PRODUKTRESUMÉ. for. Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTRESUMÉ. for. Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning"

Transkript

1 13. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN Berinert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: C1-esteraseinhibitor, human. Berinert indeholder 500 IE per hætteglas. Styrken af C1-esteraseinhibitorer udtrykkes i internationale enheder (IE), som er relateret til den gældende WHO-standard for præparater med C1-esteraseinhibitor. Berinert indeholder 50 IE/ml C1-esteraseinhibitor efter opløsning med 10 ml vand til injektionsvæsker. Den færdige opløsning af Berinert 500 IE har et totalindhold af protein på 6,5 mg/ml. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Natrium op til 486 mg (cirka 21 mmol) per 100 ml opløsning. Alle hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning. Hvidt pulver. 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Hereditært angioødem type I og II (HAE). Behandling af akutte anfald og forebyggelse af anfald før et indgreb. Berinert 500 IU-SPC-Line extension-app 13May2015-DK-clean.doc Side 1 af 9

2 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Behandlingen bør indledes under overvågning af en læge, der har erfaring med behandling af mangel på C1-esteraseinhibitor. Dosering Voksne Til behandling af akutte anfald af angioødem: 20 IE pr. kilogram legemsvægt (20 IE/kg legemsvægt) Forebyggelse af anfald af angioødem før et indgreb: 1000 IE mindre end 6 timer før et medicinsk eller kirurgisk indgreb eller tandbehandling. Pædiatrisk population Til behandling af akutte anfald af angioødem: 20 IE pr. kilogram legemsvægt (20 IE/kg legemsvægt) Forebyggelse af anfald af angioødem før et indgreb: 15 til 30 IE pr. kilogram legemsvægt (15-30 IE/kg legemsvægt) mindre end 6 timer før et medicinsk eller kirurgisk indgreb eller tandbehandling. Doseringen skal fastsættes under hensyntagen til de kliniske omstændigheder (f.eks. type indgreb og sygdomsgrad). Administration Berinert opløses som beskrevet i pkt Den færdige opløsning af Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning 500 IE skal være farveløs og klar. Opløsningen indgives som langsom i.v. injektion. Berinert, pulver og solvens til injektions- /infusionsvæske, opløsning 500 IE kan også indgives som infusion (4 ml/minut). 4.3 Kontraindikationer Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Hos patienter med kendt tendens til allergi bør antihistaminer og kortikosteroider gives profylaktisk. Hvis der opstår en allergisk eller anafylaktisk reaktion, skal behandlingen med Berinert omgående seponeres (dvs. injektionen/infusionen stoppes), og der indledes passende behandling. Behandlingen afhænger af bivirkningens art og sværhedsgrad. Den gældende medicinske behandling mod shock bør følges. Patienter med larynxødem kræver særlig omhyggelig overvågning med midler til behandling af akut shock i beredskab. Berinert bør ikke anvendes til ikke-godkendt behandling af vaskulær lækage-syndrom (se også pkt. 4.8). Berinert indeholder op til 486 mg natrium (cirka 21 mmol) per 100 ml opløsning. Dette skal tages i betragtning hos patienter, der er på diæt med kontrolleret natriumindhold. Berinert 500 IU-SPC-Line extension-app 13May2015-DK-clean.doc Side 2 af 9

3 Hjemmebehandling og selvmedicinering Der foreligger begrænsede data om dette lægemiddel, når det anvendes til hjemmebehandling eller selvmedicinering. De potentielle risici forbundet med hjemmebehandling er relateret til selve administrationen samt håndtering af eventuelle bivirkninger især overfølsomhed. Beslutningen om at lade behandlingen af en patient foregå som hjemmebehandling skal træffes af den behandlende læge, som bør sørge for den fornødne oplæring og for at revurdere beslutningen med mellemrum. Virussikkerhed Standardmetoder til forebyggelse af infektioner, der skyldes brug af lægemidler tilberedt ud fra humant blod eller plasma, omfatter udvælgelse af donorer, screening af enkeltdonationer og plasmapools for specifikke markører for infektion samt inklusion af effektive produktionstrin til inaktivering/fjernelse af vira. Til trods for dette kan muligheden for at overføre infektiøse stoffer ikke helt udelukkes ved administration af lægemidler fremstillet ud fra humant blod eller plasma. Dette gælder også ukendte eller nyopdukkede vira og andre patogener. Forholdsreglerne anses for at være effektive over for indkapslede vira som HIV, HBV og HCV og for uindkapslede vira HAV og parvovirus B19. Passende vaccination (hepatitis A og B) bør generelt overvejes for patienter, der løbende/gentagne gange behandles med præparater, der stammer fra human plasma. Det anbefales kraftigt at notere præparatnavn og batchnummer, hver gang Berinert gives til en patient, for at bevare koblingen mellem patienten og det pågældende batch. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Der er ikke udført interaktionsstudier. 4.6 Graviditet og amning Fertilitet Berinert er en fysiologisk bestanddel af humant plasma. Derfor er der ikke udført dyreforsøg til undersøgelse af reproduktions- og udviklingstoksicitet, og der forventes ingen skadelig virkning på graviditeten, fostrets udvikling, fødslen eller den postnatale udvikling hos mennesker. Graviditet Den begrænsede datamængde indikerer, at der ikke er en øget risiko ved anvendelse af Berinert til gravide. Berinert er en fysiologisk bestanddel af humant plasma. Derfor er der ikke udført dyreforsøg til undersøgelse af reproduktions- og udviklingstoksicitet, og der forventes ingen skadelig virkning på graviditeten, fostrets udvikling, fødslen eller den postnatale udvikling hos mennesker. Derfor bør Berinert kun gives til gravide på tvingende indikation. Amning Det vides ikke om Berinert udskilles i modermælk, men på grund af den høje molekylvægt forekommer det usandsynligt. Imidlertid er amning næppe tilrådelig hos mødre, der lider af hereditært angioødem. Der skal tages beslutning om, hvorvidt amningen eller Berinertbehandlingen skal afbrydes, idet der foretages en afvejning af fordelene ved amning for barnet og ved behandlingen for kvinden. Berinert 500 IU-SPC-Line extension-app 13May2015-DK-clean.doc Side 3 af 9

4 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Ikke mærkning. Berinert påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 4.8 Bivirkninger Bivirkningerne nedenfor er baseret på de erfaringer, som er opnået efter markedsføringen og fra den videnskabelige litteratur. Hyppighed angives med følgende kategorier: Meget almindelig: 1/10 Almindelig: 1/100 til < 1/10 Ikke almindelig: 1/1.000 til < 1/100 Sjælden: 1/ til < 1/1.000 Meget sjælden: <1/10.000, ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) Bivirkninger med Berinert er sjældne. Systemorganklasse Meget almindelig Almindelig Ikke almindelig Sjælden Vaskulære sygdomme Udvikling af trombose* Almene symptomer Temperaturstigning, og reaktioner på reaktion på administrationsstedet injektionsstedet Immunsystemet Allergiske eller anafylaktoide reaktioner (f.eks. takykardi, hypereller hypotension, flushing, nældefeber, dyspnø, hovedpine, svimmelhed, kvalme) * Behandlingsforsøg med høje doser Berinert til forebyggelse eller behandling af vaskulær lækagesyndrom før, under og efter en hjerteoperation med ekstrakorporal cirkulation (ikke godkendt behandling og dosis), i enkelte tilfælde med fatal udgang. Sikkerhed vedrørende overførsel af infektiøse stoffer, se pkt Indberetning af mistænkte bivirkninger Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger via: Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S Websted: Meget sjælden Shock Berinert 500 IU-SPC-Line extension-app 13May2015-DK-clean.doc Side 4 af 9

5 4.9 Overdosering Der er ikke rapporteret tilfælde af overdosering Udlevering BEGR 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.0 Terapeutisk klassifikation ATC- kode: B06AC01. C1-inhibitor, fra plasma. 5.1 Farmakodynamiske egenskaber En C1-esteraseinhibitor er et plasmaglykoprotein med en molekylevægt på 105 kd og 40 % kulhydrat. Koncentrationen i human plasma ligger i området 240 mg/l. Ud over at forekomme i human plasma findes C1-esteraseinhibitor også i moderkagen, leverceller, monocytter og blodplader. C1-esteraseinhibitor tilhører serpingruppen (serin-proteasehæmmere) i human plasma i lighed med andre proteiner så som antitrombin III, α-2-antiplasmin, α-1-antitrypsin og andre. Under fysiologiske betingelser blokerer C1-esteraseinhibitoren komplementsystemets sædvanlige mekanisme ved at inaktivere de enzymatiske aktive komponenter C1s og C1r. Det aktive enzym danner et kompleks med inhibitoren i et støkiometrisk forhold på 1:1. Desuden udgør C1-esteraseinhibitoren den vigtigste hæmmer i kontaktaktiveringen af koagulation ved at hæmme faktor XIIa og dennes fragmenter. Endvidere fungerer det ligesom α-2-makroglobulin som den væsentligste hæmmer af plasma-kallikrein. Den terapeutiske virkning af Berinert mod hereditært angioødem induceres ved substitution af den manglende C1-esteraseinhibitoraktivitet. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Præparatet indgives intravenøst og er straks tilgængeligt i plasma med en plasmakoncentration svarende til den indgivne dosis. Berinerts farmakokinetiske egenskaber er undersøgt i to studier. I et fase I-studie udført med 15 raske, voksne forsøgspersoner fremkom farmakokinetiske data, der blev anvendt til at vurdere den relative biotilgængelighed af Berinert, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 1500 IE og Berinert, pulver og solvens til injektions- /infusionsvæske, opløsning 500 IE. Der blev påvist sammenlignelig biotilgængelighed af Berinerts to dispenseringsformer. For C1-INH antigenkoncentrationer var de geometriske gennemsnitsratioer for C max og AUC 0-last (90 % CI) henholdsvis 1,02 (0,99, 1,04) og 1,02 (0,99, 1,05). Halveringstiden blev estimeret i en delmængde af forsøgspersonerne ved hjælp af non-kompartmental analyse af farmakokinetiske data. Den gennemsnitlige halveringstid for Berinert, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 1500 IE og Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning 500 IE var henholdsvis 87,7 timer og 91,4 timer. Berinert 500 IU-SPC-Line extension-app 13May2015-DK-clean.doc Side 5 af 9

6 De farmakokinetiske egenskaber er blevet undersøgt hos patienter med hereditært angioødem (34 patients > 18 år, 6 patienter < 18 år). De omfattede 15 patienter i profylaktisk behandling (med hyppige/svære anfald) samt 25 patienter med mindre hyppige/milde anfald og p.n.-behandling. Data blev genereret i et anfaldsfrit interval. Den mediane bedring in vivo var 86,7 % (interval: 54,0-254,1 %). Hos børn var bedringen lidt højere (98,2 %, interval: 69,2-106,8 %) end hos voksne (82,5 %, interval: 54,0-254,1 %). Patienter med alvorlige anfald opnåede højere værdier (101,4 %) sammenlignet med patienter med milde anfald (75,8 %, interval: 57,2-195,9 %). Den mediane stigning i aktiviteten var 2.3%/IE/kg legemsvægt (interval: 1,4-6,9 %/IE/kg legemsvægt). Der var ingen signifikant forskel mellem voksne og børn. Patienter med alvorlige anfald havde en lidt større stigning i aktiviteten end patienter med milde anfald (2,9 ; interval: 1,4-6,9 vs. 2,1 ; interval: 1,5-5,1 %/IE/kg legemsvægt). Den maksimale koncentration af C1-esteraseinhibitoraktiviteten i plasma blev nået i løbet af 0,8 timer efter indgivelse af Berinert uden signifikante forskelle mellem patientgrupperne. Den mediane halveringstid var 36,1 timer. Den var lidt kortere hos børn end hos voksne (32,9 vs. 36,1 timer) og hos patienter med alvorlige anfald end hos patienter med milde anfald (30,9 vs. 37,0 timer). 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata Berinert indeholder C1-esteraseinhibitor som det aktive indholdsstof. Det er udvundet af human plasma og har den samme virkning som de endogene substanser i plasma. Efter indgivelse af enkeltdoser af Berinert i rotter og mus og af gentagne doser sås ingen tegn på toksicitet. Der er ikke udført prækliniske studier med gentagne doser for at undersøge karcinogenicitet og reproduktionstoksicitet, da disse ikke kan udføres i konventionelle dyremodeller på grund af dannelsen af antistoffer som følge af indgivelse af heterologe humane proteiner. Ouchterlony in vitro-test og in vivo-model med passiv kutan anafylaksi i marsvin viste ingen tegn på nydannede antigene determinanter i Berinert efter pasteurisering. Berinert er undersøgt for in vivo-trombogenicitet i kaniner med doser på op til 800 IE/kg legemsvægt. Der sås ingen risiko for protrombotisk effekt ved i.v. administration af Berinert i doser på op til 800 IE/kg legemsvægt. Studier af lokal tolerance i kaniner har påvist, at Berinert var klinisk, lokalt og histologisk veltolereret efter intravenøs, subkutan, intraarteriel og intramuskulær anvendelse. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Pulver Glycin Natriumchlorid Natriumcitrat Berinert 500 IU-SPC-Line extension-app 13May2015-DK-clean.doc Side 6 af 9

7 Solvens Vand til injektionsvæsker 6.2 Uforligeligheder Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler eller fortyndingsmidler i sprøjten/injektions- /infusionssættet. 6.3 Opbevaringstid 30 måneder. Kemisk og fysisk stabilitet efter rekonstituering er dokumenteret i 48 timer ved stuetemperatur (maksimum 25 C. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal det rekonstituerede præparat bruges med det samme, da Berinert ikke indeholder konserveringsmiddel. Opbevaringstiden må ikke overstige 8 timer ved stuetemperatur, hvis præparatet ikke indgives med det samme. Det rekonstituerede lægemiddel må kun opbevares i hætteglasset. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 C. Må ikke nedfryses. Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys. Opbevaringsforhold efter rekonstitution af lægemidlet, se pkt Emballagetype og pakningsstørrelser Pulver (500 IE) i et hætteglas (type II-glas) med prop (brombutylgummi), hætte (aluminium) og flip-off-lukke (plast). 10 ml solvens i et hætteglas (type I-glas) med prop (chlorbutylgummi), hætte (aluminium) og flip-off-lukke (plast). Administrationssæt: 1 overføringssæt med filter 20/20, 1 engangssprøjte 10 ml, 1 kanyle+slange, 2 spritservietter, 1 plaster Pakningsstørrelse: 1 stk. 6.6 Regler for destruktion og anden håndtering Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer. Administrationsmetode Generel vejledning - Opløsningen af Berinert skal være farveløs og klar. Efter filtrering/fyldning af sprøjten (se nedenfor) skal det rekonstituerede præparat inspiceres visuelt for partikelindhold og misfarvning, før det indgives. - Anvend ikke opløsninger der er uklare eller indeholder bundfald. - Fremstilling af opløsningen og fyldning af sprøjten skal ske under aseptiske forhold. Anvend den sprøjte, der udleveres sammen med lægemidlet. Berinert 500 IU-SPC-Line extension-app 13May2015-DK-clean.doc Side 7 af 9

8 Fremstilling af opløsningen Opvarm solvensen til stuetemperatur. Fjern plastlukkerne på hætteglassene med pulver og solvens. Rengør propperne udenpå med antiseptisk opløsning og lad dem tørre, før Mix2Vial-pakken åbnes. 1. Åbn Mix2Vial-pakken ved at trække forseglingen af. Fjern ikke Mix2Vial fra blisterpakken! 1 2. Placer solvenshætteglasset på en plan, ren overflade, og hold fast i hætteglasset. Tag pakken med Mix2Vial-sættet, og tryk spidsen af den blå adapter-ende lige ned gennem solvenshætteglassets prop Fjern forsigtigt emballagen fra Mix2Vialsættet ved at holde i kanten og trække lodret opad. Sørg for kun at fjerne emballagen og ikke Mix2Vial-sættet Placer hætteglasset med pulver på et plant og fast underlag. Vend hætteglasset med solvens med Mix2Vial-sættet monteret og tryk spidsen af det transparente mellemstykke lige ned gennem proppen på hætteglasset med pulver. Solvensen vil automatisk blive overført til hætteglasset med pulver. 5. Tag med den ene hånd fat i den del af Mix2Vial-sættet, hvor hætteglasset med pulver er monteret og med den anden hånd fat i den side af Mix2Vial-sættet, hvor hætteglasset med solvens er monteret, og skil sættet forsigtigt ad i to dele. Kasser solvenshætteglasset med det blå Mix2Vial-sæt monteret. 6. Vip forsigtigt hætteglasset med pulver med det transparente mellemstykke monteret, indtil pulveret er helt opløst. Hætteglasset må ikke rystes. 6 Berinert 500 IU-SPC-Line extension-app 13May2015-DK-clean.doc Side 8 af 9

9 7. Træk luft ind i en tom steril sprøjte. Anvend den sprøjte, der udleveres sammen med lægemidlet. Monter sprøjten på Mix2Vial's Luer Lock-fatning, mens hætteglasset med pulver stadig er stående. Sprøjt luft ind i hætteglasset. Fyldning af sprøjte og administration 7 8. Hold stemplet i bund og vend op og ned på hætteglasset (sammen med sæt og sprøjte). Træk opløsningen ind i sprøjten ved langsomt at trække stemplet tilbage Nu er opløsningen blevet overført til sprøjten. Hold godt fast om sprøjten (hold sprøjten med stemplet nedad) og afmonter det transparente Mix2Vial-sættet fra sprøjten INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Strasse Marburg Tyskland Repræsentant CSL Behring AB Berga Backe Danderyd Sverige 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 20. februar DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 13. maj 2015 Berinert 500 IU-SPC-Line extension-app 13May2015-DK-clean.doc Side 9 af 9

PRODUKTRESUMÉ. for. Tisseel, vævsklæber

PRODUKTRESUMÉ. for. Tisseel, vævsklæber 13. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Tisseel, vævsklæber 0. D.SP.NR. 06026 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tisseel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Komponent 1: Proteinopløsning: Humant fibrinogen (koagulerbart

Læs mere

En ml indeholder: Humant normalt immunglobulin... 100 mg (renhed på mindst 98 % IgG)

En ml indeholder: Humant normalt immunglobulin... 100 mg (renhed på mindst 98 % IgG) PRODUKTRESUMÉ 1. LÆGEMIDLETS NAVN Privigen 100 mg/ml infusionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant normalt immunglobulin (IVIg) En ml indeholder: Humant normalt immunglobulin...

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis. Produktinformation for Dynastat (Parecoxib) Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 92 14 Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Apidra 100 Enheder/ml injektionsvæske, opløsning, i et hætteglas. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder 100 Enheder insulin glulisin

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 11. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning Produktinformation for Zyvoxid (Linezolid) Infusionsvæske 2 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 73 78 Infusionsvæske 2 mg/ml 300 ml x 10 Dagsaktuel pris findes

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tresiba 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin degludec*

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prepandemisk influenzavaccine (H5N1) (split virion, inaktiveret, adjuveret) GlaxoSmithKline Biologicals 3,75 mikrogram suspension og emulsion til injektionsvæske,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Puregon 50 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Et hætteglas indeholder 50 IE rekombinant follikelstimulerende hormon

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ryzodeg 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 10. april 2014 PRODUKTRESUMÉ for Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 28299 1. LÆGEMIDLETS NAVN Monopex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml opløsning indeholder 1

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter 27. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 1. LÆGEMIDLETS NAVN ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder olanzapinpamoatmonohydrat svarende til

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én filmovertrukket tablet indeholder 18,06 mg nalmefen (som hydrochloriddihydrat).

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Iomeron, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Iomeron, injektionsvæske, opløsning 2. marts 2015 PRODUKTRESUMÉ for Iomeron, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 9015 1. LÆGEMIDLETS NAVN Iomeron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Iomeron indeholder: injektionsvæske 150 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning 9. august 2013 PRODUKTRESUMÉ for Serenase, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 01907 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 5 mg haloperidol. Alle hjælpestoffer

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dukoral, suspension og brusegranulat til oral suspension. Oral vaccine mod kolera. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis vaccinesuspension (3

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Gabapentin "Pfizer" (Gabapentin) Kapsler, 300 og 400 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 45 96 Kapsler 300 mg 50 94 94 Kapsler 300 mg 57 95 80 Kapsler 400

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN IZBA 30 mikrogram/ml øjendråber, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml opløsning indeholder 30 mikrogram travoprost. Hjælpestoffer med kendt

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN PHEBURANE granulat, 483 mg/g 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert gram af granulatet indeholder 483 mg natriumphenylbutyrat. Hjælpestof(fer), som

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter 28. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. LÆGEMIDLETS NAVN Efient 5 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 5 mg prasugrel (som hydrochlorid). Hjælpestof: Hver tablet

Læs mere

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28 Produktinformation for Loette 28 (levonorgestrel+ethinylestradiol) filmovertrukne tabl. 0,10+0,02 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 52 56 18 filmovertrukne tabl 0,10+0,02 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN DuoTrav 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml opløsning indeholder 40 mikrogram travoprost og 5

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461.

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461. Produktinformation for Cytotec (Misoprostol) Tabletter 0,2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 34 55 Tabletter 0,2 mg 60 stk. (blister) Dagsaktuel pris findes på

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 17. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 3967 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase Dekanoat 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Haloperidol 50 mg/ml og

Læs mere