiv 90/434/EØF fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier national afgørelse, hvorved en ombytning

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Skatteproces - syn og skøn - skatteankenævns afvisning af at meddele tilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse til syn og skøn vedrørende værdiansættelse af fast ejendom - Landsskatterettens kendelse

Læs mere

Skattenyheder fra Danmark

Skattenyheder fra Danmark Skattenyheder fra Danmark Dansk-svensk skattenetværk Seminar den 18. 19. august 2010 Peter Koerver Schmidt, Cand.merc.(jur.) Ph.d.-stipendiat, CBS Tax manager, Deloitte Overblik Folketingsåret 2009/2010

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl.

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. Lovafdelingen Dato: 26. maj 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: SED/NRR Sagsnr.: 2012-6140-0360 Dok.: 1103604 Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. 1. Indledning

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Jesper Lett. EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet

Jesper Lett. EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet Jesper Lett EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet Af advokat Jesper Lett, Danmark På trods af at skatteretten for så vidt er holdt udenfor harmoniseringsbestræbelserne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v.

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. - 1 Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file.

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file. Midtjylland Kundeservice Toldbodgade 3 8900 Randers C Victor Chandler International 50 Town Range Gibraltar Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 30. oktober 2009 J.nr. 09-146109,

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR

Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Mens afgrænsningen af erhvervsvirksomhed tidligere primært knyttede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling) 18. oktober 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling) 18. oktober 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling) 18. oktober 2012 (*)»Direktiv 2004/18/EF offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter artikel 44, stk.

Læs mere

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber 30. juli 2008 KKo 2008-311-00035 Deres sagsnr.: 2008-511-0030 Skatteministeriet Att.: Margrethe Kiil og Camilla Christensen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskerh@skm.dk Høring vedrørende

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Beneficial Ownership nu en reel bestanddel af dansk skatteret

Beneficial Ownership nu en reel bestanddel af dansk skatteret Artikler 91 31 Beneficial Ownership nu en reel bestanddel af dansk skatteret Af Jakob Bundgaard, partner, Moalem Weitemeyer Bendtsen, adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, (www.corit.dk)

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Høring vedr. spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2000/43 og 2000/78 (BM ID: 306980)

Høring vedr. spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2000/43 og 2000/78 (BM ID: 306980) Beskæftigelsesministeriet Att.: Birgitte Buchwald Jørgensen (bbj@bm.dk) STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere