Referat BE møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat BE møde 23 03 2012"

Transkript

1 Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Sted: Scandic Roskilde Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Darfelt (JD), Peter Ansvarlige benævnes med Sørensen (PS), Lau Larsen (LL), Tayo Lill Andreasen (TLA), initialer. Peter Unold (PeU), Christian Jacobsen (CJ), Flemming Jørgensen (FJ), Afbud: Referent: Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Pkt 1-4: Rune Dahl Mortensen, (RDM), Dorthe Hansen (DH), Michael Jakobson (MJ), Mikkel von seelen (MS), René Olsen (RO), Malene Hjorth (MAL), Lisa Weidich (LW) Martin Hald, Martin Rosenkilde FJ Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave 1. Velkommen OT bød alle velkommen med en speciel velkomst til SEK. Tak til SEK for en god indsats gennem 2011 med bl.a. Årsmagasinet og ATK som vi har fået stor ros for fra Michael Andersen (TD) og Niels Nygaard (DIF). 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Gennemgang af weekenden Godkendt Tilføjelse af pkt. 4(4) vedr Aalborg Sportshøjskole 1) Temadag Weekendens program blev gennemgået og de forskellige opgaver fordelt for lørdagens aktiviteter. 2) Årsmøde Søndagens dagsorden blev gennemgået og det blev besluttet, om muligt at afsætte tid til en gruppedebat i relation til det udsendte forslag til et politikkatalog. Fremlæggelsen af evt. underbyggende kommentarer til de skrevne beretninger blev aftalt jf. ansvarsområderne. 3) Underskrift af regnskab og protokollat 2011 Årsregnskabet for 2011 blev underskrevet. 1

2 5. Beslutning 1) Kajakpoloreglement PS gennemgik ændringerne der primært drejede sig om præciseringer. Reglementet er godkendt. 2) Placering af Temadag/Årsmøde 2013 Pga. møde i ECA afholdes arrangementet d marts. Sted: Scandic Silkeborg. Det tidlige tidspunkt betyder at årsmødematerialet ikke vil kunne udsendes de sædvanlige 3 uger før mødet. Det vil formentlig kun blive 14 dage før. Fristen er ikke lovfæstet, så klubberne skal blot informeres om dette. 3) Godkendelse af ny klub: Rønne Roklub Godkendt 4) Repræsentantskabsinvitation fra Aalborg Sportshøjskole DKF takker ja til invitationen og deltager i det omfang det er muligt. 6. Status/orientering fra formanden OT orienterede kort om at formanden for DFfR blev genvalgt sidste weekend.. Der har været afholdt møde i styregruppen for Bagsværd Sø hvor der blev sagt ok til planerne for nyt rostadion.. Der forestår nu en fundraisingopgave der varetages af kommunerne, TD, DIF og LOA. Der er bestyrelsesmøde i i/s Rostadion d. 17/4-12. OT har været til møde med SEDK vedr. regeringens udspil omkring afholdelse af større breddearrangementer i regi af SEDK. SEDK har peget på bl.a. DKF hvor f.eks. TdG kunne være et arrangement man gik ind i. TdG kommiteen arbejder i forvejen på en modernisering af hele TdGkonceptet. Der arbejdes bl.a. på at finde en model så TdG igen lægges ind under DKF, hvilket også vil være en nødvendighed såfremt det skal støttes af SEDK. Vedr, WC og VM så er der langsomt ved at være gang i arbejdsgrupperne. Der er fortsat behov for hjælp på flere områder. Bulletin nr. 2 udsendes inden d. 1. april. JD: DIF og SEDK er i dialog om afholdelse af større breddearrangementer i København. Svømmeunionen har bl.a. et arrangement hvor der svømmes rundt om Christiansborg og der ses på om det er muligt at lave lignende arrangementer inden for f.eks. løb, cykling og kajak i DKF s engagement i en sådan event drøftes på næste bestyrelsesmøde. JD har tilsagn fra Kbh. kajak kreds om at de vil bidrage til et sådan arrangement. 2

3 7. Statur/orientering fra SEK 1) Magasin / annoncering Magasinet koster jf budgettet rigtig mange penge. Ii forbindelse med årets 2 første udgivelser ser det ud til at det budgetterede annoncesalg næste holder. Det ligger for #2 på 95%. 2) Udviklingsprojekt Efter 2 styregruppemøder med DIF er der nu klarhed over status og projektets prioriteringer i forhold til indberetninger og oprindelige projekttal. PeU: Projektet er en stor succes og vi kan se at Malenes store indsats giver resultater når vi målretter vores ressourcer. 3) Medlemstal Via hårdt arbejde og stort tidsforbrug fik vi alle tal i hus inden for tidsfristen. Den nye registreringsform indført fra DIF side har resultateret i at medlemstallet på landsplan er stagneret. Alene på de kombinerede ro- og kajakklubber har vi mistet 800 medlemmer. 4) SFS Se under pkt. 8(2) 5) Søsikkerhedskampagne Mads Sejerø en frivillig som kontaktede DKF, DFFR og Sejlunionen har måtte konstatere at det ikke har været muligt at rejse de fornødne midler og projektet som skulle oplyse om sjov og sikker færdsel på vandet er nu skrinlagt. 6) Initiativ med Sejlunionen vedr. efterskoler 40 skoler var repræsenteret på mødet der forløb rigtig godt. Langt de fleste deltagere havde dog skoleaftaler i forvejen, hvorfor vi allerede var i dialog med dem. 7) Uddannelsessamarbejde Se under pkt. 8(2) 8) DIF s klubpris Se under pkt. 8(1) 9) Martin Rosenkilde er pt. på træningslejr, men vil arbejde målrettet på implementeringen af ATK og ATK-certificeringen. 10) Der arbejdes fortsat på at etablere et træningslokale på rostadion, men inden vi går ind i projektet skal der være fuldstændig klarhed over de juridiske ejerforhold og rettigheder. 11) Vi har fået en henvendelse fra en APP-udvikler der har udviklet en smartphome-app specifikt til roere. Udvikleren ønsker at DKF blåstempler app en. Uddannelsesarbejdsgruppen ser på produktet godkender evt. på vegne af BE. 3

4 8. Status/orientering fra bestyrelsen 1) KFM (Klub, facilitet & miljø) Århus kommune har vedtaget deres plan vedr. diverse vandveje, kanaler og havnefaciliteter i og omkring Århus i forbindelse med havneudviklings projekterne Urban Space og Multimediehus mv, til gavn for ikke mindst kajakroning og kajakpolo og der åbnes op for adgang fra hav til å og videre til Brabrand Rostadion. DIF s klubpris er interessant og vi skal se på om vi har klubber der kunne være potentielle modtagere i Tayo tager det op og orienterer om DiF s klubpris 2013 og kriterier herfor på Årsmødet. 2) UA (Udvikling og aktivitet) Der har været afholdt internationalt EPP-møde, hvor den finske repræsentant meddelte at de var klar til at søge om optagelse i systemet og tage det i brug. Norge er ligeledes på vej ind. Tyskland ser på om det er muligt at de kan bruge systemet mere. De overvejer også at rebrande systemet fordi pas i Tyskland har en negativ klang. Sverige har ligget lidt stille på EPP-fronten, men tager nu fat i implementeringen og administration med flere ressourcer. På internationalt plan er der på lang sigt ønske om at samordne instruktørsystemerne. Erfaringerne fra udarbejdelsen af færdighedsdel fortæller dog at det bliver et mangeårigt projekt. Trin 1 er at beskrive nationale standarder med internationale terminologier. Søfartsstyrelsens seneste regeludspil har taget hensyn til flere af DKF s kommentarer. Der skal nu udarbejdes deciderede sikkerhedsforeskrifter og vi arbejder på at der indskrives at DKF s instruktørniveauer skal benyttes. Det overvejes om det evt. er muligt at certificere udvalgte klubber til at kunne afholde EPP 3 og Instruktør 2 kurser. Uddannelsesmødet der afholdes lørdag skal evaluere tiden der er gået og lægge op til det fremtidige samarbejde med underviserne. 3) MK (Motion og konkurrence) Der har været afholdt møde omkring Stige Ø projektet. PT ligger der nogle miljømæssige hindringer i vejen, men der arbejdes videre med projektet. Der har været afholdt møde med Ringsted Roklub vedr. afholdelse af DM Maraton. Det videre forløb afklares lørdag. PS har trukket et stort læs omkring arbejdsgrupperne på poloområdet - tak for det. Vi er klar med en ny runde af registreringen af officials. Så snart data mv. er på plads udstedes der certifikater fra SEK. Vedr. Cph Spring Regatta dispenserer BE fra den, jf. tidspunktet tvungne brug af redningsveste for seniorer på betingelse af at der indsættes en ekstra følgebåd. Den endelige beslutning træffes på selve dagen afhængig af vind- og vejrforholdene. Officialsbemandingen til WC er stort set på plads. 4) LE (Landshold og elite) ATK er klar og bog, hjemmeside mv. releases lørdag. 4

5 René Olsen er kommet godt i gang og har afholdt flere samlinger. Sportschefen er tilbage fra Florida og melder om gode resultater for holdets træning. Der arbejdes på ændringer til vores kraftcenterkoncept. Ideerne fremlægges på KC-mødet lørdag og vil bl.a. betyde at der optages flere kvinder på elitecentret, at antallet af kraftcentre sandsynligvis reduceres, at kravene til professionalisering af kraftcentrene øges og at der etableres ATK-centre. Et sportssamarbejde med BRIK landende er blevet diskutereret i DIF. Sport One undersøger mulighederne for finansiering og vender tilbage hvis det bliver aktuelt. 9. Økonomi 1) Balance Pga. den manglende forventede stigning i antallet af medlemmer er der pt. et manko på kr ift budgettererede kontingent indtægter. For allerede nu at reagere herpå, forsøger vi at få reduceres vores egenandele i forhold til vores aftaler med DIF. Uddelingen af puljemidler suspenderes for 2012 og budgettet reduceres med 3% på alle områder, hvor DKF har konkrete fopligtigelser. Sammen med diverse andre besparelser kan vi hente kr hvilket dækket manglen og giver et budgetteret plus omkring kr Eventuelt OT opfordrerde bestyrelsen til at tænke over om der er nogen vi skal hædre jf. DKF s hædersbevisninger. Vi skal gøre klubberne opmærksom på at de har denne mulighed for at anerkende folk i egne rækker og at DKF gerne stiller op til overrækkelserne hvis det ønskes og er muligt. 5

6 Bestyrelsesnotat Bilag 1 Bestyrelsesmøde d. 23. marts 2012 Dagsordens punkt 3.1 Form Ansvarlig Emne Opgave Baggrund Indstilling Næste opfølgning Gennemgang af weekenden Chistian Jacobsen / Flemming Jørgensen Temadag De forskellige praktiske opgaver ved temadagen skal fordeles. Hvilke workshops deltager bestyrelsen i. Hvem sørger for deltagerlister og velkomster. Workshop fordelling af personale mm fremgår af bilag. 6

7 Bestyrelsesnotat Bilag 2 Bestyrelsesmøde d. 23. marts 2012 Dagsordens punkt 3.2 Form Ansvarlig Emne Opgave Gennemgang af weekenden Chistian Jacobsen Årsmøde De forskellige praktiske opgaver og præsentationer ved årsmødet skal fordeles. (bekræftes) Baggrund Gennemgang af dagsorden for årsmødet med fordeling af ansvarsopgaver a. Kontingent og økonomi b. Forbundets planer c. Politikkatalog d. Motiver lovforslag e. Valg Se detaljerne i det udsendte årsmødemateriale. Indstilling Bestyrelsen bekræfter de forskellige aftaler og eventuelle justeringer. Næste opfølgning 7

8 Bestyrelsesnotat Bilag 3A+B BILAG 3B ofentliggøres ikke (protokol) Bestyrelsesmøde d. 23. marts 2012 Dagsordens punkt Form Ansvarlig 3.3 Gennemgang af weekenden Chistian Jacobsen Emne Underskrift regnskab og protokollat 2011 Opgave Regnskab og protokol til bestyrelsens godkendelse fremlægges. Originaler underskrives. Baggrund Bestyrelsen skal godkende regnskab og protokol. Regnskabet er gengivet i årsmødematerialet og protokollen,som er revisionens rapportering til bestyrelsen, er fremsendt særskilt. Indstilling Næste opfølgning Bestyrelsen godkender og underskriver. Godkendelse af regnskab på årsmødet. Underskrift af formand og dirigent. 8

9 Bestyrelsesnotat Bilag 4 Bestyrelsesmøde d. 23. marts 2012 Dagsordens punkt Form Ansvarlig 4.2 Beslutning Christian Jacobsen Emne Placering teamdag/årsmøde 2013 Opgave Temadag / Årsmøde 2013 skal placeres. Årsmødet foreslås placeret marts Baggrund I 2013 er der 2 forhold som årsmødet skal tage højde for. ECA holder normalt møde den sidste weekend i marts i ulige år. Påsken ligger i vejen for normal placering. Årsmødet kunne placeres medio april, men vil formentlig så kolliderer med mange standerhejsninger. Indstilling Næste opfølgning Bestyrelsen fastlægger Årsmødet til marts 2013 Silkeborg. Bestyrelsen adviserer klubberne om at årsmødemateriale i i 2010 først modtages 2 uger før årsmødet. Normal praksis er 3 uger. Orientering af årsmødet. 9

10 Bestyrelsesnotat Bilag 5 Bestyrelsesmøde d. 23. marts 2012 Dagsordens punkt Form 6 Status / orientering sekr. Ansvarlig Emne Christian Jacobsen 1. Magasin / annoncesalg 2. Udviklingsprojekt 3. Medlemstal 4. SFS, hvad sker der 5. Søsikkerhedskampagne 6. Initiativ med sejl vedr. efterskoler 7. Udd. samarbejde 8. DIF klubpris Opgave Orientering 10

11 Magasin / annoncesalg Magasinet har nu udgivet 2 udgaver i Annoncesalget er tæt på målet og der er lavet mange aftaler som dækker hele året. Der er også pæn overholdelse af underposter / budgetter. Dog er det ikke muligt at holde distributions omkostningerne nede, bl.a. fordi post dk satte priserne op sidst i Udviklingsprojekt Der har været afholdt 2 møder med DIF for at gennemgå status på projektet. Seneste statusdokument/resume er vedlagt. Da der er tilbagegang ift den officielle medlemsstatistik er der naturligvis ikke fuld tilfredshed. Det er dog for tidligt at lave store justeringer så DKF skal vurderer om der skal være mindre omprioriteringer. Store justeringer foretages først når projektet har været i drift i højsæsonen. Medlemstal Der er en gennemgang af medlemstal i formandens beretning / årsmødemateriale. DIF har pga den særlige måde som tallet var gjort op på i 2010 ikke kunne lave så detaljeret kvalitetssikring. DKF opfodres til at arbejde med øget information om korrekt registrering til 2013 og til mere aggressivt at kvalitetssikre. DIF har generelt haft store problemer med såvel teknik, udsendelse, support og bemanding på opgaven. Flere specialforbund oplever uventede udsving og store udfordringer med at gennemfører registreringen. Baggrund SFS, hvad sker der Vi afventer pt. SFS endelige materiale. Efterfølgende skal DKF aktivt medvirke til at udbrede kendskabet, såvel overfor klubber med kommerciel aktivitet samt for kommercielle partnere og skoler/institutioner. DKF s standard samarbejdsaftale justeres i forhold til dette. Søsikkerhedskampagne Sammen med Sejl, DFfR har DKF bakkket op om Mads Sejrø, der har forsøgt at rejse midler til en kampagen for skov og sikker færdsel i kano, kajak, joller, småbåde og robåde. Det har desværre været afslag hele vejen rundt og Mads trækker sig nu. Det konkrete projekt skrinlægges derfor. Initiativ med sejl vedr. efterskoler Sammen med sejl tilbyder DKF en informationsdag rettet mod efterskoler. Temaet er SFS s nye regler og hvilke muligheder de 2 forbunds uddannelsessystemer kan give i den sammenhæng. Der ventes ca. 40 deltagere. Initiativet er en fortsættelse af vores gode samarbejde med de 2 organisationer. Udd. samarbejde DKF har været i dialog med flere organisationer indenfor 11

12 spejderbevægelsen, med kommuner, ungdomsorganisationer og konkrete samarbejder er ved at materialiserer sig. Mange forbereder sig på nye regler fra SFS og vender sig gerne mod DKF. 3 nye samarbejdsaftaler er på plads i DIF klubpris DIF s nye klubpris er et spændende nyt initiativ. DKF har ikke indstillet en klub til Indstilling Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Næste opfølgning 12

13 Bestyrelsesnotat Bilag 6 Balancen udsendes særskilt og uploades ikke til nettet. Bestyrelsesmøde d. 23. marts 2012 Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne 8.1 Økonomi Christian Jacobsen Balance 2012 Opgave Balancen pr 13/3 er udarbejdet. Der er ikke store udsving. Det er dog klart at en medlemstilbagegang betyder færre kontingentindtægter. Baggrund Indstilling Næste opfølgning Bestyrelsen drøfter den økonomiske situation, og hvilken proces der skal igangsættes. Der samles input fra årsmødet, og den videre proces iværksættes efterfølgende Efter årsmødet.. 13

Referat DKF. Deltagere

Referat DKF. Deltagere Referat DKF Mødegruppe: DKF s årsmøde Dato: 25. marts 2012 Sted: Hotel Scandic, Roskilde Referenter: Dorthe Hansen, Michael Jakobson, Mikkel von Seelen, Rune Dahl Mortensen, Lisa Weidich, Malene Hjorth,

Læs mere

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Referat DKF Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Ansvarlige benævnes med initialer. Afbud: Referent: Bestyrelsen Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Helnan Marselis Hotel Strandvejen 25 DK - 8000 Aarhus

Læs mere

Referat DKF. 4. Beslutning a. Kajakpolo reglement 2011 PS gennemgik ændringer samt argumenterne herfor. Reglementet er hermed godkendt.

Referat DKF. 4. Beslutning a. Kajakpolo reglement 2011 PS gennemgik ændringer samt argumenterne herfor. Reglementet er hermed godkendt. Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Fredag den 27. april 2011 Kl. 17.00 22.00 Sted: Quality Hotel Høje Taastrup (Carl Gustavs Gade 1 2630 Taastrup) Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Peter Sørensen (PS),

Læs mere

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF.

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF. Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 1/2008 Dato: 27. januar 2008 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Hotel Scandic

Læs mere

Referat DKF. Søren Andersen. John Ludwig Gorm Larsen. Ballerup Kano- og Kajakklub. Charlottenlund Kajakklub Palo

Referat DKF. Søren Andersen. John Ludwig Gorm Larsen. Ballerup Kano- og Kajakklub. Charlottenlund Kajakklub Palo Referat Mødegruppe: s årsmøde Dato: 30. marts 2009 Sted: Hotel Scandic, Silkeborg Referenter: Klavs Klavsen, Lars Henrik Petersen, Vibe Ørum Rasmussen, Michael Fjeldvig, Christian Jacobsen Baggrundsmateriale:

Læs mere

Årsmagasin 2011 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF

Årsmagasin 2011 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Særnummer af Magasinet Kano & Kajak DANSK KANO & KAJAK FORBUND En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Personaleoversigt Direktør Christian Jacobsen. Tlf.: 4326 2099 christian.jacobsen@kano-kajak.dk

Læs mere

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK 2015 UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF www.kano-kajak.dk

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Årsmagasin 2012 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF

Årsmagasin 2012 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Særnummer af Magasinet Kano & Kajak DANSK KANO & KAJAK FORBUND En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Hvorfor kano og kajak? Udviklingskonsulent, Michael Jakobson: Efter

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2012

Referat Repræsentantskabsmøde 2012 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2012 SØNDAG DEN 22. APRIL 2012 KL. 10.00 Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen

Læs mere

Sekretariatet har lukket mellem jul og nytår. Alle i DKF ønskes en glædelig jul og et godt nytår. DKF s temadag og årsmøde 2007

Sekretariatet har lukket mellem jul og nytår. Alle i DKF ønskes en glædelig jul og et godt nytår. DKF s temadag og årsmøde 2007 KANO & KAJAK D A N S K K A N O & K A J A K F O R B U N D S N Y H E D S M A G A S I N D E C E M B E R 2 0 0 6 indoor-outdoor Sekretariatet har lukket mellem jul og nytår. Alle i DKF ønskes en glædelig jul

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX.

1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX. Referat fra SK-møde BMX Møde: Nr. 04-13 Mødedato: 16.04-2013 Til stede: Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda Sørensen (AS), Per Varming (PV), Lars Ostenfeldt (LO) og Martin Gunnar Thenning (MGT)

Læs mere

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Vinder af DM i Fri Carambole Anders Henriksen Til samtlige klubber, DDBU`s bestyrelse, revisorer, udvalg og æresmedlemmer Brøndby den 11. april. 2014 Herved indbydes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 23.03.2014

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 23.03.2014 Årets idrætsleder, årets Age group atlet og årets bedste ungdomsinitiativ kåres af Anette Østerkjærhuus Finn Bay Christensen, Kolding Triathlon Klub blev valgt til årets Idrætsleder 2013. Flemming Hebsgaard,

Læs mere