Tillægsgodkendelse. For: Lundbeck A/S Oddenvej 182, Lumsås, Odsherred Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægsgodkendelse. For: Lundbeck A/S Oddenvej 182, Lumsås, Odsherred Kommune"

Transkript

1 Tillægsgodkendelse For: Lundbeck A/S Oddenvej 182, Lumsås, Odsherred Kommune Matrikel nr.: 70 Lumsås By, Højby CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: 4.5: Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter (s) J.nr.: MST Tillægsgodkendelsen omfatter: Forsøgsproduktion Udgangsstof til produktion af Nalmefene trin 2-3 Dato: 10. juli 2014 Godkendt: Kirsten Grahn Nielsen / Ruth Krogsgaard Sørensen /Annette Simling Kristensen Annonceres den 16. juli 2014 Klagefristen udløber den 13. august 2014 Søgsmålsfristen udløber den 16. januar 2015 Godkendelsen udløber den 1. februar 2015

2 1. INDLEDNING H. Lundbeck A/S har den 10. april 2014 søgt om miljøgodkendelse til forsøgsproduktion af trin 2 og 3 af udgangsstof for produktion af Nalmefene. Miljøstyrelsen har den 17. juni 2014 meddelt ikke VVM-pligt på baggrund af Lundbecks anmeldelse. 2. AFGØRELSE OG VILKÅR På grundlag af oplysningerne i bilag A, B og C miljøansøgning, supplerende oplysninger og gennemgang af BREF-dokumenter, godkender Miljøstyrelsen hermed forsøgsproduktionen af trin 2 og 3 af udgangsstof for produktion af Nalmefene. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven 1 og som et tillæg til miljøgodkendelsen (revurdering) til Lundbeck af 21. november 2006 og gives på betingelse af, at de vilkår, der er anført i miljøgodkendelsen af 21. november 2006, overholdes. Afgørelsen gives på følgende supplerende vilkår til miljøgodkendelsen (revurdering) af 21. november 2006: 2.1 Vilkår Luftforurening 1. Forholdsregler til minimering af emission til luft af MTBE skal være indskrevet i MMP en (produktionsforskriften) for produktion af trin 2 og trin 3 samt moderludsoparbejdning (2nd crop) i produktionsprocessen til produktion af udgangsstof til Nalmefene. Procedurerne skal efterleves og vedligeholdes. Rapportering 2. Lundbeck skal orientere Miljøstyrelsen Virksomheder, når forsøgsproduktionen ophører. 3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 3.1 Baggrund for afgørelsen H. Lundbeck A/S har ansøgt om tilladelse til forsøgsproduktion af trin 2 og 3 af udgangsstoffet til produktion af Nalmefene. Ansøgningen dækker forsøgsproduktion af trin-2 og 3-stof + moderludsoparbejdning, hvor trin-3-stoffet er udgangsstoffet til produktionen af Nalmefene. Virksomhedsgodkendelsen omfatter ikke umiddelbart brug af hovedgruppe 1 stoffer, så der er derfor tale om en udvidelse/ændring af bestående virksomhed. 1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni

3 Der er tale om et forsøg til afprøvning af mulige procesforbedringer. Ansøgningen skyldes, at der i forsøget anvendes hovedgruppe 1 stoffet MTBE og der er i miljøgodkendelsen fra 2006 stillet vilkår (1.11) om, at ved forsøgsproduktioner, hvor der indgår organiske opløsningsmidler fra hovedgruppe 1, skal Lundbeck fremsende en ansøgning vedlagt en beskrivelse af produktionen til tilsynsmyndigheden, der skal godkende produktionen. Produktionen planlægges at foregå fra d. 10. juni 2014 til og med 4. kvartal Det forventes at producere ca. 45 kg Trin-3-stof. Miljøstyrelsen har vurderet at ovenstående, under hensyntagen til vilkårene i denne samt den gældende miljøgodkendelse, kan ske uden at belaste omgivelserne uhensigtsmæssigt. Dette er begrundet nærmere i afsnittene herunder Indretning og drift I processen udføres standardenhedsoperationer, som man er vant til at udføre i Lundbecks fabrikker i Lumsås, ligesom man er vant til at håndtere hovedgruppe 1 stoffer. Forsøgsproduktionen giver endvidere ikke anledning til ændringer i virksomhedens indretning og drift. Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at de eksisterende vilkår er dækkende og at der ikke er behov for at tilføje eller ændre eksisterende vilkår Luftforurening I forbindelse med produktionen af Trin 2 stof blev der af Lundbeck foretaget litteraturstudier i forbindelse med valg af syntesevej (i alt 4 blev fundet). Kun en syntesevej var dog gennemførlig og denne involverede MTBE og Dichlormethan, som begge er opført på listen over uønskede stoffer. Der er derfor i forbindelse med processen udført forsøg med det formål at substituere MTBE og Dichlormethan. MBTE: MTBE benyttes i processen som reaktions-solvent og krystallisationsmedie. På baggrund af litteraturstudier blev 13 solventer undersøgt i forhold til kemisk kompatibilitet, og de af solventerne, der viste sig at være kompatible, blev testet i laboratorieskala. Det viste sig at der, dels pga. de mulige alternativers fysiske egenskaber og dels af hensyn til renheden af produktet, ikke var et reelt alternativ til MTBE. Dichlormethan: Cyanogenbromid som anvendes i processen er et meget giftigt stof, som på baggrund af luftens fugtighed kan danne Hydrogencyanid. Af arbejdsmiljømæssige årsager er det at foretrække at arbejde med dette stof i en opløsning. Derved kan håndteringer foregå lukket. Cyanogenbromiden findes på markedet i acetonitrilopløsning og dichlormethanopløsning. Forsøg i laboratoriet med disse to solventer blev derfor foretaget. De første forsøg viste væsentlig højere udbytte med dichlormethan end med acetonitril. Herefter optimerede Lundbeck på processen og foretog ændringer, der muliggjorde et udbytte med acetonitril på næsten samme niveau som med dichlormethan. På den baggrund forsøges det i den ansøgte forsøgsproduktion, som denne miljøgodkendelse giver tilladelse, at substitutere dichlormethan med acetonitril i fabriksskala. 3

4 Lundbeck har i ansøgningen redegjort for, at den eksisterende emissionsbegrænsning på virksomheden sikrer, at de eksisterende luftvilkår vil kunne overholdes med god margen. Procesventilation, vakuumafkast fra pumper og åndingsluft fra solventtanke ledes via Peak Shaver (kondensator kølet med -20 grader ethylenglycol) til ERS-anlæg (adsorption på keramisk adsorbent) og derfra videre til udledning gennem den 30 meter høje skorsten. Der er kontinuert måling af TOC vha. FID-måleudstyr. Vådskrubning kan tages i anvendelse når relevant ved fx lugtende stoffer, syrer eller halogenerede forbindelser. Til sikring af, at Lundbecks forholdsregler til at minimere luftemissionen fastholdes, er der stillet vilkår om, at der skal være indskrevet forholdsregler til minimering af emissionen til luft af MDTE i MMP en (produktionsforskriften) for produktion af trin 2 og 3 af udgangsstoffet for produktion af Nalmefene. På den baggrund finder Miljøstyrelsen det forsvarligt at gennemføre forsøgsproduktionen uden at der stilles yderligere vilkår til supplement af de eksisterende vilkår i miljøgodkendelsen fra Støj Der sker som følge af forsøgsproduktionen ikke ændringer i indretningen eller driften af virksomheden og dermed ændres der heller ikke på støjforholdene. Der er derfor ikke behov for nye vilkår eller ændring af eksisterende vilkår Spildevand Alt processpildevand bortskaffes til godkendt affaldsbehandler og i overensstemmelse med de eksisterende vilkår, hvorfor der ikke er behov for nye affaldsvilkår Affald Alt kemikalieaffald bortskaffes til godkendt affaldsbehandler. Fra den pågældende forsøgsproduktion forventes affaldsmængder i følgende størrelsesorden: Affaldstype Mængde C-affald 1660 H-affald 3850 T-affald 1000 Alt kemikalieaffald håndteres og opbevares i overensstemmelse med de gældende vilkår i miljøgodkendelsen fra 2006, ligesom det bortskaffes til godkendt affaldsbehandler og i overensstemmelse med de eksisterende vilkår. Det er på den baggrund Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke er behov for nye affaldsvilkår Ressourceanvendelse 4

5 Virksomhedens overvejelser om substitution og minimering af brugen af hovedgruppe 1 stoffer lever op til vilkår 6.1 i miljøgodkendelsen fra 2006, og der er ikke behov for nye eller ændrede vilkår Risiko Forsøgsproduktionen vil ikke ændre på noget i forhold til risikoen for spild og udslip fra tanke, hvorfor der ikke er behov for nye vilkår eller ændring af eksisterende vilkår., Uheld Forsøgsproduktionen vil ikke ændre på noget i forhold til uheld, hvorfor der ikke er behov for nye vilkår eller ændring af eksisterende vilkår Tilsyn Der ændres ikke på noget omkring tilsyn som følge af forsøgsproduktionen, hvorfor der ikke er behov for nye eller ændrede vilkår Rapportering Forsøgsproduktionen vil ikke ændre på behovet for indberetning/rapportering, hvorfor der ikke er behov for nye vilkår eller ændring af eksisterende vilkår. 3.2 Sagens oplysninger Der er indgået følgende materiale i udarbejdelsen af miljøgodkendelsen: Miljøansøgning af 10. april FORHOLDET TIL LOVEN 4.1 Lovgrundlag VVM-bekendtgørelsen Lundbecks site i Lumsås er omfattet af bilag 1, punkt 6e. Da der er tale om et forsøgsprojekt er forsøgsproduktionen af trin 2 og 3 af udgangsstoffet for produktion af Nalmefene dog omfattet af bilag 2, punkt 15 i nævnte bekendtgørelse: Projekter i bilag1, som udelukkende eller hovedsagelig tjener til udvikling og afprøvning af nye metoder eller produkter, og som ikke anvendes i mere end to år. Miljøstyrelsen har den 17. juni 2014 truffet afgørelse om ikke-vvm pligt. Habitatdirektivet Det pågældende forsøg vil pga. afstanden til de nærmeste Natura 2000-områder (det nærmeste beliggende er Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke i 0,8 km afstand fra virksomheden) ikke kunne påvirke dette. Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på de af kommunen oplyste mulige forekommende bilag IV-arter, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det skyldes, at projektet ikke medfører ombygning eller nedrivning af bygninger eller 5

6 fældning af større træer og derfor ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke konkrete bilag IV-arter. Basistilstandsrapport Lundbeck har i ansøgningen nøje redegjort for, hvorvidt forsøgsproduktionen vil udløse basistilstandsrapport. Konklusionen, som Miljøstyrelsen er enig i, er, at forsøgsproduktionen af trin 2 og 3 af udgangsstoffet til produktion af Nalmefene ikke vurderes at være omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport, jf. godkendelsesbekendtgørelsens Udtagelser fra andre myndigheder Kommunen har oplyst følgende: I det komplekse område med mose, eng og vandhuller, der findes NV for anlægget, er det muligt/sandsynligt, at der forekommer spidssnudet frø og stor vandsalamander, men kommunen er ikke i besiddelse af konkrete oplysninger herom. Mange vandhuller i kommunen har aldrig været undersøgt for forekomst af padder. Det er ikke så sandsynligt, at der er vigtige raste- eller yngleområder for andre af de nævnte arter, idet området nok er for fugtigt for markfirben, grøn mosaikguldsmed kræver vandhuller med planten Krebseklo (ikke almindelig men forekomst i et af områdets vandhuller kan ikke helt udelukkes). Yngle- og rasteområder for flagermus er i bygninger eller hule træer (forskelligt fra art til art) der er derfor risiko for påvirkning, hvis et projekt medfører ombygning eller nedrivning af bygninger eller fældning af større træer, der evt. kan rumme egnede huller. 4.3 Andre godkendelser Denne afgørelse er et tillæg til den gældende miljøgodkendelse fra21. november Vilkårene deri vil også være gældende for denne forsøgsproduktion. 4.4 Tilsyn med virksomheden Miljøstyrelsen Virksomheder er tilsynsmyndighed for virksomhedens miljøgodkendelser. 4.5 Offentliggørelse og klagevejledning Denne afgørelse vil blive annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside: Afgørelsen Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kommunalbestyrelsen Sundhedsstyrelsen landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller og skal være modtaget senest den 13. august 2014 kl Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. 2 Bekendtgørelse nr af 20/12/2012 om godkendelse af listevirksomhed. 6

7 De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. Betingelser, mens en klage behandles En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og reviderede/ændrede vilkår, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Søgsmål Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 4.6 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen Odsherred Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftrådet, Embedslægen, 7

8 5. BILAGSOVERSIGT Bilag A: Ansøgning om forsøgsproduktion dateret 10. april 2014 Bilag B: Supplerende oplysninger om 2nd crop fremsendt i mail af 8. juli 2014 Bilag C: Gennemgang af BREF-dokumenter (BAT) fremsendt med mail af 8. juli

9 BILAG A

10 Oddenvej Lumsås Tel Nykøbing Sj. Fax Miljøministeriet Miljøstyrelsen, Virksomheder Strandgade 29 DK København K Att.: Knud Erik Gormose Dato Vor ref RVN Deres ref Ansøgning om forsøgsproduktion H. Lundbeck A/S ansøger hermed om forsøgsproduktion af trin-2 og 3-stof. Trin-3-stoffet er udgangsstoffet til produktionen af Nalmefene. Denne ansøgning dækker trin 2 og trin 3 samt moderludsoparbejdning (2 nd crop). A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer. H. Lundbeck A/S, Oddenvej 182, Lumsås, 4500 Nykøbing Sj. Tlf.: Virksomhedens navn, adresse, H. Lundbeck A/S, Oddenvej 182, Lumsås, 4500 Nykøbing Sj. matrikelnummer og CVR- og P-nummer. Matr. Nr. 7o, Lumsås by, Højby. CVR-nr: , P-nr: Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren. Moderselskabet ejer 100% af syntesefabrikken i Lumsås. H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Tlf. Nr: Oplysning om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer. For denne miljøansøgning: Rikke Vinther Nielsen, Oddenvej 182,Lumsås, 4500 Nykøbing Sj. Tlf nr: This letter is intended for the addressee only and may contain information that is confidential or privileged. CVR-nr

11 B. Oplysninger om virksomhedens art Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag Listepunkt: 4.5. Fremstilling af farmaceutiske produkter, 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet herunder mellemprodukter (Godkendelsesbekendtgørelsen). og eventuelle biaktiviteter. Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser/ændringer af bestående virksomhed. Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Denne ansøgning dækker forsøgsproduktion af trin-2 og 3-stof + moderludsoparbejdning, hvor trin-3-stoffet er udgangsstoffet til produktionen af Nalmefene. I processen anvendes hovedgruppe 1 stoffet MTBE. Virksomhedsgodkendelsen omfatter ikke umiddelbart brug af hovedgruppe 1 stoffer, så der er derfor tale om en udvidelse/ændring af bestående virksomhed. Virksomheden er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen. Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses. Produktionen planlægges at foregå fra d til og med Q Det forventes at producere ca. 45 kg Trin-3-stof. C. Oplysninger om etablering Afsnit er ikke relevant da det ansøgte ikke kræver bygningsmæssige udvidelser. D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed Der henvises til Miljøteknisk beskrivelse nov Det ansøgte vil ikke ændre på eksisterende til- og frakørselsforhold eller eksisterende støjbelastning. Forsøgsproduktionen vil ikke ændre på eksisterende driftstid. Ifølge virksomhedsgodkendelse må virksomhedens drift foregå i døgndrift alle ugens dage (vilkår 1.2). 2

12 E. Tegninger over virksomhedens indretning Generelt henvises til Miljøteknisk beskrivelse nov Der er dog foretaget forskellige ændringer i forhold til denne beskrivelse. Væsentlige ændringer er der løbende orienteret/ansøgt om hos Miljøstyrelsen. F. Beskrivelse af virksomhedens produktion Oplysninger om produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, energi, vand og væsentlige hjælpestoffer, herunder mikroorganismer. I forsøgsproduktionen indgår følgende stoffer: syrer/baser 1400 Liter hjælpestoffer 30 kg udgangsstoffer/reaktanter 250 kg For forbrug af organiske opløsningsmidler henvises til tabeller i afsnit H. Forbrug af vand og energi for denne forsøgsproduktion vil ikke adskille sig nævneværdigt fra tidligere forsøgsproduktioner. For info om Lundbeck, Lumsås totale forbrug af råvarer, energi og vand henvises til Grønt Regnskab 2013 og Årsrapport for Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder materialestrømme, energiforbrug og anvendelse, Der henvises til Miljøteknisk Beskrivelse nov (afsnit F, side F1- F6, samt bilag G1). 3

13 beskrivelse af de væsentligste luftforurenings- og spildevandsgenererende processer/ aktiviteter samt affaldsproduktion. De enkelte forureningskilder angives på tegningsmaterialet. Oplysning om energianlæg (brændselstype og maksimal indfyret effekt). Varme- og dampproduktion til syntesefabrikker, Pilot Plant og Kilolab sker fra kedelcentral (S3). Kedelcentralen rummer 2 kedler, hvoraf den ene kun kører som back-up. Kedel 1 Kedel 2 Kører kun som back-up Fabrikat Danstoker OPTI 1000 Danstoker Installationsår 2010/ Indfyret effekt 5,66 MW 5,5 MW Brændselstype Bioolie Gasolie Opvarmning af lagerbygning L7, foregår vha. gasvarmepumper (2 stk. 38 kw gasvarmepumper m. kedel). Oliefyr (gasolie) anvendes som back-up. Opvarmning af kontor og driftlaboratorie (S50 og 51) sker via oliefyr, fyret med gasolie. Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift. Der henvises til Miljøteknisk Beskrivelse nov (afsnit F, side F10). Oplysninger om særlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg. Der henvises til Miljøteknisk Beskrivelse nov (afsnit F, side F10). G. Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT) De BREF-dokumenter der vedrører H. Lundbeck, Lumsås er følgende: Organiske fin-kemikalier, Emissioner fra oplagring, Energieffektivitet, Spildevans- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer. Der fremsendes særskilt gennemgang af disse BREF-dokumenter, der viser hvordan Lundbeck, Lumsås lever op til BAT. 4

14 Substitutionsovervejelser uønskede stoffer I forbindelse med produktionen af Trin 2 stof blev der foretaget litteraturstudier i forbindelse med valg af syntesevej (i alt 4 blev fundet). Kun en syntesevej var dog gennemførlig og denne involverede MTBE og Dichlormethan, som begge er opført på listen over uønskede stoffer. Der er derfor i forbindelse med processen udført forsøg med det formål at substituere MTBE og Dichlormethan. Nedenstående er uddrag fra laboratorie-rapporten (udarbejdet af eget Process Optimerings Laboratorie) som beskriver substitutionseksperimenterne mere detaljeret. MTBE MTBE benyttes i processen som reaktions-solvent og krystallisationsmedie. På baggrund af litteraturstudier blev 13 solventer undersøgt i forhold til kemisk kompatibilitet, og de af solventerne der viste sig at være kompatible blev testet i laboratorieskala. Resultatet ses i tabellen herunder: Solvent Chemical Compatibility Product Precipitates Yield / Purity Suitable Replacement for MTBE Ethanol N - - N 2-Propanol N - - N 1-Propanol N - - N Methanol N - - N Acetone Y Y 10% / 75% N Acetonitrile Y N - N Toluene Y Y 37% / 45% N Chlorobenzene Y N - N Dichloromethane Y N - N Heptane Y N - N Methyltetrahydrofuran Y Y 17% / 91% N MTBE Y Y 90% / - >98% Ethyl acetate Y Y 5% / 82% N På baggrund af ovenstående konkluderer rapporten følgende: Based upon a theoretical and experimental evaluation of common solvents used in organic synthesis, only MTBE has been found to facilitate the desired process in industrially viable yields and acceptable purity Dichlormethan Cyanogenbromid som anvendes i processen er et meget giftigt stof, som på baggrund af luftens fugtighed kan danne Hydrogencyanid. Af arbejdsmiljømæssige årsager er det at foretrække at arbejde med dette stof i en opløsning. Derved kan håndteringer (fx chargering af stoffet) foregå lukket. Cyanogenbromiden findes på markedet i acetonitrilopløsning og dichlormethanopløsning. Forsøg i laboratoriet med disse to solventer blev derfor foretaget. De første forsøg viste udbytte på 79% med dichlormethan mod 64% med acetonitril. Herefter blev der optimeret på processen og foretaget ændringer der muliggjorde et udbytte på 74% med acetonitril. På den baggrund er det blevet besluttet at forsøge substitution af dichlormethan med acetonitril i fabriksskala hvilket bliver gjort med processen beskrevet i denne ansøgning. 5

15 H. Oplysning om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Luftemission Hovedgruppe 1: 770 L MTBE Fordeler sig mellem luft/affald. Se afsnit om MTBE. Hovedgruppe 2 klasse II og III: 130 L Eddikesyreanhydrid Fordeler sig mellem luft/affald. 915 L Acetone Fordeler sig mellem luft/affald. 410 L Acetonitril Fordeler sig mellem luft/affald. I alt L opløsningsmiddel 23 kg Brommethan (gas) Dannes i processen. Se afsnit om Brommethan. Anvendelse af cyanogenbromid Der anvendes cyanogenbromid (152 kg) som reaktant i processen. Cyanogenbromiden er emballeret i tromler som en blanding af cyanogenbromid og acetonitril. Cyanogenbromidopløsningen er mærket livsfarlig ved indånding, hudkontakt og indtagelse og meget giftig for vandlevende organismer. I forbindelse med HAZOP vil håndtering af Cyanogenbromidopløsningen blive risikovurderet og rette barrierer vil blive opstillet. Cyanogenbromid vil blive opbevaret i halogenstationen S6 (brandgrav). Halogenstationen er overdækket og har afløb til lukket pumpesump. Der er ingen forbindelse mellem brandgraven og virksomheden kloaksystem. I processen fører anvendelsen af cyanogenbromid til dannelsen HCN som et bi-produkt. Det forventes at danne ca. 12 kg HCN i kampagnen. For at fjerne dannet HCN-gas sendes apparatafkastet videre til et andet apparat indeholdende natronlud, således at den dannede HCN gennembobler natronlud, og dermed reageres væk inden udledning gennem 30 meter skorstenen. MTBE vurdering af emission MTBE anvendes som solvent i processen både i reaktionen og til vask af filterkagen. Reaktionen foregår ved ~ 35 C og vask af filterkagen under 15 C Det er derfor forventeligt, at mængderne der udledes i forbindelse med denne enhedsoperation er meget begrænset. Der vil i forbindelse med tilsætningen af MTBE blive anvendt enten pumpe eller så lukket vakuum som praktisk muligt, således at emission til luften ved denne operation minimeres. Efter filtreringen og vaske af filterkagen med MTBE, tørres produktet i tørreskab. Tørringen vurderes at være den enhedsoperation, der kan give anledning til størst emission til luft af MTBE, idet selve reaktionstrinnet foretages i et lukket system. Det forudsættes, at solventindholdet i den våde filterkage er 55% MTBE/kg tørret produkt (baseret på målinger af batches af et tidligere produkt produceret på lignende udstyr i Scale-up lab i Valby). 6

16 Desuden forudsættes det, at tørringen strækker sig jævnt over mindst 12 timer. Kondensatoren på vakuumpumpen forudsættes at være minimum 70% effektiv. Afkast fra vakuumpumpen føres til peak-shaver og ERS-anlæg og her regnes med 95% effektiv rensning. Pr. batch produceres ca. 46 kg stof dvs. i filterkagen antages at være 25,3 kg MTBE (55% MTBE/kg tørret produkt). De 25,3 kg fordeles over 12 timer = 2,108kg/h = 2108 g/h. Kondensator 70% effektiv: 0,3*2108 g/h = 633 g/h ERS-anlæg/peakshaver 95% effektiv: 0,05*633 g/h = 31,7 g/h Efter rensning i ERS-anlæg beregnes emissionen af MTBE i afkastet til at være 32g/h ( 10mg/s). Ifølge B-værdivejledningen er B-værdien for MTBE L-mærket, dvs. at stoffets lugtgrænse har været afgørende for fastsættelsen af B-værdien. Normalt vil emissionsgrænseværdien beregnes i luften fra ERS-anlægget, men i dette tilfælde, hvor stoffets lugtgrænse har stor indflydelse, foretages denne beregning i den høje skorsten, hvor flowet er ca. 40 gange større end flowet fra ERS-anlægget. Emissionsgrænseværdien for MTBE er 2,5 mg/m3 Emissionen i skorstenen beregnes til 0,5 mg/m3 ( 10mg/s). B-værdien for MTBE er 0,03 mg/m3 OML-beregning viser 99%-fraktil på 0,087 ųg/m3 Det vurderes, at B-værdi for MTBE kan overholdes ud fra de angivne forudsætninger. I kampagnen udledes til luft i forbindelse med tørring (12 timer * 31,7 g/h) = 380 g MTBE. Kondensat fra kondensator og peakshaver bortskaffes som affald, sammen med affaldet fra ERS-anlæg, som opstår, når kolonnen i anlægget regenereres med damp. Der anvendes 220 kg MTBE/batch og resten af den fra starten tilsatte MTBE findes i moderluden, som bortskaffes som flydende kemikalieaffald enten direkte fra denne proces eller når moderluden anvendes i en 2 nd crop proces. På baggrund af ovenstående ses det, at langt størstedelen af den tilsatte MTBE bortskaffes som kemikalieaffald til godkendt affaldsbehandler, mens det kun er en lille del, der kan forventes som emission til luft. Brommethan vurdering af emission I processen dannes brommethan som et bi-produkt. Brommethan er placeret i hovedgruppe 2 klasse II og derfor omfattet af vilkår i eksisterende miljøgodkendelse. Brommethan er mærket H341 mistænkt for at forårsage genetiske defekter og dermed også omfattet af VOCbekendtgørelsen regler om emissionsgrænseværdi på 20 mg/m3 og indesluttede vilkår. Indesluttede vilkår betyder, at flygtige organiske forbindelser, der frigives fra aktiviteten, opsamles og udledes under kontrollerede forhold enten gennem en skorsten eller gennem rensningsudstyr således, at emissionerne af flygtige organiske forbindelser ikke som helhed er diffuse. Afkastet indeholdende Brommethan kobles på 2 trins-skrubber indeholdende monoethanolamin, inden luftstrømmen ledes videre til peak shaver (kondensator kølet med -20 grader ethylenglycol) 7

17 og ERS-anlæg (adsorption på keramisk adsorbent). Herefter finder udledning sted via 30 meter skorsten. Litteraturstudier viser at skrubning (med monoethanolamin) af methylbromid er en effektiv metode (Organic Process Research & Development 2002, 6, ). I denne undersøgelse blev der fjernet 99,1% af methylbromiden under skrubningen. Det forventes, at der dannes i alt 23 kg Brommethan i kampagnen. Med en skrubbereffektivitet på 99,1% og en udledning over 5 timer, er udledningen efter skrubber ((23*0,009*0,009)* )/5 = 373 mg/h. Selv hvis der ikke regnes med nogen effektivitet af peakshaver og ERS-anlæg findes koncentrationen efter ERS-anlæg til (373 mg/h / 1500 mg/m 3 ) = 0,25 mg/m 3. Emissionsgrænseværdien for Brommethan vurderes derfor at være overholdt. Beskrivelse af valgte rensemetoder generelt HLu, Lumsås anvender de teknologier, der nævnes i BREF-dokumenterne, til reduktion af emissioner til luft. Procesventilation, vakuumafkast fra pumper og åndingsluft fra solventtanke ledes via Peak Shaver (kondensator kølet med -20 grader ethylenglycol) til ERS-anlæg (adsorption på keramisk adsorbent) og derfra videre til udledning gennem den 30 meter høje skorsten. Der er kontinuert måling af TOC vha. FID-måleudstyr. Vådskrubning kan tages i anvendelse når relevant ved fx lugtende stoffer, syrer eller halogenerede forbindelser. Punktudsug fra fabrikkerne udledes direkte til den 30 meter høje skorsten og indgår i TOCmålingen. Rumventilation fra fabrikkerne afkastes over tag. Afkast fra rum hvor der foregår støvende processer er påmonteret HEPA-filter. Diffus emission Beregninger viser, at HLu, Lumsås overholder VOC-bekendtgørelsens krav til nye anlæg (anlægget kan overholde emissionsgrænseværdierne for spildgasser og diffus emission). Metoden anvendt til denne beregning er beskrevet i Miljøteknisk Beskrivelse nov (side H5). Beregningen opdateres løbende. Spildevand Alt processpildevand bortskaffes til godkendt affaldsbehandler. Støj Forsøgsproduktionen vil ikke ændre på støjforholdene og støjvilkår vil dermed fortsat blive overholdt. Kemikalieaffald Alt kemikalieaffald bortskaffes til godkendt affaldsbehandler. Fra den pågældende forsøgsproduktion forventes affaldsmængder i følgende størrelsesorden: Affaldstype Mængde Enhed C-affald 1660 L H-affald 3850 L T-affald 1000 L 8

18 Ovennævnte affald destrueres hos affaldsbehandler. H. Lundbeck Lumsås regenererer opløsningsmidler på siten enten lokalt eller i et centralt anlæg og genbruger disse. Det gælder dog primært opløsningsmidler fra etablerede produktioner. Generelt destrueres kemikalieaffald fra forsøgsproduktioner. For oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald generelt henvises til Grønt Regnskab Jord og grundvand Kemikalier opbevares i tankgårde, på tromlepladser og i brandgrave. Disse oplagspladser er indrettet med fokus på at minimere risiko for forurening i tilfælde af spild, fx ved at pladserne afvander til lukket beholder, eller der er mulighed for at afspærre udløb i tilfælde af lækage. Udover månedlige runderinger af tromlepladserne har lagerpersonalet eller operatører daglig gang på tromlepladser, oplagspladser og i brandgrave, hvilket bevirker, at spild bliver opdaget forholdsvis hurtigt. I forbindelse med transport af varer fra lager og til fabrikker anvendes forskellige tekniske løsninger til sikring mod tab af gods og evt. spild - fx anvendes specielle vogne eller bure. Kørselsregler på området, der blandt andet angiver max hastighed på 20 km/t og kørselsveje, minimerer også muligheden for uheld, tab af varer og lignende. Truckførerne er instrueret i at fjerne evt. spild (fx med kattegrus). Ved større spild er det muligt vha. manuelt nødstop at spærre udløb til Kattegat og i stedet opsamle spild i sikkerhedsbassinerne på området. Alle medarbejdere er trænet i beredskabsplanen, der netop foreskriver ovenstående. Hændelser som fx spild registreres som miljøuheld og tilløb til miljøuheld 1. Der er stor fokus på miljøuheld og tilløb til miljøuheld blandt alle medarbejdere. Uheld og tilløb registreres og analyseres, så forebyggende tiltag kan igangsættes, og gentagelser kan forhindres. Der er i organisationen fokus på værdien i at indrapportere. Der arbejdes der med årsags- og konsekvenstræer, jobrelateret risikovurdering, sikkerhedsinspektioner med fokus på miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed, kampagner og informationsfoldere i hele organisationen for at holde fokus på forebyggelse og vigtigheden af altid at foretage risikovurdering af det daglige arbejde med henblik på at undgå uheld og ulykker. Lundbecks miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem (HSE-systemet) har siden 2004 været certificeret i henhold til de internationale standarder ISO14001 og OHSAS18001 og de forholdsregler og procedurer der er beskrevet i ovenstående er en del af HSE-systemet. 1 Et miljøuheld er et utilsigtet udslip til fx. jord, vand eller luft. Et tilløb til miljøuheld er et kontrolleret spild (spild af kemikalier i en kumme eller lignende) uden fare for udslip til og påvirkning af jord, vand eller luft. Eller hændelser hvor det var lige ved at gå galt, men ikke gjorde. 9

19 Basistilstandsrapport For krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport skal følgende betingelser være opfyldt: 1. Virksomheden er omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen 2. Brugen af stoffet skal hidrøre fra aktiviteten omfattet af bilag 1 3. Stoffet som anvendes, fremstilles eller frigives er klassificeret som farligt 4. Stoffet er relevant i forhold til jord- og/eller grundvandsforurening o Karakteren o Mængden 5. De fysiske forhold og produktionsgangen gør at stoffet kan komme i kontakt med jord og/eller grundvand. Ad 1 og 2: er opfyldt Ad 3 og 4 (og delvist 5): Se tabel herunder. Kun stoffer der er klassificeret farlige medtages. Stof Anvendt mængde Karakteren MTBE 770 L For MTBE s vedkommende vil emission til miljøet overvejende ske via fordampning p.g.a. stoffets meget høje damptryk. I luften kan MTBE nedbrydes via fotokemiske reaktioner med en beregnet halveringstid på 5-6 dage. MTBE er meget mobilt i jord og er kendt for at give afsmag og lugt selv i meget lave koncentrationer i vand. MTBE ikke let bionedbrydeligt (akvatiske screeningstest). Stoffets potentiale for bioakkumulering vurderes som meget lavt. Hvis fordampning til luft af en eller anden grund ikke er muligt kan MTBE pga. høj vandopløselighed (26 g/l) og lav binding til jordpartikler forventes at kunne forårsage forurening af grundvand. Det har vist sig, at MTBE ikke nedbrydes, eller i hvert fald kun meget langsomt, i grundvandsmiljøer. Hvis der sker en nedbrydning er det primære nedbrydningsprodukt stoffet TBA (tertiær butylalkohol). MTBE håndteres på virksomheden på en sådan måde at evt. spild vil kunne fordampe til luft. Den generelle håndtering af stoffet gør desuden at risikoen for spild er minimeret. Se uddybende afsnit om Håndtering af MTBE. 10

20 Eddikesyreanhydrid 130 L - I forbindelse med vand dannes eddikesyre. Ved evt. spild vil stoffet blive yderligere fortyndet og neutraliseret ved kontakt med jordmineraler og jordvand/grundvand. En eventuel forurening vil ikke være blivende på grund af udvaskning og fortynding. Det vil derfor være vanskeligt at lokalisere og oprense en eventuel restforurening ved ophør. Acetone 915 L - Stoffet er let bionedbrydeligt. Forventes ved spild hurtigt at fordampe. I luft nedbrydes stoffer ved reaktion med hydroxyradikaler med halvveringstid 22 dage. Acetonitril 410 L - Stoffet er let bionedbrydeligt. Forventes ved spild hurtigt at fordampe. Brommethan 23 kg - Stoffet er en gas og forventes ikke at give anledning til jord- og grundvandsforurening. Cyanogenbromid i acetonitril Ammoniakvand 25% 152 kg - Acetonitril forventes af afdampe (se kommentar under acetonitril). Cyanogenbromiden vil sublimere og forventes dermed ikke at give anledning til jord- og grundvandsforurening. Ved kontakt med vand/fugt fra luften dannes HCN. 100 L - Kemikaliet er stærkt basisk. I tilfælde af utilsigtet udslip til jorden, vil ammoniakvandet fortyndes og neutraliseres ved kontakt med jordmineraler og jordvand/grundvand. Ammoniumionen er mobil, og vil kunne transporteres til grundvandet, men denne ion er ikke i sig selv klassificeret som farlig. Desuden vil en eventuel forurening ikke være blivende pga. udvaskning, fortynding og dispersion. Det vil derfor være vanskeligt at lokalisere og oprense en evt. restforurening ved ophør. Saltsyre 37% 645 L - I tilfælde af utilsigtet udslip til jorden, vil stoffet blive yderligere fortyndet og neutraliseret ved kontakt med jordmineraler og jordvand/grundvand. En eventuel forurening vil ikke være blivende på grund af udvaskning og fortynding. Det vil derfor være 11

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING ZPD A/S H. E. Bluhmes Vej 63 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1270-01092 Ref. zaakh/rukso Den 19. december 2013 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard 40 5220 Odense

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01146 Ref. bebha/gukha Den 5. marts 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for ny justervæske i P3 Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning af ammoniakvand på Asnæsværkets blok 2.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning af ammoniakvand på Asnæsværkets blok 2. Dong Energy Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01026 Ref. zuyuk/vba Den 17. september 2013 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden:

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden: Nordic Sugar Nakskov Tietgensvej 1 4900 Nakskov Roskilde J.nr. MST-1272-00684 Ref. melso/benjo Den 12. oktober 2012 Påbud om nye vilkår vedrørende støv Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3.

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00680 Ref. melso/evnis Den 20. januar 2012 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med tilsatsfyring

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00802 Ref. metho/sulvi Den 7. november 2012 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods Amba, HOCO Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 31 c, Holstebro markjorder fra Ulfborg

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Musholm A/S Reersø Havn Strandvejen 101 4281 Gørlev Virksomheder J.nr. MST-1270-01077 Ref. evnis Den 24. januar 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Musholm A/S Reersø Havn, Strandvejen 101, 4281

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Sendt som sikker post Virksomheder J.nr. MST-1270-01192 Ref. anbri/molut Den 7. maj 2014 Cc Pernille Milton, MBG, Joint Venture pmm@geo.dk MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke skal behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke skal behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen. Nordgroup a/s Att. Ebbe T. Naamansen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01087 Ref. Johje/Olkri Den 5. december 2013 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for Nordgroup håndtering og oplag

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

I brev af 27. januar 2014 har I fremsendt supplerende oplysninger om bilag IVarter omfattet af Habitatdirektivet.

I brev af 27. januar 2014 har I fremsendt supplerende oplysninger om bilag IVarter omfattet af Habitatdirektivet. DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 Skærbæk 7000 Fredericia Att.: Kasper Justesen kajus@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00075 Ref. joern/vba Den 19. februar 2014 Afgørelse om at etablering

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 24. oktober 2014 modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S om etablering af 24L, short term lab.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 24. oktober 2014 modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S om etablering af 24L, short term lab. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01384 Ref. gukha/majli Den 31. oktober 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Novo Nordisk, Hillerød bygning 24L short term

Læs mere

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen,

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen, Ardagh Glass Holmegaard A/S Glasværksvej 52 Fensmark 4684 Holmegård København J.nr. MST-1272-01253 Ref. Majli/Hechr Den 24. september 2014 Påbud om ændring af vilkår for analyser af spildevand direkte

Læs mere

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot:

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot: Holbæk Havn Parallelvej 33 4300 Holbæk havnen@holb.dk / post@holb.dk Roskilde J.nr. MST-1272-00895 Ref. hahli/jemma Den 11. april 2012 Påbud om fastsættelse af sikkerhedsstillelse for Holbæk Havbundssedimentdepot

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet Glud & Marstrand A/S Blikfanget 6 8722 Hedensted Att.: Gitte Jensen Sendt på digital post til CVR-nr: 67287118 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Susanne Juul Sørensen

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

Afgørelse om at etablering og drift af et denox-anlæg med tilhørende tank til ammoniakvand ikke er VVM-pligtigt

Afgørelse om at etablering og drift af et denox-anlæg med tilhørende tank til ammoniakvand ikke er VVM-pligtigt Nordic Sugar Nykøbing Østerbrogade 2 4800 Nykøbing F Att.: Hanne Lundsgaard hanne.lundsgaard@nordicsugar.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01224 Ref. jlh/idhan Den 23. september 2014 Afgørelse om at etablering

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning.

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning. TEKNIK OG MILJØ Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140 7280 Sønder Felding Kenn Byllemos, kennb@emtelle.com Sofie Hestbæk sofieh@emtelle.com CVR-nr.: 26 15 69 55 P-nr.: 10 08 57 81 64 Etablering og drift

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 27-09-2013 13/13105 KS: lmje LINAK Smedevænget 8 6430 Nordborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 Miljøafdelingen har gennemgået virksomhedens miljøgodkendelse fra december 2011, da man på et miljøtilsyn

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6. I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1270-01237 Ref. Anbri/melso Den 5. august 2014 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Revision af anlæg 6 Miljøstyrelsen

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt affald

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt affald Svendborg Kraftvarme A/S Att. Niels Christian Hansen Bodøvej 15 5700 Svendborg Odense J.nr. MST-1272-00575 Ref. Johje/olkri Den 18. februar 2011 Svendborg Kraftvarme CVR-nr: 33-05-45-21 & P-nr: 1.016.161.078.

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk. Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22.

Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk. Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22. Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22. oktober 2013 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for 80 MW elkedelanlæg

Læs mere

Miljøgodkendelse Tillægsgodkendelse. For: pk Chemicals, Hårlev

Miljøgodkendelse Tillægsgodkendelse. For: pk Chemicals, Hårlev Miljøgodkendelse Tillægsgodkendelse For: pk Chemicals, Hårlev Ref. BJENS / dossu J.nr. MST-1270-02434 MILJØGODKENDELSE Tillægsgodkendelse For: pk Chemicals, Hårlev Hårlev Mark 2 4652 Hårlev Matrikel nr.:

Læs mere

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A. HKScan Denmark A/S Tværmosevej 10 7830 Vinderup Virksomheder J.nr. MST-1270-01079 Ref. Anaje/amklo Den 17. marts 2014 Sendes via digital post til CVR nr.: 25 17 75 09 Afgørelse om at etablering af nyt

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Virksomheder J.nr. MST-1270-01919 Ref. Anjro/antkr Den 9. juni 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Cheminova A/S Thyborønvej 78 7673 Harboøre Matrikel nr.: 1 a, Den Nordlige del, Harboøre CVR-nummer:

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 WH - RÅDGIVENDE INGENIØRER ApS Danmarksvej 8 8660 Skanderborg virksomhedsmiljoe@viborg.dk Dato: 19-05-2014 Sagsnr.: 14/20899

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr. til

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr.  til Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej 13 8500 Grenaa Sendes pr. e-mail til alab@verdo.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-00750 Ref. Ulsee/katam Den 10. september 2013 Afslag på ansøgning efter

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Såfremt Shell foreslår, at der gøres brug af andet end landanlæg, ek-

Såfremt Shell foreslår, at der gøres brug af andet end landanlæg, ek- A/S Dansk Shell Shell-Raffinaderiet Fredericia Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01022 Ref. Klhou/subjo 5. december 2012 Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af Shell

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

Virksomheden har etableret centralstøvsugeranlæggene i afdelingerne F og P3 og taget dem i brug i uge 12, Dette lovliggøres hermed.

Virksomheden har etableret centralstøvsugeranlæggene i afdelingerne F og P3 og taget dem i brug i uge 12, Dette lovliggøres hermed. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01105 Ref. bebha/gukha Den 24. juni 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for centralstøvsugere i F og P3 Miljøstyrelsen

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015 Afgørelse om at etablering af tilbygning

Læs mere

Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt muligt omfatte følgende anlæg: KYV21 og/eller KYV 22 KYV51 eller KYV 52

Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt muligt omfatte følgende anlæg: KYV21 og/eller KYV 22 KYV51 eller KYV 52 Dong Energy Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Roskilde J.nr. MST-1272-00643 Ref. Annje/jojak 23. februar 2012 Påbud om måling af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket Dong Energy

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S.

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S. Virksomheder og Jord Grøndalsvej 1 C, Postboks 4049, 8260 Viby J A.A. Service & Transport A/S Grenåvej 631 B 8541 Skødstrup Side 1 af 5 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service &

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere

Virksomheder J.nr. METHO/MOOES Ref. MST-1270-00766 Den 6. marts 2013. MEC/Maabjerg Bioenergy

Virksomheder J.nr. METHO/MOOES Ref. MST-1270-00766 Den 6. marts 2013. MEC/Maabjerg Bioenergy MEC/Maabjerg Bioenergy Kun sendt pr. e-mail til: cwn@cowi.dk og vmo@maabjerg-bioenergy.dk Virksomheder J.nr. METHO/MOOES Ref. MST-1270-00766 Den 6. marts 2013 Afgørelse om udarbejdelse af basistilstandsrapport

Læs mere

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg TEKNIK OG MILJØ Dato: 30. juni 2014 Sagsnr.: 09.02.16-P19-4-14 Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013 Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg Ørre Skytteforening Nybro Møllevej

Læs mere

Ansøgningen danner grundlag for sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, risikobekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen.

Ansøgningen danner grundlag for sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, risikobekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen. Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-02000 Ref. Johje/Bjens Den 29. juni 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Ekokem til permanent opstilling

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket.

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket. DONG Energy Kraftværksvej 3 7000 Fredericia Att: Steen Lyngvig Virksomheder J.nr. MST-1272-01480 Ref. Hecla/ripka Den 3. juli 2014 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol for Skærbækværket

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Stena Recycling A/S Banemarksvej 40 2605 Brøndby Att.: Steen Hansen steen.hansen@stenarecyling.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01245 Ref. JLH/ams Den 31. juli 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse K.S.M. KRAGELUND ApS Bøgballevej 19 8723 Løsning Sendt på digital post til cvr-nr; 10656575 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Susanne Juul Sørensen Direkte nr.: 7975

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 25. april 2012 modtaget ansøgning fra Nordgroup a/s om ændret ventilationsanlæg på Modtageanlæg for Fast Affald.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 25. april 2012 modtaget ansøgning fra Nordgroup a/s om ændret ventilationsanlæg på Modtageanlæg for Fast Affald. Nordgroup a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-00753 Ref. Johje/olkri Den 8. marts 2013 Nordgroup a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669. Afgørelse om

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Teknisk notat. Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand

Teknisk notat. Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand Teknisk notat Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Novo Nordisk A/S CVR nummer 24256790

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys og spritoplag

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys og spritoplag Bavarian Nordic Bøgeskovvej 9 3490 Kvistgård Roskilde J.nr. MST-1272-00747 Ref. suand/hahli Dato 25. maj 2011 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 4 Tilhørende Per Høeg Grønnevej 4 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

på virksomheden til også at kunne modtage deponeringsegnet affald. Der er tale om tillægsvilkår til miljøgodkendelse af 8. november 2012.

på virksomheden til også at kunne modtage deponeringsegnet affald. Der er tale om tillægsvilkår til miljøgodkendelse af 8. november 2012. Civica Thomas B. Thriges Gade 24 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Industrimiljø Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512410 Fax 65919681

Læs mere

Påbud om at udarbejde basistilstandsrapport for Cheminova

Påbud om at udarbejde basistilstandsrapport for Cheminova Cheminova A/S Thyborønvej 78 7673 Harboøre CVR 12760043 Virksomheder J.nr. MST-1271-00381 Ref. antkr/anjro/mabag Den 1. september 2016 Sendt med digital post til CVR 12760043 Påbud om at udarbejde basistilstandsrapport

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland A.m.b.a Tøndervej 3 6520 Toftlund Sendt pr. e-mail til: post@a-k-s.dk og kraghchr@post3.tele.dk Virksomheder J.nr. MST-127o-00960 Ref. benjo/idhan Den 11. juni

Læs mere

Herning Kommune har efterfølgende videresendt anmeldelsen og ansøgningen til Miljøstyrelsen Aarhus.

Herning Kommune har efterfølgende videresendt anmeldelsen og ansøgningen til Miljøstyrelsen Aarhus. A/S Jydsk Aluminium Industri Mørupvej 9 7400 Herning Kun sendt som mail til: jai@jai-alu.dk Charlotte Hansen, e-mail cha@jai-alu.dk Aarhus J.nr. MST-1270-00425 Ref. pemje/tasme Den 8. juli 2011 Tilladelse

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier September 2011 Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald www.naturogmiljoe.dk 2 FORMÅL Formålet med forskriften

Læs mere

Afgørelse om at ændring af kemisk produktion på Nordisk Aluminat ikke er VVM-pligtigt

Afgørelse om at ændring af kemisk produktion på Nordisk Aluminat ikke er VVM-pligtigt Nordisk Aluminat A/S Stejlhøj 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-00832 Ref. Amgha/ Bebha Den 22. januar 2013 Att.: Tina Klarskov Afgørelse om at ændring af kemisk produktion på Nordisk Aluminat

Læs mere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere Nordcoll A/S Egeskovvej 12 3490 Kvistgård Steen Seier Karlsen Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 02.12.2016 Sagsnr. 16/ Sagsbehandler Malene

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Lemvig K o mm u n e Natur & Miljø Januar 2012 Baggrund Flydende farligt affald, færdigvarer og råvarer skal opbevares miljømæssig forsvarligt

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljø- og Fødevareministeriet Miljøstyrelsen Fjernvarme Fyn - Odense Kraftvarmeværk Att. Egon Ravn Hansen Havnegade 120 5000 Odense Virksomheder J.nr. MST-1270-01709 Ref. Johje/Anbri Den 3. juli 2015 Sendt

Læs mere

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 25. juni 2013 påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi.

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 25. juni 2013 påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi. Affaldsregion Nord I/S Tingvejen 1 6500 Vojens Att.: Lene Christensen Kun sendt pr. mail til: lec@danskaffald.dk CC: John Skov jsk@dge.dk, Henrik Kjær Nielsen hkn@dge.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00669

Læs mere

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE GLK 2011-06-15 1 1 4 A. Nøgledata Ansøger om miljøgodkendelse er: Navn: Adresse: Telefon nr.: E-mail: Lagerfacilitetens adresse: DENEX A/S Ammunitionsarsenalet Tuenvej 120, 9900 Frederikshavn. 96 21 34

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for opsætning af to isvandstanke med pumpehus på Arla Foods amba Bislev Mejeri

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for opsætning af to isvandstanke med pumpehus på Arla Foods amba Bislev Mejeri Arla Foods amba Bislev Mejeri Hvalpsundvej 3 9240 Nibe Virksomheder J.nr. MST-1270-01740 Ref. ASLIC/HEMHE Den 9. september 2015 Sendes med elektronisk post via virksomhedens CVR-nr. Og kopi til hlnis@arlafoods.com

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. Engholmvej 19 7470 karup J Sendt pr. mail til: kk@kkmel.dk og kraghchr@post3.tele.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-00968 Ref. benjo/idhan Den 16. august 2013 Afgørelse om

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012.

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012. CP Kelco ApS Ved Banen 16 4623 Lille Skensved (Katrine.Sonnichen@cpkelco.com) Virksomheder J.nr. MST-1270-01118 Ref. melso/anskr Den 17. marts 2014 Godkendelse af ændret frist for gennemførelse af støjhandlingsplan

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse af ejendommen Korsgård Kalundborgvej 15, 7980 Vils Forlængelse af tidsfrist for udnyttelse af miljøgodkendelsen Tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF. 23. november 2015

UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF. 23. november 2015 AVV I/S Mandøvej 4 9800 Hjørring Virksomheder J.nr. MST-1270-02148 Ref. NIJOL/inlth Den 22. december 2016 (Sendes digitalt til: CVR nr. 23264757) MILJØGODKENDELSE UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for flytning af HTG-1 produktionen

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for flytning af HTG-1 produktionen Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01755 Ref. GUKHA/MAJOR Den 4. september 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for flytning af HTG-1 produktionen Miljøstyrelsen

Læs mere

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg 15. august 2013 1 Sagsnr.: MIL/00/02532 Journalnr.: 09.02.16G02 Sagsbeh.: JTA K.S.: AH Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere