Forslag. lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet samt lov om kommunale og regionale valg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet samt lov om kommunale og regionale valg"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 17 Folketinget Fremsat den 6. oktober 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet samt lov om kommunale og regionale valg (Valgret til og valgbarhed for EU-diplomater mv.) 1 I lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 143 af 24. februar 2009, foretages følgende ændringer: 1. I 3, stk. 1, nr. 3, indsættes efter»og har fast bopæl i Danmark«:»eller er registreret i Udenrigsministeriets protokol«. 2. I 14 a, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:»personer, der har valgret efter 3, stk. 1, nr. 3, og som er registreret i Udenrigsministeriets protokol, optages efter anmodning, jf. dog stk. 2, på valglisten i den kommune, hvor de har deres private bolig.«3. I 14 a, stk. 2, nr. 2, indsættes efter»siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark«:»eller siden da uafbrudt har været registreret i Udenrigsministeriets protokol«. 4. I 14 a, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:»indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter endvidere regler om anmeldelse af tilflytning til en anden kommune og fraflytning til udlandet for personer, der har valgret efter 3, stk. 1, nr. 3, og som er registreret i Udenrigsministeriets protokol.«5. I 15, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»tilmeldt folkeregistret«:»eller registreret i Udenrigsministeriets protokol«. 6. I 19, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:»for kandidater der er valgbare, som har valgret efter 3, stk. 1, nr. 3, og som er registreret i Udenrigsministeriets protokol, skal i stedet for personnummer opgives fødselsdato.«2 I lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 144 af 24. februar 2009 som ændret ved 6 i lov nr. 571 af 31. maj 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 1 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. Valgret til kommunalbestyrelsen og regionsrådet har endvidere enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og som er registreret i Udenrigsministeriets protokol.«stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og I 7 indsættes som 2. pkt.:»personer, der har valgret efter 1, stk. 2, optages efter anmodning, jf. dog stk. 2, på valglisten i den kommune, hvor de har deres private bolig.«3. I 7 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Personer, der har valgret efter 1, stk. 2, optages dog uden anmodning på valglisten, såfremt de pågældende 1) var optaget på valglisten i Danmark til det sidst afholdte valg til kommunalbestyrelser og regionsråd, 2) siden da uafbrudt har været registreret i Udenrigsministeriets protokol og 3) ikke har anmodet om at blive slettet af valglisten.«4. I 8 indsættes som stk. 5:»Stk. 5. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om optagelse på valglisten af personer, der har valgret efter 1, stk. 2, samt om disse personers anmeldelse af tilflytning til en anden kommune og fraflytning til udlandet.«5. I 9, stk. 1 og 2, indsættes efter»oplysningerne i Det Centrale Personregister (CPR)«:»og oplysninger om personer, der har valgret efter 1, stk. 2«. Indenrigs- og Sundhedsmin., sagsnr AI003641

2 2 6. I 24, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:»for kandidater, der er valgbare, og som har valgret efter 1, stk. 2, skal i stedet for personnummer opgives fødselsdato.«7. I 25, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:»for stillere, der har valgret efter 1, stk. 2, skal i stedet for personnummer opgives fødselsdato.«3 Loven træder i kraft den 1. juli 2011.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Indhold 1. Indledning 2. Lovforslagets indhold 2.1. Gældende ret vedrørende valgret og valgbarhed for statsborgere fra andre medlemsstater i Den Europæiske Union ved Europa-Parlamentsvalg i Danmark og kommunale og regionale valg 2.2. Retten til at stemme og opstille til Europa-Parlamentsvalg og kommunale og regionale valg i bopælslandet for statsborgere fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union i henhold til EU-retten 2.3. Forslagets indhold Tildeling af valgret Optagelse på valglisten Udsendelse af valgkort Valgbarhed Betingelser for opstilling som kandidat på en kandidatliste Stillere til kommunale og regionale valg Kontrol af, om EU-diplomater m.v. opfylder betingelserne for at opstille som kandidater eller være stillere ved kommunale og regionale valg 3. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser 4. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Lovforslagets miljømæssige konsekvenser 6. Lovforslagets administrative konsekvenser for borgerne 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Almindelige bemærkninger Med lovforslaget udvides den personkreds, der har valgret og valgbarhed ved valg af medlemmer til Europa-Parlamentet i Danmark og ved kommunale og regionale valg, til også at omfatte statsborgere fra andre medlemsstater i Den Europæiske Union, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol, dvs. udsendte diplomater og andet udsendt personale ved herværende udenlandske repræsentationer og udsendte embedsmænd ved internationale organisationer i Danmark samt deres medfølgende familiemedlemmer, der tilhører husstanden. Baggrunden for lovforslaget er en henvendelse fra Europa-Kommissionen til de danske myndigheder i anledning af en klage til Kommissionen fra ansatte ved Det Europæiske Miljøagentur i Danmark. Klagen vedrører det forhold, at ansatte ved Det Europæiske Miljøagentur i Danmark, der er statsborgere i de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, efter den gældende lovgivning ikke kan udøve deres valgret til Europa-Parlamentsvalg og kommunale og regionale valg i Danmark. Det skyldes, at det efter gældende ret kræves, at statsborgere fra andre medlemsstater i Den Europæiske Union for at have valgret til Europa-Parlamentsvalg i Danmark skal have fast bopæl i Danmark. De pågældende opfylder endvidere ikke betingelsen om, at en vælger for at have valgret til kommunale og regionale valg i Danmark skal have fast bopæl i kommunen henholdsvis regionen. Se afsnit 2.1. nedenfor. Ifølge Kommissionen synes det forhold, at statsborgere fra andre EU-lande ikke kan optages på valglisten i Danmark, fordi de er ansat ved et EU-agentur, imidlertid at være i strid med bestemmelserne i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Formålet med lovforslaget er således at sikre, at også statsborgere i de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, som er registreret i Udenrigsministeriets protokol, kan optages på valglisten i den kommune, hvor de har deres private bolig (adresse), og derved udøve deres valgret og stille op til henholdsvis kommunal- og regionalvalg og Europa-Parlamentsvalg i Danmark i overensstemmelse med deres rettigheder efter traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

4 4 2. Lovforslagets indhold 2.1. Gældende ret vedrørende valgret og valgbarhed for statsborgere fra andre medlemsstater i Den Europæiske Union ved Europa-Parlamentsvalg i Danmark og kommunale og regionale valg For at have valgret til Europa-Parlamentsvalg i Danmark skal man være fyldt 18 år, ikke være under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne (være umyndiggjort) og herudover enten have dansk indfødsret og fast bopæl i Danmark eller i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, eller være statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og have fast bopæl i Danmark, jf. lov om valg af danske medlemmer af Europa-Parlamentet 3, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 143 af 24. februar 2009). Valgbar til Europa-Parlamentet er enhver, der har valgret efter Europa-Parlamentsvalglovens 3, stk. 1, og som fire uger før valgdagen opfylder valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen. Den, der er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør den pågældende uværdig til at være medlem af Europa-Parlamentet, er dog ikke valgbar, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 6, stk. 2. For statsborgere fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union gælder endvidere, at den, som ved en civil- eller strafferetlig afgørelse har fortabt sin valgbarhed til Europa-Parlamentet i den medlemsstat, hvor den pågældende er statsborger, ikke er valgbar, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 6, stk. 3. I henhold til den kommunale og regionale valglovs 1, stk. 1 og 2 (lovbekendtgørelse nr. 144 af 24. februar 2009 som ændret ved 6 i lov nr. 571 af 31. maj 2010), er kravene for at have valgret til kommunalbestyrelsen og regionsrådet, at man på valgdagen er fyldt 18 år, ikke er undergivet værgemål med fratagelse af den retlige handleevne (ikke er umyndiggjort), og har fast bopæl i kommunen henholdsvis regionen og herudover enten har dansk indfødsret, er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, er statsborger i Island eller Norge eller uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 4 år forud for valgdagen. Valgbar til kommunalbestyrelsen og regionsrådet er enhver, der har valgret til kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet, medmindre vedkommende ved endelig dom eller vedtagelse af bøde er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør den pågældende uværdig til at være medlem af kommunale og regionale råd, jf. den kommunale og regionale valglovs 3 og 4. Afgørelsen af, hvorvidt en statsborger fra en anden medlemsstat i Den Europæiske Union opfylder kravet om fast bopæl i Danmark, som efter de gældende regler er en forudsætning for valgret og dermed også valgbarhed til de nævnte valg, vil bero på, om den pågældende er bopælsregistreret i CPR. Det følger for så vidt angår Europa-Parlamentsvalg af bemærkningerne til 3, stk. 1, nr. 3, i forslag til ændring af lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet (L 77, FT , Tillæg A, sp. 1291, 1307), hvor det anføres, at Afgørelsen af, hvorvidt en EF-statsborger opfylder bopælskravet (fast bopæl) for valgret, vil i praksis bero på, om den pågældende er optaget i folkeregistret. Herværende diplomater og andre eksterritoriale personer, herunder eksterritoriale personer fra de øvrige EF-lande, optages ikke i folkeregistret (med mindre de er danske statsborgere) og vil derfor i praksis ikke opfylde bopælskravet for valgret. For så vidt angår kommunale og regionale valg følger dette af den kommunale og regionale valglovs 1, stk. 3, hvoraf fremgår, at personer, der efter reglerne i lov om Det Centrale Personregister opfylder betingelserne for at være tilmeldt folkeregistret i kommunen, anses for at have fast bopæl i kommunen henholdsvis i den region, hvori kommunen er beliggende. Ifølge CPR-lovens 18, stk. 1, (lovbekendtgørelse nr. 878 af 14. september 2009) kan udenlandske statsborgere, som enten er registreret i Udenrigsministeriets protokol, eller hvis ophold i Danmark er reguleret i aftaler om retsstillingen for styrker eller militære hovedkvarterer, som Danmark har tiltrådt, imidlertid ikke registreres i CPR som tilflyttet landet. Herboende diplomater og andre eksterritoriale personer, herunder diplomater og eksterritoriale personer fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, optages således ikke i CPR med mindre de er danske statsborgere. De pågældende registreres i stedet i Udenrigsministeriets protokol. Valgret til Europa-Parlamentsvalg og kommunale og regionale valg har således kun herboende statsborgere fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er bopælsregistreret i CPR, og dermed ikke herboende statsborgere fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol EU-retlige regler om retten til at stemme og opstille til Europa-Parlamentsvalg og kommunale og regionale valg i bopælslandet for statsborgere fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union I henhold til artikel 22, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) (tidligere artikel 19 i traktaten om De Europæiske Fællesskaber) har enhver unionsborger, der har bopæl i en medlemsstat, hvor

5 5 han ikke er statsborger, valgret og er valgbar ved kommunale valg i den medlemsstat, hvor han har bopæl, på samme betingelser som statsborgerne i denne stat. I henhold til TEUF artikel 22, stk. 2, har enhver unionsborger, der har bopæl i en medlemsstat, hvor vedkommende ikke er statsborger, endvidere valgret og er valgbar ved valg til Europa-Parlamentet i den medlemsstat, hvor vedkommende har bopæl, på samme betingelser som statsborgerne i denne stat. De nævnte bestemmelser er udmøntet i henholdsvis artikel 3 i Rådets direktiv nr. 93/109/EF af 6. december 1993 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere (EFT L 329 af , s ), og artikel 3 i Rådets direktiv nr. 94/80/EF af 19. december 1994 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved kommunale valg for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere (EFT L 368 af , s. 38). I henhold til artikel 3 i Rådets direktiv nr. 93/109/EF og artikel 3 i Rådets direktiv nr. 94/80/EF har enhver person, der er unionsborger i henhold til traktatens artikel 8, stk. 2, andet afsnit (nu artikel 17, stk. 2), og som uden at være statsborger i bopælslandet i øvrigt opfylder de betingelser for valgret og valgbarhed, der i henhold til dette lands lovgivning kræves opfyldt af landets egne statsborgere, valgret og er valgbar ved valg til Europa- Parlamentet henholdsvis kommunale og regionale valg i bopælslandet, medmindre vedkommende ved en civileller strafferetlig afgørelse har fortabt sin valgret og/eller valgbarhed til Europa-Parlamentsvalget i hjemlandet, eller vedkommendes hverv som kommunalbestyrelsesmedlem eller regionsrådsmedlem er uforeneligt med hverv, som udøves i andre medlemsstater, og som svarer til de hverv, der i bopælslandet medfører uforenelighed, jf. direktivets artikel 6 og 7. Der kan endvidere stilles en række formelle krav til kandidatanmeldelsen, jf. artikel 10 i direktiv nr. 93/109/EF og artikel 7 i direktiv 94/80/ EF. Unionsborgere kan udøve deres valgret til Europa- Parlamentsvalg enten i bopælslandet eller i hjemlandet, og ingen må afgive stemme eller lade sig opstille i mere end én medlemsstat ved hvert valg, jf. direktivets artikel 4, stk. 1 og 2. Medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger til, at de unionsborgere fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der har tilkendegivet ønske herom, kan blive optaget på valglisten i tilstrækkelig god tid inden selve valget, jf. direktivets artikel 9, stk. 1. Bopælslandet underretter de pågældende om, hvorvidt anmodningen om optagelse på valglisten eller kandidatlisten er imødekommet, jf. direktivets artikel 11, stk. 1. Unionsborgere, der således bliver optaget på valglisten, fortsætter med at være optaget på denne på samme vilkår som vælgere med statsborgerskab i landet, indtil de anmoder om at blive slettet eller automatisk bliver slettet, fordi de ikke længere opfylder de betingelser, der kræves opfyldt for udøvelse af valgretten, jf. direktivets artikel 9, stk. 4. Unionsborgere kan udøve deres valgret til kommunale og regionale valg i bopælslandet, hvis de har udtrykt ønske herom, jf. direktivets artikel 7. Medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger til, at de omtalte vælgere fra andre medlemsstater i Den Europæiske Union kan optages på valglisten i tilstrækkelig god tid inden valget, jf. artikel 8, stk. 1. Bopælslandet underretter i rette tid de pågældende om, hvorvidt anmodningen om optagelse på valglisten eller kandidatlisten er imødekommet, jf. direktivets artikel 10, stk. 1. De nævnte herboende statsborgere fra de øvrige medlemsstater, der er blevet optaget på valglisten i bopælslandet, fortsætter med at være optaget på denne på samme vilkår som vælgere med statsborgerskab i landet, indtil de anmoder om at blive slettet eller automatisk slettes, fordi de ikke længere opfylder de betingelser, der kræves opfyldt for udøvelsen af valgretten, jf. direktivets artikel 8, stk. 3, 1. og 2. afsnit. Hvis de flytter til en anden kommune i samme medlemsstat, skal de optages på valglisten dér på samme vilkår som landets egne statsborgere, jf. direktivets artikel 8, stk. 3, 3. afsnit Forslagets indhold Tildeling af valgret Ifølge forslaget vil statsborgere fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol, dvs. herboende diplomater og andet udsendt personale ved herværende ambassader fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union med tilhørende familiemedlemmer, der indgår i deres husstand, samt udsendte embedsmænd ved internationale organisationer i Danmark og deres medfølgende familiemedlemmer, der tilhører husstanden, blive omfattet af Europa-Parlamentsvalglovens og den kommunale og regionale valglovs bestemmelser, der giver valgret til herboende statsborgere fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union. De pågældende vil således få valgret til Europa-Parlamentsvalg og kommunale og regionale valg, hvis de i øvrigt opfylder de almindelige valgretsbetingelser, dvs. er fyldt 18 år og ikke er undergivet værgemål med fratagelse af den retlige handleevne (ikke er umyndiggjort). Der henvises til lovforslagets 1, nr. 1, og 2, nr. 1.

6 Optagelse på valglisten Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 4 og den kommunale og regionale valglovs 2, stk. 1. Med forslaget sikres, at også statsborgere fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol, kan optages på valglisten til Europa-Parlamentsvalg og kommunale og regionale valg, selvom de ikke er bopælsregistreret i CPR. De pågældende optages på valglisten i den kommune, hvor de har deres private bolig (adresse), og optagelsen sker første gang efter anmodning. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 2, og 2, nr. 2. Det foreslås endvidere, at de pågældende statsborgere fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol - i lighed med, hvad der gælder for andre herboende statsborgere fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union - forbliver optaget på valglisten uden fornyet anmodning, hvis de var optaget på valglisten i Danmark til det sidst afholdte Europa-Parlamentsvalg henholdsvis valg til kommunalbestyrelser og regionsråd, hvis de siden da uafbrudt har været registreret i Udenrigsministeriets protokol (og dermed i denne periode har måttet betragtes som herboende), og hvis de ikke har anmodet om at blive slettet af valglisten. Herved sikres, at de nævnte statsborgere fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union i overensstemmelse med EU-rettens krav herom kan fortsætte med at være optaget på valglisten, indtil de ikke længere opfylder betingelserne for udøvelse af valgretten eller slettes efter anmodning, jf. artikel 9, stk. 4, i direktiv nr. 93/109/EF og artikel 7, stk. 3, i direktiv nr. 94/80/EF. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 3, og 2, nr Den nærmere fremgangsmåde for optagelse på valglisten af herboende statsborgere fra andre medlemslande i Den Europæiske Union, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol, foreslås reguleret ved bekendtgørelse. For så vidt angår optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg indeholder Europa-Parlamentsvalglovens 14 a, stk. 4, hvorefter indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om optagelse på valglisten af personer, der har valgret efter 3, stk. 1, nr. 3, en tilstrækkelig bemyndigelse hertil, idet 3, stk. 1, nr. 3, ifølge forslaget fremover også vil omfatte statsborgere fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol. Med henblik på at sikre, at statsborgere fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol, ved tilflytning til en ny kommune kan blive påført valglisten i tilflytningskommunen og slettet fra valglisten i fraflytningskommunen, indeholder lovforslaget endvidere forslag til en bestemmelse, der bemyndiger indenrigs- og sundhedsministeren til at fastsætte regler om disse personers anmeldelse af tilflytning til en anden kommune. Med henblik på at sikre, at statsborgere fra andre medlemsstater i Den Europæiske Union, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol og er optaget på valglisten, bliver slettet af valglisten, når de flytter til udlandet, indeholder lovforslaget herudover forslag til en bestemmelse, der bemyndiger indenrigs- og sundhedsministeren til at fastsætte regler om disse personers anmeldelse af fraflytning til udlandet. Lovforslaget indeholder endvidere forslag til en bestemmelse ( 2, nr. 4), der bemyndiger indenrigs- og sundhedsministeren til at fastsætte nærmere regler om optagelse på valglisten til kommunale og regionale valg for statsborgere fra andre medlemsstater i Den Europæiske Union, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol, samt om disse personers anmeldelse af tilflytning til en anden kommune og fraflytning til udlandet. Den eksisterende bemyndigelse i Europa-Parlamentsvalglovens 14 a, stk. 4, samt den foreslåede bemyndigelse i forslagets 2, nr. 4 (den kommunale og regionale valglovs 8, stk. 5), tænkes udnyttet til at fastsætte regler, der giver en herboende statsborger fra en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er optaget i Udenrigsministeriets protokol, og som ønsker at stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark henholdsvis til kommunale og regionale valg, adgang til at anmode den kommune, hvor vedkommende har sin private bolig, om at blive optaget på valglisten inden for en nærmere angiven frist inden det pågældende Europa-Parlamentsvalg henholdsvis kommunal- og regionalvalg. Fristen for indgivelse af anmodning om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg for statsborgere fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol, påtænkes fastsat til tidligst 1. marts og senest 1. maj i valgåret (eller førstkommende arbejdsdag derefter, såfremt den nævnte dato er en søndag eller anden helligdag). Fristen for indgivelse af anmodning om optagelse på valglisten til kommunale og regionale valg for statsborgere fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol, påtænkes fastsat til tidligst 1. august og senest 1. oktober i valgåret (eller førstkommende arbejdsdag derefter, såfremt den nævnte dato er en søndag eller anden helligdag). For personer, der først bliver registreret i Udenrigsministeriets protokol i ugen før ovennævnte fristers udløb eller derefter, eller efter denne dato på anden måde bliver omfattet af den i lovforslaget omhandlede persongruppe

7 7 med valgret til Europa-Parlamentsvalg henholdsvis til kommunale og regionale valg, påtænkes det at fastsætte en særlig frist på 15 dage før valgdagen (eller sidste arbejdsdag forinden). Statsborgere fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union vil ved deres anmeldelse til Udenrigsministeriets protokol fremover få udleveret et brev og tilhørende ansøgningsskema med nærmere oplysninger om deres ret til at stemme og stille op til Europa-Parlamentsvalg og kommunale og regionale valg i Danmark, samt den nærmere fremgangsmåde og frister for anmodning herom m.v. De relevante udenlandske repræsentationer samt internationale organisationer i Danmark vil endvidere blive informeret om de nye regler og anmodet om at sørge for, at de af deres medarbejdere, der på tidspunktet for lovens ikrafttrædelse allerede er registreret i Udenrigsministeriets protokol, orienteres om muligheden for at blive optaget på valglisten til de nævnte valg samt fremgangsmåden og frister herfor. De pågældende statsborgere fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol, vil herefter første gang, de ønsker at deltage i kommunal- og regionalvalg eller Europa-Parlamentsvalg i Danmark, inden ovenfor nævnte frist før det pågældende valg skulle meddele den kommune, hvori de har deres private bolig, at de ønsker at stemme til kommunal- og regionalvalg henholdsvis Europa-Parlamentsvalg i Danmark, samt oplyse deres privatadresse og fødselsdato, da disse oplysninger som følge af den manglende CPR-registrering af personer, der er registeret i Udenrigsministeriets protokol, ellers ikke tilgår de danske valgmyndigheder. Til brug herfor vil de pågældende EU-diplomater m.fl. skulle indlevere et udfyldt ansøgningsskema med attestation fra Udenrigsministeriet, der bekræfter, at de pågældende er optaget i Udenrigsministeriets protokol og derved har ret til at blive optaget på valglisten efter de foreslåede regler. Kommunerne vil dernæst optage de pågældende på en særlig valgliste. Statsborgere fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, som er registreret i Udenrigsministeriets protokol, vil på samme måde som andre herboende EUborgere, der ønsker at stemme til valg i Danmark, efter optagelse på valglisten forblive optaget på denne, indtil de anmoder om at blive slettet eller bliver slettet, fordi de ikke længere opfylder de betingelser, der kræves opfyldt for udøvelse af valgretten (herunder fast bopæl i Danmark). De pågældende vil blive oplyst herom i ovennævnte brev, som de vil modtage ved anmeldelsen i Udenrigsministeriets protokol. Der forventes endvidere fastsat regler efter den foreslåede bemyndigelse om, at de pågældende statsborgere fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, som er registreret i Udenrigsministeriets protokol, og som er optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark og/eller kommunale og regionale valg, inden for en passende frist før fraflytning til udlandet vil skulle meddele den kommune, hvor de er optaget på valglisten til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg i Danmark, at de agter at fraflytte landet og således ikke længere skal stå opført på valglisten i kommunen. De pågældende vil blive informeret herom i ovennævnte brev, som de vil modtage ved anmeldelsen i Udenrigsministeriets protokol. Hermed sikres den pågældende vælgergruppes ret til at forblive optaget på valglisten på samme måde som landets egne statsborgere, jf. for så vidt angår Europa-Parlamentsvalg artikel 9, stk. 4, i Rådets direktiv 93/109/EF, og for så vidt angår kommunale og regionale valg artikel 8, stk. 3, 3. afsnit, i Rådets direktiv 94/80/EF. Fristen forventes at blive fastsat til senest på udrejsedatoen og tidligst fire uger før fraflytningen til udlandet. En statsborger fra en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, som er registreret i Udenrigsministeriets protokol og efter anmodning er blevet optaget på valglisten i én kommune, og som under sit ophold i Danmark flytter til en ny kommune, vil endvidere inden for en passende frist skulle give meddelelse herom til tilflytningskommunen med henblik på at blive påført valglisten i tilflytningskommunen og blive slettet fra valglisten i fraflytningskommunen. Herved sikres de pågældende statsborgeres ret til på samme vilkår som landets egne statsborgere at blive optaget på valglisten i tilflytningskommunen. Fristen forventes at blive fastsat til 15 dage før valgdagen (eller sidste arbejdsdag forinden i lighed med, hvad der gælder for vælgere, der er registreret med bopæl i CPR) Udsendelse af valgkort Efter gældende regler skal kommunerne forud for afstemningen udsende valgkort til de vælgere, der er opført på valglisten, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 15, stk. 1, og den kommunale og regionale valglovs 10, stk. 1. Ved Europa-Parlamentsvalg gælder et supplerende krav om, at valgkort alene skal udsendes til de vælgere, der er bopælsregistreret i CPR. Valgkortet skal efter samme bestemmelser indeholde oplysning om vælgerens navn og adresse, nummer på valglisten samt om afstemningsstedets beliggenhed og dag og tid for afstemningen. Formålet med udsendelse af valgkort er således bl.a. at underrette vælgeren om, at vedkommende er optaget på valglisten samt tid og (afstemnings)sted for det pågældende valg. Endelig vil valgkortet inden stemmeafgivningen skulle afleveres af vælgeren til valg-

8 8 listeføreren ved afstemning på valgdagen, jf. 25 i Europa-Parlamentsvalgloven, jf. 47, stk. 1, 2. pkt. i folketingsvalgloven (lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2009), og 53, stk. 1, 2. pkt., i den kommunale og regionale valglov. Det foreslås, at de nævnte regler om udsendelse af valgkort også skal gælde for statsborgere fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol, og som optages på valglisten efter anmodning. Herved sikres ud over de ovennævnte hensyn endvidere, at de nævnte statsborgere fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union i overensstemmelse med EU-rettens krav herom underrettes om, at anmodningen om optagelse på valglisten eller kandidatlisten er imødekommet, jf. for så vidt angår Europa-Parlamentsvalg direktiv nr. 93/109/EF, artikel 11, stk. 1, og for så vidt angår kommunale og regionale valg direktiv nr. 94/80/EF, artikel 10, stk. 1. De gældende regler for udsendelse af valgkort til kommunale og regionale valg indbefatter efter deres ordlyd allerede den nævnte persongruppe, idet der efter 10 i den kommunale og regionale valglov udsendes valgkort til vælgere, der er optaget på valglisten. Den tilsvarende regel i Europa-Parlamentsvalgloven omfatter derimod efter sin ordlyd alene vælgere, der er optaget på valglisten og tilmeldt folkeregistret. Derfor indeholder lovforslaget et forslag til en ændring af Europa-Parlamentsvalglovens 15, stk. 1, 1. pkt., der bevirker, at kommunen fremover endvidere skal udsende valgkort til statsborgere fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol, og som er optaget på valglisten efter anmodning i henhold til de i lovforslaget foreslåede regler. Der henvises til lovforslagets 1, nr Valgbarhed Som en konsekvens af forslaget om tildeling af valgret til statsborgere fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol, vil den pågældende persongruppe, når den er omfattet af gruppen af vælgere med valgret til de nævnte valg, tillige få valgbarhed til Europa-Parlamentsvalg og kommunale og regionale valg under samme betingelser som herboende personer med dansk indfødsret. De pågældende må således ikke være straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør den pågældende uværdig til at være medlem af Europa-Parlamentet henholdsvis kommunalbestyrelser eller regionsråd, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 6, stk. 2, henholdsvis 4 i den kommunale og regionale valglov. Det er endvidere en forudsætning for valgbarheden til Europa- Parlamentet, at vedkommende ikke ved en civil- eller strafferetlig afgørelse har fortabt sin valgret og/eller valgbarhed til Europa-Parlamentsvalg i hjemlandet, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 6, stk. 3. For så vidt angår valgbarhed til Europa-Parlamentsvalg er det endelig en forudsætning, at vedkommendes hverv som fastsat i Europa-Parlamentsvalglovens 42, stk. 1, ikke er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet. Bestemmelsen indebærer bl.a., at tjenestemænd og andre ansatte i aktiv tjeneste i De Europæiske Fællesskabers institutioner eller dertil knyttede organer eller organisationer eller i Den Europæiske Centralbank ikke er valgbare til Europa-Parlamentet. Nærværende forslag om tildeling af valgret til statsborgere fra andre medlemsstater i Den Europæiske Union, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol, ændrer ikke herpå. Det bemærkes, at der ud over de forhold, som efter valglovgivningen vil kunne føre til tab af valgbarhed, efter omstændighederne vil kunne være andre forhold, der bevirker, at hvervet som medlem af kommunale og regionale råd eller Europa-Parlamentet ikke eller ikke længere vil være foreneligt med den pågældendes status som udsendt diplomat eller medarbejder ved en herværende udenlandsk repræsentation eller international organisation i Danmark m.v. eller som medfølgende familiemedlem, der tilhører husstanden Betingelser for opstilling som kandidat på en kandidatliste Forslaget ændrer betingelserne for opstilling som kandidat på kandidatlister til Europa-Parlamentsvalg i Danmark og kommunale og regionale valg, idet der for så vidt angår diplomater og andre eksterritoriale personer fra de øvrige medlemsstater skal ses bort fra det nuværende krav om, at kandidatlister skal indeholde oplysning om hver enkelt kandidats personnummer. Det skyldes det forhold, at herværende diplomater og andre eksterritoriale personer, herunder fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, som nævnt ikke optages i CPR og derfor heller ikke tildeles et personnummer. I stedet skal de pågældende af identifikationsmæssige årsager oplyse deres fødselsdato. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 6, og 2, nr. 6. De øvrige krav om angivelse af kandidatens fulde navn, adresse, statsborgerskab, stilling og bopæl vil derimod også gælde for kandidater, der er statsborgere i de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, og som tillige er registreret i Udenrigsministeriets protokol. Europa-Parlamentsvalglovens 19 a, stk. 1, hvorefter en kandidat, der er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union uden tillige at have dansk indfødsret, samtidig med kandidatlisten skal indlevere en formel erklæring, hvori kandidaten angiver at opfylde

9 9 valgbarhedsbetingelserne, samt 19 a, stk. 2, hvorefter der samtidig med kandidatlisten for den pågældende kandidat endvidere skal indleveres en valgbarhedsattest fra vedkommende myndighed til hjemlandet, vil også fremtidigt ved Europa-Parlamentsvalg gælde for kandidater, der er statsborgere i de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, og som tillige er registreret i Udenrigsministeriets protokol Stillere til kommunale og regionale valg Som følge af, at herværende diplomater og andre eksterritoriale personer, herunder fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, som nævnt ikke optages i CPR og derfor heller ikke tildeles et personnummer, foreslås også betingelserne for at være stiller for en kandidatliste til kommunale og regionale valg ændret således, at der for så vidt angår diplomater og andre eksterritoriale personer fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, som er registreret i Udenrigsministeriets protokol, ses bort fra det nuværende krav om, at kandidatlister til ovennævnte valg skal indeholde oplysning om hver enkelt stillers personnummer. I stedet skal de pågældende af identifikationsmæssige årsager oplyse deres fødselsdato. Der henvises til lovforslagets 2, nr. 7. De øvrige krav om angivelse af stillerens navn og adresse vil derimod også gælde for statsborgere i de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, som tillige er registreret i Udenrigsministeriets protokol Kontrol af, om EU-diplomater m.v. opfylder betingelserne for at opstille som kandidater eller være stillere ved kommunale og regionale valg Efter de gældende regler undersøger Indenrigs- og Sundhedsministeriet, om kandidatlister til Europa-Parlamentsvalg opfylder de i loven anførte betingelser, samt om kandidaterne kan godkendes, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 23. Tilsvarende undersøger valgbestyrelserne, om kandidatlister til kommunale eller regionale valg er gyldige, samt om kandidaterne kan godkendes, jf. 27 i lov om kommunale og regionale valg. Indenrigs- og Sundhedsministeriet henholdsvis valgbestyrelserne skal i forbindelse hermed blandt andet undersøge, om de anførte oplysninger om kandidaternes og stillernes navn, personnummer og bopæl samt for kandidaternes vedkommende tillige deres statsborgerskab er i overensstemmelse med de tilsvarende oplysninger i CPR. Da personer registreret i Udenrigsministeriets protokol ikke optages i CPR og ikke tildeles et personnummer, vil Indenrigs- og Sundhedsministeriet henholdsvis valgbestyrelserne, for så vidt angår statsborgere fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, som er registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.v.), der opstiller som kandidat eller er stiller for en kandidatliste til kommunal- og/eller regionalvalg, skulle undersøge, om oplysningerne om navn, adresse og fødselsdato samt for kandidaternes vedkommende tillige deres statsborgerskab er i overensstemmelse med de oplysninger, som fremgår af den særlige valgliste for EU-diplomater m.v. Det er således en forudsætning for, at den nævnte persongruppe kan opstille som kandidater eller være stillere, at de er optaget på valglisten i den kommune, hvor de har deres private bolig (adresse), på det tidspunkt, hvor Indenrigs- og Sundhedsministeriet henholdsvis valgbestyrelserne foretager den omhandlede undersøgelse af kandidatlisterne. 3. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser Forslaget pålægger kommunerne manuelt efter anmodning at optage statsborgere fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol, (EU-diplomater m.fl.) på valglisten til kommunal- og regionalvalg samt Europa- Parlamentsvalg. I praksis vil der være tale om et begrænset antal personer, som vil benytte sig af ordningen. Dette medfører et begrænset administrativt merarbejde for de kommuner, der måtte have statsborgere fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol, bosat i kommunen, og som måtte anmode om at blive optaget på valglisten. Det skønnes, at antallet af herværende diplomater m.v. fra andre EU-lande, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol og som potentielt kan kræve at blive optaget på valglisten, er ca De pågældende vil formentlig være bosat i et begrænset antal kommuner i hovedstadsområdet. I praksis skønnes antallet af statsborgere fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol, og som vil benytte sig af muligheden for efter anmodning at blive optaget på valglisten til kommunal- og regionalvalg og/eller Europa-Parlamentsvalg i Danmark at være væsentligt lavere. Lovforslaget vurderes på den baggrund at have meget begrænsede økonomiske og administrative konsekvenser for kommunerne. 4. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet.

10 10 5. Lovforslagets miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 6. Lovforslagets administrative konsekvenser for borgerne De pågældende herboende statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol, vil selv skulle henvende sig til den kommune, hvor de har deres private bolig, og anmode om at blive optaget på valglisten. Det er ikke muligt at indføre disse borgere automatisk på valglisten, da de ikke er registreret med bopæl i CPR, jf. CPR-lovens 18, og de danske myndigheder ikke på anden vis er eller kan blive bekendt med deres private bolig (adresse). 7. Forholdet til EU-retten I henhold til artikel 22 TEUF har enhver unionsborger, der har bopæl i en medlemsstat, hvor han ikke er statsborger, valgret og er valgbar til henholdsvis Europa- Parlamentet og kommunalvalg i den medlemsstat, hvor han har bopæl, på samme betingelser som statsborgere i denne stat. Forslaget er en gennemførelse af Danmarks forpligtelser i henhold til TEUF artikel 22, som er udmøntet i henholdsvis artikel 3 i Rådets direktiv nr. 93/109/EF af 6. december 1993 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere, og artikel 3 i Rådets direktiv nr. 94/80/EF af 19. december 1994 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved kommunale valg for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere. Der henvises til redegørelsen for baggrunden for lovforslaget ovenfor i afsnit 1. Begge ovenfor omtalte direktiver er tidligere gennemført i dansk ret ved henholdsvis lov nr af 22. december 1993 om ændring af lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet (De Europæiske Fællesskabers Forsamling) og lov nr. 208 af 29. marts 1995 om ændring af lov om kommunale valg (Ændringer vedrørende udlændinges valgret og valgbarhed) samt lov nr. 214 af 28. marts 2001 om ændring af lov om kommunale valg. 8. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer: Danske Regioner, Institut for Menneskerettigheder og KL. 9. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/ mindreudgifter Negative konsekvenser/ merrudgifter Økonomiske konsekvenser for Ingen Meget begrænsede merudgifter stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Ingen Meget begrænsede administrative konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Økonomiske og administrative Ingen Ingen konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Begrænsede administrative konsekvenser Forholdet til EU-retten Udmøntning af TEUF artikel 22 som gennemført i artikel 3 i Rådets direktiv nr. 93/109/EF af 6. december 1993 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere (EFT L 329 af , s ), og artikel 3 i Rådets direktiv nr. 94/80/EF af 19. december 1994 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved kommunale valg for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere (EFT L 368 af , s. 38).

11 11 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Med den foreslåede tilføjelse»eller er registreret i Udenrigsministeriets protokol«sikres, at også statsborgere fra andre medlemsstater i Den Europæiske Union, der er udsendt som diplomater og lignende til Danmark fra fremmede stater eller internationale organisationer i øvrigt, omfattes af bestemmelsen om valgret i Europa- Parlamentsvalglovens 3, stk. 1, nr. 3, til statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union. Som en konsekvens af forslaget opnår de pågældende personer endvidere valgbarhed til samme valg, idet valgret til Europa-Parlamentsvalg er en forudsætning for valgbarhed til valget, jf. nærmere Europa-Parlamentsvalglovens 6, stk. 1. Det er dog i begge tilfælde en forudsætning, at de almindelige valgrets- og valgbarhedsbetingelser er opfyldt, jf. de almindelige bemærkninger, afsnit og Personkredsen, der skal»registreres i Udenrigsministeriets protokol«, omfatter diplomater og andet udsendt personale (tjenestepersonale forudsat, at de har tjenestepas) ved herværende ambassader samt medfølgende familiemedlemmer, der tilhører husstanden (børn normalt indtil det fyldte 21. år), jf. Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser art. 17 og 37. Endvidere er omfattet udsendte embedsmænd ved internationale organisationer i Danmark samt medfølgende familiemedlemmer, der tilhører husstanden (børn normalt indtil det fyldte 21. år), jf, dog værtskabsaftalerne for den enkelte internationale organisation. Derimod optages lokalt ansat personale uanset nationalitet samt servicemedarbejdere med dansk pas ikke i Udenrigsministeriets protokol og er derfor ikke omfattet af forslaget. De nævnte persongrupper vil i de fleste tilfælde allerede have valgret til Europa-Parlamentsvalg i Danmark samt kommunale og regionale valg efter en af de øvrige bestemmelser i Europa-Parlamentsvalglovens 3 henholdsvis den kommunale og regionale valglovs 1. Der henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit Til nr. 2 Med bestemmelsen sikres, at også statsborgere fra andre medlemsstater i Den Europæiske Union, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol og derfor ikke er optaget i CPR, kan optages på valglisten til valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. De pågældende optages på valglisten i den kommune, hvor de har deres private bolig. Med udtrykket»privat bolig«menes den adresse, hvor de pågældende bor. Ved afgørelsen af, i hvilken kommune de nævnte vælgere, der ikke bopælsregistreres i CPR, jf. CPR-lovens 18, har deres private bolig, skal der tages udgangspunkt i de principper, der gælder efter CPR-lovgivningen for vurderingen af, hvor en person skal bopælsregistreres, sml. CPR-lovens 6-9. Optagelse sker som udgangspunkt, jf. herved undtagelsen i lovens 14 a, stk. 2, som ændret ved lovforslagets 1, nr. 3, efter anmodning. Diplomaters og andre eksterritoriale personers private adresse vil typisk ikke være kendt af de danske myndigheder, fordi de pågældende personer som nævnt ikke bopælsregistreres i CPR, jf. CPR-lovens 18, stk. 1. Det er derfor en forudsætning for, at de pågældende kan blive optaget på valglisten og derved udøve deres valgret, at de henvender sig til den kommune, hvor de har deres private bolig, og anmoder om at blive optaget på valglisten dér. Der henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit Til nr. 3 Med den foreslåede tilføjelse til 14 a, stk. 2, nr. 2, sikres, at bestemmelsen om automatisk optagelse på valglisten også kommer til at gælde for statsborgere fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er optaget i Udenrigsministeriets protokol, som derfor ikke er bopælsregistreret i CPR og følgelig ikke anses for at have bopæl i Danmark i lovens forstand. Det er efter bestemmelsen en betingelse for automatisk optagelse på valglisten, at de pågældende har været optaget på valglisten i Danmark til det sidst afholdte valg til Europa-Parlamentet, jf. lovens 14 a, stk. 2, nr. 1. Det er efter bestemmelsen endvidere en betingelse, at de pågældende statsborgere fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union uafbrudt, dvs. uden selv kortvarige afbrydelser, har været registreret i Udenrigsministeriets protokol siden sidste Europa-Parlamentsvalg, hvor de pågældende var optaget på valglisten, jf. lovens 14a, stk. 2, nr. 2. Det er ligeledes efter bestemmelsen en betingelse for automatisk optagelse på valglisten, at de pågældende statsborgere fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union ikke har anmodet om at blive slettet af valglisten, jf. lovens 14 a, stk. 2, nr. 3. Nærmere regler om fristerne og fremgangmåder for en sådan anmodning vil kunne fastsættes i kraft af den gældende bemyndigelse i Europa-Parlamentsvalglovens 14 a, stk. 4. Den gældende bestemmelse i 14 a, stk. 2, fastsætter, at de vælgere som efter denne bestemmelse optages på

12 12 valglisten uden anmodning, optages»efter tilsvarende regler som dem, der gælder for personer, der har valgret efter 3, stk. 1, nr. 1«, dvs. vælgere, der i kraft af deres valgret til Folketinget også har valgret til Europa-Parlamentet. Det betyder, at de regler, der er fastsat om optagelse af folketingsvælgere på valglisten, finder anvendelse med de afvigelser, der er begrundet i den pågældende vælgergruppes særlige karakter, herunder, at de pågældende vælgere er registreret i Udenrigsministeriets protokol og dermed ikke er registreret med bopæl i CPR og med de afvigelser, der følge af de regler, indenrigs- og sundhedsministeren måtte fastsætte for denne persongruppes optagelse på valglisten i medfør af den gældende bemyndigelse i Europa-Parlamentsvalglovens 14 a, stk. 4. Se de almindelige bemærkninger, afsnit Unionsborgere, der én gang er optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg efter anmodning, skal i henhold til 9, stk. 4, i direktiv 93/109/EF om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere, fortsætte med at være optaget på valglisten på samme vilkår som vælgere med statsborgerskab i landet, indtil de anmoder om at blive slettet eller automatisk bliver slettet, fordi de ikke længere opfylder de betingelser, der kræves opfyldt for udøvelse af valgretten, f.eks. som følge af fraflytning til udlandet. Direktivets artikel 9, stk. 4, er udmøntet i Europa-Parlamentsvalglovens 14 a, stk. 2, hvorefter personer, der har valgret efter lovens 3, stk. 1, nr. 3, optages på valglisten efter tilsvarende regler som dem, der gælder for personer, der har valgret efter 3, stk. 1, nr. 1 (personer, der har valgret til Folketinget), og som er tilmeldt folkeregistret, hvis de pågældende var optaget på valglisten i Danmark til det sidst afholdte valg til Europa-Parlamentet, siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark og ikke har anmodet om at blive slettet af valglisten. Det vil sige, at de pågældende herboende statsborgere fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union automatisk optages på valglisten i kraft af deres tidligere anmodning herom og uden en fornyet anmodning, såfremt de opfylder de ovenfor nævnte betingelser. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit Til nr. 4 Den foreslåede tilføjelse til 14 a, stk. 4, giver indenrigs- og sundhedsministeren mulighed for at fastsætte regler, der pålægger personer, der har valgret efter lovens 3, stk. 1, nr. 3, og som er registreret i Udenrigsministeriets protokol og optaget på valglisten til Europa- Parlamentsvalg i Danmark, inden for en passende frist ved tilflytning til en ny kommune at meddele tilflytningskommunen, at de skal optages på valglisten i tilflytningskommunen og slettes af valglisten i fraflytningskommunen, hvilket tilflytningskommunen skal foranledige ved kontakt til fraflytningskommunen. Tilsvarende giver bestemmelsen indenrigs- og sundhedsministeren mulighed for at fastsætte regler, der pålægger personer, der har valgret efter lovens 3, stk. 1, nr. 3, og som er registreret i Udenrigsministeriets protokol og optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark, inden for en passende frist før fraflytning til udlandet at meddele den kommune, hvor de er optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark, at de agter at fraflytte landet og således ikke længere skal stå opført på valglisten i kommunen. Der henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit Til nr. 5 Med den foreslåede tilføjelse til 15, stk. 1, 1. pkt., pålægges kommunerne forud for den pågældende afstemning at udsende valgkort til statsborgere fra de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er optaget i Udenrigsministeriets protokol, og som er optaget på valglisten. Dette gælder, hvad enten de pågældende er optaget på valglisten efter anmodning, eller optagelsen er sket automatisk. Der henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit Til nr. 6 Bestemmelsen fjerner kravet om, at kandidatlisten til Europa-Parlamentsvalg skal indeholde oplysninger om kandidatens personnummer for så vidt angår kandidater, som er statsborgere i de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og som er optaget i Udenrigsministeriets protokol. I stedet skal de pågældende af identifikationsmæssige årsager oplyse deres fødselsdato. Med bestemmelsen sikres således, at også statsborgere fra andre medlemsstater i Den Europæiske Union, der er optaget i Udenrigsministeriets protokol og derfor ikke tildeles noget personnummer, kan opstille til valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, forudsat at de i øvrigt opfylde betingelserne herfor. Der henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit Til nr. 1 Til 2 Med bestemmelsen sikres, at også statsborgere fra andre medlemsstater i Den Europæiske Union, der er udsendt til Danmark til de herværende ambassader eller

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 291 af 19/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09109 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 89 af 23/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-11866 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1) Lovforslag nr. L 24 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1) Lovforslag nr. L 24 Folketinget Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg 2015/1 LSF 130 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og indenrigsmin., j. nr. 2015-6028 Fremsat den 24. februar 2016 af social- og

Læs mere

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-6156 6. marts 2009 Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni

Læs mere

Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. til

Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. til Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2015-16 Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg Enhed Valgenheden Sagsbehandler Emilie Stæhr Hansen Koordineret med Sagsnr. 2015-6028 Doknr. 299200 Dato 18-12-2015 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Enhed Valgenheden Sagsbehandler NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07910 Doknr. 197506 Dato 31-01-2014 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Forberedelse, gennemførelse

Læs mere

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 VEJ nr 9458 af 29/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09335 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af de kommunale og regionale valg skal ske inden for de tidsfrister,

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1)

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1) LBK nr 368 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 26. maj 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Til Statsforvaltningen og samtlige kommuner og regioner Sagsnr. 2016-2390 Doknr. 334427 Dato 29-04-2016 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Ved dette brev orienteres Statsforvaltningen,

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014 Udenrigsministeriet Att.: Tina Rosendahl Nielsen tironi@um.dk, um@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13009 Doknr.

Læs mere

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014.

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014. Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Indenrigsministeriet Rigsombudsmanden i Grønland Rigsombudsmanden på Færøerne

Læs mere

Redegørelse om fejlbehæftet udtræk over herboende ikke-danske EU-borgere med valgret til Europa- Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Redegørelse om fejlbehæftet udtræk over herboende ikke-danske EU-borgere med valgret til Europa- Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Udvalget til Valgs Prøvelse 2013-14 UVP Alm.del Bilag 43 Offentligt Enhed Valgenheden- /CPR-kontoret Sagsbehandler NNM/CLH/CG Koordineret med CSC Danmark og Danmarks Statistik Sagsnr. 2014-17916 Doknr.

Læs mere

Ministerialtidende Udgivet den 10. september Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 17.

Ministerialtidende Udgivet den 10. september Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 17. Ministerialtidende 2009 Udgivet den 10. september 2009 21. august 2009. Nr. 70. Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 17. november 2009 (Til alle kommunalbestyrelser, regionsråd,

Læs mere

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 VEJ nr 9624 af 03/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-5210 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPNNM Sags nr.: 1006916 Dok. Nr.: 376665 Dato: 26. august 2011 Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6 1 M A

Læs mere

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg NOTAT Dato Orientering om ændringerne i valglovgivningen pr. 1. april 2016, herunder administrative og økonomiske konsekvenser Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Ved lov nr. 1742 af 22. december 2015 blev

Læs mere

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-1763 Doknr. 461790 Dato 27-04-2017 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. juli

Læs mere

2. I 54, stk. 4, 1. pkt., ændres»der er nævnt i stk. 1«til:»der er nævnt i stk. 2«.

2. I 54, stk. 4, 1. pkt., ændres»der er nævnt i stk. 1«til:»der er nævnt i stk. 2«. Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPMP/NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07004 Doknr. 124989 Dato 13-09-2013 Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november Udenrigsministeriet um@um.dk, cc: tironi@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114949 Dato 15-08-2013

Læs mere

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland.

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland. Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895, Rederiforeningen for mindre Skibe (Alle: info@shipowners.dk) Cc: Søfartsstyrelsen KSF@dma.dk Dansk Navigatørforening: navigator@dana.dk Sømændenes Forbund:

Læs mere

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg Vejledning nr. 78 af 26. august 2010 Vejledning om afholdelse af folketingsvalg (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og statsforvaltninger) Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1005077 AI003638

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16. Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) til

Forslag. Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16. Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) til Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til alle regioner cc.: Danske Regioner Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed VALG Sagsbehandler DEPNNM Sagsnr. 2014-6842 Doknr. 137110

Læs mere

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Spørgsmål om listebetegnelser Må en kandidatliste, der stiller op for et parti, der er opstillingsberettiget

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes cc.: Alle regioner + Danske Regioner 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed

Læs mere

UDKAST. Forslag til. I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 12. maj 2016, foretages følgende ændringer:

UDKAST. Forslag til. I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 12. maj 2016, foretages følgende ændringer: Enhed Valgenheden Sagsbehandler Christine Boeskov Koordineret med Sagsnr. 2016-558 Doknr. 341282 Dato 24-06-2016 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske

Læs mere

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer) 1 I lov om valg til

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem BEK nr 128 af 19/02/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning. nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v.

Vejledning. nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. Vejledning nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser

Læs mere

Det danske valgsystem

Det danske valgsystem Det danske valgsystem Valg til Europa-Parlamentet Hvert femte år afholdes der Europa-Parlamentsvalg i EU s medlemsstater. Ved Europa-Parlamentsvalget i 2009 blev der valgt 13 danske medlemmer. Siden Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

Valgoverblik valgforsamling

Valgoverblik valgforsamling Valgoverblik valgforsamling Opgaverne er sorteret i farver alt efter hvem, der har opgaven. Valgbestyrelsens opgaver er mokka, menighedsrådets opgaver er turkise og kandidaternes og stillernes opgaver

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Grund- og nærhedsnotat Reform af valgloven i Den Europæiske Union Europa-Parlamentets beslutning af 11. november 2015 om reform

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni 2009

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-3434 nnm 27. november 2008 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni 2009 Forberedelse, gennemførelse og opgørelse af Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 9 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. februar til

Forslag. Til lovforslag nr. L 9 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. februar til Til lovforslag nr. L 9 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. februar 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt

Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg FORSVARSMINISTEREN 8 Maj 2015 Folketingets Forsvarsudvalg har den 18. marts 2015

Læs mere

Som hovedregel fortabes bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab således samtidig med den frivillige erhvervelse af et andet statsborgerskab.

Som hovedregel fortabes bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab således samtidig med den frivillige erhvervelse af et andet statsborgerskab. Indfødsretsudvalget IFU alm. del - Bilag 71 Offentligt Oversigt over løsning fra det statsborgerretlige tilhørsforhold til de tidligere jugoslaviske republikker ved ansøgning om dansk statsborgerskab (februar

Læs mere

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg BEK nr 1123 af 15/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-17902 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg Dokumentnr.: 387231 Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg I medfør af 17 f og 17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 6. juni 2007, fastsættes:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast. 1. I 2, stk. 1, nr. 7, 1. pkt.,indsættesefter vedrører :, jf. dog stk. 4.

Skatteministeriet J. nr Udkast. 1. I 2, stk. 1, nr. 7, 1. pkt.,indsættesefter vedrører :, jf. dog stk. 4. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 114 Offentligt (02) Skatteministeriet J. nr. 13-0578850 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene BEK nr 129 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1136

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Kapitel 1. Formular til vælgererklæringer. 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren.

Kapitel 1. Formular til vælgererklæringer. 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren. Enhed Valgenheden Sagsbehandler CLH Koordineret med Sagsnr. 2015-2735 Doknr. 292904 Dato 03-12-2015 Bekendtgørelse om anvendelse af en digital løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling

Læs mere

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I.

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I. C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende 26.10.2012 PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd

Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd LBK nr 772 af 24/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 58724/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf: 9945 4545 Service Borgerservice Anmodningen skal afleveres personligt i kommunen Fritagelsesanmoders kommune Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3.

Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3. Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3. december 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folkeafstemningen om

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.:

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.: Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark Att.: valg@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 91 32 57

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Social- og Indenrigsudvalg Sagsnr. 2016-2422 Doknr. 338100 Dato 12-04-2016 Folketingets Social- og Indenrigsudvalg

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller evt. nærmeste danske repræsentation i udlandet

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet. Valgordbog

Indenrigs- og Socialministeriet. Valgordbog Indenrigs- og Socialministeriet Valgordbog Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer

Læs mere

VALGRETSNÆVNET BERETNING 2000-2006 UDLANDSDANSKERES VALGRET

VALGRETSNÆVNET BERETNING 2000-2006 UDLANDSDANSKERES VALGRET VALGRETSNÆVNET BERETNING 2000-2006 UDLANDSDANSKERES VALGRET Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2009, foretages følgende ændringer:

I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2009, foretages følgende ændringer: 1 UDKAST TIL Forslag til Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd (Nyt maksimum for antal kandidater, ny frist for indlevering af særlig stedfortræderliste og frist for valgklage til kirkeministeren)

Læs mere

Menighedsrådsvalget den 8. november Tidsskema

Menighedsrådsvalget den 8. november Tidsskema Menighedsrådsvalget den 8. november 2016 Tidsskema OPGAVER DATOER -erne henviser til lov om valg til menighedsråd og afsnittene i cirkulæret. Seneste frist for meddelelse til biskoppen i stiftet om oprettelse

Læs mere

VALGOVERBLIK. Alle opgaver samlet i én liste

VALGOVERBLIK. Alle opgaver samlet i én liste VALGOVERBLIK Alle opgaver samlet i én liste VALGOVERBLIK - ALMINDELIGT VALG TID FØR VALGET Søndag den 7. og 14. september 2014 VALG- CIRKULÆRE, 2.4. Valgbestyrelsen bekendtgør reglerne for opstilling og

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller evt. nærmeste danske repræsentation i udlandet

Læs mere

Fremsat den 5. oktober 2016 af social- og indenrigsminsteren (Karen Ellemann) Forslag. til

Fremsat den 5. oktober 2016 af social- og indenrigsminsteren (Karen Ellemann) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2016-17 Fremsat den 5. oktober 2016 af social- og indenrigsminsteren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Retningslinjer for Ældrerådsvalg 2013 Side 1 af 5. Retningslinjer for valg til Faxe Ældreråd 2013

Retningslinjer for Ældrerådsvalg 2013 Side 1 af 5. Retningslinjer for valg til Faxe Ældreråd 2013 Side 1 af 5 Retningslinjer for valg til Faxe Ældreråd 2013 Ældrerådsvalg torsdag den 10. oktober 2013 i Faxe Kommune VALGREGLER Ældrerådet har besluttet at indstille til Byrådet i Faxe Kommune, at der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Bilag 1 Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Herved bekendtgøres lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 585 af

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 -- AKT 235850 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 12 - danske havanlæg på dansk område (DONGAmerada Hess) ] -- DONG Energy Amerada Hess ApS 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 I forbindelse med at Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 U D K A S T Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning Til alle kommunalbestyrelser v/ den valgansvarlige i kommunen cc.: KL 5 bilag Sagsnr. 2015-5970 Doknr. 268667 Dato 06-10-2015 Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015

Læs mere

N O T A T. Danmarks tiltrædelse af apostillekonventionen

N O T A T. Danmarks tiltrædelse af apostillekonventionen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 42 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 6. oktober 2006 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2005-748/5-0004 Dok.: MDT40464 N O T A T om Danmarks tiltrædelse

Læs mere

Forslag. til. (Afskaffelse af internordiske flyttepapirer, udvidet bødeansvar m.m.)

Forslag. til. (Afskaffelse af internordiske flyttepapirer, udvidet bødeansvar m.m.) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Afskaffelse af internordiske flyttepapirer, udvidet bødeansvar m.m.) 1 I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Danmark MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland Retningslinjer

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet Lovforslag nr. L 124 Folketinget 2013-14 Fremsat den 29. januar 2014 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af

Læs mere

Vejledning nr af 3. juli 2017 om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION

Vejledning nr af 3. juli 2017 om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION Vejledning nr. 9624 af 3. juli 2017 om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION 1 Indhold 1. Indledning... 8 2. Oversigt over opgavefordelingen

Læs mere

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08)

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) ÆLDRERÅDSVALG I NORDDJURS KOMMUNE Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) Kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune har besluttet, at valg til ældrerådet holdes på samme tidspunkt som valg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1)

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1) 2013/1 LSV 33 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1107823 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20.

Læs mere

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3392 9441, E-mail valg@vfm.dk J.nr. 2009-742 Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk, lsn@fmn.dk cc.: ALA@gl.stm.dk Dato: 20. februar 2009

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeregistrering m.v.

Bekendtgørelse om folkeregistrering m.v. BEK nr 1034 af 04/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3910 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere