Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K"

Transkript

1 Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - O Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 3 (Alm. del - bilag ) stillet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 4. marts Med venlig hilsen Helge Sander Bredgade København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr

2 Spørgsmål nr. 3 stillet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 4. marts 2005 til Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling (Alm. del - bilag ) Spørgsmål 3 Hvor meget vil det koste, hvis alle nuværende kvote 2-ansøgere tager fire gymnasiale suppleringskurser, dels opgjort som udgifter til undervisningen, dels udgifter til SU, og hvor meget vil det koste, hvis kun kvote 2-ansøgere til lange videregående uddannelser tager fire gymnasiale suppleringskurser, dels opgjort som udgifter til undervisningen, dels udgifter til SU?./../. Svar: Jeg har netop sendt udkast til ny adgangsbekendtgørelse i høring på universiteterne m.fl., hvor jeg har indarbejdet forslag til et nyt optagelsessystem. Jeg henviser til i vedlagte udkast til bekendtgørelse samt følgebrevet hertil. Undervisningsministeren har samtidig sendt sit udkast til adgangsbekendtgørelse i høring, jf. vedlagte udkast samt følgebrevet hertil. Vi lægger op til, at der på universitetsuddannelser og de øvrige videregående uddannelser anvendes det samme optagelsessystem. Derfor er ændringerne i optagelsessystemet koordineret mellem de to ministerier, og enslydende bestemmelser herom er indsat i de respektive bekendtgørelsesudkast. Forslaget til et nyt optagelsessystem indebærer, at studiepladserne til bacheloruddannelserne og de øvrige videregående uddannelser som hidtil vil blive opdelt i en kvote 1 og en kvote 2. Herudover vil der blive mulighed for at opdele kvote 1 i en kvote 1a og en kvote 1b. Regeringen har tidligere overvejet også at etablere en ny kvote 2a, hvor ansøgerne skulle tage 3-4 fire gymnasiale suppleringskurser. Vi har imidlertid besluttet at udelade denne del af forslaget til et nyt optagelsessystem. Derfor vil det nuværende forslag ikke betyde udgifter til GSK. Kvote 1a svarer til den gældende kvote 1, hvorefter studiepladserne tildeles efter faldende optagelseskvotient ansøgere med en adgangsgivende eksamen. Kvote 1b er ny og anvendes som en 2. chance for optag samme år til ansøgere, der ikke kan optages direkte på en uddannelse efter deres eksamensgennemsnit via kvote 1a. Det sker ved, at man administrativt umiddelbart efter, at grænsekvotienten for kvote 1a-ansøgere er fundet, beregner gennemsnittet af fire skriftlige fag på eksamensbeviset. Gennemsnittet bruges til at korrigere den oprindelige adgangsgivende eksamenskvotient. Herefter beregnes en ny optagelseskvotient. Regeringens formål hermed er at få intentionen bag gymnasiereformen om styrket skriftlig faglighed inddraget i optagelsessystemet. Kvote 2 svarer til den gældende kvote 2, bortset fra at uddannelsesinstitutionernes udvælgelse af ansøgere alene foretages ud fra en konkret vurdering. Regeringens formål hermed er fortsat at bevare en 2. chance for ansøgere, der ikke har en tilstrækkelig eksamenskvotient til at blive optaget i

3 kvote 1, men samtidig gøre op med det ofte nyttesløse pointsamleri i den nuværende kvote 2. Jeg har koordineret dette svar med undervisningsministeren. Følgebrev til s udkast til adgangsbekendtgørelse: Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne Vedlagt udkast til bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne. Eventuelle bemærkninger til udkastet skal være Videnskabsministeriet i hænde senest fredag den 1. april 2005 kl. 12 og bedes sendt elektronisk til med angivelse af sagsnr i emnefeltet. Udkastet er offentliggjort på Videnskabsministeriets hjemmeside på adressen I forhold til den gældende adgangsbekendtgørelse indeholder udkastet centrale ændringer i forhold til optagelse på bacheloruddannelser og specifikke adgangskrav til bacheloruddannelser. Herudover er der foretaget mindre ændringer/justeringer på enkelte andre områder. 1. Optagelse på bacheloruddannelser, jf Formålet med ændringerne i optagelsessystemet er, at regeringen ønsker regler, der ikke er unødigt forsinkende for studiestart og samtidig er klarere og mere gennemskuelige for ansøgerne. Endvidere ønskes intentionen bag gymnasiereformen om styrket skriftlig faglighed inddraget i optagelsessystemet. Samtidig har det for regeringen været en væsentlig præmis, at der på universitetsuddannelser og de øvrige videregående uddannelser anvendes det samme optagelsessystem. Det betyder, at kvotesystemet fortsat vil være gældende, men vil i højere grad end hidtil tage højde for de forskelle, der er på henholdsvis universitetsuddannelser og de mellemlange videregående uddannelser. I forhold til universitetsuddannelserne er det derfor hensigten, at optaget via kvote 1 skal øges, da den naturlige vej til en universitetsuddannelse er en gymnasial adgangsgivende eksamen. Herudover vil der som i dag være en mindre kvote 2 for ansøgere, der ikke har en tilstrækkelig eksamenskvotient til at blive optaget i kvote 1, og i øvrigt for ansøgere, der ikke har en gymnasial eksamen m.v. Optaget via kvote 2 vil alene skulle baseres på universitetets konkrete vurdering af ansøgeren. Regeringens formål hermed er fortsat at bevare en 2. chance for ansøgere, der ikke har en 2

