Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv."

Transkript

1 Transportudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. november 2014: Samrådsspørgsmål P I forbindelse med trængselskommissionens arbejde blev der foreslået en række tiltag for at reducere trængslen. Blandt tiltagene var øget samkørsel, f.eks. ved at etablere opsamlingsparkeringspladser, hvor folk kan mødes og køre videre sammen og på den måde udnytte hver enkelt bil bedre. Der er også etableret forskellige andre typer

2 Side 2/17 delebilsordninger, som også kan medvirke til at mindske ressourceforbruget og antallet af biler på vejene. Den netop lancerede app Uber bevæger sig i et vist gråzoneområde mellem pirattaxa og de ovennævnte samkørselsordninger. Ministeren bedes på den baggrund redegøre for og indgå i en drøftelse om hvorvidt vi har den fornødne lovgivning til klart at skelne mellem lovlige taxaer og delebilsordninger på den denne side og pirattaxaer på den anden. Svar: Indledning Jeg vil allerførst sige tak for det stillede spørgsmål. Jeg vil dele min redegørelse op i tre dele:

3 Side 3/17 For det første vil jeg beskrive de gældende regler for taxier, samkørsel og delebilsordninger og også komme ind på piratkørsel. For det andet vil jeg sige noget om hvilke muligheder, jeg ser på området fremover. Og til sidst vil jeg runde af med en kort konklusion. Gennemgang af reglerne taxikørsel Først til gennemgang af reglerne Taxiområdet, dvs. den erhvervsmæssige persontransport, er meget tæt reguleret med mange komplicerede regler, som er vævet godt og grundigt ind i hinanden. Der er tre elementer, som afgør, om der er tale om erhvervsmæssig kørsel : 1. For det første, hvis kørslen foregår uden, at den person, der udfører kørslen har nogen

4 Side 4/17 tilknytning til den, der lader sig transportere. De kender ikke hinanden og har heller ikke f.eks. et fælles mål, de vil opnå med turen, f.eks. at nå frem til samme arbejdsplads. 2. For det andet, hvis kørsel sker mod betaling, som chaufføren har en fortjeneste ved. 3. Og for det tredje, hvor kørslen udgør den pågældende chaufførs eller vognmands primære aktivitet. Hvis bare ét af elementerne er opfyldt, er der tale om erhvervsmæssig persontransport, som kræver en taxitilladelse.

5 Side 5/17 Det er kommunen, der udsteder tilladelsen, og kommunen fastsætter antallet af tilladelser i kommunen ud fra en vurdering af, hvad der er behov for af kørsel. Antallet fastsættes ud fra hensynet til, at der skal være en tilfredsstillende betjening af offentligheden inden for kommunens område. -Samkørsel Dernæst til samkørsel: Her har føreren og passagen et fælles mål med turen, dvs. passageren og føreren skal begge det samme sted hen eller den samme vej på en del af strækningen. Samkørsel er ikke omfattet af reglerne om erhvervsmæssig persontransport, så længe passagerens betaling ikke overstiger de omkostninger, som er

6 Side 6/17 forbundet med kørslen. Derfor kræver kørslen heller ikke tilladelse. Omkostningerne forbundet med kørslen er de direkte omkostninger som f.eks. udgifter til benzin eller diesel. Men ikke f.eks. slitage, forsikring eller vægtafgift. Mere præcise for samkørsels-takst En ting, jeg har tænkt mig at se på, er, om der kan sættes nogle mere præcise rammer for, hvad der må betales for til føreren, når det drejer sig om samkørsel. Det står måske ikke helt klart for folk, hvad man må og ikke må i den sammenhæng selvom det bør stå klart for enhver, at man i hvert fald ikke må tjene på det. Jeg har derfor bedt mine embedsmænd se nærmere på et sådant initiativ. Man kunne eksempelvis lade taksten for

7 Side 7/17 samkørsel følge statens takster for kørselsgodtgørelse. Her indgår godt nok også omkostninger til bl.a. slitage på bilen, men spørgsmålet er, om det ikke også er meget rimeligt, da det jo er en omkostning, der følger med det at have en bil. Et sådant forslag til, hvilken takst, der skal kunne tages i forbindelse med samkørsel, skal afdækkes i samarbejde med Skatteministeriet. Mine folk vil derfor tage kontakt til Skatteministeriet. -Delebiler Går vi videre til Delebiler, så drejer det sig til gengæld typisk om en forening, der stiller en række biler til rådighed for foreningens medlemmer. En privat person har dog også mulighed for selv at udleje sin bil, f.eks. via en delebilsportal.

8 Side 8/17 Det findes der allerede eksempler på i dag. Medlemmerne betaler typisk et kontingent og en kilometerpris for brug af bilen. Denne situation er heller ikke omfattet af reglerne om erhvervsmæssig personbefordring, fordi føreren befordrer sig selv, og kørslen kræver derfor ikke tilladelse. Dette var kort beskrevet de relevante regler. -Uber kørsel Så kan man spørge, hvor i dette system Ubers kørsel hører til? Ubers kørsel består i - som jeg indtil videre har fået oplyst - at koble en

9 Side 9/17 chauffør sammen med en passager via en app. Chaufføren er typisk en privatperson med egen bil uden taxitilladelse. Chaufføren kører herefter blot derhen, passageren beder om. Da føreren og passageren altså ikke har et fælles mål med turen, er der ikke tale om samkørsel. Det er ellers det, jeg har fået oplyst, at Uber har fremført. Det er dog vanskeligt at se, at chaufføren ikke skulle have til formål at tjene penge på turen. Herudover får Uber en vis procentdel - så vidt vides mellem 15 pct. og 25 pct. af betalingen for turen. Betaling foregår via app en. Hvis det er rigtigt, at der på denne måde er tale om en indkomst for føreren og

10 Side 10/17 også for Uber udover udgifter forbundet med kørslen - er der tale om erhvervsmæssig persontransport. Det vil sige, at der efter mit ministeriums vurdering kræves en taxitilladelse. Da der ikke foreligger en taxitilladelse, er der ifølge vores lovgivning tale om pirattaxier, blot i organiseret form. Trafikstyrelsen har derfor meldt Ubers kørsel til politiet, og politiet har for få dage siden oplyst styrelsen, at de nu indleder en efterforskning af Uber. Jeg kan nævne, at Uber - da de lancerede deres koncept i København skrev en mail til ministeriet om, at de meget gerne ville stå til rådighed for et uddybende møde.

11 Side 11/17 Trafikstyrelsen har derfor inviteret Uber til et møde med henblik på nærmere at få afklaret deres forretningsmodel i Danmark og give Uber mulighed for at forklare, hvis der er noget, vi skulle have misforstået. Jeg har imidlertid fået oplyst fra Trafikstyrelsen, at Uber har takket nej til at mødes. Jeg vil gerne understrege, at det skal være sådan, at de, der ønsker at operere på taximarkedet, må konkurrere på lige vilkår. Så det er min vurdering som samtidig er svaret på det stillede spørgsmål - at vi har den fornødne lovgivning til at skelne mellem lovlige taxier, samkørselsordninger og

12 Side 12/17 delebilsordninger på den ene side og ulovlige kørsler på den anden. Fremadrettet Men det betyder ikke, at der ikke er noget vi kan gøre bedre for at fremme den lovlige samkørsel og delebilsordninger. -Deleøkonomi Deleøkonomier - hvor ikke alle hver især skal eje alting men kan dele goder, såsom f.eks. bilen - vinder ind på mange områder af vores hverdag. Det skyldes mange faktorer: f.eks. den teknologiske udvikling, det store fokus på CO2-udledning, trængsel på vejene, og ikke mindst et ønske hos forbrugeren om ikke selv at skulle anskaffe dyre forbrugsgoder, som står ubenyttet hen i lange perioder.

13 Side 13/17 Ikke mindst ud fra denne tilgang er det vigtigt, at der er et varieret udbud af kørselsformer, herunder kørselsformer som indebærer, at man deler goderne. Hvis vi på denne måde kan bidrage til mere grøn transport, bedre fremkommelighed på vejene, bedre kollektiv transport i bred forstand i yderområder, og mulighed for besparelser hos den enkelte, så er det noget, vi skal arbejde for. Og vi må dertil ikke lægge unødige hindringer i vejen for det. Jeg kan nævne, at Transportministeriet gennem Trafikstyrelsens pulje til fremme af energieffektive transport allerede i dag deltager i flere projekter om delebiler og samkørsel.

14 Side 14/17 Projekt om eldelebiler til hospitalskørsel Et sådant projekt er f.eks. el-delebiler til hospitalskørsel. I projektet vil det blive testet om en større del af hospitalets kørsel, kan flyttes til el-delebilerne. Forventningerne er, at dette er muligt, og at det vil kunne reducere hospitalets udgifter til transport, samtidig med at transporten udføres i miljøvenlige elbiler. Jeg vil også nævne, at der med den nye vejlov, der blev vedtaget før jul, vil blive åbnet op for, at kommunerne kan reducere eller helt ophæve parkeringsafgiften for køretøjer, hvis det har et miljømæssigt formål. -Den teknologiske udvikling I forhold til fremtiden vil jeg også gerne sige, at jeg tror, den teknologiske udvikling f.eks. app-løsninger

15 Side 15/17 allerede er godt i gang med at hjælpe os på vej med udbud af nye kørselstilbud. Det er positivt, men det skal selvfølgelig ske efter ordnede forhold og efter reglerne. Den nuværende taxilov rummer dog rigtig mange begrænsninger, som gør det meget vanskeligt at udvikle nye ydelser for branchen, der kan være med til at skabe vækst i de enkelte virksomheder. Efterhånden som nye teknologier vinder frem, er det min vurdering, at den stramme regulering af taximarkedet vil blive en større og større hindring for at udnytte nye muligheder i branchen. -Ny taxilovgivning Det var blandt andet i det lys, at regeringen foreslog en helt ny taxilov,

16 Side 16/17 der skulle have givet mere dynamik på markedet. Det var der imidlertid ikke et politisk flertal for i forbindelse med regeringens vækstpakke. Men meget taler for, at vi på et tidspunkt som følge af bl.a. den teknologiske udvikling og et stigende behov for at kunne imødekomme de forskellige behov for taxibetjening vil blive nødt til at foretage ændringer i lovgivningen. Konklusion Jeg vil dog gerne samtidig understrege, at dette ikke betyder, at vi skal give los for alle mulige ydelser, hvor der ikke er styr på uddannelse, sikkerhed eller forbrugerbeskyttelse. Og det er altså et helt afgørende princip, at deltagerne på markedet skal konkurrere på lige vilkår.

17 Side 17/17 Men vi skal skabe rum for, at nye løsninger og serviceydelser kan komme i spil, uden at det skævvrider konkurrencen på tværs af det samlede taximarked. Tak for ordet.

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2014-11. årgang Minister vil have taxier i hele Danmark side 8 Forhandlinger uden fedtspil Transportminister Magnus Heunicke vil have en ny persontransportlov,

Læs mere

PÅ VEJ. Analyse af det danske taximarked Januar 2010

PÅ VEJ. Analyse af det danske taximarked Januar 2010 PÅ VEJ Analyse af det danske taximarked Januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Branchen i dag............................. 4 2. Den nuværende regulering af taxibranchen........... 7 3. En branche under økonomisk

Læs mere

Konsekvenserne for taxierhvervet i Danmark ved afskaffelse af frikørselsordningen

Konsekvenserne for taxierhvervet i Danmark ved afskaffelse af frikørselsordningen Indføres forslaget, som det er fremlagt, vil det være en katastrofe for taxibranchen. Mange vognmænd vil være i risiko for at afvikle deres virksomhed. Trine Wollenberg, Direktør i Dansk Taxi Råd Konsekvenserne

Læs mere

Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler

Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Betænkning nr. 1542 fra Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Oktober 2013 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2010 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager

Læs mere

ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00

ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET DEN 29. NOVEMBER 2006 ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00 René Skau

Læs mere

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 4 - April 2015-12. årgang Taxisalget styrtdykker side 6 Vognmænd i vildrede Skal man købe dyrt og sælge hurtigt, købe billigt og køre bilen ned eller skal man

Læs mere

KØR SMART KØR SAMMEN TRANSPORT. Analyserapport juni 2014. Samkørsel er også en sag for samfundet. Indhold

KØR SMART KØR SAMMEN TRANSPORT. Analyserapport juni 2014. Samkørsel er også en sag for samfundet. Indhold KØR SMART KØR SAMMEN Analyserapport juni 2014 TRANSPORT Samkørsel er også en sag for samfundet Det er afsættet for denne rapport om, hvad der skal til for at accelerere samkørsel i pendlingen i hovedstadsregionen.

Læs mere

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love.

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 11 - November 2013-10. årgang Minister klar til at modernisere taxiloven side 6 Frygt for fremtiden Vognmænd på tværs af landet ser flere faldgruber i forslagene

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv.

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 24. april 2015 Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

OM DENNE FOLDER // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur.

OM DENNE FOLDER // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur. INFRASTRUKTUR OM DENNE FOLDER // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur. Infrastruktur er en lang række ting, der er helt nødvendige for, at et land

Læs mere

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?=%2fsamling%2f20101%2flovforslag%2... Forhandlinger

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?=%2fsamling%2f20101%2flovforslag%2... Forhandlinger Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 80 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 - Af Anette Pittelkow, Anker Lohmann-Hansen, Harry Lahrmann, Jan Kildebogaard og Johan Nielsen. Keywords - dansk: kørselsafgifter, afgifter,

Læs mere

Deleøkonomiens klimapotentiale

Deleøkonomiens klimapotentiale I de senere år er der i Danmark og internationalt blevet etableret en række såkaldte deleøkonomiske virksomheder og foreninger. Blandt flere fortrin fremhæver fortalere, at deleøkonomien kan lede til en

Læs mere

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009).

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009). Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1 10. møde Tirsdag den 3. november 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til videnskabsministeren om hævdelse og udvikling

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTWAREPATENTER 1 ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTAWAREPATENTER Fredag den 6. juni 2005,

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

App-bagmænd vil tage magten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

App-bagmænd vil tage magten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 09 - September 2014-11. årgang App-bagmænd vil tage magten i taxibranchen side 6 Opgør med den ulige konkurrence Transportministeren afviser at ville liberalisere

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

22 forslag til forbedret produktivitet i detailhandelen

22 forslag til forbedret produktivitet i detailhandelen 22 forslag til forbedret produktivitet i detailhandelen Konkrete forslag fra Produktivitetskommissionen 2014 DSK kan med undtagelse af Produktivitetskommissionens forslag om liberalisering af planlovens

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Taxibranchen truet af fallit. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Taxibranchen truet af fallit. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 10 - Oktober 2014-11. årgang Taxibranchen truet af fallit uden frikørsel side 6 Meninger i massevis Taxinyt er branchens frække hund og et forum fuld af statsministre.

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om salg og markedsføring af garantiobligationer 19. juni 2009 Ubp/FT Spørgsmål AC. Af Børsen den

Læs mere