Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen"

Transkript

1 Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

2 Indhold 1.Indledning 2. Formål 3. Livscyklusvurdering (LCA) 4. Affaldssystemet 5. Kombineret biogas og kompostering 6. Mekanisk og biologisk behandling 7. EASETECH 8. Resultater 9. Delkonklusioner

3 Hvemerjeg? - Diplomingeniør i kemi- og bioteknologi (DTU, 2009) - Afgangsprojekt: Metan emissioner fra kompostmiler - Civilingeniør i miljøteknologi (DTU, 2011) - Afhandling: LCA af det danske affaldssystem - Videnskabeligassisstent(DTU ) - Miljøstyrelsens Miljøprojekt 1458: Miljø-og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation - Ph.d. studerende (Crossborderbiowaste og DTU 2012 oktober 2015)

4 Indsamlet data Kigget i skraldespande Interviewet aktører Data indsat i model Resultater Forståelse Formidling Opsat scenarier Biogas-scenarie Kompost-scenarie

5 Projektetsbaggrund I Tyskland skal alle husholdninger fra 1. januar 2015 kildesortere bioaffald. AWR, ASF og Flensburg har i dag kildesortering af bioaffald, men udsorteringen kan øges I Danmark skal genanvendelsen af udvalgte affaldstyper stige til 50% inden Kravene vurderes kun at kunne nås ved kildesortering af bioaffald. Provas, Sønderborg Forsyning og Arwoshar ikke kildesortering af bioaffald. Partnerne overvejer muligheden for at samarbejde om indsamling og behandling af affald. Denne LCA er en del af partnernes beslutningsgrundlag. 5

6 Formål Miljøvurdering af indsamling og behandlingen af det organiske affald i det dansk/tyske grænseområde. Affaldet er hovedsageligt fra husholdninger Samarbejde på tværs af kommune- og landegrænser: AWR, ASF, Arwos, Provas, Sønderborg Forsyning 6

7 Hvaderikkemed iprojektet? 1. Økonomi 2. Have/parkaffald med undtagelse af de fhv. beskedne mængder, der indsamles i de tyske områder. 3. Industrielt organisk affald i Danmark. Mængder fra industri, som i dag indsamles i AWR, ASF og TBZ indgår 4. Samfundsmæssige effekter 5. Upcommingteknologier, som ikke er i fuldskala drift i dag 6. Forskellige jordforbedrende effekter ved brug af kompost 7. LCA en er et øjebliksbillede 7

8 Formål& funktionelenhed Formål med projektet Livscyklusvurdering som viser potentielle miljømæssige konsekvenser ved forskellige fremtidige affaldshåndteringssystemer til håndtering af organisk affald fra husholdninger i grænseregionen. Funktionel enhed Håndtering inklusiv indsamling, transport, behandling og slutdisponering af eventuelle restprodukter af den samlede årlige mængdeaforganiskaffald(madaffald) frasyvforskellige oplande: 1)Haderslev, 2)Aabenraa, 3)Sønderborg, 4)Tønder 5)Flensborg, 6)Schleswig-Flensborgog7)Rendsburg-Eckernförde.

9 Miljøpåvirkningskategorier Følger International reference Life Cycle Data system anbefalinger. - Generelle kategorier - Drivhuseffekt - Stratosfærisk ozonnedbrydning - Ioniserende stråling - Fotokemisk ozondannelse - Forsuring - Terrestrisk eutrofiering - Ferskvandseutrofiering - Marineutrofiering - Toksiske kategorier - Humantoksicitet, cancereffekt - Humantoksicitet, ikke-cancereffekt - Økotoksicitet - Partikler - Resurseforbrug - Forbrug af abiotiske resurser, fossile brændsler - Forbrug af abiotiske resurser, grundstoffer

10 Substitution/fortrængning 10

11 Systemet 11

12 Det tyske system 12

13 Affaldsmængder Scenarie 1 (Nuværende system) Organisk affald i restaffaldet [tons/år] Kildesorteret organisk affald [tons/år] Indbyggere Organiskaffald per indbygger [kg/#/år] Kildesorteret organisk affald ved husholdningen [%] ASF AWR Flensburg Scenarie 2, 3, 4, 5 (Fremtidsscenarier) Organisk affald i restaffaldet [tons/år] Kildesorteret organisk affald [tons/år] Indbyggere Organiskaffald per indbygger [kg/#/år] Kildesorteret organisk affald ved husholdningen [%] ASF AWR Flensburg

14 Flowdiagram Nuværendesystem Organisk affald i restaffaldet Kildesorteret organisk dagrenovation 14

15 Flowdiagram fremtidigtsystem Organisk affald i restaffaldet Kildesorteret organisk dagrenovation Scenarie 2: Borgstedt opgraderet Scenarie 3: Biogas og kompostering Scenarie 4: Gyllebaseret biogasfællesanlæg Scenarie 5: Tunnelkompostering 15

16 Biogas-og komposteringsanlæg Biogas Biomasse Perkolat tank Perkolat Strøm + varme Sigte Kompost Rejekt

17 Biogas-og komposteringsanlæg Biogas Drivhuseffekt Biomasse Perkolat tank 0 Perkolat Sigte Kompost Strøm + varme Rejekt

18 Mekanisk og biologisk behandling Biomasse Deponi Deponi Glas og keramik Småt Magnetisk metal Stort Magnetisk metal Ikkemagnetisk metal 2D plastik 3D plastik

19 Mekanisk og biologisk behandling Drivhuseffekt Biomasse 0 Deponi Deponi Glas og keramik Småt Magnetisk metal Stort Magnetisk metal Ikkemagnetisk metal 2D plastik 3D plastik

20 Fremtidigebehandlingsanlæg Borgstedt Kombineret Biogas og kompostering Gyllebaseret Biogasfællesanlæg Tunnel kompostering

21 Scenarie2 Borgstedtopgraderet Formål: Forgasning og kompostering af organisk husholdningsaffald Biogas Biomasse Perkolat tank Strøm + varme Sigte Kompost Rejekt

22 Scenarie2 Borgstedtopgraderet Formål: Forgasning og kompostering af organisk husholdningsaffald Egenskaber Biogas Konsekvenser Ingen forbehandling Tør kompost Tørforgasning Biomasse Mesofil(~37 C) Eftersortering Rejekt Sigte Lav teknologisk løsning Perkolat tank Mulighed for haveaffald Tør rejekt Kompost Strøm + varme Mere bioaffald igennem

23 Scenarie3 Kombineretbiogas ogkompostering Formål: Forgasning og kompostering af organisk husholdningsaffald Biogas Biomasse Perkolat tank Rejekt Sigte Perkotal Biomasse Kompost Strøm + varme

24 Scenarie3 Kombineretbiogas ogkompostering Formål: Forgasning og kompostering af organisk husholdningsaffald Egenskaber Biogas Konsekvenser Forbehandling, skruepresse Tør kompost Tørforgasning Lav teknologisk løsning Biomasse Thermofil(~55 C) Perkolat tank Haveaffaldskal begrænses Sigte Ingen eftersortering Perkotal Tør rejekt Strøm + varme Rejekt Biomasse Kompost Derfrasorteres bioaffald ved forbehandlingen

25 Scenarie4 GyllebaseretBiogasfællesanlæg Formål: Forgasning af gylle Biogas Biomasse Sigte Strøm + varme Rejekt Biomasse Rådnerest

26 Scenarie4 GyllebaseretBiogasfællesanlæg Formål: Forgasning af gylle Biogas Egenskaber Forbehandling, Ecogi Konsekvenser Våd rådnerest Sigte Vådforgasning Biomasse Thermofil(~55 C) Ingen eftersortering Høj teknologisk løsning Ingen haveaffald Våd rejekt Strøm + varme Rejekt Biomasse Rådnerest Derfrasorteres bioaffald ved forbehandlingen

27 Scenarie5 Tunnelkompostering Formål: Kompostering af organisk husholdningsaffald Biomasse Sigte Kompost Rejekt

28 Scenarie5 Tunnelkompostering Formål: Kompostering af organisk husholdningsaffald Egenskaber Ingen forbehandling Konsekvenser Tør kompost Ingen opsamling Biomasse af biogas Thermofil(>55 C) Sigte Lav teknologisk løsning Kompost Mulighed for haveaffald Eftersortering Rejekt Tør rejekt

29 Sammenligningaforganiskbehandling Parameter Scenarie 2: Borgstedt Scenarie 3: Kombineretbiogas og kompostering Scenarie 4: Gylle-baseret Scenarie 5: Tunnel kompostering Forbehandling - Tab Nej 0% Ja (Skruepresse) ~20 % organisk Ja (Ecogi) ~5 % organisk Nej 0% Slutprodukt(er) Kompost& rest Kompost& rest Digestate& rest Kompost& rest Biogas produktion[nm3 CH4/ton org. behandlet på anlægget] 34 (43) 56 65* 0 Ammoniak emission Ja Ja Nej(tildækket) Nej(tildækket) *Fra husholdningsaffaldet alene 29

30 Resultater-Tyskland Affaldsmængde: tons/år Indbyggere: Udvalte miljøpåvirkningskategorier - Tyskland Drivhuseffekt Forsuring FEP MEP ADP - E Scenarie 1: Nuværende system Scenarie 2: Borgstedt Scenarie 3: Kombineret biogas og kompostering Scenarie 4: Gylle-baseret biogas Scenarie 5: Kompostering PE Indsamling og transport Forbrænding Biologiskbehandling Udspredning af kompost/digistat Askebehandling Mekanisk og biologisk behandling 30

31 Resultater-AWR Affaldsmængde: tons/år Indbyggere: Udvalgte miljøpåvirkningskategorier - AWR Drivhuseffekt Forsuring FEP MEP ADP-E Scenarie 1: Nuværende system Scenarie 2: Borgstedt Scenarie 3: Kombineret biogas og kompostering Scenarie 4: Gylle-baseret biogas Scenarie 5: Kompostering PE Indsamling og transport Forbrænding Biologiskbehandling Udspredning af kompost/digistat Askebehandling Mekanisk og biologisk behandling 31

32 Resultater-ASF Affaldsmængde: tons/år Indbyggere: Udvalgte miljøpåvirkningskategorier - ASF Drivhuseffekt Forsuring FEP MEP ADP-E Scenarie 1: Nuværende system Scenarie 2: Borgstedt Scenarie 3: Kombineret biogas og kompostering Scenarie 4: Gylle-baseret biogas Scenarie 5: Kompostering PE Indsamling og transport Forbrænding Biologiskbehandling Udspredning af kompost/digistat Askebehandling Mekanisk og biologisk behandling 32

33 Resultater-Flensburg Affaldsmængde: tons/år Indbyggere: Scenarie 1: Nuværende system Scenarie 2: Borgstedt Scenarie 3: Kombineret biogas og kompostering Scenarie 4: Gylle-baseret biogas Scenarie 5: Kompostering PE Udvalgte miljøpåvirkningskategorier Drivhuseffekt Forsuring Ferskvands eutrofiering Marin eutrofiering Abiotiske resurseforbrug - grundstoffer Indsamling og transport Forbrænding Biologiskbehandling Udspredning af kompost/digistat Askebehandling Mekanisk og biologisk behandling 33

34 KonklusionTyskland Flensburg har de største miljømæssige ændringer ved udsortering af mere bioaffald Flensburg har potentiel klimaforbedring ved udsortering af mere bioaffald. Det skyldes, at MBT anlæg ikke er beregnet til behandling af bioaffald, og derfor nyttiggøres bioaffald ikke via MBT Resultaterne er meget forskellige for de tre affaldsselskaber Der er ikke særlig stor forskel på miljøbelastningen af behandlingsanlæg. LCA enfor de samlede resultater viser ingen større forskel på nu-scenarier og fremtids-senarierne. 34

35 Tak for opmærksomheden Vi ser på resultaterne fra den danske del af projektet kl. 13:05 35

Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation

Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra Miljøprojekt nr. 1458, 2013 Titel: Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af

Læs mere

Miljøvurdering af genanvendelse og slutdisponering af spildevandsslam

Miljøvurdering af genanvendelse og slutdisponering af spildevandsslam Miljøvurdering af genanvendelse og slutdisponering af spildevandsslam - en livscyklus screening af fire scenarier Udført af Janus Kirkeby, Søren Gabriel og Thomas H. Christensen Institut for Miljø & Ressourcer

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

NØGLEORD: AFFALDSHÅNDERTING, ENERGIOPTIMERING, GENANVENDELSE, AFFALDSFRAKTIONER, AFFALDSFORBRÆNDING

NØGLEORD: AFFALDSHÅNDERTING, ENERGIOPTIMERING, GENANVENDELSE, AFFALDSFRAKTIONER, AFFALDSFORBRÆNDING Kursusnr. 11427 2. december 2013 OPTIMERING AF VARMEPRODUKTION FRA AFFALDSFORBRÆNDING I SISIMIUT VED FRASORTERING OG GENANVENDELSE AF UDVALGTE FRAKTIONER Mie Ostenfeldt Bachelor i By-, Energi- og Miljøplanlægning,

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Livscyklusvurdering af disponering af spildevandsslam. Sammenligning af forskellige behandlingsmetoder

Livscyklusvurdering af disponering af spildevandsslam. Sammenligning af forskellige behandlingsmetoder Livscyklusvurdering af disponering af spildevandsslam Sammenligning af forskellige behandlingsmetoder September 2008 Livscyklusvurdering af disponering af spildevandsslam Sammenligning af forskellige behandlingsmetoder

Læs mere

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 2 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Læs mere

KAPITEL II RESSOURCESTRATEGIEN DANMARK UDEN AFFALD

KAPITEL II RESSOURCESTRATEGIEN DANMARK UDEN AFFALD KAPITEL II RESSOURCESTRATEGIEN DANMARK UDEN AFFALD II.1 Indledning Affald er en uundgåelig del af økonomisk aktivitet, og fører samtidig til høje samfundsmæssige omkostninger i form af sygdomsspredning

Læs mere

Mindre madaffald mere profit Affaldsforebyggelse Irland Muligt tysk opgør med separate indsamling Genanvendelse Tyskland Mindre affaldsforbrænding i

Mindre madaffald mere profit Affaldsforebyggelse Irland Muligt tysk opgør med separate indsamling Genanvendelse Tyskland Mindre affaldsforbrænding i Mindre madaffald mere profit Affaldsforebyggelse Irland Muligt tysk opgør med separate indsamling Genanvendelse Tyskland Mindre affaldsforbrænding i Frankrig Økonomi og affald Frankrig Mekanisk biologisk

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT. Grønt Regnskab 2011

HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT. Grønt Regnskab 2011 HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT Grønt Regnskab 2011 Godkendt af Bestyrelsen den 24. april 2012 Indhold Holbæk Forsyning A/S... 3 Indledning... 3 Visioner... 3 Virksomhedsoplysninger... 4 Holbæk Affald

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

2.Session: Nogle nye danske løsningsmodeller og deres rammebetingelser Energivisioner for Region Nordjylland med focus på biomassens betydning

2.Session: Nogle nye danske løsningsmodeller og deres rammebetingelser Energivisioner for Region Nordjylland med focus på biomassens betydning 2.Session: Nogle nye danske løsningsmodeller og deres rammebetingelser Energivisioner for Region Nordjylland med focus på biomassens betydning v/ Erik C. Wormslev, NIRAS Energivisioner for Region Nordjylland

Læs mere

Miljøredegørelse 2006-2010. Sønderborg Affald A/S

Miljøredegørelse 2006-2010. Sønderborg Affald A/S Miljøredegørelse 2006-2010 Sønderborg Affald A/S s Miljøredegørelse 1 Ledelsens beretning... 3 1.1 Containerpladserne... 3 1.2 Skodsbøl Deponi... 3 1.3 Information... 3 1.4 Miljøforhold... 4 1.5 Arbejdsmiljø...

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Bilag 1 Uddybning af initiativer Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Indhold Uddybning af initiativer i Affaldsplan 2009-2012... 3 At forebygge dannelsen af affald... 4 1: Brugerdreven innovation... 4

Læs mere

Rio+20 skal styrke indsats for bæredygtig produktion og forbrug Ressourceeffektivitet Verden Tilbageslag for bionedbrydelige affaldsposer Organisk

Rio+20 skal styrke indsats for bæredygtig produktion og forbrug Ressourceeffektivitet Verden Tilbageslag for bionedbrydelige affaldsposer Organisk Rio+20 skal styrke indsats for bæredygtig produktion og forbrug Ressourceeffektivitet Verden Tilbageslag for bionedbrydelige affaldsposer Organisk affald Tyskland Adfærdsnormer afgørende for genanvendelse

Læs mere

Miljøredegørelse 2012

Miljøredegørelse 2012 Miljøredegørelse 212 ARC Amager Ressourcecenter er en affaldsbehandling- og energivirksomhed, der har fokus på at genindvinde ressourcerne i affald bedst muligt. Om ARC Vi servicerer borgere og virksomheder

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv 27. februar 2014 RAPPORT Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget

Læs mere

Grønne job i lokale affaldsog genbrugsløsninger

Grønne job i lokale affaldsog genbrugsløsninger Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Grønne job i lokale affaldsog genbrugsløsninger Center for Alternativ Samfundsanalyse Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har skrevet dette hæfte

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Biokraft A/S muligheder i samspil på Bornholm

Biokraft A/S muligheder i samspil på Bornholm Biokraft A/S muligheder i samspil på Bornholm Biokraft A/S analyse af biogas og Biokrafts betydning for Bornholm Mindsker udledning af drivhusgasser Energi af høj kvalitet Biogas - en del af løsningen

Læs mere

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten Referat Affaldsbasar 29.11.2012 - Stenløse Rådhus kl. 17-20 Deltagere: Borgere, se vedlagte liste over grupper. Fra Center for Teknik og Miljø: Ingela Karlsson, centerchef, Malene Leth Kobbernagel, Tina

Læs mere

Kommissionens overvejelser. af organiske affaldsprodukter. v/annette Mejia Braunstein, DAKOFA

Kommissionens overvejelser. af organiske affaldsprodukter. v/annette Mejia Braunstein, DAKOFA Kommissionens overvejelser om den fremtidige håndtering af organiske affaldsprodukter v/annette Mejia Braunstein, DAKOFA DAKOFA konference 19.01.10 om Organisk affald vedvarende energikilde eller jordforbedringsmiddel?

Læs mere

BILAG 2 Forudsætninger... 17 2.1 Mængden af dagrenovation... 17 2.2 Indsamlingseffektiviteter...18 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner...

BILAG 2 Forudsætninger... 17 2.1 Mængden af dagrenovation... 17 2.2 Indsamlingseffektiviteter...18 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner... BILAG - oversigt BILAG 1 Beregninger af affaldsgebyret for de 6 scenarier.......................................................................................... 2 1.1 Affaldsgebyrets sammensætning for

Læs mere

Energinet.dk. Juli 2012. FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg

Energinet.dk. Juli 2012. FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg Energinet.dk Juli 2012 FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg PROJEKT Faktaark Biogas - notat Gård og Fælles Biogasanlæg Energinet.dk Projekt nr. 14.768.01 Dokument nr. 123164355 Version 3

Læs mere

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald en værdifuld ressource! Miljøministeriets nye ressourcestrategiplan

Læs mere

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2002 Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Et arbejdsredskab til kommunerne til at planlægge, justere og effektivisere anvisnings- og indsamlingsordninger

Læs mere