4 tilstrækkelig eksamenskvotient til at blive optaget i kvote 1, men samtidig gøre op med det ofte nytteløse pointsamleri i den nuværende kvote 2. Størrelsen af de enkelte kvoter fastsættes som hidtil af ministeriet, og det er hensigten, at fordelingen mellem kvote 1 og 2 som hovedregel vil blive fastsat i forholdet 90:10. Ændringerne i optagelsessystemet vil få virkning fra optagelsen Det bemærkes, at den nye kvote 1b kun kan anvendes af ansøgere med en adgangsgivende uddannelse fra 2008 og frem. Studiepladserne til bacheloruddannelserne vil som hidtil blive opdelt i en kvote 1 og en kvote 2. Herudover vil der blive mulighed for at opdele kvote 1 i en kvote 1a og en kvote 1b. Alle bacheloruddannelser vil have en kvote 1a og en kvote 2. Hvorvidt en bacheloruddannelse også skal have en kvote 1b fastsættes af ministeriet efter indstilling fra universitetet. Et universitetet vil som hidtil efter ministeriets godkendelse på visse bacheloruddannelser kunne anvende et andet optagelsessystem end kvotesystemet. Kvote 1a svarer til den gældende kvote 1, hvorefter studiepladserne tildeles efter faldende optagelseskvotient ansøgere med en adgangsgivende eksamen. Optagelseskvotienten er som hidtil eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen, evt. justeret for ekstra fag på det højeste niveau i den pågældende adgangsgivende eksamen som erstatning for et fag på lavere niveau. Kvote 1b er ny og anvendes som en 2. chance for optag samme år til ansøgere, der ikke kan optages direkte på en uddannelse efter deres eksamensgennemsnit via kvote 1a. Det sker ved, at man administrativt umiddelbart efter, at grænsekvotienten for kvote 1a-ansøgere er fundet, beregner gennemsnittet af fire skriftlige fag på eksamensbeviset. Gennemsnittet bruges til at korrigere den oprindelige adgangsgivende eksamenskvotient. Herefter beregnes en ny optagelseskvotient. De fire karakterer, der benyttes, er givet ved den afsluttende gymnasiale eksamen i centralt stillede skriftlige eksamensopgaver. En af de fire karakterer er for alle ansøgere karakteren i skriftlig dansk, men ellers er der forskel på, hvilke karakterer der benyttes ved beregningen af den særlige optagelseskvotient. Det skyldes, at det ikke er de samme fag, der afsluttes med centralt stillet skriftlig prøve i de fire adgangsgivende uddannelser (stx, hf, hhx, htx). Kvote 2 svarer til den gældende kvote 2, bortset fra at universitetets udvælgelse af ansøgere alene kan foretages ud fra en konkret vurdering. Den anvendes som en 2. chance for optag året efter eller senere for ansøgere, der ikke havde tilstrækkelig kvotient til at kunne optages i kvote 1. Og den anvendes til dispensater, udlændinge og andre, der ikke passer ind i det øvrige optagelsessystem. Universitetet skal på sin hjemmeside offentliggøre, hvilke objektive kriterier der kan indgå i vurderingen af den enkelte ansøger. Hvis universitetet lader aktiviteter indgå i vurderingen, må der højst indgå aktiviteter 3

5 for en periode på sammenlagt 12 måneder. Efter ministeriets godkendelse kan der i universitetets vurdering af ansøgerne indgå optagelsesprøver, samtaler m.v. 2. Specifikke adgangskrav til bacheloruddannelser, jf. bilag 2 Som led i implementeringen af bestemmelserne om uddannelse i universitetsloven (L 403 af 28. maj 2003) og som en konsekvens af reformen af de gymnasiale uddannelser er der foretaget ændringer i de specifikke adgangskrav til bacheloruddannelserne. Ændringerne, som er beskrevet i bilag 2, vil få virkning fra optagelsen I forhold til de gældende specifikke adgangskrav, som er beskrevet i bilag 1, er der i bilag 2 generelt tale om skærpede specifikke adgangskrav særligt på sprogfagene, hvor der vil blive krævet A-niveau i det valgte sprog (typisk C- og B-niveau i dag). Endvidere er der skabt større ensartethed i adgangskravene til samme eller beslægtede bacheloruddannelser, uanset ved hvilket universitet uddannelsen udbydes, og hermed skabt større gennemskuelighed for studerende og vejledere. Skærpelse af de specifikke adgangskrav skal bidrage til at sikre dels styrket faglighed og mindsket frafald på universiteternes bacheloruddannelser, dels sammenhæng mellem en styrket faglighed i de nye gymnasiale uddannelser og indgangsniveauet til universiteternes bacheloruddannelser. Ansøgere til universiteternes bacheloruddannelser, der ikke via deres gymnasiale uddannelse opfylder de specifikke adgangskrav, skal inden ansøgning supplere til de nødvendige niveauer via GSK (Gymnasiale SuppleringsKurser). For de ansøgere, der ønsker at påbegynde studiet straks efter afsluttet gymnasial uddannelse, vil der være mulighed for at oprette GSK-forløb i sommerferieperioden, således at disse har mulighed for at nå de krævede niveauer uden studiestartsforsinkelse. Herudover er der udover enkelte redaktionelle ændringer og sproglige moderniseringer - foretaget justeringer på følgende områder: 3. Danskkundskaber, jf. 10 Det præciseres, at krav om danskkundskaber er Studieprøven i dansk m.v. 4. Engelskkundskaber, jf. 11 Der indsættes hjemmel til, at universiteterne kan kræve, at ansøgerne skal dokumentere engelskkundskaber, hvis uddannelsen udbydes på engelsk. 5. Bachelorers retskrav på at blive optaget på en kandidatuddannelse, jf. 15 Bachelorer, der er optaget på et universitet, får med bestemmelsen et retskrav på at blive optaget på en kandidatuddannelse i direkte forlængelse af bacheloruddannelsen ved samme universitet og på samme fag/uddannelse. 6. Ansøgningsfristen ved optagelse på bacheloruddannelser, jf. 26, og 43 På grund af flytning af starttidspunkt for gymnasieelevers sommerferie ændres ansøgningsfristen til 5. juli for ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 1. Ændringen får virkning fra optagelsen

6 7. Anden omgangsansøgere, jf. 27 Der er indsat bestemmelse om, at universitetet selv fastsætter ansøgnings- og optagelsesprocedure, herunder tidsfrister, for anden omgangsansøgere. 8. Studieskift og overflytning, jf. kapitel 6 Bestemmelserne er blevet præciseret. Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsesudkastet kan rettes til fuldmægtig Susann Starzet på tlf eller Med venlig hilsen Gertie Lund Chefkonsulent Center for Uddannelse og Forskningsinstitutioner 5

7 s udkast til adgangsbekendtgørelse: den 28. februar 2005 Udkast til Bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering ved videregående uddannelser og 8 og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven), fastsættes: Kapitel 1 Område 1. Bekendtgørelsen vedrører adgangskrav, optagelse, indskrivning og orlov ved bachelor- og kandidatuddannelser, jf. universitetsloven. Kapitel 2 Adgangskrav 2. Adgang til en bacheloruddannelse forudsætter en gymnasial uddannelse, jf. stk. 2, samt specifikke adgangskrav, jf. 3. Stk. 2. Følgende gymnasiale uddannelser er adgangsgivende: 1) Studentereksamen (stx), færøsk studentereksamen, den grønlandske gymnasiale uddannelse (GU-eksamen) eller eksamen fra Duborgskolen. 6

8 2) Højere forberedelseseksamen (hf), færøsk højere forberedelseseksamen og den grønlandske gymnasiale uddannelse (GU-eksamen). 3) Højere handelseksamen (hhx), færøsk og grønlandsk højere handelseksamen. 4) Højere teknisk eksamen (htx), færøsk højere teknisk eksamen og Grønlands erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen (grønlandsk htx). 5) Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF). 6) Dansk/Fransk Baccalaureat (DFB), Europæisk Baccalaureat (EB), International Baccalaureat (IB) eller Option International du Baccalaureat (OIB). 7) Udenlandsk eksamen m.v., som enten Danmark har anerkendt som ligestillet med en dansk gymnasial eksamen, eller som det ansøgte universitet har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen. Stk. 3. Adgangsgivende eksamen til bacheloruddannelserne i teknisk videnskab (civilingeniør), levnedsmiddelvidenskab og landinspektørvidenskab kan tillige opfyldes ved adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Stk. 4. Vurdering af udenlandske eksaminer, jf. stk. 2, nr. 7, foretages i henhold til reglerne i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer. 3. Adgang til en bacheloruddannelse forudsætter endvidere specifikke adgangskrav, som enten er bestemte gymnasiale fag på henholdsvis A-, B- eller C- niveau, og/eller en praktisk prøve efter regler fastsat af universitetet. De specifikke adgangskrav fastsættes af efter indstilling fra universiteterne, jf. bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Stk. 2. Ministeriet offentliggør skærpelser af de specifikke adgangskrav på mindst 2 år, før ændringen træder i kraft. Det samme gælder for bacheloruddannelser, hvor der ikke tidligere har været fastsat specifikke adgangskrav. Stk. 3. Når et fag forudsættes på et bestemt niveau, jf. stk. 1, skal ansøgeren have opfyldt bestågrænsen på dette eller et højere niveau i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning i den pågældende gymnasiale uddannelse. Indgår der i faget flere karakterer, er kravet opfyldt, hvis gennemsnittet er mindst 6,0. Kravet kan ikke opfyldes ved oprunding. 4. Adgang til en bacheloruddannelse kan endvidere forudsætte, at den gymnasiale eksamen er bestået med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at enkelte fag er bestået med en bestemt minimumskarakter, der er højere end karakteren 6,0. Karakterkrav fastsættes af universitetet. 7

9 Stk. 2. Universitetets beslutning om fastsættelse af karakterkrav og ændringer heraf skal sendes til ministeriet, der offentliggør kravet på mindst 1 år, før kravet træder i kraft. 5. Universitetet kan beslutte, at der kan søges optagelse på en bacheloruddannelse, selvom de i 3 forudsatte specifikke adgangskrav ikke er opfyldt, jf. dog stk. 2. Optagelsen er betinget af, at ansøgeren efter universitetets nærmere bestemmelse opfylder adgangskravene inden studiestart eller inden studiestart supplerer til et niveau, der efter universitetets vurdering kan sidestilles med adgangskravene. Stk. 2. Universitetet kan i tilfælde af forventet væsentlig adgangsbegrænsning på en bacheloruddannelse bestemme, at betinget optagelse efter stk. 1 ikke længere kan finde sted. Universitetets beslutning herom skal være offentliggjort på universitetets hjemmeside mindst 1 år, før beslutningen træder i kraft, og forinden skal ministeriet være orienteret herom. 6. Hvis ansøgeren har bestået flere gymnasiale eksaminer, kan kun den først beståede eksamen benyttes som grundlag for optagelse, når eksamensgennemsnittet enten udgør en del af adgangskravet eller anvendes som udvælgelseskriterium. Stk. 2. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 7. Universitetet kan tillade ansøgere at søge optagelse på en bacheloruddannelse på et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav, jf. 2 og 3, hvis ansøgeren har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, og universitetet skønner, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen. Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan betinges af, at ansøgeren består en kvalifikationsprøve eller gennem en anden form for individuel bedømmelse dokumenterer nødvendige kvalifikationer. Stk. 3. Afgørelse efter stk. 1 og 2 omfatter kun den pågældende uddannelse ved det pågældende universitet. 8. Ansøgere, der skal til sygeeksamen, eller andre ansøgere, der inden optagelse vil opfylde forudsætningerne for optagelse, men som af anden grund ikke har modtaget deres endelige eksamensbevis inden 1. juli, kan søge om optagelse inden den ordinære ansøgningsfrist udløb. Ansøgeren sender snarest muligt herefter eksamensbeviset til det eller de søgte universiteter. Disse ansøgere vurderes på lige fod med de øvrige ansøgere, men får normalt svar senere end de øvrige ansøgere. 9. Adgang til en kandidatuddannelse forudsætter en relevant bacheloruddannelse jf. 1 eller anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau. Adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse fremgår af uddannelsens studieordning. 8

10 Stk. 2. Universitetet kan optage ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Universitetet kan fastsætte krav om aflæggelse af supplerende prøver. 10. Universitetet kan kræve, at udenlandske ansøgere eller ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, skal have bestået Studieprøven i dansk eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk. Stk. 2. Universitetet kan kræve, at Studieprøven er bestået med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at enkelte eller alle delprøver er bestået med en bestemt minimumskarakter, der er højere end karakteren 6. Stk. 3. Universitetet kan beslutte, at kravet om dansk A ved adgang til bacheloruddannelserne, jf. bilag 2, kan erstattes af Studieprøven i dansk m.v. efter stk. 1 og 2. Stk. 4. Krav til danskkundskaber, herunder hvornår Studieprøven i dansk m.v. skal være aflagt, skal fremgå af universitetets hjemmeside. Skærpelser af krav til danskkundskaber skal varsles med 2 år. Det samme gælder for uddannelser, hvor der ikke tidligere har været krav om danskkundskaber. 11. Universitetet kan kræve, at ansøgerne senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, skal dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk B-niveau, hvis uddannelsen eller væsentlige dele heraf udbydes på engelsk. Universitetet kan fastsætte, at ansøgere skal bestå en særligt tilrettelagt prøve. Stk. 2. Universitetet kan beslutte, at kravet om engelsk B ved adgang til bacheloruddannelserne, jf. bilag 2, kan erstattes af en af universitetet særligt tilrettelagt prøve. Stk. 3. Krav til engelskkundskaber, herunder hvornår disse skal være dokumenteret, og hvilke krav der stilles til udenlandske prøver, skal fremgå af universitetets hjemmeside. Skærpelser af krav til engelskkundskaber skal varsles med 1 år. Det samme gælder for uddannelser, hvor der ikke tidligere har været krav om engelskkundskaber. 12. Ved adgang til bachelor- og kandidatuddannelser, der udbydes efter reglerne om deltidsuddannelse, gælder reglerne i dette kapitel, medmindre andet følger af andre regler. Kapitel 3 9

11 Optagelse og optagelseskapaciteten 13. Universitetet træffer afgørelse om optagelse af den enkelte ansøger efter regler fastsat i denne bekendtgørelse. 14. Universitetet bestemmer selv, efter reglerne om frit optag, jf. stk. 2, hvor mange studerende det vil optage på den enkelte bachelor- og kandidatuddannelse, jf. dog 15, medmindre ministeriet fastsætter et årligt maksimumstal for optagelseskapaciteten, jf. universitetsloven. Stk. 2. På uddannelser med frit optag fastsætter universitetet optagelseskapaciteten under hensyntagen til muligheden for at give en forsvarlig forskningsbaseret undervisning med kvalificerede undervisere og tilstrækkelig bygningskapacitet. Universitetet skal i tilknytning hertil tage højde for, at optagelsestallet er i overensstemmelse med samfundets behov for uddannelse inden for det pågældende fagområde. 15. En bestået bacheloruddannelse ved et universitet giver ret til optagelse på en kandidatuddannelse, der bygger videre på en bacheloruddannelse i samme fag/uddannelse, ved samme universitet i direkte forlængelse af afsluttet bacheloruddannelse. Stk. 2. En bestået bacheloruddannelse ved et universitet giver endvidere ret til optagelse på kandidatuddannelser, som bacheloruddannelsen yderligere giver adgang til, ved samme eller et andet universitet i direkte forlængelse af afsluttet bacheloruddannelse, hvis der er plads på den pågældende kandidatuddannelse. Stk. 3. Regler fastsat i medfør af stk. 2, må ikke udelukke, at studerende med en bacheloruddannelse, jf. 1, fra et andet universitet kan optages på kandidatuddannelsen. Universiteterne skal i fællesskab sikre, at studerende på bacheloruddannelserne orienteres om mulighederne for valg af relevante kandidatuddannelser ved eget og andre universiteter. 16. Ansøgere, der i forvejen har afsluttet en kandidatuddannelse, kan kun optages på en bachelor- eller kandidatuddannelse, hvis der er ledige pladser. Det samme gælder for ansøgere, der to gange tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse uden at have erhvervet afsluttende eksamen. Stk. 2. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, 1. punktum, hvis ansøgeren på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan bestride erhvervsfunktioner på grundlag af den erhvervede kandidatuddannelse. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, 2. punktum, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 17. Ministeriet meddeler i forbindelse med den årlige optagelse, om antallet af udenlandske statsborgere skal begrænses til en bestemt procentdel af den samlede optagelseskapacitet. 10

12 Stk. 2. Begrænsningen gælder dog ikke for statsborgere fra den Europæiske Union eller ansøgere, som er omfattet af 7 og 8 i udlændingeloven (flygtninge) eller ansøgere fra lande, med hvem Danmark har indgået anden aftale. Begrænsningen gælder heller ikke statsborgere fra EFTA-lande, som er omfattet af EØS-aftalens bestemmelser om arbejdskraftens frie bevægelighed. Optagelse på bacheloruddannelser 18. Studiepladserne til bacheloruddannelser, jf. 14, stk. 1, opdeles i kvote 1 og kvote 2. Kvote 1 kan opdeles i kvote 1a og kvote 1b. Alle bacheloruddannelser opdeles i kvote 1a og kvote 2. Ministeriet fastsætter hvert år kvoternes størrelse, herunder eventuel opdeling i kvote 1a og kvote 1b, efter indstilling fra universitetet. Stk. 2. Overskydende pladser fra kvote 2, jf. 23, overføres til kvote 1. Stk. 3. Ministeriet kan godkende, at universitetet på visse bacheloruddannelser anvender et andet optagelsessystem end kvotesystemet. Stk. 4. Universitetet offentliggør på sin hjemmeside den fastsatte fordeling af studiepladserne efter stk. 1 og et eventuelt andet optagelsessystem efter stk Studiepladserne i kvote 1a tildeles efter faldende optagelseskvotient, jf. stk. 2, ansøgere med adgangsgivende eksaminer, jf. 2, stk. 2, nr. 1-7, bortset fra ansøgere med udenlandske adgangsgivende eksaminer, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient, jf. 23, stk. 1, nr. 4. Stk. 2. Optagelseskvotienten er eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen, jf. dog 20. Stk. 3. Universitetet kan, hvis der foreligger usædvanlige forhold, herunder sygdom, handicap m.v., dispensere fra reglerne i stk En ansøger med en adgangsgivende uddannelse, jf. 2, stk. 2, nr. 1-4, der under uddannelsen har taget et ekstra fag på det højeste niveau i den pågældende adgangsgivende uddannelse som erstatning for et fag på lavere niveau, får justeret sit eksamensgennemsnit, hvis det skal anvendes som udvælgelseskriterium, jf. 19. Stk. 2. Justeringen af eksamensgennemsnittet efter stk. 1 foretages ved at multiplicere det opnåede eksamensgennemsnit med 1,03 for gennemførelse af et ekstra niveau og med 1,06 for gennemførelse af to ekstra niveauer, jf. stk. 1. Stk. 3. En ansøger med en udenlandsk adgangsgivende uddannelse, jf. 2, stk. 2, nr. 6 og 7, får, når resultatet kan omregnes til en optagelseskvotient, justeret kvotienten, hvis den skal anvendes som udvælgelseskriterium, efter reglerne i stk. 11

13 2, jf. stk. 1. Det påhviler ansøgeren over for universitetet at dokumentere, at betingelsen for justering er opfyldt. 21. Studiepladserne i kvote 1b tildeles efter faldende optagelseskvotient ansøgere med en adgangsgivende uddannelse, jf. 2, stk. 2, nr. 1-4, der opfylder betingelserne for optagelse i kvote 1a, men som ikke har kunnet optages i denne kvote. Stk. 2. Optagelseskvotienten efter stk. 1 beregnes som gennemsnittet af fire skriftlige eksamenskarakterer fra den adgangsgivende eksamen, jf. nr. 1-4, lagt sammen med eksamensgennemsnittet beregnet efter 19, stk. 2: 1. For ansøgere med en adgangsgivende eksamen efter 2, stk. 2, nr. 1, indgår skriftligt dansk A, skriftlig engelsk B eller A, et andet skriftligt fag på A-niveau og studieretningsprojektet. 2. For ansøgere med en adgangsgivende eksamen efter 2, stk. 2, nr. 2, indgår skriftligt dansk A, skriftlig engelsk B eller A, skriftlig matematik C eller B og den større skriftlige opgave. 3. For ansøgere med en adgangsgivende eksamen efter 2, stk. 2, nr. 3, indgår skriftligt dansk A, skriftlig engelsk A, et skriftligt fag på A-niveau og studieretningsprojektet. 4. For ansøgere med en adgangsgivende eksamen efter 2, stk. 2, nr. 4, indgår skriftligt dansk A, skriftlig matematik B eller A, skriftlig engelsk B eller A og skriftlig teknologi B eller A. Stk. 3. For ansøgere med et skriftligt fag på A-niveau, jf. stk. 2, nr. 1 og 3, indgår karakteren fra det A-niveau fag, hvori der er opnået den højeste karakter. For ansøgere, der har et højere niveau end det krævede i den pågældende adgangsgivende uddannelse, indgår karakteren fra faget på det højere niveau, jf. stk. 2, nr. 1, 2 og 4. Stk. 4. En ansøger med en udenlandsk adgangsgivende uddannelse, jf. 2, stk. 2, nr. 6 og 7, får, når resultatet kan omregnes til en optagelseskvotient, korrigeret kvotienten, hvis den skal anvendes som udvælgelseskriterium, efter reglerne i stk. 2. Det påhviler ansøgeren over for universitetet at dokumentere, at betingelsen for korrigering er opfyldt. 22. Hvis det ikke er muligt at optage alle ansøgere med samme optagelseskvotient, jf. 19 og 21, optages ældre ansøgere før yngre. Dette gælder dog ikke tilfælde, hvor universitetet på forhånd har garanteret optagelse med en bestemt kvotient eller givet tilsagn om senere optagelse med en bestemt kvotient. 23. Studiepladserne i kvote 2 tildeles efter regler fastsat af universitetet til 12

14 1. Ansøgere, der opfylder adgangskravene til uddannelsen, men som ikke har en tilstrækkelig kvotient til at kunne optages i kvote 1a og 1b. 2. Ansøgere, der ikke har en adgangsgivende eksamen, jf. 2, stk. 2, men som opfylder alternative adgangskrav til den pågældende uddannelse. 3. Ansøgere, der ikke har en adgangsgivende eksamen, men som har kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, jf Ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient i kvote 1. Stk. 2. Studiepladserne i kvote 2 tildeles efter en konkret vurdering af ansøgerne. Universitetet offentliggør på sin hjemmeside, hvilke objektive kriterier der kan indgå i vurderingen af den enkelte ansøger. Væsentlige ændringer af kriterierne skal varsles med mindst 2 år. Hvis universitetet lader aktiviteter indgå i vurderingen, må der højst indgå aktiviteter for en periode på sammenlagt 12 måneder. Stk. 3. Hvis erhvervsarbejde indgår i den konkrete vurdering, skal erhvervsarbejde, der optjenes ved udstationering som led i kontrakt med forsvaret, medregnes med hele kontraktperioden, jf. dog stk. 2, 4. pkt., uanset at kontraktperioden først udløber efter ansøgningsfristen, dog senest indtil studiestart. Stk. 4. I universitetets vurdering af ansøgerne efter stk. 2 kan der efter ministeriets godkendelse indgå optagelsesprøver, samtaler m.v. Stk. 5. Universitetet kan give betinget garanti for en studieplads det følgende år. Stk. 6. Hvis der foreligger usædvanlige forhold, herunder sygdom, handicap m.v., kan universitetet dispensere fra egne optagelsesregler fastsat efter stk Universitetet kan samtidig med den ordinære optagelse fastsætte et ekstra antal pladser (ventelistepladser), som kan søges samtidig med ansøgning om optagelse. Ansøgere til disse pladser opføres på en prioriteret venteliste efter samme kriterier som ved optagelse. Stk. 2. Retten til en optagelsesplads bortfalder, hvis ansøgeren på ventelisten ikke har taget imod tilbud om optagelsesplads inden for en frist fastsat af universitetet. Har ansøgeren ikke fået tilbud om optagelse ved fristens udløb, ændres ventelistepladsen til et tilsagn om optagelse senest det følgende år. Uanset at der er opnået tilsagn om optagelse, indsendes der på ny ansøgning året efter. 25. Ansøgning om optagelse foretages ved digital eller manuel udfyldelse af skemaer fra www. optagelse.dk. 13

15 Stk. 2. Der kan søges om optagelse ved indtil 8 af de optagelsesområder, der fremgår af ansøgningsskemaet, jf. stk.1. Stk. 3. Ansøgeren sender ansøgningsskema sammen med dokumentation for adgangsgrundlaget til den eller de søgte uddannelsesinstitutioner, samt prioriteringsskema til den højst prioriterede institution. Dokumentation for adgangsgrundlag kan eftersendes, hvis ansøgeren ikke har modtaget eksamensbevis eller lignende før udløbet af ansøgningsfristen, jf Ansøgningsfristen ved optagelse på bacheloruddannelser er følgende: 1. Ansøgningsfristen er den 15. marts kl for ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 2, og for alle ansøgere med udenlandske adgangsgivende eksaminer, jf. 2, stk. 2, nr. 6 og Ansøgningsfristen er den 5. juli kl for ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 1. Stk. 2. Universitetet skal senest den 28. juli give de ansøgere, der kan optages ved universitetet, tilbud om en studieplads. Ansøgeren skal bekræfte tilbuddet inden for en frist fastsat af universitetet. Bekræfter ansøgeren ikke tilbuddet inden for fristen, bortfalder retten til studiepladsen. Stk. 3. Koordineringssekretariatet, jf. bekendtgørelse om procedure for koordinering af uddannelsesinstitutionernes optagelse af ansøgere til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, giver senest den 28. juli på vegne af universiteterne meddelelse til de ansøgere, der ikke kan optages ved nogen af de søgte bacheloruddannelser. Stk. 4. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 27. Ansøgere, der ikke er optaget ved nogen af de søgte bacheloruddannelser, får samtidig med meddelelsen om afslag, jf. 26, stk. 3, en liste over bacheloruddannelser, hvor der er ledige pladser. For optagelse til ledige pladser fastsætter universitetet selv ansøgnings- og optagelsesprocedure, herunder frister. Hvis der er flere ansøgere til en bacheloruddannelse, end der er ledige pladser, optages ansøgere efter objektive kriterier fastsat af universitetet. Kriterierne for udvælgelse skal offentliggøres på universitetets hjemmeside samtidig med offentliggørelsen af de ledige pladser. Optagelse på kandidatuddannelser 28. For optagelse til kandidatuddannelser fastsætter universitetet selv ansøgningsog optagelsesprocedure, herunder frister. 14

16 29. Universitetet kan, med baggrund i den faglige udvikling i den adgangsgivende bacheloruddannelse, i studieordningen for kandidatuddannelsen fastsætte regler om, hvornår den studerende senest kan søge optagelse på kandidatuddannelsen efter at have afsluttet bacheloruddannelsen. 30. Kan universitetet af kapacitetsmæssige årsager ikke optage alle ansøgere på en kandidatuddannelse, skal udvælgelse ske efter kriterier, der på forhånd er fastsat af universitetet. Stk. 2. Universitetet må alene anvende objektive kriterier som udvælgelseskriterier. Universitetet må ikke anvende lodtrækning som udvælgelseskriterium. Kriterierne for udvælgelse skal offentliggøres på universitetets hjemmeside samtidig med offentliggørelsen af adgangsbegrænsningen. Kapitel 4 Indskrivning m.v. 31. Den studerende indskrives administrativt på det relevante studietrin på uddannelsen til en af følgende kategorier: 1) Bacheloruddannelse. 2) Kandidatuddannelse. 3) Modul med henblik på merit i anden uddannelse. 4) Gæstestuderende. Stk. 2. Hvis de optagne fordeles på flere studiestartstidspunkter, indskrives ældre optagne før yngre, medmindre en ældre ansøger har ansøgt om udskudt studiestart. Stk. 3. Er der flere studiestartstidspunkter på en bachelor- eller kandidatuddannelse, skal universitetet informere ansøgerne herom samt oplyse om kriterierne for fordeling fra det tidspunkt, hvor uddannelsen udbydes. Stk. 4. Efter indskrivning er den studerende omfattet af de rettigheder og pligter, der følger af de regler, der gælder for studerende på den pågældende uddannelse ved det pågældende universitet. Stk. 5. Universitetet kan fastsætte nærmere regler om indskrivningen. 15

17 32. Den studerende kan alene være indskrevet ved en bacheloruddannelse eller ved en kandidatuddannelse ad gangen, når bachelor- og kandidatuddannelserne udbydes som heltidsuddannelse, jf. dog 31, stk. 1, nr. 3 og 4. Stk. 2. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, så den studerende kan indskrives ved en kandidatuddannelse, selvom bacheloruddannelsen ikke er afsluttet, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 33. Universitetet bringer indskrivningen til ophør, når den studerende 1) har gennemført en uddannelse, 2) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen som følge af, at den pågældende har opbrugt sine eksamensforsøg eller ikke bestået 1. årsprøven, jf. bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser, 3) er afskåret fra at fortsætte på uddannelsen som følge af reglerne for den pågældende uddannelse, eller 4) melder sig ud af uddannelsen. Stk. 2. Hvor indskrivningen er bragt til ophør, jf. stk. 1, nr. 1, kan den pågældende ikke på ny søge optagelse/indskrivning på samme uddannelse. Stk. 3. Hvor indskrivningen er bragt til ophør, jf. stk. 1, nr. 2, som følge af, at den pågældende har opbrugt sine eksamensforsøg, kan universitetet tillade den pågældende at søge optagelse/indskrivning på samme uddannelse på ny, jf. dog 16. Er indskrivning bragt til ophør, jf. stk. 1, nr. 2, som følge af, at den studerende ikke har bestået 1. årsprøven, kan universitetet tillade den pågældende at søge optagelse på ny, jf. dog 16. Tilladelse gives, 1) hvor universitetet på grundlag af en konkret faglig vurdering skønner, at den pågældendes muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede, eller 2) hvor uddannelsens indhold er væsentligt ændret. Stk. 4. Hvor indskrivningen er bragt til ophør, jf. stk. 1, nr. 3, kan den pågældende søge optagelse/indskrivning på ny, jf. dog 16. Stk. 5. Hvor indskrivningen er bragt til ophør, jf. stk. 1, nr. 4, kan den pågældende søge optagelse/indskrivning på ny, jf. dog stk. 1, nr. 1-3, og 16. Optagelse kan dog tidligst finde sted 5 måneder efter, at indskrivningen er bragt til ophør og kun med henblik på studiestart den 1. september eller den 1. februar. 16

18 Stk. 6. Hvor den pågældende optages / indskrives på ny, jf. stk. 3, 4 og 5 og 38, kan beståede prøver ikke tages om, medmindre de er forældede som følge af regler for uddannelsen. Hvor eksamensforsøg er opbrugt, kan universitetet give den studerende tilladelse til nye eksamensforsøg efter reglerne for den pågældende uddannelse. 34. Studerende, der har været udmeldt i et semester, dele af et semester eller tilsvarende, jf. 33, stk. 5, kan ikke i samme semester eller tilsvarende deltage i eksaminer eller prøver inden for uddannelsen. 35. Universitetet kan i studieordningen fastsætte regler om, at indskrivningen bringes til ophør for studerende, der ikke har været studieaktive i en sammenhængende periode på mindst 2 år. Det skal af reglerne fremgå, hvad der forstås ved studieaktivitet for uddannelsen. Stk. 2. Regler om de prøver, som den studerende i henhold til bekendtgørelse om eksamen ved universiteterne skal have bestået inden udgangen af 2. studieår, gælder uafhængig af regler fastsat i medfør af stk. 1. Stk. 3. Det skal af universitetets regler fremgå, at universitetet, hvis der foreligger usædvanlige forhold, kan dispensere fra studieaktivitetskravet. Kapitel 5 Orlov 36. Studerende kan få orlov fra en uddannelse efter regler, der fastsættes af universitetet. Stk. 2. Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisningen inden for den pågældende uddannelse. Den studerende kan ikke deltage i eksaminer eller prøver inden for uddannelsen i det semester eller tilsvarende, hvor den studerende har eller har haft orlov. Stk. 3. Studerende kan i orlovsperioden ikke lade sig vælge til eller være medlem af universitetets bestyrelse, studienævn eller akademisk råd. 37. Orlov kan ikke meddeles, før den studerende har gennemført 1. studieår på bacheloruddannelsen og har bestået de prøver, der i henhold til studieordningen er placeret på 1. studieår, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Ansøgt orlov skal dog meddeles, hvis den er begrundet i barsel, adoption eller værnepligtsindkaldelse. 17

19 Stk. 3. Studerende, der ved kontrakt med forsvaret stiller sig til rådighed for FNtjeneste m.v., følger reglerne i 5 i lov om ændring af lov om forsvarets personel, lov om hjemmeværnet, lov om Statens Uddannelsesstøtte og lov om værnepligtsorlov m.v. Stk. 4. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Kapitel 6 Studieskift og overflytning 38. Skift til en ny bachelor- eller kandidatuddannelse på samme universitet eller på andet universitet kan kun ske gennem ny optagelse efter bestemmelserne om optagelse på den pågældende uddannelse bortset fra de tilfælde, der er nævnt i stk. 2 og 3. Stk. 2. Hvis ansøgeren har bestået studieelementer, der ækvivalerer første år på den bacheloruddannelse, som ansøgeren ønsker at skifte til, skal ansøgeren ikke søge optagelse, men kan søge om indskrivning. Indskrivning forudsætter, at der er plads på det pågældende studietrin, og at der ved den seneste optagelsesrunde var ledige pladser på den pågældende bacheloruddannelse. Indskrivning sker i øvrigt efter universitetets regler. Universitetet kan anvende lodtrækning, hvis der er flere ansøgere, end der er studiepladser. Stk. 3. Hvis ansøgeren har bestået studieelementer, der ækvivalerer første år på den kandidatuddannelse, som ansøgeren ønsker at skifte til, skal ansøgeren ikke søge optagelse, men kan søge om indskrivning. Indskrivning forudsætter, at der er plads på det pågældende studietrin, og at der ved den seneste optagelsesrunde var ledige pladser på den pågældende kandidatuddannelse. Indskrivning sker i øvrigt efter universitetets regler. 39. Overflytning til samme bacheloruddannelse ved et andet universitet kan tidligst meddeles, når den studerende har gennemført de prøver, der i henhold til studieordningen er placeret på 1. studieår. Overflytning forudsætter, at der er plads på det pågældende studietrin, og at der ved den seneste optagelsesrunde var ledige pladser på den pågældende bacheloruddannelse. Overflytning sker i øvrigt efter universitetets regler. Universitetet kan anvende lodtrækning, hvis der er flere ansøgere, end der er studiepladser. Stk. 2. Overflytning til samme kandidatuddannelse ved et andet universitet forudsætter, at der er plads på det pågældende studietrin, og at der ved den seneste optagelsesrunde var ledige pladser på den pågældende kandidatuddannelse. Overflytning sker i øvrigt efter det modtagende universitets regler. Universitetet kan anvende lodtrækning, hvis der er flere ansøgere, end der er studiepladser. 18

20 Stk. 3. Universitetet kan dispensere fra kravene i stk. 1 og 2, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Kapitel 7 Andre bestemmelser 40. Ministeriet kan tillade universitetet at fravige bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen. Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde hvor universitetet kan dispensere, jf. 6, stk. 2, 7, 16, stk. 2, 19, stk. 3, 23, stk. 6, 26, stk. 4, 32, stk. 2, 33, stk. 3, 35, stk. 3, 37, stk. 4 og 39, stk Universitetets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for af studerende, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for indgivelse af klage er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. Stk. 2. Klagen indgives til universitetet, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Universitetet sender klagen til ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer. Kapitel 8 Ikrafttræden m.v. 42. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2005, jf. dog stk Stk. 2. 3, stk. 3, 4, stk. 1, for så vidt angår karakterkravet 6,0, og 20 har virkning fra optagelsen i 2006, idet 20, om justering af eksamensgennemsnit for gennemførelse af to ekstra niveauer, har virkning fra optagelsen i Stk , stk. 1, nr. 2, har virkning fra optagelsen Stk og 23 samt bilag 2 har virkning fra optagelsen Bekendtgørelse nr. 126 af 26. februar 2004 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne ophæves, idet 20, stk. 2, om universiteters anvendelse af generelle kvalifikationskriterier i stedet for individuelle vurderinger og universiteters mulighed for at lade aktiviteter af en varighed på indtil 30 måneder indgå i vurderingen, finder anvendelse indtil slutningen af optagelsen

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om adgang ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus BEK nr 159 af 21/02/2007 (Gældende) LOV Nr. 319 af 16/05/1990 LBK Nr. 889 af 21/09/2000 Lovgivning som

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 121 Offentligt O:\Universitets- og\bekendtgørelser\556767\dokumenter\556767.fm 20-02-07 13:27 k03 SJ Bekendtgørelse nr. 151 af 19. februar 2007

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1525. Bekendtgørelse om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Humaniora 22335 Nordisk sprog og litteratur 274 115 103 12 0 115 5 nej 5,8 5,3 22220 Engelsk 352 105 94 11 0 105 5 nej 6,5 6,0 22245 Fransk sprog, litteratur og kultur 46 25 17 0 0 17 0 ja 22275 Italiensk

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Særligt om krav til ansøgernes kundskaber i dansk og i engelsk... 2 Regler

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX Videregående uddannelser i Danmark, man normalt tager efter en HHX Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX A Administrationsøkonom (Erhvervsakademiuddannelse)

Læs mere

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Uddannelsen - antal ansøgere i 2012 antal ansøgere i 2013 - universitetet Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Medicin 2048 2185 (SDU) Erhvervsøkonomi, HA 2388

Læs mere

ErgotErapEut optagelse 2010

ErgotErapEut optagelse 2010 Ergoterapeut Optagelse 2010 Velkommen Er du interesseret i en uddannelse, som gør en forskel og bringer mennesker fremad? Som har fokus på krop og psyke? Og som sætter din personlighed og kreativitet i

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 1 VELKOMMEN Er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Særligt om krav til ansøgernes kundskaber i dansk og i engelsk... 2 Oversigt

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

LTERN TIVER TIL PSYKOLOGISTUDIET

LTERN TIVER TIL PSYKOLOGISTUDIET V LTERN TIVER TIL V PSYKOLOGISTUDIET sfortegnelse PSYKOLOGI... 3... 3... 3 Afklaring... 3 Professionsbacheloruddannelser (3½-4 år)... 4 Afspændingspædagog... 4 Ergoterapeut... 4 Folkeskolelærer... 4 Fysioterapeut...

Læs mere

Nye bekendtgørelser om adgang til bachelor-, og kandidatuddannelser

Nye bekendtgørelser om adgang til bachelor-, og kandidatuddannelser Studieadministrative medarbejdere på bachelor- og kandidatuddannelsesområdet Nye bekendtgørelser om adgang til bachelor-, og kandidatuddannelser Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning på

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB

ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB B I L A G 1. UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesområder Københavns Universitet Biokemi - Bioteknologi Farmaci Forsikringsmatematik Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi) Fødevarer

Læs mere

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding Videregående uddannelser 2012 Du kan søge om optagelse elektronisk på www.optagelse.dk Ansøgningsskemaer og vejledning Den Koordinerede Tilmelding Indholdsfortegnelse Oplysning fra ministeriet 3 Hvor får

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 FÅ INSPIRATION TIL DIT STUDIEVALG PROGRAM ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 AALBORG ESBJERG KØBENHAVN TEKNISK-, NATUR- OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE UDDANNELSESOPLÆG FREDRIK BAJERS VEJ 7 LOKALE BLÅT RØDT LILLA

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2015. 1. udgave

KOT HOVEDTAL 2015. 1. udgave KOT HOVEDTAL 2015 1. udgave Uddannelses- og Forskningsministeriet 2015 INDHOLD side 2 Københavns Universitet Copenhagen Business School Handelshøjskolen IT-Universitetet i København Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Miniguide. - optagelse på videregående uddannelser 2012

Miniguide. - optagelse på videregående uddannelser 2012 Miniguide - optagelse på videregående uddannelser 2012 Adgangskvotient: Hvis en uddannelse får flere ansøgere, end der er pladser til, vil den få en adgangskvotient. Adgangskvotienten er det karaktergennemsnit,

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi.

Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi. B I L A G l. UDDANNELSE / STUDIUM INGENIØRUDDANNELSER ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik

Læs mere

ANSØGNING OG OPTAGELSE

ANSØGNING OG OPTAGELSE 1 ANSØGNING OG OPTAGELSE Program www.optagelse.dk Kvote 1 og kvote 2 Adgangskvotienter Tidslinje Suppleringskurser Økonomi og bolig FAQ Åbent hus 2 www.optagelse.dk søg online med NemID søg uden NemID

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd.

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd. DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag 1 - Uddannelseser fordelt på uddannelseskategorier Tabel

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

UDKAST 050115. Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser

UDKAST 050115. Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser UDKAST 050115 (Ændringer i forhold til gældende tekst er fremhævet med korrektur) Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser I medfør af 6, stk. 2 og 4, 7, stk. 2, og 8, stk. 2, i lov om

Læs mere

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb.

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgning til Ungdomsuddannelserne Personlige oplysninger

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

LTERN TIVER TIL MEDICINSTUDIET

LTERN TIVER TIL MEDICINSTUDIET V LTERN TIVER TIL V MEDICINSTUDIET sfortegnelse Medicin/lægevidenskab... 3... 3... 3 Afklaring... 3 Alternativer til Madicin/lægevidenskab Erhvervsakademiuddannelser (2 år)... 4 Ernæringsteknolog... 4

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Fysioterapeut optagelse 2012

Fysioterapeut optagelse 2012 Fysioterapeut Optagelse 2012 Velkommen Indholdsfortegnelse Interesserer du dig for krop og bevægelse? Har du lyst til at arbejde med mennesker ud fra en viden om sygdom og sundhed? Har du lyst til en uddannelse

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 248 af 13/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juni 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Dette er en vejledning i, hvordan du skal udfylde ansøgningsskemaet. Læs den grundigt, inden du udfylder skemaerne. Der er ansøgningsskemaer i hæftet, svarende

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende I medfør af udlændingelovens 9 c, stk. 5, og 15, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 945 af 1. september 2006, som

Læs mere

Min meritlæreruddannelse

Min meritlæreruddannelse Min meritlæreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus 2 Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Faglig og økonomisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere

Faglig og økonomisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere Faglig og økonomisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere AE har undersøgt den faglige og økonomiske mobilitet for nyuddannede akademikere. Alle nyuddannede akademikere, der færdiggjorde deres uddannelse

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere