Hvorfor oplever vi stress, når arbejdet bliver fleksibelt?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor oplever vi stress, når arbejdet bliver fleksibelt?"

Transkript

1 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Hvorfor oplever vi stress, når arbejdet bliver fleksibelt? Et speciale med fokus på de årsagssammenhænge, der ligger bag udviklingen af stress blandt højtuddannede Ane Kerstine Saabye Kristina Stuhr Jørgensen Nr. 110/2004 Projekt- & Karrierevejledningen

2 Projekt- & Karrierevejledningens Rapportserie Nr. 110/2004 Hvorfor oplever vi stress, når arbejdet bliver fleksibelt? Et speciale med fokus på de årsagssammenhænge, der ligger bag udviklingen af stress blandt højtuddannede Ane Kerstine Saabye & Kristina Stuhr Jørgensen ISSN: ISBN: Se øvrige udgivelser i rapportserien og foretag bestillinger direkte på Projekt- & Karrierevejledningens hjemmeside. Projekt- & Karrierevejledningen Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Center for Sundhed og Samfund Øster Farimagsgade København K

3 Hvorfor oplever vi stress, når arbejdet bliver fleksibelt? - Et speciale med fokus på de årsagssammenhænge, der ligger bag udviklingen af stress blandt højtuddannede Ane kerstine Saabye Kristina Stuhr Jørgensen Integreret speciale: Virksomhedsstudier og Socialvidenskab Vejleder: Steen Scheuer og Klaus Rasborg Roskilde Universitetscenter 2003/2004

4 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING AF SPECIALET OG DETS RESULTATER... 5 ENGLISH SUMMARY INTRODUKTION TIL SPECIALETS PROBLEMFORMULERING SPECIALETS PROBLEMFORMULERING UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERINGEN PROBLEMFORMULERINGENS CENTRALE BEGREBER SPECIALETS OPBYGNING SPECIALETS VIDENSKABSTEORETISKE KONTEKST ONTOLOGI OG EPISTEMOLOGI I KRITISKE REALISME DEN PRAKTISKE UDFORDRING VED DEN KRITISKE REALISME STRESS I ET STRUKTUR-AKTØR-PERSPEKTIV ANVENDELSEN AF TEORI I SPECIALET SAMSPILLET MELLEM TEORI OG EMPIRI PRÆSENTATION AF DEN ANVENDTE TEORI CASESTUDIET EN KOMBINATION AF DEN KVALITATIVE OG KVANTITATIVE METODE CASESTUDIET SOM METODESTRATEGI CASESTUDIETS EMPIRISKE KILDER EN KOMBINATION AF DEN KVANTITATIVE OG KVALITATIVE METODE Den praktiske kombination af kvalitative og kvantitative kilder INTERVIEWUNDERSØGELSEN Udarbejdelse af interviewguide Udvælgelse af interviewpersoner Pilotinterviews Behandling af interviews ANALYSENS KVALITATIVE RESULTATER DEN ANVENDTE ANALYSESTRATEGI SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN Udformningen af spørgeskemaet Pilotundersøgelsen Uddeling, indsamling og rykkerprocedure

5 4.6.4 Bortfald Behandlingen af data GENERALISERING AF SPECIALETS KONKLUSIONER Analytisk generalisering Forskellige niveauer af analytisk generalisering SPECIALETS VALIDITET Validitet i spørgeskemaundersøgelsen Validitet i interviewundersøgelsen PRÆSENTATION AF SPECIALETS EMPIRISKE CASE BEGRUNDELSE FOR VALG AF ADAKS SOM CASE HVAD KENDETEGNER VIRKSOMHEDEN ADAKS OG DIVISIONEN DEVELOPMENT INDLEDNING TIL ANALYSEN HVORDAN SKAL ANALYSENS RESULTATER LÆSES FØRSTE ANALYSEDEL: DE PRIMÆRE ÅRSAGSSAMMENHÆNGE, DER SKABER OPLEVELSEN AF STRESS 54 7 RELATIONEN MELLEM KRAV OG STRESS ARBEJDETS MENTALE KRAV KVANTITATIVE ARBEJDSKRAV HVAD KENDETEGNER ARBEJDSKRAVENE FOR DE HØJTUDDANNEDE MEDARBEJDERE OPSAMLING KONTROLSTRUKTUREN I ARBEJDET INDFLYDELSE PÅ EGNE ARBEJDSOPGAVER Høj indflydelse kan også fremmer stress OPLEVELSEN AF EGNE FÆRDIGHEDER SOM EN DEL AF KONTROLSTRUKTUREN Kollegial sparring reducerer medarbejdernes faglige usikkerhed ROLLEKLARHED SOM EN DEL AF KONTROLSTRUKTUREN I ARBEJDET Nærmeste leder er en central aktør i skabelsen af rolleklarhed HVAD KENDETEGNER ARBEJDETS KONTROLSTRUKTUR FOR HØJTUDDANNEDE MEDARBEJDERE FORVENTNINGER OG MENINGSFULDHED I ARBEJDET DELKONKLUSION PÅ FØRSTE ANALYSEDEL

6 ANDEN ANALYSEDEL: DE POTENTIELLE RISICI FOR STRESSBELASTNINGER I DET FLEKSIBLE ARBEJDE DET FLEKSIBLE ARBEJDE EN DEFINITION MIDLERNE TIL AT GØRE ARBEJDET FLEKSIBELT EN ANALYSERAMME FOR UNDERSØGELSEN AF STRESSBELASTNINGER I DET FLEKSIBLE ARBEJDE ARBEJDSTIDSMÆSSIG FLEKSIBILITET NÅR FLEKSIBEL ARBEJDSTID SKABER LANGE ARBEJDSDAGE BEHOVET FOR KONTROL OVER ARBEJDSTIDEN OPSAMLING FUNKTIONEL FLEKSIBILITET FUNKTIONEL FLEKSIBILITET SKABER MENING I ARBEJDET OG INDFRIER MEDARBEJDERNES FORVENTNINGER TIL ARBEJDET FUNKTIONEL FLEKSIBILITET KRÆVER ET ARBEJDSMILJØ, DER UNDERSTØTTER KONTINUERLIG UDVIKLING FUNKTIONEL FLEKSIBILITET SKAL FØLGES OP AF KLARE MÅL FOR MEDARBEJDERNES UDVIKLING OPSAMLING ORGANISATORISK FLEKSIBILITET PROJEKTARBEJDET STILLER NYE KRAV TIL MEDARBEJDERNE Projektarbejdet nedbryder de faste og stabile rammer for udførelsen af arbejdet Projektorganiseringen nedbryder den lige linje mellem medarbejder og leder OPSAMLING DELKONKLUSION KONKLUSION HVILKE PRIMÆRE ÅRSAGSSAMMENHÆNGE SKABER OPLEVELSEN AF STRESS BLANDT HØJTUDDANNEDE MEDARBEJDERE? HVORDAN KAN VI FORSTÅ DE POTENTIELLE RISICI FOR STRESSBELASTNINGER, DER ER INDEHOLDT I DET FLEKSIBLE ARBEJDE? PERSPEKTIVERENDE DISKUSSION

7 17.1 RELATIONEN MELLEM DE POSITIVE UDVIKLINGSMULIGHEDER OG NEGATIVE BELASTNINGER I DET FLEKSIBLE ARBEJDE VERTIKALE OG HORISONTALE FORSTÅELSER AF ARBEJDSVILKÅRENE I DET FLEKSIBLE ARBEJDE DER EFTERLYSES EN BEDRE SYSTEMATIK I DEN EMPIRISKE MÅLING AF STRESS LITTERATURLISTE BILAG

8 Sammenfatning af specialet og dets resultater I dette speciale undersøges de praksisorienterede årsager til stress. Formålet er at bidrage med viden om, hvad der hæmmer og fremmer arbejdsrelateret stress. Der er i disse tider meget debat om de ændringer eller udviklinger, der sker i vores arbejdsliv, og herunder fremstilles stress ofte som det nye arbejdsmiljøproblem. I specialet gives en sammenfattende fremstilling af de bagvedliggende årsager, der kan forklare udviklingen af stress. Årsager undersøges her i et dialektisk samspil mellem de strukturelle arbejdsvilkår, som medarbejderne arbejder under, og de personlige karakteristika (tiltro til egne evner, forventninger), som medarbejderne møder arbejdsvilkårene med. På baggrund heraf udvikles der en begrebsramme for analyser af, hvordan konkrete organiseringer af arbejdet influerer på udviklingen af stress. Herefter gennemføres en analyse af det fleksible arbejde, hvor fokus er på de potentielle risici for stress, der er indeholdt i det fleksible arbejde. Det fleksible arbejde analyseres ved at fokusere på arbejdstidsmæssig fleksibilitet, funktionel fleksibilitet og organisatorisk fleksibilitet, som de tre vigtige midler, der skaber det, vi kan kalde for det fleksible arbejde. Det konkluderes i specialet, at forklaringer af de bagvedliggende årsager, der skaber udviklingen af stress, må forstås som langt mere komplekse end de simplificerede fremstillinger, der ofte ses indenfor stressforskningen. Gennem specialet udfoldes derfor en langt mere kompleks forståelse. Begreberne indflydelse, tiltro til egne evner, rolleklarhed og forventninger til arbejdet sættes i spil, som de begreber, der kan forklare medarbejdernes muligheder for at cope med arbejdskravene. Videre konkluderes det, at de potentielle risici for stressbelastninger, der er indeholdt i det fleksible arbejde, ikke udspiller sig som absolutte størrelser. Arbejdsmiljømæssige konsekvenser af det fleksible arbejde skal i stedet forstås som afledte effekter, der udspiller sig i relationen mellem en positiv udviklingsmulighed og en negativ stressbelastning. De konklusioner og perspektiver, der fremføres gennem specialet, er funderet i både den teoretiske og den empiriske stressforskning. Endvidere bygger specialet på et omfattende casestudie, der er gennemført i foråret 2004 i virksomheden ADAKS. Casestudiet bygger på en kombination af kvalitative og kvantitative metoder. Det empiriske grundlag strækker sig 5

9 over 16 kvalitative interviews med ledere og medarbejdere samt en spørgeskemaundersøgelse udsendt til 203 medarbejdere i ADAKS. Roskilde Universitetscenter 2004, juli,

10 English summary This Master s Thesis focuses on the consequences of job-related stress. It is examined, which factors cause work-related stress. The purpose is to contribute with knowledge on factors that cause and factors preventing job-related stress. At the time being, there is much debate concerning the changes in our working-life. Among these changes, stress is often looked upon as the new problem in our working environment. In the thesis an overall presentation is given of the underlying causes resulting in the development of job-related stress. Underlying causes are examined in the dialectical interaction between the structurel working conditions for employees and the personal characteristics (self-efficacy, expectations) of the employees. This provides the background for developing a framework for examining how specific organization of work influence the developement of stress. Then, fleksible work is analyzed with a fokus on the potentiel risk of stress due to the flexibility. Here, focus is on flexibility in working hours, functional flexibility, and flexible working groups as the three important means of creating what could be called flexible work. The conclusion is that the development of stress is much more kompleks, than it is often described in litterature on job-related stress. Therefore, throughout the thesis, a much more complex explanation is given. The concepts decision latitude, self-efficacy, role clarity and work expectations are brought into the framework as possible explanations of the employees opportunities of coping with the demands. It is further concluded that the potential risk of strains kept in the flexible work is not definite. The consequences of flexible work have to be understood through a relation between positive outcomes and negative strains. The conclusions and perspectives presented in the thesis are founded in both theoretical and empirical stress research. In regards to methodology, the thesis is based on a case study performed during the spring 2004 at the company ADAKS. The case study includes both qualitative and quantitative methods. The empirical material is based on 16 interviews with both leaders and employees, and a questionnaire distributed to 203 employees in ADAKS. 7

11 Roskilde University, July,

12 Introduktion til specialets problemformulering Dette speciale omhandler arbejdsrelateret stress. Formålet er at fremstille en mere praksisorienteret forståelse af de udfordringer samt løsningsmuligheder, der knytter sig til ønsket om at reducere stressbelastninger i arbejdet. Der er i disse tider meget debat om de ændringer eller udviklinger, der sker i vores arbejdsliv, og herunder fremstilles arbejdsrelateret stress ofte som det nye arbejdsmiljøproblem. Flere og flere undersøgelser viser, at stress bliver en stadig mere integreret del af arbejdslivet, og både på EU-plan og i Danmark rapporteres der om stigninger i forekomsten af arbejdsrelateret stress (Nationalt Center for sundhedsfremme på arbejdspladsen 2003:5). Meget tyder derfor på, at stress er blevet en ny og væsentlig risiko i arbejdslivet. Ofte kædes udviklingen af stress sammen med de nye organisationsformer og de markante forandringer af arbejdslivet, der har fundet sted i løbet af de senere år. Det er begreber som høj indflydelse, decentraliseret ansvar og kontinuerlig læring, der sammen med begrebet det grænseløse arbejde ofte tillægges en del af skylden for, at stadig flere mennesker hævder at lide under stress. I en mere empirisk betragtning synes det dog endnu noget uklart, hvordan den fleksible organisering af arbejdet bidrager (positivt eller negativt) til udviklingen af stress. Der savnes derfor noget mere konkret og mere empirisk funderet viden om, hvilke risici for stressbelastninger, der er indeholdt i det fleksible arbejde. Det er denne relation mellem arbejdsrelateret stress og den fleksible organisering af arbejdet, der udfordres og udvikles gennem specialet. Konsekvenserne af det fleksible arbejde diskuteres meget, og der synes langt fra at være enighed om, hvorvidt vi bør betragte det fleksible arbejde som et gode eller som et onde. Nogle undersøgelser bifalder det fleksible arbejde og peger på, at det bringer positive udviklingsmuligheder ind i medarbejdernes arbejdsliv udviklingsmuligheder der kan hæmme udviklingen af stress (Csonka 1999:68,76). Andre undersøgelser konkluderer, at det fleksible arbejde eroderer grundlaget for stabilitet og genkendelighed i arbejdslivet og skaber et grænseløst arbejde, hvor medarbejderne principielt aldrig har mulighed for at koble fra (se fx Willig & Petersen 2003; Nielsen og Aagaard 1999; Beck 1999; Sennett 1999). Disse undersøgelser peger på alvorlige konsekvenser af det fleksible arbejde, som kan tænkes at 9

13 fremme udviklingen af stress. Det er ambitionen med specialet at nå til en mere sammenfattende fremstilling af de arbejdsmiljømæssige konsekvenser, der er indeholdt i det fleksible arbejde og diskutere, hvordan disse påvirker oplevelsen af stress. Specialet sætter fokus på koblingen mellem det fleksible arbejde og udviklingen af stress i relation til højtuddannede medarbejdere. Forskningsmæssigt set er de højtuddannede en gruppe, der ikke er blevet studeret i noget væsentligt omfang sammenlignet med andre erhvervsgrupper (Christiansen 2000:15). De højtuddannede er dog en interessant erhvervsgruppe, fordi det er den gruppe, der i vid udstrækning arbejder under en fleksibel organisering af arbejdet, og det er derfor den gruppe, der først mærker de positive og negative effekter af projektarbejde, fleksible arbejdstider, decentralisering og selvorganisering. Det kan formodes, at de fleksible organisationsformer i de kommende år udbredes til flere erhvervsgrupper, hvorfor det er vigtigt at skabe viden om, hvordan de fleksible organisationsformer påvirker medarbejdernes velbefindende, herunder stress. På denne baggrund opstilles følgende problemformulering: 1.1 Specialets problemformulering 1. Hvad kan identificeres som de primære årsagssammenhænge, der skaber oplevelsen af stressbelastning blandt højtuddannede medarbejdere? 2. Hvordan kan vi forstå de potentielle risici for stressbelastninger, der er indeholdt i det fleksible arbejde? 1.2 Uddybning af problemformuleringen Problemformuleringen spænder over to indbyrdes relaterede spørgsmål. I det følgende uddybes disse spørgsmål enkeltvist. Problemformuleringens første spørgsmål: Problemformuleringens første spørgsmål lyder: Hvad kan vi identificere som de primære årsagssammenhænge, der skaber oplevelsen af stress blandt højtuddannede medarbejdere? 10

14 Formålet er at indkredse en sammenhængende forståelse af de bagvedliggende årsager, der skaber oplevelsen af stress. Som vi vil uddybe i metodekapitlet, tyder meget på, at arbejdsmiljømæssige konsekvenser varierer fra arbejdsgruppe til arbejdsgruppe. Derfor er der sat specifikt fokus på en enkelt arbejdsgruppe, nemlig de højtuddannede medarbejdere. Indenfor stressforskningen er der to dominerende tilgange til at forstå og analysere stress. Den ene del af forskningen har dokumenteret en række sammenhænge mellem arbejdsvilkår og de sundhedsmæssige konsekvenser, disse har for medarbejderne, herunder for oplevelsen af stress. Arbejdsvilkår kan her forstås som krav, indflydelse, kollegial støtte, klarhed om hvilke opgaver der skal varetages etc. Den forebyggende indsats mod stress er her centreret omkring ændringer i arbejdsvilkårene og den organisering, der skaber disse. Den anden del af forskningen er koncentreret omkring individet med fokus på, hvordan karakteristika hos individet påvirker udviklingen af stress. Her er den forebyggende indsats mod stress centreret omkring individets udvikling, dvs. at der er ændringer hos individet, hvor indsatsen mod stress bliver omsat til individuelle coping-strategier. Det handler fx om, at medarbejderne udvikler en stærk tiltro til egne evner. Disse to forskellige tilgange til at forstå og analysere stress holdes ofte adskilte. Enten beskæftiger man sig med arbejdsvilkårenes betydning eller også beskæftiger man sig med individets forudsætninger og udviklingen af disse. I vores læsning af tidligere undersøgelser har vi derfor efterlyst en sammenfattende fremstilling af, hvordan arbejdsvilkårene former individets forudsætninger for at cope med høje arbejdskrav, og hvordan individets forudsætninger stiller krav om bestemte arbejdsvilkår. En sådan fremstilling mener vi er nødvendig for skabe viden om, hvordan organisationer i praksis kan udvikle organisatoriske rammer for en forebyggende indsats mod stress. De diskussioner, der i denne relation vil udspille sig gennem specialet, kan præciseres via følgende underspørgsmål: Hvordan styrker indflydelse, rolleklarhed og støtte fra leder og kolleger medarbejdernes forudsætninger for at håndtere høje arbejdskrav, så disse ikke opleves som stressende? 11

15 Underspørgsmålet skal læses som både en præcisering og en afgrænsning af de arbejdsvilkår, vi inddrager i analysen: nemlig indflydelse, rolleklarhed, støtte fra leder og kolleger samt arbejdskrav. Det er ud fra disse centrale begreber, at vi identificerer de årsagssammenhænge, der skaber oplevelsen af stress. Den analyseramme der udvikles er samtidig den centrale analyseramme, der anvendes i besvarelsen af det andet spørgsmål, hvor formålet er at identificere de risici for stressbelastninger, der er indeholdt i det fleksible arbejde. Som det er blevet indikeret anlægges der en dialektisk forståelse af samspillet mellem struktur og aktør, hvor formålet netop er, at bringe denne dialektik i spil. Det antages, at arbejdsvilkårene former medarbejdernes forudsætninger for at håndtere arbejdskravene, og omvendt producerer og reproducerer medarbejdernes forudsætninger et behov for bestemte arbejdsvilkår (denne dialektik uddybes i afsnit 2.2). Problemformuleringens andet spørgsmål Problemformuleringens andet spørgsmål lyder: Hvordan kan vi forstå de potentielle risici for stressbelastninger, der er indeholdt i det fleksible arbejde? Dette spørgsmål tager udgangspunkt i den centrale analyseramme, som identificeres med det forrige spørgsmål. Derfor arbejdes der også videre indenfor dialektikken mellem struktur og aktør. Bag spørgsmålet ligger antagelsen om, at det fleksible arbejde indeholder både positive udviklingsmuligheder og negative stressbelastninger. Indenfor litteraturen af det fleksible arbejde diskuteres udviklingsmulighederne ofte som det modsatte af de belastninger, der er indeholdt i det fleksible arbejde. Det er her vores antagelse, at der ikke på den måde er tale om et enten eller, men at der i stedet er tale om relationer mellem positive udviklingsmuligheder og negative stressbelastninger. I praksis har vi set, at delelementerne i det fleksible arbejde fx fleksibel arbejdstid kan opleves både som en positiv udviklingsmulighed og som en negativ belastning, afhængig af de årsagssammenhænge, der udspiller sig. Derfor er det også antagelsen, at det er identifikationen af de bagvedliggende årsagssammenhænge, der gør det muligt at udvikle en forebyggende indsats mod stressbelastninger. De diskussioner, der vil udspille sig gennem specialet, kan præciseres via følgende underspørgsmål: 12

16 Hvordan er vilkårene for indflydelse, rolleklarhed og støtte fra leder og kolleger i det fleksible arbejde? Hvordan indvirker det fleksible arbejde på medarbejdernes forudsætninger for at håndtere arbejdskravene? Hvilke positive og negative konsekvenser oplever medarbejderne som følge af, at arbejdets organisering bliver fleksibel? 1.3 Problemformuleringens centrale begreber Problemformuleringens centrale begreber er: Stress, højtuddannede medarbejdere og det fleksible arbejde. Disse begreber uddybes og afgrænses derfor allerede på nuværende tidspunkt. Stress Indenfor stressforskningen er der som nævnt to forskellige tilgange til at forstå og analysere stress (en tilgang med fokus på arbejdsvilkårene og en tilgang med fokus på individet). Som en afledt effekt heraf er også løsningsstrategier indenfor stressforskningen delt i to forskellige perspektiver. På den ene side fremhæves ændringer i arbejdsorganiseringen som det, der forebygger udviklingen af stress. På den anden side fremhæves udvikling af individet, som det der kan forebygge stress. Som repræsentant for den individorienterede retning står bl.a. Milsted, som fremhæver, at det ikke er situationen i sig selv, der er stressende, men derimod er det måden, hvorpå den enkelte medarbejder forholder sig til situationen, der udløser stress (Milsted 1999:36). Denne tilgang står også centralt i den kendte Person-Environment Fit Model, hvor det hævdes, at løsningen på stressproblematikken ligger i, at individets personlighed (baggrund, evner, ressourcer etc.) matches arbejdskravene og ikke omvendt (se fx Jeffrey & Cooper 1990). Det er ikke sådanne løsningsperspektiver, vi søger at identificere gennem specialet. Fokus er i stedet på, at nå til en forståelse af årsagssammenhænge, der rækker ud over det enkelte individ og fokuserer på de organisatoriske og sociale rammer for arbejdet. Der søges derfor efter forklaringer af, 13

17 hvordan organisationen gennem udvikling af de organisatoriske rammer for arbejdet kan skabe en forebyggende indsats mod stress. En sådan tilgang indtager vi af to grunde: For det første mener vi, at det er nødvendigt at udvikle løsningsmodeller, der ikke påkræver, at individet skal ændre adfærd, skifte job eller lignende for at hindre oplevelsen af stress. Herved bliver det nemlig alene individet, der tillægges byrden af det stressfulde arbejde (Karasek 1990:93). For det andet mener vi, at i en generel form giver sådanne anvisninger ikke den enkelte arbejdsplads et grundlag for at forstå, hvad der forårsager stress, og det giver derved arbejdspladsen et meget begrænset grundlag for at arbejde med at forebygge udviklingen af stress (Limborg 2003:14). Det løsningsperspektiv der søges efter gennem specialet er som nævnt, hvordan udvikling af de organisatoriske rammer for arbejdet kan skabe en forebyggende indsats mod stress. I den empiriske undersøgelse, og i den efterfølgende analyse af stress, vurderes omfanget af stress ud fra medarbejdernes selvoplevede stress. Når stress måles og vurderes som et oplevelseselement baseret på erfaringer med negative påvirkninger fra arbejdets udførelse, tillægges stressbegrebet et subjektivt indhold. Fordele og ulemper ved denne tilgang til stressbegrebet diskuteres i metoden under validitet (se afsnit ). Dette er dog blot én af de metoder, der i litteraturen anvendes til at vurdere omfanget af stress blandt respondenter/interviewpersoner. En anden ofte brugt metode er det kliniske mål for stress: Her vurderes omfanget af stress ved at spørge respondenten om, hvorvidt han eller hun indenfor fx den sidste måned har haft mavepine, har været nervøs, har haft svært ved at sove om natten og lignende (se fx Csonka 1999; DJØF 2004). Andre undersøgelser vurderer stress ud fra det arbejdspres, respondenterne i det daglige oplever, hvorefter der alene på den baggrund udledes et stressniveau (Jessen og Hvenegaard 2000:20-21). Begrebet stress diskuteres ofte med reference til positiv stress og negativ stress. Når der refereres til positiv stress, drejer det sig om, hvordan et stort engagement fx i en arbejdsopgave rent fysisk udløser den energi, der skal til, når mennesker stilles overfor svære opgaver, der skal løses. Dette styrker præstationsevnen, skærper effektiviteten og kreativiteten og tilfører den ekstra energi, der er brug for 1 (Gerlach 2002:7; Milsted 1 Den medicinske forklaring på forskellen mellem det der betegnes som positiv og negativ stress, er noget mere kompleks end her beskrevet. For en mere detaljeret gennemgang af denne henvises der til Bo Netterstrøm. 14

18 1999:32). Positiv stress, er således motiverende for evnen til at præstere. Det interessante er, at der ikke er langt fra aktivering af den positive stress til aktivering af den negative stress: Den positive stressreaktion giver nemlig ofte anledning til at påtage sig nye og flere spændende opgaver, men sker dette i et for stort omfang, risikeres det, at den negative stress tager over. Udviklingen af negativ stress begynder nemlig ofte med, at der gennem arbejdet opleves en succes og en personlig udvikling, der giver lyst til at påtage sig mere og engagere sig mere. Når den negative stress sætter ind, er der ikke længere tale om et midlertidigt kick, men derimod om en skadelig belastning, der forløber over en længerevarende periode, fx fordi der hele tiden kommer flere krav efter hinanden, eller fordi påvirkningen fra de eksisterende krav er for massiv og/eller for langvarig (Gerlach 2002;7). I specialet har vi primært fokus på, hvad der udløser den negative stress, og vi forsøger at klarlægge, hvornår stress bliver en negativ oplevelse for medarbejderen. Vi opretholder skellet mellem positiv og negativ stress ved at fokusere på, om den stress der opleves samtidig skaber et psykisk belastet arbejdsmiljø for medarbejderne. Højtuddannede medarbejdere SARA-programmet 2 har påvist nødvendigheden af, at undersøgelser af stress kobles til specifikke arbejdsgrupper. Oplevelser af ændringer i organiseringen af arbejdet har nemlig vist sig forskellige alt efter, hvilken arbejdsgruppe vi ser på, og hvilken form for arbejde, der udføres (se fx Limborg 2001). Specialet har som nævnt fokus på højtuddannede medarbejdere. I relation til den empiriske undersøgelse har vi dog fundet det problematisk konsekvent at anvende den traditionelle forståelse af højtuddannede medarbejdere. Kategorien højtuddannede medarbejdere omfatter i specialet universitetsuddannede, medarbejdere uddannet ved handelshøjskolen (økonomi, 5 år), akademiingeniører samt diplomingeniører. Traditionelt set tilhører diplomingeniører ikke gruppen af højtuddannede medarbejdere, da diplomingeniør som udannelse er normeret til tre et halvt år. Vi har dog valgt at tage diplomingeniørerne med i kategorien højtuddannede medarbejdere af to væsentlige grunde: For det første fordi det er en gruppe, der i praksis arbejder under vilkår, der er meget identiske med de øvrige grupper i kategorien højtuddannede. Det handler bl.a. 2 SARA-programmet er et forskningsprogram, gennemført i samarbejde mellem Roskilde Universitetscenter, Center for Alternativ Samfundsanalyse, Danmarks Tekniske Universitet og Arbejdsmiljøinsitutttet. SARAprogrammet studerer de velfærdsmæssige og sociale konsekvenser af udviklingen af de menneskelige ressourcer i arbejdet (Hvid 1999:162). 15

19 om projektdeltagelse, høje mentale arbejdskrav, lange arbejdsdage og lignende. I den faktiske arbejdssituation er der således ikke store forskelle mellem fx diplomingeniører og akademiingeniører set ud fra den problemstilling, der undersøges i specialet. For det andet har det været ønsket at medtage en kontrolgruppe i den empiriske undersøgelse bestående af medarbejdere med en kort-/mellemlang uddannelsesbaggrund. Denne gruppe udgøres af medarbejdere, der er kontoruddannede, bachelorer fra handelshøjskolen (sprog, 3 år), teknikere, elever og lignende. Her har det kort fortalt været en vurdering, at gruppen af diplomingeniører har flere fællestræk med gruppen af højtuddannede end med kontrolgruppen. Det fleksible arbejde I litteraturen er der to forskellige forståelser af fleksibilitetsbegrebet, der opererer med to forskellige definitioner af fleksibilitet: Den ene retning og den nok mest udbredte retning definerer fleksibilitet ud fra virksomhedens relation til markedet, kunderne, arbejdskraften etc., dvs. at der er fokus på fleksibilitet i virksomhedens relationer til markedet (se fx Atkinson 1984; Beck 1999; Piore & Sabel 1984). Den anden og knap så udbredte retning definerer fleksibilitet ud fra virksomhedens interne organisering af arbejdet, dvs. at fokus er på fleksibiliteten i organiseringen af arbejdsopgaverne og måden arbejdsopgaverne udføres på (se fx Limborg 2001; Csonka 1999). I denne forståelse bliver fleksibilitet derfor et begreb, der retter fokus mod det, der foregår indenfor arbejdspladsens mure. Det er denne form for fleksibilitet, der kan benævnes som Det fleksible arbejde, og som anvendes gennem specialet. Fleksibilitetsbegrebet defineres mere dybdegående i kapitel Specialets opbygning Introduktion til specialets problemformulering Specialet indledes med dette introducerende kapitel, som introducerer og uddyber den problemformulering, der undersøges og besvares (kapitel 1). Specialets videnskabsteoretiske kontekst og det metodiske design I dette kapitel præsenteres og diskuteres specialets videnskabsteoretiske kontekst, som tager sit udgangspunkt i den kritiske realisme. Det ontologiske og epistemologiske grundlag for 16

20 den kritiske realisme fremlægges, og enkelte dele heraf problematiseres og diskuteres (kapitel 2). Forståelsen af teori fremlægges, og der introduceres til, hvordan teorien gennem specialet anvendes. Endvidere gives der et samlet overblik over dybden og bredden i specialets teoretiske dimension (kapitel 3). I det efterfølgende kapitel præsenteres specialets empiriske undersøgelse, som er et casestudie der kombinerer kvalitative og kvantitative metoder. Der redegøres for gennemførelsen af casestudiet og der argumenteres undervejs for de valg og fravalg, undersøgelsen bygger på (kapitel 4). Præsentation af specialets empiriske case: ADAKS I dette kapitel redegøres der for de kriterier, der har været afgørende for udvælgelsen af specialets empiriske case. Endvidere gives der en kort præsentation af casevirksomheden ADAKS, og herunder af divisionen Development, hvori den empiriske undersøgelse er gennemført (kapitel 5). Indledning til analyserne Inden de to analysedele begynder følger først en indledning til analyserne. Herunder introduceres der kort til hvordan de empiriske resultater skal læses, og der gives en kortfattet redegørelse for hvordan de objektive baggrundsvariable fra spørgeskemaundersøgelsen påvirker oplevelsen af stress (kapitel 6). Første analysedel: De primære årsagssammenhænge der skaber oplevelsen af stress Den første analysedel spænder over tre kapitler der tilsammen besvarer problemformuleringens første spørgsmål. I det første kapitel undersøges, hvordan forskellige former for krav i arbejdet påvirker oplevelsen af stress (kapitel 7). Det efterfølgende kapitel undersøges hvordan begreberne formel indflydelse, rolleklarhed, tiltro til egne evner samt social støtte, påvirker forholdet mellem krav og stress (kapitel 8). I det efterfølgende kapitel undersøges betydningen af de forventninger og den meningsfuldhed, medarbejderne tillægger arbejdet, samt hvilken betydning dette har for oplevelsen af arbejdsvilkårene (kapitel 9). Første analysedel afsluttes med en delkonklusion, hvor de vigtigste konklusioner sammenfattes (kapitel 10). 17

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45 1. INDLEDNING... 3 1.1. PROBLEMFELT... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 6 1.3. UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING... 6 1.4. ARBEJDSSPØRGSMÅL... 7 1.5. AFGRÆNSNING... 7 1.5.1. ØKONOMI...8 1.5.2. BORGERINDDRAGELSE...8

Læs mere

Projekttitel: Ledelse og motivation i en offentlig institution. Project title: Leadership and motivation in a public institution

Projekttitel: Ledelse og motivation i en offentlig institution. Project title: Leadership and motivation in a public institution Projekttitel: Ledelse og motivation i en offentlig institution Project title: Leadership and motivation in a public institution Samfundsvidenskabeligt bachelorprojekt, 6. semester 2015. Gruppenummer 50

Læs mere

TDC 2.0 En problemfri mirakelkur?

TDC 2.0 En problemfri mirakelkur? TDC 2.0 En problemfri mirakelkur? Det samfundsvidenskabelige basisstudium - RUC, 4. semester 2013 Gruppe 15: Nanna Plesner Hamann Nina Weber Lindahl Kuno Leerhøy Vejleder: Niels Grunbaum 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

VOLUnteer branding //et casestudie om employer branding i en frivillig kontekst

VOLUnteer branding //et casestudie om employer branding i en frivillig kontekst Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier Copenhagen Business School November 2009 VOLUnteer branding //et casestudie om employer branding i en frivillig kontekst Louise Fibiger Ravnkilde

Læs mere

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Speciale i International Virksomhedskommunikation v/vejleder Flemming Smedegaard Syddansk Universitet Helene Møller 1. INDLEDNING...

Læs mere

Når videndelingen er på tværs

Når videndelingen er på tværs Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen Speciale

Læs mere

Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA

Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA Roskilde Universitet Erhvervsøkonomi, HA Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA År: 2015 Semester: 4. Semester Dansk projekttitel: Vestas og Micon Fusionsprocesser og andet godt

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ÀºøÆæª ºª ø Ê ª ø flø øøæº fl ø ºªÆÊ ÈÎ

Læs mere

Samarbejdet mellem kommune og fængsel

Samarbejdet mellem kommune og fængsel Indholdsfortegnelse Kap. 1 Læsevejledning... 4 Kap. 2 Indledning... 5 2.1 Problemfelt... 6 Kap. 3 Problemformulering... 7 Kap. 4 Afgrænsning... 8 Kap. 5 Kontekst... 9 5.1 Fængslet Møgelkær... 9 5.2 Randers

Læs mere

Strategiske udfordringer i forbindelse med itoutsourcing

Strategiske udfordringer i forbindelse med itoutsourcing Strategiske udfordringer i forbindelse med itoutsourcing Belyst igennem et casestudie af KMD. Gruppe: 12 Medlemmer: Jeppe Hansen Jakobsen Anders Ingemann Andersen Kasper Guldhammer Jesper Buch Christoffer

Læs mere

LEG I ORGANISATIONER, EJ HELT SERIØST?

LEG I ORGANISATIONER, EJ HELT SERIØST? Claus Dam Nielsen Dorte Rudi Andersen Susanne Thagaard Bjarnason LEG I ORGANISATIONER, EJ HELT SERIØST? En organisationspsykologisk undersøgelse af hvad der er på spil, når leg benyttes som teknologi CC

Læs mere

Gældstiftelse i form af SU-lån

Gældstiftelse i form af SU-lån Gældstiftelse i form af SU-lån - blandt studerende i Region Hovedstaden Gruppe 12 Arnstein Niclasen Kathrine Friis-Holm Egfjord Martin Grønbæk Mathias Kappel Vejleder: Peter Skriver Roskilde Universitet

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM TRIVSEL

ET SPØRGSMÅL OM TRIVSEL ET SPØRGSMÅL OM TRIVSEL - Et kvalitativt studie af trivsel blandt danske iværksættere af Louise Linnea Kron Virksomhedsstudier, CBIT Roskilde Universitet Afleveret: 28. April 2015 Antal anslag: 180127

Læs mere

Ungeprojekt 2011. Forår

Ungeprojekt 2011. Forår Forår 14 Ungeprojekt 2011 - En undersøgelse af samarbejdet mellem Ungeprojekt 2011 og de praktiserende læger i Holbæk Kommune. Projektnavn: Ungeprojekt 2011 Vejleder: Margit Neisig Gruppemedlemmer: Sarah

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

hvem snakker man med, når man er 18 år?

hvem snakker man med, når man er 18 år? SPECIALE, KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE, ÅLBORG UNIVERSITET. 2010 hvem snakker man med, når man er 18 år? -en undersøgelse af sociale problemer hos unge der har mistet en forælder Af Tina Kyhl

Læs mere

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering

Læs mere

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse?

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Denne opgave er en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. Undersøgelsen vedrører de unge uddannelsesparate, som henvises til JUMP som et led i en aktiveringsindsats.

Læs mere

Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien

Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien - er festivalen klar til den konkurrence og de krav oplevelsesøkonomien medfører? Modul 1 og 2 juni 2007 RUC - Virksomhedsstudier Jonas Ais Andersen, Rasmus Forstberg

Læs mere

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør?

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? En diskursanalyse af sammenhængen mellem mål og metoder i de individuelle planer fra Dansk Kvalitetsmodel på det

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige Vejleder: Hans Aage Foråret 2013 Side 1 af 96 Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere