Tillægsgodkendelse. For: Lundbeck A/S Oddenvej 182, Lumsås, Odsherred Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægsgodkendelse. For: Lundbeck A/S Oddenvej 182, Lumsås, Odsherred Kommune"

Transkript

1 Tillægsgodkendelse For: Lundbeck A/S Oddenvej 182, Lumsås, Odsherred Kommune Matrikel nr.: 70 Lumsås By, Højby CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: 4.5: Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter (s) J.nr.: MST Tillægsgodkendelsen omfatter: Forsøgsproduktion Udgangsstof til produktion af Nalmefene trin 2-3 Dato: 10. juli 2014 Godkendt: Kirsten Grahn Nielsen / Ruth Krogsgaard Sørensen /Annette Simling Kristensen Annonceres den 16. juli 2014 Klagefristen udløber den 13. august 2014 Søgsmålsfristen udløber den 16. januar 2015 Godkendelsen udløber den 1. februar 2015

2 1. INDLEDNING H. Lundbeck A/S har den 10. april 2014 søgt om miljøgodkendelse til forsøgsproduktion af trin 2 og 3 af udgangsstof for produktion af Nalmefene. Miljøstyrelsen har den 17. juni 2014 meddelt ikke VVM-pligt på baggrund af Lundbecks anmeldelse. 2. AFGØRELSE OG VILKÅR På grundlag af oplysningerne i bilag A, B og C miljøansøgning, supplerende oplysninger og gennemgang af BREF-dokumenter, godkender Miljøstyrelsen hermed forsøgsproduktionen af trin 2 og 3 af udgangsstof for produktion af Nalmefene. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven 1 og som et tillæg til miljøgodkendelsen (revurdering) til Lundbeck af 21. november 2006 og gives på betingelse af, at de vilkår, der er anført i miljøgodkendelsen af 21. november 2006, overholdes. Afgørelsen gives på følgende supplerende vilkår til miljøgodkendelsen (revurdering) af 21. november 2006: 2.1 Vilkår Luftforurening 1. Forholdsregler til minimering af emission til luft af MTBE skal være indskrevet i MMP en (produktionsforskriften) for produktion af trin 2 og trin 3 samt moderludsoparbejdning (2nd crop) i produktionsprocessen til produktion af udgangsstof til Nalmefene. Procedurerne skal efterleves og vedligeholdes. Rapportering 2. Lundbeck skal orientere Miljøstyrelsen Virksomheder, når forsøgsproduktionen ophører. 3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 3.1 Baggrund for afgørelsen H. Lundbeck A/S har ansøgt om tilladelse til forsøgsproduktion af trin 2 og 3 af udgangsstoffet til produktion af Nalmefene. Ansøgningen dækker forsøgsproduktion af trin-2 og 3-stof + moderludsoparbejdning, hvor trin-3-stoffet er udgangsstoffet til produktionen af Nalmefene. Virksomhedsgodkendelsen omfatter ikke umiddelbart brug af hovedgruppe 1 stoffer, så der er derfor tale om en udvidelse/ændring af bestående virksomhed. 1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni

3 Der er tale om et forsøg til afprøvning af mulige procesforbedringer. Ansøgningen skyldes, at der i forsøget anvendes hovedgruppe 1 stoffet MTBE og der er i miljøgodkendelsen fra 2006 stillet vilkår (1.11) om, at ved forsøgsproduktioner, hvor der indgår organiske opløsningsmidler fra hovedgruppe 1, skal Lundbeck fremsende en ansøgning vedlagt en beskrivelse af produktionen til tilsynsmyndigheden, der skal godkende produktionen. Produktionen planlægges at foregå fra d. 10. juni 2014 til og med 4. kvartal Det forventes at producere ca. 45 kg Trin-3-stof. Miljøstyrelsen har vurderet at ovenstående, under hensyntagen til vilkårene i denne samt den gældende miljøgodkendelse, kan ske uden at belaste omgivelserne uhensigtsmæssigt. Dette er begrundet nærmere i afsnittene herunder Indretning og drift I processen udføres standardenhedsoperationer, som man er vant til at udføre i Lundbecks fabrikker i Lumsås, ligesom man er vant til at håndtere hovedgruppe 1 stoffer. Forsøgsproduktionen giver endvidere ikke anledning til ændringer i virksomhedens indretning og drift. Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at de eksisterende vilkår er dækkende og at der ikke er behov for at tilføje eller ændre eksisterende vilkår Luftforurening I forbindelse med produktionen af Trin 2 stof blev der af Lundbeck foretaget litteraturstudier i forbindelse med valg af syntesevej (i alt 4 blev fundet). Kun en syntesevej var dog gennemførlig og denne involverede MTBE og Dichlormethan, som begge er opført på listen over uønskede stoffer. Der er derfor i forbindelse med processen udført forsøg med det formål at substituere MTBE og Dichlormethan. MBTE: MTBE benyttes i processen som reaktions-solvent og krystallisationsmedie. På baggrund af litteraturstudier blev 13 solventer undersøgt i forhold til kemisk kompatibilitet, og de af solventerne, der viste sig at være kompatible, blev testet i laboratorieskala. Det viste sig at der, dels pga. de mulige alternativers fysiske egenskaber og dels af hensyn til renheden af produktet, ikke var et reelt alternativ til MTBE. Dichlormethan: Cyanogenbromid som anvendes i processen er et meget giftigt stof, som på baggrund af luftens fugtighed kan danne Hydrogencyanid. Af arbejdsmiljømæssige årsager er det at foretrække at arbejde med dette stof i en opløsning. Derved kan håndteringer foregå lukket. Cyanogenbromiden findes på markedet i acetonitrilopløsning og dichlormethanopløsning. Forsøg i laboratoriet med disse to solventer blev derfor foretaget. De første forsøg viste væsentlig højere udbytte med dichlormethan end med acetonitril. Herefter optimerede Lundbeck på processen og foretog ændringer, der muliggjorde et udbytte med acetonitril på næsten samme niveau som med dichlormethan. På den baggrund forsøges det i den ansøgte forsøgsproduktion, som denne miljøgodkendelse giver tilladelse, at substitutere dichlormethan med acetonitril i fabriksskala. 3

4 Lundbeck har i ansøgningen redegjort for, at den eksisterende emissionsbegrænsning på virksomheden sikrer, at de eksisterende luftvilkår vil kunne overholdes med god margen. Procesventilation, vakuumafkast fra pumper og åndingsluft fra solventtanke ledes via Peak Shaver (kondensator kølet med -20 grader ethylenglycol) til ERS-anlæg (adsorption på keramisk adsorbent) og derfra videre til udledning gennem den 30 meter høje skorsten. Der er kontinuert måling af TOC vha. FID-måleudstyr. Vådskrubning kan tages i anvendelse når relevant ved fx lugtende stoffer, syrer eller halogenerede forbindelser. Til sikring af, at Lundbecks forholdsregler til at minimere luftemissionen fastholdes, er der stillet vilkår om, at der skal være indskrevet forholdsregler til minimering af emissionen til luft af MDTE i MMP en (produktionsforskriften) for produktion af trin 2 og 3 af udgangsstoffet for produktion af Nalmefene. På den baggrund finder Miljøstyrelsen det forsvarligt at gennemføre forsøgsproduktionen uden at der stilles yderligere vilkår til supplement af de eksisterende vilkår i miljøgodkendelsen fra Støj Der sker som følge af forsøgsproduktionen ikke ændringer i indretningen eller driften af virksomheden og dermed ændres der heller ikke på støjforholdene. Der er derfor ikke behov for nye vilkår eller ændring af eksisterende vilkår Spildevand Alt processpildevand bortskaffes til godkendt affaldsbehandler og i overensstemmelse med de eksisterende vilkår, hvorfor der ikke er behov for nye affaldsvilkår Affald Alt kemikalieaffald bortskaffes til godkendt affaldsbehandler. Fra den pågældende forsøgsproduktion forventes affaldsmængder i følgende størrelsesorden: Affaldstype Mængde C-affald 1660 H-affald 3850 T-affald 1000 Alt kemikalieaffald håndteres og opbevares i overensstemmelse med de gældende vilkår i miljøgodkendelsen fra 2006, ligesom det bortskaffes til godkendt affaldsbehandler og i overensstemmelse med de eksisterende vilkår. Det er på den baggrund Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke er behov for nye affaldsvilkår Ressourceanvendelse 4

5 Virksomhedens overvejelser om substitution og minimering af brugen af hovedgruppe 1 stoffer lever op til vilkår 6.1 i miljøgodkendelsen fra 2006, og der er ikke behov for nye eller ændrede vilkår Risiko Forsøgsproduktionen vil ikke ændre på noget i forhold til risikoen for spild og udslip fra tanke, hvorfor der ikke er behov for nye vilkår eller ændring af eksisterende vilkår., Uheld Forsøgsproduktionen vil ikke ændre på noget i forhold til uheld, hvorfor der ikke er behov for nye vilkår eller ændring af eksisterende vilkår Tilsyn Der ændres ikke på noget omkring tilsyn som følge af forsøgsproduktionen, hvorfor der ikke er behov for nye eller ændrede vilkår Rapportering Forsøgsproduktionen vil ikke ændre på behovet for indberetning/rapportering, hvorfor der ikke er behov for nye vilkår eller ændring af eksisterende vilkår. 3.2 Sagens oplysninger Der er indgået følgende materiale i udarbejdelsen af miljøgodkendelsen: Miljøansøgning af 10. april FORHOLDET TIL LOVEN 4.1 Lovgrundlag VVM-bekendtgørelsen Lundbecks site i Lumsås er omfattet af bilag 1, punkt 6e. Da der er tale om et forsøgsprojekt er forsøgsproduktionen af trin 2 og 3 af udgangsstoffet for produktion af Nalmefene dog omfattet af bilag 2, punkt 15 i nævnte bekendtgørelse: Projekter i bilag1, som udelukkende eller hovedsagelig tjener til udvikling og afprøvning af nye metoder eller produkter, og som ikke anvendes i mere end to år. Miljøstyrelsen har den 17. juni 2014 truffet afgørelse om ikke-vvm pligt. Habitatdirektivet Det pågældende forsøg vil pga. afstanden til de nærmeste Natura 2000-områder (det nærmeste beliggende er Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke i 0,8 km afstand fra virksomheden) ikke kunne påvirke dette. Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på de af kommunen oplyste mulige forekommende bilag IV-arter, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det skyldes, at projektet ikke medfører ombygning eller nedrivning af bygninger eller 5

6 fældning af større træer og derfor ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke konkrete bilag IV-arter. Basistilstandsrapport Lundbeck har i ansøgningen nøje redegjort for, hvorvidt forsøgsproduktionen vil udløse basistilstandsrapport. Konklusionen, som Miljøstyrelsen er enig i, er, at forsøgsproduktionen af trin 2 og 3 af udgangsstoffet til produktion af Nalmefene ikke vurderes at være omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport, jf. godkendelsesbekendtgørelsens Udtagelser fra andre myndigheder Kommunen har oplyst følgende: I det komplekse område med mose, eng og vandhuller, der findes NV for anlægget, er det muligt/sandsynligt, at der forekommer spidssnudet frø og stor vandsalamander, men kommunen er ikke i besiddelse af konkrete oplysninger herom. Mange vandhuller i kommunen har aldrig været undersøgt for forekomst af padder. Det er ikke så sandsynligt, at der er vigtige raste- eller yngleområder for andre af de nævnte arter, idet området nok er for fugtigt for markfirben, grøn mosaikguldsmed kræver vandhuller med planten Krebseklo (ikke almindelig men forekomst i et af områdets vandhuller kan ikke helt udelukkes). Yngle- og rasteområder for flagermus er i bygninger eller hule træer (forskelligt fra art til art) der er derfor risiko for påvirkning, hvis et projekt medfører ombygning eller nedrivning af bygninger eller fældning af større træer, der evt. kan rumme egnede huller. 4.3 Andre godkendelser Denne afgørelse er et tillæg til den gældende miljøgodkendelse fra21. november Vilkårene deri vil også være gældende for denne forsøgsproduktion. 4.4 Tilsyn med virksomheden Miljøstyrelsen Virksomheder er tilsynsmyndighed for virksomhedens miljøgodkendelser. 4.5 Offentliggørelse og klagevejledning Denne afgørelse vil blive annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside: Afgørelsen Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kommunalbestyrelsen Sundhedsstyrelsen landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller og skal være modtaget senest den 13. august 2014 kl Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. 2 Bekendtgørelse nr af 20/12/2012 om godkendelse af listevirksomhed. 6

7 De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. Betingelser, mens en klage behandles En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og reviderede/ændrede vilkår, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Søgsmål Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 4.6 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen Odsherred Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftrådet, Embedslægen, 7

8 5. BILAGSOVERSIGT Bilag A: Ansøgning om forsøgsproduktion dateret 10. april 2014 Bilag B: Supplerende oplysninger om 2nd crop fremsendt i mail af 8. juli 2014 Bilag C: Gennemgang af BREF-dokumenter (BAT) fremsendt med mail af 8. juli

9 BILAG A

10 Oddenvej Lumsås Tel Nykøbing Sj. Fax Miljøministeriet Miljøstyrelsen, Virksomheder Strandgade 29 DK København K Att.: Knud Erik Gormose Dato Vor ref RVN Deres ref Ansøgning om forsøgsproduktion H. Lundbeck A/S ansøger hermed om forsøgsproduktion af trin-2 og 3-stof. Trin-3-stoffet er udgangsstoffet til produktionen af Nalmefene. Denne ansøgning dækker trin 2 og trin 3 samt moderludsoparbejdning (2 nd crop). A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer. H. Lundbeck A/S, Oddenvej 182, Lumsås, 4500 Nykøbing Sj. Tlf.: Virksomhedens navn, adresse, H. Lundbeck A/S, Oddenvej 182, Lumsås, 4500 Nykøbing Sj. matrikelnummer og CVR- og P-nummer. Matr. Nr. 7o, Lumsås by, Højby. CVR-nr: , P-nr: Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren. Moderselskabet ejer 100% af syntesefabrikken i Lumsås. H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Tlf. Nr: Oplysning om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer. For denne miljøansøgning: Rikke Vinther Nielsen, Oddenvej 182,Lumsås, 4500 Nykøbing Sj. Tlf nr: This letter is intended for the addressee only and may contain information that is confidential or privileged. CVR-nr

11 B. Oplysninger om virksomhedens art Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag Listepunkt: 4.5. Fremstilling af farmaceutiske produkter, 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet herunder mellemprodukter (Godkendelsesbekendtgørelsen). og eventuelle biaktiviteter. Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser/ændringer af bestående virksomhed. Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Denne ansøgning dækker forsøgsproduktion af trin-2 og 3-stof + moderludsoparbejdning, hvor trin-3-stoffet er udgangsstoffet til produktionen af Nalmefene. I processen anvendes hovedgruppe 1 stoffet MTBE. Virksomhedsgodkendelsen omfatter ikke umiddelbart brug af hovedgruppe 1 stoffer, så der er derfor tale om en udvidelse/ændring af bestående virksomhed. Virksomheden er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen. Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses. Produktionen planlægges at foregå fra d til og med Q Det forventes at producere ca. 45 kg Trin-3-stof. C. Oplysninger om etablering Afsnit er ikke relevant da det ansøgte ikke kræver bygningsmæssige udvidelser. D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed Der henvises til Miljøteknisk beskrivelse nov Det ansøgte vil ikke ændre på eksisterende til- og frakørselsforhold eller eksisterende støjbelastning. Forsøgsproduktionen vil ikke ændre på eksisterende driftstid. Ifølge virksomhedsgodkendelse må virksomhedens drift foregå i døgndrift alle ugens dage (vilkår 1.2). 2

12 E. Tegninger over virksomhedens indretning Generelt henvises til Miljøteknisk beskrivelse nov Der er dog foretaget forskellige ændringer i forhold til denne beskrivelse. Væsentlige ændringer er der løbende orienteret/ansøgt om hos Miljøstyrelsen. F. Beskrivelse af virksomhedens produktion Oplysninger om produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, energi, vand og væsentlige hjælpestoffer, herunder mikroorganismer. I forsøgsproduktionen indgår følgende stoffer: syrer/baser 1400 Liter hjælpestoffer 30 kg udgangsstoffer/reaktanter 250 kg For forbrug af organiske opløsningsmidler henvises til tabeller i afsnit H. Forbrug af vand og energi for denne forsøgsproduktion vil ikke adskille sig nævneværdigt fra tidligere forsøgsproduktioner. For info om Lundbeck, Lumsås totale forbrug af råvarer, energi og vand henvises til Grønt Regnskab 2013 og Årsrapport for Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder materialestrømme, energiforbrug og anvendelse, Der henvises til Miljøteknisk Beskrivelse nov (afsnit F, side F1- F6, samt bilag G1). 3

13 beskrivelse af de væsentligste luftforurenings- og spildevandsgenererende processer/ aktiviteter samt affaldsproduktion. De enkelte forureningskilder angives på tegningsmaterialet. Oplysning om energianlæg (brændselstype og maksimal indfyret effekt). Varme- og dampproduktion til syntesefabrikker, Pilot Plant og Kilolab sker fra kedelcentral (S3). Kedelcentralen rummer 2 kedler, hvoraf den ene kun kører som back-up. Kedel 1 Kedel 2 Kører kun som back-up Fabrikat Danstoker OPTI 1000 Danstoker Installationsår 2010/ Indfyret effekt 5,66 MW 5,5 MW Brændselstype Bioolie Gasolie Opvarmning af lagerbygning L7, foregår vha. gasvarmepumper (2 stk. 38 kw gasvarmepumper m. kedel). Oliefyr (gasolie) anvendes som back-up. Opvarmning af kontor og driftlaboratorie (S50 og 51) sker via oliefyr, fyret med gasolie. Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift. Der henvises til Miljøteknisk Beskrivelse nov (afsnit F, side F10). Oplysninger om særlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg. Der henvises til Miljøteknisk Beskrivelse nov (afsnit F, side F10). G. Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT) De BREF-dokumenter der vedrører H. Lundbeck, Lumsås er følgende: Organiske fin-kemikalier, Emissioner fra oplagring, Energieffektivitet, Spildevans- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer. Der fremsendes særskilt gennemgang af disse BREF-dokumenter, der viser hvordan Lundbeck, Lumsås lever op til BAT. 4

14 Substitutionsovervejelser uønskede stoffer I forbindelse med produktionen af Trin 2 stof blev der foretaget litteraturstudier i forbindelse med valg af syntesevej (i alt 4 blev fundet). Kun en syntesevej var dog gennemførlig og denne involverede MTBE og Dichlormethan, som begge er opført på listen over uønskede stoffer. Der er derfor i forbindelse med processen udført forsøg med det formål at substituere MTBE og Dichlormethan. Nedenstående er uddrag fra laboratorie-rapporten (udarbejdet af eget Process Optimerings Laboratorie) som beskriver substitutionseksperimenterne mere detaljeret. MTBE MTBE benyttes i processen som reaktions-solvent og krystallisationsmedie. På baggrund af litteraturstudier blev 13 solventer undersøgt i forhold til kemisk kompatibilitet, og de af solventerne der viste sig at være kompatible blev testet i laboratorieskala. Resultatet ses i tabellen herunder: Solvent Chemical Compatibility Product Precipitates Yield / Purity Suitable Replacement for MTBE Ethanol N - - N 2-Propanol N - - N 1-Propanol N - - N Methanol N - - N Acetone Y Y 10% / 75% N Acetonitrile Y N - N Toluene Y Y 37% / 45% N Chlorobenzene Y N - N Dichloromethane Y N - N Heptane Y N - N Methyltetrahydrofuran Y Y 17% / 91% N MTBE Y Y 90% / - >98% Ethyl acetate Y Y 5% / 82% N På baggrund af ovenstående konkluderer rapporten følgende: Based upon a theoretical and experimental evaluation of common solvents used in organic synthesis, only MTBE has been found to facilitate the desired process in industrially viable yields and acceptable purity Dichlormethan Cyanogenbromid som anvendes i processen er et meget giftigt stof, som på baggrund af luftens fugtighed kan danne Hydrogencyanid. Af arbejdsmiljømæssige årsager er det at foretrække at arbejde med dette stof i en opløsning. Derved kan håndteringer (fx chargering af stoffet) foregå lukket. Cyanogenbromiden findes på markedet i acetonitrilopløsning og dichlormethanopløsning. Forsøg i laboratoriet med disse to solventer blev derfor foretaget. De første forsøg viste udbytte på 79% med dichlormethan mod 64% med acetonitril. Herefter blev der optimeret på processen og foretaget ændringer der muliggjorde et udbytte på 74% med acetonitril. På den baggrund er det blevet besluttet at forsøge substitution af dichlormethan med acetonitril i fabriksskala hvilket bliver gjort med processen beskrevet i denne ansøgning. 5

15 H. Oplysning om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Luftemission Hovedgruppe 1: 770 L MTBE Fordeler sig mellem luft/affald. Se afsnit om MTBE. Hovedgruppe 2 klasse II og III: 130 L Eddikesyreanhydrid Fordeler sig mellem luft/affald. 915 L Acetone Fordeler sig mellem luft/affald. 410 L Acetonitril Fordeler sig mellem luft/affald. I alt L opløsningsmiddel 23 kg Brommethan (gas) Dannes i processen. Se afsnit om Brommethan. Anvendelse af cyanogenbromid Der anvendes cyanogenbromid (152 kg) som reaktant i processen. Cyanogenbromiden er emballeret i tromler som en blanding af cyanogenbromid og acetonitril. Cyanogenbromidopløsningen er mærket livsfarlig ved indånding, hudkontakt og indtagelse og meget giftig for vandlevende organismer. I forbindelse med HAZOP vil håndtering af Cyanogenbromidopløsningen blive risikovurderet og rette barrierer vil blive opstillet. Cyanogenbromid vil blive opbevaret i halogenstationen S6 (brandgrav). Halogenstationen er overdækket og har afløb til lukket pumpesump. Der er ingen forbindelse mellem brandgraven og virksomheden kloaksystem. I processen fører anvendelsen af cyanogenbromid til dannelsen HCN som et bi-produkt. Det forventes at danne ca. 12 kg HCN i kampagnen. For at fjerne dannet HCN-gas sendes apparatafkastet videre til et andet apparat indeholdende natronlud, således at den dannede HCN gennembobler natronlud, og dermed reageres væk inden udledning gennem 30 meter skorstenen. MTBE vurdering af emission MTBE anvendes som solvent i processen både i reaktionen og til vask af filterkagen. Reaktionen foregår ved ~ 35 C og vask af filterkagen under 15 C Det er derfor forventeligt, at mængderne der udledes i forbindelse med denne enhedsoperation er meget begrænset. Der vil i forbindelse med tilsætningen af MTBE blive anvendt enten pumpe eller så lukket vakuum som praktisk muligt, således at emission til luften ved denne operation minimeres. Efter filtreringen og vaske af filterkagen med MTBE, tørres produktet i tørreskab. Tørringen vurderes at være den enhedsoperation, der kan give anledning til størst emission til luft af MTBE, idet selve reaktionstrinnet foretages i et lukket system. Det forudsættes, at solventindholdet i den våde filterkage er 55% MTBE/kg tørret produkt (baseret på målinger af batches af et tidligere produkt produceret på lignende udstyr i Scale-up lab i Valby). 6

16 Desuden forudsættes det, at tørringen strækker sig jævnt over mindst 12 timer. Kondensatoren på vakuumpumpen forudsættes at være minimum 70% effektiv. Afkast fra vakuumpumpen føres til peak-shaver og ERS-anlæg og her regnes med 95% effektiv rensning. Pr. batch produceres ca. 46 kg stof dvs. i filterkagen antages at være 25,3 kg MTBE (55% MTBE/kg tørret produkt). De 25,3 kg fordeles over 12 timer = 2,108kg/h = 2108 g/h. Kondensator 70% effektiv: 0,3*2108 g/h = 633 g/h ERS-anlæg/peakshaver 95% effektiv: 0,05*633 g/h = 31,7 g/h Efter rensning i ERS-anlæg beregnes emissionen af MTBE i afkastet til at være 32g/h ( 10mg/s). Ifølge B-værdivejledningen er B-værdien for MTBE L-mærket, dvs. at stoffets lugtgrænse har været afgørende for fastsættelsen af B-værdien. Normalt vil emissionsgrænseværdien beregnes i luften fra ERS-anlægget, men i dette tilfælde, hvor stoffets lugtgrænse har stor indflydelse, foretages denne beregning i den høje skorsten, hvor flowet er ca. 40 gange større end flowet fra ERS-anlægget. Emissionsgrænseværdien for MTBE er 2,5 mg/m3 Emissionen i skorstenen beregnes til 0,5 mg/m3 ( 10mg/s). B-værdien for MTBE er 0,03 mg/m3 OML-beregning viser 99%-fraktil på 0,087 ųg/m3 Det vurderes, at B-værdi for MTBE kan overholdes ud fra de angivne forudsætninger. I kampagnen udledes til luft i forbindelse med tørring (12 timer * 31,7 g/h) = 380 g MTBE. Kondensat fra kondensator og peakshaver bortskaffes som affald, sammen med affaldet fra ERS-anlæg, som opstår, når kolonnen i anlægget regenereres med damp. Der anvendes 220 kg MTBE/batch og resten af den fra starten tilsatte MTBE findes i moderluden, som bortskaffes som flydende kemikalieaffald enten direkte fra denne proces eller når moderluden anvendes i en 2 nd crop proces. På baggrund af ovenstående ses det, at langt størstedelen af den tilsatte MTBE bortskaffes som kemikalieaffald til godkendt affaldsbehandler, mens det kun er en lille del, der kan forventes som emission til luft. Brommethan vurdering af emission I processen dannes brommethan som et bi-produkt. Brommethan er placeret i hovedgruppe 2 klasse II og derfor omfattet af vilkår i eksisterende miljøgodkendelse. Brommethan er mærket H341 mistænkt for at forårsage genetiske defekter og dermed også omfattet af VOCbekendtgørelsen regler om emissionsgrænseværdi på 20 mg/m3 og indesluttede vilkår. Indesluttede vilkår betyder, at flygtige organiske forbindelser, der frigives fra aktiviteten, opsamles og udledes under kontrollerede forhold enten gennem en skorsten eller gennem rensningsudstyr således, at emissionerne af flygtige organiske forbindelser ikke som helhed er diffuse. Afkastet indeholdende Brommethan kobles på 2 trins-skrubber indeholdende monoethanolamin, inden luftstrømmen ledes videre til peak shaver (kondensator kølet med -20 grader ethylenglycol) 7

17 og ERS-anlæg (adsorption på keramisk adsorbent). Herefter finder udledning sted via 30 meter skorsten. Litteraturstudier viser at skrubning (med monoethanolamin) af methylbromid er en effektiv metode (Organic Process Research & Development 2002, 6, ). I denne undersøgelse blev der fjernet 99,1% af methylbromiden under skrubningen. Det forventes, at der dannes i alt 23 kg Brommethan i kampagnen. Med en skrubbereffektivitet på 99,1% og en udledning over 5 timer, er udledningen efter skrubber ((23*0,009*0,009)* )/5 = 373 mg/h. Selv hvis der ikke regnes med nogen effektivitet af peakshaver og ERS-anlæg findes koncentrationen efter ERS-anlæg til (373 mg/h / 1500 mg/m 3 ) = 0,25 mg/m 3. Emissionsgrænseværdien for Brommethan vurderes derfor at være overholdt. Beskrivelse af valgte rensemetoder generelt HLu, Lumsås anvender de teknologier, der nævnes i BREF-dokumenterne, til reduktion af emissioner til luft. Procesventilation, vakuumafkast fra pumper og åndingsluft fra solventtanke ledes via Peak Shaver (kondensator kølet med -20 grader ethylenglycol) til ERS-anlæg (adsorption på keramisk adsorbent) og derfra videre til udledning gennem den 30 meter høje skorsten. Der er kontinuert måling af TOC vha. FID-måleudstyr. Vådskrubning kan tages i anvendelse når relevant ved fx lugtende stoffer, syrer eller halogenerede forbindelser. Punktudsug fra fabrikkerne udledes direkte til den 30 meter høje skorsten og indgår i TOCmålingen. Rumventilation fra fabrikkerne afkastes over tag. Afkast fra rum hvor der foregår støvende processer er påmonteret HEPA-filter. Diffus emission Beregninger viser, at HLu, Lumsås overholder VOC-bekendtgørelsens krav til nye anlæg (anlægget kan overholde emissionsgrænseværdierne for spildgasser og diffus emission). Metoden anvendt til denne beregning er beskrevet i Miljøteknisk Beskrivelse nov (side H5). Beregningen opdateres løbende. Spildevand Alt processpildevand bortskaffes til godkendt affaldsbehandler. Støj Forsøgsproduktionen vil ikke ændre på støjforholdene og støjvilkår vil dermed fortsat blive overholdt. Kemikalieaffald Alt kemikalieaffald bortskaffes til godkendt affaldsbehandler. Fra den pågældende forsøgsproduktion forventes affaldsmængder i følgende størrelsesorden: Affaldstype Mængde Enhed C-affald 1660 L H-affald 3850 L T-affald 1000 L 8

18 Ovennævnte affald destrueres hos affaldsbehandler. H. Lundbeck Lumsås regenererer opløsningsmidler på siten enten lokalt eller i et centralt anlæg og genbruger disse. Det gælder dog primært opløsningsmidler fra etablerede produktioner. Generelt destrueres kemikalieaffald fra forsøgsproduktioner. For oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald generelt henvises til Grønt Regnskab Jord og grundvand Kemikalier opbevares i tankgårde, på tromlepladser og i brandgrave. Disse oplagspladser er indrettet med fokus på at minimere risiko for forurening i tilfælde af spild, fx ved at pladserne afvander til lukket beholder, eller der er mulighed for at afspærre udløb i tilfælde af lækage. Udover månedlige runderinger af tromlepladserne har lagerpersonalet eller operatører daglig gang på tromlepladser, oplagspladser og i brandgrave, hvilket bevirker, at spild bliver opdaget forholdsvis hurtigt. I forbindelse med transport af varer fra lager og til fabrikker anvendes forskellige tekniske løsninger til sikring mod tab af gods og evt. spild - fx anvendes specielle vogne eller bure. Kørselsregler på området, der blandt andet angiver max hastighed på 20 km/t og kørselsveje, minimerer også muligheden for uheld, tab af varer og lignende. Truckførerne er instrueret i at fjerne evt. spild (fx med kattegrus). Ved større spild er det muligt vha. manuelt nødstop at spærre udløb til Kattegat og i stedet opsamle spild i sikkerhedsbassinerne på området. Alle medarbejdere er trænet i beredskabsplanen, der netop foreskriver ovenstående. Hændelser som fx spild registreres som miljøuheld og tilløb til miljøuheld 1. Der er stor fokus på miljøuheld og tilløb til miljøuheld blandt alle medarbejdere. Uheld og tilløb registreres og analyseres, så forebyggende tiltag kan igangsættes, og gentagelser kan forhindres. Der er i organisationen fokus på værdien i at indrapportere. Der arbejdes der med årsags- og konsekvenstræer, jobrelateret risikovurdering, sikkerhedsinspektioner med fokus på miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed, kampagner og informationsfoldere i hele organisationen for at holde fokus på forebyggelse og vigtigheden af altid at foretage risikovurdering af det daglige arbejde med henblik på at undgå uheld og ulykker. Lundbecks miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem (HSE-systemet) har siden 2004 været certificeret i henhold til de internationale standarder ISO14001 og OHSAS18001 og de forholdsregler og procedurer der er beskrevet i ovenstående er en del af HSE-systemet. 1 Et miljøuheld er et utilsigtet udslip til fx. jord, vand eller luft. Et tilløb til miljøuheld er et kontrolleret spild (spild af kemikalier i en kumme eller lignende) uden fare for udslip til og påvirkning af jord, vand eller luft. Eller hændelser hvor det var lige ved at gå galt, men ikke gjorde. 9

19 Basistilstandsrapport For krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport skal følgende betingelser være opfyldt: 1. Virksomheden er omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen 2. Brugen af stoffet skal hidrøre fra aktiviteten omfattet af bilag 1 3. Stoffet som anvendes, fremstilles eller frigives er klassificeret som farligt 4. Stoffet er relevant i forhold til jord- og/eller grundvandsforurening o Karakteren o Mængden 5. De fysiske forhold og produktionsgangen gør at stoffet kan komme i kontakt med jord og/eller grundvand. Ad 1 og 2: er opfyldt Ad 3 og 4 (og delvist 5): Se tabel herunder. Kun stoffer der er klassificeret farlige medtages. Stof Anvendt mængde Karakteren MTBE 770 L For MTBE s vedkommende vil emission til miljøet overvejende ske via fordampning p.g.a. stoffets meget høje damptryk. I luften kan MTBE nedbrydes via fotokemiske reaktioner med en beregnet halveringstid på 5-6 dage. MTBE er meget mobilt i jord og er kendt for at give afsmag og lugt selv i meget lave koncentrationer i vand. MTBE ikke let bionedbrydeligt (akvatiske screeningstest). Stoffets potentiale for bioakkumulering vurderes som meget lavt. Hvis fordampning til luft af en eller anden grund ikke er muligt kan MTBE pga. høj vandopløselighed (26 g/l) og lav binding til jordpartikler forventes at kunne forårsage forurening af grundvand. Det har vist sig, at MTBE ikke nedbrydes, eller i hvert fald kun meget langsomt, i grundvandsmiljøer. Hvis der sker en nedbrydning er det primære nedbrydningsprodukt stoffet TBA (tertiær butylalkohol). MTBE håndteres på virksomheden på en sådan måde at evt. spild vil kunne fordampe til luft. Den generelle håndtering af stoffet gør desuden at risikoen for spild er minimeret. Se uddybende afsnit om Håndtering af MTBE. 10

20 Eddikesyreanhydrid 130 L - I forbindelse med vand dannes eddikesyre. Ved evt. spild vil stoffet blive yderligere fortyndet og neutraliseret ved kontakt med jordmineraler og jordvand/grundvand. En eventuel forurening vil ikke være blivende på grund af udvaskning og fortynding. Det vil derfor være vanskeligt at lokalisere og oprense en eventuel restforurening ved ophør. Acetone 915 L - Stoffet er let bionedbrydeligt. Forventes ved spild hurtigt at fordampe. I luft nedbrydes stoffer ved reaktion med hydroxyradikaler med halvveringstid 22 dage. Acetonitril 410 L - Stoffet er let bionedbrydeligt. Forventes ved spild hurtigt at fordampe. Brommethan 23 kg - Stoffet er en gas og forventes ikke at give anledning til jord- og grundvandsforurening. Cyanogenbromid i acetonitril Ammoniakvand 25% 152 kg - Acetonitril forventes af afdampe (se kommentar under acetonitril). Cyanogenbromiden vil sublimere og forventes dermed ikke at give anledning til jord- og grundvandsforurening. Ved kontakt med vand/fugt fra luften dannes HCN. 100 L - Kemikaliet er stærkt basisk. I tilfælde af utilsigtet udslip til jorden, vil ammoniakvandet fortyndes og neutraliseres ved kontakt med jordmineraler og jordvand/grundvand. Ammoniumionen er mobil, og vil kunne transporteres til grundvandet, men denne ion er ikke i sig selv klassificeret som farlig. Desuden vil en eventuel forurening ikke være blivende pga. udvaskning, fortynding og dispersion. Det vil derfor være vanskeligt at lokalisere og oprense en evt. restforurening ved ophør. Saltsyre 37% 645 L - I tilfælde af utilsigtet udslip til jorden, vil stoffet blive yderligere fortyndet og neutraliseret ved kontakt med jordmineraler og jordvand/grundvand. En eventuel forurening vil ikke være blivende på grund af udvaskning og fortynding. Det vil derfor være 11

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING ZPD A/S H. E. Bluhmes Vej 63 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1270-01092 Ref. zaakh/rukso Den 19. december 2013 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard 40 5220 Odense

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01146 Ref. bebha/gukha Den 5. marts 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for ny justervæske i P3 Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3.

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00680 Ref. melso/evnis Den 20. januar 2012 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med tilsatsfyring

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Musholm A/S Reersø Havn Strandvejen 101 4281 Gørlev Virksomheder J.nr. MST-1270-01077 Ref. evnis Den 24. januar 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Musholm A/S Reersø Havn, Strandvejen 101, 4281

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Sendt som sikker post Virksomheder J.nr. MST-1270-01192 Ref. anbri/molut Den 7. maj 2014 Cc Pernille Milton, MBG, Joint Venture pmm@geo.dk MILJØGODKENDELSE

Læs mere

I brev af 27. januar 2014 har I fremsendt supplerende oplysninger om bilag IVarter omfattet af Habitatdirektivet.

I brev af 27. januar 2014 har I fremsendt supplerende oplysninger om bilag IVarter omfattet af Habitatdirektivet. DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 Skærbæk 7000 Fredericia Att.: Kasper Justesen kajus@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00075 Ref. joern/vba Den 19. februar 2014 Afgørelse om at etablering

Læs mere

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke skal behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke skal behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen. Nordgroup a/s Att. Ebbe T. Naamansen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01087 Ref. Johje/Olkri Den 5. december 2013 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for Nordgroup håndtering og oplag

Læs mere

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot:

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot: Holbæk Havn Parallelvej 33 4300 Holbæk havnen@holb.dk / post@holb.dk Roskilde J.nr. MST-1272-00895 Ref. hahli/jemma Den 11. april 2012 Påbud om fastsættelse af sikkerhedsstillelse for Holbæk Havbundssedimentdepot

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen,

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen, Ardagh Glass Holmegaard A/S Glasværksvej 52 Fensmark 4684 Holmegård København J.nr. MST-1272-01253 Ref. Majli/Hechr Den 24. september 2014 Påbud om ændring af vilkår for analyser af spildevand direkte

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning.

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning. TEKNIK OG MILJØ Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140 7280 Sønder Felding Kenn Byllemos, kennb@emtelle.com Sofie Hestbæk sofieh@emtelle.com CVR-nr.: 26 15 69 55 P-nr.: 10 08 57 81 64 Etablering og drift

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet Glud & Marstrand A/S Blikfanget 6 8722 Hedensted Att.: Gitte Jensen Sendt på digital post til CVR-nr: 67287118 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Susanne Juul Sørensen

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 24. oktober 2014 modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S om etablering af 24L, short term lab.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 24. oktober 2014 modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S om etablering af 24L, short term lab. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01384 Ref. gukha/majli Den 31. oktober 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Novo Nordisk, Hillerød bygning 24L short term

Læs mere

Afgørelse om at etablering og drift af et denox-anlæg med tilhørende tank til ammoniakvand ikke er VVM-pligtigt

Afgørelse om at etablering og drift af et denox-anlæg med tilhørende tank til ammoniakvand ikke er VVM-pligtigt Nordic Sugar Nykøbing Østerbrogade 2 4800 Nykøbing F Att.: Hanne Lundsgaard hanne.lundsgaard@nordicsugar.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01224 Ref. jlh/idhan Den 23. september 2014 Afgørelse om at etablering

Læs mere

Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk. Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22.

Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk. Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22. Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22. oktober 2013 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for 80 MW elkedelanlæg

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt affald

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt affald Svendborg Kraftvarme A/S Att. Niels Christian Hansen Bodøvej 15 5700 Svendborg Odense J.nr. MST-1272-00575 Ref. Johje/olkri Den 18. februar 2011 Svendborg Kraftvarme CVR-nr: 33-05-45-21 & P-nr: 1.016.161.078.

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6. I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1270-01237 Ref. Anbri/melso Den 5. august 2014 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Revision af anlæg 6 Miljøstyrelsen

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 WH - RÅDGIVENDE INGENIØRER ApS Danmarksvej 8 8660 Skanderborg virksomhedsmiljoe@viborg.dk Dato: 19-05-2014 Sagsnr.: 14/20899

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr. til

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr.  til Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej 13 8500 Grenaa Sendes pr. e-mail til alab@verdo.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-00750 Ref. Ulsee/katam Den 10. september 2013 Afslag på ansøgning efter

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Stena Recycling A/S Banemarksvej 40 2605 Brøndby Att.: Steen Hansen steen.hansen@stenarecyling.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01245 Ref. JLH/ams Den 31. juli 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015 Afgørelse om at etablering af tilbygning

Læs mere

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg TEKNIK OG MILJØ Dato: 30. juni 2014 Sagsnr.: 09.02.16-P19-4-14 Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013 Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg Ørre Skytteforening Nybro Møllevej

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S.

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S. Virksomheder og Jord Grøndalsvej 1 C, Postboks 4049, 8260 Viby J A.A. Service & Transport A/S Grenåvej 631 B 8541 Skødstrup Side 1 af 5 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service &

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket.

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket. DONG Energy Kraftværksvej 3 7000 Fredericia Att: Steen Lyngvig Virksomheder J.nr. MST-1272-01480 Ref. Hecla/ripka Den 3. juli 2014 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol for Skærbækværket

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse K.S.M. KRAGELUND ApS Bøgballevej 19 8723 Løsning Sendt på digital post til cvr-nr; 10656575 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Susanne Juul Sørensen Direkte nr.: 7975

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 25. april 2012 modtaget ansøgning fra Nordgroup a/s om ændret ventilationsanlæg på Modtageanlæg for Fast Affald.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 25. april 2012 modtaget ansøgning fra Nordgroup a/s om ændret ventilationsanlæg på Modtageanlæg for Fast Affald. Nordgroup a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-00753 Ref. Johje/olkri Den 8. marts 2013 Nordgroup a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669. Afgørelse om

Læs mere

på virksomheden til også at kunne modtage deponeringsegnet affald. Der er tale om tillægsvilkår til miljøgodkendelse af 8. november 2012.

på virksomheden til også at kunne modtage deponeringsegnet affald. Der er tale om tillægsvilkår til miljøgodkendelse af 8. november 2012. Civica Thomas B. Thriges Gade 24 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Industrimiljø Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512410 Fax 65919681

Læs mere

Ansøgningen danner grundlag for sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, risikobekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen.

Ansøgningen danner grundlag for sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, risikobekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen. Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-02000 Ref. Johje/Bjens Den 29. juni 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Ekokem til permanent opstilling

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys og spritoplag

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys og spritoplag Bavarian Nordic Bøgeskovvej 9 3490 Kvistgård Roskilde J.nr. MST-1272-00747 Ref. suand/hahli Dato 25. maj 2011 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland A.m.b.a Tøndervej 3 6520 Toftlund Sendt pr. e-mail til: post@a-k-s.dk og kraghchr@post3.tele.dk Virksomheder J.nr. MST-127o-00960 Ref. benjo/idhan Den 11. juni

Læs mere

Virksomheder J.nr. METHO/MOOES Ref. MST-1270-00766 Den 6. marts 2013. MEC/Maabjerg Bioenergy

Virksomheder J.nr. METHO/MOOES Ref. MST-1270-00766 Den 6. marts 2013. MEC/Maabjerg Bioenergy MEC/Maabjerg Bioenergy Kun sendt pr. e-mail til: cwn@cowi.dk og vmo@maabjerg-bioenergy.dk Virksomheder J.nr. METHO/MOOES Ref. MST-1270-00766 Den 6. marts 2013 Afgørelse om udarbejdelse af basistilstandsrapport

Læs mere

Herning Kommune har efterfølgende videresendt anmeldelsen og ansøgningen til Miljøstyrelsen Aarhus.

Herning Kommune har efterfølgende videresendt anmeldelsen og ansøgningen til Miljøstyrelsen Aarhus. A/S Jydsk Aluminium Industri Mørupvej 9 7400 Herning Kun sendt som mail til: jai@jai-alu.dk Charlotte Hansen, e-mail cha@jai-alu.dk Aarhus J.nr. MST-1270-00425 Ref. pemje/tasme Den 8. juli 2011 Tilladelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 4 Tilhørende Per Høeg Grønnevej 4 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere Nordcoll A/S Egeskovvej 12 3490 Kvistgård Steen Seier Karlsen Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 02.12.2016 Sagsnr. 16/ Sagsbehandler Malene

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

Teknisk notat. Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand

Teknisk notat. Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand Teknisk notat Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for opsætning af to isvandstanke med pumpehus på Arla Foods amba Bislev Mejeri

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for opsætning af to isvandstanke med pumpehus på Arla Foods amba Bislev Mejeri Arla Foods amba Bislev Mejeri Hvalpsundvej 3 9240 Nibe Virksomheder J.nr. MST-1270-01740 Ref. ASLIC/HEMHE Den 9. september 2015 Sendes med elektronisk post via virksomhedens CVR-nr. Og kopi til hlnis@arlafoods.com

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Novo Nordisk A/S CVR nummer 24256790

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa. Mogens Hjort Jensen Dolmervej 29 8500 Grenaa Byg og Miljø Dato: 2. maj 2014 Reference: Kirsten Haugaard Wermuth /bc Direkte telefon: 8959 4016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 14/7456 27 afgørelse

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier September 2011 Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald www.naturogmiljoe.dk 2 FORMÅL Formålet med forskriften

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 10 7870 Roslev - 29 anmeldeordningen - Afgørelse - Vaskeplads - Uden nabo høring Skive Kommune har den

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljø- og Fødevareministeriet Miljøstyrelsen Fjernvarme Fyn - Odense Kraftvarmeværk Att. Egon Ravn Hansen Havnegade 120 5000 Odense Virksomheder J.nr. MST-1270-01709 Ref. Johje/Anbri Den 3. juli 2015 Sendt

Læs mere

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE GLK 2011-06-15 1 1 4 A. Nøgledata Ansøger om miljøgodkendelse er: Navn: Adresse: Telefon nr.: E-mail: Lagerfacilitetens adresse: DENEX A/S Ammunitionsarsenalet Tuenvej 120, 9900 Frederikshavn. 96 21 34

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Lemvig K o mm u n e Natur & Miljø Januar 2012 Baggrund Flydende farligt affald, færdigvarer og råvarer skal opbevares miljømæssig forsvarligt

Læs mere

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012.

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012. CP Kelco ApS Ved Banen 16 4623 Lille Skensved (Katrine.Sonnichen@cpkelco.com) Virksomheder J.nr. MST-1270-01118 Ref. melso/anskr Den 17. marts 2014 Godkendelse af ændret frist for gennemførelse af støjhandlingsplan

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. I/S Aars Varmeværk Dybvad Mølle Vej 1 9600 Aars Virksomheder J.nr. MST-1270-01424 Ref. clben/cllch Den 12. januar 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for modtagelse og forbrænding af importeret RDF-affald

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg 15. august 2013 1 Sagsnr.: MIL/00/02532 Journalnr.: 09.02.16G02 Sagsbeh.: JTA K.S.: AH Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Tilladelse efter 19 i miljøbeskyttelsesloven til udvidelse af solvarmeanlæg samt afgørelse om projektet ikke er omfattet af VVM-pligt

Tilladelse efter 19 i miljøbeskyttelsesloven til udvidelse af solvarmeanlæg samt afgørelse om projektet ikke er omfattet af VVM-pligt Tørring Kraftvarmeværk Bygade 5A 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for flytning af HTG-1 produktionen

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for flytning af HTG-1 produktionen Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01755 Ref. GUKHA/MAJOR Den 4. september 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for flytning af HTG-1 produktionen Miljøstyrelsen

Læs mere

Tillæg til MILJØGODKENDELSE

Tillæg til MILJØGODKENDELSE Strandmøllen A/S Roskildevej 213 4300 Holbæk Miljøstyrelsen Virksomheder J. nr. MST-1270-00624 Ref. Hebec/subjo Dato 5. december. 2012 Tillæg til MILJØGODKENDELSE For: Strandmøllen A/S Afdeling: Matrikel

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter anden lovgivning.

Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter anden lovgivning. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00805. Ref. evnis/ullse Den 3. oktober 2012 Afgørelse om ingen godkendelsespligt for udskiftning af afsaltningsanlæg

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them 10-09-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them Matrikel nr.: 4g, Lindegårde, Them CVR-nummer: 31 85 77 91 P-nummer: 1.017.468.851 Listepunkt

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Der er ikke gennemført naboorientering, fordi det ansøgte skønnes at være af underordnet betydning for naboer, jf. planlovens 35 stk. 6.

Der er ikke gennemført naboorientering, fordi det ansøgte skønnes at være af underordnet betydning for naboer, jf. planlovens 35 stk. 6. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Per Yde Kristensen Hellerødvej 17 Hellerød 7790 Thyholm Landzonetilladelse til indretning af to ferielejligheder

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på SWS, Special Waste System A/S, Affaldsforbrændingsanlæg

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på SWS, Special Waste System A/S, Affaldsforbrændingsanlæg Special Waste System A/S Hertadalsvej 4a 4840 Nr. Alslev post@sws.dk Roskilde Ref. molut Den 1. april 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionser på SWS, Special Waste System A/S, Affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01587 Ref. lonha/jamul Dato: 11. marts 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 15248912 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for H. Lundbeck A/S Oddenvej 182 i Lumsås

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for H. Lundbeck A/S Oddenvej 182 i Lumsås Indkaldelse af idéer og forslag VVM for H. Lundbeck A/S Oddenvej 182 i Lumsås Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse Sammenfattende redegørelse Hvad er VVM? Forkortelsen

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

Der skal udarbejdes en statusrapport i december 2012, hvor der redegøres for forureningssituationen og anbefaling til videre tiltag.

Der skal udarbejdes en statusrapport i december 2012, hvor der redegøres for forureningssituationen og anbefaling til videre tiltag. DONG Energy A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Dongenergy@dongenergy.dk Odense J.nr. MST-1272-00967 Ref. hecla og rukso Den 14. december 2011 Påbud om monitering af olieforurening på Enstedværket DONG

Læs mere