Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling"

Transkript

1 Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent. 5. Forslag fra medlemmerne. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af 2 revisorer og en revisor suppleant. 9. Eventuelt. Ad 3: Årsregnskab for 2011 er vedhæftet sammen med forslag til budget for Ad 4: Ad 5: Ad 6: Ad 7: Ad 8: Kontingentet foreslås uændret fastsat til 550,- halvårligt. Bestyrelsens forslag til nye vedtægter blev enstemmigt tiltrådt på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 29. marts. Referat af denne vil kunne ses på eller downloades fra foreningens hjemmeside Da der ikke var tilstrækkeligt fremmøde til at gøre vedtagelsen endelig, genfremsættes vedtægtsforslaget med henblik på endelig vedtagelse. Der henvises til tidligere omdelte bilag, ligesom forslaget kan downloades fra hjemmesiden. Bestyrelsen foreslår endvidere, at der etableres et sæt ordensregler for foreningens område. Forslaget er vedhæftet indkaldelsen. P.t. er vedhæftede forslag fra medlemmer modtaget. På valg er Katrine Kane og Maja Lundquist Høi. Begge er villige til genvalg. Nuværende suppleant er Vagn K. Pedersen, idet Knud Stokbro Nielsen er indtrådt i bestyrelsen i forbindelse med Nynne Friis' udtræden i efteråret Nuværende revisorer er Ole Hansen og Peter Jørgensen med Morten Mejdal som suppleant. Vi ser frem til at mødes på generalforsamlingen. Snoldelev, den 10. april 2012 Bestyrelsen Jennie Kondal Christensen, Katrine Kane, Maja Lundquist Høi, Knud Stokbro Nielsen og Finn Moefelt (formand).

2 Bilag til indkaldelse af 10. april 2012 Grundejerforeningen Sandhøj Bemærk venligst, at forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal foreligge skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest den 15. april Referat af generalforsamlingen vil blive lagt på foreningens hjemmeside senest 14 dage efter afholdelsen. I øvrigt henvises til hjemmesiden for yderligere informationer. Medlemmer, som er forhindret i at benytte hjemmesiden, vil kunne rekvirere ønsket materiale hos bestyrelsen. Bestyrelsen benytter lejligheden til at præcisere reglerne ved valg og afstemning, jf. 10 i foreningens gældende vedtægter: "Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Hvert medlem har een stemme, uanset hvor mange parceller vedkommende er ejer af. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når 10 medlemmer kræver skriftlig afstemning. Medlemmerne kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved fuldmagt. Ingen befuldmægtiget kan repræsentere mere end 2 stemmer, der skal være godkendt af dirigenten. Til vedtægtsændring fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, og at beslutningen tages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er det foreskrevne antal stemmer ikke til stede, indkaldes inden en måned med mindst 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de mødendes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Enhver ændring af vedtægter skal for at være gyldig godkendes af Ramsø (nu Roskilde, red.) Kommune." Grundejerforeningen består af 112 stemmeberettigede medlemmer (parceller) samt ét ikke fuldgyldigt medlem. Da bestyrelsens forslag til nye vedtægter har været behandlet på een generalforsamling, hvor mere end 2/3 af de afgivne stemmer var for forslaget, men mindre end halvdelen af de stemmeberettigede var repræsenteret, kan der i henhold til ovenstående tages endelig beslutning om forslaget på den ordinære generalforsamling uden hensyn til den repræsenterede/fremmødte stemmeandel. Med venlig hilsen Bestyrelsen

3 Grundejerforeningen Sandhøj Ad dagsordenens pkt. 3 Bestyrelsen har umiddelbart følgende kommentarer til resultatopgørelsen: Sammenligning af budget og realiserede indtægter hhv. udgifter kompliceres i dette årsregnskab i kraft af, at budgettet er opstillet efter hidtidige præmisser m.h.t. momsbehandling, medens foreningen efter den endelige afvikling af fællesantenneaktiviteterne ikke længere kan føre momsregnskab. Dette er forklaringen på følgende afvigelser mellem budget og realiserede indtægter hhv. udgifter i resultatopgørelsen: Kontingentbetalingen for første halvår indgår med beløbet ekskl. moms, medens indbetalingerne for andet halvår indgår med det fulde beløb. Samme princip forklarer afvigelsen under posten "Gartner græs". Posten "Gartner snerydning" var budgetteret rigeligt højt, men forbruget på posten er naturligvis stærkt klimapåvirkeligt. Posten reetablering efter antennen omfatter betaling for TV-kanaler i den resterende opsigelsesperiode for disse samt omkostninger til nedtagning af antenne m.m. Regnskabsposten er opstillet efter den i budgettet for 2011 anvendte summariske skabelon. Afvigelsen vil blive nærmere belyst på generalforsamlingen. Merforbruget under posten "Rep & vedligehold" kan primært henføres til udgift i forbindelse med renovering af trappe fra fortov på Smedegade til stisystem. Besparelsen under posten "Vedligeholdelse Legeplads" skyldes kombinationen af moderate materialeindkøb og frivillig arbejdsindsats. Foreningens administrationsomkostninger har kunnet nedsættes markant som følge af, at foreningen ikke længere har samme behov for forsikringsdækning. Kasserer Jennie Kondal Christensen vil kommentere de enkelte regnskabsaspekter nærmere på generalforsamlingen og naturligvis besvare eventuelle spørgsmål fra forsamlingen.

4

5

6

7 Forslag fra bestyrelsen. Foreningens hidtidige vedtægter fastsætter under pkt. 6 visse ordensbestemmelser. Tiden er i nogen grad løbet fra disse, og samtidig noterer vi os, at der fra flere sider er interesse for at få gældende retningslinjer for vores lille lokalsamfund præciseret. Under indtryk heraf, og forudsat, at bestyrelsens forslag til nye vedtægter vedtages endeligt af generalforsamlingen, foreslår bestyrelsen nedennævnte bestemmelser vedtaget som foreningens indtil videre gældende ordensregler. For udførlig information om de tinglyste bestemmelser henvises til foreningens hjemmeside Ordensreglerne skal tjene til, at flest mulige beboere oplever tilfredsstillende leve- og udfoldelsesmuligheder samtidig med, at relevante miljø- og sikkerhedsaspekter imødekommes. Forslaget kan vedtages af generalforsamlingen med almindeligt stemmeflertal. Grundejerforeningen Sandhøj Ordensregler: Parkeringsregler ifl. tinglyst deklaration: o Parkering på Sandhøjsvej er forbudt. o Parkering af busser, last-, flytte- eller større fragtbiler er ligeledes forbudt på samtlige veje ud for parcellerne, bortset fra stop for almindelig af- og pålæsning. Ejere af parceller ud mod offentlig vej eller stiområder er ansvarlige for, at rabatten ud mod området fremtræder rengjort og præsentabel. Hække og anden bevoksning ud mod områder med offentlig trafik skal vedligeholdes i henhold til gældende trafik- og hegnsregler. Vis hensyn: o Brug af støjende redskaber, herunder plæneklippere, bør altid ske under behørigt hensyn til naboer og så vidt muligt undgås i sommerperioden efter kl. 14:00 på søn- og helligdage. o Knallertkørsel på stierne må ikke finde sted. o Hunde skal føres i snor. o Parkering af køretøjer tilhørende husstanden bør normalt ske på egen grund. o Husk Roskilde Kommunes miljøregel om, at holdende motorkøretøjer ikke må være i gang længere end højest nødvendigt og højst 1 minut. Vedtages forslaget, vil det blive indarbejdet på foreningens hjemmeside som særskilt opslag. Bestyrelsen

8

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser Vedtægter for Grundejerforeningen Søholt Stiftet den 21. september 1978 Vedtægter revideret senest den 26. marts 2014 1 Foreningens lovgrundlag og hjemsted 2 Omfattede parceller 3 Foreningens arbejdsområder

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975 og juni 1984. 1. Foreningens

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Gerne præcisering af hjemsted i relation til Kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007

Gerne præcisering af hjemsted i relation til Kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Tjørnemark. Den omfatter 28 parceller og matrikelnumre, alle udstykket fra matrikelnummer 4d, Egemarke Hovedgård, Føllenslev Sogn, samt eventuelle

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere