Sambeskatning og udnyttelse af underskud på tværs af grænser Kommissionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sambeskatning og udnyttelse af underskud på tværs af grænser Kommissionen"

Transkript

1 Sambeskatning og udnyttelse af underskud på tværs af grænser Kommissionen mod Storbritannien C-172/13 Af Michael Tell, ph.d., adjunkt ved Juridisk Institut, CBS, og technical advisor hos CORIT Advisory P/S 1. Indledning Sambeskatning og udnyttelse af underskud i datterselskaber på tværs af landegrænser har været yderst omdiskuteret både før og efter dommen i sagen Marks & Spencer C-446/03. Den grundlæggende diskussion lyder på, under hvilke betingelser en medlemsstat med nationale sambeskatningsregler også skal tilbyde international sambeskatning, dvs. tilbyde en grænseoverskridende udnyttelse af underskud inden for EU/EØS. Den komplicerede og uklare retstilstand, er med EU-domstolens afgørelse i sagen Kommissionen mod Storbritannien C-172/13 blevet mere synlig. Hermed bliver en diskussion i forhold til de danske sambeskatningsregler særdeles relevant, da de omfatter en obligatorisk national sambeskatning efter SEL 31 og en frivillig international sambeskatning efter SEL 31 A.(1) I denne artikel behandles først den historiske udvikling af den såkaldte Marks & Spencer undtagelse i C-446/03. Herefter behandles generaladvokatens forslag til afgørelsen i Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, hvori generaladvokaten bl.a. fremfører, at Marks & Spencer undtagelsen skal opgives. Dernæst behandles EU-domstolens afgørelse i Kommissionen mod Storbritannien C- 172/13, for slutteligt at konkludere på betydningen for de danske sambeskatningsregler af Marks & Spencer undtagelsen og Kommissionen mod Storbritannien C-172/ Historisk udvikling Historisk var det almindeligt i de fleste lande inden for EU at have regler om national sambeskatning, men ikke at have tilsvarende regler der tilbød international sambeskatning (grænseoverskridende underskudsudnyttelse). Derfor var det med spænding, at medlemsstater, skatteydere, rådgivere og akademikere afventede EU-domstolens afgørelse i Marks & Spencer C-446/03.(2) Sagen vedrørte kort fortalt et engelsk moderselskab (Marks & Spencer plc), der i Storbritannien ønskede at udnytte underskud opstået i datterselskaber placeret i henholdsvis Frankrig, Belgien og Tyskland. Dette blev nægtet af de engelske skattemyndigheder, da en sådan udnyttelse efter dagældende regler i Storbritannien kun kunne ske fra hjemmehørende selskaber og ikke udenlandsk hjemmehørende selskaber. Sagen blev indbragt for de engelske domstole, der herefter udsatte sagen og fremsendte præjudicielle spørgsmål til EU-domstolen (daværende EF-domstolen) om, hvorvidt sådanne regler var forenelige med EU-retten. EU-domstolen fandt for det første, at udelukkelsen af at udnytte et underskud pådraget af et datterselskab med hjemsted i en anden medlemsstat kan hindre moderselskabet i at udøve sin etableringsfrihed.(3) Der opstod således en forskelsbehandling af henholdsvis underskud i hjemmehørende datterselskaber og underskud i ikkehjemmehørende datterselskaber. Hermed blev det mindre attraktivt for et moderselskab at etablere datterselskaber i andre medlemsstater, hvilket udgjorde en hindring for udøvelsen af etableringsfriheden. Denne sammenlignelighedsvurdering kan illustreres som vist øverst på næste side. For et større format klik her. EU-domstolen fandt for det andet, at en sådan hindring for udøvelsen af etableringsfriheden kunne retfærdiggøres i tvingende almene hensyn. EU-domstolen lagde vægt på tre følgende hensyn som helhed: (i) hensynet til at sikre den afbalancerede fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne, (ii) (iii) hensynet til at undgå dobbeltfradrag samt hensynet til at modvirke skatteunddragelse. EU-domstolen fandt samtidig, at en nægtelse af international sambeskatning var egnet til at forfølge disse tvingende hensyn.(4) EU-domstolen fandt for det tredje, at en sådan generel nægtelse af international sambeskatning i visse situationer går videre end, hvad der er nødvendigt for at forfølge disse hensyn, og synes dermed ikke proportionalt.(5) EU-domstolen udtalte, at nægtelse af international sambeskatning går videre end, hvad der er nødvendigt i en situation, hvor det ikke-hjemmehørende datterselskab har udtømt alle muligheder for at udnytte underskuddene i dets hjemstat, og der samtidig ikke er mulighed for at udnytte underskuddet i forbindelse med senere skatteår. Mere konkret fandt EU-domstolen, at: Domstolen skal udtale, at den i hovedsagen omhandlede restriktive foranstaltning går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå det væsentlige i de forfulgte mål i en situation, hvor det ikke-hjemmehørende datterselskab har udtømt alle de muligheder for at tage hensyn til underskuddene, der eksisterer i dets hjemstat med hensyn til det pågældende skatteår ved ansøgningen om lempelse såvel som med hensyn til tidligere skatteår, i givet fald ved overførsel af disse underskud til tredjepart eller ved modregning af disse underskud i de overskud, der er opnået i datterselskabet i tidligere skatteår, og der ikke er mulighed for at tage hensyn til det udenlandske datterselskabs underskud i dettes hjemstat i forbindelse med senere skatteår enten af selskabet selv eller af en tredjepart, bl.a. i tilfælde af overdragelse af datterselskabet til denne. (6) Konklusionen fra EU-domstolen blev derfor, at etableringsfriheden ikke generelt er til hinder for, at en medlemsstat har regler om national sambeskatning uden samtidig at tilbyde international sambeskatning. Dog strider det imod etableringsfriheden at nægte inter- Copyright 2015 Karnov Group Denmark A/S side 1

2 national sambeskatning i de situationer, hvor det ikke-hjemmehørende datterselskab har udtømt alle muligheder for at udnytte underskuddet, dvs. at der består et endeligt tab.(7) Senere er Marks & Spencer undtagelsen vedrørende endelige tab også anvendt ved faste driftssteder.(8) I den skatteretlige litteratur er Marks & Spencer C-446/03 muligvis den mest omtalte sag fra EU-domstolen.(9) Den giver fortsat anledning til diskussion både i forhold til, hvad der udgør et endeligt tab,(10) og om kriteriet om endeligt tab overhovedet giver mening.(11) Denne diskussion fik fornyet opmærksomhed med Kommissionen mod Storbritannien C-172/ Kommissionen mod Storbritannien C-172/ Sagens faktum Kommissionen anlagde traktatbrudsag mod Storbritannien den 5. april 2013, da Kommissionen vurderede, at sambeskatningsreglerne i Storbritannien fortsat var i strid med art. 49 TEUF og art. 31 i EØS-aftalen. Kommissionen begrundede det med, at det var så godt som umuligt for et hjemmehørende moderselskab at udnytte underskud fra datterselskaber hjemmehørende i andre medlemsstater. Reglerne i Storbritannien var på tidspunktet for anlæggelsen af traktatbrudsagen som følger: Efter Marks & Spencer C-446/03 gav reglerne fortsat mulighed for udnyttelse af underskud fra datterselskaber hjemmehørende i Storbritannien, men samtidig også underskud fra ikke-hjemmehørende datterselskaber. Dog kunne den grænseoverskridende underskudsudnyttelse kun ske, såfremt at det ikke-hjemmehørende datterselskab havde udtømt alle muligheder for at tage hensyn til (i) underskud i det skatteår, hvor underskuddet var opstået, (ii) i tidligere skatteår, og (iii) at der ikke forelå nogen mulighed for at tage hensyn til underskuddet i senere skatteår. Ved fastlæggelsen af, om der kunne tages hensyn til underskuddet i senere skatteår skulle denne vurdering foretages umiddelbart efter afslutningen af det skatteår, hvori underskuddet var lidt. Kommissionen vurderede ud fra dette faktum, at det nærmest de facto var umuligt at udnytte underskud fra datterselskaber hjemmehørende i andre EU/EØS-lande.(12) Kommissionens påstand fik ikke opbakning i generaladvokatens forslag til afgørelse Generaladvokatens forslag til afgørelse Generaladvokat J. Kokott forelagde den 23. oktober 2014 sit forslag til afgørelse i sagen. Generaladvokaten indledte med at konstatere, at betingelserne for at opnå grænseoverskridende underskudsudnyttelse, som defineret af EU-domstolen i Marks & Spencer C-446/03, er alt andet end klare. Herefter kritiserede generaladvokaten Kommissionens anbringende om, at en grænseoverskridende koncernlempelse i praksis var umulig, da dette anbringende syntes at være tvetydigt. Kommissionens ærinde syntes, efter generaladvokatens vurdering, ikke at være en vurdering af, om grænseoverskridende koncernlempelse i praksis var mulig, men i stedet om reglerne i Storbritannien omfattede samtlige situationer, som etableringsfriheden efter Kommissionens opfattelse krævede.(13) Generaladvokaten konstaterede, at den anfægtede ordning udgjorde en begrænsning af etableringsfriheden i art. 49 TEUF, da det var vanskeligere at opnå koncernlempelse, såfremt et moderselskab etablerede et datterselskab i udlandet, end hvis det etablerede et datterselskab på medlemsstatens eget område.(14) Generaladvokaten udtrykte samtidig tvivl om, hvorvidt et moderselskab med et hjemmehørende datterselskab og et moderselskab med et ikkehjemmehørende datterselskab overhovedet befinder sig i objektivt sammenlignelige situationer. Hendes konklusion blev, at forskellen på de to situationer ikke er afgørende for vurderingen af en tilsidesættelse af etableringsfriheden, men i stedet må inddrages ved en mulig retfærdiggørelse af hindringen for etableringsfriheden samt i proportionalitetsvurderingen.(15) Generaladvokaten bemærkede dernæst, at den omstændighed, at ikke-hjemmehørende datterselskabers aktiviteter ikke er skattepligtige i Storbritannien, kan retfærdiggøre en sådan hindring for etableringsfriheden. Hun henviste til fast retspraksis, hvoraf det efter hendes opfattelse følger, at en medlemsstat principielt kun skal tage hensyn til underskud fra udenlandsk virksomhed, såfremt denne virksomhed også beskattes. Dette skulle, efter hendes vurdering, følge af det, som EU-domstolen betegner som hensynet til bevarelse af sammenhængen i en beskatningsordning, opretholdelse af fordelingen af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne, sikring af symmetrien mellem beskatning af overskud og fradrag af underskud, udelukkelse af muligheden for dobbelt fradrag for underskud eller udelukkelse af skatteflugt.(16) Derved lagde generaladvokaten op til en anden retfærdiggørelse end i Marks & Spencer C-446/03. Storbritannien havde således principielt ret til ved koncernlempelse ikke alene at gøre det vanskeligere at tage hensyn til underskud fra udenlandske datterselskaber, men faktisk helt at undtage denne mulighed. Dog skal det naturligvis ske i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, hvorved generaladvokaten henviste til den såkaldte Marks & Spencer undtagelse.(17) Generaladvokaten så dog noget skeptisk på Marks & Spencer undtagelsen og bemærkede, at EU-domstolens senere retspraksis har begrænset anvendelsesområdet for Marks & Spencer undtagelsen så kraftigt, at det i sidste instans er meget vanskeligt overhovedet at få øje på anvendelsen af den.(18) Hun mente derfor, at det måtte afklares om Marks & Spencer undtagelsen overhovedet fortsat var gældende og i bekræftende fald, hvad den så indeholder.(19) Generaladvokatens egen konklusion var, at Marks & Spencer undtagelsen skal opgives. Hendes begrundelse var, at Marks & Spencer undtagelsen ikke er praktisk mulig og derfor ikke beskytter det indre markeds interesser. I sidste ende bevirker undtagelsen ikke til en lettelse af grænseoverskridende koncerners aktiviteter, men til en uendelig kilde af retstvister mellem skattepligtige og medlemsstaternes skattemyndigheder.(20) Generaladvokaten henviste herudover bl.a. til, at: 1. Underskud faktisk kun er endeligt tabt, når datterselskabet ikke længere eksisterer i retlig henseende. Det er derfor ikke muligt foreløbigt at fastslå, at der ikke kan tages hensyn til underskuddet senere. 2. Marks & Spencer undtagelsen er i konflikt med K C-322/11, hvorefter hensyntagen til underskud, der er retligt udelukket i datterselskabets hjemstat tilsyneladende alligevel ikke kan udnyttes af moderselskabet. 3. At den skattepligtige selv vilkårligt kan skabe en situation, hvor underskuddet bliver endeligt tabt, hvilket strider mod retspraksis, hvorefter den skattepligtige ikke selv frit kan vælge, hvilken skatteordning den pågældende vil omfattes af. 4. At etableringsfriheden alene forpligter til ligebehandling, hvorved de skattemæssige resultater skulle fastslås, som det ikke-hjemmehørende datterselskab ville have opnået, hvis det havde været hjemmehørende i samme medlemsstat som moderselskabet.(21) På den baggrund anså generaladvokaten det for den mest afbalancerede løsning at opgive Marks & Spencer-undtagelsen og i stedet indføre en praktisk anvendelig form, hvorefter grænseoverskridende kun kan ske, såfremt senere overskud løbende medregnes.(22) Copyright 2015 Karnov Group Denmark A/S side 2

3 Generaladvokatens forslag til afgørelse var derfor, at Storbritannien skulle frifindes, da reglerne i Storbritannien endda gik videre, end EU-retten kræver. EU-domstolen skulle vise sig at nå samme konklusion dog på et andet grundlag end generaladvokaten. 3.3 EU-domstolens afgørelse Den 3. februar 2015 afsagde EU-domstolen afgørelse i Kommissionen mod Storbritannien C-172/13. EU-domstolen fastslog i overensstemmelse med tidligere praksis, at den forskellige behandling af underskud lidt i hjemmehørende datterselskaber og underskud lidt i ikke-hjemmehørende datterselskaber kan hindre et moderselskab i at udøve sin etableringsfrihed, idet moderselskabet afskrækkes fra at oprette datterselskaber i andre medlemsstater.(23) EUdomstolen udtrykte i modsætning til generaladvokaten ingen tvivl om, at et moderselskab med et hjemmehørende datterselskab og et moderselskab med et ikke-hjemmehørende datterselskab er i objektiv sammenlignelige situationer. Herefter fandt EU-domstolen, at en sådan forskellig behandling kan retfærdiggøres af tre tvingende almene hensyn som helhed, nemlig (i) behovet for at sikre en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne, (ii) behovet for at forhindre risikoen for, at underskud fradrages to gange og (iii) risikoen for skatteunddragelse.(24) Dette er således en klar gentagelse af hensynene i Marks & Spencer C-446/03 og i øvrigt uden nogen henvisning til, at underskud fra et udenlandsk datterselskab kun kan modregnes hos moderselskabet i en anden medlemsstat, såfremt datterselskabet også beskattes i denne anden medlemsstat i modsætning til hvad generaladvokaten lagde til grund. Det afgørende blev derved, om reglerne i Storbritannien gik ud over, hvad der var nødvendigt (proportionalitetsprincippet).(25) I denne vurdering henviste EU-domstolen direkte til Marks & Spencer C-446/03, præmis 55. Når et hjemmehørende moderselskab i en medlemsstat godtgør over for skattemyndighederne, at et ikkehjemmehørende datterselskab har endeligt tabt et underskud, er det i strid med artikel 49 TEUF at udelukke dette moderselskab fra at fradrage de underskud, der er pådraget af selskabets ikke-hjemmehørende datterselskab.(26) Marks & Spencer undtagelsen fastholdes derved af EU-domstolen. Det afgørende var derfor, om reglerne i Storbritannien var forenelige med Marks & Spencer undtagelsen. EU-domstolen gentog samtidig, at et endeligt tabt underskud foreligger, hvor det ikke-hjemmehørende datterselskab for det første har udtømt alle muligheder for at tage hensyn til underskuddene i dets hjemstat, herunder ved overførsel til tredjepart, både med hensyn til tidligere og det pågældende skatteår. For det andet, hvor der ikke er mulighed for at tage hensyn til det ikke-hjemmehørende datterselskabs underskud i dettes hjemstat i forbindelse med senere skatteår, enten af selskabet selv eller af en tredjepart.(27) Samtidig fremhævede EU-domstolen, at den endelige karakter af underskud lidt af et ikke-hjemmehørende datterselskab kun kan fastslås, hvis selskabet ikke længere oppebærer indtægter i den medlemsstat, hvor det har hjemsted. Så længe dette datterselskab fortsætter med at oppebære selv minimale indtægter, eksisterer muligheden for, at de lidte underskud kan modregnes i fremtidige overskud i den medlemsstat, hvor datterselskabet har hjemsted. Konkret havde Kommissionen gjort gældende at reglerne i Storbritannien kun tillod grænseoverskridende underskudsudnyttelse i to situationer. I den ene situation, hvor det ikke-hjemmehørende datterselskab efter lovgivningen i denne medlemsstat ikke har mulighed for fremførsel af underskud. (28) EU-domstolen fandt denne situation for irrelevant. Det skyldtes, at EU-domstolen i K C-322/11 har fastslået, at den endelige karakter af underskud lidt af et ikkehjemmehørende datterselskab ikke kan være en følge af, at datterselskabet i dennes medlemsstat udelukkes fra enhver mulighed for fremførsel af underskud. I en sådan situation kan der derfor nægtes grænseoverskridende underskudsudnyttelse uden af den grund at tilsidesætte artikel 49 TEUF.(29) Sagt på en anden måde skal der således bestå en mulighed for udnyttelse af underskuddet hos datterselskabet i dennes medlemsstat, som efterfølgende kan fortabes. Den anden situation, som Kommissionen henviste til, vedrørte den situation, hvor det ikke-hjemmehørende datterselskab træder i likvidation inden afslutningen af det skatteår, hvor underskuddet er lidt.(30) Storbritannien påviste dog med et konkret eksempel, at den endelige karakter af underskud lidt af et ikke-hjemmehørende datterselskab kunne godtgøres, når datterselskabet umiddelbart efter afslutningen af det skatteår, hvor underskuddet var lidt, var ophørt med sine erhvervsaktiviteter, og var solgt eller havde fjernet samtlige indtægtsgenererende aktiver.(31) EU-domstolen afviste herefter Kommissionens påstand med henvisning til, at Kommissionen ikke havde godtgjort rigtigheden af sin påstand.(32) EU-domstolen frifandt derfor Storbritannien for traktatbrud, da reglerne i Storbritannien var forenelige med etableringsfriheden i både art. 49 TEUF og EØS-aftalen art. 31, som følge af den fortsatte eksistens af Marks & Spencer undtagelsen. 4. Betydningen for de danske sambeskatningsregler EU-domstolen må siges at stadfæste Marks & Spencer undtagelsen med sin afgørelse i Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, desuagtet kritikken fremført af generaladvokaten(33) og i litteraturen.(34) Status er derfor fortsat, at regler om national sambeskatning uden en identisk adgang til international sambeskatning udgør en hindring for etableringsfriheden i art. 49 TEUF og art. 31 i EØS-aftalen. Dette skyldes, at et moderselskab ved etablering af et ikke-hjemmehørende datterselskab ikke på lige vilkår har underskudsudnyttelse, som hvis datterselskabet var hjemmehørende i samme medlemsstat som moderselskabet. Det må tilsvarende gælde for de danske regler vedrørende national sambeskatning i SEL 31 og international sambeskatning i SEL 31 A. Sambeskatning er i sidstnævnte tilfælde bl.a. betinget af, at alle koncernforbundne udenlandske selskaber samt alle faste driftssteder og faste ejendomme, der er beliggende i udlandet omfattes af den danske sambeskatning (globalpuljeprincippet).(35) Det er dog samtidig klart, at forskellige vilkår for henholdsvis national og international sambeskatning kan retfærdiggøres af tre tvingende almene hensyn. (i) behovet for at sikre en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne, (ii) behovet for at forhindre risikoen for, at underskud fradrages to gange, og (iii) risikoen for skatteunddragelse.(36) Dette må ligeledes gælde i forhold til de danske sambeskatningsregler. Det afgørende er derfor, om de danske regler går ud over, hvad der er nødvendigt (proportionalitetsprincippet), som ligeledes har været tilfældet i de øvrige sambeskatningssager ved EU-domstolen. Konklusionen herpå må være, at etableringsfriheden ikke generelt er til hinder for, at en medlemsstat har regler om national sambeskatning uden samtidig at tilbyde international sambeskatning. Danmark har efter SEL 31 A valgt at tilbyde en frivillig sambeskatning, hvilket i udgangspunktet er at gå videre end, hvad etableringsfriheden kræver. Men det må samtidig erindres, at en sådan tilvalgsmulighed af international sambeskatning formentlig ikke ændrer ved, at de danske sambeskatningsregler fortsat udgør en hindring for udøvelsen af etableringsfriheden. Det skyldes, at en sådan hindring ikke Copyright 2015 Karnov Group Denmark A/S side 3

4 kan neutraliseres ved at give skatteyderen mulighed for at fravælge en regel som eksempelvis SEL 31, som det er konstateret i bl.a. FII C-446/04, præmis 162 og Gielen C-440/08, præmis 55.(37) Derfor må det fortsat anses for ikke at være foreneligt med proportionalitetsprincippet at nægte grænseoverskridende udnyttelse af underskud fra ikke-hjemmehørende datterselskaber i situationer, hvor det ikke-hjemmehørende datterselskab har udtømt alle muligheder for at udnytte underskuddet, dvs. at der består et endeligt tab.(38) Dette må gælde, selvom den skattepligtige ikke har valgt international sambeskatning efter SEL 31 A.(39) Det er samtidig klart, at spørgsmålet, om et underskud er endeligt tabt, skal vurderes i forhold til den situation, som foreligger umiddelbart efter afslutningen af det skatteår, hvori underskuddet er lidt.(40) Det er således på dette tidspunkt proportionalt at vurdere om underskuddet er endeligt tabt for det ikke-hjemmehørende datterselskab, og derved om underskuddet kan udnyttes i Danmark eller ej. Hvad der herefter udgør et endeligt tabt underskud, er mere uklart.(41) Det betinges, at det ikke-hjemmehørende datterselskab har udtømt alle muligheder for at tage hensyn til underskuddene, der eksisterer i dets hjemstat, både det pågældende skatteår og tidligere skatteår. Samtidig betinges det, at der ikke er mulighed for at tage hensyn til det ikke-hjemmehørende datterselskabs underskud i hjemstaten i forbindelse med senere skatteår, enten af selskabet selv eller af en tredjepart, bl.a. i tilfælde af overdragelse af datterselskabet til denne. Det omfatter mærkværdigvis ikke de tilfælde, hvor reglerne i den medlemsstat, hvori datterselskabet er hjemmehørende, udelukker enhver mulighed for fremførsel af underskud.(42) Den endelige karakter af underskud lidt af et ikke-hjemmehørende datterselskab kan således kun fastslås, hvis selskabet ikke længere oppebærer indtægter i den medlemsstat, hvor det har hjemsted. Så længe dette datterselskab fortsætter med at oppebære selv minimale indtægter, eksisterer muligheden for, at de lidte underskud kan modregnes i fremtidige overskud i den medlemsstat, hvor datterselskabet har hjemsted.(43) En sådan endelig karakter kan opnås ved, at det ikke-hjemmehørende datterselskab likvideres eller eksempelvis ved, at det ikke-hjemmehørende datterselskab ophører med sine erhvervsaktiviteter og har solgt eller fjernet samtlige indtægtsgenererende aktiver.(44) Ligeledes har EU-domstolen bekræftet i A oy C-123/11, at et underskud også kan fortabes endeligt ved en ophørsfusion. Herved kan skatteyderen i princippet selv bringe sig i en situation, hvor underskuddet bliver endeligt tabt og derved få adgang til modregning af underskuddet, hvorfor adgangen til at benytte Marks & Spencer undtagelsen fortsat må haves for øje i en koncern, som ikke har valgt international sambeskatning efter SEL 31 A. 5. Konklusion Sambeskatning og udnyttelse af underskud på tværs af grænser har været særdeles omdiskuteret de sidste 10 år. De danske sambeskatningsregler er ikke gået fri af denne diskussion, der vedrører samspillet mellem nationale regler og grundlæggende EU-ret. I Kommissionen mod Storbritannien C-172/13 fastholder EUdomstolen, på trods af modvilje hos generaladvokaten, den såkaldte Marks & Spencer undtagelse, hvorefter det i udgangspunktet er en hindring for etableringsfriheden ikke at tilbyde international sambeskatning på lige vilkår med national sambeskatning. EU-domstolen slår videre fast, at en sådan forskelsbehandling kan retfærdiggøres, hvorved det afgørende bliver foreneligheden med proportionalitetsprincippet. Det følger heraf, at det er i strid med etableringsfriheden (ikke proportionalt) at nægte grænseoverskridende underskudsudnyttelse i de situationer, hvor det ikke-hjemmehørende datterselskab har udtømt alle muligheder for at udnytte underskuddet, dvs. at der består et endeligt tab.(45) Det må formentlig på baggrund af EU-domstolens nuværende praksis kunne konstateres, at de danske sambeskatningsregler ikke er forenelige med EU-retten, uagtet muligheden for tilvalg af international sambeskatning efter SEL 31 A. Dette skyldes, at et dansk moderselskab også i situationer uden tilvalg af international sambeskatning skal have mulighed for at kunne udnytte endeligt tabte underskud i ikke-hjemmehørende datterselskaber i EU/EØS-lande. Det må derfor anbefales, at danske moderselskaber med datterselskaber i andre EU/EØS-lande overvejer, om sådanne endeligt tabte underskud er eller kan konstateres i datterselskaber, og derfor kan bringes til fradrag i Danmark. Copyright 2015 Karnov Group Denmark A/S side 4

5 (1) Se eksempelvis Winther-Sørensen: International sambeskatning og EUretten, SR-Skat 2005, 32, Guldmand m. fl.: Sambeskatning 2013/14, Karnov Group, 2013 og Dalby: Om skattemæssige underskud i ingenmandsland, SR- Skat 2013, 94. (2) Se Winther-Sørensen: Marks & Spencer-dommen, SU 2006, 3. (3) Se Marks & Spencer C-446/03, præmis (4) Se Marks & Spencer C-446/03, præmis (5) Se Marks & Spencer C-446/03, præmis (6) Se Marks & Spencer C-446/03, præmis 55. (7) Se Marks & Spencer C-446/03, præmis 59. (8) Jf. Lidl C-414/06 og Krankenheim Ruhesitz C-157/07. (9) Se Winther-Sørensen: Marks & Spencer-dommen, SU 2006, 3, Von Jessen: Marks & Spencer konsekvenser i EU-medlemslandene, SU 2006, 67, Nielsen: Marks & Spencer-dommen og hvad så?, SU 2006, 111, Meussen: The Marks & Spencer Case: reaching the boundaries of the EC Treaty, EC Tax Review 2003 p , Meussen: The Marks & Spencer Case: The Final Countdown Has Begun, European Taxation 2005 p , Helminen: The Esab Case (C-231/05) and the Future of Group Taxation Regimes in EU, Intertax 2005 p , Lang: The Marks & Spencer Case The Open Issues Following the ECJ's Final Word, European Taxation 2006 p.54-67, Scheunemann: Decision in the Marks & Spencer Case: a Step Forward, but No Victory for Cross-Border Group Taxation in Europe, Intertax 2006 p.54-57, O'Shea: Marks and Spencer v Halsey (HM Inspector of Taxes): restriction, justification and proportionality, EC Tax Review 2006 p og O'Shea: EU Cross-Border Loss Relief: Which View Will Prevail?, Tax Notes International 2008 p (10) Jf. K C-322/11 og A oy C-123/11. (11) Se Lang: Has the Case Law of the ECJ on Final Losses Reached the End of the Line? European Taxation, 2014, p og Blum: Cross-Border Loss Utilization in the EU: A never-ending Story, Tax Notes International, 2014, p (12) Se Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, præmis 2-8. (13) Se forslag til afgørelse i Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, præmis 17. (14) Se forslag til afgørelse i Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, præmis 19. (15) Se forslag til afgørelse i Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, præmis 29. (16) Se forslag til afgørelse i Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, præmis 31. (17) Se forslag til afgørelse i Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, præmis (18) Se forslag til afgørelse i Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, præmis 38. (19) Se forslag til afgørelse i Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, præmis 41. (20) Se forslag til afgørelse i Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, præmis 44. (21) Se forslag til afgørelse i Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, præmis (22) Se forslag til afgørelse i Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, præmis (23) Se Kommissionen mod Storbritannien C- 172/13 præmis 23. (24) Se Kommissionen mod Storbritannien C- 172/13, præmis 24. (25) Se Kommissionen mod Storbritannien C- 172/13, præmis 25. (26) Se Kommissionen mod Storbritannien C- 172/13, præmis 27. (27) Se Kommissionen mod Storbritannien C- 172/13, præmis 26. (28) Se Kommissionen mod Storbritannien C- 172/13, præmis 32. (29) Se Kommissionen mod Storbritannien C- 172/13, præmis 33. (30) Se Kommissionen mod Storbritannien C- 172/13, præmis 32. (31) Se Kommissionen mod Storbritannien C- 172/13, præmis (32) Se Kommissionen mod Storbritannien C- 172/13, præmis 34. (33) Se også forslag til afgørelse i både C-123/11 og C-322/11. (34) Se eksempelvis Lang: Has the Case Law of the ECJ on Final Losses Reached the End of the Line? European Taxation, 2014, p og Blum: Cross-Border Loss Utilization in the EU: A never-ending Story, Tax Notes International, 2014, p (35) Jf. SEL 31 A, stk. 1. Se også Guldmand m. fl.: Sambeskatning 2013/14, Karnov Group, (36) Se Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, præmis 24. (37) Se også Terkilsen: Valgfrihed og EU-skatteret, SU 2014, 77. (38) Se Marks & Spencer C-446/03, præmis 59 og Kommissionen mod Storbritannien C- 172/13, præmis 26. (39) Jf. FII C-446/04, præmis 162 og Gielen C-440/08, præmis 55. (40) Se Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, præmis 31. (41) Se også Lang: Has the Case Law of the ECJ on Final Losses Reached the End of the Line?, European Taxation, 2014, p (42) Se Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, præmis 33. (43) Se Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, præmis 36. (44) Se Kommissionen mod Storbritannien C-172/13, præmis 37. (45) Se Marks & Spencer C-446/03, præmis 59. Copyright 2015 Karnov Group Denmark A/S side 5

Renteloftet og faste driftssteder i udlandet i lyset af Argenta, C-350/11

Renteloftet og faste driftssteder i udlandet i lyset af Argenta, C-350/11 1 af 5 10-02-2014 09:49 Renteloftet og faste driftssteder i udlandet i lyset af Argenta, C-350/11 af Michael Tell, ph.d., adjunkt ved Juridisk Institut, CBS, og Senior Associate hos CORIT Advisory P/S

Læs mere

EU-Domstolens underkendelse af dansk regel om exitbeskatning af selskaber

EU-Domstolens underkendelse af dansk regel om exitbeskatning af selskaber 12. September 2013 EU-Domstolens underkendelse af dansk regel om exitbeskatning af selskaber Den 18. juli 2013 afsagde EU-Domstolen dom i sagen Kommissionen mod Danmark, C-261/11 ( Afgørelsen ). Sagen

Læs mere

EU-retten og danske rentebeskæringsregler

EU-retten og danske rentebeskæringsregler EU-retten og danske rentebeskæringsregler I artiklen analyseres rentebeskæringsreglerne i selskabsskattelovens (SEL) 11 B og 11 C i lyset af den traktatfæstede etableringsfrihed i art. 49 i Traktaten om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. KOKOTT fremsat den 13. marts 2014 1. Sag C-48/13. Nordea Bank Danmark A/S mod Skatteministeriet

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. KOKOTT fremsat den 13. marts 2014 1. Sag C-48/13. Nordea Bank Danmark A/S mod Skatteministeriet FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. KOKOTT fremsat den 13. marts 2014 1 Sag C-48/13 Nordea Bank Danmark A/S mod Skatteministeriet (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 134 Offentligt Notat J.nr. 2011-620-0024 17. februar 2011 Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10 Kommissionen

Læs mere

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 31. marts 2015 Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT har den 12. marts 2015 fremsendt ovennævnte udkast til

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 Sag 176/2013 A (advokat Torben Bagge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) Appellanten, A, har under forberedelsen

Læs mere

Renteloftet og faste driftssteder i udlandet

Renteloftet og faste driftssteder i udlandet http://sogmagnusdkesc-weblibcbsdk/tigerdyr/docview/mi Renteloftet og faste driftssteder i udlandet af af Michael Tell phd, Juridisk Institut, CBS, og CORIT Advisory P/S Artiklen omhandler behandlingen

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Lovforslaget er blevet kritiseret for ikke at være i overensstemmelse med EUretten.

Lovforslaget er blevet kritiseret for ikke at være i overensstemmelse med EUretten. Skatteudvalget 2004-05 (2. samling) L 121 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Departementet 3. maj 2005 J.nr. 2005-411-0042 Skerh Notat om EU-retlige aspekter ved L 121 forslag til lov om ændring af

Læs mere

Tynd kapitalisering EU-retlig uforenelighed af danske regler i Masco C- 593/14

Tynd kapitalisering EU-retlig uforenelighed af danske regler i Masco C- 593/14 SU 2017, 196 Tynd kapitalisering EU-retlig uforenelighed af danske regler i Masco C- 593/14 Af Michael Tell, ph.d., Lektor ved Juridisk Institut, CBS, Visiting Scholar ved University of British Columbia,

Læs mere

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt Europaudvalget EU-note - E 32 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen underkender landbrugslovens

Læs mere

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol Europaudvalget EU-note - E 64 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 8. juni 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget samt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU-konsulenten EU-note Dato: 21. oktober 2016 Integrationsydelsen og EU-retten Denne

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

VESTAS WIND SYSTEMS A/S

VESTAS WIND SYSTEMS A/S Vestre Landsrets dom af 1. April 2016 VESTAS WIND SYSTEMS A/S Generelt Sagens emne: Fortolkning af LL 33 F, stk. 1 og stk. 2: Beregning af Vestas lempelse i dansk skat i anledningen af, at Vestas udenlandske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 26.10.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0943/2006 af Hans-Heinrich Firnges, tysk statsborger, og én medunderskriver, om manglende fradragsberettigelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015 Sag 22/2014 (1. afdeling) GN Store Nord A/S (advokat Hans Severin Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 28.02.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 0141/2006 af Jean Noël, fransk statsborger og Gaby Hantscher, tysk statsborger, om de tyske skattemyndigheders

Læs mere

Udviklingen i EU-Domstolens praksis efter afsigelse af Keck-dommen med speciel fokus på regler om produkters anvendelse. af Rikke Holmgaard

Udviklingen i EU-Domstolens praksis efter afsigelse af Keck-dommen med speciel fokus på regler om produkters anvendelse. af Rikke Holmgaard Udviklingen i EU-Domstolens praksis efter afsigelse af Keck-dommen med speciel fokus på regler om produkters anvendelse. af Rikke Holmgaard English summary With special focus on non-discriminatory selling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner

Grænseoverskridende fusioner Dansk Skattevidenskabelig Forening Grænseoverskridende fusioner v/senior Manager Vicki From Jørgensen 21. november 2011 Præsentation 1. Indledning 2. Den historiske udvikling 3. Skattepligtige og skattefrie

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Notat Modtager: SU-forligskredsen 10. april 2015 Konsekvenser af EU-Domstolens dom i C-359/13, Martens Den 26. februar 2015 afsagde

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt Sag C-152/05 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Grænseoverskridende omstruktureringer Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Indhold 1. Indledning / Præsentation 2. Formål med grænseoverskridende omstruktureringer 3. Selskabsret a.

Læs mere

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 1. juni 2016 Orientering om behandlingen af konkrete sager om familiesammenføring til børn efter EU-Domstolens

Læs mere

Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning

Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning Af ph.d. Peter Koerver Schmidt, adjunkt, Copenhagen Business School, Technical Advisor, CORIT Advisory P/S I artiklen analyseres spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

12. maj A a l b o r g U n i v e r s i t e t E r h v e r v s ø k o n o m i - j u r a K a n d i d a t a f h a n d l i n g

12. maj A a l b o r g U n i v e r s i t e t E r h v e r v s ø k o n o m i - j u r a K a n d i d a t a f h a n d l i n g 12. maj 16 Analyse af sammenlignelige situationer og neutralitetsprincippet i forhold til grænseoverskridende koncerners overførsel af underskud og tab indenfor Den Europæiske Union Udarbejdet af: Marie-Louise

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28. - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2012.732 Østre Landsret (Camilla Vest sagen) Landsskatterettens kendelse af 19/2

Læs mere

Skatteudvalget L 91 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 91 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 L 91 Bilag 4 Offentligt 1 Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Kongens Lyngby, d. 20. januar 2014 Spørgsmål til Skatteministeren vedrørende L 91 - Forslag til

Læs mere

Skatteretlige kandidatafhandlinger

Skatteretlige kandidatafhandlinger Skatteretlige kandidatafhandlinger Jakob Bundgaard, Lektor, Ph.D., partner, Deloitte Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT) Først lidt om juridisk forskning på CBS. Fokus på erhvervslivets

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. april 2013 Sag 164/2009 (1. afdeling) Nielsen & Nielsen Holding A/S og Micro Matic GmbH (advokat Hans Henrik Banke for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 61 Offentligt Dato: 18. januar 2013 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Kamilla Sonnenschein Sagsnr.: 2012-6140-0361 Dok.: 653525

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2015 EU-DOMSTOLEN: IKKE GENERELT FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF FEDME 5.1.2015 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 139 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans 1. Indledning

Læs mere

Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014

Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014 Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014 Nyere praksis vedrørende afgrænsning af ring-fence Shell-dommen Shell-dommen (SKM 2013.279 Ø) Retsgrundlaget Stridsspørgsmålet i Shell-sagen var, hvorvidt renteindtægter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0805/2006 af A. Rosa Montilla Diaz og Juan A. Gavira Menédez, spanske statsborgere, om forskelsbehandling

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Skatteværn og EU-frihed

Skatteværn og EU-frihed Thomas Rønfeldt Skatteværn og EU-frihed værnsregler i dansk skatteret konfronteret med fællesskabsrettens frihedsrettigheder som dynamisk udviklet af EF-domstolen Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

Læs mere

International beskatning 2013

International beskatning 2013 International beskatning 2013 Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Kvalifikation af udenlandske enheder Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Nettoprincippet LL 33 F: Ved beregning

Læs mere

EU-rettens påvirkning af skatteretten

EU-rettens påvirkning af skatteretten EU-rettens påvirkning af skatteretten EU-rettens påvirkning af national ret Ph.d.-kursus Aalborg Universitet 25.- Lektor, ph.d. Agenda Introduktion og overblik Begreb Den EU-retlige test Hvilken frihedsrettighed?

Læs mere

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN 24.4.2013 EU-domstolen har taget stilling til, hvordan begrebet handicap skal afgrænses over for

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007. Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com

EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007. Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007 Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com Statistik EF-domstolen 2007 Indenfor udbudsområdet (herunder art. 43/49) har EF-domstolen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

Skatteforvaltningslovens 30 selvangivelsesomvalg - Højesterets dom af 18/4 2013, jr. nr. 172/2012

Skatteforvaltningslovens 30 selvangivelsesomvalg - Højesterets dom af 18/4 2013, jr. nr. 172/2012 - 1 Skatteforvaltningslovens 30 selvangivelsesomvalg - Højesterets dom af 18/4 2013, jr. nr. 172/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et selskab var - efter at have foretaget betydelige

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien Som følge af uenighed om beskatningsretten til pensionsudbetalinger valgte Danmark

Læs mere

OECD's BEPS-projekt EU som medeller

OECD's BEPS-projekt EU som medeller 21. april 2015 OECD's BEPS-projekt EU som medeller modspiller? Peter Koerver Schmidt, ph.d. Adjunkt, Juridisk Institut, CBS Technical Advisor, CORIT Advisory P/S EU som medspiller EU støtter OECD s BEPS-projekt

Læs mere

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR - 1 Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar af 28/4 2015, at

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del Bilag 259 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del Bilag 259 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 259 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. april 2011 EU-dom fastslår,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 05.10.2017 SKATTERÅDET BEKRÆFTER: SALG AF BOLIGUDLEJNINGS EJENDOMME KAN SKE UDEN MOMS 5.10.2017 I et nyt bindende svar har Skatterådet bekræftet, at overdragelse af en momsfritaget

Læs mere

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( )

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( ) Rettevejledningen Vintereksamen 2013-2014 EU-ret og dansk forvaltningsret (4621010066) Rettevejledningen er kun vejledende. Det kan ikke udelukkes, at den virkeligt gode og selvstændige besvarelse kan

Læs mere

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig?

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Seminar den 14/11 2008 i AnsættelsesAdvokater Oplæg ved professor dr. jur. Jens Kristiansen Københavns Universitet Disposition 1.

Læs mere

ATAD II DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST. Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18.

ATAD II DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST. Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18. DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18. Maj 2017 BAGGRUND OG STATUS PÅ side 2 BAGGRUND Politisk agenda BEPS (Action 2)

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING

NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING NOVEMBER 2011 INDHOLD Stramning af successionsreglerne lovforslag L 30 Nye kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter Fusionsskattedirektivet forsvarlige

Læs mere